Mk Оригинално упатство за работа sr


 Program kaydetme tuşları 10жүктеу 14.91 Mb.
Pdf просмотр
бет14/34
Дата27.03.2017
өлшемі14.91 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   34

Program kaydetme tuşları
10 Saat ayarı tuşu
11 Aşağı doğru arama tuşu
12 Yukarı doğru arama tuşu
13 Sessizlik tuşu “Mute”
14 Ses kaynağı seçme tuşu “Source”
15 Akü*
16 Akü boşa alma düğmesi
17 Akü yuvası
18 Batarya gözü kapağı vidası
19 Batarya gözü kapağı
20 Saklama gözü kapağı
21 Saklama gözü kilitleme kolu
22 “AUX IN”-Soketi
23 12 V bağlantı yuvası
24 Güç kaynağı fişi
25 Cihaz fişi
26 AUX-Kablosu
*Şekli gösterilen veya tanımlanan aksesuar standart teslimat kap-
samında değildir. Aksesuarın tümünü aksesuar programımızda bu-
labilirsiniz.
Gösterge elemanları
Radyo frekansı göstergesi
Akü şarj durumu göstergesi
Stereo algılama göstergesi
Sessiz göstergesi
Multi fonksiyon göstergesi
Ses kaynağı göstergesi
Teknik veriler
Taşınabilir radyo
EasyRadio 12
Ürün kodu
3 603 JB1 0..
Tampon bataryalar
2 x 1,5 V (LR03/AAA)
Akü
V
10,8 – 12
Ağırlığı EPTA-Procedure 
01:2014’e göre
kg
1,7
İzin verilen ortam sıcaklığı
– Şarjda
– İşletmede*
– Depolamada
°C
°C
°C
0...+45
–10...+40
–20...+50
Tavsiye edilen aküler
PBA 10,8V ...
PBA 12V ...
Tavsiye edilen şarj cihazları
AL 11.. CV
* <0 °C sıcaklıklarda sınırlı performans
Teknik veriler teslimat kapsamındaki akü ile tespit edilmiştir.
OBJ_BUCH-3005-001.book  Page 67  Monday, September 5, 2016  11:47 AM

68 | Türkçe 
1 609 92A 1PT | (5.9.16)
Bosch Power Tools
Montaj
Radyonun enerji beslemesi
Radyonun enerji beslemesi güç kaynağı 24 veya bir lityum 
iyon akü 15 üzerinden olabilir.
Akü ile işletme
Not: Radyoya uygun olmayan akülerin kullanılması hatalı fonk-
siyonlara veya radyonun hasar görmesine neden olabilir.
Not: Akü kısmi şarjlı olarak teslim edilir. Akünün tam perfor-
mansına ulaşabilmesi için ilk kullanımdan önce aküyü şarj ci-
hazında tam olarak şarj edin.
 Sadece teknik veriler bölümünde belirtilen şarj cihazla-
rını kullanın. Sadece bu şarj cihazları radyonuzda kullanı-
lan lityum iyon aküler için tasarlanmıştır.
Li-Ion aküler kullanım ömürleri kısalmadan istendiği zaman 
şarj edilebilir. Şarj işleminin kesilmesi aküye zarar vermez.
Aküyü akü yuvasına 17 akü bağlantılarının akü yuvasındaki 17 
bağlantılara temas edecek biçimde yerleştirin ve akünün akü 
yuvasında kilitleme yapmasını sağlayın.
Ekranda akü şarj durumu göstergesi b, yeterli gerilime sahip 
bir akü takıldığında ve radyo güç kaynağı 24 üzerinden akım 
şebekesine bağlı olmadığında, görünür.
Akü şarj durumu göstergesi b akünün güncel şarj durumunu 
gösterir. Akü şarj durumu göstergesi yanıp sönmeye başladı-
ğında akünün şarj edilmesi gerekir.
Aküyü 15 çıkarmak için boşa alma tuşlarına 16 basın ve aküyü 
akü yuvasından 17 çıkarın.
Güç kaynağı ile işletme
 Şebeke gerilimine dikkat edin! Güç kaynağı için kullanı-
lan akım kayağının gerilimi güç kaynağının tip etiketinde 
belirtilen gerilimle aynı olmalıdır.
12 V bağlantı soketinin 23 koruyucu kapağını açın. 12 V güç 
kaynağının alet fişini 25 bağlantı soketine 23 takın. Güç kay-
nağını akım şebekesine bağlayın.
 Sadece radyonuz için öngörülen orijinal Bosch güç kay-
nağı kullanın. Radyonun kusursuz biçimde çalışması an-
cak bu şekilde sağlanır.
Alet fişini çıkardığınız takdirde kirlenmeye karşı koruma sağla-
mak üzere 12 V bağlantı soketinin 23 kapağını tekrar kapatın.
Radyo kullanım dışında iken güç kaynağı 24 radyonun sakla-
ma gözünde saklanabilir. Kilitleme kolunu 21 açın ve saklama 
gözünün kapağını 20 kaldırın.
Tampon bataryaların takılması/değiştirilmesi
Radyonun saatini belleğe alabilmek için yedek bataryalar ta-
kılmalıdır. Bu işlem için alkali mangan bataryaların kullanılma-
sı tavsiye edilir.
Batarya gözünü açmak için vidayı 18 gevşetin ve batarya gözü 
kapağını 19 alın. Tampon bataryaları yerleştirin. Batarya gözü 
kapağının dış tarafındaki şekle bakarak doğru kutuplama ya-
pın.
Batarya gözü kapağını 19 tekrar takın ve vida 18 ile tespit 
edin.
Gösterge e zayıflamaya veya radyonun saati belleğe alınma-
maya başladında yedek bataryaları değiştirin.
Daima bataryaların hepsini birden değiştirin. Aynı üreticinin 
aynı kapasitedeki bataryalarını kullanın.
 Uzun süre kullanmayacaksanız yedek bataryaları rad-
yodan çıkarın. Yedek bataryalar uzun süreli depolamalar-
da korozyona uğrayabilir ve kendiliklerinden boşalabilirler.
İşletme
 Radyoyu neme ve doğrudan gelen güneş ışınına karşı 
koruyun. Bu radyo sadece kuru kapalı mekanlarda kullanıl-
maya uygundur.
Sesli işletme
Açma/kapama
Radyoyu açmak için açma/kapama tuşuna 3 basın. Ekran 8 
etkinleşir ve radyonun son olarak kapatıldığındaki ses kaynağı 
tekrar çalışır.
Sesli işletme/radyo
İşletme gerilimi
– Güç kaynağı ile işletmede
– Akülü işletmede
V
V
12
10,8 – 12
Amplifikatör (yükselteç) an-
ma gücü (güç kaynağı ile iş-
letmede)
2 x 5 W
Çekim alanı
– UKW
– MW
MHz
kHz
87,5–108
531–1602
Güç kaynağı
Ürün kodu
1 600 A00 0..
Giriş gerilimi
V~
100–240
Frekans
Hz
50/60
Giriş akımı
mA
500
Çıkış gerilimi
V=
12
Çıkış akımı
mA
1500
Ağırlığı EPTA-Procedure 
01:2014’e göre
kg
0,2
Koruma sınıfı
/
II
Taşınabilir radyo
EasyRadio 12
* <0 °C sıcaklıklarda sınırlı performans
Teknik veriler teslimat kapsamındaki akü ile tespit edilmiştir.
Gösterge
Kapasitesi
≥2/3
≥1/3
<1/3
Rezerve
Akü boş
OBJ_BUCH-3005-001.book  Page 68  Monday, September 5, 2016  11:47 AM

 Türkçe | 69
Bosch Power Tools
1 609 92A 1PT | (5.9.16)
Not: Radyo akü ile ilk kez çalıştırıldığında veya uzun süre kul-
lanım dışı kaldıktan sonraki çalıştırmada, radyonun açılabil-
mesi için açma/kapama tuşuna 3 birçok kez veya uzun süre 
basılması gerekli olabilir.
Tuşa her basılışta Display 8 birkaç saniye aydınlatılır.
Radyoyu kapatmak için açma/kapama tuşuna 3 yeniden ba-
sın. Ses kaynağının güncel ayarı belleğe alınır.
Enerjiden tasarruf etmek için kullanmadığınız zamanlar radyo-
yu kapatın.
Ses şiddetinin ayarlanması
Radyo açıldıktan sonra daima orta bir ses şiddeti (değer 10) 
ayarlı olur.
Ses şiddetini yükseltmek için “Vol +” 6 tuşuna, azaltmak için 
“Vol –” 5 tuşuna basın. Ses şiddeti ayarı “VL” 0 ile 20 değer-
leri arasında birkaç saniye Display'deki göstergede e görünür.
Ses şiddetini bir radyo vericisini ayarlamadan veya değiştir-
meden önce düşük bir değere, harici bir ses kaynağını başlat-
madan önce ise orta bir değere ayarlayın.
Sesi kapatmak için “Mute” 13 tuşuna basın. Sesi tekrar aç-
mak için ya “Mute” 13 tuşuna tekrar basın veya bir ses şiddeti 
tuşuna “Vol +” 6 veya “Vol –” 5 basın.
Ses tipinin ayarlanması
Optimum ses alabilmek için radyoya bir Equalizer entegre 
edilmiştir.
Derinlik seviyesini manüel olarak değiştirmek için “Equali-
zer” 4 tuşuna bir kez basın. Display'de “BA” ve belleğe alınan 
derinlik seviyesi değeri göstergede e görünür. Yükseklik sevi-
yesi için “Equalizer” 4 tuşuna tekrar basın, göstergede e 
“TR” ve belleğe alınan yükseklik seviyesi değeri görünür.
Derinlik veya yükseklik seviyesi –5 ile +5 aralığında değiştiri-
lebilir. Gösterilen değeri yükseltmeke için “Vol +” 6 tuşuna, 
indirmek için “Vol –” 5 tuşuna basın. Değiştirilen değerler 
gösterge e son tuşa basma işleminden birkaç saniye sonra za-
man göstergesine geçtiğinde otomatik olarak belleğe alınır.
Ses kaynağının seçilmesi
Ses kaynağını seçmek için “Source” 14 tuşuna Display'deki 
göstergede f istenen dahili ses kaynağı (bakınız: “Radyo veri-
cilerinin ayarlanması/hafızaya alınması”, sayfa 69) veya hari-
ci ses kaynağı (bakınız: “Harici ses kaynaklarının bağlanması”, 
sayfa 69) görününceye kadar basın:
– “FM”: UKW üzerinden radyo,
– “AM”: MW üzerinden radyo,
– “AUX”: Harici ses kaynağı (örneğin CD-Player) 3,5 mm so-
ket 22 üzerinden.
Çubuk antenin doğrultulması
Radyo çubuk anten 7 takılı olarak teslim edilir. Radyoyu çalış-
tırırken çubuk anteni sesin en iyi geldiği yöne çevirin.
Yeterli ses algılanamıyorsa, radyoyu daha iyi sinyal alınan baş-
ka bir yere yerleştirin.
Not: Radyo, radyo vericileri, sinyalle çalışan veya diğer elek-
tronik cihazların çok yakınında çalıştırılırken sinyal algılamada 
kısıtlamalar olabilir.
Radyo vericilerinin ayarlanması/hafızaya alınması
Ses kaynağı seçme tuşuna “Source” 14 göstergede f “FM” ul-
tra kısa dalga algılama alanı için (UKW) veya “AM” orta dalga 
algılama alanı için (MW) görünceye kadar basın.
Belirli bir radyo frekansanı ayarlamak için yukarı doğru ara-
ma tuşuna
 12 veya aşağı doğru arama tuşuna
 11 ba-
sın. Güncel frekan Display'deki göstergede a görünür.
Yüksek sinyal şiddetindeki radyo vericilerini aramak için 
yukarı doğru arama tuşuna 
 12 veya aşağı doğru arama 
tuşuna
 11 basın ve tuşu kısa süre basılı tutun. Bulunan 
radyo vericisinin frekansı Display'deki göstergede a görünür.
Uygun bir sinyal yeterli yoğunlukta alındığında radyo otomatik 
olarak stereo algılama moduna geçer. Ekranda stereo algıla-
ma göstergesi c görünür.
Ayarlanan bir vericiyi belleğe almak için programlama tuş-
larından 9 birine 3 saniye süre ile basın. Göstergede e “PR” ve 
seçilen program belleğe alma tuşu numarası görününce verici 
belleğe alınmış olur.
5 UKW ve 5 MW vericiyi belleğe alabilirsiniz. Yeni seçilen bir 
radyo vericisinin daha önce seçilen radyo vericisi üzerine ya-
zılacağına dikkat edin.
Belleğe alınmış bir vericiyi görmek için ilgili programalama 
tuşuna 9 kısaca basın. Göstergede e birkaç saniye süre ile 
“PR” ve programın bellek numarası görünür.
Harici ses kaynaklarının bağlanması
Bu cihazda entegre radyo yanında daha başka harici ses kay-
nakları da çalınabilir.
“AUX IN”-Soketi 22 koruyucu kapağını çıkarın. AUX-Kablosu-
nun 26 açılı 3,5 mm fişini sokete takın (grafik sayfasındaki şe-
kil). AUX-Kablosunun diğer fişini uygun bir ses kaynağına ta-
kın.
Bağlanan ses kaynağını görmek için ses kaynağı seçme tuşuna 
“Source” 14 Display'deki göstergede f “AUX” görününceye 
kadar basın.
AUX-Kablosunun fişini çıkardığınızda kirlenmeye karşı koru-
ma sağlamak üzere “AUX IN”-Soketinin 22 koruyucu kapağını 
tekrar takın.
Zaman göstergesi
Radyonun ayrı enerji beslemeli zaman göstergesi vardır. Ye-
terli kapasitedeki yedek bataryalar batarya gözüne takılı ise 
(Bakınız: “Tampon bataryaların takılması/değiştirilmesi”, 
Sayfa 68), radyo akülü enerji beslemesinden veya güç kayna-
ğı enerji beslemesinde ayrı olsa bile saat kaydedilebilir.
Saat ayarının yapılması
– Saat ayarı yapmak için saat ayarı tuşuna
 10 göstergede 
e saat sayısı yanıp sönmeye başlayıncaya kadar basın.
– Doğru saat sayısı gösterilinceye kadar yukarı doğru arama 
tuşuna
 12 veya aşağı doğru arama tuşuna
 11 ba-
sın.
– Tuşa
 10 göstergede e dakika sayısı yanıp sönmeye baş-
layacak ölçüde yeniden basın.
– Doğru dakika sayısı gösterilinceye kadar yukarı doğru ara-
ma tuşuna
 12 veya aşağı doğru arama tuşuna
 11 
basın.
– Saat ayarını belleğe almak için tuşa
 10 üçüncü kez ba-
sın.
OBJ_BUCH-3005-001.book  Page 69  Monday, September 5, 2016  11:47 AM

70 | Türkçe 
1 609 92A 1PT | (5.9.16)
Bosch Power Tools
Çalışırken dikkat edilecek hususlar
Akünün optimum verimle kullanılmasına ilişkin 
açıklamalar
Aküyü nemden ve sudan koruyun.
Aküyü –20 ... 50 derece arasında bir sıcaklıkta saklayın. Ör-
neğin aküyü yaz aylarında otomobil içinde bırakmayın.
Yeni veya uzun süre kullanılmamış bir akü ancak yaklaşık 5 kez 
şarj/deşarj olduktan sonra tam performansına kavuşur.
Şarj işleminden sonra çok kısa süre çalışılabiliyorsa akü ömrü-
nü tamamlamış ve değiştirilmesi gerekiyor demektir.
Tasfiye konusundaki talimat hükümlerine uyun.
Hataların nedenleri ve giderilmeleri
Yukarıda anılan önlemlerle hatalar giderilemiyorsa yetkili 
Bosch Müşteri Servisine başvurun.
Bakım ve servis
Bakım ve temizlik
İyi ve güvenli çalışabilmek için radyoyu temiz tutun.
Kirleri ve pislikleri nemli, temiz bir bezle silin. Deterjan veya 
çözücü madde kullanmayın.
Müşteri hizmeti ve uygulama danışmanlığı
Müşteri hizmeti ürününüzün onarım, bakım ve yedek parçala-
rına ilişkin sorularınızı yanıtlandırır. Demonte görünüşler ve 
yedek parçalara ilişkin ayrıntılı bilgiyi aşağıdaki Web sayfasın-
da bulabilirsiniz:
www.bosch-pt.com
Bosch uygulama danışmanlığı ekibi ürünlerimize ve ilgili akse-
suara ilişkin sorularınızda size memnuniyetle yardımcı olur.
Bütün başvuru ve yedek parça siparişlerinizde ürünün tip eti-
keti üzerindeki 10 haneli ürün kodunu mutlaka belirtin.
Türkçe
Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Aydinevler Mah. Inonu Cad. No:20
Ofis Park A Blok
34854 Kucukyali/Maltepe
Tel.: 444 80 10 
Fax: +90 216 432 00 82 
E-Mail: iletisim@bosch.com.tr
İdeal Eletronik Bobinaj
Yeni San. Sit. Cami arkası No: 67
Aksaray
Tel.: 0382 2151939
Tel.: 0382 2151246
Bulsan Elektrik
İstanbul Cad. Devrez Sok. İstanbul Çarşısı 
No: 48/29 İskitler
Ankara
Tel.: 0312 3415142
Tel.: 0312 3410203
Faz Makine Bobinaj
Sanayi Sit. 663 Sok. No: 18
Antalya
Tel.: 0242 3465876
Tel.: 0242 3462885
Örsel Bobinaj
1. San. Sit. 161. Sok. No: 21 
Denizli
Tel.: 0258 2620666
Bulut Elektrik
İstasyon Cad. No: 52/B Devlet Tiyatrosu Karşısı
Elazığ
Tel.: 0424 2183559
Körfez Elektrik
Sanayi Çarşısı 770 Sok. No: 71
Erzincan
Tel.: 0446 2230959
Nedeni
Giderilmesi
Radyo işlev görmüyor
Enerji beslemesi yok
Güç kaynağını ve cihaz fişini 
veya dolu (tam olarak) aküyü 
takın
Radyo çok sıcak veya çok so-
ğuk
Radyo işletme sıcaklığına ge-
linceye kadar bekleyin
Radyo şebeke işletmesinde işlev görmüyor
Güç kaynağı veya bağlantı 
kablosu arızalı
Güç kaynağını ve bağlantı 
kablosunu kontrol edin ve ge-
rekiyorsa değiştirin
Yanlış güç kaynağı kullanılıyor Orijinal Bosch güç kaynağı 
kullanın (yedek parça olarak 
da temin edilebilir)
Radyo akülü işletmede işlev görmüyor
Akü kontakları kirli
Akü kontaklarını temizleyin; 
örneğin aküyü birkaç kez ta-
kıp çıkararak. Gerekiyorsa 
aküyü yenileyin
Akü arızalı
Aküyü yenileyin
Akü çok sıcak veya çok soğuk Akü işletme sıcaklığına gelin-
ceye kadar bekleyin
Radyo aniden işlevsiz kalıyor
Güç kaynağı veya akü doğru 
veya tam olarak takılmamış
Güç kaynağını veya aküyü 
doğru ve tam olarak takın
Radyo kötü çekiyor
Diğer cihazlar parazit yapıyor 
veya radyonun bulunduğu yer 
uygun değil
Radyoyu sinyalin daha iyi alı-
nabileceği bir yere veya diğer 
elektronik cihazlardan daha 
uzak bir yere yerleştirin
Zaman göstergesi hatalı
Saate ait tampon bataryalar 
boş
Tampon bataryaları değiştirin
Tampon bataryalar yanlış ku-
tuplama ile yerleştirilmiş
Tampon bataryaları doğru ku-
tuplama yaparak yerleştirin
OBJ_BUCH-3005-001.book  Page 70  Monday, September 5, 2016  11:47 AM

 Polski | 71
Bosch Power Tools
1 609 92A 1PT | (5.9.16)
Ege Elektrik
İnönü Bulvaro No: 135 Muğla Makasarası Fethiye
Fethiye
Tel.: 0252 6145701
Değer İş Bobinaj
İsmetpaşa Mah. İlk Belediye Başkan Cad. 5/C Şahinbey
Gaziantep
Tel.: 0342 2316432
Çözüm Bobinaj
İsmetpaşa Mah. Eski Şahinbey Belediyesi altı Cad. No: 3/C
Gaziantep
Tel.: 0342 2319500
Onarım Bobinaj
Raifpaşa Cad. No: 67 İskenderun
Hatay
Tel.: 0326 6137546
Günşah Otomotiv
Beylikdüzü Sanayi Sit. No: 210 Beylikdüzü
İstanbul
Tel.: 0212 8720066
Aygem
10021 Sok. No: 11 AOSB Çiğli
İzmir
Tel.: 0232 3768074
Sezmen Bobinaj
Ege İş Merkezi 1201/4 Sok. No: 4/B Yenişehir
İzmir
Tel.: 0232 4571465
Ankaralı Elektrik
Eski Sanayi Bölgesi 3. Cad. No: 43
Kayseri
Tel.: 0352 3364216
Asal Bobinaj
Eski Sanayi Sitesi Barbaros Cad. No: 24
Samsun
Tel.: 0362 2289090
Üstündağ Elektrikli Aletler
Nusretiye Mah. Boyacılar Aralığı No: 9 
Tekirdağ
Tel.: 0282 6512884
Nakliye
Alet içindeki lityum iyon (Li-Ion) aküler tehlikeli madde taşıma 
yönetmeliği hükümlerine tabidir. Aküler başka bir yükümlülük 
olmaksızın kullanıcı tarafından caddeler üzerinde taşınabilir.
Üçüncü kişiler eliyle yollanma durumunda (örneğin hava yolu 
ile veya nakliye şirketleri ile) paketleme ve etiketlemeye ilişkin 
özel hükümlere uyulmalıdır. Bu nedenle gönderi paketlenir-
ken bir tehlikeli madde uzmanından yardım alınmalıdır.
Aküleri sadece ve ancak gövdelerinde hasar yoksa gönderin. 
Açık kontakları kapatın ve aküyü ambalaj içinde hareket etme-
yecek biçimde paketleyin.
Lütfen olası ek ulusal yönetmelik hükümlerine de uyun.
Tasfiye
Radyolar, güç kaynakları, aküler/bataryalar, aksesuar 
ve ambalaj malzemesi çevre dostu tasfiye amacıyla bir 
geri kazanım merkezine yollanmalıdır.
Radyoları, güç kaynaklarını ve aküleri/bataryaları evsel atıkla-
rın içine atmayın!
Sadece AB üyesi ülkeler için:
2012/19/EU sayılı Avrupa yönetmeliği uya-
rınca kullanım ömrünü tamamlamış elektrikli 
aletleri ve 2006/66/EC sayılı Avrupa yönet-
meliği uyarınca kullanım ömrünü tamamla-
mış aküler/bataryalar ayrı ayrı toplanmak ve 
çevre dostu tasfiye amacıyla geri dönüşüm 
merkezine gönderilmek zorundadır.
Aküler/Bataryalar:
Li-Ion:
Lütfen bölüm “Nakliye”, sayfa içindeki 
uyarılara uyun 71.
Değişiklik haklarımız saklıdır.
Polski
Wskazówki bezpieczeństwa
Należy przeczytać wszystkie 
wskazówki bezpieczeństwa i za-
lecenia. Nieprzestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa 
i zaleceń może doprowadzić do porażenia prądem elektrycz-
nym, pożaru i/lub poważnych obrażeń ciała.
Należy starannie przechowywać wszystkie przepisy 
i wskazówki bezpieczeństwa dla dalszego zastosowania.
Użyte w poniższym tekście pojęcie »radioodbiornik/radio« 
odnosi się zarówno do radioodbiorników zasilanych energią 
elektryczną z sieci (poprzez zasilacz), jak i do radioodbiorni-
ków zasilanych akumulatorami (bez zasilacza).
 Stanowisko pracy należy utrzymywać w czystości i do-
brze oświetlone. Nieporządek w miejscu pracy lub nie-
oświetlona przestrzeń robocza mogą być przyczyną wy-
padków.
 Wtyczka sieciowa zasilacza musi pasować do gniazda. 
Nie wolno w żaden sposób modyfikować wtyczki. Do 
zasilania radioodbiorników nie wolno stosować żad-
nych wtyków adapterowych. Niezmienione wtyczki i pa-
sujące gniazda zmniejszają ryzyko porażenia prądem.
 Nie wolno używać przewodu zasilacza niezgodnie z 
przeznaczeniem. Nie wolno przenosić radia, trzymając 
je za przewód, ani używać przewodu do zawieszania ra-
dia; nie wolno też wyciągać wtyczki z gniazdka pociąga-
jąc za przewód. Przewód należy chronić przed wyso-
OSTRZEZENIE 
OBJ_BUCH-3005-001.book  Page 71  Monday, September 5, 2016  11:47 AM

72 | Polski 
1 609 92A 1PT | (5.9.16)
Bosch Power Tools
kimi temperaturami, należy go trzymać z dala od oleju, 
ostrych krawędzi oraz ruchomych części urządzenia. 
Uszkodzone lub splątane przewody zwiększają ryzyko po-
rażenia prądem.
 W razie zasilania radia z sieci, przewód przyłączeniowy 
zasilacza należy całkowicie rozwinąć. W przeciwnym 
wypadku przewód może się rozgrzać.
 Wtyczka musi być łatwo dostępna na wypadek koniecz-
ności szybkiego wyciągnięcia jej z gniazda. Wyciągnię-
cie wtyczki z gniazdka to jedyna możliwość odcięcia radia 
od źródła zasilania.
Radio i zasilacz należy chronić przed deszczem 
i wilgocią. Przedostanie się wody do radia lub do 
zasilacza zwiększa ryzyko porażenia prądem.
 Radioodbiornik i zasilacz należy utrzymywać w czysto-
ści. Zanieczyszczenia mogą spowodować porażenie prą-
dem elektrycznym.
 Przed każdym użyciem należy skontrolować radiood-
biornik, zasilacz, przewód i wtyczki. W razie stwierdze-
nia uszkodzeń nie wolno użytkować radioodbiornika. 
Nie należy otwierać radioodbiornika ani zasilacza, a na-
prawę tych urządzeń należy zlecać jedynie wykwalifi-
kowanym fachowcom i tylko przy użyciu oryginalnych 
części zamiennych. Uszkodzone radioodbiorniki, zasila-
cze, przewody i wtyczki zwiększają ryzyko porażenia prą-
dem.
 Niniejszy radioodbiornik nie jest dostosowany do ob-
sługi przez dzieci lub osoby ograniczone fizycznie, 
emocjonalnie, lub psychicznie, a także przez osoby z 
niewystarczającym doświadczeniem i/lub niedosta-
Каталог: media -> media -> garden -> gardenmedia -> manuals
media -> Қазақ хандығының құрылуы және Керей мен Жәнібек cұлтандар Хандықтың құрылуы
media -> ТӨленова зирабүбі Маймаққызы, Қр бғМ ҒК
media -> С. Мәжитов Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институты Пікір жазған К. Л. Есмағамбетов
media -> Бүкілресейлік Құрылтай жиналысына қазақ сайлаушыларынан аманат (1917 ж.) Серікбаев Е. Қ. М. Х. Дулати атындағы ТарМУ, т.ғ. к.,доцент
media -> АҚТӨбе облысының тыл еңбекшілері ұлы отан соғысы жылдарында
media -> Ұлы отан соғысы жылдарындағы мұнайлы өҢір а. Ж. ƏБденов
manuals -> Ru Оригинальное руководство по эксплуатации uk
manuals -> Ru Оригинальное руководство по эксплуатации uk


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   34


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет