Mk Оригинално упатство за работа sr


Поставяне/замяна на батериите за часовникажүктеу 14.91 Mb.
Pdf просмотр
бет25/34
Дата27.03.2017
өлшемі14.91 Mb.
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   34

Поставяне/замяна на батериите за часовника
За да бъде възможно запазването на часа на радиоапара-
та, трябва да бъдат поставени батерии. Препоръчва се из-
ползването за целта на алкално-манганови батерии.
За отваряне на гнездото за батерии развийте винта 18 и 
извадете капака 19. Поставете батерии. При това внима-
вайте за правилната им полярност, изобразена от външна-
та страна на капака на гнездото за батерии.
Отново поставете капака на гнездото за батерии 19 и го 
захванете с винта 18.
Когато цифрите на дисплея e избледнеят и часът не се за-
пазва, сменете батериите.
Винаги заменяйте всички батерии едновременно. Използ-
вайте само батерии от един и същ производител и с една-
къв капацитет.
 Когато няма да ползвате радиоапарата продължи-
телно време, изваждайте батериите от него. При 
продължително съхраняване батериите могат да коро-
дират и да се саморазредят.
Работа с уреда
 Предпазвайте радиоапарата от влага и директни 
слънчеви лъчи. Радиоапаратът е предназначен само за 
ползване в сухи закрити помещения.
Аудиорежим
Включване и изключване
За включване на радиоапарата натиснете бутона 3. Дис-
плеят 8 се активира и започва възпроизвеждането от по-
следно ползвания източник на звук.
Упътване: При първоначално включване с акумулаторна 
батерия или след като продължително време радиоапара-
тът не е бил ползван, може да се наложи бутонът за включ-
ване и изключване 3 да бъде натиснат няколко пъти или 
продължително.
При всяко натискане на бутон дисплеят 8 се осветява за 
няколко секунди.
За изключване на радиоапарата натиснете отново бутона 
3. Текущо използвания източник на звук се запаметява.
За да пестите енергия, включвайте радиоапарата само ко-
гато го използвате.
Светодиод
Капацитет
≥2/3
≥1/3
<1/3
резерва
Акумулаторната батерия е изтощена
OBJ_BUCH-3005-001.book  Page 118  Monday, September 5, 2016  11:47 AM

 Български | 119
Bosch Power Tools
1 609 92A 1PT | (5.9.16)
Регулиране на силата на звука
След включване на радиоапарата силата на възпроизвеж-
дане се установява винаги на средна стойност (10).
За увеличаване на силата на звука натиснете бутона 
„Vol +“ 6, за намаляване – бутона „Vol –“ 5. Индикаторът 
„VL“ и текущата стойност на усилването между 0 и 20 се 
появяват за няколко секунди в полето e на дисплея.
Преди настройване или смяна към радиостанция изберете 
ниска степен на силата на звука, преди включване на вън-
шен източник на звук – средна степен на силата на звука.
За спиране на звука можете да натиснете бутона „Mute“ 
13. За да включите звука отново, или натиснете отново бу-
тона „Mute“ 13 или някой от бутоните за регулиране на 
звука „Vol +“ 6, респ. „Vol –“ 5.
Настройване на тона
За оптимално настройване на звука радиоапаратът разпо-
лага с еквилайзър.
За да промените силата на ниските честоти, натиснете ед-
нократно бутона „Equalizer“ 4. Индикаторът „BA“, както и 
текущата стойност на ниските честоти се появяват за ня-
колко секунди в полето e на дисплея. За регулиране на ви-
соките честоти натиснете повторно бутона „Equalizer“ 4
на дисплея се появяват индикаторът e erscheinen „TR“
както и текущата стойност на високите честоти.
Нивото на ниските и високите честоти може да се регулира 
в интервала от –5 до +5. За увеличаване натискайте буто-
на „Vol +“ 6, за намаляване – бутона „Vol –“ 5. Новите на-
стройки се запаметяват автоматично, когато няколко се-
кунди след последното натискане на бутон индикаторът в 
полето e се смени отново на текущия час.
Избор на източник на звук
За избор на източник на звук натискайте бутона „Source“ 
14, докато в полето f на дисплея се появи индикаторът за 
желания вътрешен източни на звук (вижте „Настройка/за-
паметяване на радиостанции“, страница 119), респ. за 
външен източник на звук (вижте „Включване на външни 
източници на звук“, страница 119):
– „FM“: радио на УКВ,
– „AM“: радио на СВ,
– „AUX“: външен източник на звук (напр. CD-плейър), 
включен в куплунга 3,5 mm 22.
Насочване на антената
Радиоапаратът се доставя с монтирана антена 7. Когато 
ползвате радио, наклонете антената в посоката, в която 
приемането е най-добро.
Ако не можете да намерите позиция на антената с добро 
приемане, поставете радиоапарата на друго място, където 
приемането е по-добро.
Упътване: При работа на радиоапарата в непосредствена 
близост до радиостанции, уреди, излъчващи радиовълни 
или други електронни уреди може да възникнат смущения 
в радиоприемането.
Настройка/запаметяване на радиостанции
Натиснете неколкократно бутона за избор на източника на 
звук „Source“ 14, докато в полето f на дисплея се появи 
символът „FM“ за приемане в диапазона на ултракъси въл-
ни (УКВ), респ. „AM“ за приемане в диапазона на средни 
вълни (СВ).
За настройване на определена честота на приемане на-
тиснете бутона за търсене напред
 12 за увеличаване 
на честотата, респ. бутона за търсене назад
 11 за нама-
ляване на честотата. Текущата честота се изобразява в по-
лето a на дисплея.
За търсене на радиостанции със силен сигнал натиснете 
и задръжте кратко бутона за търсене напред
 12, респ. 
бутона за търсене назад
 11. Честотата на намерената 
радиостанция се изобразява в полето a на дисплея.
Ако приемането е добро и сигналът е подходящ, радиоапа-
ратът превключва автоматично на стереоприемане. На 
дисплея се появява символът за стереоприемане c.
За запаметяване на текущо избраната радиостанция 
натиснете и задръжте за 3 s един от бутоните 9. Когато в 
полето e на дисплея се появят индикаторът „PR“ и номе-
рът избрания бутон за запаметяване на радиостанции, съ-
ответната честота е записана.
Можете да запаметите 5 УКВ радиостанции и 5 СВ радио-
станции. Моля, обърнете внимание, че при запаметяване 
на нова станция на бутон, на който вече има запаметена 
станция, старата се изтрива.
За избор на запаметена станция натиснете краткотрайно 
съответния бутон 9. В полето e на дисплея за няколко се-
кунди се появяват индикаторът „PR“ и номера на избрана-
та станция.
Включване на външни източници на звук
Освен вградения радиоприемник могат да бъдат използ-
вани и външни източници на звук.
Извадете предпазната капачка на куплунга „AUX IN“ 22
Вкарайте щекера 3,5 mm на аудиокабела AUX 26 в куплун-
га (вижте фигурата на графичната страница). Включете 
другия щекер на аудиокабела AUX в подходящ източник.
За избор на включения външен източник натискайте буто-
на „Source“ 14, докато в полето f на дисплея се появи ин-
дикаторът „AUX“.
За предпазване от замърсяване след като извадите щеке-
ра на аудиокабела AUX от куплунга „AUX IN“ 22, отново 
поставяйте капачката на куплунга.
Часовник
Радиото разполага с часовник с отделно захранване. Ако в 
гнездото са поставени батерии с достатъчен капацитет (ви-
жте „Поставяне/замяна на батериите за часовника“, стра-
ница 118), часът се запазва, също и след като радиото бъ-
де изключено от захранващата мрежа или акумулаторната 
батерия бъде извадена.
OBJ_BUCH-3005-001.book  Page 119  Monday, September 5, 2016  11:47 AM

120 | Български 
1 609 92A 1PT | (5.9.16)
Bosch Power Tools
Настройване на часа
– За настройване на часа натиснете и задръжте бутона
 
10, докато в полето e на дисплея започнат да мигат ци-
фрите за час.
– Натискайте неколкократно бутона за търсене 
напред
 12, респ. бутона за търсене назад
 11
докато бъде изобразен правилният час.
– Натиснете отново бутона
 10, така че да започнат да 
мигат цифрите на минутите e.
– Натискайте неколкократно бутона за търсене 
напред
 12, респ. бутона за търсене назад
 11
докато бъдат изобразени правилните минути.
– Натиснете за трети път бутона
 10, за да съхраните та-
ка настроените час и минути.
Указания за работа
Указания за оптимална работа с акумулаторната 
батерия
Предпазвайте акумулаторната батерия от влага и вода.
Съхранявайте акумулаторната батерия само в темпера-
турния диапазон от –20 °C до 50 °C. Напр. не оставяйте 
акумулаторната батерия през лятото в автомобил на слън-
це.
Нова или продължително време неизползвана акумула-
торна батерия достига пълния си капацитет едва след при-
бл. 5 цикъла на зареждане и разреждане.
Съществено съкратено време за работа след зареждане 
показва, че акумулаторната батерия е изхабена и трябва 
да бъде заменена.
Спазвайте указанията за бракуване.
Грешки – причини за възникване и начини за 
отстраняването им
Ако посочените мерки не могат да отстранят дефекта, мо-
ля, обърнете се към оторизиран сервиз за електроинстру-
менти на Бош.
Поддържане и сервиз
Поддържане и почистване
За да работи добре и сигурно, поддържайте радиоапарата 
чист.
Избърсвайте замърсяванията с мека, леко навлажнена 
кърпа. Не използвайте почистващи препарати или разтво-
рители.
Сервиз и технически съвети
Отговори на въпросите си относно ремонта и поддръжката 
на Вашия продукт можете да получите от нашия сервизен 
отдел. Монтажни чертежи и информация за резервни час-
ти можете да намерите също на адрес:
www.bosch-pt.com
Екипът на Бош за технически съвети и приложения ще от-
говори с удоволствие на въпросите Ви относно нашите 
продукти и допълнителните приспособления за тях.
Моля, при въпроси и при поръчване на резервни части ви-
наги посочвайте 10-цифрения каталожен номер, изписан 
на табелката на уреда.
Причина
Отстраняване
Радиоапаратът не работи
Няма захранващо напреже-
ние
Вкарайте (докрай) захран-
ващия адаптер в контакта и 
щекера в гнездото, респ. за-
редена акумулаторна бате-
рия
Радиоапаратът е твърде го-
рещ или твърде студен
Изчакайте, докато бъде дос-
тигнат температурният ин-
тервал за работа
Радиоапаратът не работи при включване в мрежа
Захранващият адаптер или 
кабелът са повредени
Проверете и при необходи-
мост заменете захранващия 
адаптер и кабела
Използва се неподходящ 
захранващ адаптор
Използвайте само оригина-
лен захранващ адаптер от 
Бош (може да се поръча ка-
то резервна част)
Радиоапаратът не работи на акумулаторна батерия
Контактите на акумулатор-
ната батерия са замърсени
Почистете контактите на 
акумулаторната батерия, 
напр. чрез неколкократното 
й изваждане и вкарване в 
гнездото, респ. заменете 
акумулаторната батерия
Акумулаторната батерия е 
дефектна
Заменете акумулаторната 
батерия
Акумулаторната батерия е 
твърде гореща или твърде 
студена
Изчакайте, докато темпера-
турата на акумулаторната 
батерия достигне допусти-
мия температурен интервал
Радиоапаратът се изключва внезапно
Захранващият адаптор, 
респ. акумулаторната бате-
рия не са включени правил-
но
Вкарайте правилно докрай 
захранващия адаптор, 
респ. акумулаторната бате-
рия
Лошо приемане на радиостанцията
Смущения от други 
електрически уреди или 
неподходящо място, на кое-
то е поставен радиоапара-
тът
Поставете радиоапарата на 
друго място с по-добро при-
емане, респ. на по-голямо 
разстояние от други елек-
тронни уреди
Показанията на часовника са неверни
Батериите за часовника са 
изтощени
Заменете батериите
Батериите за часовника са 
поставени по неправилен 
начин
Поставете батериите пра-
вилно
Причина
Отстраняване
OBJ_BUCH-3005-001.book  Page 120  Monday, September 5, 2016  11:47 AM

 Македонски | 121
Bosch Power Tools
1 609 92A 1PT | (5.9.16)
Роберт Бош EООД – България
Бош Сервиз Център
Гаранционни и извънгаранционни ремонти
бyл. Черни връx 51-Б
FPI Бизнес център 1407
1907 София
Тел.: (02) 9601061
Тел.: (02) 9601079
Факс: (02) 9625302
www.bosch.bg
Транспортиране
Включените в окомплектовката литиево-йонни акумулута-
рони батерии са в обхвата на изискванията на норматив-
ните документи, касаещи продукти с повишена опасност. 
Акумулаторните батерии могат да бъдат транспортирани 
от потребителя на публични места без допълнителни раз-
решителни.
При транспортиране от трети страни (напр. при въздушен 
транспорт или ползване на куриерски услуги) има специ-
ални изисквания към опаковането и обозначаването им. 
За целта се консултирайте с експерт в съответната област.
Изпращайте акумулаторни батерии само ако корпусът им 
не е повреден. Изолирайте открити контактни клеми с ле-
пящи ленти и опаковайте акумулаторните батерии така, че 
да не могат да се изместват в опаковката си.
Моля, спазвайте също и допълнителни национални пред-
писания.
Бракуване
С оглед опазване на околната среда радиоапарати-
те, захранващите адаптори, обикновените или аку-
мулаторни батерии, допълнителните приспосо-
бления и опаковките трябва да бъдат предавани за оползо-
творяване на съдържащите се в тях суровини.
Не изхвърляйте радиоапарати, захранващи адаптори, 
обикновени или акумулаторни батерии при битовите отпа-
дъци!
Само за страни от ЕС:
Съгласно Европейска директива 
2012/19/EC електрически уреди, а съ-
гласно Европейска директива 
2006/66/ЕО акумулаторни или обикнове-
ни батерии, които не могат да се използват 
повече, трябва да се събират отделно и да 
бъдат подлагани на подходяща преработка за оползотво-
ряване на съдържащите се в тях суровини.
Акумулаторни или обикновени батерии:
Li-Ion:
Моля, спазвайте указанията в раз-
дел „Транспортиране“, 
страница 121.
Правата за изменения запазени.
Македонски
Безбедносни напомени
Прочитајте ги сите 
напомени и упатства за 
безбедност. Грешките настанати како резултат од 
непридржување до безбедносните напомени и упатства 
може да предизвикаат електричен удар, пожар и/или 
тешки повреди.
Зачувајте ги безбедносните напомени и упатства за 
користење за во иднина.
Поимот „Радио“ што се користи во безбедносните 
напомени се однесува на електрични радија (со мрежен 
напојувач) и на батериски радија (без мрежен напојувач).
 Работниот простор секогаш нека биде чист и добро 
осветлен. Неуредниот или неосветлен работен 
простор може да доведе до несреќи.
 Мрежниот приклучок на напојувачот мора да 
одговара на приклучницата. Приклучокот во никој 
случај не смее да се менува. Не употребувајте 
прекинувач со адаптер заедно со радијата. 
Неменувањето на прекинувачот и соодветните при-
клучници го намалуваат ризикот од електричен удар.
 Не го користете кабелот на мрежниот напојувач за 
друга намена, за да го носите радиото, за да го 
закачите или да го извлечете приклучокот од 
приклучницата. Држете го кабелот понастрана од 
топлина, масло, остри рабови или подвижните 
компоненти на уредот. Оштетениот или свиткан кабел 
го зголемува ризикот за електричен удар.
 Целосно одвиткајте го приклучниот кабел на 
мрежниот напојувач, доколку го користите радиото 
со мрежен приклучок. Инаку приклучниот кабел може 
да се загрее.
 Мрежниот приклучок треба да биде достапен за 
извлекување во било кое време. Мрежниот 
приклучок претставува единствена можност да го 
исклучите радиото од струјната мрежа.
Радиото и мрежниот напојувач држете ги 
подалеку од дожд или влага. Навлегувањето 
на вода во радиото или мрежниот напојувач го 
зголемува ризикот од електричен удар.
 Одржувајте ја чистотата на радиото и мрежниот 
напојувач. Доколку се извалка, постои опасност од 
електричен удар.
 Пред секое користење, проверете го радиото, 
мрежниот напојувач, кабелот и приклучокот. Не го 
користете радиото, доколку забележите 
оштетувања. Не ги отворајте сами радиото и 
мрежниот напојувач и оставете го на поправка кај 
квалификуван стручен персонал кој ќе користи 
само оригинални резервни делови. Оштетените 
радија, мрежни напојувачи, кабел и приклучок го 
зголемуваат ризикот за електричен удар.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
OBJ_BUCH-3005-001.book  Page 121  Monday, September 5, 2016  11:47 AM

122 | Македонски 
1 609 92A 1PT | (5.9.16)
Bosch Power Tools
 Ова радио не е предвидено за користење од страна 
на деца и лица со намалени психички, физички или 
ментални способности или недоволно искуство и 
знаење. Ова радио може да го користат деца над 8 
години како и лица со намалени физички, сензорни 
и ментални способности или недоволно искуство и 
знаење, доколку се под надзор од лица одговорни 
за нивната безбедност или се подучени за безбедно 
ракување со радиото и ги разбираат опасностите 
кои може да произлезат поради тоа. Инаку постои 
опасност од погрешна употреба и повреди.
 За време на користењето, чистењето и 
одржувањето надгледувајте ги децата. Така ќе се 
осигурате дека децата нема да си играат со радиото.
 Не ја отворајте батеријата. Постои опасност од краток 
спој.
Заштитете ја батеријата од топлина, на пр. од 
трајно изложување на сончеви зраци, оган, 
вода или влага. Постои опасност од 
експлозија.
 Кога не ја користите батеријата, чувајте ја 
понастрана од парички, спојувалки, клучеви, шајки, 
завртки и други метални предмети што можат да 
направат спој од едниот до другиот пол. Краток спој 
меѓу двата пола може да предизвика пожар или 
изгореници.
 При погрешно користење, може да истече течноста 
од батеријата. Избегнувајте контакт со неа. Доколку 
случајно дојдете во контакт со течноста, исплакнете 
ја со вода. Доколку течноста дојде во контакт со 
очите, побарајте лекарска помош. Истечената 
течност од батеријата може да предизвика кожни 
иритации или изгореници.
 Доколку се оштети батеријата или не се користи 
правилно, од неа може да излезе пареа. Внесете 
свеж воздух и доколку има повредени однесете ги 
на лекар. Пареата може да ги надразни дишните 
патишта.
 Батериите полнете ги само со полначи кои се 
препорачани од производителите. Доколку полначот 
кој е прилагоден на еден соодветен вид батерии, го 
користите со други батерии, постои опасност од пожар.
 Користете батерии кои се соодветни на Вашиот 
производ од Bosch. Само на тој начин батеријата ќе се 
заштити од опасно преоптоварување.
 Батеријата може да се оштети од острите предмети 
како на пр. клинци или шрафцигер или надворешно 
влијание. Може да дојде до внатрешен краток спој и 
батеријата може да се запали, пушти чад, експлодира 
или да се прегрее.
 Прочитајте ги и внимавајте на безбедносните и 
работните напомени во упатството за користење на 
уредите коишто ги приклучувате на радиото.
Опис на производот и моќноста
Прочитајте ги сите напомени и упатства 
за безбедност. Грешките настанати како 
резултат од непридржување до 
безбедносните напомени и упатства може 
да предизвикаат електричен удар, пожар 
и/или тешки повреди.
Илустрација на компоненти
Нумерирањето на сликите со компоненти се однесува на 
приказот на радиото на графичката страница.
Рачка за носење
Звучник
Копче за вклучување-исклучување
Копче за рачно подесување на бојата на звукот 
„Equalizer“
Копче за намалување на гласноста/бас/висок тон 
„Vol –“
Копче за зголемување на гласноста/бас/висок тон 
„Vol +“
Стапчеста антена
Екран
Копчиња за зачувување на програмата
10 Копче за подесување на времето 
11 Копче за пребарување наназад 
12 Копче за пребарување нанапред 
13 Копче за исклучување на звукот „Mute“
14 Копче за избор на аудио извор „Source“
15 Батерија*
16 Копче за отклучување на батеријата
17 Преграда за батеријата
18 Завртка за поклопецот од преградата за батерии
19 Поклопец на преградата за батеријата
20 Поклопец за преградата за складирање
21 Лост за заклучување на преградата за складирање
22 „AUX IN“-отвор
23 12-V-приклучен конектор
24 Мрежен напојувач
25 Приклучок за уредот
26 AUX-кабел
*Опишаната опрема прикажана на сликите не е дел од 
стандардниот обем на испорака. Комплетната опрема може да 
ја најдете во нашата Програма за опрема.
Елементи на приказот
Приказ на радио фреквенција
Приказ за наполнетоста на батеријата
Приказ на стерео прием
Приказ за исклучување на звукот
Мултифункционален приказ
Приказ на аудио извор
OBJ_BUCH-3005-001.book  Page 122  Monday, September 5, 2016  11:47 AM
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   34


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет