Mk Оригинално упатство за работа sr


Klienditeenindus ja müügijärgne nõustamineжүктеу 14.91 Mb.
Pdf просмотр
бет31/34
Дата27.03.2017
өлшемі14.91 Mb.
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   34

Klienditeenindus ja müügijärgne nõustamine
Klienditeeninduses vastatakse toote paranduse ja hoolduse 
ning varuosade kohta esitatud küsimustele. Joonised ja teabe 
varuosade kohta leiate ka veebisaidilt:
www.bosch-pt.com
Boschi nõustajad osutavad Teile toodete ja tarvikute küsimus-
tes meeleldi abi.
Päringute esitamisel ja varuosade tellimisel näidake kindlasti 
ära seadme andmesildil olev 10-kohaline tootenumber.
Eesti Vabariik
Mercantile Group AS
Boschi elektriliste käsitööriistade remont ja hooldus
Pärnu mnt. 549
76401 Saue vald, Laagri
Tel.: 6549 568
Faks: 679 1129
Transport
Komplektis sisalduvate liitium-ioon-akude suhtes kohaldatak-
se ohtlike ainete vedu reguleerivaid nõudeid. Akude puhul on 
lubatud kasutajapoolne piiranguteta maanteevedu.
Kolmandate isikute teostatava veo korral (nt õhuvedu või eks-
pedeerimine) tuleb järgida pakendi ja tähistuse osas kehti-
vaid erinõudeid. Sellisel juhul peab pakendi ettevalmistami-
sel alati osalema ohtlike ainete veo ekspert.
Aku vedu on lubatud vaid siis, kui aku korpus on vigastusteta. 
Katke lahtised kontaktid teibiga ja pakkige aku nii, et see pa-
kendis ei liiguks.
Järgige ka võimalikke täiendavaid siseriiklikke nõudeid.
Kasutuskõlbmatuks muutunud seadmete käitlus
Raadiod, võrguadapterid, akud/patareid, lisatarvikud 
ja pakendid tuleb keskkonnasäästlikul viisil ringlusse 
võtta.
Ärge käidelge raadioid, võrguadaptereid ja akusid/patareisid 
koos olmejäätmetega!
Üksnes EL liikmesriikidele:
Vastavalt Euroopa Liidu direktiivile 
2012/19/EL elektri- ja elektroonikasead-
mete jäätmete kohta ja vastavalt direktiivile 
2006/66/EÜ tuleb defektsed või kasutus-
ressursi ammendanud akud/patareid eraldi 
kokku koguda ja keskkonnasäästlikult kor-
duskasutada.
Akud/patareid:
Li-ioon:
Järgige palun juhiseid punktis „Trans-
port“, lk 145.
Tootja jätab endale õiguse muudatuste tegemiseks.
Latviešu
Drošības noteikumi
Uzmanīgi izlasiet visus drošības 
noteikumus. Drošības noteikumu 
un norādījumu neievērošana var izraisīt aizdegšanos un būt 
par cēloni elektriskajam triecienam vai nopietnam savainoju-
mam.
Uzglabājiet visus drošības noteikumus un norādījumus 
turpmākai izmantošanai.
Drošības noteikumos lietotais apzīmējums„Radio“ attiecas 
gan uz no elektrotīkla darbināmajiem radiouztvērējiem (ar 
elektrotīkla adapteru), gan arī uz no akumulatora darbināma-
jiem radiouztvērējiem (bez elektrotīkla adaptera).
Raadio ei tööta akutoite puhul
Aku kontaktid on määrdunud Puhastage aku kontakte, akut 
näiteks mitu korda laadimis-
alusele asetades ja sealt ee-
maldades, vajadusel vaheta-
ge aku välja
Aku on defektne
Vahetage aku välja
Aku on liiga soe või liiga külm Oodake, kuni aku jõuab 
töötemperatuurile
Raadio lõpetab äkitselt töötamise
Võrguadapter või aku ei ole 
paigaldatud õigesti või on pai-
galdatud mittetäielikult
Paigaldage võrguadapter või 
aku õigesti ja täielikult
Halb raadiovastuvõtt
Teistest seadmetest põhjus-
tatud häired või ebasoodne 
koht
Asetage raadio parema vastu-
võtuga kohta või teistest 
elektroonikaseadmetest kau-
gemale
Kellaaja näit puudub või ei ole õige
Kella puhverpatareid on 
tühjad
Vahetage puhverpatareid 
välja
Patareide sissepanekul ei ole 
jälgitud polaarsust
Asetage puhverpatareid sisse 
õigesti
Põhjus
Vea kõrvaldamine
BRIDINAJUMS
OBJ_BUCH-3005-001.book  Page 145  Monday, September 5, 2016  11:47 AM

146 | Latviešu 
1 609 92A 1PT | (5.9.16)
Bosch Power Tools
 Sekojiet, lai darba vieta būtu tīra un sakārtota. Nekārtī-
gā darba vietā un sliktā apgaismojumā var viegli notikt ne-
laimes gadījums.
 Elektrotīkla adaptera kontaktdakšai jābūt saderīgai ar 
elektrotīkla kontaktligzdu. Kontaktdakšas konstrukci-
ju nedrīkst nekādā veidā mainīt. Nelietojiet kopā ar ra-
dio kontaktdakšas adapterus. Neizmainītas kon-
strukcijas kontaktdakša, kas piemērota kontaktligzdai, ļauj 
samazināt elektriskā trieciena saņemšanas risku.
 Nelietojiet elektrotīkla adaptera kabeli radio pārneša-
nai vai piekāršanai, neraujiet aiz kabeļa, ja vēlaties at-
vienot elektrotīkla adapteru no elektrotīkla kontakt-
ligzdas. Sargājiet kabeli no karstuma, eļļas, asām 
šķautnēm un elektroinstrumenta kustīgajām daļām. 
Bojāts vai samezglojies kabelis var būt par cēloni elektris-
kajam triecienam.
 Ja radio tiek darbināts no elektrotīkla, pilnīgi atritiniet 
elektrotīkla adaptera kabeli. Pretējā gadījumā elektroka-
belis var sakarst.
 Sekojiet, lai elektrotīkla adaptera kontaktdakšu varētu 
jebkurā brīdī ātri atvienot no elektrotīkla kontaktligz-
das. Elektrotīkla adaptera kontaktdakšas atvienošana ir 
vienīgā iespēja, kā atvienot radio no elektrotīkla.
Neturiet radio un tā elektrotīkla adapteru lietū 
vai mitrumā. Ūdenim iekļūstot radio vai tā elektro-
tīkla adapterā, pieaug risks saņemt elektrisko trie-
cienu.
 Uzturiet radio un tā elektrotīkla adapteru tīru. Netīrumi 
var paaugstināt elektriskā trieciena saņemšanas risku.
 Ik reizi pirms lietošanas pārbaudiet radio, tā elektrotīk-
la adapteru, kabeli un elektrotīkla adaptera kontakt-
dakšu. Atklājot bojājumu, pārtrauciet radio lietošanu. 
Neatveriet radio un tā elektrotīkla adapteru saviem 
spēkiem, bet nodrošiniet, lai nepieciešamo remontu 
veiktu kvalificēti speciālisti, nomaiņai izmantojot vie-
nīgi Bosch oriģinālās rezerves daļas. Ja ir bojāts radio, tā 
elektrotīkla adapters, kabelis un elektrotīkla adaptera kon-
taktdakša, pieaug risks saņemt elektrisko triecienu.
 Šis radio nav paredzēts, lai to lietotu bērni un personas 
ar ierobežotām psihiskajām, sensorajām vai garīgajām 
spējām vai ar nepietiekošu pieredzi un zināšanām. Šo 
radio drīkst lietot bērni no 8 gadu vecuma un personas 
ar ierobežotām psihiskajām, sensorajām vai garīgajām 
spējām vai ar nepietiekošu pieredzi un zināšanām, ja 
par viņu drošību atbildīgā persona ir iepazīstinājusi mi-
nētās personas ar piesardzības pasākumiem un drošu 
apiešanos ar radio, kā arī ar briesmām, kas var rasties 
tā lietošanas gaitā. Pretējā gadījumā pastāv savainošanās 
briesmas ierīces nepareizas lietošanas dēļ.
 Radio lietošanu, tīrīšanu un apkalpošanu drīkst uzticēt 
bērniem tikai pieaugušo uzraudzībā. Tas ļaus nodroši-
nāt, lai bērni sāktu rotaļāties ar radio.
 Neatveriet akumulatoru. Tas var radīt īsslēgumu.
Sargājiet akumulatoru no karstuma, piemēram, 
no ilgstošas atrašanās saules staros vai uguns 
tuvumā, kā arī no ūdens un mitruma. Tas var iz-
raisīt sprādzienu.
 Ja akumulators netiek lietots, nepieļaujiet tā kontaktu 
saskaršanos ar papīra saspraudēm, monētām, atslē-
gām, naglām, skrūvēm vai citiem nelieliem metāla 
priekšmetiem, kas varētu radīt īsslēgumu starp akumu-
latora kontaktiem. Īsslēgums starp akumulatora kontak-
tiem var būt par cēloni apdegumiem vai izraisīt aizdegša-
nos.
 Nepareizi lietojot akumulatoru, no tā var izplūst šķid-
rais elektrolīts. Nepieļaujiet elektrolīta nonākšanu sa-
skarē ar ādu. Ja tas tomēr ir nejauši noticis, noskalojiet 
elektrolītu ar ūdeni. Ja elektrolīts nonāk acīs, nekavē-
joties griezieties pie ārsta. No akumulatora izplūdušais 
elektrolīts var izsaukt ādas iekaisumu vai pat apdegumu.
 Bojājuma vai nepareizas lietošanas rezultātā akumula-
tors var izdalīt kaitīgus izgarojumus. Šādā gadījumā iz-
vēdiniet telpu un, ja jūtaties slikti, griezieties pie ārsta. 
Izgarojumi var izraisīt elpošanas ceļu kairinājumu.
 Akumulatora uzlādei lietojiet tikai tādu uzlādes ierīci, 
ko ir ieteikusi elektroinstrumenta ražotājfirma. Katra 
uzlādes ierīce ir paredzēta tikai noteikta tipa akumulato-
ram, un mēģinājums to lietot cita tipa akumulatoru uzlādei 
var novest pie uzlādes ierīces un/vai akumulatora aizdeg-
šanās.
 Lietojiet akumulatoru vienīgi kopā ar Bosch izstrādāju-
mu. Tikai tā akumulators tiks pasargāts no bīstamas pār-
slodzes.
 Asi priekšmeti, piemēram, nagla vai skrūvgriezis, kā 
arī ārēja spēka iedarbība var sabojāt akumulatoru. Tas 
var radīt iekšēju īsslēgumu, kā rezultātā akumulators var 
aizdegties, dūmot, eksplodēt vai pārkarst.
 Izlasiet un stingri ievērojiet drošības noteikumus un 
norādījumus darbam, kas sniegti to ierīču lietošanas 
pamācībās, ko paredzēts pievienot radio.
Izstrādājuma un tā darbības apraksts
Uzmanīgi izlasiet visus drošības noteiku-
mus. Šeit sniegto drošības noteikumu un norā-
dījumu neievērošana var izraisīt aizdegšanos 
un būt par cēloni elektriskajam triecienam vai 
nopietnam savainojumam.
Attēlotās sastāvdaļas
Attēloto sastāvdaļu numerācija atbilst numuriem radio attē-
los, kas sniegti grafiskajās lappusēs.
Rokturis pārnešanai
Skaļrunis
Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš
Taustiņš pārejai uz toņu joslas regulēšanu „Equalizer“
Taustiņš skaļuma/zemo toņu/augsto toņu līmeņa samazi-
nāšanai „Vol –“
Taustiņš skaļuma/zemo toņu/augsto toņu līmeņa palieli-
nāšanai „Vol +“
Stieņveida antena
Displejs
Radiostaciju fiksētās noskaņošanas taustiņi
10 Taustiņš pulksteņa iestādīšanai
OBJ_BUCH-3005-001.book  Page 146  Monday, September 5, 2016  11:47 AM

 Latviešu | 147
Bosch Power Tools
1 609 92A 1PT | (5.9.16)
11 Taustiņš radiostaciju meklēšanai atpakaļvirzienā
12 Taustiņš radiostaciju meklēšanai virzienā uz priekšu
13 Taustiņš skaņas izslēgšanai „Mute“
14 Taustiņš audioprogrammu avota izvēlei „Source“
15 Akumulators*
16 Akumulatora fiksatora taustiņš
17 Akumulatora šahta
18 Bateriju nodalījuma vāciņa skrūve
19 Bateriju nodalījuma vāciņš
20 Piederumu nodalījuma vāciņš
21 Piederumu nodalījuma vāciņa aizdare
22 „AUX IN“ ieejas kontaktligzda ārējā audioprogrammu 
avota pievienošanai
23 12 V kontaktligzda
24 Elektrotīkla adapters
25 Instrumenta kontaktspraudnis
26 Audio kabelis
*Šeit attēlotie vai aprakstītie piederumi neietilpst standarta piegā-
des komplektā. Pilns pārskats par izstrādājuma piederumiem ir 
sniegts mūsu piederumu katalogā. 
Indikācijas elementi
Radiouztveršanas frekvences indikators
Akumulatora uzlādes pakāpes indikators
Stereo uztveršanas indikators
Skaņas izslēgšanas indikators
Daudzfunkciju indikators
Audioprogrammu avota indikators
Tehniskie parametri
Montāža
Radio elektrobarošana
Radio elektrobarošanu var realizēt no elektrotīkla caur tīkla 
elektrobarošanas bloku 24 vai arī no litija-jonu akumulatora 
15.
Darbs no akumulatora
Piezīme. Nepiemērotu akumulatoru izmantošana radio elek-
trobarošanai var izraisīt tā nepareizu funkcionēšanu vai pat 
sabojāšanos.
Piezīme. Akumulators tiek piegādāts daļēji uzlādētā stāvoklī. 
Lai akumulators spētu nodrošināt pilnu jaudu, tas pirms pir-
mās lietošanas pilnīgi jāuzlādē uzlādes ierīcē.
 Izmantojiet vienīgi sadaļā “Tehniskie parametri” norā-
dītās uzlādes ierīces. Tikai šīs uzlādes ierīces ir piemēro-
tas radio elektrobarošanai izmantojamā litija-jonu akumu-
latora uzlādei.
Litija-jonu akumulatoru var uzlādēt jebkurā laikā, nebaidoties 
samazināt tā kalpošanas laiku. Akumulatoram nekaitē arī pār-
traukums uzlādes procesā.
Ievietojiet akumulatoru šahtā 17 tā, lai tā kontakti savietotos 
ar kontaktiem akumulatora šahtā 17, un ļaujiet akumulatoram 
fiksēties šahtā.
Portatīvs radio
EasyRadio 12
Izstrādājuma numurs
3 603 JB1 0..
Bufera baterijas
2 x 1,5 V (LR03/AAA)
Akumulators
V
10,8 – 12
Svars atbilstoši EPTA-
Procedure 01:2014
kg
1,7
Pieļaujamā apkārtējā gaisa 
temperatūra
– uzlādes laikā
– darbības laikā*
– uzglabāšanas laikā
°C
°C
°C
0...+45
–10...+40
–20...+50
Ieteicamie akumulatori
PBA 10,8V ...
PBA 12V ...
Ieteicamā uzlādes ierīce
AL 11.. CV
* Samazināta jauda pie temperatūras <0 °C
Tehniskie parametri ir noteikti, izmantojot akumulatoru no piegādes 
komplekta.
Audioprogrammu 
atskaņošana/radio-
uztveršana
Elektrobarošanas spriegums
– darbojoties no elektrotīk-
la adaptera
– darbojoties no akumula-
tora
V
V
12
10,8 – 12
Pastiprinātāja nominālā iz-
ejas jauda (darbojoties no 
elektrotīkla adaptera)
2 x 5 W
Uztveršanas diapazons
– UĪV
– VV
MHz
kHz
87,5–108
531–1602
Elektrotīkla adapters
Izstrādājuma numurs
1 600 A00 0..
Uzlādes spriegums
V~
100–240
Frekvence
Hz
50/60
Patērējamā strāva
mA
500
Izejas spriegums
V=
12
Izejas strāva
mA
1500
Svars atbilstoši EPTA-
Procedure 01:2014
kg
0,2
Elektroaizsardzības klase
/
II
Portatīvs radio
EasyRadio 12
* Samazināta jauda pie temperatūras <0 °C
Tehniskie parametri ir noteikti, izmantojot akumulatoru no piegādes 
komplekta.
OBJ_BUCH-3005-001.book  Page 147  Monday, September 5, 2016  11:47 AM

148 | Latviešu 
1 609 92A 1PT | (5.9.16)
Bosch Power Tools
Uz radio displeja parādās akumulatora uzlādes pakāpes indi-
kators b, līdzko radio tiek ievietots pietiekoši uzlādēts akumu-
lators, pie nosacījuma, ka radio caur elektrotīkla adapteru 24 
nav pievienots elektrotīkla kontaktdakšai.
Akumulatora uzlādes pakāpes indikatorā b tiek parādīta eso-
šā akumulatora uzlādes pakāpe. Ja akumulatora uzlādes pa-
kāpes indikators mirgo, akumulatoru nepieciešams uzlādēt.
Lai izņemtu akumulatoru 15, nospiediet fiksatora taustiņu 16 
un izvelciet akumulatoru no šahtas 17.
Darbs no elektrotīkla adaptera
 Pievadiet pareizu elektrotīkla spriegumu! Elektrobaro-
šanas avota spriegumam jāatbilst vērtībai, kas norādīta uz 
elektrotīkla adaptera marķējuma plāksnītes.
Noņemiet aizsargvāciņu no 12 V kontaktligzdas 
23. Pievieno-
jiet elektrotīkla adaptera instrumenta kontaktspraudni 25 
būvvietu radio 12 V kontaktligzdai 23. Pievienojiet adapteru 
elektrotīkla kontaktligzdai.
 Lietojiet vienīgi Bosch oriģinālo elektrotīkla adapteru, 
kas ir paredzēts izmantošanai kopā ar šo radio. Tikai tā 
ir iespējams nodrošināt netraucētu un pilnvērtīgu radio 
darbību.
Pēc kontaktspraudņa atvienošanas no jauna nosedziet 12 V 
kontaktligzdu 23 ar aizsargvāciņu.
Ja elektrotīkla adapters 24, netiek lietots, to var uzglabāt ra-
dio piederumu nodalījumā. Šim nolūkam atveriet aizdari 21 
un paceliet piederumu nodalījuma vāciņu 20.
Bufera bateriju ievietošana vai nomaiņa
Lai nodrošinātu radio pulksteņa iestādījumu saglabāšanos, 
tajā jābūt ievietotām bufera baterijām. Šim nolūkam ietei-
cams izmantot sārma-mangāna sausās baterijas.
Lai atvērtu bateriju nodalījumu, izskrūvējiet skrūvi 18 un no-
ņemiet bateriju nodalījuma vāciņu 19. Ievietojiet nodalījumā 
bufera baterijas. Ievērojiet pareizu pievienošanas polaritāti, 
kas attēlota uz bateriju nodalījuma vāciņa ārējās virsmas.
Nostipriniet bateriju nodalījuma vāciņu 19 tam paredzētajā 
vietā, stingri pieskrūvējot skrūvi 18.
Nomainiet bufera baterijas, ja pulksteņa rādījumi daudzfunk-
ciju indikatorā e ir vāji salasāmi un vairs netiek nodrošināta ra-
dio pulksteņa iestādījumu saglabāšanās.
Vienlaicīgi nomainiet visas nolietotās baterijas. Nomaiņai 
izmantojiet vienā firmā ražotas baterijas ar vienādu ietilpību.
 Ja radio ilgāku laiku netiek lietots, izņemiet no tā bufe-
ra baterijas. Ilgstoši uzglabājot bufera baterijas, tās var 
korodēt un izlādēties.
Lietošana
 Sargājiet radio no mitruma un tiešiem saules stariem. 
Radio ir piemērots lietošanai vienīgi sausās iekštelpās.
Audio režīms
Ieslēgšana un izslēgšana
Lai ieslēgtu radio, nospiediet tā ieslēgšanas/izslēgšanas 
taustiņu 3. Pie tam aktivizējas radio displejs 8 un radio pieslē-
dzas audioprogrammu avotam, kas ir bijis izvēlēts tā pēdējās 
izslēgšanas brīdī.
Piezīme. Pirmo reizi ieslēdzot radio darbam ar akumulatoru 
vai arī to ieslēdzot pēc ilgāka nelietošanas perioda, ieslēgša-
nas/izslēgšanas taustiņu 3 var būt nepieciešams nospiest vai-
rākkārt vai arī zināmu laiku turēt nospiestu.
Ik reizi, nospiežot kādu no taustiņiem, uz dažām sekundēm ie-
slēdzas displeja 8 apgaismojums.
Lai izslēgtu radio, vēlreiz nospiediet tā ieslēgšanas/izslēgša-
nas taustiņu 3. Pēc radio izslēgšanas saglabājas izvēlētie au-
dioprogrammu atskaņošanas iestādījumi.
Ja radio netiek lietots, izslēdziet to, lai taupītu enerģiju.
Skaļuma regulēšana
Pēc radio ieslēgšanas vienmēr tiek izvēlēts vidējs atskaņoša-
nas skaļums (vērtība 10).
Lai palielinātu atskaņošanas skaļumu, nospiediet taustiņu 
„Vol +“ 6, bet, lai samazinātu skaļumu, nospiediet taustiņu 
„Vol –“ 5. Displeja indikatorā e uz dažām sekundēm parādās 
apzīmējums VL kopā ar atskaņošanas skaļuma raksturojumu 
(kas var būt robežās no 0 līdz 20 vienībām).
Pirms noskaņošanās uz kādu radiostaciju vai pārskaņošanās 
uz citu radiostaciju ieregulējiet minimālu atskaņošanas skaļu-
mu, bet pirms pārejas uz audioprogrammu atskaņošanu no 
ārēja avota ieregulējiet vidēju atskaņošanas skaļumu.
Lai izslēgtu skaņu, nospiediet taustiņu „Mute“ 13. Lai skaņu 
no jauna ieslēgtu, vēlreiz nospiediet taustiņu „Mute“ 13 vai 
arī vienu no skaļuma regulēšanas taustiņiem „Vol +“ 6 vai 
„Vol –“ 5.
Toņu joslas (tembra) regulēšana
Lai panāktu optimālu atskaņošanas kvalitāti, radio ir iebūvēts 
ekvalaizers.
Lai izmainītu zemo toņu atskaņošanas līmeni, vienreiz nospie-
diet taustiņu „Equalizer“ 4. Uz displeja parādās simbols 
„BA“, bet indikatorā e kļūst redzams atmiņā saglabātais zemo 
toņu atskaņošanas līmeņa raksturojums. Lai izmainītu augsto 
toņu atskaņošanas līmeni, vēlreiz nospiediet taustiņu 
„Equalizer“ 4; pie tam displeja indikatorā e parādās simbols 
„TR“ un kļūst redzams atmiņā saglabātais augsto toņu atska-
ņošanas līmeņa raksturojums.
Zemo un augsto toņu atskaņošanas līmeni var regulēt robežās 
no –5 līdz +5 vienībām. Lai palielinātu izvēlētā parametra at-
skaņošanas līmeni, nospiediet taustiņu „Vol +“ 6, bet, lai sa-
mazinātu atskaņošanas līmeni, nospiediet taustiņu „Vol –“ 5
Izmainītās parametru vērtības tiek automātiski saglabātas at-
miņā brīdī, kad dažas sekundes pēc pēdējās taustiņa nospie-
šanas indikatorā e no jauna parādās pulksteņa rādījumi.
Indikators
Akumulatora ietilpība
≥2/3
≥1/3
<1/3
Rezerve
Akumulators ir tukšs
OBJ_BUCH-3005-001.book  Page 148  Monday, September 5, 2016  11:47 AM

 Latviešu | 149
Bosch Power Tools
1 609 92A 1PT | (5.9.16)
Audioprogrammu avota izvēle
Lai izvēlētos audioprogrammu avotu, atkārtoti nospiediet 
taustiņu „Source“ 14, līdz displeja indikatorā f parādās vēla-
mā iekšējā audioprogrammu avota apzīmējums (skatīt sadaļu 
„Noskaņošanās uz radiostaciju un radiostacijas piesaiste fik-
sētās noskaņošanas atmiņai“ lappusē 149) vai arī ārējā au-
dioprogrammu avota apzīmējums (skatīt sadaļu „Ārējo audio-
programmu avotu pievienošana“ lappusē 149):
– „FM“: radiostaciju uztveršana ultraīso viļņu (UĪV) diapazo-
nā;
– „AM“: radiostaciju uztveršana vidējo viļņu (VV) diapazonā;
– „AUX“: ārējais audioprogrammu avots (piemēram, kom-
paktdisku atskaņotājs), kas pievienots 3,5 mm kontakt-
ligzdai 22.
Stieņveida antenas stāvokļa regulēšana
Radio tiek piegādāts kopā ar tajā iebūvētu stieņveida antenu 
7. Radiostaciju uztveršanas laikā nolieciet stieņveida antenu 
virzienā, kurā tiek nodrošināta vislabākā uztveršanas kvalitā-
te.
Ja uztveršana nenotiek ar pietiekošu kvalitāti, pārvietojiet ra-
dio uz vietu ar labākiem uztveršanas apstākļiem.
Piezīme. Ja radio tiek lietots dzirksteles veidojošu ierīču vai 
citu radioiekārtu tiešā tuvumā, tas var nelabvēlīgi ietekmēt ra-
diouztveršanas kvalitāti.
Noskaņošanās uz radiostaciju un radiostacijas piesaiste 
fiksētās noskaņošanas atmiņai
Atkārtoti nospiediet taustiņu audioprogrammu avota izvēlei 
„Source“ 14, līdz displeja indikatorā f parādās apzīmējums 
„FM“, kas norāda, ka notiek radiostaciju uztveršana ultraīso 
viļņu (UĪV) diapazonā, vai apzīmējums „AM“, kas norāda, ka 
notiek radiostaciju uztveršana vidējo viļņu (VV) diapazonā.
Lai noskaņotos uz vēlamo uztveršanas frekvenci, nospie-
diet taustiņu radiostaciju meklēšanai virzienā uz priekšu
 
12, kas izsauc uztveršanas frekvences palielināšanos, vai arī 
taustiņu radiostaciju meklēšanai atpakaļvirzienā
 11, kas 
izsauc uztveršanas frekvences samazināšanos. Uztveršanas 
frekvences vērtība tiek parādīta displeja indikatorā a.
Lai uzmeklētu spēcīgu radiostaciju, nospiediet taustiņu 
meklēšanai virzienā uz priekšu
 12 vai taustiņu meklēšanai 
atpakaļvirzienā
 11 un neilgu laiku turiet to nospiestu. Uz-
meklētās radiostacijas frekvence parādās displeja indikatorā 
Каталог: media -> media -> garden -> gardenmedia -> manuals
media -> Қазақ хандығының құрылуы және Керей мен Жәнібек cұлтандар Хандықтың құрылуы
media -> ТӨленова зирабүбі Маймаққызы, Қр бғМ ҒК
media -> С. Мәжитов Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институты Пікір жазған К. Л. Есмағамбетов
media -> Бүкілресейлік Құрылтай жиналысына қазақ сайлаушыларынан аманат (1917 ж.) Серікбаев Е. Қ. М. Х. Дулати атындағы ТарМУ, т.ғ. к.,доцент
media -> АҚТӨбе облысының тыл еңбекшілері ұлы отан соғысы жылдарында
media -> Ұлы отан соғысы жылдарындағы мұнайлы өҢір а. Ж. ƏБденов
manuals -> Ru Оригинальное руководство по эксплуатации uk
manuals -> Ru Оригинальное руководство по эксплуатации uk


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   34


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет