Минисетрство образования и науки кыргызской республики и. Арабаев атындагы кыргыз мамлекеттик университети


Темалар жана ага кошумча окутулуучу тексттердинжүктеу 4.31 Mb.
Pdf просмотр
бет25/29
Дата15.03.2017
өлшемі4.31 Mb.
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29
Темалар жана ага кошумча окутулуучу тексттердин 
темалары 
Суроонун формасы (су-
нушталуучу) 
Баллд
-ын 
саны 
1-курс, 1-модул 
Тексттер, көнүгүүлөр 
1. 
1-2тема.Кыргыз жазма тарыхы. 
Кыргыз алфавитинин тарыхы. Тил 
тарыхы. 
И.Арабаев, 
К.Тыныстанов, 
Х.Карасаев. 
үй тапшырмаларын, 
текшерүү иш жеке 
жазылган эссени, реферат 
презентациялоо ж.б. 
0–5 
2. 
3-4тема.Фонетика. Тыбыш жана 
тамга. 
Бишкек тууралуу 
маалымат 
Баарлашуу сабагы 
 
0–5 
3. 
5-6 тема.Үндүү тыбыштар жана ал-
дын бөлүнүшү. Үндөштүк закону. 
Улуу Жибек 
Жолу. 
Жусуп Баласагын 
Проблемалык мүнөздөгү 
тексттергекарата жекече 
тапшырманы аткаруу  
0–5 
4. 
7-8-тема.Үнсүз тыбыштар жана 
алардын бөлүнүшү 
Бурана мунарасы. 
Тарыхый эстелик-
тер 
Студенттик конферен-
цияда доклад окуу 
0–10 
5. 
9-10-тема. Лексика. Сөздүн тике 
жана өтмө мааниси.  
 
Жаратылыш жана 
адам. Экология –
биздин байлык. 
Диспут-сабакка катышуу 
0–5 
6.  11-12-тема. Фразеологизмдер, 
Өсүмдүктөр 
Презентацияны даярдоо 
0–5 

231
 
 
Архаизм, историзм, неологизмдер. 
дүйнөсүнө саякат 
7. 
13-14-тема. Синоним, омоним, 
антонимдер. 
Илимдер 
Академиясы 
Реферат жазуу 
0–5 
8. 
15-16-тема. Жөнөкөй жана татаал 
сөздөр. Кош сөз, кошмок сөз, 
кыскартылган сөздөр. 
Нооруз майрамы 
Үй тапшырмаларын, 
текше-рүү иштерин 
аткаруу ж.б. 
 
2-модуль үчүн 
 
1. 
17-18-тема. Сөз түркүмдөрү. Зат 
атооч жана анын лексикалык, 
грамматикалык мааниси. 
Жашасын аял! 
Үй тапшырмаларын, 
текшерүү иштерин 
аткаруу ж.б. 
0–5 
2. 
19-20-тема. Зат атоочтун категория-
лары.Сан, таандык, жөндөмө кате-
гориялары. 
«Манас» эпосун-
дагы аялдардын 
образдары 
Үй тапшырмаларын, 
текшерүү иштерин атка-
руу ж.б. 
0–10 
3. 
21-22-тема. Сын атточ. Сапаттык 
жана катыштык сын атточтор. 
Элдик оюндар 
Студенттик 
конференцияда доклад 
окуу 
0–10 
4. 
23-24-тема. Сын атоочтун даража-
лары. 
Балаын төрөлү-
шүнө байланыш-
туу каада-салттар 
Жеке жазылган эссени,  
рефератты 
презентациялоо 
0–10 
5. 
25-26-тема. Сан атооч жана анын 
бөлүнүшү. 
Кыргызстандын 
театр онорү 
Ст.конференцияда баян-
дама менен чыгуу 
0–5 
6. 
27-28-тема.Ат атооч жана анын 
бөлүнүшү. 
Рыгз мамлекеттик 
филармониясы 
Презентацияны даярдоо 
0–5 
7. 
29-30-тема. Этиш. Этиштин жасалуу 
жолдору.Этиштин чактары. 
Интернеттин пай-
дасы, зыяны 
Реферат жазуу 
0–5 
8. 
 
Марал, илбирс, 
булбул- кызыл ки-
тепке кирген жа-
ныбарлар 
Эссе жазуу 
0–5 
1-модуль2-семестр 
 
1. 
1-2-тема. Этиштин ыңгай, мамиле 
категориялары. 
Дүйнөгө белгилүү 
университеттер 
Жеке жазылган 
эссени,рефератты 
презентация-лоо ж.б 
 
 
0–5 
2. 
3-4-тема. Этиштин өзгөчө 
формалары. 
Таймс Сквер 
Презентацияны даярдоо 
0–5 
3. 
5-6-сабак. Атоочтуктар. 
Атоочтук түрмөк. 
Бруклин Көпүрөсү  Реферат жазуу 
0–5 
4. 
7-8-сабак. Кыймыл атоочтор 
Эркиндик статуя-
сы 
Эссе жазуу 
0–5 
5.  9-10-сабак. Чакчылдар 
Оксфорд  
Презентацияны даярдоо 
0–5 
6. 
11-12-сабак. Тактоочтор
Тактоочтун жасалышы. 
Кыргыз-Россия 
Славян универси-
тети 
Реферат жазуу 
0–5 
7. 
13-14-сабак. Тууранды сөздөр
Китепканалардын 
баяны 
Эссе жазуу 
0–5 
8.  15-16-сабак.Сырдык сөздөр  
Рамазан айы 
Презентацияны даярдоо 
0–5 
 
2-модуль2-семестр 
 
Реферат жазуу 
0–10 

232
 
 

17-18-сабак. Кызматчы сөз 
түркүмдөрү. Байламталар. 
Медицина илими-
не жол салуучулар 
Эссе жазуу 
0–10 

19-20-сабак. Жандоочтор 
 
Токойлор 
Үй тапшырмаларын, 
текшерүү иштерин 
аткаруу ж.б. 
0–10 

21-22-сабак.Бөлүкчөлөр 
Бата берүү салты 
Үй тапшырмаларын, 
текшерүү иштерин 
аткаруу ж.б. 
0–5 

23-24-сабак Модалдык сөздөр.. 
Кыргыз мамле-
кеттик опера жа-
на балет театры 
Үй тапшырмаларын, 
текшерүү иштерин 
аткаруу ж.б. 
0–5 

25-26сабак. Кесиптик лексика. 
Сөздүктөр 
жөнүндө маалы-
мат 
Реферат жазуу 
0–5 

27-28-сабак. Стиль. Илимий стиль. 
Стилистика 
Карылар үйүнөн 
кабар алалы 
Үй тапшырмаларын, 
текшерүү иштерин 
аткаруу ж.б. 
0–5 

29-30-сабак. Жазма стиль, оозеки 
стиль. 
Балдар биздин ке-
лечегибиз 
Үй тапшырмаларын, 
текшерүү иштерин атка-
руу ж.б. 
0–5 
 
2.Студенттердин өз алдынча иштөөнүн (СӨИ) структурасы 
2-курстар үчүн 
Таблица 2 
№ 
Темалар жана ага кошумча окутулуучу тексттердин 
темалары 
Суроонун формасы 
(сунушталуучу) 
Балл-
дын 
саны 
1-модуль1-семестр 
Тексттер, көнүгүүлөр 
1. 
1-2-сабак. Сөз айкашы. 
 
 
Сүт азыктарынан 
тамактар 
Үй тапшырмаларын, 
текшерүү. Жеке 
жазылган эссени, 
реферат презентациялоо 
ж.б. 
0–20 
2. 
3-4-сабак. Эркин жана туруктуу сөз 
айкаштары. 
Даанышман 
адамдар 
Баарлашуу сабагы 
 
0–20 
3. 
5-6-сабак.  
Сүйлөмдөгү сөздөрдүн байланышы. 
Ата-эненин балага 
болгон парзы 
Проблемалык 
мүнөздөгү 
тексттергекарата жекече 
тапшырманы аткаруу  
0–20 
4. 
7-8-сабак. 
Сүйлөм мүчөлөрү. Сүйлөмдүн баш 
мүчөлөрү. 
Геологияжана ар-
хеология илимдери 
Студенттик 
конференцияда доклад 
окуу 
0–20 
5. 
9-10-сабак. 
Сүйлөмдүн баяндоочу. 
Ырым-жырымдар 
Диспут-сабакка каты-
шуу 
0–20 
6. 
11-12-сабак. 
Айкындооч мүчөлөр

Жангак 
токоюндагы сырлар 
Презентацияны даярдоо 
0–20 
7.  13-14-сабак.Толуктооч. 
Курманжан Датка 
Реферат жазуу 
0–20 
8.  15-16-сабак.Бышыктооч. 
Аманат деген эмне?   
 

233
 
 
2 модуль 
 
1. 
17-18-сабак.Себеп бышыктооч. 
Максат бышыктооч. 
КР атрибуттары 
Үй тапшымаларын, 
текшерүү иштерин 
аткаруу ж.б. 
0–20 
2. 
19-20-сабак.Сыпат бышыктооч. 
Сан-өлчөм бышыктооч. 
 
И.Арабаев Универ-
ситетинин тарыхы. 
Үй тапшырмаларын, 
текшерүү иштерин ат-
каруу ж.б. 
0–20 
3. 
21-22-сабак. Сүйлөмдүн бир өңчөй 
мүчөлөрү. 
Кыргыз жазуусунун 
тарыхы 
Студенттик 
конференцияда доклад 
окуу 
0–20 
4. 
23-24-сабак. Сүйлөм мүчөлөрүн 
кайталоо. Синтаксистик талдоо. 
Байыркы Англия 
Жеке жазылган эссени,  
рефератты 
презентациялоо 
0–20 
5. 
25-26-сабак.  
 Жөнөкөй сүйлөмдөрдүн түрлөрү. 
Азыркы Германия 
Ст.конференциядабаянд
ама менен чыгуу 
0–20 
6. 
27-28-сабак. Татаал сүйлөм. Тең 
байланыштагы жана багыныңкы 
байланыштагы татаал сүйлөмдөр. 
Табият сырлары 
Презентацияны даярдоо 
0–20 
7. 
29-30-сабак. Байламталуу татаал 
сүйлөм. Байламталуу тең 
байланыштагы татаал сүйлөм. 
Белгилүү банктар. 
Реферат жазуу 
0–20 
 
4-семестр. 1-модуль 
 
Үй тапшырмаларын, 
текшерүү. Жеке 
жазылган эссени, 
реферат  
презентациялоо ж.б. 
 
1. 
1-2-сабак. Багыныңкы 
байланыштагы татаал сүйлөм. 
Эне тууралуу эссе. 
Баарлашуу сабагы 
0–20 
2. 
3-4--сабак. Мезгил багыныңкы 
сүйлөм. 
Бир тууганым-аска-
зоом. 
үй тапшырмаларын, 
текшерүү.Жеке жазыл-
ган эссени, реферат пре-
зентациялоо ж.б. 
0–20 
3. 
 5-6-сабак.Шарттуу
 багыныңкы 
сүйлөм.
 
Ата-Мекенге бол-
гон сезим. 
Баарлашуу сабагы 
0–20 
4. 
7-8-сабак. 
Себеп багыныңкы сүйлөм. 
Чет элде 
жүргөндөрдөн жа-
лындуу салам. 
үй тапшырмаларын 
текшерүү. Жеке 
жазылган эссени, 
реферат презентациялоо 
ж.б. 
0–20 
5. 
9-10-сабак. 
Максат багыныңкы сүйлөм. 
Интернет булакта-
рынан баян. 
Баарлашуу сабагы 
0–20 

11-12-сабак. 
Орун багыныңкы сүйлөм. 
Ааламга жол айыл-
дан башталат. 
Презентацияны даярдоо 
0–20 

13-14-сабак. 
Сыпат багыныңкы сүйлөм. 
Ч.Айтматов-залкар 
инсан. 
Презентацияны даярдоо 
0–20 

15-16-сабак. 
Карама-каршы 
багыныңкы сүйлөм 
Бишкек шаарында-
гы көчөлөр. 
Жеке жазылган эссени, 
рефератты 
презентациялоо ж.б. 
 
 
0–20 
 
 4-семестр, 2-модуль. 
 
 
 

17-18-сабак. 
Салыштырма багыныңкы сүйлөм. 
 
Кызыл китепке 
кирген жаныбарлар. 
Үй тапшырмаларын 
текшерүү. Жеке 
жазылган эссени, 
 

234
 
 
рефератты 
презентациялоо ж.б. 

19-20-сабак.Сан-өлчөм багыныңкы 
сүйлөм. 
Флора жана фауна. 
Баарлашуу сабагы 
 

21-22-сабак. Сүйлөмгө мүчө боло 
албаган сөздөр. Каратма, киринди 
сөздөр. 
Музыкалык аспап-
тар 
Үй тапшырмаларын, 
текшерүү.Жеке 
жазылган эссени, 
рефератты 
презентациялоо ж.б. 
 

23-24сабак.Тыныш белгилер .  
Төл жана бөтөн сөз 
Улуттук оюндар. 
Баарлашуу сабагы 
 

25-26-сабак.  
Сөздүктүн түрлөрү. Сөздүк менен 
иштөө. 
Кыргыз тилим 
кылымдарды 
карытат. 
Жеке жазылган эссени, 
рефератты 
презентациялоо ж.б. 
 

27-28-сабак. Тесттер менен иштөө 
 
Улуттук тамак-
аштар 
үй тапшырмаларын, 
текшерүү , 
презентациялоо ж.б. 
 

29-30-сабак.Синтаксис бөлүмүн 
кайталоо. 
Баалуулук деген 
эмне? 
Баарлашуу сабагы. 
 
 
1. Cабакты өтүүнүн формасы: практикалык сабак, СӨАИ, СММИ 
 
2.
 
(СРС) СӨАИжазуу иштерин баалоонун болжолдуу критерийлери 
 
 
Баалануу параметрлери 
 
Баллдын саны 
Максималдык 
1.  Жазуу  ишинин  (рефераттын,  эссенин  ж.б.)  мазмунун  анын  максаттарын  жана 
милдеттерин так формулировкалоо аркылуу түшүндүрүү коргоо. 

2. Жазуу ишин (рефератты, эссени ж.б.) аткаруунун планынын болушу. 

3.  ӨА  иштерин  (рефератты,  эссени  ж.б.)  аткарган  учурда  кайра  өзгөртүп 
түзүлүүлөрүнүн болушу. 

4.  Жыйынтыктоолордун  жана  жалпылоолордун  болушу  жана  аларды  формули-
ровкалап түзүү. 

5. Жазуу ишин (рефераттын, эссенин ж.б.) жасалгалоо. 

Жыйынтыгында 
15 
 
3. СОАИ, СММИ формасынын тапшырмалары: 
Практикалык сабакты өтүү менен бирге төмөнкүинтерактивдүү маселелер камтылышы шарт: 

 
Суроо-жооп; 

 
Семинар; 

 
Тесттер; 

 
Максатуу докладдар; 

 
Реферат жазуу; 

 
Көркөм текст окуу; 

 
Ыр жаттап айтуу; 

 
Диалогдорду моделдештирүү; 

 
Проблемалык тапшырмаларды аткаруу; 

235
 
 

 
Ролдук оюндар; 

 
Аудитория алдына чыгып сүйлөө. 
 
 
 
1.9.
 
Студенттердин жетишкендиктерин баалоонун жол-жобосу 
Компетенциялардын,  билимдердин,  билгичтиктердин  жана  көндүмдөрдүн  деңгээлин 
аныктоонун түрлөрү, ыкмалары, формалары көрсөтүлөт. 
Текшерүүнүн  түрүн  жана  формасын  тандоо  окуу  предметинин  максаттары  жана  түзүлүүдөгү 
компетенциялардын мазмуну менен аныкталуусу керек. 
Бул бөлүмдө компетенциялардын түзүлгөндүк деңгээлин баалоонун критерийлерин алып чыгуу 
сунушталат,  буларды  окутуучу  предметтин  спецификасын  көңүлгө  алуу  менен  текшерүүнүн  өз 
алдынчалуу формалары боюнча иштеп чыгат. 
Ушул эле жерде ар бир модуль боюнча текшерүүчү суроолор,тесттик жыйынтыктар жана 
студенттин сабакка катышуусуна карата балл коюлат. 
 
1.10. Баллдын бөлүштүрүлүшү 
1-курс . 1-модуль. Модуль үчүн балл: 35  
№ 
Учурдагы текшерүү 
Балл 
1. 
Тесттик текшерүү боюнча 

2. 
Оозеки суроо 

3. 
Сабакка катышуусуна карата 

4. 
Модулдук суроо-жооп 
13 
 
Бардыгы 
35 
 
Баалдар 
канааттандырарлык 
жакшы 
эң жакшы 
Балл 
12-20 
21–35 
36–50 
 
1-курс. 2-модуль. Модуль үчүн балл: 35  
№ 
Учурдагы текшерүү 
Балл 
1. 
Текшерүү иши 

2. 
Сабакка катышуусуна карата 

3. 
Студенттин өз алдынча иши (СӨИ) 
15 
 
Бардыгы 
35 
 
Баалар 
канааттандырарлык 
жакшы 
эң жакшы 
Балл 
12-20 
21–35 
36–50 
 
2-курс. 1-модуль 
Модуль үчүн балл: 35  
№ 
Учурдагы текшерүү 
Балл 
1. 
Текшерүү иши 

2. 
Оозеки суроо 

3. 
Студенттин өз алдынча иши (СӨИ) 
15 
 
Бардыгы 
20 
 
Баалар 
канааттандырарлык 
жакшы 
эң жакшы 
Балл 
12-20 
21–35 
36–50 
2-курс, 2-модуль 
Модуль үчүн балл: 35 
№ 
Учурдагы текшерүү 
Балл 
1. 
Текшерүү иши 

2. 
Оозеки суроо 

3. 
Студенттин өз алдынча иши (СӨИ) 
15 

236
 
 
 
Бардыгы 
20 
 
Баалар 
канааттандырарлык 
жакшы 
эң жакшы 
Балл 
12-20 
21–35 
36–50 
 
Жыйынтык текшерүү: экзамен 
№ 
Жыйынтык текшерүү 
Балл 
1. 
№ 1-2- модуль 
35 + 35 
 
2. 
№ 3-4- модуль 
35+ 35 
5. 
Студенттин өз алдынча иши (СӨИ) 
1 5 +15 
6. 
Экзамен,кошумча балл 
5 + 5 
 
Бардыгы 
100 балл 
 
Баалар 
канааттандырарлык эмес  канааттандырарлык 
жакшы 
эң жакшы 
Балл 
0–54 
55–69 
70–84 
85–100 
 
Кошунду индекс = жазуу иши + оозеки сурап билүү + СӨИ 

2. ЭЛЕКТРОНДУК КУРСТАР 
А.Акунова,  Б.Чокошева,  Г.Эшимбекова.  Азыркы  кыргыз  тилинин  морфологиясы  (Жогорку 
окуу жайдын студенттери үчүн кошумча окуу куралы. Бишкек-2011- ж. 943 КБ. 
«ӨНӨР  АЛДЫ  –  КЫЗЫЛ  ТИЛ‖  Осмонкулова  А.  (ЖОЖдун  студенттери  үчүн  түзүлгөн  
фразеологиялык минимумдун түшүндүрмө сөздүгү) Бишкек-2007-ж. 657 КБ. 
А.  Акунова,  М.Раимбекова,  Ч.Карамендеева  АЗЫРКЫ  КЫРГЫЗ  ТИЛИ.  СИНТАКСИС 
(Жогорку окуу жайдынстуденттери үчүн кошумча окуу куралы. Бишкек. 2011- ж. 1026 КБ)  
Байтерекова Ж. ―Кыргызский язык для стран СНГ‖ Москва. 2013.  
Сайттар. Кnigi| Tili/ kg/ Кыргыз тилинин грамматикасы. Аудио жана китеп курсу. 
Сайттар.  Tili/  kg/usetul/Кыргыз  тилин  үйрөнөбүз.  Бишкек.  2002  (Эскертүү.  Мындан  тышкары 
дагы КР ЖОЖ кыргыз тилибоюнча электрондук китептерди интернеттин бардыкбулактардан кыргыз 
тилинде тапса болот). 
 
Учурдагы текшерүүнү жүргүзүү үчүн текшерүүчү суроолор жана тапшырмалар (семестр 
ичинде темалар жана модулдар боюнча) 
1-модуль 
1.
 
Фонетика.Морфология  
2.
 
Үндүү, үнсүз тыбыштар 
3.
 
Үндөштүк закону, муун, басым, ташымал. 
4.
 
Лексика, сөз туюнтмасы. 
5.
 
Синоним,омоним,антоним. 
6.
 
Фразеологизмдер,архаизм,неологизм 
7.
 
Кесиптик лексика 
8.
 
Сөз түркүмдөрү.алардын бөлүнүшү. 
9.
 
Зат атооч тууралуу жалпы түшүнүк. 
10.
 
Зат атоочтун лексика-тематикалык топтору. 
11.
 
Конкреттүү, абстракттуу заттар. 
12.
 
Энчилүү жана жалпы аттар. 
13.
 
Адамзаттык жана адамзаттык эмес заттар. 
14.
 
Сан категориясы. 

237
 
 
15.
 
Таандык категориясы. 
16.
 
Жөндөмө категориясы. Жөндөмөлөр, алардынмаанилери. 
17.
 
Жөндөлүш. Жөндөлүштүн типтери. 
18.
 
Зат атоочтун жакталышы. 
19.
 
Зат атоочтун жасалышы. 
20.
 
Сан атооч тууралуу жалпы маалымат. 
21.
 
Сан атоочтун бөлунүшү. 
22.
 
Сапаттыксын.Сапаттыксынатоочтунтематикалыктоптору. 
23.
 
Катыштыксын.Сапаттыксынатоочтордоналардынайрымасы. 
24.
 
Сын атоочтун даражалары. 
25.
 
Заттанган сын атоочтун өзгөрүшү. 
26.
 
Сын атоочтун жасалышы. 
27.
 
Сан атооч тууралуу жалпы түшүнүк. 
28.
 
Жөнөкөй жана татаал сан атоочтор. 
29.
 
Сан атоочтун түрлөрү 
30.
 
Жөндөмөлөр. 
31.
 
Атооч жөндөмө 
32.
 
Илик,барыш жөндөмө, анын варианттары. 
33.
 
Табыш, жатыш, чыгыш жөндөмө. 
34.
 
Таандык мүчөлөр. Жак таандык. Жалпы таандык. 
35.
 
Зататооч,этиш сөздөрдүнжакмүчөлөрүмененөзгөрүшү. 
36.
 
Жөндөлүштүн типтери. 
37.
 
Үндүүжанаүнсүздөрменен аяктаган сөздөрдүнжөндөлүшү. 
38.
 
Таандык уланды менен аяктаган сөздөрдүн жөндөлүшү. 
39.
 
Ск, нк, фк, нг менен аяктаган сөздөрдүн жөндөлүшү. 
 
2-модуль 
Сын  атооч  менен  атоочтуктунокшоштугу,  айырмачылыгы.  Атоочтук,  арсар  келер  чактын 
окшоштугу,  айырмачылыгы.  Атоочтуктун  сүйлөмдө  аткарган  кызматы.  Кош  сөз  менен  кошмок 
сөздүн айырмасы. 
1.
 
Кош сөздөрдүн жасалышы. 
2.
 
Сынатооч менензат атоочтунсүйлөмдө аткарган кызматы.  
3.
 
Зат атоочтун сан категориясы менен өзгөрүлүшү 
4.
 
Ат атоочтордун маанисине карай бөлүнүшү. 
5.
 
Этиш. 
6.
 
Жөнөкөй жана татаал этиштер. 
7.
 
Негизги жана жардамчы этиштер. 
8.
 
Өтмө жана өтпөс этиштер. 
9.
 
Этиштин мамилелери. 
10.
 
Негизги, өздүк, туюк мамиле. 
11.
 
Кош, аркылуу мамиле. Аркылуу мамиленин мүчөлөрү. 
12.
 
Этиштин ынгайлары. 
13.
 
Каалоо-тилек, шарттуу ынгай. 
14.
 
Баяндагыч, тилек ынгай. 
15.
 
Этиштин чак категориясы, бөлүнүшү. 
16.
 
Этиштин өзгөчө формалары. 
17.
 
Атоочтуктар. 
18.
 
Атоочтуктардын сүйлөмдө аткарган кызматы. 
19.
 
Чакчылдар. 

238
 
 
20.
 
Чакчыл түрмөктөр. 
21.
 
Кыймыл атоочтор. 
22.
 
Этиштин сүйлөмдө аткарган кызматы. 
23.
 
Атоочтуктар менен сын атоочтун окшоштугу, айырмасы. 
24.
 
Тактооч. 
25.
 
Тактоочтун грамматикалык категориялары. 
26.
 
Тактоочтун бөлүнүшү. 
27.
 
Тактоочтун сүйлөмдө аткарган кызматы. 
28.
 
Тактоочтун даражалары. 
29.
 
Тактооч менен сын атоочтун окшоштугу, айырмасы. 
30.
 
Маани бербөөчү сөз түркүмдөрү. 
31.
 
Өзгөчө сөз түркүмдөрү. 
32.
 
Тууранды сөздөр, алардын бөлүнүшү. 
33.
 
Сырдык сөздөр. 
34.
 
Кызматчы сөздөр, алардын бөлүнүшү. 
35.
 
Байламталар. 
36.
 
Жандоочтор. 
37.
 
Байламта менен жандоочтун окшоштугу, айырмасы. 
 
Модулдар үчүн түзүлгөн тесттик тапшырмалар (5 вариантта) 
1-вариант 
1. Кыргыз тилинде канча үндүү тыбыш бар? 
а)10 
 
 
 
 
 
б) 6 
в)Жок 
 
 
 
 
 
г) 14 
2 . Кыргыз тилинде канча үнсүз тыбыш бар? 
а ) 8 
 
 
 
 
 
б) 25 
в) 7 
 
 
 
 
 
г) 22 
3. Кыргыз алфавитинде канча тамгабар? 
а) 22 
 
 
 
 
 
б) 33 
в) 14 
 
 
 
 
 
г) 36 
4. Зат атоочтун категориялары кайсылар? 
А. Мамиле, ыңгай, чак 
Б. Сан, жөндөмө, жак, таандык 
В. Даража 
Г. Атоочтук, чакчыл 
Д. Катыштык, сапаттык 
5. Мен, сен, ал деген сөздөр кайсы сөз түркүмүнө кирет? 
А. Ат атооч 
Б. Зат атооч 
В. Тактооч. 
Г.Этиш. 
Д. Сырдык сөз 
6.Бирөө,экөө,үчөө,төртөө деген сөздөр сан атоочтун кайсы түрүнө кирет? 
А. Эсептик 
Б. Иреттик 
В. Бөлчөк 
Г. Чамалама 
Д. Жамдама 
7. -лар мүчөсү кандай мүчө? 
А. Жак 
Б. Жөндөмө 
В. Чак 

239
 
 
Г. Көптүк 
Д.Таандык 
8. Көптүктү уюштуруучу –лар мүчөсүнүн канча фонетикалык варианты бар? 
а) 8 
 
 
 
 
 
 
б)12 
в) 4 
 
 
 
 
 
 
г) 9 
9. Менен, жана, анткени деген сөздөр кайсы сөз түркүмүнө кирет? 
А.Тактооч 
Б. Этиш. 
В. Жандооч 
Г. Байламта 
Д. Сан атооч 
10. Катыштык сын атооч катышкан сөз айкашын тапкыла. 
А. Айылдык китепкана 
Б. Сулуу кыз 
В. Жакшы адам 
Г. Чоң үй 
Д.Терең көл 
Каталог: media -> uploads -> files -> books
media -> Қазақ хандығының құрылуы және Керей мен Жәнібек cұлтандар Хандықтың құрылуы
media -> ТӨленова зирабүбі Маймаққызы, Қр бғМ ҒК
media -> С. Мәжитов Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институты Пікір жазған К. Л. Есмағамбетов
media -> Бүкілресейлік Құрылтай жиналысына қазақ сайлаушыларынан аманат (1917 ж.) Серікбаев Е. Қ. М. Х. Дулати атындағы ТарМУ, т.ғ. к.,доцент
media -> АҚТӨбе облысының тыл еңбекшілері ұлы отан соғысы жылдарында
media -> Ұлы отан соғысы жылдарындағы мұнайлы өҢір а. Ж. ƏБденов
books -> Практикум по культуре речевого общения (Аспект «Анализ текста»)
uploads -> Бастауыш сыныптарға арналған «Қоршаған орта экологиясы»
books -> Русско-кыргызский словарь юридических терминов и иных понятий


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет