Mk Оригинално упатство за работа sr


Audiodrift Inn-/utkoblingжүктеу 14.91 Mb.
Pdf просмотр
бет11/34
Дата27.03.2017
өлшемі14.91 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   34

Audiodrift
Inn-/utkobling
For å slå på radioen trykker du på av/på-knappen 3. Displayet 
8 aktiveres, og audiokilden som var innstilt forrige gang radio-
en ble slått av, spilles av.
Merk: Ved første gangs bruk med batteri eller etter at radioen 
ikke har vært i bruk på lengre tid, kan det være nødvendig at 
på/av-knappen 3 må trykkes flere ganger eller holdes inne 
lenge for å slå på radioen.
Displayet 8 belyses i noen sekunder ved hvert tastetrykk.
For å slå av radioen trykker du en gang til på av/på-knappen 
3. Den gjeldende innstillingen for audiokilden lagres.
For å spare energi slår du bare på radioen når du skal bruke 
den.
Innstilling av lydstyrken 
Når radioen slås på, er lydstyrken alltid innstilt på et middels 
nivå (verdi 10).
Til øking av lydstyrken trykker du på tasten «Vol +» 6, til redu-
sering av lydstyrken trykker du på tasten «Vol –» 5. Lydstyr-
keinnstillingen «VL» vises i noen sekunder med en verdi mel-
lom 0 og 20 i meldingen e på displayet.
Innstill lydstyrken på en lav verdi før du innstiller eller skifter 
radiostasjon, og på en middels verdi før du starter en ekstern 
audiokilde.
Til utkopling av tonen kan du trykke på tasten «Mute» 13. Til 
innkopling av tonen igjen trykker du enten igjen på tasten 
«Mute» 13 eller en av lydstyrketastene «Vol +» 6 hhv. 
«Vol –» 5.
Innstilling av klang
For optimal lydgjengivelse er det innebygd en equalizer i ra-
dioen.
Til manuell endring av bassnivået trykker du en gang på tasten 
«Equalizer» 4. På displayet vises «BA» og den lagrede verdi-
en til bassnivået vises i meldingen e. For diskantnivået trykker 
du igjen på tasten «Equalizer» 4, i meldingen e vises «TR» og 
den lagrede verdien til diskantnivået.
Bass- hhv. diskantnivået kan endres i et område på –5 til +5. 
Til øking av den anviste verdien trykker du på tasten «Vol +» 
6, til senking på tasten «Vol –» 5. De endrede verdiene lagres 
automatisk når meldingen e skifter tilbake til tidsangivelse få 
sekunder etter siste tastetrykk.
Valg av audiokilde
Til valg av en audiokilde trykker du på tasten «Source» 14 helt 
til meldingen f for ønsket intern audiokilde (se «Innstilling/lag-
ring av radiostasjoner», side 55) hhv. ekstern audiokilde (se 
«Tilkopling av eksterne audiokilder», side 55) vises på dis-
playet:
– «FM»: radio via FM,
– «AM»: radio via AM,
– «AUX»: ekstern audiokilde (f.eks. CD-spiller) via 3,5-mm-
kontakten 22.
Oppretting av stavantennen
Radioen leveres med montert stavantenne 7. Ved radiomo-
dus svinges stavantennen i den retningen som gir de beste 
mottakerforholdene.
Hvis mottaket er for dårlig, må du sette radioen på et sted med 
bedre mottak.
Merk: Bruk av radioen i umiddelbar nærhet av radioanlegg, 
radioapparater eller andre elektroniske apparater kan påvirke 
radiomottaket.
Melding
Kapasitet
≥2/3
≥1/3
<1/3
Reserve
Tomt batteri
OBJ_BUCH-3005-001.book  Page 54  Monday, September 5, 2016  11:47 AM

 Norsk | 55
Bosch Power Tools
1 609 92A 1PT | (5.9.16)
Innstilling/lagring av radiostasjoner
Trykk på tasten til valg av audiokilden «Source» 14 helt til 
meldingen f «FM» for mottaksområdet ultrakortbølge (FM) 
hhv. «AM» for mottaksområdet mellombølge (AM) vises.
Til innstilling av en bestemt radiofrekvens  trykker du på 
tasten for oppoversøking
 12 for å øke frekvensen hhv. på 
tasten for nedoversøking
 11 for å redusere frekvensen. 
Den aktuelle frekvensen vises på meldingen a på displayet.
Til søking av radiostasjoner med høy signalstyrke trykker 
du på tasten for oppoversøking
 12 hhv. tasten for 
nedoversøking
 11 og holder denne trykt inne et øyeblikk. 
Frekvensen for den funnede radiostasjonen vises i meldingen 
a på displayet.
Ved mottak av tilstrekkelig kraftig signal slås radioen automa-
tisk over på stereomottak. På displayet vises indikatoren for 
stereomottak c.
Til lagring av en innstilt stasjon trykker du på en av program-
minnetastene 9 i 3 s. Så snart meldingen viser e «PR» og num-
meret på valgt programminnetast, er stasjonen lagret.
Du kan lagre 5 FM-stasjoner og 5 AM-stasjoner. Husk på at en 
allerede belagt minneplass overskrives med den nye innstilte 
radiostasjonen ved nytt utvalg.
Til avspilling av en lagret stasjon trykker du kort på tilsva-
rende programminnetast 9. I meldingen e vises i noen få sek-
under «PR» og minnenummeret til programmet.
Tilkopling av eksterne audiokilder
I tillegg til den integrerte radioen kan forskjellige eksterne au-
diokilder avspilles.
Ta av vernedekselet på «AUX IN»-kontakten 22. Sett det av-
vinklede 3,5-mm-støpselet til AUX-kabelen 26 inn i kontakten 
(se bildet på illustrasjonssidene). Kople det andre støpselet 
til AUX-kabelen til en passende audiokilde.
Til avspilling av tilkoplet audiokilde trykker du på tasten til valg 
av audiokilden «Source» 14 helt til meldingen f vises på dis-
playet «AUX».
Til beskyttelse mot smuss setter du smusskappen til 
«AUX IN»-kontakten 22 på igjen når du fjerner støpselet til 
AUX-kabelen.
Tidsmelding
Radioen har tidsvisning med egen energiforsyning. Hvis buf-
ferbatterier med tilstrekkelig kapasitet er satt inn i batteri-
rommet (se «Innsetting/utskifting av bufferbatterier», side 
54), kan klokkeslettet lagres selv om radioen er koblet fra 
batteriet eller nettstrømmen.
Innstilling av klokkeslettet
– Til innstilling av klokkeslettet trykker du på tasten for 
tidsinnstilling
 10 helt til timetallet blinker i meldingen e.
– Trykk på tasten for oppoversøking
 12 hhv. tasten for 
nedoversøking
 11 helt til korrekt timetall anvises.
– Trykk  på  tasten
  10 en gang til, slik at minutt-tallet i mel-
dingen e blinker.
– Trykk på tasten for oppoversøking
 12 hhv. tasten for 
nedoversøking
 11 helt til korrekt minutt-tall anvises.
– Trykk  på  tasten 
  10 en tredje gang for å lagre klokkeslet-
tet.
Arbeidshenvisninger
Regler for optimal bruk av oppladbare batterier
Beskytt batteriet mot fuktighet og vann.
Batteriet må kun lagres i et temperaturområde på –20 °C til 
50 °C. Ikke la batteriet f.eks. ligge i bilen om sommeren.
Et nytt batteri eller et batteri som ikke har vært i bruk over len-
gre tid oppnår først etter ca. 5 oppladings- og utladingssyklu-
ser sin fulle effekt.
En vesentlig kortere driftstid etter oppladingen er et tegn på 
at batteriet er oppbrukt og må skiftes ut.
Følg informasjonene om kassering.
Feil – Årsaker og utbedring
Hvis de angitte utbedringstiltakene ikke kan fjerne en feil, må 
du ta kontakt med et autorisert Bosch service-/garantiverk-
sted.
Årsak
Utbedring
Radioen fungerer ikke
Ingen energitilførsel
Sett støpselstrømdelen og 
støpselet hhv. det oppladede 
batteriet (helt) inn
Radioen er for varm eller for 
kald
Vent til radioen har driftstem-
peratur
Radioen fungerer ikke med strøm
Støpselstrømdelen eller til-
koplingskabelen er defekt
La støpselstrømdelen og til-
koplingskabelen eventuelt 
skiftes ut
Gal støpselstrømdel satt inn Bruk en original Bosch støp-
selstrømdel (fås også kjøpt 
som reservedel)
Radioen fungerer ikke med batterier
Batterikontaktene er tilsmus-
set
Rengjør batterikontaktene; 
f.eks. ved hyppig innsetting 
og fjerning av batteriet, skift 
eventuelt ut batteriet
Batteriet er defekt
Skift ut batteriet
Batteriet er for varmt eller for 
kaldt
Vent til batteriet har nådd 
driftstemperaturen
Radioen svikter plutselig
Støpselstrømdelen hhv. bat-
teriet er ikke riktig eller helt 
satt inn.
Sett støpselstrømdelen hhv. 
batteriet riktig og helt inn
Dårlig radiomottaking
Forstyrrelser fra andre appa-
rater eller ugunstig oppstil-
lingssted
Plasser radioen på et annet 
sted med bedre mottak eller 
med større avstand til andre 
elektroniske apparater
Tidsmeldingen er forstyrret
Bufferbatteriene for klokken 
er tomme
Skift ut bufferbatteriene
Bufferbatterier satt inn med 
gal poling
Sett inn bufferbatteriene 
med riktig poling
OBJ_BUCH-3005-001.book  Page 55  Monday, September 5, 2016  11:47 AM

56 | Suomi 
1 609 92A 1PT | (5.9.16)
Bosch Power Tools
Service og vedlikehold
Vedlikehold og rengjøring
For godt resultat og sikkerhet under arbeidet må du sørge for 
at radioen alltid er ren.
Tørk smussen av med en fuktig, myk klut. Ikke bruk rengjø-
rings- eller løsemidler.
Kundeservice og rådgivning ved bruk
Kundeservicen svarer på dine spørsmål om reparasjon og 
vedlikehold av produktet samt om reservedeleler. Spreng-
skisser og informasjon om reservedeler finner du også på:
www.bosch-pt.com
Bosch rådgivningsteamet hjelper deg gjerne ved spørsmål an-
gående våre produkter og deres tilbehør.
Ved alle forespørsler og reservedelsbestillinger må du oppgi 
det 10-sifrede produktnummeret som er angitt på produktets 
typeskilt.
Norsk
Robert Bosch AS
Postboks 350
1402 Ski
Tel.: 64 87 89 50
Faks: 64 87 89 55
Transport
Li-ion-batteriene i verktøyet underligger kravene for farlig 
gods. Batteriene kan transporteres på veier av brukeren uten 
ytterligere krav.
Ved forsendelse gjennom tredje personer (f. eks.: lufttran-
sport eller spedisjon) må det oppfylles spesielle krav til em-
ballasje og merking. Du må da konsultere en ekspert for farlig 
gods ved forberedelse av forsendelsen.
Send batterier kun hvis huset ikke er skadet. Lim igjen de åp-
ne kontaktene og pakk batteriet slik at det ikke beveger seg i 
emballasjen.
Ta også hensyn til eventuelle videreførende nasjonale for-
skrifter.
Deponering
Radioer, nettadaptere, batterier, tilbehør og emballa-
sje må leveres inn til miljøvennlig gjenvinning.
Radioer, nettadaptere og batterier må ikke kastes som vanlig 
husholdningsavfall!
Kun for EU-land:
Iht. det europeiske direktivet 2012/19/EU 
om gamle elektriske apparater og iht. det eu-
ropeiske direktivet 2006/66/EC må defekte 
eller oppbrukte batterier/oppladbare batte-
rier samles inn adskilt og leveres inn til en 
miljøvennlig resirkulering.
Batterier/oppladbare batterier:
Li-ion:
Ta hensyn til informasjonene i avsnit-
tet «Transport», side 56.
Rett til endringer forbeholdes.
Suomi
Turvallisuusohjeita
Lue kaikki turvallisuus- ja käyttöoh-
jeet. Turvallisuus- ja käyttöohjeiden nou-
dattamatta jättäminen voi johtaa sähköiskuun, tulipaloon 
ja/tai vakavaan loukkaantumiseen.
Säilytä kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet vastaisuuden 
varalle.
Turvallisuusohjeissa käytetty termi ”radio” koskee kaikkia 
verkkovirtakäyttöisiä radioita (verkkolaitteella) ja akkukäyt-
töisiä radiota (ilman verkkolaitetta).
 Pidä työskentelyalue puhtaana ja hyvin valaistuna. 
Työpaikan epäjärjestys tai valaisemattomat työalueet voi-
vat johtaa tapaturmiin.
 Verkkolaitteen pistotulpan täytyy sopia pistorasiaan. 
Pistotulppaa ei saa muuttaa millään tavalla. Älä käytä 
sovitinpistokkeita radioiden kanssa. Alkuperäisessä 
kunnossa olevat pistotulpat ja sopivat pistorasiat vähentä-
vät sähköiskun vaaraa.
 Älä käytä verkkolaitteen johtoa väärin. Älä käytä sitä 
radion kantamiseen tai ripustamiseen äläkä irrota pis-
totulppaa pistorasiasta johdosta vetämällä. Pidä johto 
loitolla kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista ja 
liikkuvista osista. Vahingoittuneet tai sotkeutuneet joh-
dot lisäävät sähköiskun vaaraa.
 Kelaa verkkolaitteen johto kokonaan ulos, kun käytät 
radiota verkkoliitännän avulla. Muuten johto voi kuu-
mentua.
 Huolehdi siitä, että pistotulppa voidaan vetää koska ta-
hansa irti. Pistotulppa on ainoa keino irrottaa radio sähkö-
verkosta.
Älä altista radiota ja verkkolaitetta sateelle tai 
kosteudelle. Sähköiskun vaara kasvaa, jos radion 
tai verkkolaitteen sisään pääsee vettä.
 Pidä radio ja verkkolaite puhtaina. Lika aiheuttaa sähkö-
iskuvaaran.
VAROITUS
OBJ_BUCH-3005-001.book  Page 56  Monday, September 5, 2016  11:47 AM

 Suomi | 57
Bosch Power Tools
1 609 92A 1PT | (5.9.16)
 Tarkista ennen jokaista käyttökertaa radio, verkkolai-
te, johto ja pistotulppa. Älä käytä radiota, jos havaitset 
vaurioita. Älä avaa itse radiota tai verkkolaitetta ja an-
na korjaustyöt vain alkuperäisiä varaosia käyttävien 
koulutettujen ammattihenkilöiden tehtäväksi. Vaurioi-
tuneet radiot, verkkolaitteet, johdot ja pistotulpat lisäävät 
sähköiskun vaaraa.
 Tätä radiota ei ole tarkoitettu lasten eikä fyysisiltä, ais-
tillisilta tai henkisiltä kyvyiltään rajoitteellisten tai 
puutteellisen kokemuksen tai tietämyksen omaavien 
henkilöiden käyttöön. Lapset ja henkilöt, jotka rajoit-
teisten fyysisten, aistillisten tai henkisten kykyjensä, 
kokemattomuutensa tai tietämättömyytensä takia ei-
vät turvallisesti voi käyttää radiota, eivät saa käyttää 
sitä ilman vastuullisen henkilön valvontaa tai neuvon-
taa. Muutoin syntyy virheellisen käytön ja onnettomuuksi-
en vaara.
 Valvo lapsia laitteen käytön, puhdistuksen ja huollon 
aikana. Näin saat varmistettua, etteivät lapset leiki radion 
kanssa.
 Älä avaa akkua. On olemassa oikosulun vaara.
Suojaa akku kuumuudelta esim. myös pitkäai-
kaiselta auringonpaisteelta, tulelta, vedeltä ja 
kosteudelta. On olemassa räjähdysvaara.
 Pidä irrallista akkua loitolla metalliesineistä, kuten pa-
perinliittimistä, kolikoista, avaimista, nauloista, ruu-
veista tai muista pienistä metalliesineistä, jotka voivat 
oikosulkea akun koskettimet. Akkukoskettimien välinen 
oikosulku saattaa aiheuttaa palovammoja tai johtaa tulipa-
loon.
 Väärästä käytöstä johtuen akusta saattaa vuotaa nes-
tettä. Vältä koskettamasta nestettä. Jos nestettä va-
hingossa joutuu iholle, huuhtele kosketuskohta vedel-
lä. Jos nestettä pääsee silmiin, tarvitaan tämän lisäksi 
lääkärin apua. Akusta vuotava neste saattaa aiheuttaa är-
sytystä ja palovammoja.
 Jos akku vaurioituu tai sitä käytetään asiaankuulumat-
tomalla tavalla, siitä saattaa purkautua höyryjä. Tuule-
ta raikkaalla ilmalla ja hakeudu lääkärin luo, jos ilme-
nee haittoja. Höyryt voivat ärsyttää hengitystiehyeitä.
 Lataa akku vain valmistajan suosittelemassa latauslait-
teessa. Latauslaite, joka soveltuu määrätyntyyppiselle 
akulle, saattaa muodostaa tulipalovaaran erilaista akkua la-
dattaessa.
 Käytä akkua ainoastaan yhdessä Bosch-tuotteesi kans-
sa. Vain täten suojaat akkua vaaralliselta ylikuormituksel-
ta.
 Terävät esineet (esim. naulat ja ruuvitaltat) tai kuo-
reen kohdistuvat iskut voivat vaurioittaa akkua. Silloin 
voi syntyä sisäinen oikosulku ja akku voi syttyä palamaan, 
muodostaa savua, räjähtää tai ylikuumentua.
 Lue ja noudata tarkasti radioon kytkettävien laitteiden 
käyttöoppaissa annettuja turvallisuus- ja käyttöohjei-
ta.
Tuotekuvaus
Lue kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet. Tur-
vallisuusohjeiden noudattamisen laiminlyönti 
saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai 
vakavaan loukkaantumiseen.
Kuvassa olevat osat
Kuvattujen osien numerointi viittaa kuvasivulla olevaan radion 
kuvaan.
Kantokahva
Kaiutin
Käynnistyspainike 
Painike manuaalista äänenvärin säätöä varten 
”Equalizer”
Painike äänenvoimakkuuden/bassojen/
diskanttien pienentämiseksi ”Vol –”
Painike äänenvoimakkuuden/bassojen/
diskanttien voimistamiseksi ”Vol +”
Sauva-antenni
Näyttö
Ohjelmamuistipainikkeet
10 Kelloajan asetuspainike 
11 Painike ”etsintä alaspäin” 
12 Painike ”etsintä ylöspäin” 
13 Mykistyspainike ”Mute”
14 Audiolähteen valintapainike ”Source”
15 Akku*
16 Akun vapautuspainike
17 Akkusyvennys
18 Paristokotelon kannen ruuvi
19 Paristokotelon kansi
20 Säilytyslokeron kansi
21 Säilytyslokeron kannen lukitusvipu
22 ”AUX IN”-hylsy
23 12 V:n liitäntähylsy
24 Pistokeverkkolaite
25 Laitepistoke
26 AUX-johto
*Kuvassa tai selostuksessa esiintyvä lisätarvike ei kuulu vakiotoi-
mitukseen. Löydät täydellisen tarvikeluettelon tarvikeohjelmas-
tamme.
Näyttöelementit
Radiotaajuuden näyttö
Akun latausvalvontanäyttö
Stereovastaanoton näyttö
Mykistyksen näyttö
Monitoiminäyttö
Audiolähteen näyttö
OBJ_BUCH-3005-001.book  Page 57  Monday, September 5, 2016  11:47 AM

58 | Suomi 
1 609 92A 1PT | (5.9.16)
Bosch Power Tools
Tekniset tiedot
Asennus
Radion virransaanti
Radiolle voidaan syöttää sähköä verkkolaitteella 24 tai litiu-
mioniakulla 15.
Akkukäyttö
Huomio: Radiolle soveltumattomien akkujen käyttö voi aihe-
uttaa toimintavirheitä tai radion vaurioitumisen.
Huomio: Akku toimitetaan osittain ladattuna. Lataa akku täy-
teen latauslaitteessa ennen ensimmäistä käyttöä, jotta akun 
täysi teho olisi taattu.
 Käytä vain teknisissä tiedoissa ilmoitettuja latauslait-
teita. Vain nämä latauslaitteet on säädetty sopivaksi radi-
ossasi käytettävälle litiumioniakulle.
Litiumioniakkua voidaan ladata milloin vain lyhentämättä 
akun elinikää. Latauksen keskeytys ei vaurioita akkua.
Aseta akku akkusyvennykseen 17 niin, että akun liittimet ovat 
akkusyvennyksen 17 liittimien kohdalla ja saat akku lukkiutu-
maan akkusyvennykseen.
Akun lataustilan näyttö b tulee näkyviin heti kun akussa on riit-
tävästi jännitettä ja radiota ei ole yhdistetty verkkolaitteen 24 
välityksellä sähköverkkoon.
Akun lataustilan näyttö b osoittaa akun ajankohtaisen tilan. 
Kun akun lataustilan näyttö vilkkuu, akku täytyy ladata.
Irrota akku 15 painamalla akussa olevia vapautuspainikkeita 
16 ja vetämällä akku ulos akkusyvennyksestä 17.
Käyttö pistokeverkkolaitteella
 Ota verkkojännite huomioon! Pistokeverkkolaitteen vir-
talähteen jännitteen tulee vastata laitteen tyyppikilvessä 
olevia tietoja.
Avaa 12 V liitäntähylsyn 23 suojakansi. Liitä 12 V:n pistoke-
verkkolaitteen 25 laitepistoke liitäntähylsyyn 23. Liitä pisto-
keverkkolaite sähköverkkoon.
 Käytä vain alkuperäistä Bosch-verkkolaitetta, joka on 
tarkoitettu radiolle. Vain tällä tavalla radio voi toimia 
moitteettomasti.
Aseta suojaksi lialta 12 V liitäntähylsyn 23 suojakansi takaisin 
paikoilleen, kun irrotat laitepistokkeen.
Kun verkkolaite 24 ei ole käytössä, sitä voidaan säilyttää ra-
dion säilytyskotelossa. Avaa lukitusvipu 21 ja käännä säilytys-
kotelon kansi 20 auki.
Puskuriparistojen asennus/vaihto
Radion kellonajan tallentamiseksi täytyy käyttää puskuripa-
ristoja. Suosittelemme alkali-mangaani-paristoja.
Avaa paristokotelo avaamalla ruuvi 18 ja poistamalla paristo-
kotelon kansi 19. Aseta puskuriparistot paikoilleen. Varmista 
paristojen oikea napaisuus paristokotelon kannen ulkopin-
nassa olevan kuvan mukaisesti.
Aseta paristokotelon kansi 19 paikoilleen ja ruuvaa se kiinni 
ruuvin 18 avulla.
Vaihda puskuriparistot, jos näytön e kirkkaus heikkenee ja ra-
dion kellonaikaa ei enää tallenneta.
Vaihda aina kaikki paristot samanaikaisesti. Käytä yksin-
omaan saman valmistajan saman tehoisia paristoja.
 Ota puskuriparistot pois radiosta, jos et käytä sitä pit-
kään aikaan. Puskuriparistot voivat pitkään kestävässä 
säilytyksessä korrodoitua tai purkautua.
Kannettava radio
EasyRadio 12
Tuotenumero
3 603 JB1 0..
Puskuriparistot
2 x 1,5 V (LR03/AAA)
Akku
V
10,8 – 12
Paino vastaa EPTA-
Procedure 01:2014
kg
1,7
Sallittu ympäristön 
lämpötila
– ladattaessa
– käytössä*
– varastoinnissa
°C
°C
°C
0...+45
–10...+40
–20...+50
Suositellut akut
PBA 10,8V ...
PBA 12V ...
Suositellut latauslaitteet
AL 11.. CV
Audiokäyttö/radio
Käyttöjännite
– kun pistokeverkkolaitetta 
käytetään
– akkukäytössä
V
V
12
10,8 – 12
Vahvistimen nimellisteho 
(kun pistokeverkkolaitetta 
käytetään)
2 x 5 W
Vastaanottoalue
– ULA
– KA
MHz
kHz
87,5–108
531–1602
* rajoitettu tehokkuus, kun lämpötilat <0 °C
Tekniset tiedot määritetty toimitukseen kuuluvan akun kanssa.
Pistokeverkkolaite
Tuotenumero
1 600 A00 0..
Sisäänmenojännite
V~
100–240
Taajuus
Hz
50/60
Sisäänmenovirta
mA
500
Ulostulojännite
V=
12
Ulostulovirta
mA
1500
Paino vastaa EPTA-
Procedure 01:2014
kg
0,2
Suojausluokka
/
II
Каталог: media -> media -> garden -> gardenmedia -> manuals
media -> Қазақ хандығының құрылуы және Керей мен Жәнібек cұлтандар Хандықтың құрылуы
media -> ТӨленова зирабүбі Маймаққызы, Қр бғМ ҒК
media -> С. Мәжитов Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институты Пікір жазған К. Л. Есмағамбетов
media -> Бүкілресейлік Құрылтай жиналысына қазақ сайлаушыларынан аманат (1917 ж.) Серікбаев Е. Қ. М. Х. Дулати атындағы ТарМУ, т.ғ. к.,доцент
media -> АҚТӨбе облысының тыл еңбекшілері ұлы отан соғысы жылдарында
media -> Ұлы отан соғысы жылдарындағы мұнайлы өҢір а. Ж. ƏБденов
manuals -> Ru Оригинальное руководство по эксплуатации uk
manuals -> Ru Оригинальное руководство по эксплуатации uk


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   34


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет