Microsoft Word асмп точно ответ docxPdf көрінісі
бет1/37
Дата06.09.2022
өлшемі385.72 Kb.
#38509
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37


Саясаттану, əлеуметтану, мəдениеттану 
#1.«Əлеуметтану» терминінің этимологиялық мағынасы 
* +қоғам туралы ілім 
#2.Əлеуметтанудың бастапқы атауы - «əлеуметтік... 
* + физика 
#3. Əлеуметтану саласындағы алғашқы арнайы жұмыс 
*+«Позитивті философиялық курс» О.Конт 
#4. «Əлеуметтану» терминінің авторы
*+ О. Конт 
#5. Макроəлеуметтік түсінік 
* + өркениет 
6. Микроəлеуметтік түсінік 
* тоб + 
#7.Əлеуметтанудың жалпы категориясы 
* əлеуметтік + 
#8. Құрылымдық функционализм ..................... болып табылады 
*жалпы əлеуметтік теория + 
#9. «Əлеуметтік ұтқырлық» терминінің авторы 
* О. Конт* М. Вебер*Т.Парсонс*Э. Дюркгейм 
* П. Сорокин + 
#10. «Айналық Мен» теориясының авторы 
* С. Кули +
#11. Символикалық интерактивизм мектебінің негізін қалаушы 
*Дж.Г.Мид + 
* Ч. Кули*Т. Парсонс*Р. Дарендорф*Г.Гарфинкель 
#12. «Əлеуметтік аномия» ұғымының авторы 
*Э.Дюркгейм+ 
#13.Э. Дюркгеймнің ғылыми еңбегі 
* «Өзін-өзі өлтіру: Əлеуметтік этюд» +
#14.Əлеуметтанудағы психологиялық бағыттың өкілі 
* З. Фрейд+
#15. Əлеуметтік құбылыстардың жалпы байланысы мен өзара тəуелділігін білдіретін əлеуметтанудың 
негізгі қағидасы 
* детерминизм+ 
#16. Бұл теорияда қоғамда жанжалға қатысты келісім басым болатындығы туралы ереже өз негіздемесін 
тапты 
* функционализм + 
#17. Белгілі бір категориялық аппаратқа ие жəне ғалымдар тобы мойындайтын теорияның негізгі ережелері 
мен принциптерінің жиынтығы- 
* Парадигма + 
#18. Қоғамды талдауға əдіснамалық көзқарас, оған сəйкес ғылым мен техниканың даму деңгейі қоғамның 
барлық салаларындағы əлеуметтік процестерді анықтайды, детерминизм деп аталады 
* технологиялық + 


#19. Əлеуметтік процестерді өндірістің даму деңгейіне жəне меншік қатынастарының сипатына түсіндіру 
үшін шешуші мəн беретін қоғамды талдаудың əдіснамалық тəсілі детерминизм деп аталады 
* экономикалық + 
#20. Мүшелердің барлық құқықтары мен міндеттері қатаң реттелген топ 
* ресми + 
#21. Əлемді «əлеуметтік ұйымның үш түріне бөлінген» индустрияға дейінгі, индустриалды жəне 
постиндустриалды ұсынған ғалым 
*Д.Белл + 
#22. Г. Лебон бойынша тобырдың қасиеті 
* агрессивтілік + 
#23.Əлеуметтік ынтымақты, бірлікті сипаттайтын қоғам түрі 
* постиндустриалды + 
#24. Еңбек бөлінісімен, əлеуметтік əртүрліліктің жоғарылауымен жəне жеке таңдау мүмкіндіктерінің 
кеңеюімен сипатталатын қоғам түрі 
* постиндустриалды + 
#25. Халықаралық маңызы бар факторлардың əлеуметтік жағдайға əсер ету процесінің өсіп келе 
жатқандығы 
* жаһандану + 
#26. Өндіруші экономика мен əлеуметтік стратификациямен сипатталатын қоғам түрі 
* күрделі + 
#27. Табиғи шаруашылығы, мықты дəстүрлер жəне шіркеушілердің билігі сипаттайтын қоғам 
*индустриалдыға дейін +
#28. Информатика, компьютерлер жəне микроэлектроника тұжырымдамасы əлеуметтік жүйенің дамуын 
жаңа əлеуметтік таптық жəне ұлттықтан жоғары құрылымдар құру құралы ретінде анықтайды 
* ақпараттық қоғам + 
#29. Индустриалды қоғамның белгілері 
* +өнеркəсіпті дамыту 
#30. Шығыс қоғамдарының ерекшелігі 
*+ догматизм 
#31.Əлеуметтік тəртіпке кепілдік беретін нормалар жүйесінің ыдырауы жəне ыдырауы басталатын 
қоғамның жағдайы 
* +аномия 
#32.Қоғамның эволюциялық дамуы қозғалысты білдіреді 
*+тура 
#33. Заңдар институттардың символдық белгісі болып табылады 
*+ мемлекеттер 
#34.Əлеуметтік санкцияларға мыналар жатады 
*+ жазалар 
#35.Қоғамның динамизмі жүйелер ретінде процестерді білдіреді 
*+ өзгерістер мен даму 
#36. Адамзат қоғамын ұйымдастырудың күрделену фактісін, оның қарапайым формалардан күрделіге дейін 
дамуын мойындау тəн 
* + əлеуметтік-эволюциялық бағыт 


#37. Əлеуметтік революция жəне əлеуметтік эволюция-құбылыстар... 
* + өзара байланысты 
#38.Белгілі бір жағдайларда рұқсат етілген жəне рұқсат етілмеген мінез-құлықты көрсететін адамдар 
арасындағы өзара əрекеттесуді реттейтін мінез-құлық ережелері, күтулер мен стандарттар 
* +нормалар 
#39. Қоғамның таптарға бөлінуі-бұл модель 
* + стратификациялық 
#40.Стратификация критерийлері 
*+ табыс, билік, білім жəне бедел 
#41.Классикалық жан-жақты касталар жүйесі болған ел 
* +Үндістан 
#42.Əлеуметтік ұтқырлық-бұл 
* + жеке тұлғаның немесе топтың əлеуметтік мəртебесінің өзгеруі 
#43. Тарихи тұрғыдан алғанда, əлеуметтік стратификацияның алғашқы жүйесі 
* + касталар 
#44. Жеке тұлғаның немесе мəртебелік лауазымдар тобының өзгеруі 
*+ ұтқырлық 
#45.Ашық қоғамға тəн 
* +жұмыс істейтін «əлеуметтік лифттер» 
#46. Əлеуметтанушылардың пікірінше, қазіргі қоғамдағы «əлеуметтік лифтілердің» негізгі түрі … 
*+ білім 
#47. Адамдарды тұрғылықты жері болып табылатын кейбір елді мекендерден олар жұмыс істейтін басқа 
елді мекендерге тұрақты түрде көшіру процесі деп аталады … 
* + маятниктік көші-қоны 
#48.Өсіп келе жатқан əлеуметтік ұтқырлықтың мысалы 
*+ лауазымын жоғарылату 
#49.Касталық стратификация жүйесінің негізі 
* + діни тəртіп пен рəсімдермен бекітілген этникалық айырмашылықтар 
#50.Физика-генетикалық стратификация жүйесінің негізі 
* +табиғи əлеуметтік-демографиялық белгілері бойынша саралау 
#51.Əлеуметтік-кəсіби стратификация жүйесінің негізі 
* + топтарды еңбек мазмұны мен шарттары бойынша бөлу 
#52. Адамдардың үлкен əлеуметтік топтарының (страталар, таптар, касталар, таптар) экономикалық 
ресурстарға, əлеуметтік игіліктерге жəне саяси билікке тең емес қол жетімділігі 
* +теңсіздік 
#53.Топтық ұтқырлық факторы 
* +демократия құру 
#54.Жеке ұтқырлық факторы 
* +білім деңгейі 
#55.Əлеуметтік рөл-бұл 
* + əлеуметтік мəртебемен анықталған мінез-құлық сипаты 
#56.Бастапқы əлеуметтенудің бас агенті 
*+ отбасы 


#57. Беру-əлеуметтік тəжірибені игеру, əлеуметтік адамның қалыптасуы жəне, қоғамның өзін-өзі 
жаңғыртуы
*+ əлеуметтену 
#58. Адам-жаратылыс ... 
* + биоəлеуметтік 
#59.Өмір бойы жалғасып келе жатқан мəдени нормаларды игеру жəне əлеуметтік рөлдерді игеру 
*+ əлеуметтену 
#60. Ұлты, əлеуметтік шығу тегі, туған жері - бұл 
* + туылған 
#61.Білім, еңбек, біліктілік - бұл мəртебе 
*+ қол жеткізілген 
#62. Э.Дюркгеймнің пікірінше, экономикалық дағдарыстар мен əлеуметтік толқулар кезіндегі суицидтің 
өсуі.... түрі 
* +аномиялық 
#63.Девиантты мінез-құлықтың экстремалды дəрежесі 
* +қылмыс 
#64. Бір мəдениетті, елді, тапты, топты тастап көшіп, екінші бір басқа құндылықтар мен өмір салтына 
сіңіспеген адам 
* +маргинал 
#65. Көпшіліктің пікіріне, ұстанымдарына, бұқаралық сананың стереотиптеріне, дəстүрге, биліктің 
қағидаттарына келіспеу - ол: 
* +конформизм 
#66. Əлеуметтік тəртіпке кепілдік беретін нормалар жүйесінің ыдырауы болатын қоғамның жағдайы 
* реформа 


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37
©emirsaba.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет