Мемлекет жəне құқық теориясы құқық салаларының жəне заң ғылымдарының


 тақырып. Нормативтік құқықтық актілерді талқылаужүктеу 1.59 Mb.
Pdf просмотр
бет2/21
Дата22.12.2016
өлшемі1.59 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

 
22 тақырып. Нормативтік құқықтық актілерді талқылау.  
22.1.Нормативтік құқықтық актілерді талқылаудың түсінігі. Құқық нормаларының мазмұнын 
түсіндіру жəне анықтау. 
22.2.  Талқылау  субъектілері.  Субъект  бойынша  талқылау  түрлері:  ресми  жəне  ресми  емес, 
нормативтік жəне казуалды, аутентикалық, доктриналық (ғылыми) , кəдімгі... 
22.3. Құқықты талқылаудың тəсілдері (əдістері): филологиялық, тарихи, логикалық, жүйелік, 
теологиялық. 
22.4.Талқылау көлемі (қортындысы): дəлме-дəл, шектеулі жəне ұлғаймалы. 
 
23 тақырып. Құқықтық сана.  
23.1.  Құқықтық  сана  –  қоғамдық  сананың  түрі.  Құқықтық  сананың  басқа  да  қоғамдық 
санамен арақатынасы: саяси, өнегелік, діндік. 
23.2.  Құқық  пен  құқықтық  сананың  əрекеттесуінің  формалары.  Құқықбұзушылықты  алдын 
алу, құқықтық əрекет пен қылықты таңдау кезіндегі құқықшығармашылық, құқыққолданушы 
жəне  құқық  қорғау  органдарының  қызметіндегі  құқықтық  снаның  рөлі.  Құқықтық  сананың 
дамуы мен қалыптасуы на құқық пен мемлекеттің əсері. 
23.3.  Құқықтық  сананың  құрылысы.  Құқықтық  идеология  жəне  саяси-құқықтық 
психология:олардың байланысы, өзара əсері, таратылу жəне қарамақайшылық мүмкіндіктері. 
Қоғамдық, кластық, топтық жəне жеке құқықтық сана. Теоретикалық жəне кəдімгі құқықтық 
сана. 
23.4. Заңгердің кəсіпкерлік құқықтық санасы. Тұлғаның саяси-құқықытық анықталуы. 
23.4. Құқыққа қайшы жəнезаңды мінезқұлық психологиясы. 
 
24 тақырып. Құқықтық мəдениет жəне құқықтық нигилизм. 
24.1. Құқық мəдениеттің құбылысы ретінде. 
24.2. құқықтық  мəдениеттің түсніні: элементтері жəне деңгейлері. 
24.3. Құқықтық жəне саяси мəдениеттің арақатынасы. 
24.4. Қоғамның , əлеуметтің, жеке тұлғаның құқықтық мəдениеті. 
24.5.  Заңгердің  құқықтық  мəдениеті.  Қоғамның  құқықтық  мəдениетін  жоғарылату  кезіндегі 
мамандандырылған заңгерлер қауымдастығының рөлі. 
24.6.Құқықтық мəдениеттің функциялары:танымдық, бағалылық жəне реттеуші.  
24.7. Құқықтық мемлекеттің принциптерін бекіту үшін құқықтық мəдениеттің маңызы. 
26.8. Құқықтық нигилизм жəне оның себептері. Құқықтық нигилизм формалары: құқық пен 
заңды  сыйламаушылық,  заңдылық  мақсаттылығына  айырбас,  жеке  тұлғалар  мен  əр-түрі 
əлеуметтік  топтардың,  заң  мен  құқықтық  тəртіпті,  сотты  сыйламаушылық,  соттан  тыс 

 
репрессиялар,  адвокатура  рөлінің  деформациясына  жəне  т.б.  бір-біріне  деген    мүдделерін 
қарама қарсы қою. 
24.9.Құқықтық нигилизм мен құқықтық демогоияны жеңу жолдары. 
24.10.  Азаматтарды  құқықтық  тəрбиелеудің  мақсаты  мен  мəні.  Қазіргі  заманда  құқықтық 
жалпы оқудың маңызы. 
 
25 тақырып. Құқықтағы кемтік жəне оларды толтыру əдістері. 
25.1. Құқықтағы кемтіктің түснінігі. Құқытағы кемтікті толтырудың əдістері. 
25.2. Құқықтағы кемтікті құқықшығармашылық қызмет арқылы толтыру. 
25.3.  Құқықтағы  аналогия  институты.  Заңның  аналогиясы  жəне  құқықтың  аналогиясы. 
Аналогияны  қолдану  негіздері  жəне  шарттары.  Қылмыстық  құқықта  аналогияны 
пайдалануына жол бермеу. 
25.4. Құқық нормаларын субсидиарлы қолдану. 
 
26 тақырып. Заңды мінезқұлық. 
26.1. Заңды мінезқұлық заң нормаларының нұсқауларына сəйкес мінезқұлық ретінде. 
26.2. Заңды мінезқұлықтың түрлері. Активті, пассивті жəне қалыпты мінезқұлық. 
26.3.  Заңды  мінезқұлықтың  мотивациясы:  заңды  мінезқұлық  нұсқаулығының  түснігі, 
қылмыстық жауаптылыққа деген қорқыныш, заңға бағынаушылық тұлғаның мінезқұлық мен 
санасының компоненеті ретінде.  
26.4.  Құқықтық  қатынатсра  түрлеріне  енуі  жəне  осындағы  түрін  қабылдамайтын,  құқықтық 
мінезқұлық. 
26.5.  Адамның  конформизм  жəне  маригиналды  заңдыжəне  құқыққа  қайшы  мінезқұлықты 
таңдауға əсер ететін факторлар ретінде. 
 
27 тақырып. Құқықбұзушылық жəне заңды жауапкершілік. 
27.1. Əлеуметтік мінезқұлық ауытқу мүміндігі. Құқықбұзушылықтың түсінігі.  
27.2. Құқықбұзушылық негізгі белгілері. 
27.3.Құқықбұзушылық 
түрлері. 
Қылмыстылық 
себептері 
жəне 
басқа 
да 
құқықбұзушылықтардың əлеуметтік табиғаты. 
27.4.Құқықбұзушылықтың 
заңдық 
құрамы. 
Құқықбұзушылықтың 
субъектілері. 
Құқықбұзушылықтың  субъективтік  жағы.  Кінə  түрлері.  Құқықбұзушлықытың  объектісі 
(пəні).Құқықбұзушылықтың  объективтік  жағы.  Құқықбұзушылықтағы  себепті  байланыс 
жəне зиян. 
27.5. Заңды жауапкершілік  жəне оның түрлері. 
27.6. Заңды жауапкершілік негіздері. 
27.7. Заңды жауаркешіліктің моральдық жəне саяси жауапкершіліктен айырмашылығы. 
27.8.Заңды  жауапкершілік  түрлері.  Позитивтік  жəне  ретроспективті  жауапкершілік.  Заңды 
жауапкершілік. Заңды жауапкершілік жəне құқықтық санкциялар. 
27.9. Заңды жауапкершіліктен босату негіздері. Кінəсіздік презумпциясы жəне оның мəні. 
 
28 тақырып. Заңдылық, құқықтық тəртіп, тəртіп. 
28.1.  Заңдылықтың  түсінігі.  Заңдылықты  қамтамасыз  етудегі  Конституцияның  орны  мен 
рөлі. Конституциялық заңдылық-заңдылық пен құқықтық тəртіптің негізі. 
28.2.  Заңдық  деформация:  себептері,  түрлері,  жеңу  жолдары.  Заңдылық  жəне  өктемділік. 
Тоталитарлық мемлекеттерде заңдылықты бұзудың түрлері. 
28.3. Құқықтық тəртіптің түснігі. Құқықтық тəртіп жəне қоғамдық тəртіп. 
28.4. Кепілдік жəне заңдылықты  жəне құқықтық тəртіпті қамтамасыз ету əдістері. 
28.5.  Тəртіп  түсінігі.  Заңдылық  жəне  тəртіп.Тəртіптің  түрлері.  Атқарушылық  тəртіп  жəне 
оның аппарат жұмысындағы рөлі. Технологиялық тəртіп. Кəсіпкерлік қызметтегі тəртіп. 
 
29 тақырып. Құқық, жеке тұлға, қоғам. 

 
29.1. мемлекет жəне құқық теориясының көқарасы бойынша жеке тұлға, адам, азамат ұғымы. 
29.2. Азаматтық, Азамат жəне мемлекет. 
29.3.Адам  жəне  азаматтың  құқықтары  мен  босатндықтарының  түсінігі,олардың  жүйесі. 
Адамның  құқықтары  мен  бостандықтарының  саралануы.  Қазақстан  Республикасының 
конституция бойынша адамның құқықтары мен бостандықтарының жалпы сипаттамасы. 
29.4.Қоғам  мен  мемлекет  алдындағы  заңды  міндеттеме  жəне  жауапкершілік.  Азамат  пен 
мемлекеттің өзара жауапкершілігі. 
29.5. Жеке тұлғаның əлеуметтік жəне заңдық қорғаншылығы. 
29.6. Адам құқығының халықаралық қорғалуы. Адам құқығының жалпы декларациясы. 
 
30 тақырып. Құқық саласы.  
30.1.  Құқық  саласының  түсінігі.  Құқық  саласының  негізгі  компоненттері  –  құқықтық  сана, 
құқықтық  тəртіп,  құқықтық  норма,  құқыққолдаушылық,  құқықшығармашылық,  құқықтық 
ғылым, құқықтық білім, олардың жалпы сипаттамасы. 
30.2.  Қоғамның  құқықтық  жүйесі.  Қоғамның  құқықтық  жүйесінің  элементтері  –  заңдық 
ғылым,  құқықтық  түсініктер,  заңдық  техника,  заңдық  тəжірибе,  олардың  жалпы 
сипаттамасы. 
30.3.  құқық саласы, құқықтық жүйе, құқық жүйесі түсініктерінің арақатынастары. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 «Бекітемін» 
 «Экономика жəне құқық» 
мамандығы деканы 
  э.ғ.к., доцент  
Мансурова М.А___________ 
  «____»_____________20   ж. 
 
    Еуразия Академиясының  5В030100- Құқықтану  мамандығы  бойынша    1  курс 
студенттеріне  мемлекет жəне құқық теориясы   пəні бойынша 2012-2013 оқу жылының  
                                     1 семестріне арналған 
 
Күнтізбелік- тақырыптық жоспар 
 
Апта 
Тақырып атауы 
Дəріс 
Сем. 
СОӨЖ 
СӨЖ 
Сағат көлемі 
1. 
Мемлекет жəне құқық 
теориясының пəні мен 
əдістемесі 
2
 
2. 
Мемлекет 
жəне 
құқық 
теориясының  пайда  болуы 
жəне  түрлері.  Гуманитарлық 
білім  жүйесіндегі  жəне  заң 
тəртіптері 
жүйесіндегі 
мемлекет 
жəне 
құқық 
теориясы 
2
 10 

 
3. 
Мемлекет жəне құқықтың 
дамуының негізгі кезеңдері 
(типологиясы). Мемлекеттің 
мəні 
2
 
4. 
Мемлекеттің түрлері. 
Мемлекет 
механизмі(апппарат)
 
2
 10 
5. 
Мемлекеттің қызметі 
(функциясы). Қоғамның 
саяси жүйесі
 
2
 
6. 
Құқықтық мемлекет жəне 
азаматтық қоғам. Қоғамдық 
қатынастарды нормативтік 
реттеу
 
2
 10 
7. 
Құқықтың түсінігі жəне мəні. 
Құқық нормалары
 
2
 
8. 
Құқықтың (қайнар көздері) 
формалары. Нормативтік 
құқықтық акт
 
2
 10 
9. 
Құқықшығармашылық жəне 
нормативтік құқықтық 
акілердің жүйелілігі. Құқық 
жүйесі жəне заңдар жүйесі
 
2
 
10. 
Құқықтық қатынастар. 
Құқықты жүзеге асыру жəне 
оның түрлері 
2
 10 
11. 
Құқық нормаларын қолдану. 
Нормативтік құқықтық 
актілерді талқылау
 
2
 
12. 
Құқықтық сана. Құқықтық 
мəдениет жəне құқықтық 
нигилизм
 
2
 10 
13. 
Құқықтағы кемтік жəне 
оларды толтыру əдістері. 
Заңды мінезқұлық
 
2
 
14. 
Құқықбұзушылық жəне 
заңды жауапкершілік. 
Заңдылық, құқықтық тəртіп, 
тəртіп.
 
2
 10 
15. 
Құқық, жеке тұлға, қоғам. 
Құқық саласы.
 
2
 
 
БАРЛЫҒЫ 
30 
15 
23 
67 
135 
                         
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мемлекет жəне құқық теориясы  пəні бойынша пəн мазмұны 
  Дəріс жоспары 
Апта 
Тақырып 
Сабақ мазмұны 
Сағат 
көлемі 
I семестр 
1  Мемлекет жəне құқық 
теориясының пəні 
1.Мемлекет 
жəне 
құқық 
теориясы 
ғылыми пəнінің түсінігі.  
2.Жалпы 
мемлекет 
жəне 
құқық 
теориясының 
 
пəні 
– 
негізгі 
заңдылықтардың  пайда  болу,  мемлекет 
жəне 
құқықтық 
функцияларымен 
дамуы. 
3.Құқық 
теориясы 
жəне 
мемлекет 
теориясы 
дербестік 
қатынастағы 
ғылыми тəртіптер ретінде. 
1
 
 
Мемлекет 
жəне 
құқық 
теориясының əдістемесі 
1.Мемлекет  жəне  құқық  теориясының  
əдістемесі. 
2.Құқық  пен  мемлекетті  зерттеудегі 
жалпы  ғылыми  жəне  жеке  ғылыми 
əдістерінің арақатынасы. 
1
 
2  Гуманитарлық  білім  жүйесіндегі 
жəне  заң  тəртіптері  жүйесіндегі 
мемлекет жəне құқық теориясы 
1.Қоғамдық  құбылыстарды  зерттеудегі 
ғылым  жүйесіндегі  мемлекет  жəне 
құқық теориясының орны.  
2.Заң  пəндерінің  жүйесіндегі  мемлекет 
пен құқық теориясының орны мен рөлі: 
теориялық  –  тарихтық,  салалық  жəне 
арнайы қолданбалы. 
3.  Қазақстандағы  мемлекет  жəне  құқық 
теориясының 
қазіргі 
замандағы 
жағдайы, оның дамуы. 
1
 
 
Мемлекет жəне құқық 
теориясының пайда болуы жəне 
түрлері. 
 
1.Алғашқы  қауымдық  қоғам,  оның 
дамуы жəне ыдырауы 
2.  Мемлекет  пен  құқықтың  пайда 
болуы, оның объективтік заңдары 
3. Мемлекет пен құқықтың қалыптасу 
1
 

 
жолдары мен нысандары  
3  Мемлекет жəне құқықтың 
дамуының негізгі кезеңдері 
(типологиясы). 
 
1. Мемлекет типологиясының 
қалыптасу жолдары 
2. Мемлекет типологиясындағы 
формациялық көзқарас 
3. Мемлекет типологиясындағы 
өркениеттік көзқарас 
1
 
 
Мемлекеттің мəні. 
1.Мемлекеттің 
мəні: 
əр 
түрлі 
көзқарастар. 
2.Мемлекеттің 
жалпы 
əлеуметтік 
мəселелері 
3.Мемлекеттің  белгілері,  оның  басқа 
қоғамдардан айырмашылығы. 
1
 
4  Мемлекеттің түрлері
 
 
 
1.Мемлекет түрлерінің түсінігі.  
2. Басқару формасы.  
3. Мемлекеттік құрылым формасы.  
4. Саяси тəртіп.  
1
 
 
Мемлекет механизмі(апппарат)
 
1.Мемлекет механизмі ұғымы жəне 
құрылымы 
2. Мемлекет механизмі қызмет етуінің 
жəне құрылымының негізгі қағидалары 
3. Мемлекеттік органдар: ұғымы, 
белгілері, түрлері  
1
 
5  Мемлекеттің қызметі (функциясы)
 
1.Мемлекет  қызметінің  мазмұны  жəне 
түсінігі.  
2.Мемлекеттің 
ішкі 
жəне 
сыртқы 
қызметтері.  
3.Мемлекет функциясын жүзеге асыру 
əдістері мен нысандары 
1
 
 
Қоғамның саяси жүйесі
 
1. Саяси жүйе ұғымы жəне құрылымы 
2. Қоғамның саяси жүйесіндегі 
мемлекеттің орны мен рөлі 
3. Саяси партиялар 
1
 
6  Құқықтық мемлекет жəне 
азаматтық қоғам.
 
1. Құқықтық мемлекет түсінігі жəне 
мəні 
2. Құқықтық мемлекеттің қағидалары  
3. Азаматтық қоғам ұғымы жəне 
құрылымы 
4. Азаматтық қоғамның мəні мен 
қағидалары 
1
 
 
Қоғамдық қатынастарды 
нормативтік реттеу 
1. Қоғамдық қатынастарды  нормативтік 
реттеудің түсінігі.  
2.Техникалық жəне əлеуметтік нормалар 
жəне олардың айырмашлығы. 
3.  Əлеуметтік  нормалардың  түсінігі 
жəне түрлері. 
4. Құқық пен моральдың өзара 
байланысы 
1
 
7  Құқықтың түсінігі жəне мəні
 
1. Құқықтың ұғымы, мəні жəне оның 
негізгі белгілері 
2. Құқықтың қағидалары мен 
1
 

 
қызметінің түсінігі  
3. Объективтік құқық жəне субъективтік 
құқық. 
 
Құқық нормалары
 
1.Құқық нормасының түсінігі.  
2.Құқық  нормасының белгілері 
3.Құқық 
 
нормасының 
логикалық 
құрылысы.  
4. Құқық нормасының түрлері. 
1
 
8  Құқықтың (қайнар көздері) 
формалары
 
1. Құқықтың (қайнар көздері) 
формаларының түсінігі. 
2.Құқықтың 
(қайнар 
көздері) 
формаларының түрлері. 
1
 
 
Нормативтік құқықтық акт  
1. Нормативтік актілер: түсінігі, 
түрлері 
2. Нормативтік-құқықтық актілердің 
уақыттағы, кеңістіктегі жəне 
тұлғаларды қамту өрісіндегі күші 
3.  Құқық  нормасы  мен  нормативтік  акті 
бабының арақатынасы  
1
 
9  Құқықшығармашылық жəне 
нормативтік құқықтық акілердің 
жүйелілігі
 
1.Құқық 
шығармашылық 
ұғымы, 
түрлері жəне қағидалары 
2.Құқық 
шығармашылықтың 
негізгі 
сатылары 
3.Нормативтік 
құқықтық 
актілердің 
(заңдық) жүйелілігінің түсінігі. 
4.Нормативтік 
құқықтық 
актілер 
жүйелеудің 
түрлері: 
инкорпорация, 
кодификация, консолидация 
5.Заңдық  (заң  шығарушылық)  техника 
жəне  оның  құқықшығармашылық  жəне 
жүйелілік 
заңшығарушылықтағы 
маңызы. 
1
 
 
Құқық жүйесі жəне заңдар жүйесі
 
1.Құқық  жүйесі  ұғымы  жəне  оның 
құрылымдық элементтері  
2.Құқықтық реттеу пəні мен əдістері 
3.Құқық жүйесі мен заңнама жүйесі  
1
 
10  Құқықтық қатынастар. 
1.Құқықтық  қатынас  ұғымы  жəне  оның 
түрлері 
2.Құқықтық  қатынастардың  объектілері 
мен субъектілері. 
3.Құқықтық  қатынас  пен  құқықтық 
норманың өзара байланысы  
1
 
 
Құқықты жүзеге асыру жəне оның 
түрлері
 
1.Құқықты  жүзеге  асырудың  түсінгі, 
оның түрлері мен əдістері. 
2.Құқықты  жүзеге  асырудың  тікелей 
(жай) түрлері. 
1
 
11  Құқық нормаларын қолдану
 
1.Құқықты  қолдану  –  құқықты  жүзеге 
асырудың ерекше формасы (əдісі).  
2.Құқықты 
қолдану 
субъектілері: 
мемлекеттік 
органдар, 
лауазымды 
тұлғалар, құқық қорғау органдары. 
3. Құқықты қолдану сатылары.  
1
 

 
4.  Құқыққолданбалы  актілердің  түрлері 
жəне түсінігі.  
 
Нормативтік құқықтық актілерді 
талқылау
 
1.Нормативтік 
құқықтық 
актілерді 
талқылаудың түсінігі. 
2.  Құқықты  талқылаудың  тəсілдері 
(əдістері). 
3. Талқылау көлемі (қортындысы) 
1
 
12  Құқықтық сана
 
1.  Құқықтық  сана  –  қоғамдық  сананың 
түрі 
2.  Құқық  пен  құқықтық  сананың 
əрекеттесуінің формалары. 
3.Құқықтық сананың құрылысы 
4.Құқықтық  сананың  деформацияға 
ұшырауы  
1
 
 
Құқықтық мəдениет жəне 
құқықтық нигилизм
 
1.  Құқықтық    мəдениеттің  түснігі: 
элементтері жəне деңгейлері. 
2  Құқықтық  мəдениеттің  функциялары: 
танымдық, бағалылық жəне реттеуші.  
3.Құқықтық 
нигилизм 
жəне 
оның 
себептері.  
4.Құқықтық  нигилизм  мен  құқықтық 
демогоияны жеңу жолдары. 
1
 
13  Құқықтағы кемтік жəне оларды 
толтыру əдістері
 
1.  Құқықтағы  кемістіктер  түсінігі  жəне 
оның жоюдың əдіс-тəсілдері  
2.Құқықтағы 
кемтікті 
құқықшығармашылық    қызмет арқылы 
толтыру. 
3.  Заңның  аналогиясы  жəне  құқықтың 
аналогиясы 
1
 
 
Заңды мінезқұлық
 
1.Заңды 
мінезқұлықтың 
ұғымы, 
белгілері 
2. Заңды мінезқұлықтың түрлері  
1
 
14  Құқықбұзушылық жəне заңды 
жауапкершілік
 
1.Құқықбұзушылық ұғымы, белгілері 
2.Құқықбұзушылықтың  құрамы  жəне 
түрлері 
3.Заңды 
жауаптылық 
түсінігі, 
қағидалары 
4.Заңды жауаптылықтың түрлері 
1
 
 
Заңдылық, құқықтық тəртіп, 
тəртіп.
 
1.Заңдылық пен құқықтық тəртіп 
2.Заңдылықтың қағидалары 
3.Құқықтық тəртіптің түснігі. 
4.Кепілдік  жəне  заңдылықты    жəне 
құқықтық 
тəртіпті  қамтамасыз 
ету 
əдістері. 
1
 
15  Құқық, жеке тұлға, қоғам
 
1.Мемлекет  жəне  құқық  теориясының 
көқарасы  бойынша  жеке  тұлға,  адам, 
азамат ұғымы. 
2. Адам жəне азаматтың құқықтары мен 
босатндықтарының 
түсінігі,олардың 
жүйесі. 
3.Қоғам мен мемлекет алдындағы заңды 
міндеттеме жəне жауапкершілік 
1
 

 
 
Құқық саласы.
 
1.Құқық саласының түсінігі. 
2.Қоғамның құқықтық жүйесі.  
3.Қазіргі заманғы құқықтық жүйелер 
1
 
 
Барлығы 
 
30 
Семинарлық сабақтар жоспары 
Апта 
Тақырып атауы 
Сағат 
көлемі 
Практика-
лық 
сабақтар 
I семестр  
1. 
Мемлекет жəне құқық теориясының пəні мен əдістемесі 

2. 
Гуманитарлық  білім  жүйесіндегі  жəне  заң  тəртіптері  жүйесіндегі  мемлекет 
жəне  құқық  теориясы.  Мемлекет  жəне  құқық  теориясының  пайда  болуы 
жəне түрлері 

3. 
Мемлекет жəне құқықтың дамуының негізгі кезеңдері. Мемлекеттің мəні 

4. 
Мемлекеттің түрлері.  Мемлекет механизмі(апппарат). 

5. 
Мемлекеттің қызметі (функциясы). Қоғамның саяси жүйесі.
 

6. 
Құқықтық мемлекет жəне азаматтық қоғам. Қоғамдық қатынастарды 
нормативтік реттеу
 

7. 
Құқықтың түсінігі жəне мəні. Құқық нормалары
 

8. 
Құқықтың (қайнар көздері) формалары. Нормативтік құқықтық акт
 

9. 
Құқықшығармашылық жəне нормативтік құқықтық акілердің жүйелілігі. 
Құқық жүйесі жəне заңдар жүйесі 

10. 
Құқықтық қатынастар. Құқықты жүзеге асыру жəне оның түрлері 

11. 
Құқық нормаларын қолдану. Нормативтік құқықтық актілерді талқылау
 

12. 
Құқықтық сана. Құқықтық мəдениет жəне құқықтық нигилизм
 

13. 
Құқықтағы кемтік жəне оларды толтыру əдістері. Заңды мінезқұлық
 

14. 
Құқықбұзушылық жəне заңды жауапкершілік. Заңдылық, құқықтық тəртіп, 
тəртіп.
 

15. 
Құқық, жеке тұлға, қоғам. Құқық саласы.
 

 
Барлығы 
15 
 
 
 
СӨЖ жоспары 
Апта 
Тақырып атауы 
Сағат 
көлемі 
Практика-
лық 
сабақтар 
I семестр  
1. 
Мемлекет жəне құқық теориясының пəні мен əдістемесі 

2. 
Гуманитарлық  білім  жүйесіндегі  жəне  заң  тəртіптері  жүйесіндегі  мемлекет 
жəне  құқық  теориясы.  Мемлекет  жəне  құқық  теориясының  пайда  болуы 
жəне түрлері 

3. 
Мемлекет жəне құқықтың дамуының негізгі кезеңдері. Мемлекеттің мəні 

4. 
Мемлекеттің түрлері.  Мемлекет механизмі(апппарат). 

5. 
Мемлекеттің қызметі (функциясы). Қоғамның саяси жүйесі.
 


 
6. 
Құқықтық мемлекет жəне азаматтық қоғам. Қоғамдық қатынастарды 
нормативтік реттеу
 

7. 
Құқықтың түсінігі жəне мəні. Құқық нормалары
 

8. 
Құқықтың (қайнар көздері) формалары. Нормативтік құқықтық акт
 

9. 
Құқықшығармашылық жəне нормативтік құқықтық акілердің жүйелілігі. 
Құқық жүйесі жəне заңдар жүйесі 

10. 
Құқықтық қатынастар. Құқықты жүзеге асыру жəне оның түрлері 

11. 
Құқық нормаларын қолдану. Нормативтік құқықтық актілерді талқылау
 

12. 
Құқықтық сана. Құқықтық мəдениет жəне құқықтық нигилизм
 

13. 
Құқықтағы кемтік жəне оларды толтыру əдістері. Заңды мінезқұлық
 

14. 
Құқықбұзушылық жəне заңды жауапкершілік. Заңдылық, құқықтық тəртіп, 
тəртіп.
 

Каталог: dist zaoch -> 2kurs
2kurs -> 1. 1 тақырып Тіл дыбыстарының жасалуы Қазақ тіліне тəн дауысты дыбыстар жүйесі
2kurs -> Қазақстан тарихы пəні бойынша тақырыптар тізімі
2kurs -> Лексика. Антоним
2kurs -> 1-бақылау тапсырмалары 1 нұсқа
2kurs -> №13 дәріс Тақырып: Құқықтың түсінігі және мәні
2kurs -> Адамның психикалық іс-əрекеті
2kurs -> Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым министрлігі Көпсалалы
2kurs -> Қазақ тілін оқыту əдістері
2kurs -> Рефераттар мен баяндама тақырыптары
2kurs -> Контрольная работа по дисциплине «Профессиональный английский язык» для студентов второго курса всех специальностей


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет