Многопрофильным научный журналжүктеу 6.13 Mb.
Pdf просмотр
бет32/38
Дата15.03.2017
өлшемі6.13 Mb.
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   38

ТРИБУНА МОЛОДОГО УЧЁНОГО  
 
 
197
және  автоматтандырылған  өңдеуге  құжаттарды 
даярлау ережелерімен қамтамасыздандырады. 
Басқару  жүйесі  қашанда  дамып  отыратын 
жүйе  болғандықтан,  оған  сәйкес  ақпарат  жүйесі 
де дамып отыруы тиіс. 
Жүйенің даму барысы зерттеу, талдау, жо-
балау,  қолдануға  ендіру  және  қолдау  сатылары-
нан  тұрады.  Бұл  сатылар  кейде,  яғни  портотипті 
әдіс  қолданылғанда,  бір  уақытта  қатар  жүргізілуі 
де мүмкін. 
Бұл  сатылардың  әрқайсысы  өңделу  нә-ти-
жесінде мақсаттық өнімді қалыптастырады. 
Ұйымның  мүддесін  қолдайтын  жүйені  жос-
парлаудың  стратегиясын  таңдау  барысында 
ұйымның  ерекшеліктерімен  танысу  және  қарас-
тырылатын  мәселеге  ұқсас  немесе  оған  дайын 
жобалардың сипаттамасымен танысу жүргізіледі. 
Жүйелік  жобалау  (3  саты)  сатысы  –  мағы-
насы  мен  өңдеушілерге  қойылатын  талаптары 
бойынша  күрделі  саты.  Бұл  сатының  мақсаты  - 
жүйелік ерекшеліктерді өңдеу. 
 «Жүйеге  қойылатын  талаптар»  немесе 
«Атқарымдық талаптар» құжаттары мәліметтерді 
өңдеушілер  үшін  жобалаудың  бастамасы  болып, 
жүйелік  ерекшеліктерді  қңдеу-  жүйелік  жобалау 
сатысының  мақсаты  болып  келеді.  Ал  жүйелік 
ерекшеліктер-  оның  өнімі  болып,  келесі  төртінші 
саты  -  жаңа  жүйені  ендіру  сатысы  үшін  негізгі 
құжат  ретінде  қарастырылады.  Мұндағы  ерекше-
ліктерге: 
•  қолданушының  интерфейсінің  ерекшелік-
тері; 
• мәліметтер қоймасының ерекшеліктері; 
• бағдарламалық жабдық ерекшеліктері; 
•  компьютерлік  жабдықтар  мен  қызмет 
көрсету жабдықтарының ерекшеліктері; 
• мамандар ерекшеліктері;  
• жүйелік құжаттар ерекшеліктері жатады. 
Қолданбалы  ақпарат  жүйесін  іс  жүзінде 
жобалау,  төмендегі  элементтерді  өңдеу  түрінде 
жүргізілуі мүмкін, яғни олар: 
• ақпаратпен жабдықтау; 
• қолданушылар интерфейсі; 
• бағдарламалық жабдықтар; 
Ақпаратпен  жабдықтауды,  өңдеуді  қарас-
тырсақ, пікір алысу мен қолданбалы бағдарлама-
ларды  өңдегенге  дейін  мәліметтер  қоймасының 
логикалық  құрылымдары,  әрі  оның  сөздігі  мен 
басқа  файлдардың  логикалық  құрылымдары  да 
анықталып,  ерекшеленетін  және  құжатталынуы 
тиіс.  Себебі  пікір  алысуда  және  бағдарламалар-
да  ДББЖ  арқылы  тұрғызылмайтын  мәліметтер 
қоймасы  мен  қосымша файл  элементтері  қолда-
нылады.  Ақпаратпен  жабдықтауды  жобалау  оны 
төмендегі  басты  3  сатысын  тауып  құжаттанды-
рады: 
• мағыналарды; 
• объектілер байланысын; 
•  мағыналар  гектеграциясының  ережесі 
мен олардың алатын орындарын сипаттайды. 
Экономикалық  ақпараттық  жүйе  (ЭАЖ)  — 
бұл экономикалық объекттің түзу және кері ақпа-
раттық байланысының ішкі және сыртқы ағымда-
рының,  ақпаратты  өңдеу  және  басқарушы 
шешімдерін  алу  процесіне  қатысатын мамандар, 
құралдар, тәсілдер жиынтығы. 
Ақпараттық  жүйелер  миссиясы.  Ақпарат-
тық  жүйелер  ақпарат  және  ақпараттық  техноло-
гиялар  сияқты  қоғамның  пайда  болу  моментінен 
бастап  бар.  Өйткені  оның  дамуының  кез  келген 
сатысында  басқару  қажеттілігі  бар.  Ал  басқару 
үшін  жүйелендірілген,  алдын-ала  дайындалған 
ақпарат қажет.  
Демек,  ақпараттық  жүйенің  миссиясы  – 
оның  барлық  ресурстарымен  тиімді  басқаруды 
қамтамасыз  ету  үшін  мекемеге  қажет  ақпаратты 
өндіру, мекемемен басқаруды жүзеге асыру үшін 
ақпараттық және техникалық орта құру. 
Кез  келген  жүйе  негізінде  процесс  жатыр. 
Ақпараттық  жүйе  негізінде  –  ақпаратты  өндіру 
процесі  жатыр. Бұл мағынада  ақпараттық  жүйені 
басқару жүйесі ретінде қарастыра аламыз, мұнда 
бұл  процесс  басқару  объектісі  болып  табылады. 
Басқарудың  кез  келген  жүйесіндегідей  ақпарат-
тық жүйені басқару органдары бар. 
 
Ақпараттық жүйе басқару объектісі ретінде 
 
Басқару объектісі 
Басқарудың жедел 
деңгейі 
Басқарудың тактілік 
деңгейі 
Басқарудың стратегиялық 
деңгейі  
Мекеменің ақпараттық 
жүйесі  
Ақпараттық жүйе персоналы, бөлімшелер 
мен функционалды қызметтер 
менеджерлері  
Директорлардың корпоративті 
мүшелері мен ақпараттық 
жүйенің бас менеджерлері 
Қолданылатын 
ақпараттық 
технологиялар 
Персонал, ақпараттық жүйелер 
Ақпараттық жүйенің бас 
менеджерлері 
 
Қазіргі  уақытта  ақпараттық  жүйе  компью-
терлік техника көмегімен өндірілген жүйе ретінде 
пікірлер  туындады.  Бірақ  олай  емес.  Ақпараттық 
технологиялар  сияқты,  ақпаратты  жүйелер  тех-
никалық  құралдарды  қолданумен  және  де  оны 
қолданбай-ақ жұмыс істеуі мүмкін. 
 
 
Белгілі  бір  мақсатты  көздейтін  АЖ-дің  әр-
түрлі классификациялары бар. 
 
Deloitte  &  Touch  компаниясымен  орындал-
ған классификациямен сәйкес АЖ төрт топқа бө-
лінуі мүмкін: 
1) локальді, 

ЖАС ҒАЛЫМНЫҢ МІНБЕСІ  
 
 
198
2) кіші интегралданған, 
3) орташа интегралданған, 
4) ірі интегралданған. 
Басқа авторлар АЖ-ні ERP-жүйелермен ұқ-
састығы/ерекшелігі  принципі  бойынша  бөледі. 
АЖ келесі түрлері бойынша ерекшелейді: 
-  Локальды  автоматтандырылған  жұмыс 
орны  (АЖО)  –  жеке  жұмыс  орнында  басқарушы-
лық функцияны өндіру үшін арналған программа-
лы-техникалық кешен. 
- Басқару функциясын толық көлемде өнді-
ретін ақпараттық және функционалды байланыс-
қан АЖО кешені. 
- Мекеме масштабында басқару функция-
сының  интеграциясын  қамтамасыз  ететін  бірың-
ғай ақпараттық базаға ненізделген АЖО компью-
терлік желісі. 
-  Ірі  масштабты  мекемемен  толық  функ-
ционалды  үлестірілген  басқаруды  қамтамасыз 
ететін корпоративті АЖ. 
АЖ  үшін  басқа  классификациялық  белгі  – 
функционалды  компоненттер  ақпаратын  және 
сәйкес  ақпараттық  технологияларды  өңдеу  алго-
ритмдері күрделілігінің дәрежесі: 
- Деректерді жедел өңдеу жүйесі – жүйенің 
OLTP- (On-Line Transaction Processing жүйелер); 
-  DSS  (Decision  Support  Systems)  шешім 
қабылдау және қолдау жүйесі. 
Деректерді жедел өңдеу жүйесіне алғашқы 
ақпаратты  есепке  алу  және  тіркеудің  дәстүрлі 
АЖ  жатады  (бухгалтерлік,  қойма  жүйелері, 
дайын  өнімді  шығаруды  есепке  алу  жүйесі  және 
т.с.с.).  бұл  АЖ  алғашқы  ақпараттың  үлкен  көле-
мін жинау және тіркеу орындалады, деректер ба-
засына  сұраныс  жасау  және  есептеудің  қара-
пайым алгоритмдері пайдаланылады. 
Қолдау және шешім қабылдау жүйесі ақпа-
ратты  аналитикалық  өңдеу,  жаңа  білімдерді  қа-
лыптастыруды  талап  ететін  күрделі  бизнес-про-
цестерді  өндіруге  негізделген.  Ақапартты  талдау 
белгілі  бір  мақсатқа  негізделеді,  мысалы,  меке-
менің  қаржылық  анализі,    бухгалтерлік  есеп  ау-
диті және т.с.с. АЖ осы класының маңызды ерек-
шелігі мыналар болып табылады: 
•  Үлкен  көлемдегі  деректерді сақтау  орнын 
құру (Data WareHouse – DW); 
• Деректерді аналитикалық өңдеу тәсілдері 
мен  құралдарын  пайдалану  (On-Line  Analytical 
Processing – OLAP-технологиялар). 
•  Жаңа  білімді  қалыптастыруды  қамтама-
сыз  ететін  деректерді  интеллектуалды  талдау 
(Data Mining – DM технологиялар). 
Қорыта келе, экономикалық ақпаратпен қо-
ғамда өндірістік қатынастарды сипаттайтын ақпа-
рат түсіндіріледі. Экономикалық ақпаратқа эконо-
микалық  жүйеде  жүретін  мағлұматтар  жатады. 
Экономикада  автоматтандырылған  ақпараттық 
жүйенің атқаратын ролі өте зор. 
 
Әдебиеттер: 
1. Максимова О.В., Невзорова В.И. Инфор-
мационные  технологии  для  экономистов.  - 
Ростов-на-Дону:Феникс, 2004. – 55-60 бет. 
2. Карминский А.М., Нестеров П.В. Инфор-
матизация  бизнеса.  –  Москва:Финансы  и  статис-
тика, 2007. – 87-93 бет. 
3.  Мишенина  А. Теория  экономических  ин-
формационных систем. – Москва:Финансы и ста-
тистика,2010. – 113-115 бет. 
4.  Ә.Ү.Нұрымбетов,  Е.М.Құсмұхамбетов. 
Информатика,  ақпараттық  технологиялар  және 
телекоммуникация жүйесі. – Алматы: «Қазақ уни-
верситеті», 2008 – 183-187 бет. 
5.  В.Н.  Петров.  Информационные  систе-
мы. - СПб.:Питер, 2002 – 93-95 бет. 
 
 
Резюме 
В рамках данной, статьи рассмотрены системы и ее свойства, примеры различных систем, 
информационные  системы  и  их  требования,  классификация  информационных  систем, 
автоматизированные  системы,  автоматизированные  системы  обработки  экономической 
информации. 
Resume 
Within this  article  systems  and  its  properties,  examples  of  various  systems,  information  systems  and 
their requirements, classification of the information systems, the automated systems, the automated systems 
of processing of economic information are considered. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТРИБУНА МОЛОДОГО УЧЁНОГО  
 
 
199
УДК 343.211(574) 
 
ВОПРОСЫ ГУМАНИЗАЦИИ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
 
Ким А.И.- магистрант Костанайского государственного университета им. А.Байтурсынова 
 
Аннотация 
В  статье  рассматриваются  основные  вопросы,  связанные  с  гуманизацией  уголовного 
законодательства,  перспективы  дальнейшего  развития  и  спорные  моменты,  связанные  с 
реализацией принципа гуманизма. 
Ключевые  слова:  гуманизация,  численность  «тюремного  населения»,  изменения  в 
законодательстве, наказание, лишение свободы. 
 
На сегодняшний день гуманизация являет-
ся  одной  из  актуальнейших,  а  так  же  наиболее 
обсуждаемых и нередко одной из самых спорных  
тем  в  сфере  развития  уголовного  законода-
тельства стран всего мира. Гуманизация уголов-
ного  права  является  наиболее  долгой  тенден-
цией,  начало  которой  было  положено  в  Европе 
еще во второй половине XVIII века под влияния-
ми  идей  Просвещения.  Тогда  приоритетными 
направлениями  стали:  сокращение  применения 
или  даже  полный  отказ  от  смертной  казни,  зап-
рет  на  жестокие  наказания,  а  так  же  освобож-
дение от уголовной ответственности малолетних 
и  умалишенных  лиц.  Например,  в  Австрии  и 
России уже в XVIII веке предприняты первые по-
пытки отказаться от применения смертной казни, 
в  Англии  1826  по  1861  год  число  преступлений, 
караемых смертной казнью, снизилось с 200 до 4 
[5]. 
В первой половине XX века идея гуманиза-
ции  уголовного  права  подверглась  серьезным 
испытаниям. Не только в тоталитарных и автори-
тарных  государствах,  но  и  в  странах  с  демокра-
тическим  режимом  (например,  в  Англии,  Фран-
ции,  США)  проявилась  контртенденция  к  усиле-
нию  уголовной  репрессии.  Во  многих  странах 
мира  существенно  или  даже  многократно  рас-
ширилось  применение  смертной  казни,  почти 
повсеместно  была  ужесточена  уголовная  ответ-
ственность  за  преступления  против  государства 
[3]. 
Только с окончанием первого периода «Хо-
лодной войны» в середине 1950-х годов в запад-
ном  и  социалистическом  лагерях  с  новой  силой 
возрождается  стремление  гуманизировать  уго-
ловное право [4]. 
В настоящее время общая тенденция к гу-
манизации  уголовного  права  наиболее  ярко 
проявляется  в  следующих  изменениях  в  уголов-
ном  законодательстве:  отказ  от  смертной  казни; 
отказ от телесных наказаний; отказ от каторжных 
работ;  отказ  от  общей  конфискации  имущества; 
появление новых наказаний, альтернативных ли-
шению  свободы;  расширение  оснований  для  ос-
вобождения  от  уголовной  ответственности  или 
ее  смягчения  (уголовно-поощрительных  норм); 
развитие  льготного  уголовно-правового  режима 
для несовершеннолетних; декриминализация не-
которых видов деяний [3]. 
В  Республике  Казахстан  на  протяжении 
долгих  лет  так  же  проводится  политика  гумани-
зации уголовного законодательства.  В целях гу-
манизации  уголовного  законодательства  приня-
ты  закон  по  вопросам  дальнейшей  гуманизации 
уголовного  законодательства  и  усиления  гаран-
тий законности в уголовном процессе (18 января 
2011 года) и закон по вопросам совершенствова-
ния  правоохранительной  деятельности  и  даль-
нейшей гуманизации уголовного законодательст-
ва  (9  ноября  2011 года).  Смягчены  санкции  по 
45 составам  экономических  преступлений,  в  том 
числе путем исключения ареста (18 статей) и ли-
шения свободы (13 статей) как видов наказания. 
Также из Уголовного кодекса исключены 5 статей 
(ст.  195,  197,  201,  223  и  225).  Кроме  того,  в Уго-
ловный кодекс введена норма, предусматриваю-
щая  административную  преюдицию  примени-
тельно к статье 198 (Заведомо ложная реклама), 
значительно увеличены размеры крупного ущер-
ба по 9 статьям, пороги крупного размера – по 4 
статьям [2]. 
В целом на треть сократилось число арес-
тов граждан в ходе следствия. Только в период с 
2010-го  по  настоящее  время  тюремное  населе-
ние  страны  уменьшилось  на  14  719  человек  (на 
23,2%).  За  последние  два  года  по  индексу  тю-
ремного  населения  Казахстан  улучшил  свои  по-
зиции на 13 пунктов [6]. 
Гуманизация  уголовного  законодательства 
реализована через либерализацию и декримина-
лизацию  преступлений,  не  представляющих 
большой  общественной  опасности.  Отдельные 
преступления  небольшой  тяжести  переведены  в 
категорию административных правонарушений. 
Расширена  сфера  применения  наказаний, 
не связанных с лишением свободы. 
Приоритетными  направлениями  в  целях 
развития  гуманизации  уголовного  законода-
тельства РК являются: 
–  декриминализация  преступлений,  не 
представляющих  большой  общественной  опас-
ности,  в  том  числе  в  сфере  экономической  дея-
тельности; 
-  дальнейшая  гуманизация  уголовного  за-
конодательства,  в  сфере  экономической  дея-
тельности. 

ЖАС ҒАЛЫМНЫҢ МІНБЕСІ  
 
 
200
-  усиление  ответственности  за  отдельные 
виды  правонарушений,  представляющих  боль-
шую общественную опасность. 
–  исключение  наказания  в  виде  лишения 
свободы  по  некоторым  деяниям  небольшой  тя-
жести; 
–  расширение  сферы  применения  наказа-
ний, не связанных с лишением свободы; 
-  совершенствование  законодательства, 
направленного  на  устранение  пробелов  встре-
чающихся  в  каждодневной  работе  правоохрани-
тельных органов. 
–  пересмотр  в  сторону  смягчения  макси-
мальных сроков лишения свободы по отдельным 
преступлениям; 
–  введение  новых  оснований  освобожде-
ния  от  уголовной  ответственности  в  случае  пол-
ного возмещения вреда причиненного государст-
ву  по  преступлениям  в  сфере  экономической 
деятельности; 
–смягчение  уголовной  ответственности  и 
наказания несовершеннолетних. 
Законом  дополнительно  снижаются  макси-
мальные  сроки  лишения  свободы  в  16  составах 
деяний  небольшой,  средней  тяжести  и  некото-
рых тяжких. 
Также расширены основания применения к 
несовершеннолетним  мер  наказаний,  не  связан-
ных с лишением свободы[8]. 
Устанавливается,  что  несовершеннолет-
ним,  совершившим преступление  небольшой  тя-
жести или впервые преступление средней тяжес-
ти, лишение свободы не назначается. 
Кроме  того,  закон  предусматривает  сокра-
щение  количества  арестов.  Ранее  эта  мера пре-
сечения могла быть применена по всем преступ-
лениям,  предусматривающим  лишение  свободы 
до 2-х лет. Теперь этот порог увеличен до 5 лет. 
Таким  образом,  исключается  применение 
ареста по делам небольшой и средней тяжести. 
По последней категории арест может быть 
применен лишь в исключительных случаях, если 
лицо: 
- не имеет постоянного места жительства в 
РК; 
- не установлена его личность; 
-  нарушения  им  ранее  избранной  меры 
пресечения; 
-  попытке  скрыться  от  органов  уголовного 
преследования; 
-  совершение  преступления  в  составе  ор-
ганизованной  группы  илипреступного  сообщест-
ва; 
-  наличия  судимости  за  ранее  совершен-
ное умышленное преступление. 
Это  значительно  снизит  репрессивность 
уголовного  преследования  и  соответственно  ко-
личество лиц, осужденных к реальному лишению 
свободы. 
В  соответствии  законом  введены  новые 
основания  для  освобождения  от  уголовной  от-
ветственности  в  случаях,  когда лицо доброволь-
но и полностью возместило причиненный ущерб, 
уплатило недоимку, начисленные пени, штраф. 
Освобождение  от  уголовной  ответствен-
ности  по  этим  основаниям  теперь  будет  допус-
тимо  на  любой  стадии  уголовного  судопроиз-
водства, вплоть до постановления приговора [8]. 
В  своем  Указе от  9  ноября  2011  года  Гла-
вой  государства  отмечена  необходимость  даль-
нейшей  модернизации  силового  блока,  гумани-
зации  и  декриминализации  уголовного  и  уголов-
но-процессуального законодательства. 
Таким  образом,  в  рамках  реализации  дан-
ного  Указа  уполномоченными  органами  и  была 
проведена  работа  по  разграничению  компетен-
ции  правоохранительных  органов,  освобожде-
нию  от  несвойственных  функций,  приняты  меры 
по оптимизации и повышению эффективности их 
деятельности. 
Гуманизация  уголовного  законодательства 
это показатель стремления государства к надеж-
ной  защите  признанных  Конституцией  страны 
высших  ценностей,  которыми  являются  человек, 
его жизнь, права и свободы[1]. 
Вместе  с  тем  на  волне  гуманизации  судо-
производства в средствах массовой информации 
сегодня можно  встретить  массу предложений  по 
совершенствованию  уголовно-процессуального 
законодательства,  вызываемых  неоднозначную 
реакцию.  В  частности,  предлагается  изменить 
стадию возбуждения уголовного дела (или вооб-
ще отказаться от нее),  предоставить всем заин-
тересованным  в  деле лицам  право  на  участие  в 
следственных  действиях,  проводимых  по  их  хо-
датайству,  независимо  от  согласия  лица,  произ-
водящего предварительное расследование и так 
далее. 
В  этой  связи  хотелось  бы  заметить,  что 
нельзя  подобные  вопросы  решать  поспешно,  ко 
всем  изменениям   нужно  подходить  взвешенно, 
комплексно,  без  отрыва  от  других  правовых  ин-
ститутов, чтобы не дискредитировать саму идею 
гуманизации уголовного законодательства. 
Например,  состоявшийся  в  Восточно-Ка-
захстанском  областном  суде  круглый  стол  выя-
вил  ряд  проблем,  связанных  с  Законом  РК  «О 
внесении  изменений  и  дополнений  в  некоторые 
законодательные  акты  Республики  Казахстан  по 
вопросам  дальнейшей  гуманизации  уголовного 
законодательства 
и 
усиления 
гарантий 
законности в уголовном процессе». Это неодноз-
начное  толкование  санкции  части  1  статьи  175 
УК  РК,  которая,  если  придерживаться  текста, 
опубликованного закона на русском языке, пред-
полагает  максимальное  наказание  в  виде  двух 
лет лишения свободы, а в тексте этого же закона 
на  казахском  языке  санкция  предусматри-
вает   наказание  в  виде  трех  лет  лишения  сво-
боды.  Это  разночтение  одного  и  того  же  закона 
имеет существенное значение, поскольку влияет 
на  категорию того или иного преступления (ст.10 
УК РК), а также на его наказуемость (ч.4 ст.24 УК 
РК). 
Представители 
органов 
прокуратуры, 

ТРИБУНА МОЛОДОГО УЧЁНОГО  
 
 
201
ссылаясь на ст.8 Закона РК «О языках в Респуб-
лике  Казахстан»,  предложили  участникам  круг-
лого  стола  придерживаться  варианта,  изложен-
ного  на  государственном  языке. В  свою  очередь 
адвокаты,  ссылаясь  на  Конституцию  Республики 
Казахстан и ст.19 УПК РК, устанавливающей, что 
все  сомнения  толкуются  в  пользу  обвиняемого, 
высказали  противоположное  мнение.  Аналогич-
ные вопросы возникают и при применении части 
1  ст.185 УК  РК,  установившей  максимальное  на-
казание  за  угон  без  отягчающих  обстоятельств - 
три  месяца  лишения  свободы,  в  то  время  как 
согласно  статьи  48  УК  РК  лишение  свободы 
менее 6 месяцев не назначается[3]. 
Много  вопросов  вызвало  применение  час-
ти 

статьи 
190-1 
УПК 
РК, 
позволяю-
щей   применение  упрощенного  досудебного 
производства    по  делам  о  тяжких  преступле-
ниях,  в  то  время  как  в  части  1  этой  же 
статьи   речь  идет  только  о  преступлениях  не-
большой и средней тяжести. 
Возможно, при более тщательном подходе 
к принятию и опубликованию этого Закона  таких 
недоразумений  не возникло бы. В погоне за сок-
ращением  тюремного  населения  страны  надо 
всегда помнить, что вносимые в закон изменения 
должны  быть  ясными,  четкими  и  доступными 
пониманию не только профессионалам-юристам, 
но и простым гражданам. 
Хотелось  бы  обратить  внимание  и  на  то, 
что,  гуманизируя  наше  уголовное  законода-
тельство,  мы  обращаем  основное  внимание  на 
обвиняемых  (осужденных),  забывая  порой  о  по-
терпевших.  Между  тем,  к  примеру,  в  Уголовно-
процессуальном кодексе Германии четко постав-
лены  приоритеты  по  защите,  прежде  всего  лич-
ности  и  ее  основных  прав.  И  именно  потерпев-
шему отводится особая роль, поскольку «жертвы 
преступлений  выполняют  значимую  роль  в  конт-
роле  над  преступностью,  поскольку  именно  их 
заявление  (сообщение)  о  совершении  преступ-
ления  приводят  в  действие  соответствующую 
процедуру преследования... Поэтому задачей со-
лидарного  сообщества  является  поддержка 
жертв совершенного деяния». 
Опыт  судебной  практики  показывает,  что 
наиболее  эффективным  и  востребованным  спо-
собом  восстановления  нарушенных прав потер-
певшего  является  компенсация  материального 
ущерба и возмещение морального вреда. Неспо-
собность  правоохранительной  и  судебной  сис-
тем  эффективно  восстанавливать  нарушенные 
права,  а  также  компенсировать  причиненный 
ущерб порождают у людей неверие в органы го-
сударственной  власти,  социальную  напряжен-
ность  в  обществе,   приводят  к  неправиль-
ной   реакции  населения  на  совершенное  прес-
тупление  и  самого  преступника  («выбивание 
долгов», самосуды и т.п.). 
Действительно, согласно части 7 статьи 75 
УПК  РК  потерпевший,  а  в  случае  его  смерти  – 
правопреемник  имеет  право  на  получение  за 
счет бюджетных средств  денежной компенсации 
за  имущественный  вред,  причиненный  особо 
тяжким  преступлением,  если  у  осужденного  за 
такое преступление отсутствует имущество, дос-
таточное  для  возмещения  причиненного  этим 
преступлением ущерба. 
Однако,  о  существовании  данной  нормы 
закона  мало  кто  знает,  и,  что  немаловажно,  от-
сутствует отлаженный механизм ее применения, 
поскольку  и  бюджет  у  нас  бывает  разный  (мест-
ный и республиканский), и его наполняемость за-
висит от многих экономических факторов. К при-
меру, в тех же странах Европы ущерб потерпев-
шим  возмещается  из  специального  фонда  под-
держки  жертв  преступлений,  существующего  как 
отдельное  звено  уголовно-исполнительной  сис-
темы,  который  позволяет  производить  выплаты, 
не нанося никакого ущерба для государственной 
казны,  поскольку  накопление  фонда  осущест-
вляются  не  из  денег  налогоплательщиков,  а  за 
счет  конфискации  денежных  средств,  получен-
ных  преступным  путем,  штрафов  и  изъятого  у 
преступников имущества. 
Вызывает  некоторое  недоумение  и  то,  что 
названная норма УПК защищает лишь потерпев-
ших  от  особо  тяжких  преступлений,  которых  в 
Уголовном  кодексе  РК  не  так  уж  и много.  Но  как 
быть  с  тяжкими  преступлениями,  в  процессе  ко-
торых  потерпевшие  не  менее  страдают?  К  при-
меру,  часть  3  статьи  103  УК  РК,  также  по  своей 
диспозиции  предусматривающая  смерть  потер-
певшего? 
Как мне кажется, в порядке дальнейшей гу-
манизации уголовного законодательства необхо-
димо  расширить  круг  потерпевших,  которым  го-
сударство  гарантирует  хоть  какое-то  возмеще-
ние  ущерба,  включив  туда  хотя  бы  лиц,  постра-
давших  от  преступлений,  связанных  со  смертью 
человека. 
Хотелось  бы  затронуть  еще  одну  немало-
важную проблему, так или иначе связанную с гу-
манизацией 
уголовного 
законодательства 

условно-досрочное  освобождение  осужденных. 
После  совершения  преступления,  то  и  дело  из 
средств  массовой  информации  можно  услышать 
мнение  о  том,  что  этого,  мол,  не произошло  бы, 
если бы виновное лицо судом условно-досрочно 
не  было  освобождено  из  мест  лишения  свобо-
ды.   При  этом  довольно  резкой  критике  подвер-
гаются судьи, вынесшие такие решения. 
Однако хотелось  бы  спросить  таких  крити-
ков,  а  что  делать  судье,  если  в представленном 
администрацией  колонии  ходатайстве  в  отноше-
нии  этого  осужденного,  пусть  даже  совершив-
шего  тяжкое  преступление,  значатся  множество 
его  поощрений  и  ни  одного  взыскания,  положи-
тельная  характеристика,  а  необходимый  срок 
для  условно-досрочного  освобождения  этот 
осужденный  отбыл?  Закон  запрещает  судье  от-
казывать  в  удовлетворении  таких  ходатайств  по 
незаконным,  надуманным  основаниям,  вот  поэ-
тому  и  выносятся  такие  решения.  Замечу,  с 
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   38


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет