Mk Оригинално упатство за работа sr


Garso stiprumo nustatymasжүктеу 14.91 Mb.
Pdf просмотр
бет33/34
Дата27.03.2017
өлшемі14.91 Mb.
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   34

Garso stiprumo nustatymas
Radiją įjungus visada yra nustatytas vidutinis garso stiprumas 
(vertė 10).
Norėdami padidinti garso stiprumą, spauskite mygtuką 
„Vol +“ 6, norėdami sumažinti garso stiprumą, spauskite 
mygtuką „Vol –“ 5. Garso stiprumo nustatymas „VL“ (vertė 
nuo 0 iki 20) kelias sekundes parodomas ekrano indikatoriuje 
e.
Prieš nustatydami ar keisdami radijo stotį, nustatykite mažes-
nę garso stiprumo vertę, o prieš įjungdami išorinį garso 
šaltinį – vidutinę vertę.
Norėdami išjungti garsą, galite paspausti mygtuką 
„Mute“ 
13. Norėdami garsą vėl įjungti, arba iš naujo paspauskite myg-
tuką „Mute“13, arba garso stiprumo mygtukus „Vol +“ 6 ar 
„Vol –“ 5.
Skambesio nustatymas
Optimaliam skambėjimo tonui užtikrinti, radijuje yra integruo-
tas ekvalaizeris.
Norėdami rankiniu būdu pakeisti žemų dažnių lygį, vieną kartą 
paspauskite mygtuką „Equalizer“ 4. Ekrane atsiranda „BA“
o indikatoriuje e  – išsaugota žemų dažnių lygio vertė. Norėda-
mi nustatyti aukštų dažnių lygį, dar kartą paspauskite mygtu-
ką „Equalizer“ 4, indikatoriuje e atsiranda „TR“ bei išsaugota 
aukštų dažnių lygio vertė.
Indikatorius
Talpa
≥2/3
≥1/3
<1/3
Atsarga
Akumuliatorius išsikrovęs
OBJ_BUCH-3005-001.book  Page 153  Monday, September 5, 2016  11:47 AM

154 | Lietuviškai 
1 609 92A 1PT | (5.9.16)
Bosch Power Tools
Žemų ir aukštų dažnių lygį galima keisti nuo –5 iki +5. Norė-
dami parodytą vertę padidinti, spauskite mygtuką „Vol +“ 6
norėdami sumažinti – mygtuką „Vol –“ 5. Pakeistos vertės 
automatiškai išsaugomos, kai rodmuo e, praėjus kelioms se-
kundėms po paskutinio mygtuko paspaudimo, vėl persijungia 
į laiko rodmenis.
Garso šaltinio parinkimas
Norėdami pasirinkti garso šaltinį, pakartotinai spauskite myg-
tuką „Source“ 14, kol ekrane atsiras pageidaujamo vidinio 
garso šaltinio f (žr. „Radijo stoties nustatymas ir 
išsaugojimas“, 154 psl.) arba išorinio garso šaltinio 
(žr. „Išorinių garso šaltinių prijungimas“, 154 psl.) indikato-
rius:
– „FM“: radijas UTB bangomis,
– „AM“: radijas VB bangomis,
– „AUX“: išorinis garso šaltinis (pvz., CD grotuvas) per 
3,5 mm įvorę 22.
Strypinės antenos nukreipimas
Radijas tiekiamas su primontuota strypine antena 7. Radijui 
veikiant, strypinę anteną nukreipkite ta kryptimi, kuria yra ge-
riausias bangų priėmimas.
Jei bangų priėmimas nepakankamai geras, radiją pastatykite 
kitoje vietoje, kurioje yra geresnis bangų priėmimas.
Nuoroda: Radiją naudojant netoli radijo stočių, radijo aparatų 
ar kitų elektroninių prietaisų, gali pasitaikyti radijo bangų pri-
ėmimo trikdžių.
Radijo stoties nustatymas ir išsaugojimas
Pakartotinai spauskite garso šaltinio parinkties mygtuką 
„Source“ 14, kol indikatoriuje f atsiras ultratrumpųjų bangų 
(UTB) priėmimo diapazono indikatorius „FM“ arba vidutinių 
bandų (VB) priėmimo diapazono indikatorius „AM“.
Norėdami nustatyti tam tikrą radijo dažnį, spauskite paieš-
kos pirmyn mygtuką
 12, kad dažnį padidintumėte, ir 
paieškos atgal mygtuką
 11, kad dažnį sumažintumėte. 
Ekrano indikatoriuje a parodomas esamasis dažnis.
Norėdami ieškoti radijo stočių su didelio stiprumo signalu
spauskite paieškos pirmyn mygtuką
 12 arba paieškos at-
gal mygtuką
 11 ir šiek tiek palaikykite paspaustą. Atrastos 
radijo stoties dažnis parodomas ekrano indikatoriuje a.
Kai priimamas signalas pakankamai stiprus, radijas automa-
tiškai persijungia į stereopriėmimo režimą. Ekrane atsiranda 
stereopriėmimo rodmuo c.
Norėdami išsaugoti nustatytą stotį, paspauskite vieną iš 
programinių atminties mygtukų 
9 ir palaikykite paspaustą 3 s. 
Kai tik indikatoriuje užsidega e „PR“ bei pasirinkto programi-
nio atminties mygtuko numeris, stotis yra išsaugoma.
Galite išsaugoti 5 UTB stotis ir 5 VB stotis. Atkreipkite dėmesį, 
kad jau užimtoje vietoje pasirinkus iš naujo, užrašoma naujai 
nustatyta radijo stotis.
Norėdami paleisti išsaugotą stotį, trumpai paspauskite ati-
tinkamą programinį atminties mygtuką 9. Indikatoriuje e ke-
lioms sekundėms užsidega „PR“ bei programos atminties nu-
meris.
Išorinių garso šaltinių prijungimas
Be integruoto radijo gali groti ir įvairūs išoriniai garso šaltiniai.
Nuimkite „AUX IN“ įvorės 22 apsauginį dangtelį. „AUX“ laido 
26 kampinį 3,5 mm kištuką įstatykite į įvorę (žr. paveikslėlį 
puslapiuose su schemomis). „AUX“ laido kitą kištuką prijunki-
te prie tinkamo garso šaltinio.
Norėdami įjungti prijungtą garso šaltinį, pakartotinai spauski-
te garso šaltinio parinkties mygtuką „Source“ 14, kol ekrano 
indikatoriuje f atsiras „AUX“.
Kai ištraukiate „AUX“ laido kištuką, kad apsaugotumėte nuo 
nešvarumų, vėl uždėkite 
„AUX IN“ įvorės 22 apsauginį dang-
telį.
Laiko indikatorius
Radijas turi laiko indikatorių, maitinamą iš atskiro energijos 
šaltinio. Jei baterijų skyriuje yra įdėtos pakankamos talpos 
buferinės baterijos (žr. „Buferinių baterijų įdėjimas ir keiti-
mas“,  153 psl.), laiką galima išsaugoti net ir tada, kai radijas 
yra atjungtas nuo akumuliatoriaus ar elektros tinklo.
Laiko nustatymas
– Norėdami nustatyti laiką, spauskite laiko nustatymo 
mygtuką
 10, kol indikatoriuje e pradės mirksėsi valandų 
skaitmuo.
– Pakartotinai spauskite paieškos pirmyn mygtuką
 12 
arba paieškos atgal mygtuką
 11, kol bus parodytas tin-
kamas valandų skaitmuo.
– Dar kartą paspauskite mygtuką
 10, kad indikatoriuje e 
pradėtų mirksėti minučių skaitmuo.
– Pakartotinai spauskite paieškos pirmyn mygtuką
 12 
arba paieškos atgal mygtuką
 11, kol bus parodytas tin-
kamas minučių skaitmuo.
– Kad  išsaugotumėte laiko nustatymus, trečią kartą pa-
spauskite mygtuką
 10.
Darbo patarimai
Nuorodos, kaip optimaliai elgtis su akumuliatoriumi
Saugokite akumuliatorių nuo drėgmės ir vandens.
Akumuliatorių sandėliuokite tik nuo –20 °C iki 50 °C tempe-
ratūroje. Pvz., nepalikite akumuliatoriaus vasarą automobily-
je.
Naujas arba ilgą laiką nenaudotas akumuliatorius visą galingu-
mą išvystys tik po maždaug 5 įkrovimo – iškrovimo ciklų.
Pastebimas įkrauto akumuliatoriaus veikimo laiko sutrumpėji-
mas rodo, kad akumuliatorius susidėvėjo ir jį reikia pakeisti.
Vadovaukitės pateiktomis nuorodomis dėl prietaiso ir akumu-
liatoriaus šalinimo.
Gedimai – priežastys ir pašalinimas
Priežastis
Pašalinimas
Radijas neveikia
Netiekiama elektros energija Įstatykite tinklo adapterį ir 
prietaiso kištuką arba (visiš-
kai) įkrautą akumuliatorių
Radijas per šiltas arba per šal-
tas
Palaukite, kol radijas įšils iki 
darbinės temperatūros
OBJ_BUCH-3005-001.book  Page 154  Monday, September 5, 2016  11:47 AM

 Lietuviškai | 155
Bosch Power Tools
1 609 92A 1PT | (5.9.16)
Nepašalinus gedimo aukščiau aprašytomis priemonėmis, rei-
kia kreiptis į įgaliotą Bosch klientų aptarnavimo skyrių.
Priežiūra ir servisas
Priežiūra ir valymas
Kad dirbtumėte gerai ir saugiai, radiją laikykite švarų.
Visus nešvarumus nuvalykite drėgnu minkštu skudurėliu. Ne-
galima naudoti jokių aštrių plovimo priemonių ir tirpiklių.
Klientų aptarnavimo skyrius ir naudotojų konsul-
tavimo tarnyba
Klientų aptarnavimo skyriuje gausite atsakymus į klausimus, 
susijusius su jūsų gaminio remontu, technine priežiūra bei at-
sarginėmis dalimis. Detalius brėžinius ir informaciją apie at-
sargines dalis rasite čia:
www.bosch-pt.com
Bosch naudotojų konsultavimo tarnybos specialistai mielai at-
sakys į klausimus apie mūsų gaminius ir papildomą įrangą.
Ieškant informacijos ir užsakant atsargines dalis prašome bū-
tinai nurodyti dešimtženklį gaminio numerį, esantį firminėje 
lentelėje.
Lietuva
Bosch įrankių servisas
Informacijos tarnyba: (037) 713350
ļrankių remontas: (037) 713352
Faksas: (037) 713354
El. paštas: service-pt@lv.bosch.com
Transportavimas
Kartu pateikiamų ličio jonų akumuliatorių gabenimui taikomos 
pavojingų krovinių gabenimą reglamentuojančių įstatymų 
nuostatos. Naudotojui akumuliatorius gabenti keliais leidžia-
ma be jokių apribojimų.
Jei siunčiant pasitelkiami tretieji asmenys (pvz., oro transpor-
tas, ekspedijavimo įmonė), būtina atsižvelgti į pakuotei ir žen-
klinimui taikomus ypatingus reikalavimus. Būtina, kad ren-
giant siuntą dalyvautų pavojingų krovinių gabenimo specialis-
tas.
Siųskite tik tokius akumuliatorius, kurių nepažeistas korpu-
sas. Apklijuokite kontaktus ir supakuokite akumuliatorių taip, 
kad jis pakuotėje nejudėtų.
Taip pat laikykitės ir esamų papildomų nacionalinių taisyklių.
Šalinimas
Radijai, tinklo adapteriai, akumuliatoriai/baterijos, 
papildoma įranga ir pakuotės turi būti ekologiškai uti-
lizuojami.
Radijų, tinklo adapterių ir akumuliatorių bei baterijų nemeski-
te į buitinių atliekų konteinerius!
Tik ES šalims:
Pagal Europos direktyvą 2012/19/ES dėl 
elektros ir elektroninės įrangos atliekų ir pa-
gal Europos direktyvą 2006/66/EB dėl bate-
rijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumulia-
torių atliekų, naudoti nebetinkami elektriniai 
prietaisai ir akumuliatoriai bei baterijos turi 
būti surenkami atskirai ir perdirbami aplinkai nekenksmingu 
būdu.
Akumuliatoriai ir baterijos
Ličio jonų:
Prašome laikytis skyriuje „Transporta-
vimas“, psl. 155 pateiktų nuorodų.
Galimi pakeitimai.
Radijas neveikia, kai maitinamas iš elektros tinklo
Pažeistas tinklo adapteris ar-
ba jungiamasis laidas
Tinklo adapterį ir jungiamąjį 
laidą patikrinkite ir, jei reikia, 
kreipkitės į specialistus, kad 
pakeistų
Prijungtas netinkamas tinklo 
adapteris
Naudokite originalų Bosch 
tinklo adapterį (galima įsigyti 
ir kaip atsarginę dalį)
Radijas neveikia, kai maitinamas iš akumuliatoriaus
Nešvarūs akumuliatoriaus 
kontaktai
Nuvalykite akumuliatoriaus 
kontaktus (pvz., daug kartų į-
statykite ir išimkite akumulia-
torių), jei reikia, akumuliato-
rių pakeiskite
Akumuliatorius pažeistas
Akumuliatorių pakeiskite
Akumuliatorius per šiltas arba 
per šaltas
Palaukite, kol akumuliatorius 
pasieks darbinę temperatūrą
Radijas staiga nustoja veikti
Netinkamai arba nevisiškai 
įstatytas tinklo adapteris ar 
akumuliatorius
Tinkamai ar visiškai įstatykite 
tinklo adapterį ar akumuliato-
rių
Blogai priimamos radijo bangos
Trikdo kiti prietaisai arba ne-
tinkama pastatymo vieta
Radiją pastatykite kitoje vie-
toje, kurioje geresnis bangų 
priėmimas, arba didesniu ats-
tumu nuo elektroninių prietai-

Su trikdžiais rodomas laikas
Išsikrovusi laiko indikatoriaus 
buferinė baterija
Pakeiskite buferines baterijas
Buferinės baterijos įdėtos ne-
tinkamai nustačius polius
Buferines baterijas įdėkite 
tinkamai nustatę polius
Priežastis
Pašalinimas
OBJ_BUCH-3005-001.book  Page 155  Monday, September 5, 2016  11:47 AM

156 | عربي
 
1 609 92A 1PT | (5.9.16) 
Bosch Power Tools
ةيئابرهكلا ةدعلا نم صلختلا
 تائياهملاو ويدابلا ةزهجأ نم صلختلا عغبني
 تاقحلملاو تايراطبلا/مكابملاو ةيسراقلا ةيئاربهكلا
 ىلي ةظفاحم ةقيبطر فيلغتلا داومو ةيليمكتلا
.بيودتلا ةدايإ زكابم دحأ ىلإ اهميلستر ةئيبلا
 ةيسراقلا ةيئاربهكلا تائياهملاو ويدابلا ةزهجأ قلت لا
!ةيلزنملا تايافنلا نمض تايراطبلا/مكابملاو
:طقف يبورولأا داحتلاا لودل
 بجي 2012/19/EU عرورولأا هيجوتلا بسح
 ةحلاص بيغلا ةيئاربهكلا ددعلا عمج متي نأ
 عرورولأا هيجوتلا بسحو ،لامعتسلال
/مكابملا عمج متي نأ بجي 2006/66/EC
 دابفنا یلي ةكلهتسملا وأ ةفلاتلا تايراطبلا
 ني ةئيبلار ةفصنم ةقيبطر اهنم صلختلا متيل
.بيودتلا قيبط
:تايراطبلا/مكارملا
  :مويثيللا تانويإ
 
 ةبقف عف تاظحلاملا ةايابم یجبي
.157 ةحفصلا ،”لقنلا“
 
.تلايدعتلا لاخدإ قحب ظفتحن

عربي | 157
Bosch Power Tools 
1 609 92A 1PT | (5.9.16)
ببسلا
تاءارجلإا
ةيئابرهكلا ةكبشلا ةقيرط يف لمعي لا ويدارلا
 ةردقلا ليوحت ةدحو
فلات لبكلا وأ سراقلار
 ليوحت ةدحو صحفا
 لبكلا وأ سراقلار ةردقلا
 بملأا بلطت نإ امهلدبتساو
كلذ
 ليوحت ةدحو مادختسا مت
ةئطاخلا سراقلار ةردقلا
 ليوحت ةدحو مدختسا
 شور سراقلار ةردقلا
 نمض اضيأ ةبفوتم( ةيلصلأا
)عراوتلا
مكرملاب ليغشتلا ةقيرط يف لمعي لا ويدارلا
ةخستم مكبملا تاسملام
 نم مكبملا تاسملام فظن
 ةدي هيزنو هميقلت للاخ
 مكبملا لدبتسا ،لاثم تابم
ةروبضلا دني
فلات مكبملا
مكبملا لدبتسا
ادج نخاس وأ درار مكبملا
 مكبملا لصي نأ یلإ بظتنا
ليغشتلا ةرابح ةجرد یلإ
ةأجف ويدارلا فقوت
 ليوحت ةدحو طرر متي مل
 ميقلت وأ سراقلار ةردقلا
 وأ حيحصلا لكشلار مكبملا
لماكلا
 ةردقلا ليوحت ةدحو طررا
 مكبملا مقل وأ سراقلار
لماكلاو حيحصلا لكشلار
ءيدر ةطحملا لابقتسا
 وأ یبخأ ةزهجأ ببسر للخلا
 بيغلا بصنلا ناكم ببسر
مئلام
 بخآ ناكم عف ويدابلا عض
 ىلي وأ لضفأ لابقتسار
 نم ايبسن دعرأ ةفاسم
ةينوبتكللإا ةزهجلأا
تقولا ضرعب للخ
 ةصاخلا ةداصلا تايراطبلا
ةغراف ةياسلار
ةداصلا تايراطبلا لدبتسا
 لكشلار باطقلأا لصو مت
 بيكبت دني ئطاخلا
ةداصلا تايراطبلا
 عم ةداصلا تايراطبلا بكر
 لكشلار باطقلأا لصو
حيحصلا
 مل نإ شور ةكبش ةلاكو نئارز ةمدخ زكبمر لاصتلاا یجبي
.أطخلا ةلازإ یلإ ةروكذملا ةدياسملا تاءابجإ دؤت
ةمدخلاو ةنايصلا
فيظنتلاو ةنايصلا
.نمآو ديج لكشر لمعي عك ويدابلا ةفاظن ىلي ظفاح
 لا .ةبطرو ةيبط جيسن ةعطق ةطساور خاسولأا حسما
.ةلحملا داوملا وأ فيظنتلا داوم لمعتست
مادختسلاا ةروشمو نئابزلا ةمدخ
 ةنايصو حيلصت ددصر مكتلئسأ ىلي نئارزلا ةمدخ زكبم بيجي
 موسبلا ىلي بثعي .رايغلا عطق صخي امر اضيأو جتنملا
:عقومر رايغلا عطق ني تامولعملا ىليو ةددمملا
 
www.bosch-pt.com
 
 ةكبشر مادختسلاا ةروشم ةقبف روبس عياود نم نوكيس
.اهعراوتو انتاجتنم ني ةلئسلأا صوصخر مكدياست نأ شور
 عنص ةحولل اقفو بشعلا تاناخلا وذ فنصلا مقر بكذ مزلي
.رايغ عطق تايبلط وأ تاراسفتسا ةيأ لاسرإ دني جتنملا
 نامضلا رومأر قّلعتي امر صتخملا بجاتلا یلإ هجوتلا یجبي
.رايغلا عطق نيمأتو حيلصتلاو
برغملا
وببتوا
ضوبحم دمحم مزلاملا ةقنز ،53ر
ببغملا – 20300 ءاضيبلا رادلا
 + 212 (0) 522 400 409 / + 212 (0) 522 400 615 :فتاهلا
 service@outipro.ma :عنوبتكللاا ديببلا
رئازجلا
لاتسيس
ندادحا ةييانصلا ةقطنملا
بئازجلا – 06000 ةياجر
+ 213 (0) 982 400 992 :فتاهلا
+ 213 (0) 34201569 :سكافلا
sav@siestal-dz.com :عنوبتكللاا ديببلا
سنوت
لاتوص
25 – 99 مقر ناروك ناس عمجملا .ص.م
سنوت ضاير نيبكم .2014
+ 216 71 428 770 :فتاهلا
+ 216 71 354 175 :سكافلا
 sotel2@planet.tn :عنوبتكللاا ديببلا
رصم
رامينوي
تامدخلا زكبم 20 مقر
بصم - ةديدجلا ةبهاقلا - لولاا عمجتلا
+ 2 02 224 76091 - 95 / + 2 02 224 78072 - 73 :فتاهلا
+ 2 022 2478075 :سكافل
boschegypt@unimaregypt.com :عنوبتكللاا ديببلا
لقنلا
 داوملا نوناق ماكحلأ ةبكبملا مويثيللا تانويإ مكابم عضخت
 یلي مكابملا لقنر موقي نأ مدختسملل حمسي .ةبيطخلا
  .ةيفاضإ طوبش ةيأر ديقتلا نود تاقبطلا
 
 يوجلا نحشلا :لاثم( بخآ فبط قيبط ني اهلاسرإ متي امدني
 فيلغتلا ددصر ةصاخ طوبشر ديقتلا بجوتي ،)نحش ةكبش وأ
 داوملا لقنر صصختم بيبخ ةراشتسا عغبني .ميلعتلاو
 عف اهلاسرإ بوغبملا ةعطقلا بيضحتر بغبي امدني ةبيطخلا
.ةلاحلا هذه
 بجحا .ميلس اهلكيه ناك نإ طقف مكابملا لسرا
 كبحتي لا ثيحر مكبملا فلغو تاقصلار ةحوتفملا تاسملاملا
  .دبطلا عف
 
.تدجو نإ ةيفاضلإا ةينطولا ماكحلأا ةايابم اضيأ یجبي

158 | عربي
 
1 609 92A 1PT | (5.9.16) 
Bosch Power Tools
توصلا ردصم رايتخا
 یلإ 14 “Source ” رزلا یلي طغضلا ربكي توصلا ردصم رايتخلا
 علخادلا توصلا ردصمل f بشؤملا ةشاشلا یلي بهظي نأ
 وأ )158  ةحفصلا ،”ةياذلإا تاطحم ظفح/طبض“ عجار(
 ،”عجراخ توص ردصم لصو“ عجار( عجراخلا توصلا ردصمل
:بوغبملا )158  ةحفصلا

 
،ادج ةبيصقلا تاجوملا ببي عايذم  :“FM”

 
،ةطسوتملا تاجوملا ببي عايذم  :“AM”

 
 )ةجمدم صابقأ زاهج :لاثم( عجراخ توص ردصم  :“AUX”
.22 مم 3,5 ـلا سبقم ببي
يئاوهلا بيضق ةيوست
 ليغشت دني .7 هر بكبم عئاوهلا بيضقو ويدابلا ديروت متي
 كل حيتي يذلا هاجتلاا عف عئاوهلا بيضق كيبحتر مق ويدابلا
.لابقتسا ةدوج لضفأ
 عف ويدابلا عضف ،ةيفاك لابقتسا ةدوج بفوتت مل اذإو
.لضفأ لابقتسا ةدوج هر بفوتت ناكم
 نم ًةبشابم بيبق طيحم عف ويدابلا ليغشت دني :ةظحلام
 ةينوبتكلإ ةزهجأ ةيأ وأ ةيكلسلا ةزهجأ وأ ةيكلسلا تاطحم
 لابقتسا ىلي تاشيوشت ثودح ىلإ كلذ يدؤي دقف ،ىبخأ
.ويدابلا
ةعاذلإا تاطحم ظفح/طبض
 نأ یلإ 14 “Source ” توصلا ردصم رايتخا رز یلي طغضلا ربك
 وأ ادج ةبيصقلا تاجوملا لابقتسلا “FM” f بشؤملا ضبعي
.ةطسوتملا تاجوملا لابقتسلا “AM”
 وحن ثحبلا رز طغضُي ةددحم ةعاذإ ددرت طبض لجأ نم
 11   لفسلأا وحن ثحبلا رز وأ ددبتلا ةدايزل 12   یليلأا
 یلي a بشؤملار علاحلا ددبتلا ضبعي .ددبتلا ضيفختل
.ةشاشلا
 طغضُي ةيلاع ةراشإ ةوقب ةعاذإ ةطحم نع ثحبلا لجأ نم
 11   لفسلأا وحن ثحبلا رز وأ 12   یليلأا وحن ثحبلا رز
 اهيلي روثعملا ةطحملا ددبت ضبعي .ةظحلل اطوغضم كبتيو
.ةشاشلا یلي a بشؤملار
 لوحتي ةبسانم ةراشلإ ةيفاك ةجردر يوق لابقتسا بفوت دني
 عف بهظي .ويبتسلاا لابقتسلاا عضو ىلإ ايكيتاموتوأ ويدابلا
.c ويبتسلاا لابقتسلاا نيبم ضبعلا ةدحو
 رارزأ دحأ طغضي اهطبض مت يتلا ةطحملا ظفح لجأ نم
 امدني ةطحملا ظفح مت دق نوكي .اث 3 ةدمل 9 جماببلا ظفح
 يذلا جماببلا ظفح رز مقر اضيأو “PR” e بشؤملا یلي ضبعي
  .ةرايتخا مت
 
 تاطحم 5 و ادج ةبيصق تاجوم تاطحم 5 ظفحت نأ كنكمي
 ةطحملا عحم متي هنأ یلإ سبتحا .ةطسوتم تاجوم
 متي امدني هر تظفح يذلا ناكملا ني اقراس ةظوفحملا
.ناكملا سفنر ةديدج ةطحم ظفح
 ةبيصق ةظحلل طغضي ةظوفحم ةطحم عاجرتسا لجأ نم
 ةدعل e بشؤملا یلي ضبعي .9 قفاوملا جماببلا ظفح رز یلي
.جمانببلا هر ظفح يذلا رزلا مقر اضيأو “PR” ناوث
يجراخ توص ردصم لصو
 ةفاضإ ةددعتم ةيجراخ توص رداصم ليغشت متي نأ نكمي
.علخادلا عايذملا یلإ
 مم 3,5 ـلا سراق طررا .22 “AUX IN” سبقم ةياقو ءاطغ كف
 یلي ةروصلا عجار( سبقملار قفبملا 26 AUX لبكر عنثنملا
 لبكل عراتلا بخلآا سراقلا طررا .)ةيطيطختلا موسبلا ةحفص
.مئلام توص ردصمر AUX
 رايتخا رز یلي طغضلا ربكي ،لوصوملا توصلا ردصم ةرادلإ
 یلي f بشؤملار ضبعي نأ یلإ 14 “Source ” توصلا ردصم
.“AUX” ةشاشلا
 عزنت امدني یبخأ ةبم 22 “AUX IN” سبقم ةياقو ءاطغ بكر
.خاستلاا نم ةياقولل AUX ـلا لبك سراق
تقولا ضرع
 دادملإل لصفنم ردصمر تقولل نيبم ىلي ويدابلا لمتشي
 ةيفاك ةعسر ةداص تايراطر كانه تناك اذإ .ةقاطلار
 تايراطبلا لادبتسا/بيكبت“ بظنا( تايراطبلا جرد عف ةبكبم
 مت نإو ىتح تقولا نيزخت نكمي هنإف ،)159 ةحفص ،”ةداصلا
 مكبملا للاخ نم ةقاطلار دادملإا ردصم ني ويدابلا لصف
.عسراقلا عئاربهكلا ئياهملا وأ
تقولا طبض

 
 یلإ 10   تقولا طبض رز یلي طغضلا ربكي تقولا طبضل
.e بشؤملار تاياسلا ددي قفخي نأ

 
 رز یلي وأ 12   یليلأا وحن ثحبلا رز یلي طغضا
 تاياسلا ددي ضبعي نأ یلإ 11   لفسلأا وحن ثحبلا
.حيحصلا

 
 ددي قفخي یتح 10   رزلا یلي یبخأ ةبم طغضا
.e بشؤملار قئاقدلا

 
 رز یلي وأ 12   یليلأا وحن ثحبلا رز یلي طغضلا ربك
 قئاقدلا ددي ضبعي نأ یلإ 11   لفسلأا وحن ثحبلا
.حيحصلا

 
.تقولا ظفحل 10   رزلا یلي ةثلاث ةبم طغضا
لغش تاظحلام
ةيلاثم ةقيرطب مكرملا ةلماعمل تاظحلام
.ءاملاو ةروطبلا نم مكبملا محا
 یتحو – 20 °C نير عقي يرابح لاجم نمض طقف مكبملا نزخ
.لاثم فيصلا لصف عف ةرايسلا عف مكبملا كبتت لا .50 °C
 هءادأ ةليوط ةبتفل لمعتسي مل مكبم وأ ديدج مكبم زجني لا
.اًبيبقت غيبفتو نحش تارود 5 دعر لاإ لماكلا
 یلإ ،نحشلا دعر حوضور بصقأ ليغشت ةيحلاص ةبتف لدتو
.هلادبتسا بجوت هنأو كلهتسا دق مكبملا نأ
.ددعلا نم صلختلا ددصر تاظحلاملا یيابت
تاءابجلإاو بابسلأا - ءاطخلأا
ببسلا
تاءارجلإا
لمعي لا ويدارلا
ةقاطلار دادما دجوي لا
 ةردقلا ليوحت ةدحو طررا
 ةكبشلا سراقو سراقلار
 مكبملا مقل وأ ةيئاربهكلا
)لماك لكشر(
ةياغلل درار وأ نخاس ويدابلا
 ىلإ ويدابلا لصي ىتح بظتنا
ليغشتلا ةرابح ةجرد

عربي | 159
Bosch Power Tools 
1 609 92A 1PT | (5.9.16)
 دبجمر ،ضبعلا ةدحو عف b مكبملا نحش ةلاح نيبم بهظي
 ويدابلا ليصوت مديو فاك عئاربهك دهجر مكبم بيكبت
.24 عسراقلا عئاربهكلا ئياهملا قيبط ني ءاربهكلا ةكبشر
 .علاحلا مكبملا عضو یلإ b مكبملا نحش ةلاح بشؤم بيشي
 نحش ةلاح بشؤم قفخي امدني مكبملا نحش متي نأ بجي
.مكبملا
رشؤملا
ةعسلا
≥ 2/3
≥ 1/3
< 1/3
عطايتحا
غراف مكبملا
 لافقلإا كف يرز یلي طغضت نأ بجي 15 مكبملا كفت عكل
.17 مكبملا مسقم ني هبحست نأو مكبملار 16
سباقلاب ةردقلا ليوحت ةدحو عم ليغشتلا

 
 دهج قراطتي نأ بجي !ةيئابرهكلا ةكبشلا دهج یعارُي
 تامولعملا عم سراقلار ةردقلا ليوحت ةدحول رايتلا عبنم
.سراقلار ةردقلا ليوحت ةدحو زابط ةحئلا یلي ةروكذملا
 سراق طررا .23 طلوف 12 لصولا سبقم ةياقو ءاطغ حتفا
 سبقمر طلوف 12 سراقلار ةردقلا ليوحت ةدحول 25 زاهجلا
 ةكبشلار سراقلار ةردقلا ليوحت ةدحو طررا .23 لصولا
.ةيئاربهكلا

 
 يسباقلا يئابرهكلا ئياهملا مادختسا ىلع رصتقا
 .كب صاخلا ويدارلل صصخملا شوب نم يلصلأا
.ويدابلل ميلسلا ليغشتلا نامض نكمي طقف كلذرو
 نم ءاقتلال 23 طلوف 12 لصولا سبقم ةياقو ءاطغ قلغا
.زاهجلا سراق بحست امدني ةببغلأا
 مدي ةلاح عف 24 عسراقلا عئاربهكلا ئياهملا ظفح نكمي
 عارذ حتفا كلذر مايقلل .ويدابلار ظفحلا جرد عف همادختسا
.ظفحلا جرد 20 ءاطغ حتفاو 21 لفقلا نيمأت
Каталог: media -> media -> garden -> gardenmedia -> manuals
media -> Қазақ хандығының құрылуы және Керей мен Жәнібек cұлтандар Хандықтың құрылуы
media -> ТӨленова зирабүбі Маймаққызы, Қр бғМ ҒК
media -> С. Мәжитов Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институты Пікір жазған К. Л. Есмағамбетов
media -> Бүкілресейлік Құрылтай жиналысына қазақ сайлаушыларынан аманат (1917 ж.) Серікбаев Е. Қ. М. Х. Дулати атындағы ТарМУ, т.ғ. к.,доцент
media -> АҚТӨбе облысының тыл еңбекшілері ұлы отан соғысы жылдарында
media -> Ұлы отан соғысы жылдарындағы мұнайлы өҢір а. Ж. ƏБденов
manuals -> Ru Оригинальное руководство по эксплуатации uk
manuals -> Ru Оригинальное руководство по эксплуатации uk


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   34


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет