Mk Оригинално упатство за работа srжүктеу 14.91 Mb.
Pdf просмотр
бет12/34
Дата27.03.2017
өлшемі14.91 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   34

Näyttö
Kapasiteetti
≥2/3
≥1/3
<1/3
Varalla
Akku tyhjä
OBJ_BUCH-3005-001.book  Page 58  Monday, September 5, 2016  11:47 AM

 Suomi | 59
Bosch Power Tools
1 609 92A 1PT | (5.9.16)
Käyttö
 Suojaa radiota kosteudelta ja suoralta auringonpais-
teelta. Radio soveltuu vain kuivissa sisätiloissa käyttöön.
Audiokäyttö
Käynnistys ja pysäytys
Radion päällekytkemiseksi paina käyttöpainiketta 3. Näyttö 
8 aktivoituu ja radio soittaa viimeksi tehdyn poiskytkennän 
yhteydessä kuunneltua audiolähdettä.
Huomio: Akun ensikäytön yhteydessä tai radion pidemmän 
käyttötauon jälkeen käynnistyspainiketta 3 täytyy mahdolli-
sesti painaa päälle kytkemistä varten toistuvasti tai pidem-
pään.
Näytön 8 valaistus kytkeytyy muutamaksi sekunniksi jokai-
sesta näppäilystä.
Radion poiskytkemiseksi paina uudelleen käyttöpainiketta 
3. Audiolähteen nykyinen asetus tallennetaan muistiin.
Energian säästämiseksi kytke radio päälle vain silloin, kun ha-
luat kuunnella sitä.
Äänenvoimakkuuden asetus
Radion päällekytkennän jälkeen asetettuna on aina keskisuuri 
äänenvoimakkuus (arvo 10).
Lisää äänenvoimakkuutta painamalla painiketta ”Vol +” 6
hiljennä äänenvoimakkuutta painamalla painiketta ”Vol –” 5
Äänenvoimakkuusasetuksen ”VL”, arvo väliltä 0 ja 20 näkyy 
muutaman sekunnin ajan ruudun näytössä e.
Aseta äänenvoimakkuus pienelle arvolle ennen radiolähetti-
men valintaa tai vaihtoa ja keskisuurelle akulle, ennen kuin 
käynnistät ulkoisen äänilähteen.
Voit mykistää äänen painamalla painiketta ”Mute” 13. Äänen 
palauttamiseksi painat joko painiketta ”Mute” 13 uudelleen 
tai jompaa kumpaa äänenvoimakkuuspainiketta ”Vol +” 6 tai 
”Vol –” 5.
Äänenvärin asetus
Radio sisältää taajuuskorjaimen optimaalisen äänentoiston 
takaamiseksi.
Muuta bassotasoa manuaalisesti painamalla painiketta 
”Equalizer” 4 kerran. Näyttöön e ilmestyvät ”BA” sekä bas-
sotason tallennettu arvo. Paina diskanttitasoa varten paini-
ketta ”Equalizer” 4 uudelleen, näyttöön e ilmestyvät ”TR” se-
kä diskanttitason tallennettu arvo.
Basso- ja diskanttitasot voidaan muuttaa väliltä –5 ... +5. 
Nosta näkyvää arvoa painamalla painiketta ”Vol +” 6 ja alen-
na painamalla painiketta ”Vol –” 5. Muutetut arvot tallentuvat 
automaattisesti, kun näyttö e muutaman sekunnin viimeisen 
painalluksen jälkeen siirtyy takaisin osoittamaan kellonaikaa.
Audiolähteen valinta
Valitse audiolähde painamalla painiketta ”Source” 14 niin 
monta kertaa, että näyttöön f tulee haluttu sisäinen audioläh-
de (katso ”Radioasemien viritys/tallennus”, sivu 59) tai ulkoi-
nen audiolähde (katso ”Ulkoisen audiolähteen liitäntä”, 
sivu 59):
– ”FM”: radion ULA alue,
– ”AM”: radion KA alue,
– ”AUX”: ulkoinen audiolähde (esim. CD-soitin) 3,5 mm:n 
hylsyn 22 kautta.
Sauva-antennin suuntaus
Radio toimitetaan asennetulla sauva-antennilla 7. Käännä 
sauva-antenni radiokäyttöä varten siihen suuntaan, jossa vas-
taanotto toimii parhaiten.
Jos vastaanotto ei ole riittävän hyvä, aseta radio paremman 
vastaanoton mahdollistavaan paikkaan.
Huomio: Jos radiota käytetään radioasemien, radiolaitteiden 
tai muiden sähkölaitteiden välittömässä läheisyydessä, radio-
vastaanotossa voi ilmetä häiriöitä.
Radioasemien viritys/tallennus
Paina audiolähteen valintapainiketta ”Source” 14 niin monta 
kertaa, että näyttöön f tulee ”FM” ULA-vastaanottoaluetta 
varten tai ”AM” keskiaaltovastaanottoaluetta (KA) varten.
Paina määrätyn radiotaajuuden virittämiseksi painiketta 
”etsintä ylöspäin”
 12, taajuuden nostamiseksi, tai paini-
ketta ”etsintä alaspäin”
 11, taajuuden pienentämiseksi. 
Kyseinen taajuus näkyy näytössä a.
Etsi radioasemia, joilla on voimakas signaali painamalla 
painiketta ”etsintä alaspäin”
 12 tai painiketta ”etsintä 
ylöspäin”
 11 ja pitämällä se hetken painettuna. Löydetyn 
radioaseman taajuus ilmestyy näyttöön a.
Radio kytkeytyy automaattisesti stereovastaanotolle, kun 
vastaanotettava signaali on riittävän voimakas. Näyttöön tu-
lee ilmoitus stereovastaanotosta c.
Tallenna viritetty lähetin painamalla yhtä ohjelmamuistipai-
niketta 9 3 sekunnin ajan. Heti, kun näyttöön e ilmestyy ”PR” 
sekä valitun ohjelmamuistipainikkeen numero, asema on tal-
lennettu.
Voit tallentaa 5 ULA- ja 5 KA-asemaa. Ota huomioon, että uusi 
valittu ja tallennettu lähetinasema korvaa jo varatussa muisti-
paikassa olevan aseman.
Kuuntele tallennettua asemaa painamalla lyhyesti kyseistä 
ohjelmamuistipainiketta 9. Näyttöön e ilmestyy muutamaksi 
sekunniksi ”PR” ja ohjelman muistinumero.
Ulkoisen audiolähteen liitäntä
Sisäänrakennetun radion lisäksi voidaan toistaa erilaisia ul-
koisia audiolähteitä.
Poista ”AUX IN”-hylsyn 22 suojakansi. Työnnä toimitukseen 
kuuluvan AUX-johdon 26 3,5 mm:n kulmapistoke hylsyyn 
(katso kuvaa grafiikkasivussa). Liitä AUX-johdon toinen pisto-
ke sopivaan audiolähteeseen.
Liitetyn audiolähteen toistamiseksi painat audiolähteen valin-
tapainiketta ”Source” 14 niin monta kertaa, että näyttöön f 
tulee ”AUX”.
Aseta suojaksi lialta ”AUX IN”-hylsyn 22 suojakansi takaisin 
paikoilleen, kun irrotat AUX-johdon pistokkeen.
Kelloajan näyttö
Radiossa on erillisellä virtalähteellä varustettu ajannäyttö. 
Kun riittävän kapasiteetin omaavat puskuriparistot on asen-
nettu paristokoteloon (katso ”Puskuriparistojen asen-
nus/vaihto”, sivu 58), kellonaika voidaan tallentaa myös sil-
loin, kun radio on irrotettu akun tai verkkolaitteen 
virransyötöstä.
OBJ_BUCH-3005-001.book  Page 59  Monday, September 5, 2016  11:47 AM

60 | Suomi 
1 609 92A 1PT | (5.9.16)
Bosch Power Tools
Kelloajan asetus
– Aseta kelloaika painamalla kellon asetuspainiketta
 10 
kunnes näytön e tuntiosoitus vilkkuu.
– Paina painiketta ”etsintä ylöspäin”
 12 tai painiketta 
”etsintä alaspäin”
 11 niin monta kertaa, että oikea tunti 
näkyy näytössä.
– Paina uudelleen painiketta
 10 niin, että kelloajan mi-
nuuttiosoitus vilkkuu näytössä e.
– Paina painiketta ”etsintä ylöspäin”
 12 tai painiketta 
”etsintä alaspäin”
 11 niin monta kertaa, että oikeat mi-
nuutit näkyvät.
– Paina painiketta
 10 kolmannen kerran kelloajan tallen-
tamiseksi.
Työskentelyohjeita
Ohjeita akun optimaaliseen käsittelyyn
Suojaa akku kosteudelta ja vedeltä.
Varastoi akku vain lämpötila-alueella –20 °C ... 50 °C. Älä 
esim. jätä akkua autoon makaamaan kesällä.
Uusi tai pitkän aikaa käyttämättä ollut akku saavuttaa täyden 
tehonsa vasta n. 5 lataus- ja purkausvaiheen jälkeen.
Laitteen huomattavasti lyhentynyt käyttöaika latauksen jäl-
keen osoittaa, että akku on loppuunkäytetty ja täytyy vaihtaa 
uuteen.
Ota huomioon hävitysohjeet.
Viat – Syyt ja korjaus
Jos mainitut korjaustoimenpiteet eivät poista vikaa, tulee ot-
taa yhteyttä valtuutettuun Bosch-huoltoon.
Hoito ja huolto
Huolto ja puhdistus
Pidä radio puhtaana, jotta työt sujuvat vaivattomasti ja turval-
lisesti.
Pyyhi pois lika kostealla pehmeällä rievulla. Älä käytä puhdis-
tusaineita tai liuottimia.
Asiakaspalvelu ja käyttöneuvonta
Asiakaspalvelu vastaa tuotteesi korjausta ja huoltoa sekä va-
raosia koskeviin kysymyksiin. Räjähdyspiirustuksia ja tietoja 
varaosista löydät myös osoitteesta:
www.bosch-pt.com
Boschin asiakaspalvelu auttaa mielellään sinua tuotteitamme 
ja niiden lisätarvikkeita koskevissa kysymyksissä.
Ilmoita kaikissa kyselyissä ja varaosatilauksissa 10-numeroi-
nen tuotenumero, joka on ilmoitettu tuotteen mallikilvessä.
Suomi
Robert Bosch Oy
Bosch-keskushuolto
Pakkalantie 21 A
01510 Vantaa
Voitte tilata varaosat suoraan osoitteesta www.bosch-pt.fi.
Puh.: 0800 98044
Faksi: 010 296 1838
www.bosch.fi
Kuljetus
Toimitukseen kuuluvat litiumioniakut ovat vaara-ainelain 
määräysten alaisia. Käyttäjä saa kuljettaa akkuja kadulla ilman 
erikoistoimenpiteitä.
Toimitettaessa sivullisen kautta (esim.: lentorahti tai huolin-
ta) on noudatettava pakkausta ja merkintää koskevia erikois-
vaatimuksia. Tällöin on lähetyksen valmistelussa ehdottomas-
ti käytettävä vaara-aineasiantuntijaa.
Lähetä akkuja ainoastaan, jos kotelo on vaurioitumaton. Teip-
paa avoimet liittimet ja pakkaa akku niin, että se ei pääse liik-
kumaan pakkauksessa.
Ota myös huomioon mahdolliset tarkemmat kansalliset mää-
räykset.
Syy
Korjaus
Radio ei toimi
Ei energiahuoltoa
Liitä pistokeverkkolaite ja lai-
tepistoke tai ladattu akku (hy-
vin)
Radio on liian lämmin tai kyl-

Odota, kunnes radio on saa-
vuttanut käyttölämpötilan
Radio ei toimi verkkovirralla
Pistokeverkkolaite tai liitän-
täjohto on viallinen
Tarkista pistokeverkkolaite ja 
liitäntäjohto ja anna vaihtaa 
ne tarvittaessa
Väärää pistokeverkkolaitetta 
on käytetty
Käytä alkuperäistä Bosch:in 
pistokeverkkolaitetta (saata-
vana myös varaosana)
Radio ei toimi akkuvirralla
Akun kosketuspinnat ovat li-
kaisia
Puhdista akun kosketuspin-
nat esim. asentamalla ja irrot-
tamalla akku useamman ker-
ran, vaihda tarvittaessa akku 
uuteen
Akku on viallinen
Vaihda akku uuteen
Akku on liian kuuma tai liian 
kylmä
Odota, kunnes akku on saa-
vuttanut käyttölämpötilan
Radiossa ilmenee yhtäkkiä vastaanottohäiriöitä
Pistokeverkkolaite tai akku 
eivät ole kunnolla paikoillaan
Liitä pistokeverkkolaite tai 
akku kunnolla
Huono radiovastaanotto
Toiset laitteet häiritsevät tai 
sijainti on epäedullinen
Sijoita radio paremman vas-
taanoton mahdollistavaan 
paikkaan tai kauemmas muis-
ta sähkölaitteista
Kelloajan näytössä häiriö
Kellon puskuriparistot ovat 
tyhjät
Vaihda puskuriparistot
Puskuriparistot asennettu 
väärinpäin
Asenna puskuriparistot oi-
keinpäin
Syy
Korjaus
OBJ_BUCH-3005-001.book  Page 60  Monday, September 5, 2016  11:47 AM

 Ελληνικά | 61
Bosch Power Tools
1 609 92A 1PT | (5.9.16)
Hävitys
Käytöstä poistetut radiot, verkkolaitteet, akut/paris-
tot, lisätarvikkeet ja pakkaukset tulee toimittaa ympä-
ristöystävälliseen uusiokäyttöön.
Älä heitä radioita, verkkolaitteita tai akkuja/paristoja talous-
jätteisiin!
Vain EU-maita varten:
Eurooppalaisen direktiivin 2012/19/EU mu-
kaan käyttökelvottomat sähkölaitteet ja eu-
rooppalaisen direktiivin 2006/66/EY mu-
kaan vialliset tai loppuun käytetyt akut/ 
paristot täytyy kerätä erikseen ja toimittaa 
ympäristöystävälliseen kierrätykseen.
Akut/paristot:
Litiumioni:
Katso ohjeita kappaleessa ”Kuljetus”, 
sivu 60.
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.
Ελληνικά
Υποδείξεις ασφαλείας
Διαβάστε όλες τις υποδείξεις 
ασφαλείας και τις οδηγίες. Η μη 
τήρηση των υποδείξεων ασφαλείας και των οδηγιών μπορεί να 
προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά και/ή σοβαρούς τραυμα-
τισμούς.
Φυλάξτε όλες τις υποδείξεις ασφαλείας και τις οδηγίες για 
το μέλλον.
Ο χρησιμοποιούμενος στις υποδείξεις ασφαλείας όρος «Ραδιό-
φωνο» αναφέρεται σε ραδιόφωνα που λειτουργούν με σύνδεση 
στο δίκτυο (με φις-τροφοδοτικό) και σε ραδιόφωνα που λει-
τουργούν με μπαταρία (χωρίς φις-τροφοδοτικό).
 Διατηρείτε τον τομέα που εργάζεσθε καθαρό και καλά 
φωτισμένο. Αταξία ή μη φωτισμένες περιοχές εργασίας 
μπορεί να οδηγήσουν σε ατυχήματα.
 Το φις του φις-τροφοδοτικού πρέπει να ταιριάζει στην 
πρίζα. Δεν επιτρέπεται με κανέναν τρόπο η μετατροπή 
του φις. Μη χρησιμοποιείτε κανένα φις προσαρμογέα 
μαζί με το ραδιόφωνο. Αμεταποίητα φις και κατάλληλες 
πρίζες μειώνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
 Μη χρησιμοποιείτε το καλώδιο του φις-τροφοδοτικού 
για άλλο σκοπό, π.χ. για να μεταφέρετε ή να κρεμάτε το 
ραδιόφωνο ή για να τραβάτε το φις από την πρίζα του 
ρεύματος. Κρατάτε το ηλεκτρικό καλώδιο μακριά από 
υπερβολικές θερμοκρασίες, κοφτερές ακμές και/ή από 
κινούμενα εξαρτήματα. Τυχόν χαλασμένα ή περιπλεγμένα 
ηλεκτρικά καλώδια αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
 Ξετυλίγετε εντελώς το καλώδιο σύνδεσης του φις-τρο-
φοδοτικού, όταν λειτουργείτε το ραδιόφωνο με σύνδε-
ση στο ηλεκτρικό δίκτυο. Διαφορετικά το καλώδιο σύνδε-
σης μπορεί να θερμανθεί.
 Προσέξτε, να μπορεί το φις να αποσυνδεθεί οποτεδήπο-
τε. Το φις είναι η μοναδική δυνατότητα, να αποσυνδέσετε το 
ραδιόφωνο από το δίκτυο ρεύματος.
Μην εκθέτετε το ραδιόφωνο και το φις-τροφο-
δοτικό στη βροχή ή την υγρασία. Η διείσδυση νε-
ρού στο ραδιόφωνο ή στο φις-τροφοδοτικό αυξάνει 
τον κίνδυνο μιας ηλεκτροπληξίας.
 Διατηρείτε το ραδιόφωνο και το φις-τροφοδοτικό καθα-
ρό. Με τη ρύπανση υπάρχει ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
 Πριν από κάθε χρήση ελέγχετε το ραδιόφωνο, το φις-
τροφοδοτικό, το καλώδιο και το φις. Μη χρησιμοποιείτε 
το ραδιόφωνο, εφόσον διαπιστώσετε ζημιές. Μην ανοί-
ξετε μόνοι σας το ραδιόφωνο και το φις-τροφοδοτικό 
και αναθέστε την επισκευή μόνο σε ειδικευμένο τεχνικό 
προσωπικό και μόνο με γνήσια ανταλλακτικά. Τα χαλα-
σμένα ραδιόφωνα, φις-τροφοδοτικά, καλώδια και φις αυξά-
νουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
 Αυτό το ραδιόφωνο δεν προβλέπεται για χρήση από παι-
διά και άτομα με περιορισμένες φυσικές, αισθητήριες ή 
διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και ανε-
παρκείς γνώσεις. Αυτό το ραδιόφωνο μπορεί να χρησι-
μοποιηθεί από παιδιά από 8 ετών και πάνω καθώς και 
από άτομα με περιορισμένες φυσικές, αισθητήριες ή δι-
ανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και ανε-
παρκείς γνώσεις, όταν επιβλέπονται από ένα υπεύθυνο 
για την ασφάλειά τους άτομο ή έχουν από αυτό καθοδη-
γηθεί σχετικά με την ασφαλή εργασία με το ραδιόφωνο 
και τους συνυφασμένους με αυτή κινδύνους. Διαφορετι-
κά υπάρχει κίνδυνος λαθεμένου χειρισμού και τραυματι-
σμού.
 Επιβλέπετε τα παιδιά κατά τη χρήση, τον καθαρισμό και 
συντήρηση. Έτσι εξασφαλίζεται, ότι τα παιδιά δε θα παίξουν 
με το ραδιόφωνο.
 Μην ανοίγετε την μπαταρία. Υπάρχει κίνδυνος βραχυκυ-
κλώματος.
Να προστατεύετε την μπαταρία από υπερβολικές 
θερμοκρασίες, π. χ. ακόμη και από συνεχή ηλια-
κή ακτινοβολία, φωτιά, νερό και υγρασία. Υπάρ-
χει κίνδυνος έκρηξης.
 Να κρατάτε τις μπαταρίες που δεν χρησιμοποιείτε μα-
κριά από συνδετήρες γραφείου, νομίσματα, κλειδιά, 
καρφιά, βίδες ή/και από άλλα μεταλλικά μικροαντικεί-
μενα που μπορεί να βραχυκλώσουν τις επαφές τους. Το 
βραχυκύκλωμα των επαφών μιας μπαταρίας μπορεί να προ-
καλέσει εγκαύματα ή/και φωτιά.
 Μια τυχόν εσφαλμένη χρησιμοποίηση μπορεί να οδηγή-
σει σε διαρροή υγρών από την μπαταρία. Αποφεύγετε 
κάθε επαφή μ’ αυτά. Σε περίπτωση τυχαίας επαφής ξε-
πλύνετε καλά με νερό. Σε περίπτωση που τα υγρά θα έρ-
θουν σε επαφή με τα μάτια, πρέπει να ζητήσετε επίσης 
και ιατρική βοήθεια. Διαρρέοντα υγρά μπαταρίας μπορεί 
να οδηγήσουν σε ερεθισμούς του δέρματος ή σε εγκαύματα.
OBJ_BUCH-3005-001.book  Page 61  Monday, September 5, 2016  11:47 AM

62 | Ελληνικά 
1 609 92A 1PT | (5.9.16)
Bosch Power Tools
 Σε περίπτωση βλάβης ή/και αντικανονικής χρήσης της 
μπαταρίας μπορεί να εξέλθουν αναθυμιάσεις από την 
μπαταρία. Αφήστε να μπει φρέσκος αέρας και επισκε-
φτείτε ένα γιατρό αν αισθανθείτε ενοχλήσεις. Οι ανα-
θυμιάσεις μπορεί να ερεθίσουν τις αναπνευστικές οδούς.
 Φορτίζετε τις μπαταρίες μόνο με φορτιστές που προτεί-
νονται από τον κατασκευαστή. Ένας φορτιστής που είναι 
κατάλληλος μόνο για ένα συγκεκριμένο τύπο μπαταριών δη-
μιουργεί κίνδυνο πυρκαγιάς όταν χρησιμοποιηθεί για άλλες 
μπαταρίες.
 Να χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο σε συνδυασμό με 
το προϊόν σας της Bosch. Μόνο έτσι προστατεύεται η μπα-
ταρία από επικίνδυνες υπερφορτίσεις.
 H μπαταρία μπορεί να υποστεί ζημιά από αιχμηρά αντι-
κείμενα, όπως π. χ. καρφί ή κατσαβίδι ή από εξωτερική 
άσκηση δύναμης. Μπορεί να προκληθεί ένα εσωτερικό 
βραχυκύκλωμα με αποτέλεσμα την ανάφλεξη, την εμφάνιση 
καπνού, την έκρηξη ή την υπερθέρμανση της μπαταρίας.
 Διαβάστε και τηρήστε αυστηρά τις υποδείξεις ασφαλεί-
ας και εργασίας στις οδηγίες λειτουργίας της συσκευής, 
την οποία συνδέετε στο ραδιόφωνο.
Περιγραφή του προϊόντος και της 
ισχύος του
Διαβάστε όλες τις υποδείξεις ασφαλείας και 
τις οδηγίες. Αμέλειες κατά την τήρηση των υπο-
δείξεων ασφαλείας και των οδηγιών μπορεί να 
προκαλέσουν ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή/και 
σοβαρούς τραυματισμούς.
Απεικονιζόμενα στοιχεία
Η απαρίθμηση των απεικονιζόμενων στοιχείων αναφέρεται 
στην απεικόνιση του ραδιοφώνου στη σελίδα γραφικών.
Χειρολαβή
Μεγάφωνο
Πλήκτρο ON/OFF
Πλήκτρο για ρύθμιση του τόνου με το χέρι «Equalizer»
Πλήκτρο μείωσης Ένταση/Μπάσα/Ύψη «Vol –»
Πλήκτρο αύξησης Ένταση/Μπάσα/Ύψη «Vol +»
Ραβδοειδής κεραία
Οθόνη
Πλήκτρα αποθήκευσης προγραμμάτων
10 Πλήκτρο για ρύθμιση χρόνου
11 Πλήκτρο για αναζήτηση κατερχόμενης ζεύξης
12  Πλήκτρο για αναζήτηση ανερχόμενης ζεύξης
13 Πλήκτρο σίγασης «Mute»
14 Πλήκτρο επιλογής της ακουστικής πηγής «Source»
15 Μπαταρία*
16 Πλήκτρο απομανδάλωσης μπαταρίας
17 Υποδοχή μπαταριών
18 Βίδα καπακιού θήκης μπαταρίας
19 Καπάκι θήκης μπαταρίας
20 Καπάκι της θήκης διαφύλαξης
21 Μοχλός ασφάλισης της θήκης διαφύλαξης
22 Υποδοχή «AUX IN»
23 Υποδοχή σύνδεσης 12 V
24 Εμβυσαμτώσιμο τροφοδοτικό
25 Βύσμα
26 Καλώδιο AUX
*Εξαρτήματα που απεικονίζονται ή περιγράφονται δεν περιέχονται 
στη στάνταρ συσκευασία. Για τον πλήρη κατάλογο εξαρτημάτων κοί-
τα το πρόγραμμα εξαρτημάτων.
Στοιχεία ένδειξης
Ένδειξη Ραδιοφωνική συχνότητα
Ένδειξη κατάστασης φόρτισης
Ένδειξη Στερεοφωνική λήψη
Ένδειξη σίγασης
Πολυλειτουργική ένδειξη
Ένδειξη Ακουστική πηγή
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Φορητό ραδιόφωνο
EasyRadio 12
Αριθμός ευρετηρίου
3 603 JB1 0..
Ενδιάμεσες μπαταρίες
2 x 1,5 V (LR03/AAA)
Μπαταρία
V
10,8 – 12
Βάρος σύμφωνα με EPTA-
Procedure 01:2014
kg
1,7
Επιτρεπτή θερμοκρασία 
περιβάλλοντος
– κατά τη φόρτιση
– κατά τη λειτουργία*
– κατά την αποθήκευση
°C
°C
°C
0...+45
–10...+40
–20...+50
Συνιστούμενες μπαταρίες
PBA 10,8V ...
PBA 12V ...
Συνιστούμενοι φορτιστές
AL 11.. CV
Ακουστική λειτουργία/Ρα-
διόφωνο
Τάση λειτουργίας
– κατά τη λειτουργία με 
εμβυσματώσιμο 
τροφοδοτικό
– κατά τη λειτουργία με 
μπαταρία
V
V
12
10,8 – 12
Ονομαστική ισχύς Ενισχυτής 
(κατά τη λειτουργία με εμβυ-
σματώσιμο τροφοδοτικό)
2 x 5 W
Περιοχή λήψης
– Υπερβραχέα  κύματα  (FM)
– Μεσαία  κύματα  (AM)
MHz
kHz
87,5–108
531–1602
* Περιορισμένη ισχύς στις θερμοκρασίες <0 °C
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά εξακριβώθηκαν με μπαταρία από τη συσκευα-
σία.
OBJ_BUCH-3005-001.book  Page 62  Monday, September 5, 2016  11:47 AM

 Ελληνικά | 63
Bosch Power Tools
1 609 92A 1PT | (5.9.16)
Συναρμολόγηση
Παροχή ενέργειας του ραδιοφώνου
Η παροχή ενέργειας του ραδιοφώνου μπορεί να πραγματοποιη-
θεί μέσω του φις-τροφοδοτικού 24 ή μέσω μιας μπαταρίας ιό-
ντων λιθίου 15.
Λειτουργία με επαναφορτιζόμενη μπαταρία
Υπόδειξη: Η χρήση μη κατάλληλων για το ραδιόφωνο μπαταρι-
ών μπορεί να οδηγήσει σε λάθος λειτουργίες ή σε ζημιά του ρα-
διοφώνου.
Υπόδειξη: Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία παραδίδεται μερι-
κώς φορτισμένη. Για να εξασφαλίσετε την πλήρη ισχύ της επα-
ναφορτιζόμενης μπαταρίας πρέπει, πριν την χρησιμοποιήσετε 
για πρώτη φορά, να την φορτίσετε εντελώς.
 Να χρησιμοποιείτε μόνο τους φορτιστές που αναφέρο-
νται στα τεχνικά στοιχεία. Μόνο αυτοί οι φορτιστές είναι 
εναρμονισμένοι με την μπαταρία ιόντων λιθίου που χρησιμο-
ποιείται στο ραδιόφωνό σας.
Η μπαταρία ιόντων λιθίου μπορεί να φορτιστεί ανά πάσα στιγμή. 
Η διακοπή της φόρτισης δεν βλάπτει την μπαταρία.
Τοποθετήστε την μπαταρία στην υποδοχή μπαταρίας 17 έτσι, 
ώστε οι επαφές της μπαταρίας να ακουμπήσουν επάνω στις επα-
φές στην υποδοχή μπαταρίας 17 και αφήστε την μπαταρία να 
ασφαλίσει στην υποδοχή.
Η ένδειξη κατάστασης φόρτισης της μπαταρίας b εμφανίζεται 
στην οθόνη, μόλις τοποθετηθεί μια μπαταρία με επαρκή τάση 
και το ραδιόφωνο δεν είναι συνδεδεμένο με το φις-τροφοδοτι-
κό 24 με το δίκτυο του ρεύματος.
Στην ένδειξη κατάστασης φόρτισης μπαταρίας b εμφανίζεται η 
τρέχουσα κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας. Όταν η ένδειξη 
κατάστασης φόρτισης μπαταρίας αναβοσβήνει, τότε η μπατα-
ρία πρέπει να αντικατασταθεί.
Για να αφαιρέσετε την μπαταρία 15 πατήστε σ’ αυτήν το πλή-
κτρο αποδέσμευσης 16 και αφαιρέστε την από την υποδοχή 
μπαταριών 17.
Каталог: media -> media -> garden -> gardenmedia -> manuals
media -> Қазақ хандығының құрылуы және Керей мен Жәнібек cұлтандар Хандықтың құрылуы
media -> ТӨленова зирабүбі Маймаққызы, Қр бғМ ҒК
media -> С. Мәжитов Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институты Пікір жазған К. Л. Есмағамбетов
media -> Бүкілресейлік Құрылтай жиналысына қазақ сайлаушыларынан аманат (1917 ж.) Серікбаев Е. Қ. М. Х. Дулати атындағы ТарМУ, т.ғ. к.,доцент
media -> АҚТӨбе облысының тыл еңбекшілері ұлы отан соғысы жылдарында
media -> Ұлы отан соғысы жылдарындағы мұнайлы өҢір а. Ж. ƏБденов
manuals -> Ru Оригинальное руководство по эксплуатации uk
manuals -> Ru Оригинальное руководство по эксплуатации uk


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   34


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет