Mk Оригинално упатство за работа sr


„VL“ fremkommer i et par sekunder i indikatoren eжүктеу 14.91 Mb.
Pdf просмотр
бет9/34
Дата27.03.2017
өлшемі14.91 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   34

„VL“ fremkommer i et par sekunder i indikatoren e i displayet 
med en værdi mellem 0 og 20.
Stil lydstyrken på en lavere værdi, før radiosenderen indstil-
les eller ændres, før en ekstern audiokilde startes på en mid-
del værdi.
Lyden slukkes ved at trykke på tasten „Mute“ 13. Lyden tæn-
des igen ved at trykke enten på tasten „Mute“ 13 eller en af 
lydstyrketasterne „Vol +“ 6 eller „Vol –“ 5.
Indstilling af klang
Radioen er forsynet med indbygget equalizer, som sikrer en 
optimal lydgengivelse.
For at ændre det lave niveau trykkes på tasten „Equalizer“ 4 
en gang. I displayet fremkommer „BA“ samt den gemte værdi 
for det lave niveau i indikatoren e. Til højdeniveauet trykkes 
på tasten „Equalizer“ 4 igen, i indikatoren e fremkommer 
„TR“ samt den gemte værdi for højdeniveauet.
Lav- og højdeniveauet kan ændres i området mellem –5 og 
+5. Tryk på tasten „Vol +“ 6 for at øge den viste værdi og på 
tasten „Vol –“ 5 for at reducere den viste værdi. De ændrede 
værdier gemmes automatisk, når indikatoren e skifter tilbage 
til tidsindikatoren få sekunder efter det sidste tastetryk.
Valg af audiokilde
En audiokilde vælges ved at trykke på tasten „Source“ 14 
igen og igen, til indikatoren f for den ønskede interne audiokil-
de (se „Indstilling/lagring af radiosender“, side 45) hhv. eks-
tern audiokilde (se „Tilslutning af eksterne audiokilder“, 
side 45) fremkommer i displayet:
– „FM“: Radio via VHF,
– „AM“: Radio via MB,
– „AUX“: ekstern audiokilde (f.eks. CD-player) via 3,5-mm-
bøsningen 22.
Indstilling af stavantenne
Radioen leveres med monteret stavantenne 7. Sving stavan-
tennen i den retning, hvor signalet er kraftigst, når du bruger 
radioen.
Hvis signalet ikke er tilstrækkeligt kraftigt, skal du stille radio-
en et andet sted, hvor signalet er bedre.
Bemærk: Hvis du bruger radioen i nærheden af trådløst ud-
styr eller andre elektroniske apparater, kan det påvirke radio-
modtagelsen.
Indstilling/lagring af radiosender
Tryk på tasten til valg af audiokilden „Source“ 14 igen og 
igen, til f „FM“ for modtageområdet meterbølgeområde 
(VHF) hhv. „AM“ for modtageområdet mellembølge (MB) 
fremkommer i indikatoren.
En bestemt radiofrekvens indstilles ved at trykke på tasten 
til opadsøgning
 12 for at øge frekvensen eller på tasten til 
nedadsøgning
 11 for at reducere frekvensen. Den aktuel-
le frekvens fremkommer i indikatoren a i displayet.
Radiosendere med høj signalstyrke søges ved at trykke på 
tasten til opadsøgning
 12 hhv. på tasten til 
nedadsøgning
 11 og holde den trykket ned i kort tid. Fre-
kvensen for den fundede radiosender fremkommer i indikato-
ren a i displayet.
Når et signal er tilstrækkeligt kraftigt, skifter radioen automa-
tisk til stereomodtagelse. På displayet ses visningen af ste-
reomodtagelse c.
En indstillet sender gemmes ved at trykke på en af program-
gemmetasterne 9 i 3 s. Så snart PR samt nummeret på den 
valgte programgemmetaste fremkommer i indikatoren e 
„PR“, er senderen gemt.
Du kan gemme 5 VHF-sendere og 5 MB-sendere. Vær op-
mærksom på, at en allerede optaget gemmeplads overskri-
ves, så snart en ny radiosender indstilles.
En gemt sender afspilles ved kort at trykke på den pågæl-
dende programgemmetaste 9. I indikatoren e fremkommer 
„PR“ samt programmets gemmenummer i et par sekunder.
Tilslutning af eksterne audiokilder
Udover den integrerede radio kan forskellige eksterne audio-
kilder afspilles.
Tag beskyttelseskappen af „AUX IN“-bøsningen 22. Sæt det 
afvinklede 3,5-mm-stik på AUX-ledningen 26 ind i bøsningen 
(se illustration på den grafiske side). Tilslut det andet stik på 
AUX-ledningen til en passende audiokilde.
Den tilsluttede audiokilde afspilles ved at trykke på tasten til 
valg af audiokilden „Source“ 14 igen og igen, til AUC frem-
kommer i indikatoren f i displayet „AUX“.
Sæt beskyttelseskappen til „AUX IN“-bøsningen 22 på igen 
for at beskytte den mod snavs, hvis du fjerner stikket på AUX-
ledningen.
OBJ_BUCH-3005-001.book  Page 45  Monday, September 5, 2016  11:47 AM

46 | Dansk 
1 609 92A 1PT | (5.9.16)
Bosch Power Tools
Tidsindikator
Radioen er udstyret med en tidsvisning med separat energi-
forsyning. Hvis du har lagt bufferbatterier med tilstrækkelig 
kapacitet i batterirummet (se „Isætning/udskiftning af buffer-
batterier“, side 44), kan du gemme klokkeslættet, selvom ra-
dioen er afbrudt fra den normale energiforsyning (akku eller 
netdel).
Indstilling af klokkeslæt
– Klokkeslættet indstilles ved at trykke på tasten til 
tidsindstilling
 10 igen og igen, til timetallet blinker i indi-
katoren e.
– Tryk på tasten til opadsøgning
 12 eller på tasten til 
nedadsøgning
 11 igen og igen, til det korrekte timetal 
vises.
– Tryk  på  tasten
  10 igen, så minuttallet blinker i indikato-
ren e.
– Tryk på tasten til opadsøgning
 12 eller på tasten til 
nedadsøgning
 11 igen og igen, til det korrekte minuttal 
vises.
– Tryk  på  tasten
  10 en tredje gang for at gemme klokke-
slættet.
Arbejdsvejledning
Henvisninger til optimal håndtering af akkuen
Beskyt akkuen mod fugtighed og vand.
Opbevar kun akkuen i et temperaturområde mellem –20 °C 
og 50 °C. Opbevar ikke akkuen i bilen f.eks. om sommeren.
En ny akkumulator eller en akkumulator, der ikke har været 
brugt i længere tid, yder først fuld kapacitet efter ca. 5 oplad-
ninger og afladninger.
Når driftstiden pr. opladning forkortes væsentligt, er det tegn 
på, at akkuerne er slidt op og skal udskiftes.
Læs og overhold henvisningerne mhr. bortskaffelse.
Fejl – Årsager og afhjælpning
Hvis de nævnte afhjælpningsforanstaltninger ikke kan afhjæl-
pe en fejl, kontakt da et autoriseret Bosch-servicecenter.
Vedligeholdelse og service
Vedligeholdelse og rengøring
Hold radioen ren, så den virker godt og sikkert.
Tør snavs af værktøjet med en fugtig, blød klud. Anvend ikke 
rengørings- eller opløsningsmidler.
Kundeservice og brugerrådgivning
Kundeservice besvarer dine spørgsmål vedr. reparation og 
vedligeholdelse af dit produkt samt reservedele. Eksplosions-
tegninger og informationer om reservedele findes også un-
der:
www.bosch-pt.com
Bosch brugerrådgivningsteamet vil gerne hjælpe dig med at 
besvare spørgsmål vedr. vores produkter og deres tilbehør.
Produktets 10-cifrede typenummer (se typeskilt) skal altid 
angives ved forespørgsler og bestilling af reservedele.
Dansk
Bosch Service Center
Telegrafvej 3
2750 Ballerup
På www.bosch-pt.dk kan der online bestilles reservedele eller 
oprettes en reparations ordre.
Tlf. Service Center: 44898855
Fax: 44898755
E-Mail: vaerktoej@dk.bosch.com
Årsag
Afhjælpning
Radioen virker ikke
Ingen energiforsyning
Sæt netdel med stik og pro-
duktstik eller ladet akku (helt) 
i
Radioen er for varm eller for 
kold
Vent, indtil radioen har nået 
driftstemperaturen
Radioen virker ikke ved netdrift
Netdel med stik eller tilslut-
ningsledning er defekt
Kontroller netdel med stik og 
tilslutningsledning og få 
den/dem evt. skiftet
Forkert netdel med stik er sat 
i
Brug original Bosch netdel 
med stik (fås også som reser-
vedel)
Radioen virker ikke ved batteridrift
Akkukontakter er snavset
Rengør akkukontakter; f.eks. 
ved at sætte akkuen i og tage 
den ud flere gange eller er-
statte den
Akku defekt
Skift akkuen
Akku for varm eller for kold
Vent til akkuen har nået drift-
stemperatur
Radioen holder pludselig op med at virke
Netdel med stik eller akku er 
ikke sat rigtigt i eller er ikke 
sat fuldstændigt i
Sæt netdel med stik eller 
akku rigtigt og fuldstændigt i
Dårlig radiomodtagelse
Fejl fra andre apparater eller 
ufordelagtigt opstillingssted
Opstil radioen på et andet 
sted med bedre modtagelse 
eller med større afstand til an-
det elektronisk udstyr
Tidsindikator defekt
Pufferbatterier til ur er tom-
me
Skift pufferbatterier
Pufferbatterier er sat i med 
forkert poling
Sæt pufferbatterier i og kon-
troller, at poler vender rigtigt
Årsag
Afhjælpning
OBJ_BUCH-3005-001.book  Page 46  Monday, September 5, 2016  11:47 AM

 Svenska | 47
Bosch Power Tools
1 609 92A 1PT | (5.9.16)
Transport
De indeholdte Li-Ion-akkuer overholder bestemmelserne om 
farligt gods. Akkuerne kan transporteres af brugeren på of-
fentlig vej uden yderligere pålæg.
Ved forsendelse gennem tredjemand (f.eks.: lufttransport el-
ler spedition) skal særlige krav vedr. emballage og mærkning 
overholdes. Her skal man kontakte en faregodsekspert, før 
forsendelsesstykket forberedes.
Send kun akkuer, hvis huset er ubeskadiget. Tilklæb åbne 
kontakter og indpak akkuen på en sådan måde, at den ikke 
kan bevæge sig i emballagen.
Følg venligst også eventuelle, videreførende, nationale for-
skrifter.
Bortskaffelse
Radioer, netdele, akkuer/batterier, tilbehør og em-
ballage skal bortskaffes miljømæssigt korrekt, så de 
kan genvindes.
Smid ikke radioer, netdele og akkuer/batterier ud sammen 
med det almindelige husholdningsaffald!
Gælder kun i EU-lande:
Iht. det europæiske direktiv 2012/19/EU 
skal kasseret elektroværktøj og iht. det euro-
pæiske direktiv 2006/66/EF skal defekte el-
ler opbrugte akkuer/batterier indsamles se-
parat og genbruges iht. gældende 
miljøforskrifter.
Akkuer/batterier:
Li-Ion:
Læs og overhold henvisningerne i af-
snit „Transport“, side 47.
Ret til ændringer forbeholdes.
Svenska
Säkerhetsanvisningar
Läs noga igenom alla säkerhetsanvis-
ningar och instruktioner. Fel som upp-
står till följd av att säkerhetsinstruktionerna och anvisning-
arna inte följts kan orsaka elstöt, brand och/eller allvarliga 
personskador.
Spara alla säkerhetsanvisningar och anvisningar för fram-
tiden.
Det i säkerhetsanvisningarna använda begreppet ”Radio” 
hänför sig till nätdrivna radioapparater (med stickkontakts-
nätdel) och till batteridrivna radioapparater (utan stickkon-
taktsnätdel).
 Håll arbetsplatsen ren och välbelyst. Oordning på 
arbetsplatsen och dåligt belyst arbetsområde kan leda till 
olyckor.
 Stickkontaktsnätdelens nätstickkontakt skall passa i 
urtaget. Stickproppen får absolut inte förändras. 
Använd inga adapterstickkontakter tillsammans med 
radioapparater. Oförändrade stickproppar och passande 
vägguttag reducerar risken för elstöt.
 Missbruka inte nätsladden och använd den inte för att 
bära eller hänga upp radion och inte heller för att dra 
stickkontakten ur vägguttaget. Håll nätsladden på 
avstånd från värme, olja, skarpa kanter och rörliga 
maskindelar. Skadade eller tilltrasslade ledningar ökar 
risken för elstöt.
 Linda av stickkontaktsnätdelen helt och hållet när du 
använder radion med nätanslutning. Anslutningskabeln 
kan annars blir varm.
 Kontrollera att nätstickkontakten när som helst kan 
dras ut. Nätstickkontakten är den enda möjligheten att 
skilja radion från elnätet.
Håll radion och stickkontaktsnätdelen borta 
från regn och fukt. Inträngande vatten i radion 
eller stickkontaktsnätdelen ökar risken för en elek-
trisk stöt.
 Håll radion och stickkontaktsnätdelen ren. Vid smuts 
ökar risken för elektrisk stöt.
 Kontrollera innan varje användning radion, stickkon-
taktsnätdelen, kabeln och stickkontakten. Använd inte 
radion om du konstaterar skador. Öppna inte på egen 
hand radion och stickkontaktsnätdelen och låt endast 
reparera dessa delar av specialister, som använder sig 
av original-reservdelar. Skadade radioapparater, stick-
kontaktsnätdelar, kablar och stickkontakter ökar risken för 
elektriska stötar.
 Denna radio är inte avsedd för användning av barn eller 
personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental 
förmåga eller med bristande kunskap och erfarenhet. 
Denna radio får användas av barn från 8 år och perso-
ner med begränsad fysisk, sensorisk eller mental för-
måga eller med bristande kunskap och erfarenhet om 
de övervakas av en person som ansvarar för deras 
säkerhet, eller som instruerar dem i säker hantering av 
laddaren och gör att de förstår riskerna. I annat fall före-
ligger fara för felanvändning och skador.
 Håll barn under uppsikt vid användning, rengöring och 
underhåll. På så sätt säkerställs att barn inte leker med 
radion.
 Öppna inte batteriet. Detta kan leda till kortslutning.
Skydda batteriet mot hög värme som t. ex. 
längre solbestrålning, eld, vatten och fukt. 
Explosionsrisk föreligger.
 Håll gem, mynt, nycklar, spikar, skruvar och andra små 
metallföremål på avstånd från reservbatterier för att 
undvika en bygling av kontakterna. En kortslutning av 
batterimodulens kontakter kan leda till brännskador eller 
brand.
VARNING
OBJ_BUCH-3005-001.book  Page 47  Monday, September 5, 2016  11:47 AM

48 | Svenska 
1 609 92A 1PT | (5.9.16)
Bosch Power Tools
 Om batteriet används på fel sätt finns risk för att 
vätska rinner ur batteriet. Undvik kontakt med väts-
kan. Vid oavsiktlig kontakt spola med vatten. Om 
vätska kommer i kontakt med ögonen uppsök dess-
utom läkare. Batterivätskan kan medföra hudirritation 
och brännskada.
 I skadat eller felanvänt batteri kan ångor uppstå. Tillför 
friskluft och uppsök läkare vid åkommor. Ångorna kan 
leda till irritation i andningsvägarna.
 Ladda batterierna endast i de laddare som tillverkaren 
rekommenderat. Om en laddare som är avsedd för en viss 
typ av batterier används för andra batterityper finns risk 
för brand.
 Använd batteriet endast för produkter från Bosch. På 
så sätt skyddas batteriet mot farlig överbelastning.
 Batteriet kan skadas av vassa föremål som t. ex. spikar 
eller skruvmejslar eller på grund av yttre påverkan. En 
intern kortslutning kan uppstå och rök, explosion eller 
överhettning kan förekomma hos batteriet.
 Läs och beakta strikt säkerhets- och arbetsanvisning-
arna i de apparaters driftsanvisningar, som du anslu-
ter.
Produkt- och kapacitetsbeskrivning
Läs noga igenom alla säkerhetsanvisningar 
och instruktioner. Fel som uppstår till följd av 
att säkerhetsanvisningarna och instruktio-
nerna inte följts kan orsaka elstöt, brand 
och/eller allvarliga personskador.
Illustrerade komponenter
Numreringen av de avbildade komponenterna hänvisar till 
illustration av radion på grafiksidan.
Bärhandtag
Högtalare
På-/Av-knapp
Knapp för manuell klanginställning ”Equalizer”
Knapp för volym/bas/diskantreglering ”Vol –”
Knapp för volym/bas/diskantreglering ”Vol +”
Stavantenn
Display
Programminnesknappar
10 Knapp för tidsinställning 
11 Knapp för nedåtsökning 
12 Knapp för uppåtsökning 
13 Knapp för ljuddämpning ”Mute”
14 Knapp för val av ljudkälla ”Source”
15 Batteri*
16 Batteriets upplåsningsknapp
17 Batterischakt
18 Skruv för batterifackets lock
19 Batterifackets lock
20 Förvaringsfackets lock
21 Förvaringsfackets låsspärr
22 ”AUX IN”-kontaktdon
23 12 V-anslutningskontakt
24 Stickproppsnätaggregat
25 Apparatkontakt
26 AUX-kabel
*I bruksanvisningen avbildat och beskrivet tillbehör ingår inte i 
standardleveransen. I vårt tillbehörsprogram beskrivs allt tillbe-
hör som finns.
Indikeringselement
Indikering av radiofrekvens
Indikering av batteriets laddningstillstånd
Indikering av stereomottagning
Indikering av stumkoppling
Multifunktionsdisplay
Indikering av ljudkälla
Tekniska data
Portabel radio
EasyRadio 12
Produktnummer
3 603 JB1 0..
Buffertbatterier
2 x 1,5 V (LR03/AAA)
Batterimodul
V
10,8 – 12
Vikt enligt EPTA-Procedure 
01:2014
kg
1,7
Tillåten omgivningstempera-
tur
– vid laddning
– vid användning*
– Vid lagring
°C
°C
°C
0...+45
–10...+40
–20...+50
Rekommenderade batterier
PBA 10,8V ...
PBA 12V ...
Rekommenderade laddare
AL 11.. CV
Ljudanvändning/radio
Driftspänning
– vid användning med stick-
proppsnätaggregat
– med  batteridrift
V
V
12
10,8 – 12
Förstärkarens märkeffekt 
(när stickproppsnätaggre-
gat används)
2 x 5 W
Mottagningsområde
– UKV
– MV
MHz
kHz
87,5–108
531–1602
* begränsad effekt vid temperaturer <0 °C
Tekniska data baserade på medlevererad batterimodul.
OBJ_BUCH-3005-001.book  Page 48  Monday, September 5, 2016  11:47 AM

 Svenska | 49
Bosch Power Tools
1 609 92A 1PT | (5.9.16)
Montage
Energiförsörjning radio
Radion kan försörjas med energi via stickkontaktsnätdelen 24 
eller via ett uppladdningsbart ltium-jonbatteri 15.
Användning med sekundärbatterier
Anvisning: Om batterier, som inte är lämpliga för radion 
används kan det leda till felfunktioner eller skador på radion.
Anvisning: Sekundärbatteriet levereras med partiell ladd-
ning. För full effekt skall sekundärbatteriet före första 
användningen fullständigt laddas upp i laddaren.
 Använd endast de laddare, som anges i de tekniska 
data. Endast denna typ av laddare är anpassad till det 
litium-jonbatteri som används i radion.
Litiumjonbatteriet kan när som helst laddas upp eftersom 
detta inte påverkar livslängden. Batteriet skadas inte om 
laddning avbryts.
Placera ett batteri i batterischaktet 17 på sätt att batteriets 
anslutningar ligger mot anslutningarna i batterischaktet 17 
och se till att batteriet snäpper fast i batterischaktet.
Batteriladdningsindikeringen b visas på displayen så snart ett 
uppladdningsbart batteri med tillräcklig spänning satts i och 
radion inte är ansluten till elnätet via stickkontaktsnätdelen 
24.
Batteriladdningsindikatorn b visar hur laddningen fortskri-
der. När batteriladdningsindikatorn blinkar måste batteriet 
laddas upp.
Tryck för borttagning av batteriet 15 på batteriets upplås-
ningsknapp 16 och dra batteriet ur batterischaktet 17.
Användning med stickproppsnätaggregat
 Kontrollera nätspänningen! Kontrollera att strömkällans 
spänning för stickproppsnätaggregatet överensstämmer 
med uppgifterna på stickproppsnätaggregatets dataskylt.
Öppna dammskyddet på 12 V-anslutningshylsdonet 23
Anslut 12 V-stickproppsnätaggregatets apparatkontakt 25 
till anslutningshylsdonet 23. Anslut stickproppsnätaggrega-
tet till strömnätet.
 Använd endast den original Bosch stickkontaktsnät-
del, som är avsedd för din radio. Bara på så sätt är en fel-
fri drift av radion möjlig.
Tillslut som skydd mot förorening åter skyddspluggen på 
12 V-anslutningshylsdonet 23 när du tar bort apparatkontak-
ten.
När stickkontaktsnätdelen 24 inte används kan den förvaras i 
radions förvaringsfack. 21 Öppna låsspaken till förvarings-
facket och fäll upp locket 20.
Insättning och byte av buffertbatterier
Buffertbatterier måste sättas in för att kunna spara tiden på 
radion. För detta rekommenderas användning av alkali-man-
gan-batterier.
För att öppna batterifacket lossa skruven 18 och ta bort bat-
terifackets lock 19. Sätt in buffertbatterierna. Kontrollera 
korrekt polning enligt märkning på batterifacklockets utsida.
Lägg åter upp batterifackets lock 19 och fäst med skruven 18.
Byt buffertbatterier när visningen blir svagare e och tiden på 
radion inte längre sparas.
Alla batterier ska bytas samtidigt. Använd endast batterier av 
samma fabrikat och med samma kapacitet.
 Ta ut buffertbatterierna ur radion när du inte använder 
den en längre tid. Vid en längre tids förvaring kan buffert-
batterierna korrodera och ladda ur sig.
Drift
 Skydda radion mot fukt och direkt solinstrålning. 
Radion är endast lämplig för användning i torra lokaler 
inomhus.
Ljud
In- och urkoppling
För att starta radion, tryck på-/avknappen 3. Displayen 8 
aktiveras och den audiokälla spelas som var inställd när 
radion stängdes av senast.
Anvisning: Vid första användningen av batteriet eller efter 
långa perioder av inaktivitet kan radions på/av-knapp 3 
behöva tryckas in flera gånger eller längre tid.
Displayen 8 tänds vid varje knapptryckning för några sekun-
der.
För att stänga av radion, tryck återigen på på-/avknappen 3
Audiokällans aktuella inställning sparas.
För att spara energi, slå endast på radion när du använder det.
Каталог: media -> media -> garden -> gardenmedia -> manuals
media -> Қазақ хандығының құрылуы және Керей мен Жәнібек cұлтандар Хандықтың құрылуы
media -> ТӨленова зирабүбі Маймаққызы, Қр бғМ ҒК
media -> С. Мәжитов Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институты Пікір жазған К. Л. Есмағамбетов
media -> Бүкілресейлік Құрылтай жиналысына қазақ сайлаушыларынан аманат (1917 ж.) Серікбаев Е. Қ. М. Х. Дулати атындағы ТарМУ, т.ғ. к.,доцент
media -> АҚТӨбе облысының тыл еңбекшілері ұлы отан соғысы жылдарында
media -> Ұлы отан соғысы жылдарындағы мұнайлы өҢір а. Ж. ƏБденов
manuals -> Ru Оригинальное руководство по эксплуатации uk
manuals -> Ru Оригинальное руководство по эксплуатации uk


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   34


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет