Mk Оригинално упатство за работа srжүктеу 14.91 Mb.
Pdf просмотр
бет8/34
Дата27.03.2017
өлшемі14.91 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   34

Audiobron selecteren
Als u een audiobron wilt selecteren, drukt u de toets „Source” 
14 zo vaak in tot in het display de indicatie f voor de gewenste 
interne audiobron (zie „Radiozenders instellen en opslaan”, 
pagina 40) resp. externe audiobron (zie „Externe audiobron-
nen aansluiten”, pagina 41) verschijnt:
– „FM”: Radio via FM,
– „AM”: Radio via middelgolf,
– „AUX”: externe audiobron (bijv. MP3-speler) via de 
3,5 mm-aansluiting 22.
Sprietantenne afstellen
De radio wordt geleverd met gemonteerde staafantenne 7
Draai bij gebruik van de radio de staafantenne in de richting 
die de beste ontvangst mogelijk maakt.
Als geen voldoende ontvangst mogelijk is, zet dan de radio op 
een plek met een betere ontvangst.
Opmerking: Bij het gebruik van de radio in de directe omge-
ving van radiozendinstallaties, zendontvangapparaten of an-
dere elektronische apparaten kan de radio-ontvangst worden 
belemmerd.
Radiozenders instellen en opslaan
Druk de toets voor de keuze van de audiobron „Source” 14 zo 
vaak in tot in de indicatie f „FM” voor het fm-ontvangstbereik 
of „AM” voor het middengolf-ontvangstbereik verschijnt.
Wilt u een bepaalde radiofrequentie instellen, drukt u op de 
toets voor voorwaarts zoeken
 12 voor het verhogen van 
de frequentie of op de toets voor achterwaarts zoeken
 11 
voor het verlagen van de frequentie. De actuele frequentie 
verschijnt in de indicatie a in het display.
Wilt u naar radiozenders met een hoge signaalsterkte zoe-
ken drukt u op de toets voor voorwaarts zoeken
 12 resp. 
de toets voor achterwaarts zoeken
 11 en houdt u deze 
kort ingedrukt. De frequentie van de gevonden radiozender 
verschijnt kort in de indicatie a in het display.
Bij voldoende sterke ontvangst van een geschikt signaal scha-
kelt de radio automatisch naar stereo-ontvangst. Op het dis-
play verschijnt de aanduiding voor stereo-ontvangst c.
Wilt u een ingestelde zender opslaan, drukt u 3 seconden 
lang op een van de programmageheugentoetsen 
9. Zodra de 
indicatie e „PR” en het nummer van de gekozen programma-
geheugentoets verschijnen, is de zender opgeslagen.
U kunt 5 FM-zenders en 5 middengolfzenders opslaan. Houd 
er rekening mee dat een reeds toegewezen geheugenplaats, 
als deze opnieuw wordt gekozen, met de nieuw ingestelde ra-
diozender wordt overschreven.
OBJ_BUCH-3005-001.book  Page 40  Monday, September 5, 2016  11:47 AM

 Nederlands | 41
Bosch Power Tools
1 609 92A 1PT | (5.9.16)
Wilt u een opgeslagen zender weergeven drukt u kort op de 
bijbehorende programmageheugentoets 9. In de indicatie e 
verschijnt gedurende enkele seconden „PR” en het geheu-
gennummer van het programma.
Externe audiobronnen aansluiten
Naast het geluid van de geïntegreerde radio kunt u het geluid 
van verschillende externe audiobronnen weergeven.
Neem de beschermdop van de „AUX IN”-aansluiting 22
Steek de haakse 3,5 mm-stekker van de AUX-kabel 26 in de 
aansluiting (zie afbeelding op de pagina met afbeeldingen). 
Sluit de andere stekker van de AUX-kabel op een passende 
audiobron aan.
Als u geluid van de aangesloten audiobron wilt weergeven, 
drukt u de toets voor de keuze van de audiobron „Source” 14 
zo vaak in tot in de indicatie f in het display „AUX” verschijnt.
Breng ter bescherming tegen vuil het beschermkapje van de 
„AUX IN”-aansluitopening 22 weer aan nadat u de stekker 
van de AUX-kabel verwijderd heeft.
Tijdindicatie
De radio beschikt over een tijdsaanduiding met aparte ener-
gievoorziening. Als bufferbatterijen met voldoende capaciteit 
in het batterijvak zijn geplaatst (zie „Bufferbatterijen inzetten 
of vervangen”, pagina 39), dan kan de tijd worden opgesla-
gen, ook wanneer de radio wordt losgekoppeld van de ener-
gievoorziening door accu of stekkernetvoeding.
Tijd instellen
– Druk voor het instellen van de tijd de tijdinsteltoets
 10 
zo lang in tot het aantal uren in de indicatie e knippert.
– Druk de toets voor voorwaarts zoeken
 12 of de toets 
voor achterwaarts zoeken
 11 zo vaak in tot het juiste 
aantal uren wordt weergegeven.
– Druk  de  toets
  10 opnieuw in, zodat het aantal minuten 
in de indicatie e knippert.
– Druk de toets voor voorwaarts zoeken
 12 of de toets 
voor achterwaarts zoeken
 11 zo vaak in tot het juiste 
aantal minuten wordt weergegeven.
– Druk  de  toets
  10 voor de derde keer in om de tijd op te 
slaan.
Tips voor de werkzaamheden
Aanwijzingen voor de optimale omgang met de accu
Bescherm de accu tegen vocht en water.
Bewaar de accu alleen bij een temperatuur tussen –20 °C en 
50 °C. Laat de accu bijvoorbeeld in de zomer niet in de auto 
liggen.
Een nieuwe of lang niet gebruikte accu levert pas na ca. vijf op-
laad- en ontlaadcycli zijn volledige capaciteit.
Een duidelijk kortere gebruiksduur na het opladen duidt erop 
dat de accu versleten is en moet worden vervangen.
Neem de voorschriften ten aanzien van de afvalverwijdering 
in acht.
Oorzaken en oplossingen van fouten
Neem contact op met een erkende Bosch klantenservice als 
de fout door de genoemde maatregelen niet kan worden her-
steld.
Onderhoud en service
Onderhoud en reiniging
Houd de radio schoon om goed en veilig te werken.
Verwijder vuil met een vochtige, zachte doek. Gebruik geen 
reinigings- of oplosmiddelen.
Oorzaak
Oplossing
Radio functioneert niet
Geen stroom
Netstroomadapter en appa-
raatstekker of opgeladen ac-
cu (volledig) insteken
Radio te warm of te koud
Wachten tot de radio gebruik-
stemperatuur bereikt
Radio functioneert niet bij werking op netvoeding
Netstroomadapter of aan-
sluitkabel defect
Netstroomadapter en aan-
sluitkabel controleren en in-
dien nodig laten vervangen
Verkeerde netstroomadap-
ter ingezet
Originele Bosch-netstroom-
adapter gebruiken (ook als 
reserveonderdeel verkrijg-
baar)
Radio functioneert niet bij werking op accu
Accucontacten vuil
Reinig de accucontacten, bij-
voorbeeld door de accu enke-
le keren te plaatsen en te ver-
wijderen, of vervang de accu 
indien nodig
Accu defect
Vervang de accu
Accu te warm of te koud
Wacht tot de accu bedrijfs-
temperatuur bereikt
Radio doet het plotseling niet
Netstroomadapter of accu 
niet goed of niet volledig inge-
stoken
Netstroomadapter of accu 
goed en volledig insteken
Slechte ontvangst van radio
Storing door andere appara-
ten of ongunstige opstellings-
plaats
Radio op een andere plek met 
een betere ontvangst of op 
een grotere afstand van ande-
re elektronische apparaten 
zetten
Tijdindicatie gestoord
Bufferbatterijen voor de klok 
zijn leeg
Bufferbatterijen vervangen
Bufferbatterijen in verkeerde 
poolrichting geplaatst
Bufferbatterijen met juiste 
poolrichting inzetten
OBJ_BUCH-3005-001.book  Page 41  Monday, September 5, 2016  11:47 AM

42 | Dansk 
1 609 92A 1PT | (5.9.16)
Bosch Power Tools
Klantenservice en gebruiksadviezen
Onze klantenservice beantwoordt uw vragen over reparatie 
en onderhoud van uw product en over vervangingsonderde-
len. Explosietekeningen en informatie over vervangingson-
derdelen vindt u ook op:
www.bosch-pt.com
Het Bosch-team voor gebruiksadviezen helpt u graag bij vra-
gen over onze producten en toebehoren.
Vermeld bij vragen en bestellingen van vervangingsonderde-
len altijd het uit tien cijfers bestaande productnummer vol-
gens het typeplaatje van het product.
Nederland
Tel.: (076) 579 54 54
Fax: (076) 579 54 94
E-mail: gereedschappen@nl.bosch.com
België
Tel.: (02) 588 0589
Fax: (02) 588 0595
E-mail: outillage.gereedschap@be.bosch.com
Vervoer
Op de meegeleverde Lithium-Ion-accu’s zijn de eisen voor het 
vervoer van gevaarlijke stoffen van toepassing. De accu’s kun-
nen door de gebruiker zonder verdere voorwaarden over de 
weg worden vervoerd.
Bij de verzending door derden (bijv. luchtvervoer of expedi-
tiebedrijf) moeten bijzondere eisen ten aanzien van verpak-
king en markering in acht worden genomen. In deze gevallen 
moet bij de voorbereiding van de verzending een deskundige 
voor gevaarlijke goederen worden geraadpleegd.
Verzend accu’s alleen als de behuizing onbeschadigd is. Plak 
blootliggende contacten af en verpak de accu zodanig dat de-
ze niet in de verpakking beweegt.
Neem ook eventuele overige nationale voorschriften in acht.
Afvalverwijdering
Radio's, stekkernetvoedingen, accu's/batterijen, ac-
cessoires en verpakkingen moeten op een voor het 
milieu verantwoorde wijze worden gerecycled.
Gooi radio's, stekkernetvoedingen en accu's/batterijen niet 
bij het huisvuil!
Alleen voor landen van de EU:
Volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU 
moeten niet meer bruikbare elektrische ap-
paraten en volgens de Europese richtlijn 
2006/66/EG moeten defecte of lege accu’s 
en batterijen apart worden ingezameld en op 
een voor het milieu verantwoorde wijze wor-
den gerecycled.
Accu’s en batterijen:
Li-ion:
Lees de aanwijzingen in het gedeelte 
„Vervoer”, pagina 42 en neem deze in 
acht.
Wijzigingen voorbehouden.
Dansk
Sikkerhedsinstrukser
Læs alle advarselshenvisninger og in-
strukser. Overholdes sikkerhedsin-
strukserne og anvisningerne ikke, er der risiko for elektrisk 
stød, brand og/eller alvorlige kvæstelser.
Opbevar alle sikkerhedsinstrukser og anvisninger til se-
nere brug.
Begrebet „Radio“, der fremgår af sikkerhedsinstruktionerne, 
henviser til netdrevne radioer (med netdel) og akku-drevne 
radioer (uden netdel).
 Sørg for, at arbejdsområdet er rent og rigtigt belyst. 
Uorden eller uoplyste arbejdsområder øger faren for 
uheld.
 Adapterens netdel skal passe til kontakten. Stikket må 
under ingen omstændigheder ændres. Brug ikke adap-
terstik sammen med radioerne. Uændrede stik, der pas-
ser til kontakterne, nedsætter risikoen for elektrisk stød.
 Brug ikke netdelens ledning til formål, den ikke er be-
regnet til (f.eks. må man aldrig bære radioen i lednin-
gen, hænge radioen op i ledningen eller rykke i lednin-
gen for at trække stikket ud af kontakten). Beskyt 
ledningen mod varme, olie, skarpe kanter eller maskin-
dele, der er i bevægelse. Beskadigede eller sammenvikle-
de ledninger øger risikoen for elektrisk stød.
 Rul netdelens tilslutningsledning helt af, hvis du vil 
bruge radioen med nettilslutning. Ellers kan tilslutnings-
ledningen blive opvarmet.
 Sørg altid for, at netstikket altid kan trækkes ud. Net-
stikket er den eneste mulighed for at afbryde radioen fra 
lysnettet.
Radioen og netdelen må ikke udsættes for regn 
eller fugt. Indtrængning af vand i radioen eller net-
delen øger risikoen for elektrisk stød.
 Hold altid radio og netdel rene. Ved tilsmudsning er der 
fare for elektrisk stød.
 Kontrollér altid radio, netdel, ledning og stik før brug. 
Brug ikke radioen, hvis den er beskadiget. Åbn aldrig 
radio eller netdel selv, og sørg for, at reparationer kun 
udføres af kvalificerede fagfolk, og at der kun benyttes 
originale reservedele. Beskadigede radioer, netdele, led-
ninger og stik øger risikoen for elektrisk stød.
ADVARSEL
OBJ_BUCH-3005-001.book  Page 42  Monday, September 5, 2016  11:47 AM

 Dansk | 43
Bosch Power Tools
1 609 92A 1PT | (5.9.16)
 Denne radio er ikke beregnet til at blive betjent af børn 
eller personer med begrænset fysisk, sensorisk eller 
mental tilstand eller manglende erfaring og kendskab. 
Denne radio må kun bruges af børn fra 8 år samt af per-
soner med begrænsede fysiske, sensoriske eller men-
tale tilstand eller manglende erfaring og kendskab, 
hvis det sker under opsyn, eller de modtager anvisnin-
ger på sikker omgang med laderen og således forstår 
de farer, der er forbundet hermed. I modsats fald er der 
risiko for fejlbetjening og personskader.
 Hold altid børn under opsyn i forbindelse med brug, 
rengøring og service. Derved sikres det, at børn ikke bru-
ger radioen som legetøj.
 Åben ikke akkuen. Fare for kortslutning.
Beskyt akkuen mod varme (f.eks. også mod va-
rige solstråler, brand, vand og fugtighed). Fare 
for eksplosion.
 Ikke benyttede akku’er må ikke komme i berøring med 
kontorclips, mønter, nøgler, søm, skruer eller andre 
små metalgenstande, da disse kan kortslutte kontak-
terne. En kortslutning mellem akku-kontakterne øger risi-
koen for personskader i form af forbrændinger.
 Hvis akku’en anvendes forkert, kan der slippe væske 
ud af akku’en. Undgå at komme i kontakt med denne 
væske. Hvis det alligevel skulle ske, skylles med vand. 
Søg læge, hvis væsken kommer i øjnene. Akku-væske 
kan give hudirritation eller forbrændinger.
 Beskadiges akkuen eller bruges den forkert, kan der si-
ve dampe ud. Tilfør frisk luft og søg læge, hvis du føler 
dig utilpas. Dampene kan irritere luftvejene.
 Oplad kun akku’er i ladeaggregater, der er anbefalet af 
fabrikanten. Et ladeaggregat, der er egnet til en bestemt 
type batterier, må ikke benyttes med andre batterier – 
brandfare.
 Anvend kun akkuen i forbindelse med dit Bosch pro-
dukt. Kun på denne måde beskyttes akkuen mod farlig 
overbelastning.
 Akkuen kan blive beskadiget af spidse genstande som 
f.eks. nåle eller skruetrækkere eller ekstern kraftpå-
virkning. Der kan opstå indvendig kortslutning, så akkuen 
kan antændes, ryge, eksplodere eller overophedes.
 Læs og overhold altid sikkerheds- og arbejdsanvisnin-
gerne i brugsanvisningen til de produkter, som du slut-
ter til radioen.
Beskrivelse af produkt og ydelse
Læs alle sikkerhedsinstrukser og anvisnin-
ger. I tilfælde af manglende overholdelse af 
sikkerhedsinstrukserne og anvisningerne er 
der risiko for elektrisk stød, brand og/eller al-
vorlige kvæstelser.
Illustrerede komponenter
Nummereringen af de illustrerede komponenter refererer til 
illustrationen af radioen på illustrationssiden.
Bæregreb
Højttaler
Start-stop-tasten
Taste til manuel indstilling af klang „Equalizer“
Taste til lydstyrke/dybder/højder forringes „Vol –“
Taste til lydstyrke/dybder/højder øges „Vol + “
Stavantenne
Display
Programgemmetaster
10 Taste til indstilling af tid
11 Taste til søgning tilbage
12 Taste til søgning frem
13 Taste lydspærring „Mute“
14 Taste til valg af audiokilde „Source“
15 Akku*
16 Akku-udløserknap
17 Akkuskakt
18 Skrue i låg til batterirum
19 Låg til batterirum
20 Låg på opbevaringsrum
21 Låsearm til opbevaringsrum
22 „AUX IN“-bøsning
23 12-V-tilslutningsbøsning
24 Netdel med stik
25 Stik
26 AUX-ledning
*Tilbehør, som er illustreret og beskrevet i brugsanvisningen, er 
ikke indeholdt i leveringen. Det fuldstændige tilbehør findes i vo-
res tilbehørsprogram.
Displayelementer
Indikator radiofrekvens
Akku-ladetilstandsindikator
Indikator stereomodtagelse
Indikator lydspærring (mute)
Multifunktionsindikator
Indikator audiokilde
OBJ_BUCH-3005-001.book  Page 43  Monday, September 5, 2016  11:47 AM

44 | Dansk 
1 609 92A 1PT | (5.9.16)
Bosch Power Tools
Tekniske data
Montering
Energiforsyning til radio
Radioen kan drives enten med netdel 24 eller lithium-ion-
akku 15.
Brug med akku
Bemærk: Hvis der anvendes akkuer, som ikke er godkendt til 
radioen, kan det resultere i fejlfunktion eller ødelæggelse af 
radioen.
Bemærk: Akkuen er delvist opladet ved udleveringen. For at 
sikre at akkuen fungerer 100%, lades akkuen fuldstændigt i 
ladeaggregatet, før den tages i brug første gang.
 Brug kun de ladeaggregater, der fremgår af de tekni-
ske data. Kun disse ladeaggregater er afstemt i forhold til 
den lithium-ion-akku, der bruges i radioen.
Li-ion-akkuen kan oplades til enhver tid, uden at levetiden for-
kortes. En afbrydelse af opladningen beskadiger ikke akkuen.
Anbring en akku i akkuskakten på en sådan måde 17, at akku-
ens tilslutninger ligger på tilslutningerne i akkuskakten 17, og 
få akkuen til at falde i hak i akkuskakten.
Akkuens ladetilstand b vises på displayet, så snart der anven-
des en akku med tilstrækkelig spænding, og radioen ikke er 
sluttet til lysnettet via netdelen 24.
Akku-ladetilstandsindikatoren b viser den aktuelle akkusta-
tus. Hvis akku-ladetilstandsindikatoren blinker, skal akkuen 
lades.
Akkuen 15 tages ud ved at trykke på akku-udløserknapperne 
16 på akkuen og trække den ud af akkuskakten 17.
Brug med netdel med stik
 Kontrollér netspændingen! Strømkildens spænding til 
netdelen med stik skal stemme overens med angivelserne 
på netdelens typeskilt.
Åbn beskyttelseskappen på 12-V-tilslutningsbøsningen 23
Sæt stikket 25 fra 12-V-netdelen med stik i tilslutningsbøs-
ningen 23. Tilslut netdelen til strømnettet.
 Brug udelukkende den originale Bosch-netdel, som er 
beregnet til radioen. Kun på den måde er du sikker på, at 
radioen virker korrekt.
Tilslut beskyttelseskappen til 12-V-tilslutningsbøsningen 23 
igen for at beskytte mod snavs, hvis du fjerner stikket.
Netdelen 24 kan opbevares i radioens opbevaringsrum, hvis 
den ikke bruges. Åbn låsehåndtaget 21 til opbevaringsrum-
met, og klap dækslet 20 op.
Isætning/udskiftning af bufferbatterier
Kontrollér, at bufferbatterierne er isat for at gemme klokke-
slættet på radioen. I den forbindelse anbefales det at bruge al-
kaliske manganbatterier.
Batterirummet åbnes ved at løsne skruen 18 og tage låget til 
batterirummet 19 af. Sæt pufferbatterierne i. Kontrollér, at 
polerne vender rigtigt som vist på ydersiden af låget til batte-
rirummet.
Sæt låget til batterirummet 19 i igen og skru det fast med 
skruen 18.
Udskift bufferbatterierne, hvis visningen e bliver svagere, og 
klokkeslættet ikke gemmes på radioen.
Skift altid alle batterier på en gang. Batterierne skal stamme 
fra den samme fabrikant og have den samme kapacitet.
Bærbar radio
EasyRadio 12
Typenummer
3 603 JB1 0..
Bufferbatterier
2 x 1,5 V (LR03/AAA)
Akku
V
10,8 – 12
Vægt svarer til EPTA-
Procedure 01:2014
kg
1,7
Tilladt omgivelsestempera-
tur
– ved  opladning
– ved  drift*
– ved  opbevaring
°C
°C
°C
0...+45
–10...+40
–20...+50
Anbefalede batterier
PBA 10,8V ...
PBA 12V ...
Anbefalede ladere
AL 11.. CV
Audiofunktion/radio
Driftsspænding
– til brug med netdel med 
stik
– til akkufunktion
V
V
12
10,8 – 12
Nominel ydelse forstærker 
(til brug med netdel med 
stik)
2 x 5 W
Modtageområde
– VHF
– MB
MHz
kHz
87,5–108
531–1602
* begrænset effekt ved temperaturer <0 °C
Tekniske data fastlagt med akku fra leveringen.
Netdel med stik
Typenummer
1 600 A00 0..
Indgangsspænding
V~
100–240
Frekvens
Hz
50/60
Indgangsstrøm
mA
500
Udgangsspænding
V=
12
Udgangsstrøm
mA
1500
Vægt svarer til EPTA-
Procedure 01:2014
kg
0,2
Beskyttelsesklasse
/
II
Lampe
Kapacitet
≥2/3
≥1/3
<1/3
Reserve
Akku er tom
OBJ_BUCH-3005-001.book  Page 44  Monday, September 5, 2016  11:47 AM

 Dansk | 45
Bosch Power Tools
1 609 92A 1PT | (5.9.16)
 Tag bufferbatterierne ud af radioen, hvis den ikke skal 
bruges i længere tid. Bufferbatterier kan korrodere og 
selvaflade ved længere tids opbevaring.
Brug
 Beskyt radioen mod fugt og direkte sollys. Radioen er 
udelukkende beregnet til brug i tørre rum inden døre.
Audiofunktion
Tænd/sluk
Når du skal tænde for radioen, skal du trykke på tænd/sluk-
knappen 3. Displayet 8 aktiveres, og den lydkilde, der var ak-
tiv, da radioen blev slukket sidst, vises.
Bemærk: Første gang radioen tages i brug med batteri, eller 
hvis radioen har stået stille i længere tid, kan det være nød-
vendigt at trykke flere gange eller i længere tid på tænd/sluk-
knappen 3 for at tænde.
Displayet 8 belyses et par sekunder, hver gang der trykkes på 
tasten.
Når du skal slukke for radioen, skal du trykke på tænd/sluk-
knappen 3 igen. Den aktuelle indstilling af audiokilden gem-
mes.
Tænd kun for radioen, når du skal bruge den, for at spare 
energi.
Indstilling af lydstyrke
Når radioen tændes, er lydstyrken altid indstillet på middel ni-
veau (værdi 10).
Lydstyrken øges ved at trykke på tasten „Vol +“ 6 og reduce-
res ved at trykke på tasten „Vol –“ 5. Lydstyrkens indstilling 
Каталог: media -> media -> garden -> gardenmedia -> manuals
media -> Қазақ хандығының құрылуы және Керей мен Жәнібек cұлтандар Хандықтың құрылуы
media -> ТӨленова зирабүбі Маймаққызы, Қр бғМ ҒК
media -> С. Мәжитов Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институты Пікір жазған К. Л. Есмағамбетов
media -> Бүкілресейлік Құрылтай жиналысына қазақ сайлаушыларынан аманат (1917 ж.) Серікбаев Е. Қ. М. Х. Дулати атындағы ТарМУ, т.ғ. к.,доцент
media -> АҚТӨбе облысының тыл еңбекшілері ұлы отан соғысы жылдарында
media -> Ұлы отан соғысы жылдарындағы мұнайлы өҢір а. Ж. ƏБденов
manuals -> Ru Оригинальное руководство по эксплуатации uk
manuals -> Ru Оригинальное руководство по эксплуатации uk


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   34


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет