Mk Оригинално упатство за работа sr


teczną wiedzą. Niniejszy radioodbiornik może byćжүктеу 14.91 Mb.
Pdf просмотр
бет15/34
Дата27.03.2017
өлшемі14.91 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   34

teczną wiedzą. Niniejszy radioodbiornik może być 
użytkowany przez dzieci powyżej lat 8, przez osoby 
ograniczone fizycznie, emocjonalnie, lub psychicznie, 
a także przez osoby z niewystarczającym doświadcze-
niem i/lub niedostateczną wiedzą tylko w przypadku, 
gdy dzieci lub osoby te znajdują się pod nadzorem oso-
by odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub gdy zo-
stały one poinstruowane, jak w bezpieczny sposób po-
sługiwać się niniejszym radioodbiornikiem i jakie 
ewentualne niebezpieczeństwa związane są z jego 
użytkowaniem. W przeciwnym wypadku istnieje niebez-
pieczeństwo niewłaściwego zastosowania, a także możli-
wość doznania urazów.
 Podczas użytkowania, czyszczenia i konserwacji dzieci 
powinny znajdować się pod nadzorem. Tylko w ten spo-
sób można zagwarantować, że dzieci nie będą się bawiły 
radiem.
 Nie otwierać akumulatora. Istnieje niebezpieczeństwo 
zwarcia.
Akumulator należy chronić przed wysokimi 
temperaturami, np. przed stałym nasłonecznie-
niem, przed ogniem, wodą i wilgocią. Istnieje za-
grożenie wybuchem.
 Nieużywany akumulator należy przechowywać z dala 
od spinaczy, monet, kluczy, gwoździ, śrub oraz innych 
drobnych przedmiotów metalowych, które mogłyby 
spowodować zwarcie styków akumulatora. Zwarcie sty-
ków akumulatora może spowodować oparzenia lub dopro-
wadzić do pożaru.
 Przy niewłaściwym użyciu możliwe jest wydostanie się 
elektrolitu z akumulatora. Należy unikać kontaktu z 
nim, a w przypadku niezamierzonego zetknięcia się 
z elektrolitem, należy umyć dane miejsce ciała wodą. 
Jeżeli ciecz dostała się do oczu, należy dodatkowo 
skonsultować się z lekarzem. Elektrolit może doprowa-
dzić do podrażnienia skóry lub spowodować oparzenia.
 W przypadku uszkodzenia i niewłaściwego użytkowa-
nia akumulatora może dojść do wydzielenia się gazów. 
Wywietrzyć pomieszczenie i w razie dolegliwości 
skonsultować się z lekarzem. Gazy mogą uszkodzić drogi 
oddechowe.
 Akumulatory należy ładować tylko w ładowarkach, za-
lecanych przez producenta. W przypadku  użycia  łado-
warki, przystosowanej do ładowania określonego rodzaju 
akumulatorów, w sposób niezgodny z przeznaczeniem, ist-
nieje niebezpieczeństwo pożaru.
 Akumulator należy użytkować tylko w połączeniu z pro-
duktem firmy Bosch. Tylko w ten sposób można uniknąć 
niebezpiecznych dla akumulatora przeciążeń.
 Ostre przedmioty, takie jak na przykład gwoździe lub 
śrubokręt, a także działanie sił zewnętrznych mogą 
spowodować uszkodzenie akumulatora. Może wówczas 
dojść do zwarcia wewnętrznego akumulatora i do jego 
przepalenia, eksplozji lub przegrzania.
 Należy dokładnie przeczytać i przestrzegać zasad bez-
pieczeństwa i higieny pracy zawartych w instrukcjach 
eksploatacji urządzeń podłączanych do radia.
Opis urządzenia i jego zastosowania
Należy przeczytać wszystkie wskazówki i 
przepisy. Błędy w przestrzeganiu poniższych 
wskazówek mogą spowodować porażenie prą-
dem, pożar i/lub ciężkie obrażenia ciała.
Przedstawione graficznie komponenty
Numeracja przedstawionych graficznie komponentów odnosi 
się do schematu radioodbiornika znajdującego na stronach 
graficznych instrukcji.
Uchwyt transportowy
Głośnik
Wyłącznik urządzenia
Przycisk do ręcznego ustawiania dźwięku »Equalizer«
Przycisk redukowania głośności/basów »Vol –«
Przycisk zwiększania głośności/basów »Vol +«
Antena prętowa
Wyświetlacz
OBJ_BUCH-3005-001.book  Page 72  Monday, September 5, 2016  11:47 AM

 Polski | 73
Bosch Power Tools
1 609 92A 1PT | (5.9.16)
Przyciski programowania stacji
10 Przycisk do nastawiania czasu
11 Szukanie stacji do tyłu skali
12 Szukanie stacji do przodu skali
13 Przycisk do wyłączania dźwięku »Mute«
14 Przycisk do przełączania źródła sygnału »Source«
15 Akumulator*
16 Przycisk odblokowujący akumulator
17 Wnęka na akumulator
18 Śruba pokrywy wnęki na baterie
19 Pokrywa wnęki na baterie
20 Pokrywka wnęki do przechowywania
21 Zamknięcie wnęki do przechowywania
22 Gniazdo »AUX IN«
23 Gniazdo przyłączeniowe 12 V
24 Zasilacz sieciowy
25 Wtyczka przyrządowa 
26 Przewód AUX
*Przedstawiony na rysunkach lub opisany w instrukcji użytkowa-
nia osprzęt nie wchodzi w skład wyposażenia standardowego. 
Kompletny asortyment wyposażenia dodatkowego można znaleźć 
w naszym katalogu osprzętu.
Elementy wskaźników
Wskaźnik częstotliwości
Wskaźnik stanu naładowania akumulatora
Wskaźnik odbioru stereofonicznego
Wskaźnik wyłączania dźwięku
Wskaźnik wielofunkcyjny
Wskaźnik źródła sygnału
Dane techniczne
Montaż
Zasilanie radia
Radio może być zasilane za pośrednictwem zasilacza wtycz-
kowego 24 lub akumulatorem litowo-jonowym 15.
Praca przy użyciu akumulatora
Wskazówka: Zastosowanie innych, nie przewidzianych do 
nabytego radioodbiornika akumulatorów może spowodować 
zakłócenia w pracy lub uszkodzenie radioodbiornika.
Wskazówka: W momencie dostawy akumulator jest nałado-
wany częściowo. Aby zagwarantować wykorzystanie najwyż-
szej wydajności akumulatora, należy przed pierwszym uży-
ciem całkowicie naładować akumulator w ładowarce.
 Stosować wolno tylko te ładowarki, które zostały 
wyszczególnione w Danych Technicznych. Tylko te ła-
dowarki dostosowane są do ładowania znajdującego się w 
wyposażeniu standardowym akumulatora litowo-jonowe-
go.
Akumulator litowo-jonowy można doładować w dowolnej 
chwili, nie powodując tym skrócenia jego żywotności. Prze-
rwanie procesu ładowania nie niesie za sobą ryzyka uszkodze-
nia ogniw akumulatora.
Akumulator należy umieścić we wnęce 17 w taki sposób, aby 
jego styki przylegały do styków we wnęce 17, a następnie 
wsunąć go tak, a by zaskoczył w zapadce.
Przenośny radioodbiornik
EasyRadio 12
Numer katalogowy
3 603 JB1 0..
Baterie buforowe
2 x 1,5 V (LR03/AAA)
Akumulator
V
10,8 – 12
Ciężar odpowiednio do 
EPTA-Procedure 01:2014
kg
1,7
Dopuszczalna temperatura 
otoczenia
– podczas  ładowania
– podczas eksploatacji*
– podczas przechowywania
°C
°C
°C
0...+45
–10...+40
–20...+50
Zalecane akumulatory
PBA 10,8V ...
PBA 12V ...
Zalecane ładowarki
AL 11.. CV
* ograniczona wydajność przy temperaturze <0 °C
Dane techniczne uzyskane zostały w wyników pomiarów z akumulato-
rem wchodzącym w skład dostawy.
Tryb audio/Radio
Napięcie robocze
– praca z zasilaczem 
sieciowym
– przy trybie 
akumulatorowym
V
V
12
10,8 – 12
Moc nominalna zasilacza 
(podczas pracy z zasilaczem 
sieciowym)
2 x 5 W
Zakres odbioru
– UKF
– ŚR
MHz
kHz
87,5–108
531–1602
Zasilacz sieciowy
Numer katalogowy
1 600 A00 0..
Napięcie wejściowe
V~
100–240
Częstotliwość
Hz
50/60
Prąd wejściowy
mA
500
Napięcie wyjściowe
V=
12
Prąd wyjściowy
mA
1500
Ciężar odpowiednio do 
EPTA-Procedure 01:2014
kg
0,2
Klasa ochrony
/
II
Przenośny radioodbiornik
EasyRadio 12
* ograniczona wydajność przy temperaturze <0 °C
Dane techniczne uzyskane zostały w wyników pomiarów z akumulato-
rem wchodzącym w skład dostawy.
OBJ_BUCH-3005-001.book  Page 73  Monday, September 5, 2016  11:47 AM

74 | Polski 
1 609 92A 1PT | (5.9.16)
Bosch Power Tools
Wskaźnik naładowania akumulatora b pojawia się na wyświet-
laczu, gdy w radiu osadzony zostanie akumulator o wystarcza-
jącym napięciu, a radio nie jest podłączone do sieci poprzez 
zasilacz 24.
Wskaźnik ładowania b ukazuje aktualny stan naładowania 
akumulatora. Gdy wskaźnik ładowania akumulatora miga, 
akumulator należy naładować.
Aby wyjąć akumulator 15 należy wcisnąć przyciski odbloko-
wujące 16 umieszczone na akumulatorze, a następnie wy-
ciągnąć akumulator z wnęki 17.
Praca z zasilaczem sieciowym
 Należy zwrócić uwagę na napięcie sieciowe! Napięcie 
źródła prądu zasilacza sieciowego musi zgadzać się z dany-
mi na tabliczce znamionowej zasilacza.
Zdjąć pokrywkę gniazda przyłączeniowego 12 V 23. Wtyczkę 
25 12-V-zasilacza włożyć do gniazda 23. Podłączyć zasilacz 
do sieci elektrycznej.
 Należy stosować wyłącznie oryginalny zasilacz firmy 
Bosch, przewidziany specjalnie do danego radia. Tylko 
wówczas można zagwarantować prawidłowe funkcjono-
wanie radia.
 Aby chronić gniazdo przed zanieczyszczeniem, należy po 
usunięciu wtyczki ponownie zamknąć pokrywkę gniazdka 
przyłącza 12 V 23.
Nieużywany w danym momencie zasilacz 24 można przecho-
wywać w schowku radioodbiornika. W tym celu należy otwo-
rzyć dźwignię blokady 21 i odchylić pokrywkę 20 schowka.
Wkładanie/wymiana baterii buforowych
Aby ustawić i zapisać czas w pamięci radioodbiornika, należy 
uprzednio osadzić baterie buforowe. Do tego celu najlepsze 
są baterie alkaliczno-manganowe.
Aby otworzyć wnękę na baterie należy odkręcić śrubę 18, a 
następnie zdjąć pokrywkę 19. Włożyć baterie buforowe do 
wnęki. Przy wkładaniu należy zwrócić uwagę na prawidłową 
biegunowość – postępować zgodnie ze schematem umiesz-
czonym na zewnętrznej stronie pokrywki wnęki na baterie.
Ponownie nałożyć pokrywkę wnęki na baterię 19 i przymoco-
wać go za pomocą śruby 18.
Gdy wskazanie e wyświetlane będzie coraz słabiej i gdy nie 
będzie się dało zapamiętać godziny, baterie buforowe należy 
wymienić.
Należy wymieniać wszystkie baterie równocześnie. Stosować 
tylko baterie, pochodzące od tego samego producenta i o jed-
nakowej pojemności.
 Jeżeli radio ma być przez dłuższy czas nieużywane, na-
leży wyjąć z niego baterie. Baterie buforowe, które są 
przez dłuższy czas przechowywane mogą ulec korozji i sa-
morozładowaniu.
Praca urządzenia
 Radioodbiornik należy chronić przed wilgocią i bezpo-
średnim nasłonecznieniem. Radioodbiornik nadaje się 
do użytkowania wyłącznie w suchych pomieszczeniach za-
mkniętych.
Tryb audio
Włączanie/wyłączanie
Aby włączyć radio, należy wcisnąć włącznik/wyłącznik 3. Na-
stępuje wówczas aktywacja wyświetlacza 8, a odtwarzanie 
odbywa się z tego źródła, które było ustawione przed ostat-
nim wyłączeniem radia.
Wskazówka: Przy pierwszym użytkowaniu radia przy użyciu 
akumulatora lub po dłuższej przerwie w użytkowaniu podczas 
włączania może okazać się konieczne wielokrotne wciśnięcie 
włącznika/wyłącznika 3 lub dłuższe jego przytrzymanie.
Każde naciśnięcie przycisku powoduje kilkusekundową akty-
wację podświetlenia wyświetlacza 8.
Aby wyłączyć radio, należy ponownie wcisnąć włącznik/wy-
łącznik 3. Aktualne ustawienie źródła dźwięku jest zapamięty-
wane.
Aby zaoszczędzić energię elektryczną, radio należy włączać 
tylko wtedy, gdy jest ono używane.
Ustawianie natężenia dźwięku
Po włączeniu radioodbiornika automatycznie ustawiane jest 
umiarkowane natężenie dźwięku (wartość 10).
Aby zwiększyć natężenie dźwięku należy wcisnąć przycisk 
»Vol +« 6, aby zredukować natężenie dźwięku – przycisk 
»Vol –« 5. Poziom ustawionego natężenia dźwięku »VL« 
(wartość położona między 0 i 20) pojawia się na parę sekund 
na wskaźniku e wyświetlacza.
Przed ustawieniem lub zmianą stacji radiowej, poziom głoś-
ności należy ustawić na dość niską wartość, przed uruchomie-
niem zewnętrznego źródła sygnału na średnią wartość.
Aby wyłączyć dźwięk całkowicie można nacisnąć przycisk 
»Mute« 13. Aby włączyć dźwięk, należy ponownie wcisnąć 
przycisk »Mute« 13 lub jeden z przycisków natężenia dźwię-
ku »Vol +« 6 lub »Vol –« 5.
Ustawianie barwy dźwięku
Dla optymalnego odtwarzania dźwięku, radioodbiornik za-
opatrzony zostało w wbudowany equalizer (korektor graficz-
ny).
Aby ręcznie podregulować poziom tonów niskich (basów), 
należy raz wcisnąć przycisk »Equalizer« 4. Na wyświetlaczu 
pojawi się symbol »BA«, a także zapamiętany poziom tonów 
niskich na wskaźniku e. Aby wyregulować tony wysokie należy 
ponownie wcisnąć przycisk »Equalizer« 4, a na wskaźniku e 
ukaże się symbol »TR« jak również zapamiętana wartość to-
nów wysokich.
Wskaźnik
Pojemność
≥2/3
≥1/3
<1/3
Rezerwa
Akumulator jest wyładowany
OBJ_BUCH-3005-001.book  Page 74  Monday, September 5, 2016  11:47 AM

 Polski | 75
Bosch Power Tools
1 609 92A 1PT | (5.9.16)
Poziom tonów wysokich i niskich można zmieniać w zakresie 
–5 do +5. Aby zwiększyć wyświetloną wartość należy przy-
cisnąć przycisk »Vol +« 6, aby ją zmiejszyć – przycisk 
»Vol –« 5. Zmienione wartości zapamiętywane są automa-
tycznie, podczas gdy wskaźnik e parę sekund po ostatnim na-
ciśnięciu przycisku ponownie zaczyna wyświetlać wskaźnik 
godziny.
Wybór źródła sygnału
Wybór źródła sygnału odbywa się przez wielokrotne naciska-
nie przycisku »Source« 14 – tak długo aż na wyświetlaczu 
ukaże się wskaźnik f dla pożądanego wewnętrznego źródła 
sygnału (zob. »Ustawianie/zapamiętywanie stacji radiowej«, 
str. 75) lub zewnętrznego źródła sygnału (zob. »Podłączanie 
zewnętrznych źródeł sygnału«, str. 75):
– »FM«: radio na falach UKF,
– »AM«: radio na falach średnich,
– »AUX«: zewnętrzne źródło sygnału (np. odtwarzacz CD) 
przez gniazdo 3,5 mm 22.
Ustawianie anteny prętowej
Radioodbiornik dostarczany jest z zamontowaną anteną prę-
tową 7. Podczas pracy w trybie „Radio“ antenę radioodbiorni-
ka należy odchylić w kierunku, z którego możliwy jest jak naj-
lepszy odbiór sygnału.
Jeżeli odbiór nie jest wystarczający, radioodbiornik należy 
ustawić w miejscu, w którym odbiór będzie lepszy.
Wskazówka: Jeżeli radio użytkowane jest w bezpośredniej 
bliskości urządzeń emitujących fale radiowe lub innych urzą-
dzeń elektronicznych, może dojść do zakłóceń odbioru radio-
wego.
Ustawianie/zapamiętywanie stacji radiowej
Przycisk wyboru źródła sygnału »Source« 14 należy nacisnąć 
tyle razy, aby ukazał się wskaźnik f »FM« dla odbioru fal ultra-
krótkich (UKF) względnie »AM« do odbioru fal średnich (ŚR).
Aby ustawić określoną częstotliwość radiową należy wcis-
nąć przycisk szukania do przodu
 12, aby zwiększyć czę-
stotliwość, lub przycisk szukania do tyłu
 11, aby częstotli-
wość zmniejszyć. Aktualna częstotliwość ukazywana jest na 
wskaźniku a wyświetlacza.
Aby znaleźć stację radiową o silnym sygnalenależy wcisnąć 
przycisk szukania do przodu
 12 lub przycisk szukania do 
tyłu
 11 i przytrzymać go przez krótki okres czasu w tej po-
zycji. Częstotliwość znalezionej stacji radiowej ukazywana 
jest na wskaźniku a wyświetlacza.
Przy dostatecznie silnym sygnale radioodbiornik przełącza 
się automatycznie na odbiór stereofoniczny. Na wyświetlaczu 
pojawia się symbol odbioru stereo c.
Aby zapamiętać ustawioną stację radiową, należy wcisnąć 
jeden z przycisków zapamiętywania programów 9 na ok. 3 s. 
Ukazanie się symbolu e »PR« oraz numeru wybranego przyci-
sku oznacza, że stacja została zapamiętana. 
Możliwe jest zapamiętanie 5 stacji UKF i 5 fal średnich. Należy 
wziąć pod uwagę, iż przy ponownym wyborze stacji zajęte 
miejsce w pamięci zostanie skasowane, a na jego miejsce zo-
stanie zapisana nowo wybrana stacja radiowa.
Aby odtworzyć zapamiętaną stację, należy krótko nacisnąć 
na odpowiedni przycisk 9. Na wskaźniku e wyświetli się na pa-
rę sekund symbol »PR« numer pamięci programu.
Podłączanie zewnętrznych źródeł sygnału
Oprócz odtwarzania wbudowanego radia możliwe jest odtwa-
rzanie różnych zewnętrznych źródeł sygnału.
Zdjąć pokrywkę gniazda »AUX IN« 22. Włożyć zagiętą wtycz-
kę 3,5 mm przewodu AUX 26 do gniazda (zob. rys. na stronie 
graficznej). Drugą wtyczkę przewodu AUX włożyć do odpo-
wiedniego źródła sygnału.
Aby rozpocząć odtwarzanie podłączonego źródła sygnału, na-
leży wielokrotnie wcisnąć przycisk wyboru źródła sygnału 
»Source« 14 – aż na wyświetlaczu wyświetli się wskazanie f 
»AUX«.
W celu ochrony przed zanieczyszczeniem, należy po wyjęciu 
wtyczki przewodu AUX ponownie nałożyć pokrywkę na gniaz-
do »AUX IN« 22.
Wskaźnik czasu
Radio zaopatrzone jest w oddzielnie zasilany zegar. Jeżeli we 
wnęce na baterie umieszczone są baterie buforowe o wystar-
czającej pojemności (zob. »Wkładanie/wymiana baterii bufo-
rowych«, str. 74), ustawiony czas zostanie zapamiętany na-
wet po odłączeniu radioodbiornika od zasilania akumulato-
rem lub poprzez zasilacz.
Ustawianie czasu
– Aby ustawić czas, należy wielokrotnie wciskać przycisk
 
10 – tak, aby wskazanie godziny e migało.
– Wciskać przycisk szukania do tyłu
 12 względnie do 
przodu
 11 tak, aby na wyświetlaczu wyświetlone zo-
stało właściwe wskazanie godzin.
– Ponownie wcisnąć przycisk
 10 – tak, aby wskazanie 
minut e migało.
– Wciskać przycisk szukania do tyłu
 12 względnie do 
przodu
 11 tyle razy, aż na wyświetlaczu wyświetlone 
zostanie właściwe wskazanie minut.
– Wcisnąć przycisk
 10 po raz trzeci, aby zapamiętać za-
programowaną godzinę.
Wskazówki dotyczące pracy
Wskazówki dotyczące optymalnego obchodzenia się z 
akumulatorem
Akumulator należy chronić przed wilgocią i wodą.
Akumulator należy przechowywać wyłącznie w temperaturze 
od –20 °C do 50 °C. Nie wolno pozostawiać akumulatora np. 
latem w samochodzie.
Nowy, lub przez dłuższy czas nieużywany akumulator osiąga 
swoją pełną wydajność dopiero po ok. 5 cyklach ładowania i 
wyładowania.
Zdecydowanie krótszy czas prac po ładowaniu wskazuje na 
zużycie akumulatora i konieczność wymiany na nowy.
Przestrzegać wskazówek dotyczących usuwania odpadów.
OBJ_BUCH-3005-001.book  Page 75  Monday, September 5, 2016  11:47 AM

76 | Polski 
1 609 92A 1PT | (5.9.16)
Bosch Power Tools
Błędy – przyczyny i usuwanie
Jeżeli wyżej przytoczone kroki nie spowodują usunięcia błę-
du, należy skontaktować się z w autoryzowanym punktem 
serwisowym firmy Bosch.
Konserwacja i serwis
Konserwacja i czyszczenie
Aby zachować efektywność i bezpieczeństwo użytkowania, 
radioodbiornik należy zawsze utrzymywać w czystości.
Zanieczyszczenia należy usuwać za pomocą wilgotnej, mięk-
kiej ściereczki. Nie używać żadnych środków czyszczących 
ani zawierających rozpuszczalnik.
Obsługa klienta oraz doradztwo dotyczące 
użytkowania
W punkcie obsługi klienta można uzyskać odpowiedzi na pyta-
nia dotyczące napraw i konserwacji nabytego produktu, a tak-
że dotyczące części zamiennych. Rysunki rozłożeniowe oraz 
informacje dotyczące części zamiennych można znaleźć rów-
nież pod adresem:
www.bosch-pt.com
Nasz zespół doradztwa dotyczącego użytkowania odpowie na 
wszystkie pytania związane z produktami firmy Bosch oraz ich 
osprzętem.
Przy wszystkich zgłoszeniach oraz zamówieniach części za-
miennych konieczne jest podanie 10-cyfrowego numeru kata-
logowego, znajdującego się na tabliczce znamionowej pro-
duktu.
Polska
Robert Bosch Sp. z o.o.
Serwis Elektronarzędzi
Ul. Szyszkowa 35/37
02-285 Warszawa
Na www.bosch-pt.pl znajdą Państwo wszystkie szczegóły do-
tyczące usług serwisowych online.
Tel.: 22 7154460
Faks: 22 7154441
E-Mail: bsc@pl.bosch.com
Infolinia Działu Elektronarzędzi: 801 100900 
(w cenie połączenia lokalnego)
E-Mail: elektronarzedzia.info@pl.bosch.com
www.bosch.pl
Transport
Załączone w dostawie akumulatory litowo jonowe podlegają 
wymaganiom przepisów dotyczących towarów niebezpiecz-
nych. Akumulatory mogą być transportowane drogą lądową 
przez użytkownika bez konieczności spełnienia jakichkolwiek 
dalszych warunków.
W przypadku przesyłki przez osoby trzecie (np. transport dro-
gą powietrzną lub za pośrednictwem firmy spedycyjnej) nale-
ży dostosować się do szczególnych wymogów dotyczących 
opakowania i znaczenia towaru. W takim wypadku podczas 
przygotowywania towaru do wysyłki należy skonsultować się 
z ekspertem d/s towarów niebezpiecznych.
Akumulatory można wysyłać tylko wówczas, gdy ich obudowa 
nie jest uszkodzona. Odsłonięte styki należy zakleić, a akumu-
lator zapakować w taki sposób, aby nie mógł on się poruszać 
(przesuwać) w opakowaniu.
Należy wziąć też pod uwagę ewentualne przepisy prawa krajo-
wego.
Przyczyna
Usuwanie błędu
Radio nie działa
Nie ma zasilania prądem
Wsunąć (całkowicie) do ra-
dioodbiornika zasilacz i 
wtyczkę względnie nałado-
wany akumulator
Radio jest za gorące albo za 
zimne
Odczekać, aż radioodbiornik 
uzyska właściwą temperaturę 
roboczą
Radio nie działa po włączeniu do sieci
Uszkodzony zasilacz lub prze-
wód przyłączeniowy
Skontrolować zasilacz i prze-
wód; w razie potrzeby oddać 
do wymiany
Podłączono nieodpowiedni 
zasilacz
Użyć oryginalnego zasilacza 
firmy Bosch (dostępny rów-
nież jako osprzęt dodatkowy)
Каталог: media -> media -> garden -> gardenmedia -> manuals
media -> Қазақ хандығының құрылуы және Керей мен Жәнібек cұлтандар Хандықтың құрылуы
media -> ТӨленова зирабүбі Маймаққызы, Қр бғМ ҒК
media -> С. Мәжитов Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институты Пікір жазған К. Л. Есмағамбетов
media -> Бүкілресейлік Құрылтай жиналысына қазақ сайлаушыларынан аманат (1917 ж.) Серікбаев Е. Қ. М. Х. Дулати атындағы ТарМУ, т.ғ. к.,доцент
media -> АҚТӨбе облысының тыл еңбекшілері ұлы отан соғысы жылдарында
media -> Ұлы отан соғысы жылдарындағы мұнайлы өҢір а. Ж. ƏБденов
manuals -> Ru Оригинальное руководство по эксплуатации uk
manuals -> Ru Оригинальное руководство по эксплуатации uk


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   34


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет