Mk Оригинално упатство за работа srжүктеу 14.91 Mb.
Pdf просмотр
бет29/34
Дата27.03.2017
өлшемі14.91 Mb.
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   34

Akumulatorji/baterije:
Li-Ion:
Prosimo upoštevajte navodila v od-
stavku „Transport“, stran 136.
Pridržujemo si pravico do sprememb.
Hrvatski
Upute za sigurnost
Treba pročitati sve napomene o si-
gurnosti i upute. Propusti do kojih 
može doći uslijed nepridržavanja sigurnosnih napomena i 
uputa mogu uzrokovati električni udar, požar i/ili teške 
ozljede.
Sačuvajte sve napomene o sigurnosti i upute za buduću 
primjenu.
Pojam »radio uređaj« koji se koristi u uputama za sigurnost 
odnosi se na radio uređaje s napajanjem iz električne mreže 
(s utikačkim mrežnim adapterom) i na radio uređaje s napaja-
njem iz aku-baterije (bez utikačkog mrežnog adaptera).
 Održavajte vaše radno mjesto čistim i dobro osvijetlje-
nim. Nered ili neosvijetljeno radno mjesto mogu uzrokova-
ti nezgode.
 Mrežni utikač utikačkog mrežnog adaptera mora odgo-
varati utičnici. Na utikaču se ni na koji način ne smiju 
izvoditi izmjene. Ne koristite adapterski utikač zajedno 
radio uređajima. Utikač na kojem nisu vršene izmjene i 
odgovarajuća utičnica smanjuju opasnost od strujnog uda-
ra.
 Ne zloupotrebljavajte priključni kabel utikačkog mrež-
nog adaptera za nošenje i vješanje radio uređaja ili za 
izvlačenje utikača iz utičnice. Priključni kabel držite 
dalje od izvora topline, ulja, oštrih rubova ili pomičnih 
dijelova uređaja. Oštećen ili usukan priključni kabel pove-
ćava opasnost od strujnog udara.
 Kada radio uređaj radi s mrežnim priključkom, do kraja 
odmotajte priključni kabel utikačkog mrežnog adapte-
ra. Priključni kabel bi se inače mogao zagrijati.
 Pazite da se mrežni utikač u svakom trenutku može 
izvući. Mrežni utikač je jedina mogućnost za odspajanje ra-
dio uređaja s električne mreže.
Radio uređaj i utikački mrežni adapter držite 
dalje od kiše ili vlage. Prodiranje vode u radio ure-
đaj ili u utikački mrežni adapter povećava opasnost 
od električnog udara.
 Radio uređaj i utikački mrežni adapter održavajte čistim. 
Zbog nečistoće postoji opasnost od električnog udara.
 Prije svake uporabe provjerite radio uređaj, utikački 
mrežni adapter, kabel i utikač. Radio uređaj ne koristi-
te ako ste ustanovili oštećenja. Radio uređaj i utikački 
mrežni adapter ne otvarajte sami i popravak prepustite 
samo kvalificiranom stručnom osoblju i samo s origi-
nalnim rezervnim dijelovima. Oštećeni radio uređaji, uti-
kački mrežni adapteri, kabeli i utikači povećavaju opasnost 
od električnog udara.
 Ovaj radio uređaj ne smiju koristiti djeca i osobe s ogra-
ničenim fizičkim, osjetilnim i mentalnim sposobnosti-
ma ili nedostatnim iskustvom i znanjem. Ovaj radio ure-
đaj smiju koristiti djeca starija od 8 godina i osobe s 
ograničenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposob-
nostima ili osobe s nedostatnim iskustvom i znanjem 
UPOZORENJE
OBJ_BUCH-3005-001.book  Page 136  Monday, September 5, 2016  11:47 AM

 Hrvatski | 137
Bosch Power Tools
1 609 92A 1PT | (5.9.16)
ako ih nadzire osoba odgovorna za njihovu sigurnost i 
ako ih uputi u sigurno rukovanje i opasnosti povezane s 
rukovanjem radio uređaja. U suprotnom postoji opa-
snost od pogrešnog rukovanja i ozljeda.
 Djeca moraju biti pod nadzorom prilikom korištenja, či-
šćenja i održavanja. Na taj način ćete osigurati da se djeca 
ne igraju s radio uređajem.
 Ne otvarajte aku-bateriju. Postoji opasnost od kratkog 
spoja.
Zaštitite aku-bateriju od izvora topline, npr. i od 
trajnog Sunčevog zračenja, vatre, vode i vlage. 
Inače postoji opasnost od eksplozije.
 Aku-baterije koje se ne koriste treba držati dalje od 
uredskih spajalica, kovanica, ključeva, čavala, vijaka i 
ostalih sitnih predmeta koji mogu uzrokovati premo-
štenje kontakata. Kratki spoj između kontakata aku-bate-
rije može dovesti do opeklina ili požara.
 Kod pogrešne primjene iz aku-baterije može isteći te-
kućina. Izbjegavajte kontakt s ovom tekućinom. Kod 
slučajnog kontakta ugroženo mjesto treba isprati vo-
dom. Ako bi ova tekućina dospjela u oči, zatražite po-
moć liječnika. Istekla tekućina iz aku-baterije može dove-
sti do nadražaja kože ili opeklina.
 Kod oštećenja i nestručne uporabe aku-baterije mogu 
se pojaviti pare. Dovedite svježi zrak i u slučaju poteš-
koća zatražite pomoć liječnika. Pare mogu nadražiti diš-
ne putove.
 Aku-bateriju punite samo u punjačima koje preporuču-
je proizvođač. Za punjač koji je predviđen za jednu odre-
đenu vrstu aku-baterije, postoji opasnost od požara ako bi 
se koristio s drugom aku-baterijom.
 Aku-bateriju koristite samo u kombinaciji s vašim 
Bosch proizvodom. Samo će se tako aku-baterija zaštititi 
od opasnog preopterećenja.
 Oštrim predmetima kao što su npr. čavli, odvijači ili dje-
lovanjem vanjske sile aku-baterija se može oštetiti. Mo-
že doći do unutrašnjeg kratkog spoja i aku-baterija može iz-
gorjeti, razviti dim, eksplodirati ili se pregrijati.
 Pročitajte i strogo se pridržavajte napomena za sigur-
nost i uputa za rad u uputama za uporabu uređaja koje 
ste priključili na radio uređaj.
Opis proizvoda i radova
Treba pročitati sve napomene o sigurnosti i 
upute. Ako se ne bi poštivale napomene o si-
gurnosti i upute to bi moglo uzrokovati strujni 
udar, požar i/ili teške ozljede.
Prikazani dijelovi uređaja
Numeriranje prikazanih dijelova odnosi se na prikaz radio ure-
đaja na stranici sa slikama.
Ručka za prenošenje
Zvučnik
Tipka za uključivanje/isključivanje
Tipka za ručno namještanje zvuka »Equalizer«
Tipka za smanjenje glasnoće/dubokih/visokih tonova 
»Vol –«
Tipka za povećanje glasnoće/dubokih/visokih tonova 
»Vol +«
Štapasta antena
Displej
Tipke memorije programa
10 Tipka za namještanje vremena
11 Tipka za traženje na niže
12 Tipka za traženje na više
13 Tipka za stišavanje »Mute«
14 Tipka za biranje audio izvora »Source«
15 Aku-baterija*
16 Tipka za deblokadu aku-baterije
17 Pretinac za aku-bateriju
18 Vijak poklopca pretinca za bateriju
19 Poklopac pretinca za baterije
20 Poklopac pretinca za spremanje
21 Ručica za blokiranje poklopca za spremanje
22 Utičnica »AUX IN«
23 12 V priključna utičnica
24 Utikački mrežni adapter
25 Utikač uređaja
26 AUX-kabel
*Prikazan ili opisan pribor ne pripada standardnom opsegu isporu-
ke. Potpuni pribor možete naći u našem programu pribora.
Pokazni elementi
Pokazivač radio frekvencije 
Pokazivač stanja napunjenosti aku-baterije
Pokazivač prijema uz smetnje
Pokazivač stišavanja tona
Višefunkcijski pokazivač
Pokazivač audio izvora
Tehnički podaci
Prenosivi radio uređaj
EasyRadio 12
Kataloški br.
3 603 JB1 0..
Puferne baterije
2 x 1,5 V (LR03/AAA)
Aku-baterija
V
10,8 – 12
Težina odgovara EPTA-
Procedure 01:2014
kg
1,7
Dopuštena okolna tempera-
tura
– kod  punjenja
– tijekom  rada*
– kod skladištenja
°C
°C
°C
0...+45
–10...+40
–20...+50
Preporučene aku-baterije
PBA 10,8V ...
PBA 12V ...
Preporučeni punjači
AL 11.. CV
* ograničeni učinak kod temperatura <0 °C
Tehnički podaci su određeni sa aku-baterijom iz opsega isporuke.
OBJ_BUCH-3005-001.book  Page 137  Monday, September 5, 2016  11:47 AM

138 | Hrvatski 
1 609 92A 1PT | (5.9.16)
Bosch Power Tools
Montaža
Električno napajanje radio uređaja
Električno napajanje radio uređaja može se provesti preko uti-
kačkog mrežnog adaptera 24 ili litij-ionske aku-baterije 15.
Rad s aku-baterijom
Napomena: Uporaba aku-baterija koje nisu prikladne za radio 
uređaj može dovesti do pogrešnog rada ili do oštećenja radio 
uređaja.
Napomena: Aku-baterija se isporučuje djelomično napunje-
na. Kako bi se zajamčila potpuna snaga aku-baterije, prije pr-
ve primjene aku-bateriju napunite do kraja u punjaču.
 Koristite samo punjače navedene u tehničkim podaci-
ma. Samo su ovi punjači prilagođeni litij-ionskoj aku-bate-
riji koja se koristi u vašem radio uređaju.
Li-ionska aku-baterija može se u svakom trenutku puniti, bez 
skraćenja njenog vijeka trajanja. Prekid u procesu punjenja 
neće oštetiti aku-bateriju.
Stavite aku-bateriju u pretinac aku-baterije 17, tako da pri-
ključci aku-baterije leže na priključcima u pretincu aku-bateri-
je 17 i pustite da aku-baterija uskoči u pretinac aku-baterije.
Pokazivač stanja napunjenosti aku-baterije b se pojavljuje na 
displeju čim stavite aku-bateriju s dovoljnim naponom i ako 
radio uređaj nije priključen na električnu mrežu preko utikač-
kog mrežnog adaptera 24.
Pokazivač stanja napunjenosti aku-baterije b pokazuje trenu-
tačno stanje napunjenosti aku-baterije. Ako bi pokazivač sta-
nja napunjenosti aku-baterije treperio, znači da se aku-bateri-
ja mora napuniti.
Za vađenje aku-baterije 15 pritisnite tipku za deblokadu 16 
na aku-bateriji i izvadite je iz pretinca za aku-bateriju 17.
Rad s utikačkim mrežnim adapterom
 Pridržavajte se mrežnog napona! Napon izvora struje za 
utikački mrežni adapter mora se podudarati s podacima na 
identifikacijskoj naljepnici utikačkog mrežnog adaptera.
Otvorite zaštitnu kapicu 12 V priključne utičnice 23. Utikač 
uređaja 25 12 V utikačkog mrežnog adaptera utaknite u pri-
ključnu utičnicu 23. Na električnu mrežu priključite utikački 
mrežni adapter.
 Koristite isključivo originalni Bosch utikački mrežni 
adapter koji je predviđen za vaš radio uređaj. Samo tako 
je moguć besprijekoran rad radio uređaja.
Za zaštitu od zaprljanja, nakon vađenja utikača uređaja po-
novno zatvorite zaštitnu kapicu 12 V priključne utičnice 23.
Utikački mrežni adapter 24 kada se ne koristi, može se spre-
miti u pretinac za spremanje radio uređaja. U tu svrhu otvorite 
ručicu za blokiranje 21 i otvorite poklopac 20 pretinca za 
spremanje.
Stavljanje/zamjena pufernih baterija
Za memoriranje vremena na radio uređaju moraju se ugraditi 
puferne baterije. U tu svrhu preporučamo uporabu alkalno-
manganskih baterija.
Za otvaranje pretinca za bateriju otpustite vijak 18 i skinite 
poklopac pretinca za bateriju 19. Stavite puferne baterije. Pri 
tome pazite na ispravan polaritet prema shemi na vanjskoj 
strani pretinca za baterije.
Ponovno ugradite poklopac pretinca za baterije 19 i stegnite 
ga s vijkom 18.
Puferne baterije zamijenite kada pokazivač e oslabi i kada se 
na radio uređaju više ne može memorirati vrijeme na satu.
Zamijenite uvijek sve baterije istodobno. Koristite samo bate-
rije jednog proizvođača i istog kapaciteta.
 Izvadite puferne baterije iz radio uređaja ako ga nećete 
koristiti dulje vrijeme. Kod duljeg uskladištenja puferne 
baterije mogu korodirati ili se isprazniti.
Rad
 Radio uređaj zaštitite od vlage i izravnog zračenja sun-
čevih zraka. Radio uređaj prikladan je samo za primjenu u 
suhim zatvorenim prostorijama.
Rad audio uređaja/radija
Radni napon
– pri  radu  s  utikačkim 
mrežnim adapterom
– pri radu s aku-baterijom
V
V
12
10,8 – 12
Nazivna snaga pojačala (pri 
radu s utikačkim mrežnim 
adapterom)
2 x 5 W
Područje prijema
– UKV
– SV
MHz
kHz
87,5–108
531–1602
Utikački mrežni adapter
Kataloški br.
1 600 A00 0..
Ulazni napon
V~
100–240
Frekvencija
Hz
50/60
Ulazna struja
mA
500
Izlazni napon
V=
12
Izlazna struja
mA
1500
Težina odgovara EPTA-
Procedure 01:2014
kg
0,2
Klasa zaštite
/
II
Prenosivi radio uređaj
EasyRadio 12
* ograničeni učinak kod temperatura <0 °C
Tehnički podaci su određeni sa aku-baterijom iz opsega isporuke.
Pokazivač
Kapacitet
≥2/3
≥1/3
<1/3
Rezerva
Prazna aku-baterija
OBJ_BUCH-3005-001.book  Page 138  Monday, September 5, 2016  11:47 AM

 Hrvatski | 139
Bosch Power Tools
1 609 92A 1PT | (5.9.16)
Audio rad
Uključivanje/isključivanje
Za uključivanje radio uređaja pritisnite tipku za uključivanje/ 
isključivanje 3. Diplej 8 će se aktivirati i pri zadnjem isključiva-
nju radio uređaja reproducirat će se namješteni audio izvor.
Napomena: Prilikom prvog rada s aku-baterijom ili nakon du-
lje neuporabe radio uređaja možda će biti potrebno za uključi-
vanje pritisnuti tipku za uključivanje/isključivanje 3 nekoliko 
puta ili je dulje držati pritisnutu.
Displej 8 će se kod svakog pritiska na tipku upaliti u trajanju 
nekoliko sekundi.
Za isključivanje radio uređaja ponovno pritisnite tipku za 
uključivanje/isključivanje 3. Memorirat će se trenutačno na-
mješteni audio izvor.
Kako bi uštedjeli električnu energiju, radio uređaj uključite sa-
mo kada ga koristite.
Namještanje jačine zvuka
Nakon uključivanja radio uređaja uvijek je namještena srednja 
jakost zvuka (vrijednost 10).
Za povećanje jakosti zvuka pritisnite tipku »Vol +« 6, a za 
smanjenje jakosti zvuka pritisnite tipku »Vol –« 5. Namješta-
nje jakosti zvuka »VL« u trajanju nekoliko sekundi na pokazi-
vaču e displeja pojavljuje se s vrijednošću između 0 i 20.
Prije podešavanja ili promjene radiopostaje namjestite jačinu 
zvuka na nižu vrijednost, a prije uključivanja nekog vanjskog 
audio izvora, namjestite na srednju vrijednost.
Za isključivanje tona možete pritisnuti tipku »Mute« 13. Za 
ponovno uključivanje tona ponovno pritisnite tipku »Mute« 
13 ili jednu od tipki za jakost zvuka »Vol +« 6, odnosno 
»Vol –« 5.
Namještanje boje tona
Za optimalnu reprodukciju tona, u gradilišnom radio uređaju 
je ugrađen egalizator.
Za ručnu promjenu visine dubokih tonova, jedan puta pritisni-
te tipku »Equalizer« 4. Na displeju se pojavljuje »BA«, kao i 
memorirana vrijednost visine dubokog tona u pokazivaču e
Za visoke tonove ponovno pritisnite tipku »Equalizer« 4, na 
pokazivaču e pojavit će se »TR« kao i memorirana vrijednost 
visokog tona.
Duboki, odnosno visoki tonovi mogu se mijenjati u području 
od –5 do +5. Za povećanje pokazane vrijednosti treba priti-
snuti tipku »Vol +« 6, a za smanjenje »Vol –« 5. Promijenjene 
vrijednosti automatski će se memorirati ako se pokazivač e 
nekoliko sekundi nakon zadnjeg pritiska na tipku promijeni 
natrag na pokazivanje vremena.
Biranje audio izvora
Za biranje audio izvora pritišćite tipku »Source« 14 toliko če-
sto dok se na displeju ne pojavi pokazivač f za željeni unutarnji 
audio izvor (vidjeti »Namještanje/memoriranje radiopostaje«, 
stranica 139), odnosno vanjski audio izvor (vidjeti »Priklju-
čak vanjskih audio izvora«, stranica 139):
– »FM«: radio preko UKV,
– »AM«: radio preko SV,
– »AUX«: vanjski audio izvor (npr. CD-plejer) preko 3,5 mm 
utičnice 22.
Usmjeravanje štapaste antene
Radio uređaj se isporučuje s instaliranom štapastom antenom 
7. Kod slušanja radija zakrenite štapastu antenu u smjeru koji 
omogućava najbolji prijem.
Ako nije moguć zadovoljavajući prijem, u tom slučaju radio 
uređaj postavite na mjesto koje omogućava najbolji prijem.
Napomena: Pri radu radio uređaja u neposrednoj blizini radio 
odašiljača, radioaparata ili nekih drugih elektroničkih uređaja 
može doći do pogoršanja prijema radio programa.
Namještanje/memoriranje radiopostaje
Tipku za biranje audio izvora »Source« 14 pritišćite toliko če-
sto dok se u pokazivaču f za područje prijema ultrakratkih va-
lova (UKV) ne pojavi »FM«, odnosno »AM« za područje prije-
ma srednjih valova (SV).
Za namještanje određene radio frekvencije, pritisnite tipku 
za traženje na više
 12, za povećanje frekvencije, odnosno 
tipku za traženje na niže
 11, za smanjenje frekvencije. 
Trenutačna frekvencija pojavljuje se na pokazivaču a na dis-
pleju.
Za traženje radiopostaja s velikom jačinom signala, priti-
snite tipku za traženje na više
 12, odnosno tipku za traže-
nje na niže
 11 i držite je na kratko pritisnutom. Frekvenci-
ja pronađene radiopostaje pojavljuje se na pokazivaču a dis-
pleja.
Kod dovoljno jakog prijema prikladnog signala radio uređaj će 
se automatski prebaciti na stereo prijem. Na displeju se po-
javljuje pokazivač za stereo prijem c.
Za memoriranje namještene radiopostaje, u trajanju 3 s 
pritisnite jednu od tipki za programiranje 9. Čim se na pokazi-
vaču e pojavi »PR«, kao i broj odabrane tipke za memoriranje 
programa, radiopostaja je memorirana.
Možete memorirati 5 UKV radiopostaja i 5 SV radiopostaja. 
Pazite da se već zauzeto mjesto memorije kod ponovnog bira-
nja prepiše s novom namještenom radiopostajom.
Za reprodukciju jedne memorirane radiopostaje na kratko 
pritisnite odgovarajuću tipku za memoriranje programa 9. Na 
pokazivaču e u trajanju nekoliko sekundi pojavit će se »PR«
kao i memorirani broj programa.
Priključak vanjskih audio izvora
Osim integriranog radija, mogu se reproducirati različiti vanj-
ski audio izvori.
Skinite zaštitnu kapicu »AUX IN« utičnice 22. Utaknite 
3,5 mm utikač AUX-kabela 26 u utičnicu (vidjeti sliku na stra-
nici sa slikama). Priključite drugi utikač AUX-kabela na odgo-
varajući audio izvor.
Za reprodukciju priključenog audio izvora, toliko često priti-
šćite tipku za biranje audio izvora »Source« 14, dok se na po-
kazivaču displeja f ne pojavi »AUX«.
Kod vađenja utikača AUX-kabela, za zaštitu od zaprljanja po-
novno stavite zaštitnu kapicu »AUX IN« utičnice 22.
Pokazivač vremena
Radio uređaj raspolaže sa pokazivačem vremena sa zasebnim 
električnim napajanjem. Ako su u pretinac za baterije stavlje-
ne puferne baterije dovoljnog kapaciteta (vidi »Stavljanje/za-
mjena pufernih baterija«, stranica 138), može se memorirati 
OBJ_BUCH-3005-001.book  Page 139  Monday, September 5, 2016  11:47 AM

140 | Hrvatski 
1 609 92A 1PT | (5.9.16)
Bosch Power Tools
vrijeme na satu i kada je radio uređaj odspojen s električnog 
napajanja preko aku-baterije ili utikačkog mrežnog adaptera.
Namještanje vremena na satu
– Za namještanje vremena na satu, toliko dugo pritišćite tip-
ku za namještanje vremena
 10, dok na pokazivaču e ne 
zatreperi broj sati.
– Tipku za traženje na više
 12, odnosno tipku za traženje 
na niže
 11 pritišćite toliko često dok se ne pokaže to-
čan broj sati.
– Ponovno pritisnite tipku
 10, tako da na pokazivaču e za-
treperi broj minuta.
– Tipku za traženje na više
 12, odnosno tipku za traženje 
na niže
 11 pritišćite toliko često dok se ne pokaže to-
čan broj minuta.
– Za memoriranje vremena na satu tipku
 10 pritisnite tre-
ći puta.
Upute za rad
Upute za optimalno rukovanje sa aku-baterijom
Zaštitite aku-bateriju od vlage i vode.
Pohranite aku-bateriju samo u prostoru temperaturnog pod-
ručja od –20 °C do 50 °C. Npr. aku-bateriju ljeti na ostavljaj-
te u automobilu.
Nova ili dulje vrijeme nekorištena aku-baterija dati će svoj pu-
ni učinak tek nakon pet ciklusa punjenja i pražnjenja.
Bitno skraćenje vremena rada nakon punjenja pokazuje da je 
aku-baterija istrošena i da je treba zamijeniti.
Pridržavajte se uputa za zbrinjavanje u otpad.
Greške – uzroci i otklanjanje
Ako se sa gore spomenutim mjerama pomoći ne može otkloni-
ti greška, u tom slučaju kontaktirajte sa ovlaštenim Bosch ser-
visom.
Održavanje i servisiranje
Održavanje i čišćenje
Radio uređaj održavajte čistim za dobar i siguran rad.
Prljavštinu obrišite vlažnom, mekom krpom. U tu svrhu ne ko-
ristite nikakva sredstva za čišćenje i otapala.
Servisiranje i savjetovanje o primjeni
Ovlašteni servis će odgovoriti na vaša pitanja o popravcima i 
održavanju vašeg proizvoda te o rezervnim dijelovima. Pove-
ćane crteže i informacije o rezervnim dijelovima možete naći 
na adresi:
www.bosch-pt.com
Bosch tim za savjetovanje o primjeni rado će vam pomoći od-
govorom na pitanja o našim proizvodima i priboru.
Za slučaj povratnih upita ili naručivanja rezervnih dijelova, 
molimo vas neizostavno navedite 10-znamenkasti kataloški 
broj sa tipske pločice proizvoda.
Hrvatski
Robert Bosch d.o.o
Kneza Branimira 22
10040 Zagreb
Tel.: (01) 2958051
Fax: (01) 2958050
Transport
Li-ionske aku-baterije ugrađene u električnom alatu podliježu 
zakonu o transportu opasnih tvari. Aku-baterije korisnik može 
bez ikakvih preduvjeta transportirati cestovnim transportom.
Ako transport obavlja treća strana (npr. transport zrakoplo-
vom ili špedicijom), treba se pridržavati posebnih zahtjeva 
obzirom na ambalažu i označavanje. Kod pripreme ovakvih 
pošiljki za transport prethodno se treba savjetovati sa struč-
njakom za transport opasnih tvari.
Каталог: media -> media -> garden -> gardenmedia -> manuals
media -> Қазақ хандығының құрылуы және Керей мен Жәнібек cұлтандар Хандықтың құрылуы
media -> ТӨленова зирабүбі Маймаққызы, Қр бғМ ҒК
media -> С. Мәжитов Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институты Пікір жазған К. Л. Есмағамбетов
media -> Бүкілресейлік Құрылтай жиналысына қазақ сайлаушыларынан аманат (1917 ж.) Серікбаев Е. Қ. М. Х. Дулати атындағы ТарМУ, т.ғ. к.,доцент
media -> АҚТӨбе облысының тыл еңбекшілері ұлы отан соғысы жылдарында
media -> Ұлы отан соғысы жылдарындағы мұнайлы өҢір а. Ж. ƏБденов
manuals -> Ru Оригинальное руководство по эксплуатации uk
manuals -> Ru Оригинальное руководство по эксплуатации uk


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   34


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет