Многопрофильным научный журналжүктеу 6.13 Mb.
Pdf просмотр
бет1/38
Дата15.03.2017
өлшемі6.13 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38

-ЧРСЫНОо
Ахмет Байхурсынов атындагы 
Костанай Клемлекеттгк университет!
К.АЗАК.СТАН
Коста^йискии  государственный университет 
имен/Ахмета Байтурсынова
Инея,
К0ПСАЛАЛЫ  
щ £ м ы м и  ЖУРНАЛЫ
МНОГОПРОФИЛЬНЫМ 
НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

“3i: intellect, idea, innovation - интеллект, идея, инновация” 
2013 ж., маусым, № 2 
№ 2, июнь 2013 г. 
 
Жылына төрт рет шығады 
Выходит 4 раза в год 
 
А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университетінің көпсалалы ғылыми журналы 
Многопрофильный научный журнал Костанайского государственного университета  
им. А. Байтурсынова  
 
Меншік иесі:  
А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті 
Собственник (Учредитель): 
Костанайский государственный университет им. А. Байтурсынова 
 
Бас редакторы / Главный редактор:  
Нәметов А.М. – ветеринария ғылымдарының докторы /доктор ветеринарных наук 
 
Бас редактордың орынбасары / Заместитель главного редактора:  
Ким Н.П. - педагогика ғылымдарының докторы /доктор педагогических наук 
 
Редакциялық кеңес / Редакционный совет:  
1. Абсадыков А.А. – филология ғылымдарының докторы /доктор филологических наук 
2. Айтмұхамбетов А.А. – тарих ғылымдарының докторы /доктор исторических наук 
3. Астафьев В.Л. – техника ғылымдарының докторы /доктор технических наук 
4. Гайфуллин Г.З. – техника ғылымдарының докторы /доктор технических наук 
5. Гершун В.И. – ветеринария ғылымдарының докторы /доктор ветеринарных наук 
6. Джиорджи М. – ветеринария ғылымдарының докторы /доктор ветеринарных наук (Италия) 
7. Жиентаев С.М. – экономика ғылымдарының докторы /доктор экономических наук 
8. Козинда О. – ветеринария ғылымдарының докторы /доктор ветеринарных наук (Латвия) 
9. Колдыбаев С.А. – философия ғылымдарының докторы /доктор философских наук 
10. Крымов А.А. – заң ғылымдарының докторы /доктор юридических наук (Российская Федерация) 
11. Мишулина О.В. – экономика ғылымдарының докторы /доктор экономических наук 
12. Найманов Д.Қ. – ауыл шаруашылығы ғылымдарының докторы /доктор сельскохозяйственных наук 
13. Пантелеенко Ф.И. – техника ғылымдарының докторы /доктор технических наук (Республика Беларусь) 
14.  Рябинина  Н.П.  –  педагогика  ғылымдарының  докторы  /доктор  педагогических  наук  (Российская 
Федерация) 
15. Тегза А.А. – ветеринария ғылымдарының докторы /доктор ветеринарных наук 
16. Шило И.Н. – техника ғылымдарыңың докторы /доктор технических наук (Беларусь) 
17. Шнарбаев Б.К. – заң ғылымдарының докторы /доктор юридических наук 
18. Одабас М. – ауыл шаруашылығы ғылымдарының докторы /доктор сельскохозяйственных наук (Турция) 
19. Мак Кензи К. – заң ғылымдарының докторы /доктор юридических наук (Великобритания) 
20. Анюлене А. – ветеринария ғылымдарының докторы /доктор ветеринарных наук (Литва) 
21. Лозовицка Б. – PhD докторы, PhD доктор (Польша) 
 
Редакциялық кеңесінің хатшысы / Секретарь редакционного совета – Нургалиева Р.К.  
 
Журнал  2000  ж.  бастап  шығады.  27.11.2012  ж.  Қазақстан  Республикасының  мәдениет  және  ақпарат 
министрлігінде қайта тіркелген. № 13195-Ж куәлігі. 
Журнал выходит с 2000 г. Перегистрирован в Министерстве культуры и информации Республики Казахстан 
27.11.2012 г. Свидетельство № 13195-Ж.  
 
Мнение авторов не всегда отражает точку зрения редакции. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. 
За  достоверность  предоставленных  материалов  ответственность  несет  автор.  При  перепечатке  материалов 
ссылка на журнал обязательна.  
  
  
 
© А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті  
© Костанайский государственный университет им. А.Байтурсынова 
 

ВЕТЕРИНАРИЯ 
 
3
УДК 619: 615, 849, 19;  
 
АЛМАТЫ ОБЛЫСЫНДА ОРНАЛАСҚАН ШАРУАШЫЛЫҚТАРДА ІРІ ҚАРА 
МАЛЫНЫҢ ТҰЯҚ АУРУЛАРЫНЫҢ ТАРАЛУЫ 
 
Наметов А. М. - в.ғ.д., А. Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік универститетінің 
ветеринария  және  мал шаруашылық  технологиясы  факультетінің профессоры 
Джакипов  Е.С.  -  А.  Байтұрсынов  атындағы  Қостанай  мемлекеттік  универститетінің 
магистранты 
Омаргалиев Д.Ж. - «Фуд-Мастер» шаруашылығының бас мал дәрігері, Алматы қ. 
 
Мазмұндама 
Мақалада  Алматы  облысындағы  шаруашылықтарда  ірі  қара  малының  тұяқ  ауруларының 
таралуы  жөнінде  деректер  көрсетілген.  Сондай-ақ  мақалада  жануарлардың  жасына  байланысты, 
жыл  мезгіліне  байланысты,  потологиялық  түріне  және  физологиялық  жағдайына  байланысты 
деректерге талдау жасалынған. 
Негізгі ұғымдар:ірі қара малы, аяқтары, тұяқ. 
 
Тақырып  өзектілігі:  Отандық  және  шет 
елдік  әдебиеттерде  ауылшаруашылық малдары-
ның тұяқ ауруларына көп көңіл бөлінуде. Осыған 
сәйкес  ауыл-шаруашылық  малдарының  тұяқ  ау-
руылары  соңғы  жылдары  мал-шаруашылығының 
өзекті мәселесі болып саналады, өйткені тұяқ ау-
рулары  көптеген  шаруашылықтарға  экономика-
лық  зардап  тигізеді,  малдардың  30  %  дан  50% 
пайызы  жарақаттанып  есептен  шығарылады,  
осы жағдайлар көбінде өнімділігі жоғары ірі қара-
ларда тіркеледі. 
Тұяқ  ауруларына  шалдыққан  ірі  қара  мал-
дардын  саны  кейбір  шаруашылықтарда  жалпы 
мал басының 50% құрайды [1,2,3]. 
Біз 
жүргізген 
зерттеулердің 
натижесі 
бойынша  Тұяқ  аурыларының  этиологиясын,  па-
тогенезін, балау, емдеу және алдын алу шарала-
ры  бойынша  жазылған  деректерді  талдау  нәти-
жесінде  осы  аурулардың  кең  таралғанын  көре 
аламыз [4,5].  
Осымен бірге, ірі қара малдың тұяқ аурула-
рының  емдеу  және  алдын  алу шараларын    мал-
дардың  иммундық  жүйесінің  деңгейіне  және  кли-
ника-морфологиялық  көрсетіштеріне,  сонымен 
бірге тұяқ ауруының қоздырығышы түріне сәйкес 
жүргізу  қажет екенін көрсетілген. 
Ірі  қара  малының  тұяқ  ауруларының  негізгі 
себебі - малдың күтімінің және азықтандырылуы-
ның  нашар болуы. Сонымен қатар малдың тұяқ-
тарының ауруларын емдеу, алдын шараларының 
жүргізу  барысында  инфекциялар  аурулардың 
бар-жоқтығы  және  малдың  физиологиялық  күйі  
ескерілетін жағдайлар болып саналады. 
Сонымен бірге акушерлік - гинекологиялық,  
инфекциялық және инвазиалық аурулар бойында 
талдау жүргізу қажет. 
Осы  зерттеу  жұмыстарының  бастапқы 
мақсаты 
Алматы 
облысында 
орналасқан 
фермаларда    ірі  қара  малдарының  тұяқ 
ауруларының 
таралуын 
анықтау 
болып 
табылады. 
Зерттеу жұмыстарының материалдары 
мен тәсілдері. 
Зерттеу  жұмыстары  «Фуд  -  Мастер»  және 
«Алматы»  шаруашылықтарының  фермаларында 
жүргізілді. 
Тұяқ  ауруларын  зерттеу  барысында,  ірі 
қара  малдардын  клиникалық  тексеруін  жоспар 
бойынша көктемде және жаз мезгілінде жүргіздік. 
Ауырған  малдардың  зерттеу  барысында 
аурулардың  патологиялық  ошақтың  орналасу 
орнына  және  малдардың  жас  ерекшеліктеріне 
байланысты зерттеп, талдадық. 
Ауырған малдарды «Фуд - Мастер» ферма-
сында  анықтау  үшін  барлығы  615  бас  ірі  қара 
мал  тексеруден  өтті,  ал  «Алматы»  шаруашылы-
ғының  1  фермасында  600  бас,  2  фермасында 
550 бас ірі қара малы тексерілді.  
Тұяқ  ауруларының  балау  тәсілдері:  тұяқты 
қарау, ұстап көру (пальпация), малды қатты және 
жұмсақ  жермен  жүргізіп  көру  арқылы  ақсаудәре-
жесін анықтадық.  
№  1-ші  кестекелтірілген деректерге  сәйкес 
тұяқ  ауруларына  шалдыққан  сиырлардың    80% 
астамы  туғаннан  кейінгі  сиырлар  құрайды.  Осы-
мен бірге кестедегі деректер бойынша тұяқ ауру-
ларына  шалдығатын  сиырлардың    негізін  2-3 
тума  сиырлары  құрайды,  себебі  осы  кезеңде 
сиырлар  сүт  өнімділігінің  максимальді  көрсеткіш-
теріне  жетеді.  Ал  сүтпен  бірге  организмнен  көп 
мөлшерде  минералдар  мен  витаминдердің  бө-
лініп  шығады,  сәйкесінше  сүйектерінде  және 
жұмсақ ұлпаларда дистрофиялық өзгерістер бас-
талады,  соның  салдарынан  ауруға  шалдығу  дә-
режесі арта түседі. 
 
 
 
 
 
 

ВЕТЕРИНАРИЯ 
 
4
Кесте 1 - Тұяқ ауруларының  сиырлардың жасына байланысты таралуы 
 
Көрсеткіштер 
Шаруашылық атауы 
 
«Фуд - Мастер» 
№ 1 ферма 
«Алматы» 
(Ақдала) 
№ 2 ферма 
«Алматы» 
(Еңбекші) 
Жалпы мал басы 
615 
600 
550 
Ауырған сиырлар 
                 45 
60 
17 
Ауырған сиырлар % -ы 
 7,32 
10 
3,09 
Туғаннан кейін ауырғаны 
                 38 
52 
15 
Тууған кейін ауырғаны % 
  84,45 
86 
88,23 
Бірінші тума 
  5 


2-3-ші тумадан кейін  
 
 
  23 
    26 
 

4-ші тумадан кейін 
 
 
                  17 
25 

 
 
Кесте 2 - Тұяқ ауруларындағы зақымдалу ошағының орналасуы және ауру түрлері 
бойынша жіктелуі 
 
№ 
п/п 
Көрсеткіштер 
«Фуд - 
Мастер» 
№ 1 ферма 
«Алматы» 
(Ақдала) 
№ 2 ферма 
«Алматы» 
(Еңбекші) 
бас 

бас 
 
бас 


Ауырған сиырлар 
45 
100,0 
60 
100,0 
17 
100,0 

Зақымдалу ошағының орналасуы 
 
 
 
 
 
 
бір аяғы жарақаттанғандар 
37 
82,23 
54 
90 
15 
88,23 
екі аяғы жарақаттанғандар 

17,78 

10 

11,77 
алдынғы аяғы жарақаттанғаны 

6,67 

6,67 

5,88 
артынғы аяғы жарақаттанғаны 
42 
93,34 
56 
93,33 
16 
94,12 

Ауру түрі  
 
 
 
 
 
 
Пододерматиттер 
16 
35,56 
21 
35 

47,05 
Бақай аралығының жаралары 
18 
40 
24 
40 

29,4 
Тұяқ  ұлтанының жаралары 

15,56 

15 

17,64 
Жұлық флегмонасы 

8,9 

9,97 


 
№2-ші 
кестеде 
көрсетілген 
деректер 
бойынша  ірі  қара  малда  негізінен  артқы  аяқтары 
зақымдалады,  орта  есеппен  93-94%,  осымен 
бірге  негізінен  тек  бір  аяғы  ғана  зақымдалады 
(82-90%). 
Осымен  бірге  тіркелген  аурулардың  негізі-
нен:  пододерматиттер  (орта  есеппен  35%)  және 
бақай  аралық  дерматиттер  (орта  есеппен  40%), 
тұяқ    ұлтанының  жаралары  (орта  есеппен  15%) 
құрайды.  
Қорытынды: 
1.  Ірі  қара  малда  негізінен  артқы  аяқтары-
ның дистальді бөлігі зақымдалады,сонымен бірге 
негізінен тек бір аяғында осы аурулар тіркеледі.  
2. Жасына байланысты талдау барысында 
аяқтардың дистальді аумағыдағы потологиянына 
шалдыққан  сиырлардың  негізін  2-3  тума  сиыр-
лары құрайды. 
 
Әдебиеттер: 
1. 
Шакуров 
М.Ш. 
Гнойно-некротические 
заболевания  пальцев  у  крупного  рогатого  скота 
/Вет. врач. – 2000. - №3. – С.52-54.   
2.  Бурденюк  А.Ф.  Болезни  конечностей  у 
продуктивных животных. - Киев: Урожай, 1976. 
3.   Шакалов  К.И.  Профилактика  травматизма 
сельскохозяйственных  животных  в  промышлен-
ных комплексах. - Л.: Колос, 1981. 

ВЕТЕРИНАРИЯ 
 
5
4.  Молоканов  В.А.  и  соавт.  Болезни  копытец 
сельскохозяйственных  животных.  -  Челябинск, 
2003.–171 с. 
5.  Лукьяновский  В.А.  Профилактика  и  лече-
ние заболеваний копытец у коров. - М.: Россель-
хозиздат, 1985. - С. 128. 
 
Резюме 
В статье приведены данные о проведенных исследованиях по изучению распространенности 
патологий конечностей у крупного рогатого скота в хозяйствах Алматинской области. В статье 
приводятся  данные,  полученные  в  процессе  исследования  животных  по  возрастам  животных,  а 
также данные анализа по видам патологий и физиологическому состоянию животных.  
Resume 
In the articleare given the data about undertaken studies on the study of prevalence of pathologies of 
extremities of cattle in the economies of the Almaty area. The data in the process of research of animal on 
ages, and also data of analysis on the types of pathologies and physiological state of animalsare givenin the 
article. 
 
 
УДК 619:617-089 
 
КОМПЛЕКС ЛЕЧЕБНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ КЕРАТОКОНЪЮНКТИВИТАХ  
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 
 
Байкенов  М.Т.  -  к.в.н.,  доцент  кафедры  ветеринарной  медицины  Костанайского 
государственного университета им. А. Байтурсынова 
Рагатова  А.Ж.  -  старший  преподаватель  кафедры  ветеринарной  медицины  Костанайского 
государственного университета им. А. Байтурсынова 
Жакупова  А.С.  -  магистрант  Костанайского  государственного  университета  им.  А. 
Байтурсынова 
Аннотация 
В  данной  статье  описан  комплекс  лечебных  мероприятий  при  кератоконъюнктивитах 
крупного  рогатого  скота.  Также  приведен  мониторинг  возникновения  кератоконъюнктивита  у 
КРС. 
Ключевые слова: кератоконъюнктивиты, крупный рогатый скот, лечение, профилактика. 
 
В  условиях  социально-экономических  пре-
образований, которые происходят в нашем агро-
промышленном  комплексе  в  виде  создания 
новых  структур  введения  сельского  хозяйства, 
развития мелких хозяйств, фермерства, частного 
животноводства  и  других  форм,  направленных 
на  обеспечение  населения  высококачествен-
ными  продуктами,  а промышленности  –  сырьем, 
требуется  постоянное  совершенствование  ле-
чебно-  профилактической  работы  в  животно-
водстве. 
Одной из причин, тормозящих интенсивное 
развитие  животноводства,  являются  болезни 
глаз.  Из  всех  болезней  глаз,  наблюдаемых  у 
сельскохозяйственных 
животных, 
наиболее 
распространенными 
являются 
воспаление 
конъюктивы и роговицы, но чаще процесс захва-
тывает  обе  оболочки  вместе  и  протекает  в  виде 
кератоконъюнктивита [1,с.362]. 
В  ветеринарной  офтальмологии  вопросам 
лечения кератоконъюнктивитов посвящено боль-
шое  количество  работ  и  к  настоящему  времени 
предложено  множество  средств,  методов  тера-
пии  различного  характера,  но  они  недостаточно 
эффективны и не полностью удовлетворяют пот-
ребности  производства.  Поэтому  разработка  и 
внедрение новых препаратов и методов терапии 
больных  животных  является  актуальным  и 
крайне необходимым направлением [2, с.53]. 
Кератоконъюнктивиты 
развиваются 
в 
результате  воздействия  механических, физичес-
ких, химических, биологических факторов.  
К механическим  факторам относят:  трав-
мирование  инородными  телами,  ранения  век  и 
конъюнктивы, завернувшимися в конъюнктиваль-
ный  мешок  ресницами,  вывернувшимся  наружу 
или  завернувшимся  внутрь  веком,  несмыкание 
век и др. 
К  химическим  факторам —  скопление 
большого  количества  аммиака  в  плохо  вентили-
руемых  помещениях,  пыли  с  химическими  ве-
ществами  (при  погрузке  и  выгрузке  удобрений), 
дыма, пыли,  неправильное применение  лекарст-
венных средств. 
К физическим факторам — высокую темпе-
ратуру,  а  главным  образом  избыточную  солнеч-
ную радиацию, особенно ранней весной (ультра-
фиолетовый спектр).  
Биологические факторы  включают  в  себя: 
грибы,  попадающие  в  глаз  с  недоброкачествен-
ным кормом; бактерии, диплобациллы, личинки и 
половозрелые  формы  телязий,  а  также  микро-
флору,  постоянно  обитающую  в  конъюнктиваль-
ном мешке, но вызывающую заболевание только 
при  снижении  резистентности  организма,  умень-
шении содержания лизоцима в слезной жидкости 
[3,с.149]. 

ВЕТЕРИНАРИЯ 
 
6
У  всех  больных  животных  первыми  клини-
ческими  признаками  заболевания  являлись 
сильное слезотечение и спазм век [4,с.98]. Кера-
токонъюнктивит  возникает  также  как    вторичное 
заболевание. 
Кератоконъюнктивиты  встречаются  в  раз-
личных  регионах  Казахстана,  в  том  числе  и  в  
Костанайской области Костанайского района, где 
мы  проводили  свои  экспериментальные  иссле-
дования. 
Экспериментальные исследования  начали 
осенью  2012  года  в  ТОО  «Ақ-Қудуқ»    Костанай-
ского района Костанайской области. ТОО «Ақ-Қу-
дуқ» занимается выращиванием крупного рогато-
го  скота  мясомолочного  направления,  черно-
пестрой  породы,  поголовье  составляет  802 
головы.  480  голов  крупного  рогатого  скота    и 
молодняка 322 головы. 
Данное  хозяйство  является  благополуч-
ным по инфекционным заболеваниям. 
В  период  исследования  в данном хозяйст-
ве  наиболее  часто  встречались  заболевания 
глаз, такие как кератоконъюнктивиты, конъюнкти-
виты, кератиты, телязиоз. 
Заболевания  обычно  возникают  весной, 
достигают 
максимальной 
интенсивности 
в 
начале лета и несколько уменьшаются к осени, а 
отдельные случаи могут быть и зимой, что обус-
ловлено  снижением  резистентности  организма, 
нарушением  зоогигиенических  условий  содержа-
ния животных (рис. 1). 
 
 
 
 
Рисунок 1 - Сезонность возникновения кератоконъюнктивитов у крупного рогатого 
скота в ТОО «Ақ Қудук» Костанайского района 
 
Для  исследования  были  использованы  6 
голов  КРС  в  возрасте  от  3  до  4  лет,  которых 
разделили  на  две  группы  аналогов:  опытная  и 
контрольная,  по  3  животных  в  каждой  группе.  У 
всех  животных  был  поставлен  диагноз:  гнойный 
кератоконъюнктивит. 
Эффективость методов лечения определя-
ли  по  результатам  снижения  острых  воспали-
тельных  явлений  (покраснение,  отечность,  бо-
лезненность,  блефароспазм  и  т.д.),  срокам  ис-
чезновения 
клинических 
признаков 
керато-
конъюнктивитов  и  полного  клинического  выздо-
ровления  животных  (исчезновение  признаков 
воспаления конъюнктивы). 
В  течение  опыта  за  животными  вели 
тщательное  наблюдение.  При  этом  обращали 
внимание  на  изменения  со  стороны  слизистой 
оболочки  глаза  и  роговицы,  а  также  на  сроки 
выздоровления.  Все  изменения  фиксировали  и 
заносили в журнал. 
Первая  группа  контрольная:  (таблица  1) 
Удаление  экссудата  путем  промывания  глаза 
раствором 
фурацилина, 
нанесение 
1%-ой 
тетрациклиновой  мази,  которую  при  помощи 
стеклянной  палочки  закладывали  в  нижний 
конъюнктивальный  мешок,  2  раза  в  сутки  в дозе 
2-3  г.  Пораженные  глаза  обрабатывали  ежед-
невно до клинического выздоровления.  
Общее  состояние  до  начала  опыта  живот-
ных  было  несколько  угнетенным,  аппетит  пони-
жен.  Со  стороны  конъюнктивы  отмечалось  вос-
паление,  сопровождающееся  сильной  гипере-
мией,  отеком  и  значительным  гнойным  отделяе-
мым.  Веки  сильно  отекали,  их  края  склеивались 
корочками высохшего экссудата. 
Улучшение  общего  состояния  у  животных 
этой группы отмечалось на 7-9 сутки. В эти сроки 
наблюдалось  уменьшение  количества  гнойного 
истечения, но гиперемия конъюнктивы век сохра-
нялась. Признаки воспаления конъюнктивы исче-
зали в сроки с 11 до 13 суток. 
 
 
 
 
 
 

ВЕТЕРИНАРИЯ 
 
7
Таблица 1 – Первая группа контрольная 
 
Вид 
животного 
Диагноз 
Лечение 
Исход 
Корова 3 
года 
Гнойный 
кератоконъюнктивит 
Туалет  глаза  раствором  фурацили-
на,  нанесение  1%-ой  тетраЦИКлино-
вой  мазью,  которую  при  помощи 
стеклянной  палочки  закладывали  в 
нижний  конъюнктивальный  мешок,  2 
раза в сутки в дозе 2-3 г. 
Выздоровление 
наступило через 9 
дней 
Корова 4 
года 
Гнойный 
кератоконъюнктивит 
Корова 3 
года 
Гнойный 
кератоконъюнктивит 
 
Вторая группа опытная: (таблица 2) Ретро-
бульбарное  введение  нитокса  200  в  дозе  5  мл 
однократно. Нитокс 200 вводили в пространство, 
расположенное 
позади 
глазного  яблока 
в 
области  глазных  мышц  интраорбитальной  жиро-
вой клетчатки, в двух точках: в середине области 
верхнего и нижнего век. 
 
Таблица 2 - Вторая группа опытная 
 
Вид 
животного 
Диагноз 
Лечение 
Исход 
Корова 

года 
Гнойный 
кератоконъюнктивит 
Ретробульбарное  введение 
нитокса  200  в  дозе  5  мл 
однократно. 
Выздоровление 
наступило  через  5 
дней. 
Корова 

года 
Гнойный 
кератоконъюнктивит 
Корова 

года 
Гнойный 
кератоконъюнктивит 
 
Исследованиями  установленно,  что  у 
животных  этой  группы  в  течение  4-5  дней  после 
начала  лечения  отмечалось  значительное  улуч-
шение  общего  состояния  и  пищевой  возбуди-
мости.  На  3-4  сутки  лечения  из  больного  глаза 
уменьшались истечения гнойного экссудата и от-
течность век. Признаки воспаления конъюнктивы 
полностью исчезали на 5 сутки. Изъязвления ро-
говой оболочи не происходило. 
На  основании  проведенных  эксперимен-
тально-клинических  исследований,  наблюдений 
и  анализа  документации  можно  сказать,  что  в 
ТОО  «Ақ-Қудуқ»    встречается  значительное 
количество  случаев  кератоконъюнктивита  у 
крупного рогатого скота.  
Из  проведенных  нами  исследований  в 
опытной  группе  лечебный  эффект  наступил 
гораздо  раньше,  чем  в  контрольной  группе  (  в 
2,2-2,6 раза). 
Воспалительный 
процесс 
роговицы 
и 
конъюнктивы  у  животных  опытной  группы  проте-
кает  значительно  быстрей,  чем  при  лечении  ко-
ров контрольной группы препаратом нитокс 200. 
Кератоконъюнктивиты,    как  правило,  наб-
людаются 
у 
взрослых 
высокопродуктивных 
коров.  При  заболевании  глаз  у  коров  снижается 
племенная  ценность,  уменьшается  удой  и  при-
росты. 
Суточный удой у здоровой коровы в весен-
не-летний  период  в  среднем  составляет  25  лит-
ров  молока,  при  заболевании  кератоконъюнкти-
витами  суточный  удой  снижается  до  20-18  лит-
ров,  что  приводит  к  значительному  экономичес-
кому ущербу. 
В  среднем  30-40%  переболевших  живот-
ных,  которые  не  подвергались  своевременному 
лечению,  остаются  слепыми.  Таких  животных 
подвергают вынужденному убою.  
Таким  образом,  профилактика  керато-
конъюнктивитов у взрослого скота  должна бази-
роваться  на  протяжении  комплекса  организа-
ционно-хозяйственных  и  специальных  зоовете-
ринарных мероприятий, направленных на соблю-
дение  зоогигиенических  нормативов  содержания  
и  кормления  животных,  повышение  общей  нес-
пецифической  резистентности  организма  и  сни-
жение  патогенного  воздействия  на  коров  раз-
личных  возбудителей,  а  также  на  профилактику 
травматизма. Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет