Мемлекет жəне құқық теориясы құқық салаларының жəне заң ғылымдарының


 Пəн бойынша тапсырмаларды орындау жəне тапсыру кестесіжүктеу 1.59 Mb.
Pdf просмотр
бет4/21
Дата22.12.2016
өлшемі1.59 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

7. Пəн бойынша тапсырмаларды орындау жəне тапсыру кестесі 
Мынадай жағдайларда балл деңгейі төмендейді: 
1.
 
Себепсіз сабақ жіберу  1 академиялық сағат үшін- 0,25 % 
2.
 
Сабақтағы  тəртіпті  бұзған  үшін(сабақ  кезінде  сөйлеспеу,  сабақ  кезінде  өзге 
əдебиеттерді  оқымау,  сабаққа  тұрпайы  киініп  келмеу,  ұялы  телефондарды 
қолданбау(сабақ кезінде айырып тастау), партаға жазбау ж.т.б.)— 2% 
3.
 
Сабаққа дайындықсыз келу — 1% 
4.
 
Тапсырманы уақытында орындамау — 1% 
         5.  Жіберілген  сабақтарды  қайта  тапсыру  кезінде  белгіленген  уақыттың  сақталмауы 
жəне                                                              
          СӨЖ графигінің бұзылуы-1%  
         6.Студенттің апелляцияға мүмкіндігі бар. 
 
Баллдарды бөлу 
Қорытынды емтихан – 40% 
Өтпелі бақылау – 30%`(лекция,семинар,СӨӨЖ) 
Аралық бақылау – 30%(2 – уі 15 пайыздан) 
Барлығы – 100% 
 
1-7 жұма 
8-15 жұма 
30 пайыз 
30 пайыз 
ӨБ 1 
Аудиторлық 
СӨЖ 
ӨБ 2 
Аудиторлық 
СӨЖ 
15 


15 


 
 
 
 
 
 
 

 
ӨБ1-  өтпелі  бақылау,ҚЕ-  Қортынды  емтихан;    А-  аудиторлық;    СӨЖ-  студенттің  өзіндік 
жұмысы; ҚБ- Қортынды балл. 
Аралық бақылау № 1(1-7 апта)= ӨБ1+А+СӨЖ; 
Аралық бақылау №2 (8-15апта)= ӨБ2+А+СӨЖ 
ҚБ= ҚЕ+ӨБ+А+ СӨЖ немесе 1 аралық бақылау + 2 аралық бақылау+ қортынды емтихан                                                                                   
                    
 
 
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Баға жинау графигі 
 
 
№ 
р\с 
Тапсырма 
түрі 
Апталар 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16  
Емтихан 
 
Ағымдағы 
бақылаудың 
жұмыс 
түрлері 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оқу 
үлгерімі 
100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100   

Реферат  
 
 
 
100   
 
 
 
 
100   
 
 
 
 
 

Доклад  
 
 
 
 
 
100   
 
 
 
 
100   
 
 
 

Бақылау 
жұмысы 
 
 
 
 
100   
 
 
 
 
100   
 
 
 
 
 
Аралық 
бақылау 
жұмысының 
түрі 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аралық 
бақылау 
 
 
 
 
 
 
100   
 
 
 
 
 
 
100   
 
Қорытынды 
бақылау 
(емтихан, 
сынақ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Емтихан  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100 
 
 
 
 
 
8. Курстың күнтізбелік-тақырыптық  жоспары 

 
Апта 
Тақырып атауы 
Дəріс 
Сем. 
СОӨЖ 
СӨЖ 
Сағат көлемі 
1. 
Мемлекет жəне құқық 
теориясының пəні мен 
əдістемесі 
2
 
2. 
Мемлекет 
жəне 
құқық 
теориясының  пайда  болуы 
жəне  түрлері.  Гуманитарлық 
білім  жүйесіндегі  жəне  заң 
тəртіптері 
жүйесіндегі 
мемлекет 
жəне 
құқық 
теориясы 
2
 10 
3. 
Мемлекет жəне құқықтың 
дамуының негізгі кезеңдері 
(типологиясы). Мемлекеттің 
мəні 
2
 
4. 
Мемлекеттің түрлері. 
Мемлекет 
механизмі(апппарат)
 
2
 10 
5. 
Мемлекеттің қызметі 
(функциясы). Қоғамның 
саяси жүйесі
 
2
 
6. 
Құқықтық мемлекет жəне 
азаматтық қоғам. Қоғамдық 
қатынастарды нормативтік 
реттеу
 
2
 10 
7. 
Құқықтың түсінігі жəне мəні. 
Құқық нормалары
 
2
 
8. 
Құқықтың (қайнар көздері) 
формалары. Нормативтік 
құқықтық акт
 
2
 10 
9. 
Құқықшығармашылық жəне 
нормативтік құқықтық 
акілердің жүйелілігі. Құқық 
жүйесі жəне заңдар жүйесі
 
2
 
10. 
Құқықтық қатынастар. 
Құқықты жүзеге асыру жəне 
оның түрлері 
2
 10 
11. 
Құқық нормаларын қолдану. 
Нормативтік құқықтық 
актілерді талқылау
 
2
 
12. 
Құқықтық сана. Құқықтық 
мəдениет жəне құқықтық 
нигилизм
 
2
 10 
13. 
Құқықтағы кемтік жəне 
оларды толтыру əдістері. 
Заңды мінезқұлық
 
2
 
14. 
Құқықбұзушылық жəне 
заңды жауапкершілік. 
Заңдылық, құқықтық тəртіп, 
тəртіп.
 
2
 10 

 
15. 
Құқық, жеке тұлға, қоғам. 
Құқық саласы.
 
2
 
 
БАРЛЫҒЫ 
30 
15 
23 
67 
135 
 
 
Ұсынылатын əдебиеттер 
 
1.Актуальные проблемы теории права / курс лек. Под ред. А.Г.Хабибуллина. Уфа 1995. 
2. Алексеев С.С. Общая теория права . Курс в 2 тт. М.,1981, 1982.  
3. Бабаев В.К. Теория современного права. Н.Новгород. 1991.  
4. Баянов Е. Қазақстан Републикасы мемлекеті мен құқығының негіздері, Алматы, 2003. 
5. Венгеров А.Б. Теория государства и права. Т.1,2. М.,1996. 
6. Гайман-Черновюк В.И. Очерк теолрии государства и права М.,1996 
7. Жеругов Р.Т. Теория государства и права. / Ввопросах и ответах . М.,1996. 
8. Ибраева А. Общая теория государства и права А., 2000 
9. Ибраева  А.С., Ибраев Н.С. Теория государства и права: Учеб. Пособие. – Алматы:  «Жеті 
жарғы», 2003. 
10. Жоламан Қ.Д. Мемлекет жəне құқық теориясы, Алматы, 2005. 
11. Комаров С.А. Общая теория государства и парва Сарнск, 1994. 
12. Кулапов В.Л. Юридический словарь общеобьязательных  категорий и терминов. Саратов, 
1993.  
13. Курс лекции по теории государства и права/ под ред. А.В..Малько, Саратов. 1993 
14. Комарпов С.А. Общая теория государства и права. Саранск, 1994. 
15. Курс теории государства и права. / под. Ред. И.П.Марова, Тюмень, 1994. 
16.Лазарев В.В. Теория государства и права. М., 1992. 
17. Лившиц Р.З. Теория права. М., 1994. 
18. Ибраева А.И.  Мемлекет жəне құқық теориясы, Алматы, 1997.  
19 Малько А.В. Экзамен по теории государства и права: сто ответов на сто вопросов. М., 
1996. 
20. Марченко М.М.Теория государства и права М., 1996. 
21. Общая теория государства и права. М., 1998 
22. Общая теория права. / под ред. А.С.Пиголтна. М., 2000 
23. Общая теория права. Курс лекции под ред . Б.К.Бабаева, Н.Новгород, 1993. 
24. Обща теория праа и госудапрства. / под. Ред. В.В.Лазарева. М., 1996.  
25. Табанов С.А. Салыстырмалы құқықтану негіздері, Алматы, 2003ж. 
26. Теория государства и права. / под. Ред. А.В.Венгенова. М., 1995. 
27. Теолрия государства и праа. Отв. Ред. В.М. Королский. М., 1997. 
28. Теория государства и права. Курс лекции под ред, М.И.Матузова. М., 1999. 
29. Теория государства права . / Марченко. М., 1998. 
30. Теория государства и права. / под ред. Н.А. Ктаева. Уфа, 1994 
31. Теория государства и рправа. Под ред. Г.Н.Манаова .м., 2000 
32. Хропанюк В.Н. Теория государства и права. М., 2000 
33. Черданцев а.Ф. Теория государста и права. Курс лекции . Екатеринбург, 20001. 
34. Четвернин В.А. Понятие права и государства. М.,1997. 
35. Тихомиров Ю.А. Теория закона. М.,2000. 
36. С. Өзбекұлы, Ө. Қопабаев. Мемлекет жəне құқық теориясы. – А., 2006ж. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Курс саясаты 
           Студенттің міндеттері: 

 
Сабаққа күн сайын қатысу.  

 
Сабаққа кешікпеу  

 
Сабақ  үстінде  əңгімелеспеу,  газет  оқымау,  ұялы  телефондарын  сабақ  кезінде  өшіріп 
тастау   

 
Оқытушының  түсіндірген  сабағына  зейін  салып  тыңдап,  мақсатын  түсінуге  жəне 
жазуға тырысу 

 
Сабақты себепсіз қалдырмау, егер де денсаулығына байланысты қалдырылған болса, 
анықтама əкелу 

 
Жіберілген сабақтарды оқытушының белгілеген уақыты бойынша тапсыру  

 
Тапсырманы орындамаған жағдайда қорытынды баға кемітіледі.  

 
Оқу процесіне белсенді қатысу.  

 
Үй тапсырмасын ынтамен орындау.  

 
Аудиторияда студент тыныштық, тазалық, тəртіп сақтау керек.  
 
 
 
Баға қою саясаты 
 
Əріп баламасы 
Сандық 
бағалау 
Пайыздық 
мөлшері,  % 
Мəні 
А 
4,00 
95-100 
Өте жақсы 
А- 
3,67 
90-94 
В+ 
3,33 
85-89 
Жақсы 
В 
3,0 
80-84 
В- 
2,67 
75-79 
С+ 
2,33 
70-74 
Қанағаттанарлық 
С 
2,0 
65-69 
С- 
1.67 
60-64 
D+ 
1.33 
55-59 

1.0 
50-54 


0-49 
Қанағаттанарлықсыз 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
МАМАНДЫҚ ПƏНДЕРІН ОҚУ-ƏДІСТЕМЕЛІК ҚАМТУ КАРТАСЫ 
__________________________5В030100 Құқықтану___________________________________ 
(мамандықтың атауы жəне шифры) 
 
 
_МЕМЛЕКЕТ ЖƏНЕ ҚҰҚЫҚ ТЕОРИЯСЫ   __ПƏНІНІҢ ОҚУ ƏДІСТЕМЕЛІК 
(пəн атауы) 
ҚАМТАМАСЫЗДЫҒЫНЫҢ
       
КАРТАСЫ 
 
  
Пəн атауы 
Қамтамасыз етілу деңгейі 
Оқулықтармен,  % 
Оқу құралдарымен, 

Лившиц Р.З. Теория права: учебник. – Москва: 
«БЕК», 1994. – 224 с. 
65% 
 
Общая теория права: учебник для ВУЗов /под 
ред. Пиголкина А.С. – Москва: изд. МГТУ им. 
Баумана Н.Э., 1997. – 384 с. 
70% 
 
Основы государства и права РК: учебное 
пособие. – Алматы:  Жеті жарғы, 1997, - 496 с. 
 
60% 
Теория государства и права: курс лекций /под 
ред. Марченко М.Н. – Москва: изд. «Зерцало», 
1998. – 478с. 
 
70% 
Нерсесянц В.С. Юриспруденция. Введение в курс 
общей теории права и государства: для 
юридических ВУЗов и факультетов. – Москва: 
НОРМА – ИНФРА*М, 1998. – 288 с. 
70% 
 
Лазарев В.В., Липень С.В. Теория государства и 
права: учебник для ВУЗов. –Москва: изд. 
«Спарк», 1998.-448с 
70% 
 
Комаров С.А., Малько А.В. Теория государства и 
права: учебно-методическое пособие;краткий 
учебник для ВУЗов. – Москва: НОРМА, 1999. – 
448 с. 
 
70% 
Основы государства и права РК: учебное 
пособие/под ред. Сапаргалиева Г.С. – Алматы: 
Жеті жарғы, 1999. – 320 с. 
 
65% 
Венгеров А.Б. Теория государства и права: 
учебник. – Москва: Бриспруденция, 2000. – 528 с. 
65% 
 
Теория государства и права: курс лекций /под 
65% 
 

 
ред. Матузова Н.И. – Москва: Юрист, 2001. – 776 
с. 
Хропанюк В.Н. Теория государства и права: 
учебник. – Москва: Интерстиль, 2001. – 390 с. 
65% 
 
Григорьев В. Основы теории государства и 
права: альбом схем. – Алматы: Жеті жарғы, 2001. 
– 120 с. 
 
75% 
Теория государства и права: учебник для ВУЗов 
/под ред. Карельского В.М. – Москва: НОРМА, 
2001. – 616с 
70% 
 
Мемлекет жəне құқық негіздері: оқулық /құр. 
Баянов Е. – Алматы: Жеті жарғы, 2001. 624 бет. 
75% 
 
Ибраев А.С. Правовая культура: проблемы 
теории и практики. – Алматы: Жеті жарғы, 2002. 
– 352 с. 
75% 
 
Ибраева А.С., Ибраев Н.С. Теория государства и 
права: учебное пособие. – Алматы: Жеті жарғы, 
2003. – 432 с. 
 
75% 
Баккулов С. Құқық негіздері: оқулық. – Алматы, 
2004. – 248 бет. 
70% 
 
Конституция РК. Научно-правовой комментарий 
/под ред. Сапаргалиева Г.С. – Алматы: Нұр-
пресс, 2004. – 560 с. 
70% 
 
Булгпкова Д.А. Мемлекет жəне құқық теориясы: 
оқу құралы. – Алматы: Заң əдебиеті, 2005. – 106 
бет. 
 
80% 
Ромашов Р.А. Теория государства и права: 
лекционный курс. – СПб.: Питер, 2006. – 256 с. 
75% 
 
Основы права: учебник /под ред. Лазарева В.В. – 
Москва: Юрист, 2006. – 429 с. 
75% 
 
Ибраев А.С. Теория государства и права: учебное 
пособие. – Алматы: Жеті жарғы, 2006. – 424 с. 
 
80% 
Өзбекұлы С., Қопабаев Ө. Мемлекет жəне құқық 
теориясы: оқулық. – Алматы: Жеті жарғы, 2006. – 
264б 
85% 
 
Какимова М.Ш. Основы теории государства и 
права: учебник. – Астана: Фолиант, 2007, - 256 с. 
70% 
 
Сапарғалиев Ғ.С., Ибраева А. С. Мемлекет жəне 
құқық теориясы: оқулық. – Астана: Фолиант, 
2007. – 336 бет. 
65% 
 
Булгакова Д.А., Истаев А.Ж. Мемлекет жəне 
құқықтың жалпы тарихы: оқу-əдістемелік құрал. 
– Алматы, 2007. – 222 бет.  
 
70% 
Оспанов Қ.И. Құқық негіздері: оқулық. – 
Алматы: Жеті жарғы, 2007. – 304 бет.  
70% 
 
Искакова Г.Қ., Ғазизова Н.С., Сембаева А.Б. ҚР 
адам құқығы: оқу құралы. – Астана: Фолиант, 
2008. – 296 б. 
 
70% 
Бекишева А. Основы государства и права: 
учебное пособие. – Астана: Фолиант, 2009. – 264  
 
70% 
 
 

 
Оқытушы __________________Құмарова Ұ.Қ. 
                              
(қолы) 
 
«____»_____________________ 20___ ж. 
 

 
 
КЕЛІСІЛДІ 
ƏК-ның Төрағасы 
________ 
«_______» ____________20  __   ж. 
 
БЕКІТІЛДІ 
Мамандық деканы 
 __________ э.ғ.к., доцент 
Мансурова М.А 
«___» _____________20   ж. 
 
 
 
 
 
 
 
Мамандық деканаты _______Экономика жəне құқық________ 
                                                                                   (деканаттың атауы) 
 
 
 
ДƏРІСТЕР КЕШЕНІ 
 
Пəн атауы _ _
 
Мемлекет жəне құқық теориясы________            
 
(міндетті) 
(таңдау бойынша, міндетті) 
 
Мамандық:  
5В030100-Құқықтану________________________
 
(шифр жəне атауы) 
Негізгі білім: ___
жалпы орта, орта кəсіби__                                _
 
(жалпы орта, орта кəсіби, жоғарғы кəсіби) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Орал – 2012ж  
 
Құрастырушы: оқытушы  Құмарова Ұ.Қ. 
 

 
Кредиттер саны      3 
Дəрістер                  30    сағ. 
Бақылау формасы   емтихан  
 
 
 
 
 
 
 
 Экономика жəне құқық  мамандығы  деканатының отырысында бекітілді, «___» _     2012 ж.,  
 
Хаттама № ________      Мамандық деканы  _                            э.ғ.к., доцент Мансурова М.А 
                                                                                                              (қолы)     
 
 
 
_____________               ________  мамандығы деканатының əдістемелік комиссиясы ұсынған 
 
«___» ________________ 2012 ж.,  Хаттама № ____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      
 
 
6. ДƏРІСТЕР КЕШЕНІ 
 
№ 1 дəріс 
Тақырып: Мемлекет жəне құқық теориясының пəні 

 
Дəрістің
 мазмұны 
1.Мемлекет жəне құқық теориясы ғылыми пəнінің түсінігі.  
2.Жалпы  мемлекет  жəне  құқық  теориясының    пəні  –  негізгі  заңдылықтардың  пайда  болу, 
мемлекет жəне құқықтық функцияларымен дамуы
3.Құқық теориясы жəне мемлекет теориясы дербестік қатынастағы ғылыми тəртіптер 
ретінде. 
      Əр  ғылымның  өз  саласында  объективті  ақиқатқа  жетуге,  заңдылықтарды  бейнелеуге 
жəне  алдын-ала  болжауға  арналған,  жүйелі  түрде  құрылған  мəселелері  болады.  Сол 
мəселелер  ғылыми  тұрғыдан  зерттеліп,  тұжырымдалып,  ғылымның  пəніне  -  предметіме 
айналады.  
       Мемлекет жəне құқық теориясы - қоғамдағы саяси-экономикалық, мəдени-əлеуметтік 
құбылыстарды  зерттеп,  қоғамдық  өмірдегі  қарым-қатынастарды  реттеу,  басқару  əдіс-
тəсілдерін, объективтік заңдылықтарын анықтап отыратын ғылым.  
      Жалпы теория - мемлекет пен құқықтың өмірге келу, даму заңдылықтарын, мақсатын, 
мазмұнын, құрылысын, нысанын, қағидаларын, белгі-нышандарын, функцияларын зерттейді. 
     Жалпы  теорияның  пəні  қоғам  мен  мемлекеттің  арасындағы  санқырлы  күрделі  қарым-
қатынастарды, қоғамның саяси жүйесіндегі мемлекеттің алатын орнын, маңызын, азаматтық 
қоғам  мен  мемлекеттің  өзара  байланысын,  адамдардың  сана-сезімін,  оның  қоғамдағы 
маңызын,  мемлекеттің  болашағы,  құқықтық  мемлекет  қалыптастыру  бағыттарын  зерттеп, 
қорытынды тұжырымдар жасап отырады. 
      Мемлекет  пен  құқықты  бір-бірінен  айыруға  болмайды.  Олар  объективтік  тұрғыдан 
тығыз байланыста бірлесіп дамитын ғылым. Бірақта олар бір ғылымға жатқанымен өздерінің 
нақты  бағыттары  болады.  Мемлекет  -  қоғамның  саяси-экономикалық  құрылысымен 
шұғылданады, құқық нормативтік актілер жүйесін қалыптастырады. 
      Міне,  осы  бірлестікпен  дербестік  олардың  мазмұнын,  мақсатын,  қызметінің  əдіс-
тəсілдерін, функцияларын жан-жақты зерттеуге, жаңартуға, дамытуға мүмкіншіліктер береді. 
Мемлекет пен құқықты тереңірек зерттеп білуге жағдай туады. 
       Заң  ғылымы  өткеп  дəуірде  (алғашқы  қоғамда,  құлиелену,  феодалдық,  буржуазиялық 
формацияларда),  қазіргі  кезеңде,  болашақта  мемлекет  пен  құқықтың  қоғамды  басқарудағы 
объективтік жəне субъективтік заңдылықтарын, əдіс-тəсілдерін зерттейді.  
     Осы  үш  дəуірде  болған  жəне  болашақ  қоғамның  жəне  мемлекет  пен  құқықтың 
өздерінің  даму  процесінде  болған  жақсы  тəжірибелерді  жинақтап  қорытынды  тұжырымдар 
жасалып отырады. 
    Сонымен,  мемлекет  жəне  құқық  теориясының  пəні  -  адам  қоғамының  өміріндегі 
құбылыстардың,  мемлекет  пен  құқықтың  өмірге  келу,  даму  объективтік  заңдылықтары  мен 
олардың мəні-маңызы, құрылымы жəне мақсаты. 
Бұл түсіндірме үш тараудан тұрады: 
- Қоғамның қалыптасу, мемлекет пен құқықтың өмірге келу заңдылықтары; 
- Қоғамның, мемлекеттің, құқықтың даму заңдылықтары; 
- Қоғамның, мемлекеттің, құқықтың тарихи маңызы, құрылымы, мақсаты. 
Мемлекет пен құқық теориясы іргелі-терең ғылым ретінде бірнеше функциялар атқарады: 
Онтологиялық  функция  -  (шын  білім  -  грек...)  Адам  қоғамының  тұрмысын,  оның 
қағидаларын,  даму  заңдылықтарын  зерттеу.  Бұл  зерттеу  арқылы  мемлекет  пен  құқықтың 
өмірге келуін, дамуын, болашағын білуге мүмкіншілік қалыптасады. 
Гносеологиялық  функция  -  (гр...  білім,  теория).  Таным  теориясы  арқылы  мемлекет  пен 
құқықтың құрылымын, маңызын, мақсатын білуге болады. 
Эвристикалық  функция  -  (гр...  табу).  Заң  ғылымының  барлық  саласында  зерттеудің  əдіс-
тəсілдерін жетілдіріп қоғамдағы құбылыстардың даму процесінің жаңа заңдылықтарын табу, 
ашу. 
Методологиялық функция - мемлекет жəне құқық теориясы заң ғылымының салаларының 
талаптарына  сəйкес  жалпы  əдістемелік  ғылыми  тұжырымдар  жасап,  ғылымның  жақсы 
дамуына жағдай жасау. 

 
Саяси функция - қоғамның алдында тұрған мақсатты, саясатты, жалпы теория тұрғысынан 
орындау  бағыттарын,  жолдарын  белгілеу.  Мемлекеттің  ішкі-сыртқы  саясатының  ғылыми 
негіздерін жасап, оның ғылыми тұрғыдан орындалуын қамтамасыз ету. 
Идеологиялық  функция  -  жалпы  теория  қоғамдағы  əртүрлі  көзқарасты,  саясатты, 
идеяларды  біріктіріп,  ғылыми  тұрақты  жүйе  қалыптастырып  адамдардың  сана-сезімін, 
құқықтық мəдениетінің сапасын жақсарту. 
Тəжірибелік-ұйымдық функция – тəжірибелерге сүйене отырып, жалпы теория қоғамдағы 
заңдылықты, тəртіпті сапалы іске асыру үшін ұсыныстар жасап отыруы қажет. 
Болжау функциясы - жалпы қоғамдағы саяси - құқықтық құбылыстармен ғана шектелмей 
сол құбылыстардың болашақ бағытын зерттеп, ғылыми қорытынды тұжырымдар жасап, оны 
құқықтық реттеп-басқару бағдарламасын дайындауы қажет. 
Құқық жəне мемлекет теориясының фуикциялары бір-бірімен тығыз байланыста дамиды. 
Олардың  қызметін  біріктіріп  зерттегенде  жалпы  теорияның  қоғамдағы  маңызы  жақсы 
көрінеді.  
Жалпы  теория  өз  функцияларын  заң  ғылымының  басқа  салаларымен  бірлесіп  атқарады. 
Сонда ғана нəтиже болады. 
 
Каталог: dist zaoch -> 2kurs
2kurs -> 1. 1 тақырып Тіл дыбыстарының жасалуы Қазақ тіліне тəн дауысты дыбыстар жүйесі
2kurs -> Қазақстан тарихы пəні бойынша тақырыптар тізімі
2kurs -> Лексика. Антоним
2kurs -> 1-бақылау тапсырмалары 1 нұсқа
2kurs -> №13 дәріс Тақырып: Құқықтың түсінігі және мәні
2kurs -> Адамның психикалық іс-əрекеті
2kurs -> Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым министрлігі Көпсалалы
2kurs -> Қазақ тілін оқыту əдістері
2kurs -> Рефераттар мен баяндама тақырыптары
2kurs -> Контрольная работа по дисциплине «Профессиональный английский язык» для студентов второго курса всех специальностей


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет