Mk Оригинално упатство за работа srжүктеу 14.91 Mb.
Pdf просмотр
бет10/34
Дата27.03.2017
өлшемі14.91 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   34

Inställning av volym
Efter att radion startats är alltid en mellanstark volym (värdet 
10) inställt.
För ökning av volymen tryck knappen ”Vol +” 6 för minskning 
av volymen tryck knappen ”Vol –” 5. Volymens inställning 
”VL” indikeras med ett värde mellan 0 och 20 för några 
sekunder på displayen e.
Stickproppsnätaggregat
Produktnummer
1 600 A00 0..
Inspänning
V~
100–240
Frekvens
Hz
50/60
Ingångsström
mA
500
Utgångsspänning
V=
12
Utgångsström
mA
1500
Vikt enligt EPTA-Procedure 
01:2014
kg
0,2
Skyddsklass
/
II
Indikering
Kapacitet
≥2/3
≥1/3
<1/3
Reserv
Batteriet är tomt
OBJ_BUCH-3005-001.book  Page 49  Monday, September 5, 2016  11:47 AM

50 | Svenska 
1 609 92A 1PT | (5.9.16)
Bosch Power Tools
Före en sändare ställs in eller byts bör volymen ställas in på ett 
lågt värde, före start av en extern ljudkälla på ett medelhögt 
värde.
För frånkoppling av ljudet kan knappen ”Mute” 13 tryckas. 
För återinkoppling av ljudet, tryck antingen på nytt knappen 
”Mute” 13 eller en av volymknapparna ”Vol +” 6 resp. 
”Vol –” 5.
Klanginställning
För en optimal ljudåtergivning är en equalizer integrerad i 
radion.
För ändring av basnivån tryck en gång knappen ”Equalizer” 
4. På displayen visas ”BA” samt basnivåns sparade värde e
För diskantnivån tryck en gång till knappen ”Equalizer” 4 på 
displayen e visas ”TR” samt diskantnivåns värde.
Bas- resp. diskantnivån kan ändras i intervallet mellan –5 och 
+5. Tryck för ökning av indikerat värde knappen ”Vol +” 6 
och för sänkning knappen ”Vol –” 5. Ändrade värden sparas 
automatiskt när indikeringen e några sekunder efter sista 
knapptryckningen återgår till tidsvisning.
Val av ljudkälla
För val av ljudkälla tryck knappen ”Source” 14 tills indike-
ringen f för intern ljudkälla (se ”Inställning/lagring av radio-
sändare”, sidan 50) resp. för extern ljudkälla (se ”Anslutning 
av extern ljudkälla”, sidan 50) visas på displayen:
– ”FM”: Radio via UKV,
– ”AM”: Radio via MV,
– ”AUX”: extern ljudkälla (t. ex. CD-spelare) via 3,5-mm-
kontaktdonet 22.
Rikta upp stavantennen
Radion levereras med monterad stavantenn 7. Vid radiodrift 
svängs stavantennen i den riktning som ger den bästa mottag-
ningen.
Om ingen tillräckligt bra mottagning är möjlig flyttas radion till 
en plats med bättre mottagning.
Anvisning: Vid drift av radion i omedelbar närhet av radioan-
läggningar, radiosändare eller andra elektroniska apparater 
kan radiomottagningen påverkas.
Inställning/lagring av radiosändare
Tryck på knappen för val av ljudkälla ”Source” 14 tills indike-
ringen f ”FM” visas för mottagningsområdet ultrakortvåg 
(UKV) resp. ”AM” för mottagningsområdet mellanvåg (MV).
För inställning av en viss radiofrekvens tryck knappen för 
uppåtsökning
 12 för högre frekvens resp. knappen för 
nedåtsökning
 11 för lägre frekvens. Den aktuella frekven-
sen indikeras på displayen a.
För Sökning av radiosändare med hög signalstyrka tryck 
knappen för sökning uppåt
 12 resp. knappen för sökning 
nedåt
 11 och håll den kort nedtryckt. Frekvensen för hit-
tad radiosändare visas på displayen a.
Vid en tillräckligt stark mottagning av en lämplig signal kopp-
lar radion automatiskt om på stereomottagning. På displayen 
visas indikeringen för stereomottagning c.
För att spara en inställd sändare tryck en av programmin-
nesknapparna 9 för 3 sekunder. Så fort indikeringen e ”PR” 
samt nummer för vald programminnesknapp visas har sända-
ren sparats.
5 UKV-sändare och 5 MV-sändare kan sparas. Beakta att en 
redan belagd minnesplats vid nytt val ersättes med nyinställd 
radiosändare.
För återgivning av sparad sändare tryck kort aktuell pro-
gramminnesknapp 9. På displayen e visas några sekunder 
”PR” samt programmets minnesnummer.
Anslutning av extern ljudkälla
Förutom med radion kan olika externa ljudkällor återges.
Ta bort dammskyddet från ”AUX IN”-hylsdonet 22. Stick in 
AUX-kabelns 26 3,5 mm vinkelkontakt i kontaktdonet (se bil-
den på grafiksidan). Anslut AUX-kabelns andra stickkontakt 
till en lämplig ljudkälla.
För återgivning av ansluten ljudkälla tryck upprepade gånger 
knappen för val av ljudkälla ”Source” 14 tills indikeringen f 
”AUX” visas på displayen.
Sätt som skydd mot smuts och förorening åter på ”AUX IN”-
kontaktdonets 22 dammskydd när du tagit bort AUX-kabelns 
stickkontakt.
Tidsindikering
Radion har en tidsvisning med separat energiförsörjning. Om 
det satts in buffertbatterier med tillräcklig kapacitet i batteri-
facket (se ”Insättning och byte av buffertbatterier”, 
sidan 49), kan tiden sparas, även om radion skiljs från energi-
försörjningen med batteri eller stickkontaktsnätdel.
Inställning av tid
– För tidsindikering tryck knappen för tidsinställning
 10 
tills timsiffrorna blinkar på displayen e.
– Tryck knappen för sökning uppåt
 12 resp. knappen för 
sökning nedåt
 11 tills rätt timsiffra visas.
– Tryck på nytt knappen
 10 så att minutsiffrorna blinkar 
på displayen e.
– Tryck knappen för sökning uppåt
 12 resp. knappen för 
sökning nedåt
 11 tills rätt minutsiffra visas.
– Tryck tredje gången knappen
 10 för att kvittera inställd 
tid.
Arbetsanvisningar
Anvisningar för korrekt hantering av batterimodulen
Skydda batterimodulen mot fukt och vatten.
Batterimodulen får endast lagras inom ett temperaturområde 
mellan –20 °C och 50 °C. Låt därför inte batterimodulen 
t. ex. på sommaren ligga kvar i bilen.
Ett nytt eller ett under en längre tid inte använt batteri får först 
efter ca. 5 laddnings- och urladdningscykler sin fulla kapaci-
tet.
Är brukstiden efter uppladdning onormalt kort tyder det på 
att batterierna är förbrukade och måste bytas mot nya.
Beakta anvisningarna för avfallshantering.
OBJ_BUCH-3005-001.book  Page 50  Monday, September 5, 2016  11:47 AM

 Svenska | 51
Bosch Power Tools
1 609 92A 1PT | (5.9.16)
Fel – Orsak och åtgärd
Om dessa åtgärder inte avhjälper felet, ta kontakt med ett 
auktoriserat Bosch-serviceställe.
Underhåll och service
Underhåll och rengöring
Håll radion ren för att kunna arbeta bra och säkert.
Torka av mätverktyget med en fuktig, mjuk trasa. Använd inte 
rengörings- eller lösningsmedel.
Kundtjänst och användarrådgivning
Kundservicen ger svar på frågor beträffande reparation och 
underhåll av produkter och reservdelar. Sprängskisser och 
information om reservdelar hittar du på:
www.bosch-pt.com
Bosch användarrådgivningsteamet hjälper gärna vid frågor 
som gäller våra produkter och tillbehör.
Ange alltid vid förfrågningar och reservdelsbeställningar det 
10-siffriga produktnumret som finns på produktens typskylt.
Svenska
Bosch Service Center
Telegrafvej 3
2750 Ballerup
Danmark
Tel.: (08) 7501820 (inom Sverige)
Fax: (011) 187691
Transport
De litiumjonbatterier som ingår är underkastade kraven för 
farligt gods. Användaren kan utan ytterligare förpliktelser 
transportera batterierna på allmän väg.
Vid transport genom tredje person (t. ex. flygfrakt eller spedi-
tion) ska speciella villkor för förpackning och märkning beak-
tas. I detta fall bör vid förberedelse av transport en expert för 
farligt gods konsulteras.
Batterier får försändas endast om höljet är oskadat. Tejpa 
öppna kontakter och förpacka batteriet så att det inte kan 
röras i förpackningen.
Beakta även tillämpliga nationella föreskrifter.
Avfallshantering
Radioapparater, stickkontaktsnätdelar, batterier, till-
behör och förpackningar ska omhändertas på 
miljövänligt sätt för återvinning.
Släng inte radioapparater, stickkontaktsnätdelar och batte-
rier i hushållsavfallet!
Endast för EU-länder:
Enligt europeiska direktivet 2012/19/EU 
måste obrukbara elapparater och enligt 
europeiska direktivet 2006/66/EG felaktiga 
eller förbrukade batterier separat omhän-
dertas och på miljövänligt sätt lämnas in för 
återvinning.
Sekundär-/primärbatterier:
Li-jon:
Beakta anvisningarna i avsnittet 
”Transport”, sida 51.
Ändringar förbehålles.
Orsak
Åtgärd
Radion fungerar inte
Elförsörjning saknas
Stick (ordentligt) in stick-
proppsnätaggregatet och 
apparatkontakten resp. lad-
dat batteri 
Radion är för varm eller för 
kall
Vänta tills radion når drift-
temperatur
Radion fungerar inte vid användning av sladd
Defekt stickproppsnätaggre-
gat eller anslutningskabel
Kontrollera stickproppsnät-
aggregatet och anslutnings-
kabeln och byt vid behov
Felaktigt stickproppsnätag-
gregat
Använd stickproppsnätag-
gregatet från Bosch (tillhan-
dahålls som reservdel)
Radion fungerar inte vid användning med batteri
Batterikontakterna är förore-
nade
Rengör kontakterna t. ex. 
genom att upprepade gånger 
sätta in och ta ut batterimo-
dulen, eller byt batterimodu-
len vid behov
Batteriet är defekt
Ersätt batterimodulen
Batteriet är för varmt eller 
kallt
Vänta tills batterimodulen 
uppnått driftstemperatur
Radion tystnar plötsligt
Stickproppsnätaggregatet 
resp. batteriet inte korrekt 
eller inte ordentligt anslutna
Anslut nätdonskontakten 
resp. batteriet korrekt
Dålig radiomottagning
Radion störs av andra appa-
rater eller så är den uppställd 
på ogynnsam plats
Ställ radion på en annan plats 
med bättre mottagning eller 
på ett större avstånd från 
andra elektroniska enheter
Tidsindikeringen störd
Klockans buffertbatterier är 
förbrukade
Byt buffertbatterierna
Buffertbatterierna inlagda 
med fel polning
Sätt in buffertbatterierna i 
rätt polriktning
OBJ_BUCH-3005-001.book  Page 51  Monday, September 5, 2016  11:47 AM

52 | Norsk 
1 609 92A 1PT | (5.9.16)
Bosch Power Tools
Norsk
Sikkerhetsinformasjon
Les gjennom alle advarslene og anvis-
ningene. Hvis ikke sikkerhetsanvisninge-
ne og instruksene tas til følge, kan det oppstå elektrisk støt, 
brann og/eller alvorlige personskader.
Ta vare på alle sikkerhetsanvisningene for senere bruk.
Begrepet «Radio» som benyttes i sikkerhetsanvisningene, 
henviser til nettdrevne radioer (med nettadapter) og batteri-
drevne radioer (uten nettadapter).
 Hold arbeidsområdet rent og ryddig og sørg for bra be-
lysning. Rotete arbeidsområder eller arbeidsområder 
uten lys kan føre til ulykker.
 Støpselet på nettadapteren må passe i stikkontakten. 
Støpselet må ikke forandres på noen som helst måte. 
Ikke bruk støpseladapter sammen med radioer. Bruk av 
støpsler som ikke er forandret og passende stikkontakter 
reduserer risikoen for elektrisk støt.
 Ikke bruk nettadapterledningen til andre formål, f. eks. 
å bære radioen, henge den opp eller trekke støpslet ut 
av stikkontakten. Hold ledningen unna varme, olje, 
skarpe kanter og verktøydeler som beveger seg. Skad-
de eller sammenfiltrede ledninger øker risikoen for elek-
trisk støt.
 Vikle nettadapterledningen helt ut når du skal bruke ra-
dioen med nettilkobling. Ellers kan ledningen bli varm.
 Sørg for at det alltid går an å trekke ut nettstøpslet. Å 
trekke ut nettstøpslet er den eneste muligheten du har til å 
koble radioen fra strømnettet.
Ikke utsett radioen eller nettadapteren for regn 
og fuktighet. Hvis det kommer vann inn i radioen 
eller nettadapteren, øker risikoen for elektrisk 
støt.
 Hold radioen og nettadapteren rene. Skitt medfører fare 
for elektrisk støt.
 Før bruk må du alltid kontrollere at radioen, nettadap-
teren, ledningen og støpslet er i orden. Ikke bruk radio-
en hvis du oppdager skader. Du må Ikke åpne radioen 
eller nettadapteren på egen hånd. Reparasjoner må 
kun utføres av kvalifisert fagpersonale og kun med ori-
ginale reservedeler. Defekte radioer, nettadaptere, led-
ninger og støpsler øker risikoen for elektrisk støt.
 Denne radioen er ikke beregnet til bruk av barn og per-
soner med reduserte fysiske eller sansemessige evner 
eller med manglende erfaring og kunnskap. Denne ra-
dioen kan brukes av barn fra åtte år og oppover og per-
soner med reduserte fysiske eller sansemessige evner 
eller manglende erfaring og kunnskap hvis bruken 
skjer under tilsyn av en person som er ansvarlig for sik-
kerheten, eller vedkommende har fått opplæring i sik-
ker bruk av radioen av denne personen, og forstår fare-
ne som er forbundet med bruken. Ellers er det fare for 
feilbetjening og personskader.
 Hold øye med barn under bruk, rengjøring og vedlike-
hold. På den måten unngår du at barn leker med radioen.
 Batteriet må ikke åpnes. Det er fare for kortslutning.
Beskytt batteriet mot varme, f. eks. også mot 
permanent solinnvirkning, ild, vann og fuktig-
het. Det er fare for eksplosjoner.
 Hold batteriet som ikke er i bruk unna binders, mynter, 
nøkler, spikre, skruer eller andre mindre metallgjen-
stander, som kan lage en forbindelse mellom kontakte-
ne. En kortslutning mellom batterikontaktene kan føre til 
forbrenninger eller brann.
 Ved gal bruk kan det lekke væske ut av batteriet. Unn-
gå kontakt med denne væsken. Ved tilfeldig kontakt 
må det skylles med vann. Hvis det kommer væske i øy-
nene, må du i tillegg oppsøke en lege. Batterivæske som 
renner ut kan føre til irritasjoner på huden eller forbrennin-
ger.
 Ved skader og usakkyndig bruk av batteriet kan det 
slippe ut damp. Tilfør frisk luft og gå til lege hvis det 
oppstår helseproblemer. Dampene kan irritere ånde-
drettsorganene.
 Lad batteriet kun opp i ladeapparater som er anbefalt 
av produsenten. Det oppstår brannfare hvis et ladeappa-
rat som er egnet til en bestemt type batterier, brukes med 
andre batterier.
 Bruk batteriet bare i forbindelse med ditt Bosch-pro-
dukt. Bare slik beskyttes batteriet mot farlig overlast.
 Batteriet kan bli skadet av spisse gjenstander som spi-
ker eller skrutrekker eller på grunn av påvirkning fra 
ytre krefter. Resultat kan bli intern kortslutning, og det 
kan da komme røyk fra batteriet, eller batteriet kan ta fyr, 
eksplodere eller bli overopphetet.
 Les og følg nøye sikkerhets- og arbeidsanvisningene i 
bruksanvisningen for apparatene som du kobler til ra-
dioen.
Produkt- og ytelsesbeskrivelse
Les gjennom alle advarslene og anvisninge-
ne. Feil ved overholdelsen av advarslene og 
nedenstående anvisninger kan medføre elek-
triske støt, brann og/eller alvorlige skader.
Illustrerte komponenter
Nummereringen av de illustrerte komponentene gjelder for 
bildet av radioen på illustrasjonssiden.
Bærehåndtak
Høyttaler
På-/av-tast
Tast til manuell klanginnstilling «Equalizer»
Tast til redusering av lydstyrke/bass/diskant «Vol –»
Tast til øking av lydstyrke/bass/diskant «Vol +»
Stavantenne
Display
Programminnetaster
ADVARSEL
OBJ_BUCH-3005-001.book  Page 52  Monday, September 5, 2016  11:47 AM

 Norsk | 53
Bosch Power Tools
1 609 92A 1PT | (5.9.16)
10 Tast til tidsinnstilling
11 Tast til nedoversøking
12 Tast til oppoversøking
13 Tast til stumkopling «Mute»
14 Tast til valg av audiokilden «Source»
15 Batteri*
16 Batteri-låsetast
17 Batterisjakt
18 Skrue for batteriromdeksel
19 Deksel til batterirom
20 Deksel på oppbevaringsrommet
21 Låsespak på oppbevaringsrommet
22 «AUX IN»-kontakt
23 12-V-kontakt
24 Støpselstrømdel
25 Apparatstøpsel
26 AUX-kabel
*Illustrert eller beskrevet tilbehør inngår ikke i standard-leveran-
sen. Det komplette tilbehøret finner du i vårt tilbehørsprogram.
Visningselementer
Indikator radiofrekvens
Batteri-ladeindikator
Melding stereo
Indikator stumkopling
Multifunksjonsindikator
Melding om audiokilde
Tekniske data
Montering
Energiforsyning radio
Radioen kan forsynes med strøm via nettadapteren 24 eller 
fra et Li-Ion-batteri 15.
Drift med oppladbart batteri
Merk: Bruk av batterier som ikke passer til radioen, kan føre 
til funksjonsfeil og skade på radioen.
Merk: Batteriet leveres delvis oppladet. For å sikre full effekt 
fra batteriet, må du lade det fullstendig opp i ladeapparatet 
før førstegangs bruk.
 Bruk bare laderne som er oppført i de tekniske spesifi-
kasjonene. Kun disse laderne er tilpasset Li-ion-batteriet 
som skal brukes i radioen.
Litium-ion-batteriet kan lades opp til enhver tid uten at leveti-
den forkortes. Det skader ikke batteriet å avbryte oppladin-
gen.
Sett et batteri slik inn i batterisjakten 17, at kontaktene på 
batteriet ligger på kontaktene i batterisjakten 17, og la batte-
riet smekke i lås i batterisjakten.
Ladeindikatoren for batteriet b vises på displayet når et batte-
ri med tilstrekkelig spenning er satt inn og radioen ikke er ko-
blet til strømnettet via nettadapteren 24.
Batteri-ladetilstandsindikatoren b viser aktuell batteristatus. 
Når batteri-ladetilstandsindikatoren blinker, må batteriet la-
des opp.
Bærbar radio
EasyRadio 12
Produktnummer
3 603 JB1 0..
Bufferbatterier
2 x 1,5 V (LR03/AAA)
Oppladbart batteri
V
10,8 – 12
Vekt tilsvarende EPTA-
Procedure 01:2014
kg
1,7
Tillatt omgivelsestempera-
tur
– ved  lading
– under  bruk*
– ved  lagring
°C
°C
°C
0...+45
–10...+40
–20...+50
Anbefalte batterier
PBA 10,8V ...
PBA 12V ...
Anbefalte ladere
AL 11.. CV
* redusert ytelse ved temperatur <0 °C
Tekniske data med batteriet som inngår i leveransen.
Audiodrift/radio
Driftsspenning
– ved  drift  med  støpsel-
strømdel
– ved  batteridrift
V
V
12
10,8 – 12
Opptatt effekt forsterker 
(ved drift med støpselstrøm-
del)
2 x 5 W
Mottaksområde
– FM
– AM
MHz
kHz
87,5–108
531–1602
Støpselstrømdel
Produktnummer
1 600 A00 0..
Inngangsspenning
V~
100–240
Frekvens
Hz
50/60
Inngangsstrøm
mA
500
Utgangsspenning
V=
12
Utgangsstrøm
mA
1500
Vekt tilsvarende EPTA-
Procedure 01:2014
kg
0,2
Beskyttelsesklasse
/
II
Bærbar radio
EasyRadio 12
* redusert ytelse ved temperatur <0 °C
Tekniske data med batteriet som inngår i leveransen.
OBJ_BUCH-3005-001.book  Page 53  Monday, September 5, 2016  11:47 AM

54 | Norsk 
1 609 92A 1PT | (5.9.16)
Bosch Power Tools
Til fjerning av batteriet 15 trykker du på opplåsingstasten 16 
på batteriet og trekker det ut av batterisjakten 17.
Bruk med støpselstrømdel
 Ta hensyn til strømspenningen! Spenningen til strømkil-
den for støpselstrømdelen må stemme overens med angi-
velsene på støpselstrømdelens typeskilt.
Åpne beskyttelseskappen til 12-V-kontakten 23. Sett støpse-
let 25 på 12-V-støpselstrømdelen inn i kontakten 23. Støp-
selstrømdelen koples til strømnettet.
 Bruk bare den originale Bosch-nettadapteren som er 
beregnet til radioen. Bare da er feilfri drift av radioen mu-
lig.
Til beskyttelse mot smuss må du lukke smussdekselet til 
12-V-kontakten 23 igjen når du fjerner støpselet.
Nettadapteren 24 kan lagres i radioens oppbevaringsrom når 
den ikke skal brukes. Åpne låsespaken 21 og vipp opp dekslet 
20 på oppbevaringsrommet.
Innsetting/utskifting av bufferbatterier
For å lagre klokkeslettet på radioen må det brukes bufferbat-
terier. Vi anbefaler alkali-mangan-batterier som bufferbatteri-
er.
Til åpning av batterirommet åpner du skruen 18 og tar av bat-
teriromdekselet 19. Sett inn bufferbatteriene. Pass på kor-
rekt poling som vist på yttersiden av batteriromdekselet.
Sett batteriromdekselet 19 på igjen og skru det fast med skru-
en 18.
Skift bufferbatteriene når visningen e blir svakere og klokke-
slettet ikke lenger lagres i radioen.
Skift alltid ut alle batteriene på samme tid. Bruk kun batterier 
fra en produsent og med samme kapasitet.
 Ta bufferbatteriene ut av radioen når du ikke skal bru-
ke den på en stund. Ved langvarig lagring kan bufferbatte-
riene korrodere og selvutlades.
Bruk
 Beskytt radioen mot fuktighet og direkte sol. Radioen 
er bare beregnet til bruk i tørre rom innendørs.
Каталог: media -> media -> garden -> gardenmedia -> manuals
media -> Қазақ хандығының құрылуы және Керей мен Жәнібек cұлтандар Хандықтың құрылуы
media -> ТӨленова зирабүбі Маймаққызы, Қр бғМ ҒК
media -> С. Мәжитов Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институты Пікір жазған К. Л. Есмағамбетов
media -> Бүкілресейлік Құрылтай жиналысына қазақ сайлаушыларынан аманат (1917 ж.) Серікбаев Е. Қ. М. Х. Дулати атындағы ТарМУ, т.ғ. к.,доцент
media -> АҚТӨбе облысының тыл еңбекшілері ұлы отан соғысы жылдарында
media -> Ұлы отан соғысы жылдарындағы мұнайлы өҢір а. Ж. ƏБденов
manuals -> Ru Оригинальное руководство по эксплуатации uk
manuals -> Ru Оригинальное руководство по эксплуатации uk


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   34


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет