Мемлекеттік тілде оқымайтынжүктеу 11.08 Mb.
Pdf просмотр
бет16/16
Дата27.03.2017
өлшемі11.08 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

1
.  о аян д ау  әдісін қолданғанда  мүғалімге
а) ойын дөл аны қтау;
ә) бүкіл сабаң бойы баяндау;
б) үндемеу.
22. Ж ал қ ы л ау , ж алп ы лау өдісі ...
а)  индукция,  дедукция;
226

ә) еліктеу;
б) еңгімелесу.
23. Дыбыстарды үйретуде ңолданылатын өдіс:
а) еліктеу;
ә) әңгімелесу;
б) білмеймін.
24. Әңгімелесу өдісінің неше  түрі бар?
а)3 ;
ө) 1;
б)10.
25. Саяхат сабағы:
а) қалы пты ;
ө) қалы псы з;
б) білмеймін.
26. Сабақтың түлғалары  кім  (не)?
а) м ұ ға л ім , оқушы; 
ә) оңулың, таңта, бор;
б) ж алғы з мүғалім.
27.  Сабақтың күнтізбелік  жоспары  ңай уаңы тта жа-
салады?
а) оқу ж ы лы  басында;
ө) сабақ басында;
б) оқу ж ы лы  барысында.
28. Үйге берілетін тапсырманы -
а) күні бүрын белгілеу керек;
*ә) сабақтың аяғында;
б) сабаңтың барысында.
29. Сабаңтың бөлігі деген не?
а) сабақтың қүрамы; 
ө) ж атты ғу;
б) күнтізбелік жоспар.
227

30. Сабақ бөлігі уақы ты н өзгертуге  бола ма?
а) иө; 
‘ - 
ө) ж оқ;
б) тексеру ге байланы сты .
31. Д иктант өткізу м ақсаты :
а) білімді тексеру, багалау үш ін; 
ө) ж аң а тақы ры пты  түсіндіру;
б) бі лім  алм асу.
32. Адам ойын қ ал ай  ж еткізеді?
а) ауы зш а не ж азбаш а түрде; 
ә) ойымен;
б) саусақ қим ы лы  ар ң ы л ы .
33. Тіл туралы  заң  ң аш ан  қабылданды?
а) 1997 ж  11 ш ілде; 
ІШШЙ р и  (5 
ө) 1995 ж  28 каңтар;
б) 1999 ж  1 қазан .
34.  О ңулыңтарда кәсіп тік тіл  қ ай  сы ны птан бастала- 
ды? 


•'
а) II сынып; 
ө) VI сынып;
б) III сынып.
35.1 сы ны пты ң оқулы ғы  неше ситуациядан түрады?
а) 4; 

f f l §  ' 
" ' t   -   {
ө )2 ; 

_  
І Ү   Щ
б)8. 
“Т~~*I   И  Ш 1 |д
Щ
3 6 .1 сыныпты бітірген бала қан ш а сөз үйреніп ш ығуы 
керек?
а) 70; 
ШЖ  І 
ә) 50;
б )8 5 .
228

37. IV сынып оқушысы санға байланысты қанш а қазақ
сөзін  үйренеді?
а)21;
ө) 32;
б)42.
38. Аспан дауыстылар -  үнділер қандай түспен белгі- 
ленеді?
а) көк;
ө) ж асы л;
б) сары.
39.  V  сынып  оңулырында  таңы ры птар  неше  блокқа
бөлінеді?
а )6 ;
ө) 5;
б )3 .
40. Сөйлеу тілі мөн ж азбаш а тіл ....?
а) байланысты;
ө) жоң;
б) кей кезде;
229

М азм үн ы
А лғы сөз............. ................. ............. . 
... 
з
1 -тарау.  ” Мемлекеттік тілде оқымайтын мектептердегі
қазақ типи үирету өдістемесі’  пөнінің жалпы мөселелері..... 4
1.1. Екінші тіл оқытудың міндеттері........................... ........
4
2-тарау.  Қазаң тілін оқыту өдістемесінің теориялың 
негіздері  ........................................................................... ........ д
2.1. Қазақ тілін оңыту өдістемесінің тіл білімдік н е гізі.... f9
2.2. Қазаң ті л ін оқытудың психо л огиял ың н е г із і......... Т. 10
2.3. Қазаң тілін оңытудың дидактикалық н егізі.............. 15
3-тарау. Қазақ тілін оқытудың мазмүны ........................... 18
3.1. Қазақ тілін оңытудың лексикалың материалын 
ан ы қ тау .................................................................................. j  g
3.2. Екі тілге ортаң сөздерді сөздік минимумға қоспау 
дринциш  ...................... ................. .............................. . . . 'с  *
3.3. Грамматикалың таңырыпты жинақтап оқыту 
жүйелілігі................................... ............. ....... .......................21
3.4. Қазаңтіліноқыту бағдарламалары ............................. 23
3.5.  Біліммазмүнының міндеттідеңгейі........................... 28
3.6. Өзге үлтты оқытуға арналған қазаң тілі оқулыңтары...  36
4-тарау. Қазаңтілінорысмектептеріндеоңыту өдістері ..5 1
4.1. Оқытудың сөздік әдістері..............................................
51
4.2.Кітаппенжәнеоқулыңтарменжүмы  с  
54
4.3..Көрнекілікөдіс............................................................... 
55
4.4. Машықтың  өдістер...........................................................
4.5. Түсіндірмелі-иллюстративті әдіс  ................................
57
4.6. Оңыту -  таным іс-өрекетін үйымдастыру өдісі.......... 58
5-тарау. Қазақ тілі сабағының түрлері............................... 61
5.1. Қазаң тілісабағы ............. ..............................................61
5.2. Сабаңтың түрлері.................. .........................................63
5.3. Сабақңа д айындалу және оған қойылатын талалтар__67
5.4. Сабақты үйымдастыру ж олдары .................................84
5.5. Сабаңтың қүрылымы..................................................... ... 
7
20
6-тарау. Сыни 
түрғы дан 
ойлау жобасын сабақта
паидалану
90

7-тарау. Тіл дамыту............................................................... 99
7.1. Тіл дамыту -  тілді оңытудағы негізгі мақсат.. А........ 99
7.2. Оқушының сөздік қорын байыту. Сөздік жүмысы..  102
7.3. Мөтін арқылы оқушылардың тілін дамыту  ............  109
7.4. Жазбаша тіл дам ы ту..................................................   114
8-тарау. Фонетика мен орфоэпияны о қ ы ту .....................  129
8.1. Қазаң тілі дыбыстарын өзге үлттарға үйретудің 
ерекшел іктері.......................................................................   129
8.2. Дауыстыдыбыстарды үйрету  ..?................................   130
8.3. Дауыссыз дыбыстарды үйрету .!,................................   136
8.5. Фонетикалық ж атты ғулар........................................   142
9-тарау.  Қ азақтілініңлексикасы ноқы ту......................   147
3.1.Сөзмағынасынтүсіндір  у  
  147
9.2..Оқушының сөздік ңорын байыту  ..............................  148
9.3. Фразеологияны оқыту  Г..............................................   149
10-тарау. Грамматиканы оқыту........................................   154
10.1.  Грамматикал ық материалды сүрыптау 
пришцштері..........................................................................  154
10.2. Грамматиканы тілдің басқа салаларымен 
байланыстыра оңы ту..........................................................   163
10.3. Морфологияны оңыту. Қазаң тілінің
грамматикалың категориял арын оңыту..........................   163
10.5. Синтаксисті оңыту  f..................................................   177
11 -тарау. Мемлекеттік тілде оқымайтын мектептерде ңазаң 
тілінен сыныптан тыс жүмыстарды үйымдастыру.........   181
11.1. Сыныптан тыс жүмыстарды үйымдастыру............  181
11.2.  Сыныптан тыс жүмыс түрлері I/..............................  182
11.3. Сыныптан тыс о қу ..................................................... 184
12-тарау. Оқу орыс тілінде жүретін мектептерде ңазаң 
тілінен білім тексеру жолдары және бағалау нормасы...  192
Қосымшалар........................................................................ 198


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет