Mk Оригинално упатство за работа sr


Orientarea antenei vergeaжүктеу 14.91 Mb.
Pdf просмотр
бет24/34
Дата27.03.2017
өлшемі14.91 Mb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   34

Orientarea antenei vergea
Radioul se livrează cu antena vergea 7 montată. În modul ra-
dio, orientaţi antena vergea în direcţia în care permite cea mai 
bună recepţie.
Dacă nu este posibilă o recepţie satisfăcătoare, atunci ampla-
saţi radioul într-un loc cu o recepţie mai bună.
Indicaţie: În cazul folosirii radioului în imediata apropiere a 
instalaţiilor, aparatelor de emisie sau a altor dispozitive elec-
tronice, se poate ajunge la perturbări ale recepţiei radio.
Setarea/memorarea staţiilor radio
Apăsaţi tasta de selecţie a sursei audio „Source“ 14 de câte 
ori este necesar, până când pe afişajul f apare „FM“ pentru 
plaja de recepţie a undelor ultrascurte (UKW) resp. „AM“ 
pentru plaja de recepţie a undelor medii (MW).
Pentru setarea unei anumite frecvenţe radio apăsaţi tasta 
pentru căutare înainte
 12, pentru a mări frecvenţa radio, 
respectiv tasta de căutare înapoi
 11, pentru a micşora 
frecvenţa. Frecvenţa curentă apare pe afişajul a de pe dis-
play.
Pentru căutarea staţiilor radio cu semnal de intensitate 
optimă apăsaţi tasta pentru căutare înainte
 12 respectiv 
tasta pentru căutare înapoi
 11 şi ţineţi-o apăsată pentru 
scurt timp. Frecvenţa staţiei radio găsite apare scurt pe afişa-
jul a de pe display.
Atunci când recepţia unui semnal corespunzător este sufici-
ent de puternică, radioul comută automat pe recepţie stereo. 
Pe display apare indicatorul de recepţie stereo c.
Pentru memorarea unei staţii radio setate apăsaţi timp de 
3 s una din tastele de memoare programe 9. Staţia radio este 
memoată de îndată ce pe afişajul e apare „PR“ şi numărul tas-
tei de memorare programe selectate.
Puteţi memora 5 staţii radio din banda de frecvenţe UKW şi 
5 staţii radio din banda de frecvenţe MW. Aveţi în vedere fap-
tul că, la o nouă selectare a unei staţii radio, frecvenţa staţiei 
radio setate anterior va fi ştearsă de pe această poziţie de me-
morie şi înlocuită cu noua staţie radio.
Pentru redarea unei staţii radio memorate apăsaţi scurt tas-
ta corespunzătoare de memorare programe 9. Timp de câteva 
secunde pe afişajul e apare „PR“ cât şi poziţia de memorie a 
programului.
Racordarea la surse audio externe
Pe lângă radioul integrat pot fi redate diferite surse audio ex-
terne.
Scoateţi capacul de protecţie al intrării „AUX IN“ 22. Introdu-
ceţi în conector mufa tată jack de 3,5 mm a cablului AUX 26 
(vezi figura de la pagina grafică). Racordaţi cealaltă mufă tată 
a cablului AUX la o sursă audio potrivită.
Pentru redarea sursei audio racordate apăsaţi tasta de selec-
ţie a sursei audio „Source“ 14 de câte ori eate necesar ca pe 
afişajul f de pe display să apară „AUX“.
Pentru protecţie împotriva murdăriei, puneţi din nou la loc ca-
paul de protecţie al slotului de intrare 
„AUX IN“ 22, atunci 
când scoateţi mufa cablului AUX.
Ora exactă
Radioul dispune de un afişaj al orei exacte alimentat separat 
cu energie. Dacă în compartimentul pentru baterii sunt intro-
duse baterii tampon cu o capacitate suficientă (vezi „Monta-
rea/schimbarea bateriilor tampon“, pagina 113), ora exactă 
poate fi memorată chiar atunci când radioul este decuplat de 
la alimentarea cu energie prin acumulator sau alimentator.
Reglarea orei exacte
– Pentru reglarea orei exacte apăsaţi tasta pentru reglarea 
orei exacte
 10 până când cifra orelor clipeşte pe afişajul 
e.
– Apăsaţi tasta pentru căutare înainte
 12 respectiv tasta 
pentru căutare înapoi
 11 de câte ori este necesar, pâ-
nă când va fi afişată cifra corectă pentru oră.
– Apăsaţi din nou tasta
 10, astfel încât cifra minutelor să 
clipească pe afişajul e.
– Apăsaţi tasta pentru căutare înainte
 12 respectiv tasta 
pentru căutare înapoi
 11 de câte ori este necesar, pâ-
nă când va fi afişată cifra corectă penru minute.
– Apăsaţi tasta
 10 a treia oară, pentru a memora ora exac-
tă.
Instrucţiuni de lucru
Indicaţii privind manevrarea optimă a acumulatorului
Protejaţi acumulatorul împotriva umezelii şi a apei.
Depozitaţi acumulatorul numai în domeniul de temperatură 
de la –20 °C la 50 °C. Nu lăsaţi acumulatorul în autovehicul, 
de exemplu pe timpul verii.
Un acumulator nou sau nefolosit o perioadă mai îndelungată, 
atinge capacitatea maximă numai după aprox. 5 cicluri de în-
cărcare-descărcare.
Un timp de funcţionare considerabil diminuat după încărcare 
indică faptul că acumulatorul s-a uzat şi trebuie înlocuit.
Respectaţi instrucţiunile privind eliminarea.
OBJ_BUCH-3005-001.book  Page 114  Monday, September 5, 2016  11:47 AM

 Română | 115
Bosch Power Tools
1 609 92A 1PT | (5.9.16)
Defecţiuni – cauze şi remedieri
Dacă prin măsurile de remediere mai sus amintite nu s-a put 
înlătura defecţiunea, contactaţi un centru autorizat de asis-
tenţă tehnică şi service post-vânzări Bosch.
Întreţinere şi service
Întreţinere şi curăţare
Păstraţi curat radioul pentru a putea lucra bine şi sigur cu el.
Ştergeţi-l de murdărie cu o lavetă umedă, moale. Nu folosiţi 
detergenţi sau solvenţi.
Asistenţă clienţi şi consultanţă privind utilizarea
Serviciul de asistenţă clienţi vă răspunde la întrebări privind 
repararea şi întreţinerea produsului dumneavoastră cât şi pie-
sele de schimb. Găsiţi desenele de ansamblu şi informaţii pri-
vind piesele de schimb şi la:
www.bosch-pt.com
Echipa de consultanţă Bosch vă răspunde cu plăcere la între-
bări privind produsele noastre şi accesoriile acestora.
În caz de reclamaţii şi comenzi de piese de schimb vă rugăm 
să indicaţi neapărat numărul de identificare compus din 
10 cifre, conform plăcuţei indicatoare a tipului produsului.
România
Robert Bosch SRL
Centru de service Bosch
Str. Horia Măcelariu Nr. 30–34
013937 Bucureşti
Tel. service scule electrice: (021) 4057540
Fax: (021) 4057566
E-Mail: infoBSC@ro.bosch.com
Tel. consultanţă clienţi: (021) 4057500
Fax: (021) 2331313
E-Mail: infoBSC@ro.bosch.com
www.bosch-romania.ro
Transport
Acumulatorii Li-Ion integraţi respectă cerinţele legislaţiei pri-
vind transportul mărfurilor periculoase. Acumulatorii pot fi 
transportaţi rutier fără restricţii de către utilizator.
În cazul transportului de către terţi (de exemplu: transport a-
erian sau prin firmă de expediţii) trebuie respectate cerinţe 
speciale privind ambalarea şi marcarea. În această situaţie, la 
pregătirea expedierii trebuie consultat un expert în transpor-
tul mărfurilor periculoase.
Expediaţi acumulatorii numai în cazul în care carcasa acestora 
este intactă. Acoperiţi cu bandă de lipit contactele deschise şi 
ambalaţi astfel acumulatorul încât să nu se poată deplasa în 
interiorul ambalajului.
Vă rugăm să respectaţi eventualele norme naţionale supli-
mentare.
Eliminare
Radiourile, alimentatoarele, acumulatorii/bateriile, 
accesoriile şi ambalajele trebuie direcţionate către o 
staţie de reciclare ecologică.
Nu aruncaţi radiourile, alimentatoarele şi acumulatorii/bateri-
ile în gunoiul menajer!
Numai pentru ţările UE:
Conform Directivei Europene 2012/19/UE 
privind echipamentele electrice scoase din 
uz şi conform Directivei Europene 
2006/66/CE acumulatorii/bateriile defecte 
sau consumate trebuie colectate selectiv şi 
direcţionate cătreo staţie de reciclare ecolo-
gică.
Cauză
Remediere
Radioul nu funcţionează
Nu există alimentare cu ener-
gie
Introduceţi alimentatorul şi 
şecherul de la reţea respectiv 
acumulatorul (complet) în-
cărcat
Radioul este prea cald sau 
prea rece
Aşteptaţi până când radioul 
atinge temperatura de lucru
Radioul nu funcţionează atunci când este alimentat de la 
reţea
Alimentatorul sau cablul de 
alimentare defect
Verificaţi alimentatorul şi ca-
blul de alimentare iar dacă es-
te cazul schimbaţi-le
A fost utilizat un alimentator 
greşit
Folosiţi un alimentator origi-
nal Bosch (disponibil şi ca 
piesă de schimb)
Radioul nu funcţionează atunci când este alimentat de la 
acumulator
Contactele acumulatorului 
sunt murdare
Curăţaţi contactele acu-
mulatorului; de ex. intro-
ducând şi extrăgând de mai 
multe ori acumulatorul, dacă 
este cazul înlocuiţi acumula-
torul
Acumulator defect
Înlocuiţi acumulatorul
Acumulatorul este prea cal 
sau prea rece
Aşteptaţi până când acumula-
torul atinge temperatura de 
funcţionare
Radioul încetează brusc să funcţioneze
Alimentatorul respectiv acu-
mulatorul nu a fost introdus 
complet
Introduceţi corect şi complet 
alimentatorul respectiv acu-
mulatorul
Recepţie radio slabă
Perturbare provocată de alte 
aparate sau amplasament ne-
favorabil
Amplasaţi radioul într-un alt 
loc, cu o recepţie mai bună, 
respectiv la o distanţă mai 
mare de alte dispozitive elec-
tronice
Afişajul orei exacte deranjat
Bateriile tampon pentru ceas 
sunt descărcate
Înlocuiţi bateriile tampon
Bateriile tampon au fost intro-
duse cu polaritate greşită
Introduceţi bateriile tampon 
cu polaritatea corectă
OBJ_BUCH-3005-001.book  Page 115  Monday, September 5, 2016  11:47 AM

116 | Български 
1 609 92A 1PT | (5.9.16)
Bosch Power Tools
Acumulatori/baterii:
Li-Ion:
Vă rugăm să respectaţi indicaţiile de la 
paragraful „Transport“, pagina 115.
Sub rezerva modificărilor.
Български
Указания за безопасна работа
Прочетете внимателно всички ука-
зания. Пропуски при спазването на 
инструкциите за безопасност и указанията за работа могат 
да имат за последствие токов удар, пожар и/или тежки 
травми.
Съхранявайте инструкциите за безопасност и указани-
ята за работа за ползване в бъдеще.
Използваният в инструкциите за безопасност термин 
„радиоапарат“ се отнася до захранващи от битовата елек-
трическа мрежа радиоапарати (с адаптор) и до акумула-
торни радиоапарати (без адаптор).
 Поддържайте работното си място чисто и добре ос-
ветено. Безпорядъкът и недостатъчното осветление 
могат да спомогнат за възникването на трудова злопо-
лука.
 Щепселът трябва да е подходящ за контакта. В ника-
къв случай не се допуска изменяне на конструкция-
та на щепсела. Не използвайте адаптори с радиоапа-
рата. Ползването на оригинални щепсели и контакти 
намалява риска от възникване на токов удар.
 Не използвайте захранващия кабел на адаптора за 
цели, за които той не е предвиден, напр. да пренася-
те радиоапарата, да го окачвате или да издърпвате 
адаптора от контакта. Предпазвайте кабела от на-
гряване, омасляване, допир до остри ръбове или до 
подвижни звена на машини. Повредени или усукани 
кабели увеличават риска от възникване на токов удар.
 Когато радиоапаратът се захранва от адаптора, раз-
мотавайте захранващия кабел на адаптора изцяло. 
В противен случай захранващият кабел може да се на-
грее.
 Щепселът трябва да може да се извади от контакта 
във всеки момент. Щепселът е единствената възмож-
ност да отделите радиоапарата от захранващата мрежа.
Предпазвайте радоиоапарата и адаптора от 
дъжд и овлажняване. Проникването на вода в 
радиоапарата или в адаптора увеличава опас-
ността от токов удар.
 Поддържайте радиоапарата и адаптора чисти. Съ-
ществува опасност от токов удар вследствие на замър-
сяване.
 Винаги преди ползване проверявайте радиоапара-
та, адаптора, захранващия кабел и щепсела. Не 
ползвайте радиоапарата, ако установите повреди. 
Не се опитвайте сами да отваряте радиоапарата и 
адаптора; допускайте ремонтът им да бъде извърш-
ван само от квалифицирани специалисти и само с из-
ползването на оригинални резервни части. Повреде-
ни радиоапарати, адаптори, захранващи кабели и щеп-
сели увеличават опасността от токов удар.
 Този радиоапарат не е предназначен за ползване от 
деца и лица с ограничени физически, сензорни или 
душевни възможности или лица с недостатъчни зна-
ния и опит. Този радиоапарат може да бъде ползван 
от деца и лица с ограничени физически, сензорни 
или душевни възможности или лица с недостатъчни 
знания и опит, ако са под непосредствения надзор 
на отговорно за безопасността им лице или ако са 
били обучени за безопасна работа с радиоапарата и 
разбират произтичащите от работата с радиоапара-
та опасности. В противен случай съществува опасност 
от неправилно ползване и трудови злополуки.
 Следете деца при ползването, почистването и техни-
ческото обслужване на радиоапарата. Така се гаран-
тира, че децата няма да играят с радиоапарата.
 Не отваряйте акумулаторната батерия. Съществува 
опасност от възникване на късо съединение.
Предпазвайте акумулаторната батерия от ви-
соки температури, напр. вследствие на про-
дължително излагане на директна слънчева 
светлина или огън, както и от вода и овлажня-
ване. Съществува опасност от експлозия.
 Когато акумулаторната батерия е извън електроин-
струмента, я дръжте на безопасно разстояние от 
кламери, монети, ключове, пирони, винтове или 
други малки метални предмети, които могат да пре-
дизвикат късо съединение. Последствията от късо съ-
единение между клемите на акумулаторната батерия 
могат да бъдат наранявания и/или пожар.
 При неправилно използване от акумулаторна бате-
рия от нея може да изтече електролит. Избягвайте 
контакта с него. Ако въпреки това на кожата Ви по-
падне електролит, изплакнете мястото обилно с во-
да. Ако електролит попадне в очите Ви, незабавно се 
обърнете за помощ към очен лекар. Електролитът мо-
же да предизвика изгаряния на кожата.
 При повреждане и неправилна експлоатация от аку-
мулаторната батерия могат да се отделят пари. Про-
ветрете помещението и, ако се почувствате нераз-
положени, потърсете лекарска помощ. Парите могат 
да раздразнят дихателните пътища.
 За зареждането на акумулаторните батерии използ-
вайте само зарядните устройства, препоръчвани от 
производителя. Когато използвате зарядни устрой-
ства за зареждане на неподходящи акумулаторни бате-
рии, съществува опасност от възникване на пожар.
 Използвайте акумулаторната батерия само за Ва-
шия продукт от Бош. Само така акумулаторната бате-
рия се предпазва от опасни претоварвания.
OBJ_BUCH-3005-001.book  Page 116  Monday, September 5, 2016  11:47 AM

 Български | 117
Bosch Power Tools
1 609 92A 1PT | (5.9.16)
 Предмети с остри ръбове, напр. пирони или отверт-
ки или силни механични въздействия могат да по-
вредят акумулаторната батерия. Може да бъде пре-
дизвикано вътрешно късо съединение и акумулаторна-
та батерия може да се запали, да запуши, да експлоди-
ра или да се прегрее.
 Прочетете и спазвайте стриктно инструкциите за 
безопасност и указанията за работа с уредите, които 
включвате към радиоапарата.
Описание на продукта и възмож-
ностите му
Прочетете внимателно всички указания. 
Неспазването на приведените по-долу ука-
зания може да доведе до токов удар, пожар 
и/или тежки травми.
Изобразени елементи
Номерирането на изобразените компоненти се отнася до 
фигурите на радиоапарата на графичните страници.
Ръкохватка за пренасяне
Високоговорител
Пусков прекъсвач
Бутон за ръчна корекция на тона „Equalizer“
Бутон за намаляване на силата/високи/ниски честоти 
„Vol –“
Бутон за увеличаване на силата/високи/ниски често-
ти „Vol +“
Антена
Дисплей
Бутони за запаметяване на станции
10 Бутон за настройване на часа
11 Бутон за търсене назад
12 Бутон за търсене напред
13 Бутон за спиране на звука „Mute“
14 Бутон за избор на източника на звук „Source“
15 Акумулаторна батерия*
16 Освобождаващи бутони за акумулаторната батерия
17 Гнездо за акумулаторната батерия
18 Винт за капака на гнездото за батерии
19 Капак на гнездото за батерии
20 Капак на кутията за съхраняване
21 Език за затваряне на капака на кутията
22 Куплунг за външен източник на звук „AUX IN“
23 Куплунг за външно захранване 12 V
24 Захранващ адаптор
25 Щепсел за включване в уреда
26 Кабел за външен източник на звук
*Изобразените на фигурите и описаните допълнителни приспо-
собления не са включени в стандартната окомплектовка на 
уреда. Изчерпателен списък на допълнителните приспособле-
ния можете да намерите съответно в каталога ни за допълни-
телни приспособления.
Елементи на дисплея
Поле за приеманата честота
Индикатор за състоянието на акумулаторната батерия
Указател за стерео-приемане
Индикатор за изключен звук
Мулти-функционално поле
Указател за избрания източник на звук
Технически данни
Преносим радиоапарат
EasyRadio 12
Каталожен номер
3 603 JB1 0..
Батерии за часовника
2 x 1,5 V (LR03/AAA)
Акумулаторна батерия
V
10,8 – 12
Маса съгласно EPTA-
Procedure 01:2014
kg
1,7
Допустима температура на 
околната среда
– при  зареждане
– по време на работа*
– за съхраняване
°C
°C
°C
0...+45
–10...+40
–20...+50
препоръчителни акумула-
торни батерии
PBA 10,8V ...
PBA 12V ...
препоръчителни зарядни 
устройства
AL 11.. CV
Режим аудио/радио
Номинално работно напре-
жение
– при  работа със захран-
ващ адаптор
– при  работа на акумула-
торна батерия
V
V
12
10,8 – 12
Номинална мощност на 
усилвателя (при работа със 
захранващ адаптор)
2 x 5 W
Обхват на приемане
– УКВ
– СВ
MHz
kHz
87,5–108
531–1602
* ограничена производителност при температури <0 °C
Техническите параметри са определени с акумулаторната батерия, 
включена в окомплектовката.
Захранващ адаптор
Каталожен номер
1 600 A00 0..
Входящо напрежение
V~
100–240
Честота
Hz
50/60
Входящ ток
mA
500
Изходящо напрежение
V=
12
Изходящ ток
mA
1500
Маса съгласно EPTA-
Procedure 01:2014
kg
0,2
Клас на защита
/
II
OBJ_BUCH-3005-001.book  Page 117  Monday, September 5, 2016  11:47 AM

118 | Български 
1 609 92A 1PT | (5.9.16)
Bosch Power Tools
Монтиране
Захранване на радиоапарата
Захранването на радиоапарата може да се извършва от 
адаптора 24 или от литиево-йонна акумулаторна батерия 
15.
Работа с акумулаторна батерия
Упътване: Ползването на акумулаторни батерии, които не 
са предназначени за радиоапарат, може да предизвика 
проблеми при функционирането или повреждането му.
Упътване: Акумулаторната батерия се доставя частично 
заредена. За да постигнете пълната производителност на 
акумулаторната батерия, преди да започнете да я ползва-
те, я заредете докрай.
 Използвайте само посочените в раздела Технически 
данни зарядни устройства. Само тези зарядни устрой-
ства са с параметри, съответстващи на използваната 
във Вашия радиоапарат литиево-йонна акумулаторна 
батерия.
Литево-йонната акумулаторна батерия може да бъде за-
реждана по всяко време, без това да съкращава дългот-
райността й. Прекъсване на зареждането също не й вреди.
Поставете акумулаторната батерия в гнездото 17, така, че 
контактите на батерията да допират контактите на гнездото 
17, и вкарайте акумулаторната батерия, докато усетите 
прещракване.
Когато бъде поставена акумулаторна батерия с достатъчно 
напрежение и ако радиоапаратът не се захранва от елек-
трическата мрежа чрез адаптора 24, на дисплея се появя-
ва символът b, указващ степента на зареденост на акуму-
латорната батерия.
Индикаторът b показва текущото състояние на акумула-
торната батерия. Ако индикаторът мига, акумулаторната 
батерия трябва да бъде заменена.
За изваждане на акумулаторната батерия 15 натиснете ос-
вобождаващите бутони 16 на акумулаторната батерия и я 
издърпайте от гнездото 17.
Работа със захранващ адаптор
 Внимавайте за напрежението на мрежата! Напреже-
нието на захранващата мрежа трябва да съответства на 
данните, изписани на табелката на адаптора.
Отворете предпазната капачка на куплунга за 12 V 23
Вкарайте щекера 25 на захранващия адаптор в куплунга 
23. Включете адаптора към захранващата мрежа.
 Използвайте само оригиналния адаптор за захран-
ване на Бош, предвиден за Вашия радиоапарат. Са-
мо така е възможна безпроблемната работа на Вашия 
радиоапарат.
След като извадите щекера на захранващия адаптор, за 
предпазване от замърсяване отново поставете капачката 
на куплунга за 12 V 23.
Когато не се ползва, адапторът 24 може да бъде съхраня-
ван в кутията на радиоапарата. Отворете лостчето 21 и 
вдигнете капака 20 на кутията.
Каталог: media -> media -> garden -> gardenmedia -> manuals
media -> Қазақ хандығының құрылуы және Керей мен Жәнібек cұлтандар Хандықтың құрылуы
media -> ТӨленова зирабүбі Маймаққызы, Қр бғМ ҒК
media -> С. Мәжитов Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институты Пікір жазған К. Л. Есмағамбетов
media -> Бүкілресейлік Құрылтай жиналысына қазақ сайлаушыларынан аманат (1917 ж.) Серікбаев Е. Қ. М. Х. Дулати атындағы ТарМУ, т.ғ. к.,доцент
media -> АҚТӨбе облысының тыл еңбекшілері ұлы отан соғысы жылдарында
media -> Ұлы отан соғысы жылдарындағы мұнайлы өҢір а. Ж. ƏБденов
manuals -> Ru Оригинальное руководство по эксплуатации uk
manuals -> Ru Оригинальное руководство по эксплуатации uk


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   34


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет