Миялна машина миялна машинажүктеу 5.27 Mb.
Pdf просмотр
бет2/13
Дата24.03.2017
өлшемі5.27 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

6

BG

*

 Съществува само при някои модели.Стартиране  на  миялната  машина

Стартиране  на  миялната  машина

Стартиране  на  миялната  машина

Стартиране  на  миялната  машина

Стартиране  на  миялната  машина

1. Отворете крана на водата.

2. Натиснете бутон ON-OFF (ВКЛ.-ИЗКЛ.) :  всички светлинни

индикатори  на  управляващия  панел  светват  за  няколко

секунди.

3.  Отворете  вратата  и  дозирайте  миещия  препарат  (виж

по-долу).

4. Заредете кошниците (виж Зареждане на кошниците) и

затворете вратата.

5.  Изберете  програмата,  завъртайки  ПРОГРАМАТОРА  по

посока  на  часовниковата  стрелка:  резката  върху

програматора  трябва  да  съвпада  с  номера  или  символа

на  програмата.  Светлинният  индикатор  за  СТАРТ/ПАУЗА

мига.


6. Изберете опциите за миене * (виж встрани).

7.  Стартира  се  чрез  натискане  на  бутон  СТАРТ,

индикаторът спира да мига и започва да свети с постоянна

светлина.  Светването  на  индикатора  за  миене

предупреждава, че програмата е започнала.

8.  При  приключване  на  програмата  индикаторът  КРАЙ

светва  (с  постоянна  светлина).  Изключете  уреда  чрез

натискане на бутон ON-OFF (ВКЛ./ИЗКЛ.), затворете крана

за водата и извадете щепсела от контакта.

9. Изчакайте няколко минути преди да извадите съдовете,

за  да  не  се  опарите.  Изпразнете  кошниците,  започвайки

от долната.

-  За  да  се  намали  ра

-  За  да  се  намали  ра

-  За  да  се  намали  ра

-  За  да  се  намали  ра

-  За  да  се  намали  разх

зх

зхзх

зхо


оо

оода  на  е

да  на  е

да  на  е

да  на  е

да  на  елек

лек

лек


лек

лектрическ

трическ

трическ


трическ

трическа


аа

аа

енергия  в  някои  от  случаите,  в  които  машинатаенергия  в  някои  от  случаите,  в  които  машината

енергия  в  някои  от  случаите,  в  които  машината

енергия  в  някои  от  случаите,  в  които  машината

енергия  в  някои  от  случаите,  в  които  машината

НЕ  се  използва,  тя  се  изключва  автоматично.

НЕ  се  използва,  тя  се  изключва  автоматично.

НЕ  се  използва,  тя  се  изключва  автоматично.

НЕ  се  използва,  тя  се  изключва  автоматично.

НЕ  се  използва,  тя  се  изключва  автоматично.

Промяна  на  текущата  програма

Промяна  на  текущата  програма

Промяна  на  текущата  програма

Промяна  на  текущата  програма

Промяна  на  текущата  програма

Ако  програмата  е  избрана  погрешно,  можете  да  я

промените, стига тя да е току що започнала: за промяна

цикъла на миене в случай, че миенето е вече стартирано,

изключете  машината  чрез  продължително  натискане  на

бутон ON/OFF/Reset (ВКЛ./ИЗКЛ./Нулиране),  включете  я

повторно чрез същия бутон и отново изберете желаната

програма и опции.

Добавяне  на  съдове

Добавяне  на  съдове

Добавяне  на  съдове

Добавяне  на  съдове

Добавяне  на  съдове

Натиснете бутон Старт/Пауза, (светлината на бутона мига)

Отворете вратата, като внимавате за излизащата пара и

поставете съдовете. Натиснете бутон Старт/Пауза (свети

с постоянна светлина): миенето продължава.

 При натискане на бутон Старт/Пауза, за да се постави

машината в пауза, се прекъсва както зададената програма,

така и Отложен старт, ако и той е зададен.

На тази фаза програмата не може да се промени.

Инцидентни  прекъсвания

Инцидентни  прекъсвания

Инцидентни  прекъсвания

Инцидентни  прекъсвания

Инцидентни  прекъсвания

Ако по време на миене се отвори вратата или спре токът,

програмата също прекъсва. Започва отново от момента, в

който  е  прекъснала,  щом  вратата  се  затвори  или

електрозахранването е възстановено.

Поставяне  на  миещ  препарат

Поставяне  на  миещ  препарат

Поставяне  на  миещ  препарат

Поставяне  на  миещ  препарат

Поставяне  на  миещ  препарат

Добрият  резултат  при  миенето  зависи  също  така  от

Добрият  резултат  при  миенето  зависи  също  така  от

Добрият  резултат  при  миенето  зависи  също  така  от

Добрият  резултат  при  миенето  зависи  също  така  от

Добрият  резултат  при  миенето  зависи  също  така  от

правилното  дозиране  на  миещия  препарат – ако  той

правилното  дозиране  на  миещия  препарат – ако  той

правилното  дозиране  на  миещия  препарат – ако  той

правилното  дозиране  на  миещия  препарат – ако  той

правилното  дозиране  на  миещия  препарат – ако  той

е  в  прекалено  голямо  количество,  миенето  няма  да

е  в  прекалено  голямо  количество,  миенето  няма  да

е  в  прекалено  голямо  количество,  миенето  няма  да

е  в  прекалено  голямо  количество,  миенето  няма  да

е  в  прекалено  голямо  количество,  миенето  няма  да

бъде  по-ефикасно  и  ще  се  замърси  околната  среда.

бъде  по-ефикасно  и  ще  се  замърси  околната  среда.

бъде  по-ефикасно  и  ще  се  замърси  околната  среда.

бъде  по-ефикасно  и  ще  се  замърси  околната  среда.

бъде  по-ефикасно  и  ще  се  замърси  околната  среда.

Използвайте  само  препарат  за  миялна  машина.

Използвайте  само  препарат  за  миялна  машина.

Използвайте  само  препарат  за  миялна  машина.

Използвайте  само  препарат  за  миялна  машина.

Използвайте  само  препарат  за  миялна  машина.

НЕ  УПОТРЕБЯВАЙТЕ  препарати  за  миене  на

НЕ  УПОТРЕБЯВАЙТЕ  препарати  за  миене  на

НЕ  УПОТРЕБЯВАЙТЕ  препарати  за  миене  на

НЕ  УПОТРЕБЯВАЙТЕ  препарати  за  миене  на

НЕ  УПОТРЕБЯВАЙТЕ  препарати  за  миене  на

ръка.

ръка.


ръка.

ръка.


ръка.

При 


прекалено 

голямо 


количество 

миещ


При 

прекалено 

голямо 

количество миещ

При 


прекалено 

голямо 


количество 

миещ


При 

прекалено 

голямо 

количество миещ

При 


прекалено 

голямо 


количество 

миещ


препара

препара


препара

препара


препараттттт,  к

,  к


,  к

,  к


,  к ог

ог

огог

ога


аа

ааттттто  цикълът  прик

о  цикълът  прик

о  цикълът  прик

о  цикълът  прик

о  цикълът  прик лю

лю

лю

люлючи  мо

чи  мо


чи  мо

чи  мо


чи  може  да  има

же  да  има

же  да  има

же  да  има

же  да  има

остатъци  от  пяна.

остатъци  от  пяна.

остатъци  от  пяна.

остатъци  от  пяна.

остатъци  от  пяна.

У

У

УУ

Упо


по

по

попотре

тре


тре

тре


треб

бб

ббааа

ааттттта  на  т

а  на  т

а  на  т


а  на  т

а  на  таб

аб

аб

абабле

ле

леле

летки  се  препоръчв

тки  се  препоръчв

тки  се  препоръчв

тки  се  препоръчв

тки  се  препоръчва  само  за

а  само  за

а  само  за

а  само  за

а  само  за

модели, 

при 


които 

е 

налична опцията

модели, 


при 

които 


е 

налична 


опцията

модели, 


при 

които 


е 

налична 


опцията

модели, 


при 

които 


е 

налична 


опцията

модели, 


при 

които 


е 

налична 


опцията

МУ

МУМУ

МУ

МУЛТИФЛТИФ

ЛТИФ


ЛТИФ

ЛТИФУНКЦИОНА

УНКЦИОНА

УНКЦИОНА


УНКЦИОНА

УНКЦИОНАЛНИ  Т

ЛНИ  Т

ЛНИ  Т


ЛНИ  Т

ЛНИ  ТАБЛЕТКИ.

АБЛЕТКИ.

АБЛЕТКИ.


АБЛЕТКИ.

АБЛЕТКИ.


Ще 

постигнете 

оптимални 

резултати 

при

Ще 


постигнете 

оптимални 

резултати 

при


Ще 

постигнете 

оптимални 

резултати 

при

Ще 


постигнете 

оптимални 

резултати 

при


Ще 

постигнете 

оптимални 

резултати 

при

миенето  и  сушенето  само  ако  използвате  миещмиенето  и  сушенето  само  ако  използвате  миещ

миенето  и  сушенето  само  ако  използвате  миещ

миенето  и  сушенето  само  ако  използвате  миещ

миенето  и  сушенето  само  ако  използвате  миещ

препарат  на  прах,  течен  гланц  и  сол.

препарат  на  прах,  течен  гланц  и  сол.

препарат  на  прах,  течен  гланц  и  сол.

препарат  на  прах,  течен  гланц  и  сол.

препарат  на  прах,  течен  гланц  и  сол.

ваничка A:

ваничка A:

ваничка A:

ваничка A:

ваничка A: Препарат  за  миене

ваничка B:

ваничка B:

ваничка B:

ваничка B:

ваничка B: Препарат  за  предварително  миене

1. Отворете капак C чрез натискане

на бутон D.

2.  Дозирайте  препарата  като

направите  справка  в  Таблица  на

програмите:

• на прах: ванички A и B.

•  таблетки:  когато  програмата

изисква  1  таблетка,  тя  се  поставя

във ваничка А и се затваря капакът;

когато  изисква 2, втората  се  поставя  върху  дъното  на

ваната.


3.  Отстранете  остатъците  от  препарат  от  ръбовете  на

ваничката и затворете капака до щракване.

Ст

Ст

СтСт

Стар


ар

ар

арартиране  и

тиране  и

тиране  и

тиране  и

тиране  и

ек

екек

ек

експлспл

спл


спл

сплоа


оа

оа

оаоатттттация

ация


ация

ация


ация

7

BG

Опции  за  миене*

Опции  за  миене*

Опции  за  миене*

Опции  за  миене*

Опции  за  миене*

ОПЦИИТЕ  мог

ОПЦИИТЕ  мог

ОПЦИИТЕ  мог

ОПЦИИТЕ  мог

ОПЦИИТЕ  мога

аа

аат  да  се  задавт  да  се  задав

т  да  се  задав

т  да  се  задав

т  да  се  задава

аа

ааттттт,  променят  или,  променят  или

,  променят  или

,  променят  или

,  променят  или

нулират  само  след  като  е  избрана  програмата  за

нулират  само  след  като  е  избрана  програмата  за

нулират  само  след  като  е  избрана  програмата  за

нулират  само  след  като  е  избрана  програмата  за

нулират  само  след  като  е  избрана  програмата  за

миене  и  преди  да  се  натисне  бутон  Старт/Пауза.

миене  и  преди  да  се  натисне  бутон  Старт/Пауза.

миене  и  преди  да  се  натисне  бутон  Старт/Пауза.

миене  и  преди  да  се  натисне  бутон  Старт/Пауза.

миене  и  преди  да  се  натисне  бутон  Старт/Пауза.

Могат да се изберат само тези опции, които са съвместими

с  вида  на  избраната  програма.  Ако  дадена  опция  не  е

съвместима с избраната програма, 

(виж таблица програми)

съответният светлинен индикатор мига бързо 3 пъти.

Ако се избере опция, която е несъвместима със зададена

преди  това  опция  или  програма  за  миене,  съответният

светлинен индикатор ще премине 3 пъти и ще изгасне, а

последната зададена опция ще остане да свети постоянно.

 За отказ от погрешно зададена опция трябва отново

да се натисне съответния бутон.

Отложен  старт

Отложен  старт

Отложен  старт

Отложен  старт

Отложен  старт

*****

Възможно  е  да  се  забави  с  3, 6 или  93, 6 или  9

3, 6 или  9

3, 6 или  9

3, 6 или 9 часа  стартът  на

програмата:

1:  След  избирането  на  желаната  програма  за  миене  и

другите  евентуални  опции  се  натиска  бутон  ОТЛОЖЕН

СТАРТ: индикаторът светва.

2:  Желаното  стартиране  се  избира  чрез  последователно

натискане на бутон Отложен старт, светлинните индикатори

за миене (3 часа), сушене (6 часа) и край (9 часа) ще светнат

последователно.

Чрез  последващо  натискане  на  бутон  Отложен  старт  се

отказва изборът на опцията и индикаторът изгасва.

3.  След  като  е  направен  избор,  чрез  натискане  на  бутон

Старт/Пауза,  се  започва  в  обратна  последователност,

избраното забавяне мига и бутон Старт/Пауза престава да

пулсира (свети с постоянна светлина).

3.  След  изтичане  на  зададеното  време,  индикаторът  на

ОТЛОЖЕН СТАРТ угасва и програмата стартира.

  Не  е  възможно  да  се  зададе  Отложен  старт  при

Не  е  възможно  да  се  зададе  Отложен  старт  при

Не  е  възможно  да  се  зададе  Отложен  старт  при

Не  е  възможно  да  се  зададе  Отложен  старт  при

Не  е  възможно  да  се  зададе  Отложен  старт  при

стартиран  цикъл.

стартиран  цикъл.

стартиран  цикъл.

стартиран  цикъл.

стартиран  цикъл.

Половин  зареждане

Половин  зареждане

Половин  зареждане

Половин  зареждане

Половин  зареждане

*****


Ако  съдовете  са  малко,  може  да  заредите  миялната

машина наполовина, като по този начин ще спестите вода,

електроенергия и препарат. Избира се програмата, натиска

бутон ПОЛОВИН ЗАРЕЖДАНЕ: индикаторът светва. Чрез

последващо натискане на бутон ПОЛОВИН ЗАРЕЖДАНЕ се

отказва изборът на опцията.

  Не  забравяйте  да  намалите  наполовина  и

  Не  забравяйте  да  намалите  наполовина  и

  Не  забравяйте  да  намалите  наполовина  и

  Не  забравяйте  да  намалите  наполовина  и

  Не  забравяйте  да  намалите  наполовина  и

миещия  препара

миещия  препара

миещия  препара

миещия  препара

миещия  препараттттт.....

 

За 


препоръчване 

е 

използването на

 

За препоръчване 

е 

използването на

 

За препоръчване 

е 

използването на

 

За препоръчване 

е 

използването на

 

За препоръчване 

е 

използването на

прах


прах

прах


прах

прахообра

ообра

ообра


ообра

ообразззззен  препара

ен  препара

ен  препара

ен  препара

ен  препараттттт.....

  Т

  Т


  Т

  Т


  Та

аа

аази  опция  не  се  прези  опция  не  се  пре

зи  опция  не  се  пре

зи  опция  не  се  пре

зи  опция  не  се  предлаг

длаг

длаг


длаг

длага  с  програма

а  с  програма

а  с  програма

а  с  програма

а  с  програматтттта:  Бър

а:  Бър

а:  Бър


а:  Бър

а:  Бързззззо

оо

оо

миене.миене.

миене.


миене.

миене.


Съществува само при някои модели.

 

 

A B  

Таблица на  

опциите 

Отложен  

старт 

Половин 

товар  

 

1. Интензивно 

 

Да  

Да 


 

2. Нормално 

 

Да  

Да 


 

3. Накисване 

 

Да  

Да 


 

4. Eкологична  програма 

 

Да  

Да 


 

5. Бърза програма 

 

Да  

Не 


 

6. Фини 

 

Да  

Да 


8

BG

Ако  съдовете  не  са  много  замърсени  или  предварително  са  изплакнати  с  вода,  намалете  значително

Ако  съдовете  не  са  много  замърсени  или  предварително  са  изплакнати  с  вода,  намалете  значително

Ако  съдовете  не  са  много  замърсени  или  предварително  са  изплакнати  с  вода,  намалете  значително

Ако  съдовете  не  са  много  замърсени  или  предварително  са  изплакнати  с  вода,  намалете  значително

Ако  съдовете  не  са  много  замърсени  или  предварително  са  изплакнати  с  вода,  намалете  значително

до

до

додо

доза


за

за

зазаттттта  препара

а  препара

а  препара

а  препара

а  препараттттт.....

Броят  и  видът  на  програмите  и  опциите  са  различни  в  зависимост  от  модела  на  миялната  машина.

Броят  и  видът  на  програмите  и  опциите  са  различни  в  зависимост  от  модела  на  миялната  машина.

Броят  и  видът  на  програмите  и  опциите  са  различни  в  зависимост  от  модела  на  миялната  машина.

Броят  и  видът  на  програмите  и  опциите  са  различни  в  зависимост  от  модела  на  миялната  машина.

Броят  и  видът  на  програмите  и  опциите  са  различни  в  зависимост  от  модела  на  миялната  машина.

Забележки:

Забележки:

Забележки:

Забележки:

Забележки:

най-добри  резултати от  програмата  “Бързо  миене”  се  постигат, когато  по  възможност  се  спазва  броя  на  посочените

предмети за миене.

*

 Екологичната програма, която отговоря на норма EN-50242, е с по-голяма продължителност от другите програми,но се извършва при най-малка консумация на енергия и освен това не се замърсява околната среда.

Заб


Заб

Заб


Заб

Забе


ее

ееле


ле

ле

лележк

жк

жкжк

жка  за  Т

а  за  Т

а  за  Т


а  за  Т

а  за  Тест

ест

ест


ест

естовит


овит

овит


овит

овите  лабора

е  лабора

е  лабора

е  лабора

е  лаборатттттории:

ории:

ории:


ории:

ории:  за  подробна  информация  по  отношение  на  условията  за  сравнителното

изследване EN изпратете запитване на адрес: ASSISTENZA_EN_LVS@indesitcompany.com

За  по-лесно  дозиране  на  миещия  препарат  е  полезно  да  знаете  следното:

За  по-лесно  дозиране  на  миещия  препарат  е  полезно  да  знаете  следното:

За  по-лесно  дозиране  на  миещия  препарат  е  полезно  да  знаете  следното:

За  по-лесно  дозиране  на  миещия  препарат  е  полезно  да  знаете  следното:

За  по-лесно  дозиране  на  миещия  препарат  е  полезно  да  знаете  следното:

1 кухненска лъжица = 15 гр прах = около 15 мл течност - 1 кухненска лъжица = 5 гр прах = около 5 мл течност

Програми


Програми

Програми


Програми

Програми


 

 

Препарат за миене (А) = ваничка A 

(В) = ваничка В 

Указания за избор на  

програма 

Програма 

Прах 

Течен 

На  

таблетки 

Сушене  опциите 

Продължит 

елност  

на програмата 

(толеранс  

±10% ) 

Часа Мин. 

Силно замърсени съдове ите

нджери (тази програма не тря

бва да сеизползва за фини съ

дове). 

1. Интензивно  

 

35 гр (А)  

 

 35 мл (А) 

 

  

1 (А) 


 

 

 Да 

 

 A-B 

 

 2:25’ 

Нормално замърсени съдове 

и тенджери. Стандартнаежед

невна програма. 

 

2. Нормално  

29 гр (А) 

6 гр (B) 

 

29 мл (А) 6 мл (B) 

 

1 (А)  

 

Да  

 

A-B  

 

1:50’  Предварително изплакване в 

очакване на дозареждане на 

миялната машина при следва

що хранене. 

 3. Накисване 

 

Не  

Не 


 

Не 


 

Не 


 

 

A-B  

 

0:08’ Екологично измиване сниско 

потребление на електроенерг

ия, подходящо за съдове и те

нджери. 


4. Eкологична  

програма


*

 

 29 гр (А) 

6 гр (B) 

 

29 мл (А) 6 мл (B) 

 

1 (А)  

 

Да  

 

A-B  

 

2:55’ Икономичен и бърз цикъл за 

леко замърсени съдове ведна

га след употребата им. (2 чин

ии +2 чаши +4 прибора+1 тен

джера + 1 тиганче) 

5. Бърза  

програма 

 

25 гр (А)  

25 мл (А) 

 

1 (А) 


 

Не 


 

 0:35’ 

Бърз и икономичен цикъл заи

змиването на по-чувствителн

ите към високи температури 

фини съдове веднага след уп

отребата им. (чаши със столч

е Горна кошница + фини чини

и, Долна кошница). 

6. Фини 

 

  

35 гр (А). 

 

 

 35 мл (А) 

 

 1 (А) 

 

 Да 

 

  

A-B 


 

 

  

1:30’ 


 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет