Mk Оригинално упатство за работа srжүктеу 14.91 Mb.
Pdf просмотр
бет32/34
Дата27.03.2017
өлшемі14.91 Mb.
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   34

a.
Ja uztveramās radiostacijas signāls ir pietiekoši spēcīgs un 
piemērots stereo uztveršanai, radio automātiski pāriet stereo 
uztveršanas režīmā. Uz displeja parādās stereo uztveršanas 
indikators c.
Lai uzmeklēto radiostaciju piesaistītu vienai no fiksētās 
noskaņošanas atmiņas vietām, nospiediet vienu no fiksētās 
noskaņošanas taustiņiem 9 un turiet to nospiestu 3 s ilgi. Kad 
indikatorā e parādās apzīmējums „PR“, kā arī izvēlētā fiksētās 
noskaņošanas taustiņa numurs, radiostacija ir reģistrēta fik-
sētās noskaņošanas atmiņā.
Fiksētās noskaņošanas atmiņā var reģistrēt līdz 5 UĪV radio-
stacijām un līdz 5 VV radiostacijām. Ņemiet vērā, ka, piesais-
tot radiostaciju kādai jau izmantotai atmiņas vietai, tai ie-
priekš piesaistītā radiostacija tiek dzēsta no fiksētās uztverša-
nas atmiņas. 
Lai noskaņotos uz fiksētās uztveršanas atmiņai piesaistītu 
radiostaciju, īslaicīgi nospiediet atbilstošo fiksētās noskaņo-
šanas taustiņu 9. Indikatorā e uz dažām sekundēm parādās 
apzīmējums „PR“, kā arī attiecīgās fiksētās noskaņošanas at-
miņas vietas numurs.
Ārējo audioprogrammu avotu pievienošana
Papildus radiostaciju uztveršanai, būvvietu radio var izmantot 
arī audioprogrammu atskaņošanai no dažādiem tam pievieno-
tiem ārējiem audioprogrammu avotiem.
Noņemiet aizsargvāciņu no ieejas „AUX IN“ kontaktligzdas 
22. Pievienojiet audio kabeļa 26 3,5 mm leņķveida kon-
taktspraudni ieejas kontaktligzdai (skatīt attēlu grafiskajā lap-
pusē). Pievienojiet audio kabeļa otru kontaktspraudni piemē-
rotam audioprogrammu avotam.
Lai uzsāktu pievienotajā audioprogrammu avotā ierakstītās 
audioprogrammas atskaņošanu, atkārtoti nospiediet au-
dioprogrammu avota izvēles taustiņu „Source“ 14, līdz dis-
pleja indikatorā f parādās apzīmējums „AUX“.
Lai novērstu netīrumu iekļūšanu izejas „AUX IN“ kontaktligz-
dā 22, pēc audio kabeļa kontaktspraudņa atvienošanas no 
jauna nosedziet kontaktligzdu ar aizsargvāciņu.
Pulkstenis
Radio pulkstenis un diennakts laika indikācija darbojas no at-
sevišķa elektrobarošanas avota. Ja bateriju nodalījumā ir ie-
vietotas bufera baterijas ar pietiekoši lielu ietilpību (skatīt sa-
daļu „Bufera bateriju ievietošana vai nomaiņa“ lappusē 148), 
diennakts laika vērtība tiek saglabāta radio atmiņā arī tad, ja 
radio ir atvienots no barojošā elektrotīkla vai arī no tā ir atvie-
nots barojošais akumulators.
Pulksteņa rādījumu iestādīšana
– Lai  iestādītu pulksteņa rādījumus, nospiediet pulksteņa ie-
stādīšanas taustiņu
 10 un turiet to nospiestu, līdz indi-
katorā e sāk mirgot stundu rādījumi.
– Atkārtoti nospiediet taustiņu meklēšanai virzienā uz priek-
šu  
12 vai taustiņu meklēšanai atpakaļvirzienā 
 11
līdz indikatorā kļūst redzami pareizi stundu rādījumi.
– Vēlreiz nospiediet taustiņu
 10 un turiet to nospiestu, 
līdz indikatorā e sāk mirgot minūšu rādījumi.
– Atkārtoti nospiediet taustiņu meklēšanai virzienā uz priek-
šu  
12 vai taustiņu meklēšanai atpakaļvirzienā 
 11
līdz indikatorā kļūst redzami pareizi minūšu rādījumi.
– Lai  pulksteņa iestādījumus fiksētu atmiņā, nospiediet 
taustiņu
 10 trešo reizi.
Norādījumi darbam
Pareiza apiešanās ar akumulatoru
Sargājiet akumulatoru no mitruma un ūdens.
Uzglabājiet akumulatoru tikai pie temperatūras no –20 °C 
līdz 50 °C. Vasarā neatstājiet akumulatoru vietās ar paaugsti-
nātu temperatūru, piemēram, automašīnas salonā.
Jauna vai ilgāku laiku nelietota akumulatora ietilpība sasniedz 
nominālo vērtību tikai pēc aptuveni 5 uzlādes un izlādes cik-
liem.
OBJ_BUCH-3005-001.book  Page 149  Monday, September 5, 2016  11:47 AM

150 | Latviešu 
1 609 92A 1PT | (5.9.16)
Bosch Power Tools
Ja manāmi samazinās izstrādājuma darbības laiks starp aku-
mulatora uzlādēm, tas rāda, ka akumulators ir nolietojies un to 
nepieciešams nomainīt.
Ievērojiet norādījumus par atbrīvošanos no nolietotajiem iz-
strādājumiem.
Kļūmes un to novēršana
Ja šeit aprakstītie pasākumi nav pietiekami kļūmes novērša-
nai, griezieties Bosch pilnvarotā tehniskās apkalpošanas ies-
tādē.
Apkalpošana un apkope
Apkalpošana un tīrīšana
Lai radio darbotos droši un bez traucējumiem, uzturiet to tīru.
Apslaukiet izstrādājumu ar mitru, mīkstu lupatiņu. Nelietojiet 
apkopei ķīmiski aktīvus tīrīšanas līdzekļus vai organiskos šķī-
dinātājus.
Klientu konsultāciju dienests un konsultācijas 
par lietošanu
Klientu konsultāciju dienesta darbinieki atbildēs uz Jūsu jau-
tājumiem par izstrādājuma remontu un apkalpošanu, kā arī 
par rezerves daļu iegādi. Izklājuma zīmējumus un informāciju 
par rezerves daļām var atrast arī interneta vietnē:
www.bosch-pt.com
Bosch klientu konsultāciju grupa centīsies Jums palīdzēt vis-
labākajā veidā, sniedzot atbildes uz jautājumiem par mūsu iz-
strādājumiem un to piederumiem.
Pieprasot konsultācijas un pasūtot rezerves daļas, noteikti 
paziņojiet 10 zīmju izstrādājuma numuru, kas norādīts uz iz-
strādājuma marķējuma plāksnītes.
Latvijas Republika
Robert Bosch SIA
Bosch elektroinstrumentu servisa centrs
Mūkusalas ielā 97
LV-1004 Rīga
Tālr.: 67146262
Telefakss: 67146263
E-pasts: service-pt@lv.bosch.com
Transportēšana
Uz izstrādājumam pievienotajiem litija-jonu akumulatoriem 
attiecas noteikumi par bīstamo kravu pārvadāšanu. Lietotājs 
var transportēt akumulatorus ielu transporta plūsmā bez pa-
pildu nosacījumiem.
Pārsūtot tos ar trešo personu starpniecību (piemēram, ar gai-
sa transporta vai citu transporta aģentūru starpniecību), jāie-
vēro īpaši sūtījuma iesaiņošanas un marķēšanas noteikumi. 
Tāpēc sūtījumu sagatavošanas laikā jāpieaicina kravu pārva-
dāšanas speciālists.
Pārsūtiet akumulatoru tikai tad, ja tā korpuss nav bojāts. Aizlī-
mējiet vaļējos akumulatora kontaktus un iesaiņojiet akumula-
toru tā, lai tas iesaiņojumā nepārvietotos.
Lūdzam ievērot arī ar akumulatoru pārsūtīšanu saistītos na-
cionālos noteikumus, ja tādi pastāv.
Atbrīvošanās no nolietotajiem izstrādājumiem
Nolietotie radio, elektrotīkla adapteri, piederumi un 
iesaiņojuma materiāli jāpakļauj otrreizējai pārstrādei 
apkārtējai videi nekaitīgā veidā.
Neizmetiet radio, tā elektrotīkla adapteru un akumulatorus vai 
baterijas sadzīves atkritumu tvertnē!
Kļūmes cēlonis
Novēršana
Radio nedarbojas
Netiek nodrošināta elektro-
barošana
(Līdz galam) pievienojiet 
elektrotīkla adaptera kontakt-
dakšu un tā instrumenta kon-
taktspraudni vai uzlādētu 
akumulatoru
Radio ir pārāk sakarsis vai pā-
rāk atdzisis
Nogaidiet, līdz radio tempera-
tūra nonāk darba temperatū-
ras diapazona robežās
Radio nedarbojas no elektrotīkla
Ir bojāts elektrotīkla adapters 
vai tā savienojošais kabelis
Pārbaudiet elektrotīkla adap-
teru un tā savienojošo kabeli 
un vajadzības gadījumā no-
mainiet šīs daļas
Tiek lietots nepiemērots elek-
trotīkla adapters 
Lietojiet vienīgi Bosch oriģi-
nālo elektrotīkla adapteru (to 
var iegādāties arī kā rezerves 
daļu)
Radio nedarbojas no akumulatora
Akumulatora kontakti ir netīri Notīriet akumulatora kontak-
tus, piemēram, vairākkārt 
pievienojot akumulatoru uzlā-
des ierīcei un atvienojot no 
tās, vai arī nomainiet akumu-
latoru
Akumulators ir bojāts
Nomainiet akumulatoru
Akumulators ir pārāk sakarsis 
vai pārāk atdzisis
Nogaidiet, līdz akumulatora 
temperatūra nonāk pieļauja-
mo vērtību robežās
Radio pēkšņi atsakās darboties
Nav pareizi vai līdz galam pie-
vienots elektrotīkla adapters 
vai akumulators
Pareizi un līdz galam pievie-
nojiet elektrotīkla adapteru 
vai akumulatoru
Ir slikta radiouztveršanas kvalitāte
Tiek novēroti traucējumi, ko 
nosaka citu elektroierīču dar-
bība vai neizdevīga atrašanās 
vieta
Pārvietojiet radio uz vietu, kur 
tiek nodrošināta labāka uz-
tveršanas kvalitāte, vai arī no-
vietojiet to lielākā attālumā no 
citām elektroniskajām ierī-
cēm
Ir traucēta pulksteņa indikācija
Ir nolietojušās bufera bateri-
jas
Nomainiet bufera baterijas
Nav pareiza bufera bateriju 
pievienošanas polaritāte
Pievienojiet bufera baterijas 
pareizi
OBJ_BUCH-3005-001.book  Page 150  Monday, September 5, 2016  11:47 AM

 Lietuviškai | 151
Bosch Power Tools
1 609 92A 1PT | (5.9.16)
Tikai ES valstīm
Atbilstoši Eiropas Savienības direktīvai 
2012/19/ES par nolietotajām elektriskajām 
un elektroniskajām ierīcēm, lietošanai nede-
rīgās elektroiekārtas, kā arī, atbilstoši direk-
tīvai 2006/66/EK, bojātie vai nolietotie aku-
mulatori un baterijas jāsavāc atsevišķi un jā-
nogādā otrreizējai pārstrādei apkārtējai videi nekaitīgā veidā.
Akumulatori un baterijas
Litija-jonu akumulatori
Lūdzam ievērot sadaļā „Transportēša-
na“ (lappuse 150) sniegtos norādīju-
mus.
Tiesības uz izmaiņām tiek saglabātas.
Lietuviškai
Saugos nuorodos
Perskaitykite visas šias saugos nuoro-
das ir reikalavimus. Nesilaikant saugos 
nuorodų ir reikalavimų gali trenkti elektros smūgis, kilti gais-
ras, galima smarkiai susižaloti ir sužaloti kitus asmenis.
Saugokite visas saugos nuorodas ir reikalavimus, kad ir 
ateityje galėtumėte jais pasinaudoti.
Saugos nuorodose vartojamas terminas „radijas“ skirtas iš 
elektros tinklo maitinamiems radijams (su tinklo adapteriu) ir 
iš akumuliatoriaus maitinamiems radijams (be tinko adapte-
rio) apibūdinti.
 Darbo vieta turi būti švari ir gerai apšviesta. Netvarkin-
ga arba blogai apšviesta darbo vieta gali tapti nelaimingų 
atsitikimų priežastimi.
 Tinklo adapterio kištukas turi atitikti tinklo kištukinio 
lizdo tipą. Kištuko jokiu būdu negalima modifikuoti. Su 
radiju nenaudokite jokių kištuko adapterių. Originalūs 
kištukai, tiksliai tinkantys elektros tinklo kištukiniam lizdui, 
sumažina elektros smūgio pavojų.
 Nenaudokite tinklo adapterio maitinimo laido ne pagal 
paskirtį, t.y. neneškite radijo paėmę už laido, nekabin-
kite ant laido, netraukite už jo, jei norite iš kištukinio 
lizdo ištraukti kištuką. Laidą patieskite taip, kad jo ne-
veiktų karštis, jis neišsiteptų alyva ir jo nepažeistų aš-
trios detalės ar judančios prietaiso dalys. Pažeisti arba 
susipynę laidai gali tapti elektros smūgio priežastimi.
 Jei statybų aikštelės radiją naudojate prijungtą prie 
elektros tinklo, visiškai išvyniokite maitinimo laidą. 
Priešingu atveju jungiamasis laidas gali įšilti.
 Pasirūpinkite, kad tinklo kištuką bet kada būtų galima 
ištraukti. Tinklo kištukas yra vienintelė galimybė atjungti 
radiją nuo maitinimo tinklo.
Saugokite radiją ir tinklo adapterį nuo lietaus ir 
drėgmės. Jei į radiją arba tinklo adapterį patenka 
lietaus ar vandens, padidėja elektros smūgio rizi-
ka.
 Radiją ir tinklo adapterį laikykite švarius. Nešvarumai 
kelia elektros smūgio pavojų.
 Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite radiją, tinklo 
adapterį, kabelį ir kištuką. Jei aptikote pažeidimų, ra-
dijo nenaudokite. Patys neatidarykite radijo ir tinklo 
adapterio, dėl jų remonto kreipkitės tik į kvalifikuotus 
specialistus, remontuojant turi būti naudojamos tik ori-
ginalios atsarginės dalys. Pažeisti radijai, tinklo adapte-
riai, laidai ir kištukai padidina elektros smūgio pavojų.
 Šis radijas nėra skirtas, kad juo naudotųsi vaikai ar as-
menys su fizinėmis, jutiminėmis ir dvasinėmis negalio-
mis arba asmenys, kuriems trūksta patirties arba žinių. 
Šį radiją gali naudoti 8 metų ir vyresni vaikai bei asme-
nys su fizinėmis, jutiminėmis ir dvasinėmis negaliomis 
arba asmenys, kuriems trūksta patirties ar žinių, jei 
juos prižiūri ir už jų saugumą atsako atsakingas asmuo 
arba jie buvo instruktuoti, kaip saugiai naudoti radiją ir 
žino apie gresiančius pavojus. Priešingu atveju prietaisas 
gali būti valdomas netinkamai ir kyla sužeidimų pavojus.
 Prižiūrėkite vaikus prietaisą naudodami, valydami ir 
atlikdami jo techninę priežiūra. Taip bus užtikrinama, 
kad vaikai su radiju nežaistų.
 Neardykite akumuliatoriaus. Galimas trumpojo sujungi-
mo pavojus.
Saugokite akumuliatorių nuo karščio, pvz., taip 
pat ir nuo ilgo saulės spindulių poveikio, ugnies, 
vandens ir drėgmės. Iškyla sprogimo pavojus.
 Šalia ištraukto akumuliatoriaus nelaikykite sąvaržėlių, 
monetų, raktų, vinių, varžtų ar kitokių metalinių daik-
tų, kurie galėtų užtrumpinti kontaktus. Įvykus akumulia-
toriaus kontaktų trumpajam sujungimui galima nusideginti 
arba gali kilti gaisras.
 Netinkamai naudojant akumuliatorių, iš jo gali ištekėti 
skystis. Venkite kontakto su šiuo skysčiu. Jei skysčio 
pateko ant odos, nuplaukite jį vandeniu, jei pateko į 
akis – nedelsdami kreipkitės į gydytoją. Akumulia-
toriaus skystis gali sudirginti ir nudeginti odą.
 Pažeidus akumuliatorių ar netinkamai jį naudojant, gali 
išsiveržti garai. Išvėdinkite patalpą, o jei atsirado nega-
lavimų, kreipkitės į gydytoją. Šie garai gali sudirginti kvė-
pavimo takus.
 Akumuliatoriui įkrauti naudokite tik tuos įkroviklius, 
kuriuos rekomenduoja gamintojas. Naudojant kitokio ti-
po akumuliatoriams skirtą įkroviklį, iškyla gaisro pavojus.
 Akumuliatorių naudokite tik su jūsų Bosch gaminiu. Tik 
taip apsaugosite akumuliatorių nuo pavojingos perkrovos.
 Aštrūs daiktai, pvz., vinys ar atsuktuvai, arba išorinė 
jėga gali pažeisti akumuliatorių. Dėl to gali įvykti vidinis 
trumpasis jungimas ir akumuliatorius gali sudegti, pradėti 
rūkti, sprogti ar perkaisti.
OBJ_BUCH-3005-001.book  Page 151  Monday, September 5, 2016  11:47 AM

152 | Lietuviškai 
1 609 92A 1PT | (5.9.16)
Bosch Power Tools
 Perskaitykite prietaisų, kuriuos jungiate prie radijo, 
naudojimo instrukcijoje pateiktas saugos ir darbo nuo-
rodas ir griežtai jų laikykitės.
Gaminio ir techninių duomenų aprašas
Perskaitykite visas šias saugos nuorodas ir 
reikalavimus. Jei nepaisysite žemiau pateiktų 
saugos nuorodų ir reikalavimų, gali trenkti 
elektros smūgis, kilti gaisras ir galite sunkiai 
susižaloti arba sužaloti kitus asmenis.
Pavaizduoti prietaiso elementai
Numeriais pažymėtus radijo elementus rasite šios instrukcijos 
puslapiuose pateiktuose paveikslėliuose.
Rankena prietaisui pernešti
Garsiakalbis
Įjungimo-išjungimo mygtukas
Skambesio rankinio nustatymo mygtukas „Equalizer“
Garso stiprumo/žemo dažnio/aukšto dažnio mažinimo 
mygtukas „Vol –“
Garso stiprumo/žemo dažnio/aukšto dažnio didinimo 
mygtukas „Vol +“
Strypinė antena
Ekranas
Programiniai atminties mygtukai
10 Laiko nustatymo mygtukas
11 Paieškos atgal mygtukas
12 Paieškos pirmyn mygtukas
13 Garso nutildymo mygtukas „Mute“
14 Garso šaltinio parinkties mygtukas „Source“
15 Akumuliatorius*
16 Akumuliatoriaus atblokavimo klavišas
17 Akumuliatoriaus skyrius
18 Baterijų skyriaus dangtelio varžtas
19 Baterijų skyriaus dangtelis
20 Dėtuvės dangtelis
21 Dėtuvės fiksuojamoji svirtelė
22 „AUX IN“ įvorė
23 12 V jungiamoji įvorė
24 Tinklo adapteris
25 Prietaiso kištukas
26 „AUX“ laidas
*Pavaizduoti ar aprašyti priedai į tiekiamą standartinį komplektą 
neįeina. Visą papildomą įrangą rasite mūsų papildomos įrangos 
programoje.
Ekrano simboliai
Radijo dažnio indikatorius
Akumuliatoriaus įkrovos indikatorius
Stereo imtuvo indikatorius
Tylos įjungimo indikatorius
Daugiafunkcinis indikatorius
Garso šaltinio indikatorius
Techniniai duomenys
Montavimas
Elektros energijos tiekimas į radiją
Elektros energija į radiją gali būti tiekiama per tinklo adapterį 
24 arba ličio jonų akumuliatorių 15.
Naudojimas su akumuliatoriumi
Nuoroda: Naudojant radijui netinkamus akumuliatorius, radi-
jas gali pradėti netinkamai veikti arba gali būti pažeistas.
Nuoroda: akumuliatorius tiekiamas iš dalies įkrautas. kad 
akumuliatorius veiktų visa galia, prieš pirmąjį naudojimą aku-
muliatorių kroviklyje visiškai įkraukite.
Nešiojamasis radijas
EasyRadio 12
Gaminio numeris
3 603 JB1 0..
Buferinės baterijos
2 x 1,5 V (LR03/AAA)
Akumuliatorius
V
10,8 – 12
Svoris pagal „EPTA-
Procedure 01:2014“
kg
1,7
Leidžiamoji aplinkos tempe-
ratūra
– įkraunant
– įrankiui veikiant*
– sandėliuojant
°C
°C
°C
0...+45
–10...+40
–20...+50
Rekomenduojami akumulia-
toriai
PBA 10,8V ...
PBA 12V ...
Rekomenduojami krovikliai
AL 11.. CV
Garso režimas/radijas
Darbinė įtampa
– naudojant  su  tinklo 
adapteriu
– naudojant su akumuliato-
riumi
V
V
12
10,8 – 12
Stiprintuvo nominalioji galia 
(naudojant su tinklo adapte-
riu)
2 x 5 W
Radijo dažnių diapazonai
– UTB
– VB
MHz
kHz
87,5–108
531–1602
* ribota galia, esant temperatūrai <0 °C
Techniniai duomenys nustatyti su tiekiamame komplekte esančiais aku-
muliatoriais.
Tinklo adapteris
Gaminio numeris
1 600 A00 0..
Įeinamoji įtampa
V~
100–240
Dažnis
Hz
50/60
Įeinamoji srovė
mA
500
Išeinamoji įtampa
V=
12
Išeinamoji srovė
mA
1500
Svoris pagal „EPTA-
Procedure 01:2014“
kg
0,2
Apsaugos klasė
/
II
OBJ_BUCH-3005-001.book  Page 152  Monday, September 5, 2016  11:47 AM

 Lietuviškai | 153
Bosch Power Tools
1 609 92A 1PT | (5.9.16)
 Naudokite tik techninių duomenų skyriuje nurodytus 
kroviklius. Tik šie krovikliai yra priderinti prie Jūsų radiju-
je naudojamo ličio jonų akumuliatoriaus.
Ličio jonų akumuliatorių galima įkrauti bet kada, eksploatavi-
mo trukmė dėl to nesutrumpėja. Krovimo proceso nutrauki-
mas akumuliatoriui nekenkia.
Akumuliatorių į akumuliatoriaus skyrių 17 įdėkite taip, kad 
akumuliatoriaus jungtys priglustų prie akumuliatoriaus skyriu-
je 17 esančių jungčių ir kad jis akumuliatoriaus skyriuje užsi-
fiksuotų.
Akumuliatoriaus įkrovos indikatorius b atsiranda ekrane iš-
kart, kai tik įstatomas pakankamos įtampos akumuliatorius, o 
radijas su elektros tinklu yra sujungtas nenaudojant tinklo 
adapterio 24.
Akumuliatoriaus įkrovos indikatorius b informuoja apie esamą 
akumuliatoriaus būklę. Jei akumuliatoriaus įkrovos indikato-
rius mirksi, akumuliatorių reikia įkrauti.
Norėdami akumuliatorių 15 išimti, paspauskite akumuliato-
riaus atblokavimo klavišus 16 ir išimkite jį iš akumuliatoriaus 
skyriaus 17.
Naudojimas su tinklo adapteriu
 Atkreipkite dėmesį į tinklo įtampą! Maitinimo šaltinio 
įtampa tinklo adapteriui turi sutapti su tinklo adapterio fir-
minėje lentelėje nurodytais duomenimis.
Atidarykite 12 V jungiamosios įvorės 23 apsauginį dangtelį. 
12 V tinklo adapterio kištuką 25 įstatykite į jungiamąją įvorę 
23. Įjunkite tinklo adapterį į elektros tinklą.
 Naudokite tik originalų Bosch tinklo adapterį, skirtą jū-
sų radijui. Tik taip galėsite užtikrinti nepriekaištingą radijo 
veikimą.
Kai ištraukiate prietaiso kištuką, kad apsaugotumėte nuo ne-
švarumų, uždarykite 12 V jungiamosios įvorės 23 apsauginį 
dangtelį.
Nenaudojamą tinklo adapterį 24 galima laikyti radijo dėtuvė-
je. Tuo tikslu atfiksuokite dėtuvės fiksuojamąją svirtelę 21 ir 
atidenkite dangtelį 20.
Buferinių baterijų įdėjimas ir keitimas
Norint radijuje išsaugoti paros laiką, reikia įdėti buferinę bate-
riją. Tuo tikslu patariama naudoti šarmines mangano bateri-
jas.
Norėdami atidaryti baterijų skyrių, išsukite varžtą 18 ir nuim-
kite baterijų skyriaus dangtelį 19. Įdėkite buferines baterijas. 
Įdėdami baterijas atkreipkite dėmesį į baterijų skyriaus dang-
telio išorinėje pusėje nurodytus baterijų polius.
Vėl uždėkite baterijų skyriaus dangtelį 19 ir prisukite jį varžtu 
18.
Jei rodmuo e silpnėja ir nebeišsaugomas paros laikas, pakeis-
kite buferines baterijas.
Visada kartu pakeiskite visas baterijas. Naudokite tik vieno 
gamintojo ir vienodos talpos baterijas.
 Jei radijo ilgesnį laiką nenaudosite, išimkite iš jo bufe-
rines baterijas. Ilgesnį laiką sandėliuojamos buferinės ba-
terijos dėl korozijos gali pradėti irti ir savaime išsikrauti.
Naudojimas
 Saugokite radiją nuo drėgmės ir tiesioginių saulės spin-
dulių. Radijas skirtas naudoti tik sausose vidaus patalpo-
se.
Garso režimas
Įjungimas ir išjungimas
Norėdami radiją įjungti, paspauskite įjungimo-išjungimo 
mygtuką 3. Suaktyvinamas ekranas 8 ir įjungiamas radijo pa-
skutinio išjungimo metu nustatytas garso šaltinis.
Nuoroda: Pirmą kartą naudojant radiją su akumuliatoriumi ar-
ba po ilgesnės nenaudojimo pertraukos gali būti, kad norint 
įjungti reikės kelis kartus arba ilgiau paspausti įjungimo-išjun-
gimo mygtuką 3.
Kiekvieną kartą paspaudžiant mygtuką, kelioms sekundėms 
apšviečiamas ekranas 8.
Norėdami radiją išjungti, dar kartą paspauskite įjungimo-iš-
jungimo mygtuką 3. Esamas garso šaltinio nustatymas išsau-
gomas.
Kad tausotumėte energiją, radiją įjunkite tik tada, kai jį naudo-
jate.
Каталог: media -> media -> garden -> gardenmedia -> manuals
media -> Қазақ хандығының құрылуы және Керей мен Жәнібек cұлтандар Хандықтың құрылуы
media -> ТӨленова зирабүбі Маймаққызы, Қр бғМ ҒК
media -> С. Мәжитов Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институты Пікір жазған К. Л. Есмағамбетов
media -> Бүкілресейлік Құрылтай жиналысына қазақ сайлаушыларынан аманат (1917 ж.) Серікбаев Е. Қ. М. Х. Дулати атындағы ТарМУ, т.ғ. к.,доцент
media -> АҚТӨбе облысының тыл еңбекшілері ұлы отан соғысы жылдарында
media -> Ұлы отан соғысы жылдарындағы мұнайлы өҢір а. Ж. ƏБденов
manuals -> Ru Оригинальное руководство по эксплуатации uk
manuals -> Ru Оригинальное руководство по эксплуатации uk


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   34


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет