Методические рекомендации по обеспечению и организации оздоровительного отдыха, досуга и занятости детей в период летних каникул на 2016 годжүктеу 1.05 Mb.
Pdf просмотр
бет3/7
Дата24.03.2017
өлшемі1.05 Mb.
түріМетодические рекомендации
1   2   3   4   5   6   7

2. Сайысты ұйымдастыру 

Сайыс  2016 жылғы 01- маусымнан  - 10- тамыз аралығында ӛткізіледі. 

Сайыс үш кезеңмен ӛткізіледі:  

Бірінші кезең – сайысқа материалдарды берілген уақыт аралығында қабылдау- 06.06. 2016- 29.07.16 ж.  

Екінші кезең – эксперттік бағалау(рецензирование) – 03.08.- 11.08.2016 жылға дейін. 

Ҥшінші кезең – қорытынды шығару 16- тамыз 2016 ж.  

Сайысты  ҧйымдастыру,  ӛткізу,  қорытындысын  шығару  және  марапаттау  ҥшін  

ҧйымдастыру комитеті мен әділқазылар алқасы қҧрылады.  

3. Сайыстық жұмыстарға қойылатын талаптар 

3.1. Сайыс екі номинация бойынша ӛткізіледі: мақала және бейнеролик. 

3.2. Сайыстық материалдар қазақ және орыс тілдерінде қабылданады. 

3.3.


«

Жазғы каникулдағы балалардың сауықтыру демалысын, бос  

уақытын ұйымдастыру мен қамтылуын  ұйымдастыру  бойынша мақала»  

номинациясындағы шығармашылық жҧмыстар. Сайыстық материал 

ҧйымдастыру  комитетіне мәтіндік терілген тҥрінде (файлдік папкада, мақала  

мәтіні  14- кегль, Times New Roman шрифтімен терілген, аралық интервалы-1,5)  

және 

 CD-ROM  дискісіне жазылған  электронды нҧсқасымен тапсырылады. 

 

3.4.«Бейнеоролик» номинациясындағы шығармашылық жҧмыстар  avi, mpeg  форматында , 

CD-ROM 


дискісіне жазылған электронды нҧсқасымен және 5-8  

минуттан аспайтын ҧзақтықта болу керек. 

3.5.  Сайысқа  қатысушылар  ҧйымдастыру  комитетіне  қатысу  туралы  тӛмендегі 

деректерімен сауалнама ҧсынады: сайыстың аты; білім беру ҧйымының толық 

атауы;  номинациялары;  педагогтің  аты-жӛні;  қызметтік  лауазымы;  телефоны;  

Е-mail.(1 қосымша). 

3.6.  Заңды  авторлық  қҧқықтарды  бҧзумен  орындалған  және  электронды 

почтамен жіберілген материалдар қарастырылмайды. 

3.7.  Сайыстық материалдар «Шуақты жаз – радужное лето» белгісімен 

 ҚО ББД ОӘО мекенжайына 2016 жылдың 29 шілдесіне дейін жіберіледі: 

Қарағанды қ., 8/2 С.Сейфуллин кӛшесі, ҦТИД бӛлімі,3 қабат, каб. 304, телефон 

/ факс: 8(7212) 50-61-16. 

 

4. Қорытындылау және марапаттау 

      Сайыс  қорытындылары  арнайы  хаттамамен  рәсімделеді,  әділ  қазылар 

алқасы мҥшелерінің  қолымен расталады, бекітіледі. 

      Әділ  қазылар  алқасының  шешімімен  жоғары  баға  алған    жҧмыстардың 

авторлары I, II, III дәрежелі дипломдармен, Алғыс хаттармен марапатталады. 


 

 

21  

     Жазға  демалысты  ҧйымдастыру  бойынша  ҥздік  мақалалар  «Ізденіс» 

газетінде жарияланады. 

      Сайыстың  қорытындысы  ББД ОӘО umckrg.gov.kz сайтында  2016 жылдың  

20 тамызына  дейін жарияланады. 

1қосымша 2016 жылғы жазғы каникулдағы балалардың сауықтыру демалысын, бос 

уақытын ұйымдастыру мен қамтылуын қамтамасыз ету, ұйымдастыру  

бойынша  «Шуақты жаз – радужное лето»

 

мақалалар мен бейнероликтер сайысына қатысуға ӛтінім-сауалнама 

 

Аты-жӛні 

Аймақ 

Білім беру ұйымы 

Атқаратын 

лауазымы 

Номинациясы  Байланыс 

деректері 

 

  

 

  

 

 

VIII. Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігінің 25 жылдығын тойлау 

бойынша Қарағанды облысы білім басқарма басшысымен 10.02. 2016  

жылы бекітілген 2016 жылға арналған іс-шаралар жоспары 

 

Маусым – «Мемлекеттік нышандар» 

1. Халықаралық балаларды қорғау кҥні мен Тәуелсіздіктің 25 жылдығына  

арналған Республикалық акция «Нҧрлы болашақ» (30мамыр-5маусым); 

2.  «Нышандар  –  елімнің  мақтанышы!»  тақырыбында  жарыссӛздер,  ток-шоу, 

сҧрақ-жауап сайысы;  

3.«Мен Астананы жақсы кӛремін, Қазақстанды жақсы кӛремін» республикалық 

шығармашылық конкурсының облыстық кезеңі;  

Шілде – «Астана. Отан. Жаңа қазақстандық патриотизм» 

1. Акция «Астана – ару қала!» (4–10 шілде); 

2.Балалар 

мен 


жастардың 

 

ӛлкетанушылық сәндік 

қолданбалы 

шығармашылығының «Менің елім» облыстық кӛрмесі; 

3.Балалардың шығармашылық фестивалі «Астана – арман қала» (25–31 шілде). Тамыз – «Ғаламдық бастамалар. Қазақстан-бейбітшіл» 

1.  «Елімнің  25  шыңы»  туристтік-ӛлкетанушылық  бағытта  қҧзға  шығу,  тау,  су 

және жаяу саяхат техникалары бойынша сайыстар; 

2.Тәуелсіздіктің  25  жылдық  мейрамы  қарсаңында  Білім  кҥні  шеңберінде 

«Тәуелсіздік шыңы» видеосабағы (29 тамыз – 4 қыркҥйек). 

                                      

                                         

                                           

 

 


 

 

22  

Школа интересных каникул 

 

Летние  каникулы  составляют  значительную  часть  годового  объѐма свободного времени учащихся, но далеко не все родители могут предоставить 

своему ребѐнку полноценный, правильный организованный отдых. 

Давно  известно,  что  во  время  летних  каникул  происходит  разрядка 

накопившейся  за  год  напряжѐнности,  восстановление  израсходованных  сил, 

здоровья,  развитие  творческого  потенциала.  Эти  функции  выполняет  летний 

лагерь с дневным пребыванием детей. 

 

I.  Нормативные  правовые  документы  по  обеспечению  и  организации 

оздоровительного  отдыха,  досуга  и  занятости  детей  в  период  летних 

каникул на 2016 год. 

Организация  отдыха,  оздоровления,  досуга  и  занятости  детей  в 

каникулярный  период  реализуется  в  различных  государственных  и 

негосударственных 

организациях 

и 

регламентируется следующими 

нормативно-правовыми документами Республики Казахстан: 

1.  Конституция  Республики  Казахстан  (принята  на  республиканском 

референдуме 30 августа 1995 г. с изменениями и дополнениями по состоянию 

на 02 февраля 2011г.);  

2. Кодекс Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье» от 26 декабря 

2011 года № 518-IV (с изм. и доп. по состоянию на 17 ноября 2014 г.); 

3. Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 27 июля 2007 года              

№ 319-III (с изменениями и дополнениями по состоянию на 13 ноября  2015 г.); 

4. Закон Республики Казахстан «О правах ребенка в Республике Казахстан» от 

8 августа 2002 года № 345-II (с изм. и доп. по состоянию на 29 декабря  2014 г.);  

5. Государственная программа развития образования в Республике Казахстан на 

2016-2019 годы. Указ Президента Республики Казахстан №205 от 1 марта 2016 ; 

6.  Концептуальные  основы  воспитания,  утвержденные  приказом  Министра 

образования  и науки Республики Казахстан №227 от  «22» апреля 2015 года; 

8.  Закон  Республики  Казахстан  от  9  июля  2004  года  №  591-IIО  профилактике 

правонарушений  среди  несовершеннолетних  и  предупреждении  детской 

безнадзорности  и  беспризорности  (с 

изменениями  и  дополнениями

  по 


состоянию на 18.02.2014 г.); 

9.   Правила  педагогической  этики.  Приказ  и.о. Министра  образования  и науки 

Республики Казахстан от 8 января 2016 года № 9; 

10.  Санитарно-эпидемиологические  требования  к  объектам  образования, 

Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от  

29 декабря 2014 года № 179; 

11.  Межведомственный  план  мероприятий  по  обеспечению  и  организации 

оздоровительного отдыха, досуга и занятости детей в период летних каникул на 

2016  год

№162  приказ  Министерства  образования  и  науки  Республики Казахстан от 22 февраля 2016 года; 

 

 

23  

12.  Инструкция  по  подготовке  вожатых  к  работе    в  детских  оздоровительных 

организациях.Утверждена приказом Министра образованияи науки Республики 

Казахстан от «19 » апреля  2016 года № 290; 

13. Методические рекомендации по организации отдыха, оздоровлению, досугу 

и занятости детей в каникулярный период. - Караганда: УМЦ РО КО, 2015;  

14.  План  мероприятий  по  празднованию  25-летия  Независимости  Республики 

Казахстан Управления образования Карагандинской областина 2016 год. 

15.  План  по  обеспечению  и  организации  оздоровительного  отдыха,  досуга  и 

занятости  детей  в  период  летних  каникул  на  2016  год  утвержденный 

руководителем управления образования Карагандинской области. 

 

II.  План  мероприятий  по  празднованию  25-летия  Независимости 

Республики  Казахстан  на  2016  год  утвержденный    руководителем 

управления образования Карагандинской области 10.02.2016 г. 

 

Июнь – «Государственные символы» 

1.  Республиканская  акция  «Нҧрлы  болашақ»,  посвященная  Международному 

дню защиты детей и 25-летию Независимости (30 мая-5 июня); 

2. Дебаты, ток-шоу, викторины на тему  «Символы - гордость моей страны!»; 

3. Областной этап республиканского творческого конкурса «Я люблю Астану, я 

люблю Казахстан!», посвященная 25-летию Независимости.  

Июль – «Астана. Родина. Новый казахстанский патриотизм» 

1. Акция «Астана – ару қала!»  (4-10 июля); 

2.  Областная  выставка  краеведческого  декоративно-прикладного  творчества 

детей и молодежи «Менің елім»; 

3. Фестиваль детского творчества «Астана – арман қала» (25-31 июля). 

 

Август – «Глобальные инициативы. Казахстан - миротворец» 

1.  Соревнования  «25  вершин  моей  стране»  туристско-краеведческого 

направления по скалолазанию, технике горного, водного и пешего туризма; 

2.  Видеоурок «Вершины Независимости», в рамках Дня знаний под эгидой  

25-летия Независимости (29 августа - 4 сентября). 

 

 Календарь знаменательных дат летнего лагеря 

 

1 июня - День защиты детей 

4 июня - День государственной символики Республики Казахстан 

5 июня - Всемирный день окружающей среды 

6 июля - День Столицы 

8 июля - День семьи, любви и верности 

21 августа - День спорта 

30 августа - День Конституции Республики Казахстан 

 


 

 

24  

 

Утвержден 

приказом Министра образования и 

наукиРеспублики Казахстан 

от 22 февраля 2016 года №162

 

 МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по  обеспечению и организации оздоровительного отдыха, досуга и занятости детей  

в период летних каникул на 2016 год 

№ 

п/п 

Содержание мероприятия 

Форма 

завершения 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Источникфинанси

рования 

І. Нормативное правовое обеспечение  

1.

  

Разработка  проекта  распоряжения  Премьер-

Министра 

Республики 

Казахстан 

«Об 


организации  оздоровительного  отдыха,  досуга  и 

занятости  детей  в  период  летних  каникул  на 

2016-2020 годы» 

проект 


распоряжения 

МОН, МЗСР, МВД, 

МИР, МИО (по 

согласованию) 

1 квартал 

2016 года 

Не требуется 

ІІ. Методическое и информационное обеспечение 

2.

  

Проведение республиканских (в режиме оn-line), 

региональных 

семинаров 

по 

организации оздоровительного  отдыха,  досуга  и  занятости 

детей в период летних каникул 

рекомендации 

МОН, МЗСР, МВД, 

МИР, МИО (по 

согласованию) 

1 квартал 

2016 года 

 

В пределах предусмотренных 

средств 


3.

 

 Изучение,  анализ  и  внедрение  передового 

опытапо  организации  оздоровительного  отдыха, 

досуга и занятости детей 

информация в 

МОН 

МИО 


(по согласованию) 

2-3квартал 

2016 года 

Не требуется 

4.

 

 Открытие  на  сайтах  организаций  образования 

специальной  тематической  рубрики  «Кӛнілді 

жаз - 2016» 

информация в 

МОН 

МИО 


(по согласованию) 

2-3 квартал 

2016 года 

Не требуется 

5.

 

 Освещение  в  СМИ  хода  подготовки  и 

проведения  оздоровительного  отдыха,  досуга  и 

занятости  детей,  в  том  числе  выпуск  цикла 

специальных теле-, радиопередач 

информация в 

МОН 


МИО 

(по согласованию), 

МИР 

2-3 квартал 2016 года 

В пределах 

предусмотренных 

средств 


ІІІ. Мероприятия по организации оздоровительного отдыха, досуга и занятости детей  

6.

  

Разработка  и  утверждение  региональных  планов 

приказы МИО 

МИО 


1 квартал 

Не требуется  

 

25  

мероприятий  по  организации  оздоровительного 

отдыха, досуга и занятости детей в период летних 

каникул 


(по согласованию) 

 

2016 года  

7.

  

Формирование  межведомственныхкомиссий  по 

подготовке  и  приемке  к  эксплуатации  детских 

оздоровительных организаций 

информация в 

МОН 


МИО 

(по согласованию) 

1 квартал 

2016 года 

 

Не требуется 8.

 

 Обеспечение 

условий 


организации 

общественного  питания,  соблюдение  пожарной 

безопасности, 

санитарно-эпидемиологических 

требований  к  устройству,  содержанию  и 

организации  работы  детских  оздоровительных 

организаций  

информация в 

МОН 

МИО 


(по согласованию) 

2-3 квартал 

2016 года 

 

В пределах предусмотренных 

средств 


9.

 

 Обеспечение  условий  безопасности  жизни  и 

здоровья 

детей, 

профилактических мер 

безопасности  при  пожароопасных  ситуациях,  на 

водах, дорогах и в общественных местах 

информация в 

МОН 

МИО 


(по согласованию), 

МВД 


 

2-3 квартал 

2016 года 

 

В пределах предусмотренных 

средств 


10.

 

 Обеспечение  безопасности  перевозки  детей  в 

детские оздоровительные организации 

информация в 

МОН 


МИО 

(по согласованию), 

МВД 

2-3 квартал 2016 года 

В пределах 

предусмотренных 

средств 


11.

 

 Проведение  мероприятий  по  профилактике 

правонарушений, 

преступности, 

предупреждению 

беспризорности 

и 

безнадзорности детей информация в 

МОН 


МИО 

(по согласованию), 

МВД 

 

В течение всего периода 

В пределах 

предусмотренных 

средств 


12.

 

 Обеспечение 

загородных 

детских 

оздоровительных 

организаций 

и 

детских оздоровительных  организаций  круглогодичного 

действия квалифицированными кадрами 

информация в 

МОН 


МИО 

(по согласованию) 

1 квартал 

2016 года 

 

Не требуется 13.

 

 Организация  курсов  повышения  квалификации 

педагогов-организаторов летнего отдыха детей и 

подростков, воспитателей и вожатых   

информация в 

МОН 

МИО 


(по согласованию) 

 

По отдельному графику 

В рамках 

предусмотренных 

средств 


14.

 

 Проведение  мониторинга  «Охват  занятостью  в 

период летних каникул» 

информация в 

МОН 


МИО 

(по согласованию) 

2-3 квартал 

2016 года 

Не требуется 

15.


 

 

Проведение  мониторинга  «Оздоровление  в период летних каникул» 

информация в 

МОН 

МИО 


(по согласованию) 

2-3 квартал 

2016 года 

Не требуется  

 

26  

16.


 

 

Организация  краеведческих  экспедиций  по изучению  культурного  наследия,  традиций  и 

обычаев 


казахского 

народа, 


этносов, 

проживающих в Казахстане  

информация в 

МОН 


МИО 

(по согласованию) 

2-3 квартал 

2016 года 

 

В пределах предусмотренных 

средств 


17.

 

 Обеспечение  оздоровительного  отдыха  детей-

сирот,  детей,  оставшихся  без  попечения 

родителей, из малообеспеченных и многодетных 

семей, детей-инвалидов, детей с ограниченными 

возможностями 

в 

развитии, детей 

из 


экологически неблагоприятных районов, лучших 

учащихся общеобразовательных школ 

информация в 

МОН 


МИО 

(по согласованию) 

2-3 квартал 

2016 года 

 

В пределах предусмотренных 

средств 


18.

 

 Организация  досуга  детей  в  лагерях  дневного 

пребывания  с  питанием  и  без  питания  при 

общеобразовательных  школах,  организациях 

дополнительного образования 

информация в 

МОН 


МИО 

(по согласованию) 

2-3 квартал 

2016 года 

 

В пределах предусмотренных 

средств 


19.

 

 Осуществление  занятости  детей  в  лагерях труда 

и  отдыха,  школьных  лесничествах,  отрядах  по 

благоустройству  и  озеленению  в  соответствии  с 

трудовым 

законодательством 

Республики 

Казахстан 

информация в 

МОН 

МИО 


(по согласованию) 

2-3 квартал 

2016 года 

 

В пределах предусмотренных 

средств 


20.

 

 Проведение  on-line  акции  среди  воспитанников 

детских лагерей «Я-Патриот!» 

видео-

информация МОН 

 

2 квартал 2016 года 

В пределах 

предусмотренных 

средств 


21.

 

 Организация  языковых  лагерей  в  период 

школьных каникул 

информация в 

МОН 


МИО 

(по согласованию) 

2-3 квартал 

2016 года 

В пределах 

предусмотренных 

средств 

22.


 

 

Организация  деятельности  детско-юношеских туристских  и  спортивных  организаций  в  период 

летних  каникул  (палаточные,  юрточные  лагеря, 

однодневныедвух-трехдневные 

туристические 

походы) 

информация в 

МОН 

МИО 


(по согласованию) 

2-3 квартал 

2016 года 

В пределах 

предусмотренных 

средств 


23.

 

 Проведение  региональных  смотров-конкурсов 

на 


лучшую 

организацию 

летней 

оздоровительной кампании   информация в 

МОН 


МИО 

(по согласованию) 

2-3 квартал 

2016 года 

В пределах 

предусмотренных 

средств 


 

 

27  

 

Темы для  совместного творчества родителей  с детьми 

в период летних каникул 

 

Задача педагогов предоставить информацию родителям о том, как развивать 

ребенка  летом,  что  нового  и  интересного  можно  с  ним  узнать,  в  какие  игры 

поиграть, какие маленькие открытия совершить. 

Педагогам  важно  донести  до  родителей  информацию  о  широких 

возможностях провести лето с ребенком интересно и полезно, при этом сохранив 

его здоровье и оставив яркие впечатления от прошедшего отдыха. 

Для решения этой задачи можно предложить родителям следующие темы для 

совместного творчества с детьми: 

1. «Наблюдаем за живой и неживой природой» (рисунки, фотографии, рассказы о 

летних  явлениях  в  природе,  о  растениях,  животных,  птицах,  рыбах  и  т.  д.). 

2. «Учимся замечать  прекрасное  в природе» (организация фотосессии, рисунки с 

подобранными 

к 

ним  стихотворениями  

или 


строками 

из 


прозы). 

3.  «Бал  цветов»  (составление  композиций  и  икебан  из  растений,  их  рисунки  и 

фотографии). 

4.  «Витамины  на  грядке»  (рисунки  овощей,  лекарственных  растений  с 

подобранными  к  ним  стихотворениями,  загадками  или  описательными 

рассказами). 

5.  «Узоры  на  мокром  песке.  Песочные  фигуры»  (рисунки  и  фотографии). 

6.«В гости к маленьким друзьям» (наблюдения за жизнью насекомых, рассказы о 

их жизни). 

7.  «Подводный  мир»   (наблюдение  на  рыбалке  за  рыбами,  раками,  на  море  –  за 

медузами, ракушками  и т. д.; подбор загадок, стихов). 

8. 


«Волшебный  мир  книг»  (иллюстрации  к  рассказам   о  природе). 

9.  «Наш  урожай»  (отчѐт  о  проведении  сельскохозяйственных  работ  –  рисунки, 

лепка, аппликация, поделки и т. п.). 

10.  «Эксперименты  и  исследования»  (наблюдения  за  звѐздным  ночным  небом, 

определение в лесу частей света и т. д.). 

11. «Мы любим  путешествовать» (фотографии и рисунки в виде фотоальбома или 

газеты). 

В  начале  нового  учебного  года  можно  провести  внутригрупповой  конкурс 

«Как мы провели летние каникулы!», на котором будут предоставлены совместные 

работы  детей  и  родителей  (рисунки,  фотогазеты,  фотоальбомы,  самодельные 

книги с наблюдениями, рассказами или стихами собственного сочинения и другие 

творческие  работы).  Одно  обязательное  условие:  о  проведении  конкурса 

необходимо объявить до начала летнего отдыха.  

Всю  необходимую  информацию  для  родителей  рекомендуется   собрать  в 

одну папку под названием, например, «Летняя пора» (консультации для родителей, 

рекомендации и полезные советы)  и выставить в родительском уголке. 

 

1   2   3   4   5   6   7


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет