Менің ойымша, баланы 18 жастан бас тап әскерге беріп, оның обалына қалыпжүктеу 3.51 Mb.
Pdf просмотр
бет2/6
Дата22.12.2016
өлшемі3.51 Mb.
1   2   3   4   5   6

Жарқын ТҮСІПБЕКҰЛЫ

– деді И. Шувалов. Оның айтуынша, Қа-

зақ 

 

стан, Ресей және Белорусь ең өзекті мә  селе импорттық баж салығынан түсетін 

қар  жыны бөлісу туралы мәмілеге келген. 

Әл  бетте, үш бірдей тең құқылы мемлекет 

мү  ше болған одақ болғаннан кейін ол жер -

дегі әрбір елдің өз ұлттық мүддесін қор  ғауы 

заңдылық. Жұмадағы жүздесуде қы 

-

зылкеңірдек болғандарын айтқан Ре сей 

үкімет басшысының орынбасары: «Бұл 

мәселеге келгенде, біраз дауластық. Қа   зақ-

станның Қаржы министрлігінің ком 

про 

 

-мистік ұсыныстарының негізінде бә 

туа 


 

-

ластық. Ендігі кезекте одаққа мүше мем  

-

лекеттер  шекаралардағы  өзара  ке ден   дік қызмет туралы келісуі керек», – де ді. 

Бұдан кейін РФ Премьер-министрінің 

бі рінші орынбасары Игорь Шувалов Ел-

ба сы Нұрсұлтан Назарбаевтың қа был да-

уын да болды. Президент, алдымен, мей-

ман ды Ресейдің ТМД-ға төрағалығының 

бас талуымен құттықтап өтті. Посткеңестік 

ел 


дердің өзара ымыраластықпен та 

ра-


уына оң ықпалын тигізген ТМД туралы Ел-

ба сы: «Біз сол уақытта дұрыс шешім қа-

былдадық деп ойлаймын», – деп атап өт-

Ж

АҢА ӘКІМНІҢ ЖҮЗ КҮНІКеше  Үкімет үйінде 

Премьер-министр 

Кәрім Мәсімов Ресей 

Федерациясы Үкіметі 

төрағасының бірінші 

орынбасары Игорь 

Шуваловты қабылдады. Екі 

елдің атқарушы органының 

өкілдері қатысқан екіжақты 

кездесуде «болғанынан 

боладысы қызық» болып 

жатқан Кедендік одаққа 

қатысты мәселелер жан-

жақты талқыланды. 

Басы 1-бетте

ЕЛМЕН ЕСЕПТЕСІП, ЕЛ 

БАСШЫЛАРЫНА ЕСЕП БЕРДІ 

Қ.Бозымбаев кемшіліктерді де жа-

сы рып, жаппай, одан шығудың жолын 

да өзі көрсетіп берді. Өңір басшысы 

ке 

ле са 


лып, облыста инвестициялық 

сая сат жа салмағанына назар аударды. 

«Өкі 

летті мемлекеттік органдардың ин 

вестициялық саясаты дамымаған, 

бел гі ленген міндеттер, негізінен, қағаз 

жү 


зін 

де қалған. Біз отандық қаржы 

инс ти тут та рымен  қатар  шетелдік  ин-

вес ти ция лар ды  да  тартуымыз  қажет», 

– де ді әкім. Ау дан мен ауылды түгелге 

жуық аралап шы ғып, Елбасы алдында 

да «емтихан» тап сырып қайтты. Онысы 

сәтсіз де емес. 

Бозымбаев ел алдында есептесіп 

те үл герді. Ол қатып қалған сценарий 

бо йын ша емес, өзгеше өтті. Аймақтағы 

күр  меуі кертілмеген мәселелердің ше-

ші  мін сұрағандар да, әкімнің жеке ба-

сы на байланысты сауал тастағандар да 

бол  ды. Әкім бөле-жармай барлығына 

да қанағаттанарлық жауап берді. Көп 

сөй 

 

легенді емес, дөп сөйлегенді қа-лай 

тын әкімнің жауабына тұшынбай 

қал ған дар  жоқ. 

ЖЕТКЕНІ МЕН ЖЕТПЕГІ 

Жамбылдық жасөспірімдердің жа-

ман жағынан аты шығып, республика 

кө 


лемінде шулатып жатқаны әмбеге 

аян. Осыған байланысты облыс көле-

мін де жиын өткізіп, кәмелетке тол ма-

ғандар ара 

сындағы қылмыс санын 

азай 


ту жө 

нінде нақты тапсырмалар 

бе ріп,  жұ мы сы на  жауапсыз  қа ра ған-

дар ға  қатаң  бо ла тынын  ескертті.  Оқу-

шы лардың бос уа қытын тиімді пай да-

лану үшін тегін спорт залдарын ашып, 

ба рынша жағдай жа сауда. 

Азғана уақыт аралығында әкім ау-

данды былай қойғанда, ауыл әкім де-

рінің жұмысымен де танысып, шаруа, 

ди қандармен де кездесті. Атқарылып 

жат қан істің барысымен танысу бар да, 

оның шешімін табуға әрекет ету бар. 

Бұл жа ғынан алғанда да, әкімнің ады-

мы адуынды көрінді. Несиеге қол жет-

кі зе ал май, техникаға телміріп, одан 

қал са, құ нары кеткен жердің шаруасын 

ай тып, мұң шаққан диқандарға «сөз 

жоқ, кө мек тесемiз» дегенi көңiл мар-

қайт ты. 

Ақынын аяламаған елдің шығар 

биі гі аласалау болатынын білгендігінен 

бо лар, жуырда зиялы қауым өкілдерін 

қа был дап, өз атынан атаулы стипендия 

та быстады. Қазір облыс әкімі жас өс-

кін дер ге барынша жағдай жасауға кө-

ңіл бө луде. Облыс орталығында жаңа 

му зы калық мектеп пен спорт кешенін 

са 

лу үшін жергілікті бюджеттен 420 мил лион  тең ге  бөлінді. 

«Ауыр болса, қосып арқала» де-

ген дей, биыл облыста жүзеге асуы тиіс 

ин дус триялық-инновациялық 

жо ба-

ларды  жү зеге  асыру  да  Бо зым баев тың еншісіне тиіп отыр. Жаңа әкімнің ал-

дында Жам был дың химиясы мен ме-

таллургиясын мық тап қолға алып, об-

лысты биік же тіс тік терге жетелеп, елі-

міздегі алдыңғы орындарға сүйреп 

шы ғару міндеті тұр. Гүлжан КӨШЕРОВА,

Тараз 

БІР ДЕРЕК

Қаңтар айында Қ.Бозымбаев 

Тараз төріндегі таңдаулы 

деген №53-мектепті аралап 

жүріп, айтпастан асханаға кіріп 

келеді. Асхана болғанда да, 

әкім тамақтанатын жағынан 

емес, аспазшылар бөлмесінен 

бір-ақ шығады. Сонда ол лас 

ыдыс-аяқ араласып жатқанын 

және балаларға арналған 

тоқаштардың беті ашық 

тұрғанын көреді. Одан да 

қызығы, бөлмеде аспаздар 

қаннен-қаперсіз ұйықтап 

жатқан екен. Амал жоқ, 

аспаздарды әкімнің өзінің 

оятуына тура келген...

АҚОРДА


Румыния қазақтың  мұнайы 

мен уранынан үмітті

Ерлан САИРОВ, саясаттанушы:

– Кенесарының көтерілісі – жалғыз Қазақстан үшін ғана емес, Орталық Азия 

үшін тарихи маңызы үлкен болып табылатын құбылыс. Өйткені ол орыс экс пан-

сия сын біршама уақыт бойы тежеп тұрды. Оны Орталық Азия аймағындағы ең 

үлкен көтеріліс деп атаса болады. Ал Ақмола бекінісінің алынуы – сол көтерілістің 

ең үлкен операцияларының бірі. Егер «Экспресс К» тілшісі Орталық Азиядағы ең 

үл  кен көтерілісті он шақты адамның қарақшылығы етіп суреттесе, ол өзінің на дан-

ды ғынан немесе теріс пиғылына байланысты шығар. Мен мұны іріткі салушы қа-

дам деп қабылдаймын.

Қанат БОРАНҚҰЛОВ, 

кәсіпкер, Кенесары ханның сүйегін Қырғызстаннан алып келген топтың мүшесі:

– Жалпы, Кенесары ханның көтерілісі, Ақмола бекінісін алуы жөнінде елі-

міз дің көптеген тарихшыларының ғылыми зерттеулері бар. Өткен ғасырдың ға-

лым дарымен қоса қазіргі тарихшылар да азды-көпті зерттеулер жасап жүр. Ал 

«Экспресс К» басылымы Қазақстан тарихшыларының пікіріне қосылмайтын бол-

са, онда басқа бір мақсаттары болған шығар. Меніңше, оларға нақты ғылыми де-

рек терді көрсетіп, кешірім сұрауға мәжбүр ету керек.

ОЙ-ТҰЖЫРЫМ

«Экспресс К» газетінің бұл мақаласы ресми құзырлы органдар 

мен көзі қарақты әр азаматты бей-жай қалдырмауы тиіс деп 

ойлаймыз. Өйткені, біріншіден, Владислав Шпаков деген автор 

қитұрқы көзқарастарымен адамдардың ойын шатастырып қана 

қоймай, тарихты бұрмалап, ғылымға қиянат келтірді. Екіншіден, 

қазақ мемлекеттілігінің бастауында тұрған айтулы тарихи 

тұлға Кенесары Қасымовтың елі үшін атқарған рөлін бұрмалап, 

ұлттық ар-намысымызға тіл тигізді. Үшіншіден, бейбіт халықты 

арандатушы, бір-біріне айдап салушы шикі ақпарат таратты. 

Бірқатар азаматтар «Экспресс К» газетінің редакциясы осы мақала 

үшін өз оқырмандарынан кешірім сұрауы тиіс деп есептейді. 

рып жазуды мақсат етпейтін сияқты. Иә, 

1938 жылдары Кенесары жасағының бір 

бөлігі Сыпатай батырға кетіп, әскер са ны 

азайып қалғаны рас. Бірақ сонда да сұл-

«Біз Румыния Президентімен Кав каз 

дә 

лізі арқылы жаңа мұнай мар шу 

тын 


ашу, яғни мұнайды Каспий теңізі, Әзір-

байжан мен Гүржістан ар қылы Қара те-

ңізге,  одан  әрі  танкер лер мен  Ру мы ния ға 

жеткізу жөнінде сөй лестік», – деді Ел-

басы.  Қазақстан  бас шысы  «Қаз Мұ най Г-

аз» ҰК-ның Rom 

pe 

trol румын ком  

па-


ниясының  100  пайыз  ак ция  сы ның  ие сі 

екеніне және Қазақ 

стан ру 

 

мын елі не 

жыл сайын 4 млн тонна мұ  най жет кізіп 

отырғанын атап өтті. Өз ке 

 

 зе 

гінде, 


Қазақстанның  Орта лық  Азия  да ғы  бас ты 

коммерциялық әріп тесі екенін жет кізген 

Румыния  басшысы  Қа зақ стан ға  жарты 

млрд, халқы бар зор Еуро одақ нарығына 

шығуы үшін Ру 

мынияның темір жол 

саласында, құр лықта хабар алмасуға өз 

инфрақұ ры лымдарының  әзір  екендігін 

білдірді. Сон 

дай-ақ ол Қазақ 

стан 

ның 


энерге ти ка лық  ресурстарын,  әсі ресе, 

уран оты 

нын өздерінің АЭС-не пай-

далануға мүд делі екенін айтты.  

Ақордада Елбасы  Нұрсұлтан На зар -

баев пен Румыния Президенті  Троян 

Басескудің арасында өткен ке 

ліс 


-

сөздердің қорытындысы бойынша екі 

елдің Үкіметтері арасында бірқатар құ -

жаттарға қол қойылды. 

Румыния президенті Қазақстан пре -

зидентінің жанындағы мемлекеттік бас-

қару академиясының оқытушы жә 

не 


студенттер құрамы алдында сөз сөй-

лейді деп күтілуде. Сондай-ақ Ру мыния 

делегациясының 

Қа раған ды да ғы 

Спасск мемориалды кешені мен елі-

міздегі румын диаспорасының өкіл де-

рімен кездесуі жоспарланған. 


РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

№34 (260) 3.03.2010 жыл, сәрсенбіwww.alashainasy.kz

3

e-mail: info@alashainasy.kz

Себебі 18 бен 19 оның балалық шақ-

тан ер-азамат жасына өтетін уақыты. Ал 

бұл кезеңде оларға ауырлық кел 

тіруге 


болмайды. Осы жаста әскерге беру 

арқылы жоғарыда айтқандай, олар-

дың мінез-құлқына, денсаулығына зиян 

тигізіп алуымыз мүмкін. Америка Құра-

ма Штаттарында азаматтар әскерге келі-

сімшарт арқылы барады. Неге біз осы 

жүйені өзімізге енгізбейміз? Көп нәр-

сені АҚШ-тан алғанда, осы жағына не ге 

көңіл бөлмейміз? Егер келісімшарт бо-

латын болса, ерлеріміз кез келген уа-

қытта әскерге барып қызмет ете алады. 

Мәселен, 26-дағы жігіттер әскерге 

барса, несі жаман. Олардың бұл уақытта 

күштері толысып, ақылдары толық кіреді 

емес пе? Тіпті ақша тауып, отбасын асы-

рауына да мүмкіндік туады. Қазір өз-

деріңіз көріп жүрсіздер, қаншама ер-

азаматтарымыз базарларда жүк көтеріп, 

арба сүйреп немесе жол сыпырып жүр. 

Былай қарап тұрсаң, тепсе темір үзетін 

жігіттер. Қаншама жігіттеріміз араққа 

Басы 1-бетте

ОЙ-КӨКПАРМайра МЫРЗАХМЕТОВА, 

Адам және жануарлар физиологиясы 

институтының профессоры

Бақытбек СМАҒҰЛ, 

Ауған соғысының ардагері

«18 жас әскери борышты өтеу үшін 

тым ерте» деген пікірмен келісесіз бе?

ОҚИҒА


ҚОҒАМ

Қаһарлы қыстың қысқа күнтізбесі 

ӘУЕДЕН КЕЛГЕН КӨМЕК

Үскірік боран, сақылдаған сары 

аяз. Зырян және Глубокое аудан да-

ры. Тауы да, қары да көп ауылдағы 

сыр қат жандарды орталық емханаға 

жет кізу мүмкін  емес. Қар құшағында 

қал ған ауыл тұрғындары «әуеден» 

ға на көмек күтті. Құтқарушылар күн 

са йын ұшып, екі күннің ішінде екі 

рейс жасады. Екеуінде де аяқ-қолы тар-

тыл ған ауру қарттарды емханаға жеткізді.

ҚҰТҚАРУШЫЛАР 

ЖҮКТІ ӘЙЕЛДЕРДІҢ ҚАСЫНДА

Бір қыста алыс ауыл-аймақтағы  үш-

төрт жүк ті әйел боранды ауа райы жағ да-

йында өмір ге бала әкелді. Толғақ қысқан 

жан 

дар 


ға дәрігерлік көмек тек құтқару-

шы лар дың күшімен жетті. Нәтиже жаман 

емес. Ана да, бала да аман.Үскірік аязда 

ем ха на  ға жетпей, тура жол ортасында егіз 

ұлды дү ниеге әкелген семейлік жас ана да 

ер 


ле 

ді. Жедел жәрдем көлігінің ішінде 

босан ған әйелге акушер емес, қарапайым 

қа тар дағы дә рігер көмектесіпті. Екі нә рес-

тені 40 гра дустық аязда қалай жылытарын 

біл меген кө ліктегілер үстіндегілерінің бә-

рін шешіп, бала мен  ананың үстіне жапқан. 

Ке йіннен ра зы болған келіншек егіздің бі-

рін сол дә 

рі 


гердің құрметіне Антон деп 

атапты.


МЕКТЕПТЕН АЖЫРАМАҒАН 

ҚАРА ҚҰЛЫП

Қысқы демалыс қызықты өтті деуге 

болмас, балалар үшін. Бірақ ұзақ болды. 

Мек  теп тым-тырыс, мұғалімдер де жай-

ба рақат. Сынап бағанасы -35, -40 гра дус-

қа жабысып қалғандай қозғалмады. Сон-

дықтан білім ошақтарының есігінен қара 

құ лып түскен жоқ.Тіпті ең нашар оқитын 

оқу 

шылардың өзі парталарын сағынып қал ды. Ал студенттер үшін қиын емтихан 

уа қыты жылы күндерді күтіп жылжи берді, 

жыл жи берді.  

ШАҢҒЫШЫ ЭЛЕКТРИК

Үржар ауданының Жоғарғы Егінсу 

ауы 

лында жарық сөніп қалған. Аудан орта  лығынан  шақыртылған  элек трик тер-

дің көлігі ауылға бұрылған жолды қар ба-

сып қалғандықтан тұрып қалды.  Ауыл 

ша мын жағамын деп жанталасқан элек-

трик төрт шақырым жерге шаңғылатып 

жет кен.


ҮЙДІҢ ШАТЫРЫНАН 

СЫРҒАНАП КӨРІҢІЗ...

Қары қалың Үржардың Қабанбай ауы-

лы. Мұндағы балалар сырғанақ жасап әу-

ре ленген жоқ. Қар мен үйдің шатыры  тұ-

та сып кеткен. Балалар  жылдағыдай сайға 

бар май-ақ төбеден  шанамен сырғанап, 

қа рық болды. Ата-аналар «шипырды сын-

ды расыңдар» деп зар қағуда.ТҮЗ АҢДАРЫ «ҚОНАҚҚА» 

БАРУДЫ ҮЙРЕНДІ

Тарбағатайда кәдімгі Сібір еліктері тұр-

ғындардың қораларына «қонаққа» келеді. 

Бас 


қа шара қалмаған сыңайлы жа 

байы 


жан уарлар үшін. Далада тістер азық жоқ. 

Сон дықтан еліктер ауыл тұр ғын дарының 

өз малдарына дайындаған шөп-жемде-

ріне ауыз салды.«ЕРТІС» ЕРКЕЛЕЙ АЛМАЙ ҚАЛДЫ

Қыс бойы ирелеңдей ағып жататын 

Ер тіс өзеніне мұз қатып қалды. «Бұл – 50 

жыл бұ 


рын болған құбылыс» деген ел 

жағасын ұс тады. Өзеннің үйректері үсіп, 

сұрықсыз күй ге түсті. Тоңып емес, тойып 

секірген тек жырт қыш құстар  ғана. Олар 

мұз үстіндегі қат 

қан үйректерді жемтік 

етіп, қарық бол ды.

БАЛЫҚ ТҰРМАҚ БАС ҚАЙҒЫ

Ал Зайсан ауданының балықшы 

ла-

рының балық тапқандарынан адасқан-дары көп болды. Күніне жоқ дегенде 5-10 

ба лық шының қалың тұманда көл үстінде 

адасып кетуі әдетке айналды. Сондықтан 

ба  лықшылар балық іздесе, құтқарушылар 

олар ды іздеумен әуре болды.

ЖЫЛЫНУҒА БОЛМАЙДЫ!!!

Қаладағы дүкендер есіктеріне осындай 

хабар 

ла 


маны жиі ілетін болды. Бұ 

рын-


соңды олар осындай қадамға бар мапты-

мыс. Тоңған елдің топырлап кір 

ге 

ні 


нен 

қорыққан дүкен иелері осындай ай 

ла 

тапқан.


ШЕЛЕК-ШЕЛЕК КӨМІР ШАҚ КЕЛМЕДІ

Жер үйлердің мұржаларынан қыс бо-

йы бір сәтке түтін үзілген жоқ. Үзілген тұр-

мақ, ел шелектеп көмір тасумен мезі бол-

ды. Бұрын күніне бес шелек көмір жағатын 

ша ғын отбасы осы қыста күніне он ше лек-

тен астам көмір жағады екен. Түнде тұрып, 

көмір қораны тықырлататыны  тағы бар. 

Ал көмірдің көрігін қыздырғандар бағаны 

өсір ді. Қыс ортасын айтпағанда, қазірдің 

өзін де сапалы деген 1 тонна көмірдің құны  

6-7 мың теңгенің ар жақ-бер жағына 

шық ты.

ҚАЙЫРЫМДЫЛАР КЕРУЕНІ

Облыс орталығынан алыс жатқан, жо-

лы да үнемі жабыла беретін Абай және 

Абы 


ралы аудандары тұрғындарына ар-

найы көмек көрсетілді. Семей қаласының 

әкімдігі осы екі аудан тұрғындарына қысқа 

ке ректі көмірден бастап, мал азығы және 

азық-түліктен тұратын арнайы керуен ат-

тан дырды. Бұл бастама облыс әкімдігінен 

де қолдау тауып, артынша мұндай керуен 

Өс 


кеменнен де шығарылды. Қайырым-

дылар керуені аталған аудандарда аялда-

ған елді мекендерге тиісті көмектерін көр-

сетіп отырды. Ай бойы алаңдаған аға йын-

ға бұл да демеу болды. 

Елмейір АХМЕД,

Шығыс Қазақстан облысы

АЛАШ-АҚПАРАТЖол 

сақшылары 

жолдан тайды

«Шымкент-Самара» тас жолының бо-

йын да қызмет атқарып тұрған  старшина 

жә не сержант шеніндегі жол сақшылары  

«күн 

ұзақ қарап тұрғанша, қалтамызды қам п айтудың қамын жасайық» деген мә-

мі леге келген секілді. Осындай сәттің бі-

рін 

де олар Ақтөбе облысына бет алған «Ска ния» маркалы автокөлігін көздері ша-

ла ды. «Іздегенге – сұраған» демекші, сақ-

шы лар көлік иесінің құжаттарын тек сер-

ген де, көлік иесінің жүргізу куәлігінің мер-

зі 

мі өтіп кеткені анықталады. Сақшылар оған осы үшін көлікті айып тұрағына қоя-

ты нын айтқан. Жазған құлда шаршау бар 

ма? Көлік иесі сақшылардың сұрағанын 

бе руден басқа амалы қалмаған. Дегенмен 

оның куәлігінде «Ақтөбе қаласына дейін 

жет кенше жарамды» деп көрсетіліпті. 

Одан арғы оқиға былайша өрбиді. 

Пара 


қор сақшылар жүргізушіні өздеріне 

бе кі тілген автокөлікке ертіп алып барады. 

Он да үш мың теңге көлемінде пара алған. 

Осы сәтте қауіпсіздік басқармасы ма ман-

дары қос сақшыны құрыққа түсірді. 

 Қолға түскен жол сақшылары қызме ті-

нен шеттетіліп, олардың үстінен Қыл мыс-

тық кодекстің 311-бабының 4-тармағы 

бо йынша қылмыстық іс қозғалды. Оларды 

па рақорлығы үшін 7-12 жыл аралығында 

бас бостандығынан айыру жазасы күтіп 

тұр.


Сыр бойындағы екі жол 

полициясы пара алу үстінде 

қолға түсті. Бір қызығы, 

олардың қолына өз әріптестері 

кісен салды. Облыстық 

ішкі істер департаменті 

қауіпсіздік басқармасының 

қызметкерлері ақша алмаса, 

алақаны қышитын жол 

сақшыларын пара алу үстінде 

ұстады.

ҚҰҚЫҚ ПЕН ҚҰРЫҚМас көлік 

жүргізушілердің ішінде 

аяғы ауыр әйелдер де 

кездеседі екен 

Орынбасар 

парамен ұсталды

Жасөспірімнің 

қалтасында газ баллоны 

қайдан жүр?

Шымкент қаласының 

мамандандырылған әкімшілік 

сотында өткен жылы 3399 

әкімшілік іс қаралған болса, 

үстіміздегі жылдың 19 

ақпанына дейін 1050 әкімшілік 

іс қаралып үлгерген. Бұл 

туралы журналистерге аталған 

сот төрағасы Әбдімүтәліп 

Бектұрғанов баяндады.

Солтүстік Қазақстан облысы 

бойынша экономикалық 

қылмысқа және сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы күрес 

департаментінің мамандары 

Қызылжар аудандық салық 

басқармасы бастығының 

орынбасарының қолына кісен 

салды. Оған бағасы 40 мың 

теңге тұратын мүлікті пара 

ретінде алды деген айып 

тағылып отыр. 

Құқық бұзушыларды сүзгіден өткізер 

бол сақ, көлік жүргізушілердің қатары басым 

бо лып шығады. Былтыр жол ережесін өрес-

кел бұзған 1113 жүргізуші көлік жүргізу құ-

қы нан айырылған. Жазадан сабақ алып, қа-

телігін қайталамау орнына жүргізуші куә лі-

гі нен айырыла тұра, екінші рет рульге мас 

кү 

йінде отырған 269 жүргізуші әкімшілік қа мауға алынды. Тіпті осы құқық бұ зу шы-

лы ғын үшінші рет қайталаған жүгенсіздер 

де кездеседі. Әрине, олардың көлік жүргізу 

құ қынан айырылу уақыты ұзаратыны тү сі-

нікті. Әбдімүтәліп Елікбайұлының сөзіне 

сен  сек, өткен жылдың осы мерзімімен са-

лыс тырғанда, биылғы жылы «жүз грамм» 

жұ тып алып көлік жүргізушілердің қатары 

20 пайызға артыпты. Бұл заңнан қорық па-

ған дық па, әлде жауапсыздық па екен? Марат ОҢЛАСОВ, 

Шымкент қаласының мамандандырылған 

әкімшілік сотының судьясы:– Рульге мас күйінде отырған нәзік 

жандылар да кездеседі. Мен ішімдік ішіп, 

көлік жүргізген аяғы ауыр әйелдің әкім-

ші лік ісін қарағанмын. Бірақ оларға әкім-

ші 

лік қамау жазасы қаралмайды, тек 

айып 

пұл салынып, белгілі бір мерзімге 

кө 

лік басқару құқынан айыру шарасы 

жа с алады. 

Ережені жүргізушілер ғана емес, авто-

инспек 

торлар да бұзып жатады. Көбінше хат та малар  дұ рыс  толтырылмайды.  Осын-

дай кем  ші лік те рі үшін өткен жылы сот тара-

пы 

нан 128 «гаи шниктің» үстінен ұсыныс 

жа зы  лып ты.  Жал пы  алғанда,  2009  жылы 

хат таманың  дұ  рыс  толтырылмауы  себепті 

532 іс оны тол  тырған органға қайта рәсімдеу 

үшін кері қай  тарылған. Мұны сауатсыздықтан 

басқа қа лай бағалауға болады?Гүлмира ҚЫДЫРБАЕВА, судья:

– Шымкент қаласының мамандан-

ды 

 

рылған әкімшілік сотында әкімшілік 

сы  бай лас  жемқорлық,  құқық  бұзушылық 

ту 

ралы іс 

тер де қаралған. Олардың 

қатарын,  не гі зі нен,  мемлекеттік  лауа зым-

ды адам бола тұ ра, кірістер мен мүлік ту-

ра 

лы декларациясын тап 

сыруда өзінің 

мен 

шігіндегі мүліктерін жа 

сырып қал-

ған дар құрайды. Мұндай факт СЭС, ІІД, 

Қар жы полициясы секілді құзырлы орган 

қыз меткерлерінің арасынан да кез де сіп, 

олар ға айыппұл төлету түрінде жаза қа-

рас  тырылған.

Иә, ет сасыса, тұз себеміз, ал тұз бұзылса 

ше?


Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Әзірейіл емес едік…
pdf -> Заңдармен қорғалатынын білуі керек
pdf -> Дат! 6-б етте Раушан айтжанова
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Айтөбел-дат! 6-б етте Кеңес аухадиев
pdf -> Халал мәселесі тұрғысынан қарасақ, біз харам жануарлардың генін пайдала
pdf -> Кеше елорданың Конгресс-холл са- райында жиналған ұстаз дар қауымын
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет ИӘ
pdf -> «Қазгидромет» қызметі толық тай тегін болуы керек. Ауа райы өз
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет