Мемлекет жəне құқық теориясы құқық салаларының жəне заң ғылымдарының


  Құқық, жеке тұлға, қоғам. Құқық саласы.   5жүктеу 1.59 Mb.
Pdf просмотр
бет3/21
Дата22.12.2016
өлшемі1.59 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

15. 
Құқық, жеке тұлға, қоғам. Құқық саласы.
 

 
Барлығы 
67 
 
 
 
 
 СОӨЖ жоспары 
Апта 
Тақырып атауы 
Сағат 
көлемі 
Бақылау түрі 
I семестр 

Мемлекет жəне құқық теориясының 
пəні 

Ауызша сабақ айту, баяндама 
 
Мемлекет  жəне  құқық  теориясының 
əдістемесі 
 
1.Баяндама жасау 
2.Салыстырмалы кесте құрастыру 

Гуманитарлық 
білім 
жүйесіндегі 
жəне  заң  тəртіптері  жүйесіндегі 
мемлекет жəне құқық теориясы 

 1.Кесте құру. 
2.Баяндама жазу. 
 
 
Мемлекет жəне құқық теориясының 
пайда болуы жəне түрлері 
 
 
1. Мемлекеттің негізгі белгілері 
/кесте/  
2.Мемлекеттің 
бірнеше 
анықтамасын 
жазу 
(авторды 
көрсету)  

Мемлекет жəне құқықтың дамуының 
негізгі кезеңдері 
 

1.  Формациялық көзқарас бойынша 
мемлекет типі /кесте/ 
2.Мемлекет 
типтері 
– 
нақты 
мемлекеттер 
мысалында 
салыстырмалы-құқықтық талдау.  
3.Өркениеттік  көзқарас  бойынша 
мемлекет типі /кесте/  
 
Мемлекеттің мəні 
 
 1.Баяндама жазу 
 2. Реферат  жазу 

Мемлекеттің түрлері
 

1.
 
Мемлекет 
нысанын 
кесте 
түрінде көрсету 
2.
 
Империя, 
конфедерация, 
достастық /талқылау/ 
3. Демократиялық жəне 
антидемократиляқ режим 
/салстырмалы талдау/.  
4.Мемлекеттің құрылым нысаны 

 
/салыстырмалы талдау/  
 
Мемлекет механизмі(апппарат)
 

1.Мемлекет 
механизмі 
қызмет 
етуінің  жəне  құрылымының  негізгі 
қағидаларын кесте түрінде көрсету 
2.Мемлекеттік органдар ұғымы 
жəне түрлері /кесте/, мысал келтіру   

Мемлекеттің қызметі (функциясы)
 

1.Мемлекет  функциясының  түрлері 
/кесте 
2.Мемлекет функциясын жүзеге 
асыру нысандары /кесте/ 
 
Қоғамның саяси жүйесі
 

1.Баяндама жазу 
2. Реферат  жазу 

Құқықтық мемлекет жəне азаматтық 
қоғам.
 

1. Құқықтық мемлекеттің негізгі 
идеяларын қалыптастырған 
ойшылдар жəне олардың еңбектері 
2.Құқықтық мемлекет пен 
азаматтық қоғамның арақатынасы 
/талқылау/ 
3.Азаматтық қоғамның 
қағидаларын қалыптастыруда 
шарттық теорияның маңызы 
/талқылау/ 
4.Құқықтық 
мемлекет 
пен 
азаматтық 
қоғамның 
өзара 
байланысы /талдау  
 
Қоғамдық қатынастарды нормативтік 
реттеу 

1.Кесте құру. 
2.Баяндама жазу. 

Құқықтың түсінігі жəне мəні
 
 
1.  Құқық  жəне  мемлекеттің  өзара 
байланысы - пікірталас  
2.Құқық функциясы /кесте/ 
3.Құқықтың  пайда  болуы  туралы 
теориялар /қайталау/ 
4.Құқық қағидалары /кесте/ 
 
Құқық нормалары
 

1.Ауызша сабақ айту 
2.Жеке тапсырмаға жауап беру 

Құқықтың (қайнар көздері) 
формалары
 

Сұрақтарға  жауап беру немесе 
ауызша сабақ айту 
 
Нормативтік құқықтық акт  
 
1.ҚР  заңнамасына  сəйкес  НҚА 
сатысын құрастыру  
2.Құқықтың қайнар көздері /кесте/, 
мысалдар келтіру 

Құқықшығармашылық жəне 
нормативтік құқықтық акілердің 
жүйелілігі
 

1.  Пəннің негізгі тақырыптарына 
сипаттама беру 
2.Баяндама жасау 
 
Құқық жүйесі жəне заңдар жүйесі
 

1.Сұрақтарға жауап беру 
2. Глоссарий тапсыру 
10 
Құқықтық қатынастар. 

1. Ауызша сабақ айту 
2. Глоссарий тапсыру 
 
Құқықты жүзеге асыру жəне оның 
түрлері
 

Сұрақтарға жауап беру немесе 
ауызша сабақ айту 

 
11 
Құқық нормаларын қолдану
 

1. Ауызша сабақ айту 
2. Глоссарий тапсыру 
 
Нормативтік құқықтық актілерді 
талқылау
 

Ауызша сабақ  
12 
Құқықтық сана
 
 
Сұрақтарға жауап беру 
 
Құқықтық мəдениет жəне құқықтық 
нигилизм
 

1. Ауызша сабақ айту 
2.Жеке тапсырмаға жауап беру 
13 
Құқықтағы кемтік жəне оларды 
толтыру əдістері
 
 
1.Сұрақтаға жауап беру 
2.Жеке тапсырмаға жауап беру 
 
Заңды мінезқұлық
 

1.Ауызша сабақ айту 
2. Глоссарий тапсыру 
3.Жеке тапсырмаға жауап беру 
14 
Құқықбұзушылық жəне заңды 
жауапкершілік
 

1.Ауызша сабақ айту 
2.Глоссарий  тапсыру 
3.Жеке тапсырмаға жауап беру 
 
Заңдылық, құқықтық тəртіп, тəртіп.
 
 
Ауызша сабақ айту немесе 
сұрақтарға жауап беру 
15 
Құқық, жеке тұлға, қоғам
 

1.Ауызша сабақ айту 
2.Жеке тапсырмаға жауап беру 
 
Құқық саласы.
 

Сұрақтарға  жауап беру немесе 
ауызша сабақ айту 
 
 Барлығы 
23 
 
 
Əдебиеттер тізімі 
 
1. Актуальные проблемы теории права / курс лек. Под ред. А.Г.Хабибуллина. Уфа 1995. 
2. Алексеев С.С. Общая теория права . Курс в 2 тт. М.,1981, 1982.  
3. Бабаев В.К. Теория современного права. Н.Новгород. 1991.  
4. Баянов Е. Қазақстан Републикасы мемлекеті мен құқығының негіздері, Алматы, 2003. 
5. Венгеров А.Б. Теория государства и права. Т.1,2. М.,1996. 
6. Гайман-Черновюк В.И. Очерк теолрии государства и права М.,1996 
7. Жеругов Р.Т. Теория государства и права. / Ввопросах и ответах . М.,1996. 
8. Ибраева А. Общая теория государства и права А., 2000 
9. Ибраева  А.С., Ибраев Н.С. Теория государства и права: Учеб. Пособие. – Алматы:  «Жеті 
жарғы», 2003. 
10. Жоламан Қ.Д. Мемлекет жəне құқық теориясы, Алматы, 2005. 
11. Комаров С.А. Общая теория государства и парва Сарнск, 1994. 
12. Кулапов В.Л. Юридический словарь общеобьязательных  категорий и терминов. Саратов, 
1993.  
13. Курс лекции по теории государства и права/ под ред. А.В..Малько, Саратов. 1993 
14. Комарпов С.А. Общая теория государства и права. Саранск, 1994. 
15. Курс теории государства и права. / под. Ред. И.П.Марова, Тюмень, 1994. 
16.Лазарев В.В. Теория государства и права. М., 1992. 
17. Лившиц Р.З. Теория права. М., 1994. 
18. Ибраева А.И.  Мемлекет жəне құқық теориясы, Алматы, 1997.  
19 Малько А.В. Экзамен по теории государства и права: сто ответов на сто вопросов. М., 
1996. 
20. Марченко М.М.Теория государства и права М., 1996. 
21. Общая теория государства и права. М., 1998 
22. Общая теория права. / под ред. А.С.Пиголтна. М., 2000 
23. Общая теория права. Курс лекции под ред . Б.К.Бабаева, Н.Новгород, 1993. 

 
24. Обща теория праа и госудапрства. / под. Ред. В.В.Лазарева. М., 1996.  
25. Табанов С.А. Салыстырмалы құқықтану негіздері, Алматы, 2003ж. 
26. Теория государства и права. / под. Ред. А.В.Венгенова. М., 1995. 
27. Теолрия государства и праа. Отв. Ред. В.М. Королский. М., 1997. 
28. Теория государства и права. Курс лекции под ред, М.И.Матузова. М., 1999. 
29. Теория государства права . / Марченко. М., 1998. 
30. Теория государства и права. / под ред. Н.А. Ктаева. Уфа, 1994 
31. Теория государства и рправа. Под ред. Г.Н.Манаова .м., 2000 
32. Хропанюк В.Н. Теория государства и права. М., 2000 
33. Черданцев а.Ф. Теория государста и права. Курс лекции . Екатеринбург, 20001. 
34. Четвернин В.А. Понятие права и государства. М.,1997. 
35. Тихомиров Ю.А. Теория закона. М.,2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Курс бойынша оқу бағдарламасын бітіруші деканатпен  келісу парағы. 
 
 
Оқу жылы 
Келісілген  
деканат 
Деканат 
деканының  
аты-жөні  
Қолы  
Келісілген күні 
2012-2013жж 
Экономика  жəне 
құқық 
э.ғ.к., 
доцент 
Мансурова М.А 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
         
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖƏНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 
ЕУРАЗИЯ АКАДЕМИЯСЫ 
 
 
 
 
 
 
Мамандық деканаты _____Экономика жəне құқық___________ 
                                               (деканаттың атауы) 
 

 
 
ПƏН БОЙЫНША ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ 
(СИЛЛАБУС) 
 
 
 
Пəн атауы _ _  
Мемлекет жəне құқық теориясы
 ___________________   
(_міндетті_) 
(таңдау бойынша, міндетті) 
Мамандық
:_____5В030100-Құқықтану________________________
 
 
 
 
    (шифр жəне атауы) 
Негізгі білім: _____
жалпы орта, орта кəсіби
 ______________               
                             (жалпы орта, орта кəсіби, жоғарғы кəсіби) 
 
 
 
 
Барлығы  
 

Курс   
 

Семестр 
 

Бақылау формасы 
   
                                емтихан 
Аудиториялық        45 
Барлығы  
          135 
кредиттер 
 
 
 
 
сағ 
сағ 
 
Дəрістер 
 
 
30 
Семинарлар    
 
15 
ОСӨЖ 
 
 
23 
СӨЖ   
 
 
67 
 
 
сағ 
сағ 
сағ 
сағ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Орал – 2012 ж. 
 
 
 
Құрастырушы: Құмарова Ұ.Қ.       ________                «__»__________ 2012  ж. 
 
 
 
 
          (қолы)   
                    (күні) 
  
 
 
 
5В030100  Құқықтану  мамандығына  Мемлекеттік  жалпыға  міндетті  білім  беру  стандарты 
жəне Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым министрлігі, Астана 2006ж. типтік оқу 
бағдарламасы негізінде  Мемлекет жəне құқық теориясы  пəнінен дайындалды. 
 
                             5В030100                                          Құқықтану___ 
                                                (мамандық шифры жəне толық атауы) 

 
 
 
Оқу бағдарламасы ________                                 _____ мамандығы деканатының  отырысында 
қарастырылып талқыланды, хаттама № ______ , «____»________________2012 ж. 
                                                                               
(күні) 
 
 
Мамандық деканы: 
____________________э.ғ.к., доцент Мансурова М.А ____________ 2012 ж. 
 
 
(қолы)  
 
                                      (күні) 
 
_____________     _______________ мамандығы  деканатының Əдістемелік комиссиясы  
 
ұсынған, хаттама № ______ , «____»________________2012 ж. 
                                                     
(күні) 
 
 
Деканаттың Əдістемелік комиссия Төрағасы: 
________________________________ аға оқытушы Султангужиева А.Ж___________ 2012 ж. 
 
 
(қолы)  
 
 
                                     
        (күні) 
 
 
Институттың Əдістемелік кеңесінде қаралып бекітілді 
 
Хаттама № ______ , «____»________________2012 ж. 
 
(күні) 
 
Əдістемелік комиссия Төрағасы: 
________________________________ э.ғ.к. доцент Жумаев Ж.Ж.____________ 2012 ж. 
 
 
(қолы)  
 
 
                                     
(күні) 
 
 
 
 
 
 
Кіріспе 
 
 
Мемлекет  жəне  құқық  теориясы  пəні  негізінен  əлеуметтік-саяси  құбылыс  мемлекет 
пен құқықты жүйелі түрде зерттейтін ғылыми пəн. Мемлекет жəне құқық теориясыныњ негізгі 
зерттеу обьектісі мемлекет жəне құқықтыњ пайда болу, даму жəне қызмет ету зањдылықтары 
болып  табылады.  Мемлекет  жəне  құқы  теориясы  пəні  зањ  ғылымдары  жүйесінде  мањызды 
орынға  ие  болады,  өйткені  ол  өзге  зањ  ғылымдарына  методологиялық  жəне  теориялық  негіз 
қалайды.  Мемлекет  жəне  құқық  теориясын  зерттемейінше  өзге  зањ  ғылымдарын  зерделеу 
мүмкін емес.  
Курстың мақсаты: Мемлекет жəне құқық теориясын оқытудың мақсаты студенттерді қазіргі 
кездегі  мемлекеттік-құқықтық  құбылыстар  жайлы  білімдерге  жетелеу,  оның  типтері, 
нысандары  жəне  функциялары  туралы,  мемлекеттің  механизмі  жəне  құқықтық  реттеудің 
сатылары  туралы,  адамның  құқықтары  мен  бостандықтары  жəне  оны  қамтамасыз  ету  мен 
қорғаудағы заңның орны жайлы үйрету болып табылады. 
Курстың міндеті: Курстың міндеттері болып мыналар табылады: 

 
-
 
Студенттердің  юридикалық  ойлауын,  кəсіби  құқықтық  санасын  жəне  жоғарғы 
құқықтық мəдениетін қалыптастыру. 
-
 
Қазақстанның  қоғамдық  өмірінде  болып  жатқан  оқиғаларда  дұрыс  бағдар  жасау 
қабілетін жаттықтырады, оларға дұрыс баға беру. 
-
 
Нормативтік құқықтық актіні дұрыс талқылау жəне қолдану дағдысын дамыту. 
-
 
Мемлекеттің құқықтық актісіне деген құрметтеушілік қатынасты қалыптастыру жəне 
оның бұзылуына төзімділік танытпау. 
-
 
Студенттерге  жоғары  азаматтылық,  қоғамдық  парызды  түсіндіру  жəне  оның  жүзеге 
асырылуына сенушілік қағидаларын жаттықтыру. 
  Пререквизиттер мен  постреквизиттер  
Пререквизиттер:  Мемлекет  жəне  құқық  теориясын  оқып  үйретудің  алдын-ала  оқытатын 
пəндер  тізімі:  Шетелдердің  мемлекет  жəне  құқық  тарихы,  Қазақстан  тарихы,  Қоғамтану, 
Философия, Əлеуметтану, Саясаттану. 
Аралас  пəндер  тізімі  жəне  олардың  мемлекет  жəне  құқық  теориясымен  өзара 
байланысы: 
1.
 
Шетелдернің  мелекет  жіне  құқық  тарихы.  Тақырыптары:  Мемлекет  жəне  құқықтың 
тарихи  типтері  мен  нысандары.  Тарихи  құқықтық  ескерткіштер.  Ежелгі  дүние,  орта  ғасыр, 
жаңа жəне қазіргі заман мемлекет жəне құқығы. 
2.
 
Қазақстан  Республикасының  мемлекет  жəне  құқық  тарихы.  Тақырыптары:  Қазақ 
мемлекеттілігінің  пайда  болуының  тарихи  алғы  шарттары.  Егеменділіктің  қалыптасу 
кезеңдері жəне қазақстандық мемлекеттіліктің даму келешектері.  «Жеті Жарғы» жəне басқа 
да бұрынғы құқықтық ескерткіштер. 
3.
 
Конституциялық  құқық.  Тақырыптары:  Мемлекеттік  билік,  оның  ерекшеліктері. 
Тікелей жəне өкілді демократия. Адамның құқықтары мен бостандықтары. Мемлекет, тұлға, 
қоғам. Қазақстан Республикасы Президентінің, Парламентінің, Үкіметінің, Конституциялық 
Кеңестің, Жоғарғы Соттың конституциялық мəртебесі. 
Постреквизиттер:  Мемлекет  жəне  құқық  теориясын  оқып  үйренген  соң  суденттің 
меңгеретін білімі, қабілеті жəне дағдысы: 
-
 
Мемлекет,  жариялық  билік,  егеменділік,  басқару  нысаны,  мемлекеттің  ішкі  жəне 
сыртқы  функциялары,  унитарлық  жəне  федералдық,  мемлекет  механизмі,  құқықтық 
мемлекет, 
объективтік 
жəне 
субъективтік 
құқық, 
құқықтық 
норма, 
құқықшығармашылық,  құқыққа  сай  мінез-құлық,  құқықбұзушылық,  құқықтық  сана, 
құқықтық мəдениет, заңдық дерек сияқты ұғымдарды білуі керек. 
-
 
Мемлекеттік-құқықтық  оқиғаларда  дұрыс  бағдар  ұстана  білу,  оларға  баға  беру,  заң 
нормаларын талқылау, құқықтық ұйғарымға сəйкестік тұрғысынан адамдар əрекеттері 
мен қимылдарын талдай білу. 
-
 
Мемлекеттің  кейбір  нормативтік  актілерінің  жобаларын  жағымды  жақтары  мен 
жетіспеушіліктерін  көрсете  отырып,  соңғысын  жою  туралы  ұсыныстарын  енгізе 
отырып  құру;  студенттердің  ғылыми  конференцияларына  баяндамалар  əзірлеу, 
курстық  жəне  бітірушілік  жұмыстар  жазып,  оларды  оқытушылар  мен  комиссия 
алдында жария қорғай білу. 
4. Қысқаша сипаттама  
Оқыту  негізгі  оқу  материалдары  қамтылған  дəрістер  мен  практикалық  сабақтар 
негізінде  жүргізіледі  жəне  алынған  практикалық  дағдылар,  түсініктер  бекітіліп  отырады. 
Студенттердің  білімін  бақылау  үй  тапсырмаларын  тексеру,  электрондық  оқулық  т.б.  оқу 
құралдарында  берілген  тестілерді  орындау,  ауызша  сұрау,  жеке  семестрлік  тапсырмалар 
арқылы жүзеге асады. 
5. Баға қою саясаты 
Студенттердің  оқудағы  барлық  тапсырмалар  бойынша  жетістіктері  ЖОО-дағы  білімді 
бақылау  жəне  бағалаудың  ЖМБС  сəйкес  баллдық-рейтингтік  əріптік  бағалау  жүйесімен 
жүргізіледі. Дəстүрлі бағалау жүйесіне 1-кесте бойынша аударылады. 
1-кесте 

 
Студенттердің оқудағы жетістіктерін бағалаудың баллдық-рейтингтік əріптік жүйесін 
бағалаудың дəстүрлі түріне аудару  
Дəстүрлі 
жүйе 
бойынша баға  
Пайыз 
түрінде 
Балл түрінде 
Əріптік 
жүйе 
бойынша баға 
Үздік 
95-100 

           А 
90-94 
3,67 
           А- 
Жақсы 
85-89 
3,33 
           В+ 
80-84 
3,00 
           В 
75-79 
2,67 
           В- 
Қанағаттанарлық 
70-74 
2,33 
           С+ 
65-69 
2,00 
           С 
60-64 
1,67 
           С- 
55-59 
1,33 
           Д+ 
50-54 
1,00 
           Д 
Қанағаттанарлықс
ыз 
0-49 

           F 
 
Ағымдағы  бақылау  пəннің  əрбір  тақырыбы  бойынша  100  баллдық  шкаламен  
бағаланады  жəне  оның  құрамына  студенттердің  аудиториялық  жəне  аудиториядан  тыс 
сабақтардағы  бағалары  кіреді  (0  балл  -  тапсырма  орындалмаған  жағдайда,  себепсіз  сабақ 
жіберу,  100  балл  -  өте  жақсы  жəне  уақытында  орындалған  тапсырма).  Аралық  бақылау 
өткізер  алдында  ағымдағы  бағалардың  жалпы  қорытындысын  шығарады:  дəрістерге 
қатысуларын  қоса  алғанда  барлық  ағымдағы  бағалардың  орташа  арифметикалық  мəні  
анықталады. Содан кейін деканат (кафедра) анықтауы бойынша белгілі бір формада (ашық, 
жабық)  аралық  бақылау  өткізіледі.  Аралық  бақылаудан  кейін  орташа  арифметикалық  мəнді 
0,7; ал аралық бақылауды 0,3-ке көбейту арқылы рейтинг есептеледі.  
 
 
 
 
2-кесте 
Рейтинг есептеу мысалы 
Аты-жөні 
1 аралық бақылауға дейінгі тəжірибе 
сағаттары 
Д
əр
іс
к
е 
қ
ат
ы
су
ы
 
О
р
та
ш
а 
ар
и
ф
м
ет
и
к
а
л
ы
қ
 с
о
м
а 
А
р
ал
ы
қ
 
б
ақ
ы
л
ау
 
1 рейтинг 
(10г*0,7+ 
11г*0,3) 
10 
11 
12 
Мамедов Р.Т 
75 
75 

50 
85 
85 
90 
85 
68 
80 
71,6 
Адилов Н.Г 
100 
100 
100  100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
 
Қорытындылар  сабақ  журналы  мен  аралық  бақылау  ведомостісіне  жазылады.  2-ші  
рейтинг  осыған  ұқсас  есептеледі.  Емтиханға  жіберілу  2  рейтинг  қорытындыларының 
арифметикалық  орташа  мəні  бойынша  анықталады.  Емтиханға  жіберілудің  ең  төменгі  
рейтингісі 50 баллды құрайды. Қорытынды баға екі рейтингтің арифметикалық орташа мəнін  
0,6-ға,  емтихан  бағасын  0,4-ке  көбейту  арқылы  есептеледі.  1-кесте  арқылы  пайыздық 
түріндегі қорытынды баға баллдық жəне əріптік жүйеге сəйкес анықталады.  
3-кесте 
Қорытынды баға есептеу мысалы 
Аты-жөні 

рейтинг 

рейтинг 
Емтиханға 
жіберілу рейтингі 
Емтихан бағасы 
Қорытынды баға 
(5г*0,6+7г*0,4) 

 
əріп 
балл 
əріп 
балл 
əріп 
балл 

Мамедов Р.Т 
71,6 
84,2 
В- 
77,9 
В- 
75 
В- 
76,74 
Адилов Н.Г 
100 
100 
А 
100 
А 
100 
А 
100 
 
Қорытындылар  сабақ  журналы  мен  емтихан  ведостісіне  енгізіледі.  Сырттай  бөлім 
студенттерінің  үлгерімін  ағымдағы  бақылау  оқу  процессінің  күнтізбелік  графигіне  сəйкес 
сессияға дейін жəне сессия кезінде де жүзеге асырылады.  
Сонымен  қатар  сырттай  бөлім  студенті  сессияға  дейін  бақылау  мен  есеп-графикалық 
жұмыстарын,  курстық  жұмыс  (жоба),  үй  тапсырмалары,  СӨЖ,  пəннің  оқу  бағдарламасына 
сай аралық бақылауды тапсыруы керек.  
Мамандық    деканаты  (кафедра)  шешімімен  сырттай  бөлім  студенттеріне  пəндер 
бойынша  есептілік  тапсыру  графигі  белгіленеді.  Пəн  бойынша  қорытынды  баға  құрамына 
ағымдағы  үлгерім  бағасы  мен  қорытынды  бақылаудың  бағасы  кіреді.  Ағымдағы  бақылау 
бағасы қорытынды бағаның кем дегенде 60%-ын құрауы тиіс. Қорытынды бақылау (емтихан) 
бағасы қорытынды бағаның 30%-нан кем болмауы керек. 
6. Курстың, академиялық тəртіптің жəне этиканың саясаты 
1.
 
Сабақ қалдырмау;  
2.
 
Қалдырған сабақтарды оқытушының арнайы бөлген уақытында орындау. 
3.
 
Сабаққа кешікпеу. 
4.
 
Ұялы телефондарды сөндіру. 
      5.   Тапсырма орындалмаған жағдайда қорытынды бағасы төмендейді (айыппұл балдары).     
      6.   Оқыту барысына белсенді қатысу.  
7.   Үй тапсырмаларын жəне басқа да тапсырмаларды жауапты жəне ұқыпты орындау.  
8.   ЖОО жарғысын, Кодексін, ішкі тəртіп ережелерін сақтау  
бұл оқу курсы «Есеп жəне аудит» мамандығының студент-бакалаврларына арналған.  
 
Каталог: dist zaoch -> 2kurs
2kurs -> 1. 1 тақырып Тіл дыбыстарының жасалуы Қазақ тіліне тəн дауысты дыбыстар жүйесі
2kurs -> Қазақстан тарихы пəні бойынша тақырыптар тізімі
2kurs -> Лексика. Антоним
2kurs -> 1-бақылау тапсырмалары 1 нұсқа
2kurs -> №13 дәріс Тақырып: Құқықтың түсінігі және мәні
2kurs -> Адамның психикалық іс-əрекеті
2kurs -> Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым министрлігі Көпсалалы
2kurs -> Қазақ тілін оқыту əдістері
2kurs -> Рефераттар мен баяндама тақырыптары
2kurs -> Контрольная работа по дисциплине «Профессиональный английский язык» для студентов второго курса всех специальностей


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет