Меншік иесі: «Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығы» акционерлік қоғамының филиалы Шығыс Қазақстан облысы бойынша педагогикалық қызметкерлердің біліктілігінжүктеу 13.65 Mb.
Pdf просмотр
бет15/17
Дата30.12.2016
өлшемі13.65 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

ЖАРШЫСЫ 
Педагогика 
ЖАРШЫСЫ
 
91 
Педагогический  
ВЕСТНИК 
Педагогический 
ВЕСТНИК 
№1 (57) 2015 
Б 
ағдарлама  физикадан  7-11 
сыныптарға  арналған  мемлекеттік 
бағдарламаға  сүйене  отырып  құрас-
тырылды.  Курсқа  негізгі  және  орта 
мектептердің  физика  және  астро-
номияның  негізгі  бөлімдері  мен  осы 
курсқа  тікелей  қатысы  бар  негізгі 
радиотехникалық  көзқарастық  ба-
ғыттары  бойынша  қосымша  мате-
риалдар мен сұрақтар енгізілген. 
Материалдар курстың негізгі тақы-
рыптарын жинақтап, қорытындылауды 
қамтамасыз  ететіндей  «Радиотехника 
және  электроника»  тақырыбы  бойын-
ша  оқушылардың  білімдерін  те-
реңдетіп,  кеңейтетіндей  етіп  ірік-
телген. Бағдарламада дәстүрлі курстар-
да жеткілікті көңіл бөлінбейтін тербел-
мелі  контур  түрлері,  ұлғайтқыш  резо-
наторлар,  антенна  құрылғысы,  ра-
диотолқындардың  таралуы  кеңінен 
қарастырылады.  Жартылай  өткізгіш-
тер, электронды құрылғылары, төменгі 
және  жоғарғы  жиіліктерін  анықтауға 
есеп шығаруға  көп  көңіл  бөлінеді. Са-
бақтар  теориялық  фактілер  хабарла-
нып  отыратын  шолу  лекциялары,  есеп 
шығаруға  арналған  семинарлар  мен 
практикумдар  түрінде  жүргізіледі. 
Білімді  ағымды  бақылау  оқушы-
лардың  практикалық  тапсырмаларды 
орындау  нәтижелері  арқылы    жүзеге 
асырылады. 
Курстың мақсаты:  
*  Берілген  тақырыптар  бойынша 
физиканың  заңдылықтарын,  олардың 
ашылу  тарихын,  күнделікті  тұрмыста 
қолданылуын;  физиканың  өндіріспен, 
ауыл  шаруашылықпен,  техникамен 
және  ғарышты  игерумен  байланысты-
лығын ашып көрсету. 
* Оқушының шығармашылық қабі-
летін  дамыту,  жеке  тұлғаны  білімді-
лікке  және  ізденімпаздыққа,  тапқыр-
лыққа  ынталандырып,  болашақ  ма- 
 
мандығына  дұрыс  бағдар  беру,  өз  бе-
тінше жұмыс істеу қабілетін арттыру. 
Курстың міндеттері: 
*  Физикалық  ұғымдардың,  заңдар-
дың, теориялардың қолдану шегі бола-
тынын  түсіндіру  және  физикалық  тео-
риялар  белгілі  ғылыми  фактілер  мен 
табиғат құбылыстарын түсіндіруге, әлі 
де  белгісіз  құбылыстар  мен  процес-
стерді,  олардың  ерекшеліктерін  алдын 
ала  айтуға  мүмкіндік  беретінін,  физи-
каның  техника-экономикалық,  эколо-
гиялық 
проблемаларды 
шешудегі 
ролін түсіндіру; 
*  Пән  бойынша  игерген  білімдері 
мен  әртүрлі  ақпарат  құралдарынан 
алынған  мәліметтерді  өнеркәсіптің 
қоршаған  ортаға  тигізетін  ықпалын 
бағалау үшін қолдана білуге баулу; 
*  Отандық  және  шетел  ғылымда-
рының  физиканың  ғылым  ретіндегі 
даму үшін қосқан үлестерін, сондай-ақ  
физиканың 
техника-экономикалық 
проблемаларды 
шешудегі 
орнын  
ұғындыру; 
*  Лабораториялық  жұмыстар  мен 
практикумдар  жүргізу  кезінде  өлше-
улерді  дұрыс  жүргізіп,  алынған  нәти-
жені бағалай алуға және кешенді есеп-
терді  шығара  білуге  үйрету  болып  та-
былады. 
Күтілетін нәтижелер: 
-  физикалық  ұғымдар  мен  радио-
техниканың мағынасын түсіне білу; 
-  физика  заңдарының  радиотехни-
калық  қолданыстарын  түсініп,  игере 
білу; 
-  есеп  шығарғанда  сызбада  беріл-
ген  шамаларды  олардың  арасындағы 
тәуелділікті дұрыс тауып анықтай білу 
және  радиотехникадағы  генераторлы 
күшейткіштермен жасай білу. 
-  физика  пәнінен  меңгерген  білім, 
іскерлік,  дағдыларын  басқа  пәндерден 
алған білімдерімен ұштастыра білу; 
Б. Темержанов, 
Жаңғызтөбе мектеп-
балабақша кешенінің 
физика пәні мұғалімі, 
Жарма ауданы  
/11-сынып. Аптасына 1 сағ, барлығы 34 сағат/ 

92 
 
Педагогика 
ЖАРШЫСЫ 
Педагогика 
ЖАРШЫСЫ
 
Педагогическ
ий 
ВЕСТНИК 
Педагогическ
ий 
ВЕСТНИК 
№1 (57) 2015 
- электрондық оқу құралдарын тиімді пайдалана 
білу сияқты нәтижелерге қол жеткізу. 
Курстың мазмұны: 
Кіріспе – 1 сағ, Тербелмелі контур диапозоны - 5 
сағ, Резонаторлар - 3 сағ, Радиотолқындардың тарал-
уы - 7 сағ, Жартылай өткізгішті электронды құрыл-
ғылар - 5 сағ, Жоғарғы және төмеңгі жиілікті радио-
толқындар генераторлары -12 сағ, Қорытынды-1 сағ. 
 
Мұғалім үшін пайдаланылған әдебиеттер: 
1.  «Физика және математика» әдістемелік журналы, 2010-2014 ж 
2.  Еноховия А.С. «Справочник по физике и радиотехнике»  
3.  Жұмағалиева С., Садықов А. «Орта мектептегі физикадан эксперимент».  
4.  Тұяқбаев С. «Физика. Есептер жинағы».  
5.  Жеребцов И.П. «Радиотехника теориясы»  
6.  Яшкин А.Я. «Радиотехника практикумы»   
7.  Эймишен Ж.П. «Электроника»  
8.  Асламазов Л.Г. «Физика есептері»  
9.  Разумовский В.Г. «Физика және ғылыми-техникалық жетістік»  
 
Оқушылар үшін пайдаланылған әдебиеттер: 
1.  Физика оқулықтары.  
2.  Рымкевич А.П. «Физика есептер жинағы» 
3.  Биболов Ш.Қ. «Оқушы анықтамасы», 2005 ж 
4.  Гуревич Б.М. «Электроника анықтамасы» 
Бөлімдер мен тақырыптардың атауы 
Сағат саны 
Бақылау түрі 
барлығы 
лекция 
практика 
 
11 сынып. Радиотехника және электроника. 34 сағ 
 
 
 
 
1. Кіріспе 
1 

 
 
2. Тербелмелі контур диапозоны 
5 
 
 
 
2.1 Радиотолқындардың еркін еріксіз тербелістердің резонансы 
 
 

 
2.2 Радиотолқын өткізу жолағы 
 

 
 
2.3 Контур және оның бөліктерін есептеу 
 
 

 
2.4 Байланған контур есептеулері. 
 
 

 
3.3 Құрылғылардың кедергісін өлшеу. 
 
 

Тест 
2. Резонаторлар 
3 
 
 
 
2.1 Түзулердегі жылжымалы толқындар 
 

 
 
2.2 Әртүрлі кедергілердегі түзулер жүктемесі есептеулері 
 
 

 
2.3 Көлемді резонаторлар 
 

 
Тест 
3. Радиотолқындардың таралуы 
7 
 
 
 
3.1 Антенна жүктемелері 
 

 
 
3.2 Қысқатолқынды антенна есептеулері 
 


 
3.3 Әртүрлі ортадағы толқындар есептеулері 
 


 
3.4 Радиотолқындардың таралуы 
 


Тест 
4. Жартылай өткізгішті электронды құрылғылар 
5 
 
 
 
4.1 Тесіктік және электрондық жартылай өткізгіштер 
 

 
 
4.2 Транзисторлардың статикалық характеристикалары 
 
 

 
4.3 Транзисторлардың эквиваленттік схемаларын есептеу 
 


 
4.4 Электроакустикалық приборлар 
 
 

Тест 
5. Жоғарғы және төмеңгі жиілікті радиотолқындар генераторлары 
12 
 
 
 
5.1 Жалпақжолақты күшейткіштер 
 


 
5.2 Теріс қарсы байланыс күшейткіштері 
 


 
5.3 Өздік қоздыру берілісі 
 
 

 
5.4 Жиілікті тұрақтандыру 
 
 

 
5.5 Модуляциялау жүйесі 
 


 
5.6 Детектерлеу жүйесі 
 


 
5.7 Аралық жиілік күшейткіші. Рефлексті қабылдағыш. 
 


 
6. Қорытынды 
1 
 

Тест 
БАРЛЫҒЫ: 
34 
15 
19 
 
Тақырыптық-оқу жоспары 

Педагогика 
ЖАРШЫСЫ 
Педагогика 
ЖАРШЫСЫ
 
93 
Педагогический  
ВЕСТНИК 
Педагогический 
ВЕСТНИК 
№1 (57) 2015 
З 
накомясь с ключевыми идея-
ми  Кембриджского  подхода  к  препо-
даванию,  выделила  одну  из  многих 
важных фраз, применение семи моду-
лей  на  уроке  ведут  к  осмыслению, 
оценке,  анализу  и  синтезу  инфор-
мации,  полученной  в  результате  на-
блюдения,  опыта,  размышления  и 
рассуждения,  что  в  дальнейшем  по-
служить  основанием  к  действиям". 
(Руководство учителя, стр. 154). Каж-
дое  значимое  слово  натолкнули  на 
мысль  разработать  и  провести  на 
практике  исследовательский  урок 
«Родники Земли родной». 
Предварительная подготовка: 
1.  Создание  групп  по  желанию  и 
экологическая  акция  по  очистке  род-
ников  в  дачном  поселке  и  на  терри-
тории  Тарханского  геологического 
разреза. 
 
2. Сбор краеведческого материала 
у населения, в музее, из Интернета. 
3. Фото или видеосюжет про род-
ники с. Тарханка. 
4.  Составить  план  создания  пре-
зентации. 
5.  Пригласить  гостью  урока  уче-
ницу 7 класса, которая создает в этом 
году проект "Родники Тарханки". 
Задачи: 
1.  Уметь  анализировать,  размыш-
лять, высказывать свою точку зрения, 
выслушивать  мнения  других  учени-
ков, приходить к единому мнению, ра-
ботать  с  различными  источниками 
знаний. 
2.  Развивать  умения  и  навыки, 
необходимые для групповой работы. 
3.  Способствовать  формирова- 
нию  толерантного  отношения  друг  
к другу. 
Л. Антропова, 
учитель химии и 
биологии, комплекс 
Тарханская средняя  
школа-детский сад, 
Глубоковский район 
" Родники Земли родной" 
Содержание 
 задания 
 
Результат 
 
Оценивание 
 
Модули 
Этапы урока 
Время 
Стратегии 
Форма 
1. Вызов 
5 мин 
"Подсчет букв" 
Цель: развитие 
внимания, 
сосредоточиться на 
теме урока. 
Груп- 
повая 
На экране интердоски 
написано: «Воде дана 
волшебная власть стать 
соком жизни на Земле». 
(Подсчет букв гласных и 
согласных) 
Определяют 
тему урока. 
Хлопки, 
словесная 
похвала 
Крити-
ческое 
мышление 
ИКТ 
  
5 мин 
"Гость студии" 
Цель: поставить 
перед учащимися 
задачу урока. 
  
Прослушать 
журчание воды 
  
Показ презентации 
(Ученица демонстрирует в 
презентации название 
проекта, цель, задачи, 
объект исследования, 
знакомит с возникшими 
проблемами). 
Обращается  
к уч-ся 11 класса за 
помощью  и раздает 
инструктивные карточки,  
в которых помещены 
групповые задания 
Выполнение 
заданий по 
инструктив-
ным карточкам. 
Дизайнер - 
создает 
презентацию. 
Исследователи 
-проводят 
опыты. 
Секретарь – 
фиксирует 
результаты в 
сводную 
таблицу. 
Работу групп и 
каждого  
уч-ся 
оценивает 
гостья по 
таблице 
наблюдения. 
Талантли-
вые и 
одаренные 
 
Возрастные 
особен-
ности 
  
5 мин 
"Исследования" 
Цель: 
экспериментальным 
путем исследовать 
физические 
свойства воды. 
  
1.Опыты ( см 
приложение №1) 
А."Определение цвета 
воды" 
Б." Определение 
прозрачности воды" 
В. "Определение  запаха 
воды" 
Г. "Определение   
жесткости  воды" 
Д. "Определение 
кислотности воды" 
Строят 
гипотезу о 
чистоте 
родникового                                                                                                                                                                                                                                                            
источника  и  
определяют 
органолепти-
ческие  
свойства воды. 
Учащиеся 11 
класса и  
гостья урока 
определяют 
критерии 
оценивания 
работы групп. 
(см. 
Приложение 2) 
Оценива-
ние для  
обучения и 
оценива 
ние 
обучения, 
Управле-
ние и 
лидерство, 
Диалоговое 
обучение 

94 
 
Педагогика 
ЖАРШЫСЫ 
Педагогика 
ЖАРШЫСЫ
 
Педагогическ
ий 
ВЕСТНИК 
Педагогическ
ий 
ВЕСТНИК 
№1 (57) 2015 
Приложение №1 
Опыт №1 «Определение прозрачности воды» 
Мерный  цилиндр  со  стеклянным  дном, 
наполненной  водой  до  верхней  отметки,  поставьте 
на  печатный  текст  газеты  или  опустите  в  стакан 
камушек. 
В зависимости от видимости 
текста газеты прозрачность воды 
можно оценить словами: 1. Про-
зрачная  2.  Слегка  замутненная  
3. Мутная 4. Очень мутная. 
Опыт  №2  «Определение 
запаха воды» 
Налейте  воду  в  пробирку  чуть  больше 
половины,  закройте  пробкой,  энергично  взболтай, 
открыв пробирку, сразу понюхайте воду. 
Запах  может  быть:  1.  Болотный  2.  Землистый  
3. Рыбный 4. Аммиачный 
Для  родниковой  воды  допустим  слабый  и 
очень слабый запах, лучше, если запах не ощутим. 
Опыт №3 «Определение жесткости воды» 
Налейте  в  стакан  воды  (третью  часть  от 
объема),  прилейте  по  каплям  раствор  мыла, 
перемешайте. Если выпадает осадок, вода жесткая, 
если образуется мыльная пена, вода мягкая. 
Опыт №4 «Определение кислотности воды» 
Универсальный  индикатор  опустите  в  иссле-
дуемую воду, по шкале определи РН воды. 
 
Сводная таблица  
по физическим свойствам воды 
 
Приложение №2 
Таблица наблюдений  
за работой учащихся в группе 
Приложение №3 
Высказывание  в  конце  урока:  Каждый 
человек свободен в выборе своего источника воды 
и  не  всегда  то,  что  под  рукой,  что  более 
доступно,  является  лучшим  выбором.  Прежде 
чем сделать глоток воды подумай – «Ту ли воду я 
выбрал?» 
Исследуемое  свойство воды 
Результат исследования 
1.Определение цвета воды 
  
2.Определение прозрачности воды 
  
3.Определение запаха воды 
  
4.Определение жесткости воды 
  
5.Определение кислотности воды 
  
ФИ  
уч-ся 
Участие  
в предва-
рительной   
работе 
Участие  
в игре 
«Подсчет 
букв" 
Внимание 
при объяс-
нении 
цели урока 
и идеи 
гипотезы 
Работа по 
инструктив-
ной карточке 
Выполне-
ние роли  
в группе 
Защита 
презен-
тации 
Обсуж-
дение 
полезных 
аспектов 
воды 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Литература: 
1. Руководство для учителя. UNIVERSITY OF CAMBRIDGE 
2. Alexander, R.J. (2001) Culture and Pedagogy: international comparisons in primary education.  
  10 мин  1.Демонстрация и защита групповой 
презентации, представление результатов 
сводной таблицы. 
2.Сравнение исследов. рез-тов родников. 
групповая 
  
Анализируют 
делают  
выводы. 
Словесная  
похвала, хлопки. 
  
  5 мин  "Спектр ценностей" 
Цель: Выделить основные аспекты 
воздействия родниковой воды на организм 
человека. 
групповая 
На стикерах выразить  
личный взгляд на 
органолептические  
свойства родниковых 
источников 
Применять 
полученные  
знания и умения, 
чтобы воспроизвес-
ти новое 
  
  
  
  
  
  
  
  5 мин  1. Гостья урока благодарит ребят. 
2. Урок заканчивается видеороликом 
«Улучшитель настроения» и 
высказыванием (см.приложение 3) 
  
  
  
  
  
  
  
Дает оценку, 
сравнивает работу 
групп. 
Оценивание работы 
групп  по разработан-
ным критериям и 
таблице наблюдения. 
  

Педагогика 
ЖАРШЫСЫ 
Педагогика 
ЖАРШЫСЫ
 
95 
Педагогический  
ВЕСТНИК 
Педагогический 
ВЕСТНИК 
№1 (57) 2015 
Л 
юбой  человек,  начинающий 
свой  профессиональный  путь,  ис-
пытывает затруднения, проблемы из-за 
отсутствия  необходимого  опыта.  Ста-
новление учителя происходит труднее, 
сложнее, чем у представителей другой 
профессии, потому что педагогическое 
образование  не  гарантирует  успех 
начинающему  учителю.  Чтоб  стать 
учителем  недостаточно  аудиторных 
программных  знаний.  А.  Макаренко 
писал:  «Нужен  синтез  научных  зна-
ний,  методического  мастерства  и 
личных  качеств  педагога,  умелое 
владение  педагогической  техникой  и 
передовыми  педагогическими  дости-
жениями». 
Первое  место  работы…  Возможно, 
чувствуется  неуверенность,  диском-
форт.  Всё  новое:  социальная  роль, 
новые  взаимоотношения  с  людьми. 
Новая  личностная  ситуация  –  ответ-
ственность  за  качество  своей  работы, 
результат,  который  ожидают  учителя, 
ученики,  родители.  Сегодня  школе 
нужны  молодые,  инициативные,  твор-
ческие  учителя,  готовые  работать  по-
новому. 
В  КГУ  СОШ  №29  накоплен  бога-
тый  позитивный  опыт  в  работе  с 
молодыми  специалистами,  поэтому  на 
базе  нашей  школы  была  организована  
городская  «Школа  молодого  учителя 
математики», 
под 
руководством 
Ириняковой  Т.А.  Насколько  интерес-
ные,  разносторонние  слушатели  Шко-
лы молодого учителя, настолько разно-
образна  программа  её  работы.  Это  не 
только лекции и семинары, но  и круг-
лые  столы,  диспуты,  тренинги,  тесты, 
открытые уроки… 
Первым  шагом  в  адаптации  яв-
ляется  знакомство  учителя  с  методи-
ческими  материалами  по  предмету,  
 
библиотекой,  учебным  кабинетом,  в 
нашем  случае  -  с  кабинетом  матема-
тики.  Заместитель  директора  позна-
комила  с  нормативными  документами 
образования,  учебной,  методической 
документацией,  основными  требова-
ниями по её ведению. 
Молодому специалисту необходима 
постоянная  товарищеская  помощь. 
Вторым  шагом  в  адаптации  является 
организация  наставничества.  На  базе 
городского  методического  объедине-
ния  учителей  математики  и  физики 
были  назначены  учителя  -  наставники 
из школ города для молодых учителей. 
Это  опытные,  творчески  работающие 
учителя,  которые  стараются  понять, 
какая  помощь  потребуется  каждому, 
как  рационально  использовать  их 
способности. 
Следующим  шагом  является  шаг  к 
мастерству.  Каждая  профессия  ставит 
специфичные  требования  к  личности 
человека.  Какие  же  требования  предъ-
являет  профессия  молодого  педагога? 
В  работе  «Школы  молодого  учителя» 
значительная  роль  отводится  работе 
таким направлениям: 
-  планирование  работы  учителя, 
организация рабочего времени; 
-  культура  общения  учителя  с 
классом, учащимися, родителями; 
-  углубление  психолого-педагоги-
ческих знаний, методологии обучения
-  изучение  нормативных,  инструк-
тивно-методических материалов; 
-  основные  требования  к  кален-
дарно-тематическому планированию, к 
ведению  школьной  документации, 
журналов; 
-  использование  ИКТ  в  образо-
вательном процессе; 
-  проведение  мастер-классов  опыт-
ными педагогами. 
Л. Грицук, заместитель 
директора  по НМР, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Т. Иринякова, 
учитель математики, 
средняя школа № 29, 
г. Семей 

96 
 
Педагогика 
ЖАРШЫСЫ 
Педагогика 
ЖАРШЫСЫ
 
Педагогическ
ий 
ВЕСТНИК 
Педагогическ
ий 
ВЕСТНИК 
№1 (57) 2015 
Все  эти  направления  отражены  в  плане  работы 
«Школы молодого учителя». 
В  КГУ  СОШ  №  29  в  работе  «Школы  молодого 
учителя»  значительное  внимание  уделяется  такой 
форме  индивидуальной  методической  работы  как 
консультация.  Молодые  учителя  получают  кон-
кретные  рекомендации  по  вопросам,  вызывающим 
затруднения  у  молодого  специалиста,  образцы 
разработок  разных  типов  уроков,  рекомендации  по 
организации внеурочной деятельности по предмету. 
Открытые  уроки,  которые  проводят  опытные 
учителя,  дают  возможность  показать  на  практике 
особенности  использования  разнообразия  форм  и 
методов работы на уроках. В текущем учебном году 
руководителем  «Школы  молодого  учителя  мате-
матики»  для  молодых  специалистов  провели: 
открытый 
урок 
«Формулы 
приведения»,  
мастер-класс «Устный счет на уроках математики», 
внеклассное  мероприятие  «Все  в  мире  связано…»  
и др. 
На  этих  мероприятиях  внимание  акцентиро-
валось  на  моментах,  которые  особенно  волновали 
молодых  педагогов:  индивидуальный  подход  в 
работе со слабоуспевающими, организация учебной 
деятельности на уроке, парная и групповая работа и 
др. После каждого мероприятия прошла рефлексия, 
каждый  молодой  учитель  имел  возможность 
поделиться  впечатлениями,  задать  интересующий 
вопрос  и  получить  на  него  развернутый  ответ. 
Молодые  специалисты  получили  материалы  для 
организации  устного  счета  на  уроках  математики  в  
5-6  классах,  методические  реко-мендации  по 
составлению  дидактических  мате-риалов  к  уроку, 
составлению 
поурочного 
плана, 
работе 
с 
мотивированными детьми. 
Вся  работа  «Школы  молодого  учителя»  
направлена  на  формирование  умений  молодых 
педагогов  рационально  выбирать  тип  урока,  его 
структуру,  правильно  определять  цели  и  задачи 
урока,  выбирать  рациональные  методы  обучения, 
объединять 
различные 
методы 
и 
формы 
коллективной 
и 
индивидуальной 
работы, 
знакомиться  с  современными  образовательными 
технологиями, интерактивными методами. 
Каталог: images -> files
files -> Меншік иесі: «Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығы» акционерлік қоғамының филиалы Шығыс Қазақстан облысы бойынша педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін
files -> Название теста: Мемелекет және құқық теориясы
files -> Рабочая программа по литературе в 7 классе (Образовательная система «Школа 2100») Статус документа
files -> Уроков русского языка в 9-м классе (70 часов 2 часа в неделю) Дата № п/п Тема урока
files -> Ақпаратты өңдеудің мультимедиалық құралдары • 5В070300 –Ақпараттық жүйелер, 5B070400 «Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету»
files -> Непрерывного педагогического образования, рассмотрены вопросы роста
files -> Программа по русскому языку для 6 класса Гильмутдиновой Саджиды Сулеймановны, учителя I квалификационной категории
files -> Программа по русскому языку для 6 класса составлена в соответствии с
files -> Программа разработана
files -> Урока Тема урока Тип урока Планируемые результаты Дата


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет