Mk Оригинално упатство за работа sr


Indikácia hodinového časuжүктеу 14.91 Mb.
Pdf просмотр
бет18/34
Дата27.03.2017
өлшемі14.91 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   34

Indikácia hodinového času
Rádio má zobrazenie času so samostatným energetickým na-
pájaním. Ak sú v priehradke na batérie vložené vyrovnávacie 
batérie s dostatočnou kapacitou (pozri „Vkladanie/výmena 
záložných batérií“, strana 84), čas sa dá uložiť, aj keď je rádio 
odpojené od energetického napájania z akumulátora alebo 
keď je sieťový konektor vytiahnutý zo zástrčky.
Nastavenie hodinového času
– Ak chcete nastaviť hodinový čas, stláčajte tlačidlo na na-
stavenie času
 10 toľkokrát, kým začne blikať číslo ozna-
čujúce hodiny v indikácii času e.
– Stlačte tlačidlo na vyhľadávanie smerom hore
 12
resp. tlačidlo na vyhľadávanie smerom dole
 11 toľko-
krát, kým sa na displeji objaví korektná hodinová číslica.
– Znova stlačte tlačidlo
 10, aby v indikácii e blikalo číslo 
indikujúce minúty.
– Stlačte tlačidlo na vyhľadávanie smerom hore
 12
resp. tlačidlo na vyhľadávanie smerom dole
 11 toľko-
krát, kým sa na displeji objaví korektná minútová číslica.
– Stlačte tlačidlo
 10 tretíkrát, aby ste uložili nastavený 
hodinový čas do pamäte.
Pokyny na používanie
Pokyny pre optimálne zaobchádzanie s akumulátorom
Chráňte akumulátor pred vlhkosťou a vodou.
Akumulátor skladujte iba pri rozsahu teploty od –20 °C do 
50 °C. Nenechávajte napríklad akumulátor v lete položený v 
automobile.
Nový akumulátor alebo akumulátor, ktorý sa dlhší čas nepou-
žíval, dáva plný výkon až po cca 5 nabíjacích a vybíjacích cyk-
loch.
Výrazne skrátená prevádzková doba akumulátora po nabití 
signalizuje, že akumulátor je opotrebovaný a treba ho vymeniť 
za nový.
Dodržiavajte pokyny na likvidáciu.
OBJ_BUCH-3005-001.book  Page 85  Monday, September 5, 2016  11:47 AM

86 | Slovensky 
1 609 92A 1PT | (5.9.16)
Bosch Power Tools
Poruchy – príčiny a ich odstránenie
Ak uvedené postupy nápravy nie sú v stave odstrániť poruchu, 
skontaktujte sa s autorizovaným servisným strediskom 
Bosch.
Údržba a servis
Údržba a čistenie
Udržiavajte rádio čisté, aby ste mohli dobre a bezpečne pra-
covať.
Znečistenia utrite vlhkou mäkkou handričkou. Nepoužívajte 
žiadne čistiace prostriedky ani rozpúšťadlá.
Servisné stredisko a poradenstvo pri používaní
Servisné stredisko Vám odpovie na otázky týkajúce sa opravy 
a údržby Vášho produktu ako aj náhradných súčiastok. Rozlo-
žené obrázky a informácie k náhradným súčiastkam nájdete aj 
na web-stránke:
www.bosch-pt.com
Tím poradcov Bosch Vám s radosťou poskytne pomoc pri 
otázkach týkajúcich sa našich produktov a ich príslušenstva.
V prípade akýchkoľvek otázok a objednávok náhradných sú-
čiastok uvádzajte bezpodmienečne 10-miestne vecné číslo 
uvedené na typovom štítku výrobku.
Slovakia
Na www.bosch-pt.sk si môžete objednať opravu vášho stroja 
alebo náhradné diely online.
Tel.: (02) 48 703 800
Fax: (02) 48 703 801
E-Mail: servis.naradia@sk.bosch.com
www.bosch.sk
Transport
Priložené lítiovo-iónové akumulátory podliehajú požiadavkám 
pre transport nebezpečného nákladu. Tieto akumulátory smie 
používateľ náradia prepravovať po cestách bez ďalších opat-
rení.
Pri zasielaní tretími osobami (napr.: leteckou dopravou alebo 
prostredníctvom špedície) treba rešpektovať osobitné požia-
davky na obaly a označenie. V takomto prípade treba pri príp-
rave zásielky bezpodmienečne konzultovať s expertom pre 
prepravu nebezpečného tovaru.
Akumulátory zasielajte iba vtedy, ak nemajú poškodený obal. 
Otvorené kontakty prelepte a akumulátor zabaľte tak, aby sa 
v obale nemohol posúvať.
Rešpektujte aj prípadné doplňujúce národné predpisy.
Likvidácia
Rádiá, sieťové adaptéry, akumulátory/batérie, príslu-
šenstvo a obaly treba odovzdať na recykláciu zodpo-
vedajúcu ochrane životného prostredia.
Neodhadzujte rádiá, sieťové adaptéry a akumulátory/batérie 
do komunálneho odpadu!
Len pre krajiny EÚ:
Podľa Európskej smernice 2012/19/EÚ sa 
musia nepoužiteľné ručné elektrické spotre-
biče a podľa európskej smernice 
2006/66/ES sa musia poškodené alebo 
opotrebované akumulátory/batérie zbierať 
separovane a treba ich dávať na recykláciu 
zodpovedajúcu ochrane životného prostre-
dia.
Príčina
Odstránenie
Rádio nefunguje
Napájanie elektrickým prú-
dom chýba
Zasuňte správne zástrčku zá-
strčkového sieťového 
adaptéra a pripojovaciu zá-
strčku resp. úplne nabitý aku-
mulátor
Rádio je príliš teplé alebo stu-
dené
Počkajte, kým rádio dosiahne 
prevádzkovú teplotu
Rádio nefunguje pri sieťovej prevádzke
Poškodený zástrčkový sieťo-
vý adaptér alebo pripojovací 
kábel
Skontrolujte zástrčkový sie-
ťový adaptér a pripojovací ká-
bel a v prípade potreby ich 
dajte vymeniť
Zasunutý nesprávny sieťový 
adaptér
Používajte len originálny zá-
strčkový sieťový adaptér Bos-
ch (dá sa objednať aj ako náh-
radná súčiastka)
Rádio nefunguje pri akumulátorovej prevádzke
Kontakty akumulátora sú zne-
čistené
Vyčistite kontakty aku-
mulátora; napríklad viacná-
sobným zasunutím a vysunu-
tím akumulátora, prípadne 
akumulátor vymeniť za nový
Akumulátor je pokazený
Akumulátor vymeniť za nový
Akumulátor je príliš teplý ale-
bo príliš studený
Počkajte, kým dosiahne vlo-
žený akumulátor prevádzko-
vú teplotu
Rádio náhle zlyhá
Zástrčkový sieťový adaptér 
alebo akumulátor nie sú 
správne zasunuté, prípadne 
nie sú celkom zasunuté
Zastrčte zástrčkový sieťový 
adaptér, resp. akumulátor 
správne a úplne
Rádioprijímač má zlý príjem
Rušenie inými elektrickými 
spotrebičmi alebo následkom 
nevhodného umiestnenia rá-
dia
Rádio nainštalujte na inom 
mieste s lepším príjmom, prí-
padne vo väčšej vzdialenosti 
od iných elektronických za-
riadení
Hodinový čas sa neukazuje
Záložné batérie pre hodiny sú 
vybité
Vymeňte záložné batérie
Založné batérie sú vložené 
pólovo nesprávne
Vložte záložné batérie pólovo 
správne
OBJ_BUCH-3005-001.book  Page 86  Monday, September 5, 2016  11:47 AM

 Magyar | 87
Bosch Power Tools
1 609 92A 1PT | (5.9.16)
Akumulátory/batérie:
Li-Ion:
Všimnite si láskavo pokyny v odseku 
„Transport“, strana 86.
Zmeny vyhradené.
Magyar
Biztonsági előírások
Olvassa el az összes bizton-
sági figyelmeztetést és 
előírást. A biztonsági előírások és utasítások betartásának el-
mulasztása áramütéshez, tűzhöz és/vagy súlyos sérülésekhez 
vezethet.
Őrizze meg a jövőbeli használatra is valamennyi bizton-
sági előírást és utasítást.
A biztonsági előírásokban használt „Rádió” fogalom a hálózati 
rádiókészülékeket (dugaszolható hálózati tápegységgel) és az 
akkumulátoros rádiókészülékeket (dugaszolható hálózati táp-
egység nélkül) foglalja magában.
 Tartsa tisztán és jól megvilágított állapotban a munka-
helyét. A rendetlenség és a megvilágítatlan munkaterület 
balesetekhez vezethet.
 A dugaszolható hálózati tápegység csatlakozó dugójá-
nak bele kell illeszkednie a dugaszolóaljzatba. A csatla-
kozó dugót semmilyen módon sem szabad megváltoz-
tatni. A rádióval együtt ne használjon adapteres duga-
szolókat. A változtatás nélküli csatlakozó dugók és a meg-
felelő dugaszoló aljzatok csökkentik az áramütés kockáza-
tát.
 Ne használja a dugaszolható hálózati tápegység kábe-
lét a rendeltetésétől eltérő célokra, vagyis a rádiót so-
ha ne hordozza vagy akassza fel a kábelnél fogva, és so-
hase húzza ki a hálózati csatlakozó dugót a kábelnél 
fogva. Tartsa távol a kábelt hőforrásoktól, olajtól, éles 
szélektől és sarkoktól, ill. mozgó gépalkatrészektől. 
Egy megrongálódott vagy csomókkal teli kábel megnöveli 
az áramütés veszélyét.
 Tekerje teljesen le a dugaszolható hálózati tápegység 
csatlakozó kábelét, ha a rádiót a hálózatról üzemelteti. 
A hálózati csatlakozó vezeték másképp felmelegedhet.
 Ügyeljen arra, hogy a hálózati csatlakozódugót bármi-
kor ki lehessen húzni. A rádiónak a villamos hálózatról va-
ló leválasztására a hálózati csatlakozódugó kihúzása az 
egyetlen lehetőség.
Tartsa távol a rádiót és a dugaszolható hálózati 
tápegységet az esőtől vagy nedvességtől. A víz 
behatolása a rádióba vagy a dugaszolható hálózati 
tápegységbe megnöveli az áramütés veszélyét.
 Tartsa tisztán a rádiót és a dugaszolható hálózati táp-
egységet. A szennyeződés áramütés veszélyét okozza.
 Minden használat előtt ellenőrizze a rádiót, a dugaszol-
ható hálózati tápegységet, a kábelt és a csatlakozó du-
gót. Ne használja a rádiót, ha azon valamilyen károso-
dás van. Ne nyissa fel saját maga a rádiót és a dugaszol-
ható hálózati tápegységet, hanem azt csak szakképzett 
szakemberrel és csak eredeti pótalkatrészek használa-
tával javíttassa meg. A megrongálódott rádiók, dugaszol-
ható hálózati tápegységek, kábelek és csatlakozó dugók 
megnövelik az áramütés veszélyét.
 Ez a rádió nincs arra előirányozva, hogy gyerekek és 
korlátozott fizikai, érzékelési vagy szellemi képessé-
gű, illetve kellő tapasztalattal és/vagy tudással nem 
rendelkező személyek használják. Ezt a rádiót legalább 
8 éves gyerekek és olyan személyek is használhatják, 
akiknek a fizikai, érzékelési, vagy értelmi képességeik 
korlátozottak, vagy nincsenek meg a megfelelő tapasz-
talataik, illetve tudásuk, ha az ilyen személyekre a biz-
tonságukért felelős más személy felügyel, vagy a rádió 
biztonságos kezelésére kioktatta őket és megértették 
az azzal kapcsolatos veszélyeket. Ellenkező esetben 
fennáll a hibás működés és a sérülés veszélye.
 Tartsa a gyerekeket a használat, tisztítás és karbantar-
tás során felügyelet alatt. Ez biztosítja, hogy gyerekek ne 
játsszanak a rádióval.
 Ne nyissa fel az akkumulátort. Ekkor fennáll egy rövid-
zárlat veszélye.
Óvja meg az akkumulátort a forróságtól, példá-
ul a tartós napsugárzástól, a tűztől, a víztől és a 
nedvességtől. Robbanásveszély.
 Tartsa távol a használaton kívüli akkumulátort irodai 
kapcsoktól, pénzérméktől, kulcsoktól, szögektől, csa-
varoktól és más kisméretű fémtárgyaktól, amelyek 
áthidalhatják az érintkezőket. Az akkumulátor érintkezői 
közötti rövidzárlat égési sérüléseket vagy tüzet okozhat.
 Hibás alkalmazás esetén az akkumulátorból folyadék 
léphet ki. Kerülje el az érintkezést a folyadékkal. 
Ha véletlenül mégis érintkezésbe jutott az akkumulá-
torfolyadékkal, azonnal öblítse le vízzel az érintett 
felületet. Ha a folyadék a szemébe jutott, keressen fel 
ezen kívül egy orvost. A kilépő akkumulátorfolyadék irri-
tációkat vagy égéses bőrsérüléseket okozhat.
 Az akkumulátor megrongálódása vagy szakszerűtlen 
kezelése esetén abból gőzök léphetnek ki. Azonnal jut-
tasson friss levegőt a helyiségbe, és ha panaszai van-
nak, keressen fel egy orvost. A gőzök ingerelhetik a 
légutakat.
 Az akkumulátort csak a gyártó által ajánlott töltőkészü-
lékekben töltse fel. Ha egy bizonyos akkumulátortípus 
feltöltésére szolgáló töltőkészülékben egy másik akkumu-
látort próbál feltölteni, tűz keletkezhet.
 Az akkumulátort csak az Ön Bosch-termékével használ-
ja. Az akkumulátort csak így lehet megvédeni a veszélyes 
túlterhelésektől.
FIGYELMEZTETÉS
OBJ_BUCH-3005-001.book  Page 87  Monday, September 5, 2016  11:47 AM

88 | Magyar 
1 609 92A 1PT | (5.9.16)
Bosch Power Tools
 Az akkumulátort hegyes tárgyak, például tűk vagy csa-
varhúzók, vagy külső erőbehatások megrongálhatják. 
Belső rövidzárlat léphet fel és az akkumulátor kigyulladhat, 
füstöt bocsáthat ki, felrobbanhat, vagy túlhevülhet.
 Olvassa el és szigorúan tartsa be azon berendezések 
biztonsági előírásait és munkavégzési előírásait, ame-
lyeket hozzákapcsol a rádióhoz.
A termék és alkalmazási lehetőségei-
nek leírása
Olvassa el az összes biztonsági figyelmezte-
tést és előírást. A következőkben leírt előírá-
sok betartásának elmulasztása áramütések-
hez, tűzhöz és/vagy súlyos testi sérülésekhez 
vezethet.
Az ábrázolásra kerülő komponensek
Az ábrázolt alkatrészek sorszámozása megfelel a rádió ábrájá-
nak az ábrákat tartalmazó oldalon.
Tartófogantyú
Hangszóró
Be-/ki-gomb
4 „Equalizer” kézi hangzáskép beállító gomb
5 „Vol –” hangerő/mély/magas csökkentő gomb
6 „Vol +” hangerő/mély/magas növelő gomb
Rúdantenna
Kijelző
Program tároló gombok
10
 időbeállító gomb
11
 lefelé kereső gomb
12
 felfelé kereső gomb
13 „Mute” (Némítás) gomb
14 „Source” audió forrás kijelölő gomb
15 Akkumulátor*
16 Akkumulátor reteszelés feloldó gomb
17 Akkumulátor-kosár
18 Elemfiók fedél csavar
19 Az elemtartó fedele
20 Tárolórekesz fedél
21 Tárolórekeszek fedél reteszelőkar
22 „AUX IN”-hüvely
23 12-V-csatlakozó hüvely
24 Dugaszolható hálózati tápegység
25 Készülék dugaszoló aljzat
26 AUX-kábel
*A képeken látható vagy a szövegben leírt tartozékok részben nem 
tartoznak a standard szállítmányhoz. Tartozékprogramunkban va-
lamennyi tartozék megtalálható.
Kijelző elemek
Rádiófrekvencia kijelzése
Akkumulátor feltöltési szintjelző
Sztereo vétel kijelzés
Némító kapcsolás kijelzése
Multifunkcionális kijelző
Audió forrás kijelzés
Műszaki adatok
Hordozható rádió
EasyRadio 12
Cikkszám
3 603 JB1 0..
Pufferelemek
2 x 1,5 V (LR03/AAA)
Akkumulátor
V
10,8 – 12
Súly az „EPTA-Procedure 
01:2014” (01:2014 EPTA-
eljárás) szerint
kg
1,7
Megengedett környezeti 
hőmérséklet
– a töltés során
– az üzemeltetés során*
– a  tárolás  során
°C
°C
°C
0...+45
–10...+40
–20...+50
Javasolt akkumulátorok
PBA 10,8V ...
PBA 12V ...
Javasolt töltőkészülékek
AL 11.. CV
Audió/rádió-üzemmód
Üzemi feszültség
– dugaszolható hálózati 
tápegységgel való 
üzemeltetés esetén
– akkumulátoros üzem 
mellett
V
V
12
10,8 – 12
Erősítő névleges teljesítmé-
nye (a dugaszolható hálózati 
tápegységgel való üzemelte-
tésnél)
2 x 5 W
Vételi tartomány
– URH
– KH
MHz
kHz
87,5–108
531–1602
* korlátozott teljesítmény <0 °C hőmérsékletek esetén
A műszaki adatok a szállítmányhoz tartozó akkumulátorral kerültek meg-
határozásra.
Dugaszolható hálózati tápegység
Cikkszám
1 600 A00 0..
Bemeneti feszültség
V~
100–240
Frekvencia
Hz
50/60
Bemeneti áram
mA
500
Kimeneti feszültség
V=
12
Kimeneti áram
mA
1500
Súly az „EPTA-Procedure 
01:2014” (01:2014 EPTA-
eljárás) szerint
kg
0,2
Érintésvédelmi osztály
/
II
OBJ_BUCH-3005-001.book  Page 88  Monday, September 5, 2016  11:47 AM

 Magyar | 89
Bosch Power Tools
1 609 92A 1PT | (5.9.16)
Összeszerelés
A rádió energiaellátása
A rádió energiaellátását a 24 dugaszolható hálózati tápegy-
séggel vagy egy 15 Li-ion-akkumulátorral lehet biztosítani.
Üzemeltetés az akkumulátorral
Megjegyzés: A rádiónak nem megfelelő akkumulátorok hasz-
nálata működési hibákhoz vagy a rádió megrongálódásához 
vezethet.
Megjegyzés: Az akkumulátor részben feltöltve kerül kiszállí-
tásra. Az akkumulátor teljes teljesítményének biztosítására az 
első alkalmazás előtt töltse fel teljesen az akkumulátort a töl-
tőkészülékben.
 Csak a Műszaki Adatoknál megadott töltőkészülékeket 
használja. Csak ezek a töltőkészülék vannak pontosan be-
állítva az Ön rádiójában alkalmazásra kerülő lithium-ionos-
akkumulátorok töltésére.
A Li-ion-akkumulátort bármikor fel lehet tölteni anélkül, hogy 
ez megrövidítené az élettartamát. A töltési folyamat megsza-
kítása nem árt az akkumulátornak.
Tegyen be úgy egy akkumulátort a 17 akkumulátor-kosárba, 
hogy az akkumulátor csatlakozói a 17 akkumulátor-kosáron 
belül legyenek, majd pattintsa be az akkumulátort az akkumu-
látor-kosárba.
b akkumulátor feltöltési szintjelző jele azonnal megjelenik a 
kijelzőn, mihelyt betesznek a rádióba egy kielégítő feszültsé-
gű akkumulátort és a rádió nincs összekötve a 24 dugaszolha-
tó hálózati tápegységen keresztül a villamos hálózattal.
b akkumulátor-feltöltési szintjelző display az akkumulátor 
aktuális állapotát mutatja. Ha az akkumulátor-feltöltési szint-
jelző display villog, az akkumulátort fel kell tölteni.
15 akkumulátor kivételéhez nyomja meg az akkumulátoron 
található 16 reteszelésfeloldó gombot és húzza ki az akkumu-
látort a 17 akkumulátor-kosárból.
Üzemeltetés dugaszolható hálózati tápegységgel
 Ügyeljen a helyes hálózati feszültségre! A dugaszolható 
hálózati tápegység áramforrása feszültségének meg kell 
egyeznie a dugaszolható hálózati tápegység típustábláján 
feltüntetett adatokkal.
Nyissa ki a 23 12-V-os csatlakozó hüvely védősapkáját. Csat-
lakoztassa a 12-V-os dugaszolható hálózati tápegység 25 ké-
szülék-csatlakozódugóját a 23 csatlakozó hüvelyhez. Csatla-
koztassa a dugaszolható hálózati tápegységet a villamos háló-
zathoz.
 A rádióhoz kizárólag az eredeti Bosch gyártmányú du-
gaszolható hálózati tápegységet használja, amely az 
Ön rádiójához van előirányozva. A rádió kifogástalan 
üzemeltetését csak így lehet biztosítani.
Az elszennyeződés elleni védelemre ismét tegye fel a védős-
apkát a 23 12-V-os csatlakozó hüvelyre, ha eltávolítja a készü-
lék csatlakozódugóját.
24 dugaszolható hálózati tápegységet használaton kívül a 
rádió tárolófiókjában lehet tárolni. Ehhez nyissa ki a 21 rete-
szelőkart és hajtsa fel a tárolófiók 20 fedelét.
A pufferelemek behelyezése/kicserélése
Az időpontnak a rádióban való tárolásához be kell tenni a rádi-
óba a pufferelemeket. Erre a célra alkáli-mangán-elemeket 
célszerű alkalmazni.
Az elemtartó felnyitásához lazítsa ki a 18 csavart és vegye le a 
19 elemtartó fedelet. Tegye be a pufferelemeket. A behelye-
zéskor ügyeljen az elemtartó fedél külső oldalán található áb-
rázolásnak megfelelő helyes polarítás betartására
Tegye be ismét a helyére a 19 elemtartó fedelet és a 18 csa-
varral szorosan csavarozza be.
Cserélje ki a pufferelemeket, ha a e kijelzés gyengébbé válik 
és az időpont a rádióban már nem kerül tárolásra.
Mindig valamennyi elemet egyszerre cserélje ki. Csak egyazon 
gyártó cégtől származó és azonos kapacitású elemeket hasz-
náljon.
 Vegye ki a pufferelemeket a rádióból, ha azt hosszabb 
ideig nem használja. A pufferelemek egy hosszabb táro-
lás során korrodálhatnak, és maguktól kimerülhetnek.
Üzemeltetés
 Óvja meg a rádiót a nedvességtől és a közvetlen napsu-
gárzás behatásától. A rádió csak száraz belsőtéri körül-
mények között használható.
Audió-üzemmód
Be- és kikapcsolás
A rádió bekapcsolásához nyomja meg a 3 be-/kikapcsoló 
gombot. A 8 kijelző aktiválásra kerül és a rádió legutolsó ki-
kapcsolásakor beállított audió forrást jelzi.
Megjegyzés: Az akkumulátorral való első használatnál, illetve 
ha a rádiót hosszabb ideig nem használták, lehet, hogy a be-
kapcsoláshoz a 3 be-/kikapcsoló gombot többször egymás 
után, vagy hosszabb ideig kell benyomni.
8 kijelző minden egyes gombnyomásnál néhány másod-
percre kigyullad.
A rádió kikapcsolásához nyomja meg ismét a 3 be-/kikapcso-
ló gombot. Az audió forrás aktuális beállítása mentésre kerül.
Csak akkor kapcsolja be a rádiót, ha használja, hogy takaré-
koskodjon az energiával.
A hangerő beállítása
A rádió a bekapcsolás után mindig egy közepes hangerőre 
(10. érték) van beállítva.
Kijelzés
Kapacitás
≥2/3
≥1/3
<1/3
tartalék
Az akkumulátor nincs feltöltve (üres)
OBJ_BUCH-3005-001.book  Page 89  Monday, September 5, 2016  11:47 AM

90 | Magyar 
1 609 92A 1PT | (5.9.16)
Bosch Power Tools
A hangerő növeléséhez nyomja meg a „Vol +” 6 gombot, a 
hangerő csökkentéséhez pedig a „Vol –” 5 gombot. A „VL” 
hangerő beállítás néhány másodpercen keresztül kijelzésre 
kerül és az e kijelzőn megjelenik egy 0 és 20 közötti érték.
Egy adóállomás beállítása vagy a beállítás megváltoztatása 
előtt állítsa be a hangerőt egy alacsony értékre, egy külső au-
dió forrás elindítása előtt pedig egy közepes értékre.
A hang kikapcsolásához nyomja meg a „Mute” 13 gombot. A 
hang ismételt bekapcsolásához vagy nyomja meg ismét a 
„Mute” 13 gombot vagy az egyik hangerőszabályozó gombot 
(„Vol +” 6, illetve „Vol –” 5).
A hangzáskép beállítása
Az optimális hangvisszaadáshoz a rádióba egy equalizer van 
beépítve.
A mély hangszint kézi úton történő megváltoztatásához nyom-
ja meg egyszer az „Equalizer” 4 gombot. A e kijelzőn megje-
lenik a „BA” kijelzés, valamint a mély hangszint tárolt értéke. 
A magas hangszint kézi úton történő megváltoztatásához 
nyomja meg ismét az „Equalizer” 4 gombot, erre a e kijelzőn 
megjelenik a „TR” kijelzés, valamint a magas hangszint tárolt 
értéke.
A mély, illetve magas hangszintet az –5 és +5 közötti tarto-
mányban lehet megváltoztatni. A kijelzett érték növeléséhez 
nyomja meg a „Vol +” 6, gombot, a csökkentéséhez pedig a 
Каталог: media -> media -> garden -> gardenmedia -> manuals
media -> Қазақ хандығының құрылуы және Керей мен Жәнібек cұлтандар Хандықтың құрылуы
media -> ТӨленова зирабүбі Маймаққызы, Қр бғМ ҒК
media -> С. Мәжитов Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институты Пікір жазған К. Л. Есмағамбетов
media -> Бүкілресейлік Құрылтай жиналысына қазақ сайлаушыларынан аманат (1917 ж.) Серікбаев Е. Қ. М. Х. Дулати атындағы ТарМУ, т.ғ. к.,доцент
media -> АҚТӨбе облысының тыл еңбекшілері ұлы отан соғысы жылдарында
media -> Ұлы отан соғысы жылдарындағы мұнайлы өҢір а. Ж. ƏБденов
manuals -> Ru Оригинальное руководство по эксплуатации uk
manuals -> Ru Оригинальное руководство по эксплуатации uk


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   34


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет