Министерство образования и науки республики казахстанPdf көрінісі
бет36/90
Дата22.12.2016
өлшемі15.08 Mb.
#127
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   90

 

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР: 

 

1.

 Қазіргі  қазақ  тілінің  сөзжасам  жүйесі.  Қазақ  СССР  Ғылым  Академиясы.  Тіл  білімі 

институты.  Алматы, 1989. - 99,100,12б. 

2.

 

Е.  М.  Галкина-Федорук,  К.  В.  Горшкова,  Н.  М.  Шанский  Современный  русский язык.  Москва, 1958. - 59с.  

3.

 Современный русский язык.  Москва, 1989. -319с 

4.

 В. М. Марков Современный русский язык (учебное пособие)  Казань.Изд-во Казан. 

ун-та, 1988. -18,6,9с.  

5.

 

В. Н. Немченко Способы русского словообразования.  Горький, 1979. -67,25с.  6.

 

В. В. Виноградов. Избранные труды. Исследования по русской грамматике. Изд-во «Наука»  М., 1975.-158с. 

7.

 А.  И.  Моисеев.  Основные  вопросы  словообразования  в  современном  русском 

литературном языке. Изд-во: Ленинградского унив-та.  Л., 1987.-131с.  

8.

 

Ж.Т. Сарбалаев. Қазіргі қазақ тіліндегі конверсия мен адъективация. Филол. ғ. к. ...диссертациясы.  Алматы, 1993. -30,31,9б. 

9.

 С. Исаев Қазіргі қазақ тіліндегі сөздердің грамматикалық сипаты.  Алматы, 1998. 

-280, 281б.  

10.

 

Современный русский язык  М., 1981. -207с.  11.

 

Отар  Әлі  Бүркіт.  Қазіргі  қазақ  тілі  курсында  конверсияны  оқытудың ерекшеліктері.  Алматы, 1998. -30б.  

12.


 

А.  Қ.  Омарова.  Қазіргі  қазақ  тіліндегі  нөлдік  морфема.(монография)    Алматы, 

2004. -201,202б.  

 

Резюме 

 

249 


В  данной  статье  рассматривается  исследование  и  теория  лексико-семантического 

способа словообразовании  

Summary 

It  was   considered   the research  and  theory of  lexico – semantic the way of  word – 

formation in this article. 

 

  

В.В.РАДЛОВТЫҢ «ТҮРКІ ТІЛДЕР СӨЗДІГІН ЖАСАУ ТӘЖІРИБЕСІ» 

ЕҢБЕГІНДЕГІ ЗАТ ЕСІМНІҢ ГРАММАТИКАЛЫҚ СИПАТЫ

 

 

Бердиллаева М.Б.

 

Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ Ұлттық техникалық университеті 

Алматы қ., Қазақстан 

 

В.В.  Радловтың  «Түркі  тілдер  сөздігін  жасау  тәжірибесі»  атты  атақты  еңбегіндегі 

қолданылған сөздерде сөз таптарының барлығы дерлік қамтылды деп айтуға болады. Қазақ 

тіліндегі сөздердің үлкен тобы – зат есім десек, «Түркі сөздігінде» де ең көп кездесетіні зат 

есім.  Қазіргі  тілімізде  зат  есім  мағынасында  қолданылып  жүрген  сөздердің  барлығы  дерлік 

түбір  күйіндегі  сөз  болған жоқ.  Олардың  бірқатары  зат  есімнің  өзіне,  тағы  бірқатары  басқа 

сөз таптарынан жұрнақ жалғану арқылы жасалған сөздер. В.Радловтың сөздігінде де мұндай 

заңдылықты  байқауға  болады.  Зат  есімнің  катерегориялары    көптеп  кездеседі.  Негізінен 

жалпы  есімдер,  атау  септікте  тұрған  сөздер    берілген.  Сонымен  қатар  жалқы  есімдерді  де 

кездестіруге болады. Мысалы, айдархан      город Астрахань    Айдархан деңізі – Каспийское 

море  ,    ақ  сөзінің  мағыналарын  ашқанда  географиялық  атаулар  ретінде  Ақ  Мешіт  –  форт 

Перовский;  Ақ-тау  –  гора  Ақтау.  алматы  (алмалық)                  город  Верный  (Алматинск)  Алматы су – Алматинка       деген атауларды  қолданады. Еділ - Волга  Еділ, Жайық – реки 

Волга и Урал, Бәсентин -киргизский род в Баянауле, т.б   Сөз тудырушы жұрнақтар арқылы туынды түбірлер жасалып отырған. Бұл әсіресе бір 

түбірден  жасалатын  сөздерге  тән  нәрсе.  Негізгі  түбірі  зат  есім  болса,  одан  жұрнақ  арқылы 

сын  есім  немесе  туынды  зат  есім,  ары  қарай  етістік  жасалып  отырған.  Мысалы  орын  сөзі  

(место) орынды (орын+лу) имеющий место, занимающий место, имеющий значение, важный   орынды жерге бергіздім – я велел его назначить на важное место орындық    скамейка, стул;                                       

Ең алдымен сөз тудыру саласы бойынша зат есімді талдап көрсек: -лық, -лік, -дық, -дік, -тық, -тік жұрнақтары арқылы:  

сулық    полотенце,  которым  вытирают  руки  после  мытья;  тамырлық  (тамыр+лық) 

дружба;    арамызда  тамырлық  бар  –  между  нами  дружба;  жолдастық    сотоварищество;  қарттық (қарт+тық) старость;  

Басқа  сөз  таптарынан  зат  есім  жасайтын  сөздердің  қатарына  сұйықтық    (сұйық+тық) 

жидковатость  ;    шеберлік  (шебер+лік)  1)мастерство;    2)ремесло  портного;  шабандық 

(шабан+лық)  лень,  ленность,  медленность;шыдамдылық    (чыдамды+лық)    терпеливость; серілік    1)праздность;    2)франтовство;  майлық  (май+лық)  полотенце  для  утирания  рук  при 

еде;  амандық  –  аманлық;  аштық  (аш+лық)    голод,  неурожай;        аштығынан  еңбектеп  – 

ползая  от  изнурения  голодом;  жалғыздық  (жалғыз+лық)  единство,  одиночество;  

ықтиярсыздық  (ықтиярсыз+лық)    неимение  свободный  воли;    қиындық(қиын+дық) 

трудность; 

«Қазақ  грамматикасында»  бұл  типтес  жұрнақтар  жалғану  арқылы  жасалған  туынды 

түбір зат атауларының бірқыдыруын этномәдени лексикаға қатысты сөздер құрайды дейді. 

(287-б).Мысалы: ерудік (еру+лік)  хлеб-соль, которую сосед обязан дать прикочующему аулу 

во  время  отдыха;    қалыңдық(қалың+лық)  1)нареченная  невеста;  невеста,  за  которую  уже 

уплачен калым;  қалыңдығың бар ма? – есть ли у тебя уже взрослая дочь, за которую уплачен 


 

250 


калым;    2)пир  новобрачных;    Ендігі  бір  үлкен  тобы  –  халқымыздың  байырғы  заттық 

мәдениетімен,  өзіндік  тұрмыс  жағдайымен  байланысты.  Оған  мысал  ретінде  төмендегі 

сөздерді атауға болады: түндік (түтін+лік)  покрышка дымового отверстия; тұрлық- кошмы, 

которыми  покрывается  нижний  ярус  кибитки;  Негізінде  туырлық  болуы  керек.  Сөздікте 

естілуі бойынша жазылған. 

Осы  жұрнақ  арқылы  жасалатын  сөздердің  тағы    бір  семантикалық  тобы  –  түрлі  тағам 

мен  өсімдік  түрлерімен,  сондай-ақ  жәндік,  жан-жануарлармен  байланысты.  Мысалы:  

жандық (жан+лық) живое существо, животное; қымыздық (қымыз+дық) щавель; 

Бұл жұрнақты өнімді жұрнақ дейміз. Себебі бұл жұрнақ арқылы жасалған туынды түбір 

зат есімдер сөздікте көптеп кездеседі. 

Түркі  тілдерінде,  соның  ішінде  қазақ  тілінде  де  ең  бір  өнімді  сөзжасамдық  жұрнақ 

ретінде  –шы,  -ші  жұрнағын  атауға  болады.  Бұл  жұрнақты  «Қазақ  грамматикасында» 

генетикалық  жағынан  –шық,  -шік  тұлғалығымен,  -са,  -се  формантымен,  қытай-корей 

тілдерінде «адам» мағынасында қолданылатын «са» сөзімен байланыстырылады дейді. (296-б) 

-шы, -ші жұрнағы жалғану арқылыауылшы   (аул+чы);  посетитель, гость;  өрмекші 

(өрмек+чі)  паук  өрмекші өрмек тоқиды – паук плел паутину;  аспазшы (ашпаз+чы)   повар; ысшы (ыс+чы)    умеющий коптить кожу; шаңырақшы  мастер делать шангараки; жазушы – 

жазушы; барымташы (баранта+чы) барантач;   Есімдерден    зат  есім  жасайтын  –шы,  -ші 

жұрнағы  арқылы жасалған  зат  есімдер    мағыналық  жақтан  түрлі  топ  құрайды.  Бұл  топтағы 

сөздердің  ең  бір  мол  қабаты  –  жалпыхалықтық  сипаттағылар.  Сол  мағыналық  топтарының 

ішінде көп кездесетіні -  адамның қандай іспен айналысатынын көрсету. Оған мысал ретінде 

ауылшы  сөзін  атауға  болады.  Бұл  жерде  ауылды  кезіп,  қыдырып  жүретін  адам  түрінде 

алынған  болса  керек.    Сонымен  қатар    жолшы  (жол+чы)  (проезжий)  сөзі  жолаушы,  жол 

жүріп бара жатқан адам мағынасында айтылған.  

Басқа  сөз  таптарынан  зат  есім  жасайтын  сөздерге    айдаушы  (айда-у-чы)  айдучы;   жаушы    посредник;  жаратушы  (жарату+чы)  творец;  жалыншы    (жалын+чы)проситель; 

жамандаушы (жаманда+у+чы) клеветник; жамышты   покрывало;  жамшы   одеяло, т.б 

Бұл  жұрнақты  өнімді  жұрнақ  деуге  болады,  себебі  бұл  типтес  сөздер  сөздікте  көптеп 

кездеседі. 

-дас,  -дес,  -тас,  -тес,  -лас,  -лес.  Бұл  формант  өзінің  сөзжасамдық  табиғаты  жөнінен 

жалпы  сын  есім  атауларына  тиесілі.  Ол  туынды  түбір  сын  атауларын  жасау  жағынан  және 

өнімді  саналады.  Тілімізде  сөзжасамдық  бұл  формант  арқылы  пайда  болған  туынды  түбір 

сын  атаулары  едәуір.  Бірақ  солардың  кейбіреулері  тым  ерте  субстантивтеніп,  зат  атауы 

болып  кеткен.  Сырт  қалпы,  мағынасы  жөнінен  сын  атауы  болғанымен,  отандас,  жерлес, 

әріптес  туылымдары  сын  атауы  болып  «өмір  сүрген  емес»,  бірден  субстантивтеніп,  бірден 

зат атауын алған.(Қазақ грамматикасы 298-б)  

-дас, -дес, -тас, -тес, -лас, -лес жұрнағы жалғану арқылы: 

жандас  (жан+даш)  близкий  друг;  әріптес  вместе  с  кем  учащийся,  соученик  

жолдас(жол+даш)    1)спутник;    2)место,  выходящее  после  рождения  младенца    қарындас 

брат

 (қарын+даш); ауру астан, дау қарындастан – болезнь происходит от  пищи, тяжба от 

брата; 

-шақ, -шек, -тек жұрнақтары арқылы жасалған сөздерге семіршек – кеміршек;  хрящь; 

жеткіншек  молодой человек, достигший зрелости;желіншек (желін+шек) голень; берімсек 

(берім+шек)  долг    сөзі  біреуге  берешек,  қарыз  мағынасында  қолданылған.  Бұл  сөз  де  зат 

есімге  мағынасына  қарай  шартты  түрде  алынды.пістек    (піс+тек)  мутовка  для  кумыса; 

бөктеріншек  –  бөктеріншек;  бөктершек  (бөктер+чек)  то,  что  првязывают  к  торокам, 

провизия  на  дорогу;    жұрнағы  арқылы  жасалған  сөздерге  бояу    (боя+у)  краска;  безеу 

(безе+у) прыщь на лице; жақтау (жақта+у) 1)заступничество, защита;   2)косяки дверные и 

оконные;    жамау  (жама+у)  заплатка;  -кер,  -гер  жұрнақтары  жалғану  арқылы  жасалған 

сөздер: саудагер  – саудагер;-ша, -ше қосымшасын  «Қазақ грамматикасында» қазақ тілінде 

сөзжасамжық та, сөзтүрлемдік те қызмет атқарады дейді (300-б). Осы сөзжасамдық қызметі 

арқылы жасалған сөздердің В.Радловтың еңбегіндегі қолданысына  тоқталып көрейік: -ша, -


 

251 


ше  жұрнақтары  жалғану  арқылы    маңдайша  (маңдай+ша)  верзняя  перекладина  двери; 

жеңгеше (жеңге+ше) 1)жена старшего брата (ласкательно  2)невестка; ) -хана жұрнағы иран 

тілінен ауысқан кірме жұрнақ болып есептеледі.(303-б)бұл жұрнақ арқылы жасалған сөздер 

өте  аз. -уар   жұрнағы  өнімсіз  жұрнаққа  жатады. жануар  (расовая  лошадь)  сөзінің  құрамын 

В.Радлов    жан+бар  деп  бөліп  көрсетеді.  М.Малбақов  жануар,бұршын    (геройская 

лошадь(1833)  атаулары  тарихи  лексикографиялық  ізденістер  үшін  құнды  дерек  деп 

санаймыз. Халқымызда жылқы малына сүйсінген кезде жануар деп атау бар емес пе? Екінші 

сөздің тілімізде бар екендігін дәлелдейтін басқа дерек болмай тұр дейді.(70-б) 

басқұр  (широкая  тесьма,  которою  обвязывают  кибиточную  решетку  сверху1536) 

сөзінің  құрамын  бас+құр  деп  бөліп  көрсетеді.  Сонда  құр  жұрнағы  сөз  тудырушы  қызметін 

атқарып  тұр.  бейнамаз  (пропускающий  молитву)  сөзін  би+намаз  деп  бөліп  көрсетеді.  Бұл 

жерде    би  қосымшасы  қарсылықты  мағынаны  білдіріп  тұр.  Бұл  қазіргі  кезде  тілімізде 

қолданылмайды. Қосымшаның сөздің алдында тұрып мағынаны өзгертуі біздің тілімізге жат 

нәрсе. Мүмкін бей-жай қалдыру деген тіркестен алынған болуы керек. балдама (бал+нама) 

араб  1) книга, из которой предсказывают;  2) ворожба женщин с платком; 

Зат  есімдер  жалаң  түрінде  де,  күрделі  түрінде  де  берілген.  Негізгі  түбір  және  туынды 

түбір  күйінде  де  зат  есімдерді  кездестіруге  болады.  Мысалы,  аштық  (аш+лық)    голод, 

неурожай;    аштығынан еңбектеп – ползая от изнурения голодо; ерудік (еру+лік  хлеб-соль, 

которую сосед обязан дать прикочующему аулу во время отдыха. әліп  араб  1)первая буква 

арабской азбуки   әліппені білесің бе? – знашь ли ты  азбуку?   2)образец    әлібің жаман – ты 

нехорошего происхождения, дурной на вид   елші    посланник, вестник   хандан елші келді – 

от  хана  пришел  посланник  етік        сапоги  с  твердыми  падошвами  к  каблуками  ;  етікші  – 

етікчі. 

Септік жалғаулары түгелдей қолданысқа түскен. Бұдан үш-төрт ғасыр бұрын жасалған 

көркем  сөз  үлгілері  тілінің  негізгі  грамматикалық  категориялары:  септік,  тәуелдік 

жалғауларының  мағыналары  мен  қызметтері,  етістіктің  рай,  етіс,  есімше,  көсемше 

тұлғаларында  жұмсалу  тәртібі,  сөздердің  байланысу  амалдары  (қиысу,  меңгеру,  жанасу) 

қазіргі кездегімен бірдей түседі дейді Р.Сыздықова (Қазақ әдеби тілінің тарихы)95-б 

Бұл  бірдейліктің  басты  себептері,  біздіңше,  мынада.  XV-XVI  ғасырлар  –  осы  күнгі 

бірқатар ұлттық түркі тілдерінің жеке-жеке  халық тілдері болып қалыптаса бастаған  дәуірі. 

Әрине,  бұл  қалыптасу  көрсетілген  кезден  көп  бұрын  басталған,  әр  халық  тілінің 

фонетикалық –грамматикалық белгілері XV-XVI ғасырларда бір-бірінен едәуір ажыратылып, 

бірсыпыра орныққан деуге болады...Бірдейліктің екінші себебі  – түркі тілдерінің  фонетика-

грамматикалық жүйесінің  өте  баяу  өзгеретіндігінде.  Үшіншісі  -  әдеби  нұсқалардың  ауызша 

таралып, ауызша жететіндігінде, яғни ұрпақтан ұрпаққа өткенде ескі элементтердің заманға 

сай жаңасымен алмастырылып отырғандығында. 

 Оның  ішінде    ілік,  шығыс,  көмектес,  барыс  септіктері  жиірек  көрініп  отырады.  Ілік 

септігіндегі  сөз  матаса  байланыса  отырып,  тәуелдік  жалғауымен  Радлов  келтірген 

мысалдардан көптеп кездеседі. Көмектес септігінің  мінән түріндегі варианты қолданылған. 

(Бұхар  ханы  Орус  ханы-менен(мінән)  тату  болды  (906);    таланды  (сын)  счастливый; таланды-мінен таласпа! – не спор со счастливым! (881)   

В.В.Радлов мысалдарды қалай естілсе, солай жазып алған. Бұл сөз Н.И.Ильминскийде 

де кездеседі. Септік жалғауларының варианттары көне түркі ескерткіштерінде де кездескен. 

Сөздікте кейбір сөздер (сонымен бірге қосымшалар) ескерткіштерден де алынған. Сондықтан 

да септік жалғауларының осындай көне түрлерінің сөздікте кездесуі заңды. 

Түркі  тілдерінде  ұяң  мен  үнді  варианттар  жарыса  қолданылған.Барыс,  табыс,  жатыс 

септіктерінің  тәуелдеулі  формалары  да  қолданылған.  Оның  қазіргі  тіліміздегі  септік 

жалғауларынан  айырмашылығы  жоқ.  Септік  жалғаулары  жеке  сөзтізбе  ретінде  берілмеген. 

В.Радлов  келтірген  мысалдардың  ішінде  сөздікте  арнайы  қай  септік  жалғауларында 

тұрғанына  сілтеме  жасалынған.  Мысыалы,  орта  сөзіне  байланысты  сөздікте  былай  деп 

келтіреді:  орта  1)  середина,  половина    ортасын  маған  бер!  –  дай  мне  половину!                           

2) расстояние между двумя предметами, промежуток: а)  ортасына – между, среди (барыс  

252 


септік)

  топ  ортасына  бардым  –  я  пошел  в  народ;    б)ортасында  –  среди  (жатыс)  халық ортасында  көрінбеді  –  он  не  виден  был  среди  народа;  в)  ортасынан  (шығыс)  –  между    

орталарынан өтіп барды – он прошел между ними; топ ортасынан шықты – он вышел из 

среды  народа;Сондай-ақ  ол  сөзіне  байланысты:  ол1)тот,  та,  то  (указывает  на  дальше 

отстоящее в противоположность к ближе стоящему бұл); ол заманда – в то время;2)он, она, 

оно(вместо  местоимения  личного  третьего  лица);    а)  род.  пад    оның  –  имеет  значение 

родительного  падежа  местоимения  указательного  и    употребляется  как  местоимение 

притяжательное третьего лица;  онан соң – после этого; оның үш ұлы болыпты – у него было 

три сына;  б)дат.пад.   оған употребляется и как наречие;   оған күшім жетпеді – на это силы 

моей не  достало;  в)винител.падоны; г)местный пад.   онда - там  (1078); алың (барлық 

диал)  передняя  часть,  пространство    пред  предметом    алың    в  соединений  с  местоимением 

притяжетельным употребляется  в различных падежах, как послелог места и наречие (барыс) алдына  шықты  –  он  вышел  вперед;  (шығыс)  өз  алдындан  аулдап  жүрді  –  он  сам  по  себе 

ездил в гости. 

Зат  есімнің  күрделі  түрінде  қолданылуына  төмендегі  сөздерді  мысалға  келтіруге 

болады:  айдала    (ай-дала)  широкая  степь.  В.В.Радлов  кітаптың  бірінші  томында  күрделі 

сөздерді  бөліп  көрсететінін  ескерткен.  Бұл  тұрғыдан  қарағанда  «Түркі  сөздігі»  басқа 

сөздіктерден ерекшеленеді. белбеу  (бел+бау)  пояс;  қайыс белбеу – пояс из ремня; қарақыз  

какое – то вьющееся растение қара орман(қарорман) имущество; қарорманы қалды – все его 

имущество осталось. Бұл жерде сөз аудармасымен қарастырғанда тура мағынасында тұрған 

жоқ. Тұрақты сөз тіркесі ретінде жұмсалып тұр деп айтуға болады. 

қазоты (қаза+оты) 1)мохь;  2)потничная трава; қонақасы (қонақ+ас+ы) кушанье, пища 

для  гостя(если  Киргиз  принимает  у  себя  проезжого,      он  обязан  ему  пищу,  которая 

называется  қонақасы  )  Радловтың  қазақ  халқының  салт-дәстүрлерінен  хабардар  екені 

сөздіктің өн бойынан көрініп тұрады. қосаяқ (қос+аяқ) земляной заяц; қостабан (қос+табан) 

1)двойные  полозья  у  саней;  2)заплатка  на  полозьях  у  саней;  қозықұлақ  (қозы+құлақ)  ат 

қозықұлағы – конский щавель; 

Сонымен, жоғарыда айтылғандарға шолу жасай келе, шығатын қорытынды: В.В.Радлов 

сөздігіндегі  қазақ  сөздерінің  де  жасалу  жолдары,  мағынасы  қазіргі  тілдегі  сөздермен  өте 

ұқсас болып шықты. Сөз тудырушы жұрнақтардың көне варианттары болмаса, жасалу жолы, 

үстейтін грамматикалық мағынасы қазіргі зат есімдермен бірдей екендігі байқалды.  

 

 

 ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР: 

 

1. В.В.Радлов «Түркі тілдер сөздігін жасау тәжірибесі»                                       2. Қазақ грамматикасы                                                                                       

3. Р.Сыздықова «Қазақ әдеби тілінің тарихы» 

 

Резюме

 

В    статье  рассматривается  грамматическое  категория  существительных  в  труде  

В.В.Радлова  «Опыт  словаря тюркских наречий». 

 

Summary 

In this article the category of nouns is considered grammatical. 

 

 ПРОЯВЛЕНИЕ ГЕНДЕРА В ИМПЛИЦИРОВАННЫХ СИНТАКСИЧЕСКИХ 

КОНСТРУКЦИЯХ ПРОПОЗИЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ

 

 

Демеубекова К

. К. 

 

253 


КазНТУ им.К.И.Сатпаева Demeubekova @ mail.ru  

 

Пропозиция  (основное  положение,  предпосылка,  предмет)  –      семантический 

инвариант, общий для всех членов модальной и коммуникативной парадигм предложения и 

производных  от  предложения  конструкций.  Данный  термин  первоначально  обозначал  в 

лингвистике – предложение. Когда термин начал приобретать новое значение, объём понятия 

пропозиции ограничивался только частью предложения, высказывания или речевого акта. К 

примеру, в предложении Я вышел в магазин можно наблюдать наличие семантического ядра. 

Если  опуститься  на  уровень  глубинного  синтаксиса,  то  пропозициональная  структура 

выражается  с  помощью  языковых  средств:  Я  –  субъект,  вышел  –  предикат,  в  магазин  – 

объект.  А  субъективная  переменная  выражена  пропозициональными  предикатами  «вышел, кто…»,  «вышел,  куда…»,  «вышел,  зачем…».  Термин  «пропозиция»  используется  как  раз  в 

отношении  такого  семантического  ядра,  или  применительно  к  собственно  семантическому 

аспекту  предложения.  Пропозициональная  структура  –  это  субъект,  предикат,  объект, 

обстоятельства  времени  и  подобное.  Иными  словами,  это  уровень,  на  основе  которого 

формируются  синтаксические  единицы.  Исследуя  гендерно-синтаксическое  моделирование 

разговорного  синтаксиса,  остановимся  подробнее  на  таких  вопросах  пропозициональной 

структуры, как экспликация и импликация, которые почти всегда в РР  являются неотъемлемой 

частью высказываний. 

Прямая  оценочность  и  экспрессивность  в  разговорной  речи  выражается  таким 

языковыми  способами  как  импликация.  Что  же  представляет  собой  имплицитное 

содержание?  Рассмотрению  имплицитного  способа  передачи  информации  посвящены 

работы  таких  учёных,  как  Н.Д.  Арутюнова,  А.Вежбицкая,  Е.Г.  Борисова.  В  своих  работах 

они  актуализируют  исследование  взаимосвязи  языка  и  культуры,  что  даёт  материал  для 

изучения  информации,  основанной  на  общих  знаниях  говорящего  и  слушающего  о 

традициях,  речевом  этикете  и  культурных  составляющих  ментальности  народа.  По  их 

мнению,  следует  отказаться  от  строгого    соссюровского  замыкания  лингвистики  

исключительно на языке, что представляется нам справедливым и доказано исследованиями 

последних десятилетий. 

Некоторые исследователи характеризуют имплицитное содержание  как невыраженное, 

но опознаваемое [1, с.63]. По мнению М.Ю. Федосюк, подобный подход представляется не 

вполне точным. Она подчёркивает, что если некоторое содержание в тексте не выражено, то 

оно  в  данном  случае  просто-напросто  отсутствует.  Учёный  даёт  следующее  определение 

имплицитному  содержанию  некоторой  лингвистической  единице  «это  такое  содержание, 

которое,  не  имея  непосредственного  выражения  в  рамках  этой  единицы,  выводится  из  её 

эксплицитного  содержания  в  результате  взаимодействия  данного  содержания  со  знаниями 

получателя  текста,  в  том  числе  с  информацией,  черпаемой  получателем  из  контекста  и 

ситуации».  В  диалоге,  в  ракурсе  которого  учёным  рассматривается  импликация, 

имплицитная  информация  выводится  и  подчиняется  правилам  силлогизма:  из  входящей  в 

знание  общающихся  большей  посылки  силлогизма:  «Люди,  которые  готовятся  к 

экзаменам,  не  ходят  в  кино»    и  эксплицитно  выраженной  меньшей  посылки:  «Б  должен 

готовиться  к  экзамену»  выводится  имплицитно  выраженное  заключение:  «Б  не  пойдёт  в 

кино» [2, с.62-63]. 

Т.А. Колосова утверждает, что союзы если и когда предполагают наличие имплицитно 

выраженных  предшествующих  им  частей  сложного  предложения,  которые  и  могут  быть 

восстановлены  под  влиянием  общего  содержания  предложения,  и  приводит  пример,  где 

восстанавливаемые  компоненты  заключены  в  квадратные  скобки:  Он  (кот)  играл  так  же 

адекватно, как (играл) когда был котёнком  [3, с. 74].  

Практически  любое  выражение  содержит  в  себе  имплицитную  информацию,  которая 

характеризуется  пониженной  коммуникативной  значимостью  и  косвенностью  кодирования. 

Она отличается от эксплицитного высказывания тем, что в меньшей степени контролируется 

сознанием  говорящего,  сосредоточенным  на  эксплицитной  информации.  Это  свойство 


 

254 


имплицитной  информации  часто  используется  с  целью  манипулирования  сознанием: 

сомнительные  идеи  «протаскиваются»  именно  в  этой,  слабее  контролируемой  части 

содержания высказывания [4, с. 202]. Имплицитная информация предстаёт в высказывании в 

скрытом  виде,  т.е.  она  не  выражается  в  явном  виде,  но  с  необходимостью  извлекается 

адресатом при интерпретации сообщения. Адресат может использовать при этом свои знания 

о  мире  и  социальные  стереотипы,  представления  о  традициях  речевого  этикета  или  о 

речевых стратегиях и намерениях адресанта, сведения о свойствах используемого языка или 

иных  семиотических  систем  [5,  с.209-227].  В  имплицитной  информации  что-то 

подразумевается, как в примере Это немецкая столовая, где подразумевается то, что там, во-

первых,  чисто,  во-вторых,  вкусно  готовят  и  т.д.  В  имплицированных  высказываниях 

вербально  не  выражающиеся    компоненты  извлекаются  из  фоновых  знаний,  то  есть 

подспудно  имеется  в  виду  текст,  который  стоит  за  ними.  Подчеркнём,  надо  отличать 

импликацию от эллиптических конструкций. В последних происходит опущение  некоторых 

компонентов  в  зависимости  от  конситуации.  Интересным  источником  коммуникативных 

импликатур является также метафора, и в частности метафорический эпитет.  

Имплицитная информация является неотъемлемой частью любого сообщения. В наших 

материалах  имеется  множество  примеров  имплицированной  речи,  подспудно  имеющейся  в 

виду,  как  бы  «подтекающей».  Приведём  такого  рода  явления  в  диалогах  женской  РР,  в 

которых  восстанавливаемые  компоненты  заключены  нами  в  скобки:    А  (о  ремонте  после 

посещения  квартиры  брата):  Но  мне  не  понравилось  в  итоге  вот  это  вот  как  она  это 

(сделала ремонт)… ваши-то решили делать так (как они) / Я так думала совсем нету денег, 

оттягивали,  в  итоге  всё  (что  хотел)  сделал  (ж.,  56,  рус.,  вр.).  В  (делится  впечатлениями 

ремонта квартиры брата подруги): Но понравилось (тебе) не понравилось (мне), но качество 

(сделанного ремонта) не того уровня, знаешь? Там вот  сыплется (штукатурка) возле окна 

да вот это,  там вот видно шовчик (на стене), (ж., 52, рус., пров.); (о подарке на юбилей) 

Нет,  подарок  тоже  можно  хороший  (подарить),  но  кто  его  (знает)  как  этим  (подарком) 

угодишь?  //  Нет/  она  бы  сказала  (подарок)  на  ваше  усмотрение,  но  по-моему…неудобно 

(подарком)  что  ли?  (ж.,  40,  каз.,  преп.);  (о  ремонте  у  себя  в  квартире)  А:  Нет,  балкон  я сделала (ж., 52, рус., пров.). В (о предстоящем ремонте): Нет, ну балкон чтобы сделать, это 

хорошо конечно…Выбрали где подешевле, балкон так дорого…(ж., 56, рус., вр.); (об аварии 

дочери подруги) Машина встречная (выскочила) и/ пешеход (тоже) да (ж., 50, каз., преп.); (о 

внешнем  виде  после  посещения  корейской  кушетки  «Серагем»)  А  вот  /  я  рассказывала  /  в 

воскресенье (у меня) онемел язык (от удивления) / Неужели я такая красивая (стала)… /  С 

утра до вечера как пьяная (ходила) / Перепугала (своим видом) всех детей (дома)/ Ну вот / 

Перемерила  (своё)  давление//  (ж.,  40,  рус.,  продавец);  (о  близкой  подруге)  Сына  (подруга) 

женила  в  восемнадцать  лет/ Всё  (на  этом)  / (говорит)  я  сына женила  /  И  всё!  /  Ну  правда 

(так  нельзя)  /  И  вот  это  вот  давление  (у  неё  постоянно)  /  Я  перерабатываю    (нужную) информацию и к ней (ж, 40, рус., конс.).  

Во  многих  высказываниях  импликация  основывается  на  том  или  ином  сегменте 

высказывания,  который  сигнализирует  о  свойстве  предмета  или  явления:  (о  подарке, 

полученном  в  гостях)  Она  мне  подарила  турецкую    (кофту)  (ж.,  35,  каз.,  учит.)  – 

подразумевается хорошее качество, дорогая цена, красивая расцветка; (о сотруднице) Её сын 

поступил  на  грант    (ж.,  43,  каз.,  вр.)  –    подразумевается  «отличная»  учёба  в  школе, 

прилежное  поведение,  начитанность;  (о  сотруднице)  С  её-то  положением,  можно  всё  (ж., 

62,  каз.,  преп.)  –  подразумевается  богатая  жизнь,  изобилие,  хорошее  материальное 

положение  т.д.;  (племяннице  о  неправильности  поведения)  Не  понимаю,  ты  собираешься дальше  развивать  (конфликт),  ну  и  зачем?  (ж.,  58,  каз.,  учит.)  –  подразумевается 

конфликтная  ситуация  между  супругами,  которую  следует  прекратить,  так  как  развод 

недопустим;  (о  юбке,  в  которой  пришла  на  работу)  Эта  давнишняя  юбка  из  английской 

шерсти    (ж.,  62,  каз.,  преп.)  –    подразумевается  внешний  вид  юбки,  которая  хорошо 

выглядит даже по истечении давнего срока из-за качества ткани.     

255 


Чаще  женщинами  опускается  такой  член  предложения,  как  дополнение.  Это 

обусловлено  психофизиологической  характеристикой  женщины,  а  именно  тем,  что  

женщинам  свойственно  следить  в  первую  очередь  не  за  объектами  и  решением  каких-то 

задач,  а  за  благополучием  людей,  составляющих  их  круг  общения.  Напротив,  предметные 

чувства  возникают  как  специфическое  обобщение  эмоций  и  связаны  с  представлением  или 

идеей  о  некотором  объекте,  конкретном  или  отвлечённом,  выражающие  устойчивые 

эмоциональные 

отношения 

[6, 

с.165], 


что 

характерно 

для 

мужчин. 


По 

психофизиологическим утверждениям Даниловой Н.Н., у мужчин, в свою очередь, движения 

типа прицеливания направлены на объекты, находящиеся на некотором расстоянии. Учёный 

отмечает, что для этих навыков необходимо тесное взаимодействие со зрительной системой, 

локализованной  в  задних  участках  полушарий  [6,  с.288].  О.Н.  Проскудина  справедливо 

замечает  универсальную  особенность,  характерную  как  для  речи  мужчин,  так  и  для  речи 

женщин,  заключающуюся  в  том,  что  «чем  интимнее  отношения,  тем  заметнее  тенденция  к 

свёртыванию  высказывания,  перебивам,  переспросам,  эмоциональным  выражениям,  замене 

языковых единиц элементами ситуации и паралингвистическими средствами» [7, с.55].        

Имплицированные  высказывания  часто  встречаются  и  в  мужской  РР:  (о  семейном 

уюте,  который  должна  обеспечивать  женщина)  Нет,  нет  почему/  она  может  быть  и/ 

деловой  (женщиной)/  (работать)  в  фонде/  (быть)  в  бизнесе/  (находиться)  в  общественной  

там организации, то есть (работать где хочет)  только  не в ущерб чтоб это семье/ да, да, 

да,  то есть элементарно (чтобы в доме) примерно (были всегда) чистота, порядок, уют (м, 

57, каз., такс.); (о книгах и игрушках, которые должны вечером собрать дети) Так, почему не учите уроки, не собираете (книги)? Завтра в школу оба (идёте), ты тоже в школу идёшь.  А 

где  коврики  (бакуганов  – игрушки)?  У  Диаса  всего  две  (штучки)  у  тебя  сколько  (ковриков)  

много?  А  у  тебя  теперь  зелёная  (игрушка)  А  у  Алмаза  жёлтая  что  ли? У  Диаса  всего  две 

(фигурки)?  (м,  38,  каз.,  мен.);    (о  купленной  другом  машине)  Вообще  дёшево  так  дёшево 

(купил машину): (м., 20, каз., студ.), (об автобусе, в котором едет): (едешь) как в танке (м., 

20,  каз.,  студ.);  (о  зале,  где  будут  проходить  тренировки)  Давай  бегом  (переодевайся)/ Осталось ещё две недели (тренировок)/ Быстро давай переодевайся/ (проходи) в маленький 

зал  (м.,  30,  рус.,  трен.);  (о  днях  посещения  бассейна  внуками)  Вторник  это  уже  какое 

(число)?  Уже  сентябрь  (начинается)?  Вторник!  Во  вторник  (придём)  В:  Сентябрь 

(начинается)//  А:  Ну  значит  всё  уже  (тогда)/  суббота    последний  (день)/  Значит  или  в 

пятницу  или  надо  завтра  (прийти),  но  мамы  нет  (она  на  работе),  (м.,  67,  рус.,  пенс.);  (об 

ожоге дочери знакомых) Ребёнок заболел (что ли)? Короче (так было)/ Она такая (говорит) - Дианку  сожгли  (они)/    Ни  фига  себе  (думаю)/    короче  я  (от  удивления)  как  стоял…  Как 

(спрашиваю)? Щас (что ли) сожгли?  Она (рассказала) так-то, так молОбгорела (там) чё-то  руку,  обожгла  (руку),  обгорела  (в общем)/  чё-то  такое  (в  этом  роде)/  И  короче,  это,  я 

думал тама чё-то (серьёзное, раз задействован) костоправ, проблемы с…(с многим), (м., 32, 

рус., вод.).  

Мужчинами  часто  опускаются  сказуемые.  Эту  обусловленность  также  можно 

объяснить  с  точки  зрения  психофизиологической  характеристики  мужчины,  что  мужские 

высказывания  завершаются  точкой,  а  не  многоточием,  междометия  и  частицы  выходят  на 

первый  план,  а  глаголы,  наоборот,  опускаются.  Основная  особенность  такой  речи  –  её 

принципиальная  незавершённость,  предложение  не  замкнуто,  не  очерчено  границей  [8, 

с.220]. Мужчины во всех обществах более независимы, доминантны, властны, авторитарны и 

решительны.  В  разговоре  они  следят  за  объектами  и  решением  важных  задач.  Мужчины 

склонны  сначала  зафиксировать  любую  проблему,  а  лишь  затем  её  рассмотреть,  откуда 

определяются  их  дальнейшие  действия.  Отсюда  вытекает  объяснение  В.П.  Беляниным 

тяжёлого  «переключения»  мужчин,  когда  они  увлечены  одной  обсуждаемой  темой  и  не 

реагируют на реплики, с ней не связанные. Женщины легче переключаются, «меняют» роли 

в  акте  коммуникации  [9,    c.202].  По  объяснению  физиологов,  переключательная  функция 

эмоций  состоит  в  том,  что  они  часто  побуждают  человека  к  изменению  своего  поведения. 

Переключательная  функция  эмоций  наиболее  ярко  обнаруживается  в  экстремальных  

256 


ситуациях,  когда  возникает  борьба  между  естественным  для  человека  инстинктом 

самосохранения  и  социальной  потребностью  следовать  определённой  этической  норме  [10, 

с.170].  Данное поведение характерно для женщин и объясняет факт их гибкости и лучшей 

коммуникативной адаптации.         

Особенности  мужской  речи  объясняются  согласно  источникам  по  психологии  В.П. 

Беляниным, где мужская речь характеризуется им как рационалистический стиль и мужская 

реакция  по  результатам  ассоциативного  эксперимента  показывают  более  стереотипную 

картину мира [9, с.202].  

Женская  имплицитная  речь  характеризуется  меньшей  скрытостью  и  быстрее 

извлекается  адресатом  при  интерпретации  сообщения:  (о  домашнем  ремонте)  Ну  балкон чтобы сделать, это хорошо конечно…(но дорого) / (конечно) выбрали где подешевле, балкон 

так дорого (ж., 56, рус., вр.); (о научной работе соискателя) Не успею если (за эти дни), то в 

пятницу (обязательно принесу), (ж., 53, рус., преп.); (о нетерпимости мужа к возражениям) 

Ну я же ещё (не договорила) / ты сразу начинаешь (ругаться), ну хотя бы (дослушай), (ж., 

30, каз., восп.). 

На  наш  взгляд,  это  можно  объяснить  тем,  что  женщины,  выступая  адресантом, 

активнее мужчин используют свои знания о мире и социальные стереотипы, представления о 

традициях  речевого  этикета,  речевых  стратегиях  и  намерениях  адресанта,  сведения  о 

свойствах используемого языка, тем самым выказывая большую внимательность к речи.  

Итак,  приведённые  примеры  позволяют  сделать  вывод  о  том,  у  кого  –  женщин  или 

мужчин – речь более имплицирована. Конечно, импликация является неотъемлемой частью 

любого  выражения  РР,  независимо  от  того,  кому  принадлежит  данное  сообщение.  Однако 

следует  заметить,  что  в  мужской  речи    информация  в  скрытом,  невыраженном,  виде 

встречается  чаще,  чем  в  женской  речи.  В  речи  мужчин  часто  не  выражается  объект  и 

предикат, тогда как в женской речи – субъект. Это объясняется разницей в психике мужчин и 

женщин:  мужчины  склонны  остановить  своё  внимание  на  одном  вопросе,  а  затем 

рассматривать  его,  тогда  как  женщины  же  анализируют  взаимоотношения  по  ходу  дела. 

Женщины  сосредотачиваются  на  цели,  сохраняя  в  уме  и  обширную  картину  действий. 

Женщины  в  отличие  от  мужчин  следят  в  разговоре  за  благополучием  людей  и  созданием 

комфортных условий для составляющих их круг общения. 

 

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:  

1.  Никитин  М.В.  Имплицитные  значения  в  структуре  вербальной  коммуникации  // 

Всесоюзная конференция «Коммуникативные единицы языка»: Тезисы докладов. – М.,1984.                  

– С.87-90. 

2.  Федосюк М.Ю. Имплицитная информация в русской речи: дис… докт. филол. наук. 

– М., 1989. – 407 с.  

3. Колосова Т.А. Русские сложные предложения ассиметричной структуры. – Воронеж: 

Изд-во Воронежского университета, 1980. – 164 с. 

4. Борисова Е.Г. Имплицитность в языке и речи. – М., 1999. – С. 202. 

5.  Пирогова Ю.К. Проблемы прикладной лингвистики. – М., 2001. – с. 209-227.  

6. Данилова Н.Н. Психофизиология: учебник для вузов. – М.: Аспект Пресс, 2000. – 273 с. 

7.  Проскудина  О.Н.  Гендерный  дискурс-анализ  речевых  стратегий  женской  языковой 

личности: дис… канд. филол. наук. – М.: РГБ, 2005. – 209 с.  

8.  Колесов  В.В.  Язык  и  ментальность.  –  СПб.:  Петербургское  востоковедение,  2004.                   

– 240 с. 

9. Белянин В.П. Психолингвистика: учебник. – М.: Флинта, 2003. – 233 с. 

10. Милнер П. Физиологическая психология. – М., 1973. – 647 с.    


Каталог: files -> colconf
files -> Литература по физико-математическим наукам
colconf -> Г. Д. Рыскелдиева Жинақта «Жаратылыстану гуманитарлық ғылымдары жəне олардың Қазақстан Республикасының индустриалды нновациялық даму бағдарламасын жүзеге асырудағы рөлі» атты
files -> Issn 2308-0590 Индекс 74661 редакциялық кеңес мағауин Мұхтар Қазақстанның халық жазушысы Ғарифолла Есім
files -> «Бекітемін» Алматы облысы білім басқармасының басшысы
files -> Хіх ғасырдағЫ Қазақ Әдебиетінің тарихы
files -> Бағдарламасы бойынша шығарылып отыр Редакция алқасы
colconf -> «геология жəне тұРАҚты даму» Ғылыми-теориялық конференциясы еңбектері
colconf -> I ші халықаралық ғылыми-тəжірибелік конференцияның ЕҢбектері


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   90
©emirsaba.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет