Монография 63. 5 Ә58 354980 ӘмЛрова Б.Ә. Этностық 7009. 601 тжүктеу 11.15 Mb.
Pdf просмотр
бет34/34
Дата24.03.2017
өлшемі11.15 Mb.
түріМонография
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   34
В.  Эег АиЯзаи сіег ТахШеІІ.  1925. -   131  р.
108  Ядов  В.Я.  О  диспозиционной  регуляции  социального 
поведения  личности  //  Методологические  проблемы  социапьной 
психологии:  Сб.ст.  /  Отв.  ред.  Е.А.  Шорохова.  -М .:  Наука,  1975. -   С. 
89-105.
109  Вегеһоп  В.  апсі  Зіеіпег.  С.  Ншпап  Веһауіогз.  Апіпуіпіогу  оГ 
зсіепІіЯс Гіпсііп§5.  - Ы.Ү.,  1964. -  Р. 495.
110 
Болдуин 
де-Куртене. 
Духовное 
развитие 
детского 
индивидуума и человеческого рода. -  М.,  1912. -  4.2.
111  Горький  М.  Портреты:  Жизнь Клима Самгина. -  М.,  1957.  -  С.
32.
112  Фрейд  3.  Я  и  Оно:  Сочинения.  -   М.:  Изд-во  «ЭКСМО  — 
Пресс», Харьков:  Изд-во «Фолио»,  1998. -   1040 с.
113  ЗһіЪиІапі  Т.,  К\үап  К.  Егһпіс  8(гаІіЯсаІіоп:  А  Сошрогаііуе 
Арргоасһ. -  Ые\у Үогк, Ьоп<іоп,  1968. - Р.  133-124.
114  Мағауин  М.  Қазақ  тарихының  әліппесі.  Деректі  толғам.  — 
Алматы: Қазақстан,  1995. -  205  б.
115  Жарыкбаев  К.Б.  Қазақ психологиясының тарихы. -  Алма-Ата: 
Қазақстан,  1966. -   180 б.
387

116  Мыңжан  Н.  Қазақтың  кыскаша  тарихы.  -   Алматы:  «Жалын»,
1994.-399 6.
117  Қыраубайкызы  Алма.  Ежелгі  әдебиет.  -   Астана:«Елорда»,
2 0 0 1 .-2 2 2  6.
118  Жолдасбеков  М. Асыл арналар. -  Алматы,  1986. -  Б. 73-93.
119 «Қоркыт ата кітабы». -  Алматы,  1994. - Б.55-58.
120 
Шабельников 
В.К. 
Функциональная 
психология 
(Формирование  психологических  систем).  -   М.:  «Академический 
проект», 2004. -  560 с.
121  Баласағұни.  «Құтты  білік»  /  А.  Егеубаевтің  аудармасы 
бойынша берілді. - Алма-Ата,  1986.
122  Қашкари М.Қ. Түбі  бір түркі тілі. -  Алматы,  1993. -  24 б.
123  Шах Идрис. Суфизм. - М .,  1994. -  5 6.
124  Суйіншіәлиев  X.  Қазак  әдебиетінің  қалыптасу  кезендері.  -  
Алма-Ата,  1967.
125  Қоңыратбаев  Ә.  «Қорқыт  ата  кітабы»  турапы.  -   Алма-Ата,
1 9 8 6 .-6  6.
126  Машанов  А.  Әл-Фараби  және  Абай. -   Алматы:  Білім,  1994.  -
10 6.
127 Бартольд В.В. Тюрки. -  Алматы:«Жапын»,  1998. -  192 б.
128  Бес  ғасыр  жырлайды.  -   Алма-Ата:«Жазушы»,  1984.  -   Т.  1.  -
254 
6.
129  Тілеукабылүлы  Ө.  Шипагерлік  баян.  —  Алматы:«Жалын», 
1 9 9 6 .-6 2 4  б.
130 Дулати М.Х.  Көне дэуір мүралары. -  Алма-Ата:  КМБ,  1960.
131 
Уалиханов  Ш. 
Таңдамалы шығармалары.  -  
Алма-Ата:
«Жазушы»,  1985. - 2  Т., - Б.  152.
132 
Уалиханов  Ш. 
Таңдамалы шыгармалары.  -  
Алма-Ата:
«Жазушы»,  1985. -  557 б.
133 
Жарықбаев К.Б. Из  истории  педагогической 
мысли  в
дореволюционном Казахстане. -  Алма-Ата:  РУМК,  1978. - 81  с.
134 
Алтынсарин  Ы.  Таңдамалы педагогикалық  мүралары.  -
Алматы:  «Рауан»,  1991. - Б.  396-397.
135 
Байтүрсынов 
А. 
Шығармалары: 
өлеңдер, 
аудармалар,
зертгеулер. -  А.:  «Жазушы»,  1989. - 3 1 9  6.
136 Аймауытов Ж. Жан дүниесі жэне өнертану. -  М.,  1926.
137  Жүмабаев  М.  Таңдамалы  өлеңдер,  поэмалар,  зертгеулер, 
аудармалар. -Алматы:  «Гылым»,  1992.
138 Диваев Ә. Тарту. -  Алматы:  «Анатілі»,  1992. -  255 б.
139  Радлов  В.В.  Алтын  сандық.  -  Алматы:  «Ана  тілі»,  1993.  -   Б. 
24-30.
388

140 Тәжібаев Т.  Қазақстанда XIX  гасырдың екінші  жартысындағы 
агарту  жэне  педагогикалық  ойлардың  дамуы.  -   Алматы:  Қазақстан, 
1963.-164 б.
141  Мәшһүр  Жүсіп  Көпеев  таңдамалары.  2  томдық  шыг.  -  
Алматы:  Ғылым,  1990.
142 Досмүхамедов X. Аламан. -Алматы:  Анатілі,  1991.-  175 б.
143  Жүмабаев М. Педагогика. -Алматы:  Ана тілі,  1992. -154 б.
144  Елеукенов  Ш.  Магжан  Жүмабаев.  -Алматы  «Білім».  1991.  54
б.
145  Жакыпов 
С.М. 
Психологическая 
структура 
процесса 
обучения.  М оноф. -  Алматы:  «Қазақ университеті», 2004. -  310 с.
146  Жақыпов  С.М.  Теоретические  и  прикладные  проблемы 
социализации личности. -  А.: Қазақ университеті. 2000. -86 с.
174  Елікбаев  Н.  Ұлттық  психология.  -   Алматы: 
«Қазақ
университеті»,  1992. -  97 б.
148  Ломов  Б.Ф.  Особенности  познавательных  процессов  в 
условиях  общения  //  Психологический  журнап.  -   Москва,  1980.  -  №5. 
- С . 37-42.
149  Бромлей  Ю.В.  Этнос  и  этнофафия.  -Москва:  Наука,  1973.  -
107 с.
150  Поршнев  Б.Ф.  Принципы  социально-этнической  психологии. 
- М .:  1987. -1 1 9 с.
151  Божович  Л.И.  Особенности  самосознания  у  подростков  // 
Вопросы психологии. - М.,  1955. №1. — С. 24-27.
152 Потебня А.А. Слово и  миф. -  Москва:  Правда,  1989. -  623  с.
153  Платонов  Ю.П.  Народы  мира  в  зеркале  геополитики.  -   СПб., 
2 0 0 0 ,-2 5 0  с.
154  Стефаненко  Т.Г.,  Шлягина  Е.И.,  Епиколопов  С.Н.  Методы 
этнопсихологических  исследований. - М .: Изд-во МГУ,  1993. - С .  201.
155  Кабакова  М.П.  Психологические  факторы  стабилизации 
супружеских  отношений  в  процессе  совместной  жизнедеятельности. 
А втореф....  канд. психол. наук:  19.00.01. - Алматы, 2004. - 30 с.
156  Выготский  Л.С.  Собр.соч.  В  6т.  -   Т.2.  -  Проблемы  общей 
психологии. -  М.,  1982. -  С.195.
157  Тгіапсііз  Н.С.  СиІІиге  апсі  зосіаі  Ьеһауіог.  - К Ү .  еіз.:  МсОгалү- 
НІП,  1994.
158  Агеев  В.С.  Межгупповые  взаимодействия:  Социально-
психологические проблемы. -  М.:  МГУ,  1996. -  С.  196.
159 Демоз Л. Психоистория. -  Ростов -н а  -Дону, 2000,- 509 с.
160 Ко§егз С.К.  А ууаи оҒЬеіп§.  Нои§ҺІоп  Мійііп  .-  1980.
161  Харчев Н.Г.  Брак и семья в СССР. -  М.,  1974. -  66 с.
389

162  Шнейдер  Л.Б.  Психология  семейных  отношений.  -   М.: 
«Эскмо-Пресс».  2000. -  512 с.
163 
Бойко 
В.В. 
Рождаемость: 
социапьно-психологические
аспекты. — Москва:  Мысль,  1985. — 238 с.
164  Рубинштейн  С.Л.  Принципы  и  пути  развития  психологии.  -  
М.,  1959. -  С.158.
165  Леонтьев  А.Н.  Деятельность.  Сознание.  Личность.  -  М.,  1975. 
-С .  82.
166 Оразбекова К. Иман жэне инабат. -Алматы:  «Ана тілі»,  1993. -
150 6.
167  Артықбаев  Ж.А.  Этнология  и  этнография.  -   Астана:  ИКФ 
«Фолиант», - 2001. -  302 с.
168 Социологиялык сөздік. -А ., 2003. -   119 6.
169  Шабельников  В.К.  Психология  души.  Москва:  «АСАОЕМА»,
2 0 0 3 .-2 3 8  с.
170  Кенжеахметүлы  Сейіт.  Жеті  казына.  -Алматы:  «Ана  тілі». 
ЖШС, 2 0 0 1 .-  135  6.
171  Қондыбай  С.  Аргыказак  мифологиясы.  1  кітап.  -   Алматы: 
«Дайк-Пресс», 2004. -  510 6.
172  Кенжеахметұлы  Сейіт.  Туысқандык  атаулар  сыры.  -Алматы: 
«Ана тілі». ЖШС, 2003. -  46 б.
173  Қожантай  Қасенов.  Казах(Эссе). -  Алматы:  «Қазақстан», 2004. 
-142 с.
174  Әмірова  Б.Ә.  Этникалық  жаңсақ  нанымдар  қалыптастыратын 
туысқандық 
қарым-қатынас 
механизмдері 
// 
«Қайнар» 
университетінің  Хабаршысы.  -   Алматы:  «Қайнар»  университеті 
баспасы, 2005. - № 1 /1 .- Б. 41-46.
175  Қазақ  халқының  салт-дәстүрлері.  -   Алматы:  «Көшпенділер»,
2004. 
-   139 6.
176  Құран  кэрім  /  Қазақша  мағына  жэне  түсінігі.  Екі  харамның 
қызметкері  Фаһд  патшаның  қүран  шәриф  басым  комбинаты,-Алматы, 
1991,- 605  6.
177  Қалиев  С.,  Оразаев  М.,  Смайьшов  М.  Салт-дэстүрлер.  -  
Алматы:  «Рауан»,  1994. -220 6.
178  Брунер  Дж.  О  познавательном  развитии  //  Исследование 
развития познавательной деятельности.  - М.,  1971. -  С. 30-80.
179  Әмірова  Б.Ә.  Салт-дәстүрлер  -  этностык жаңсақ  нанымдарды 
қалыптастырушы  үлттық  қүндылықтар  //  «Қайнар»  университетінің 
Хабаршысы. -  Алматы:  «Қайнар» университеті  баспасы, 2005.  - №2/1. 
- Б .   81-85.
390

180  Платонов  Ю.П.  Этническая  психология. -  СПб:  «Речь»,  2001. 
- 3 1 7 с .
181  Ананьев Б.Г. О проблемах человеказнания. -  М.,  1997.  380с.
182  Асмолов 
А.Г. 
Деятельность  и  установка.  Проблемы 
объективации  //  Психология  личности  в  трудах  отечественных 
психологов. -  СПб.:  «Питер», 2000. -  С.  87-91.
183 
Алексеева  В.Г. 
Ценностные  ориентации 
как 
фактор 
жизнедеятельности  и  развития  личности  //  Психологический  журнал.
-  Москва,  1984. - №5. -С . 37.
184  Дюркгейм  Э.  О  разделении  общественного  труда.  Метод 
социологии. -  М.:  «Наука»,  1991. -  572 с.
185  Москаленко  А.Г.,  Сержанов  В.Ф.  Смысл  жизни  личности.  -  
Новосибирск,  1984.
186  Каган  М.С.  Философия  культуры.  -   СПб.:  ТОО  ТК. 
«Петрополис»,  1996.- С .   13-18.
187 Джандильдин  Н.  Природа национапьной  психологии. -   Алма- 
Ата,  1 9 7 1 .-9 2   с.
188  Кемельбаева  Г.М.  Культура  Казахстана  и  современность.  — 
Караганда:  1996. -   127 с.
189  Әмірова  Б.Ә.  Этникалық жаңсақ  нанымдардың  қалыптасуына 
эсер  ететін  факторлар.  //  Ізеденіс.  Халық  аралық  ғылыми  -  
педагогикалық  «Қазақстан  жоғары  мектебі»  журналының  ғылыми 
қосымшасы. -  Алматы, 2005. -№2(2). - Б .   152-155.
190  Выготский  Л.С.  Мышление  и  речь.  Собрание  сочинений:  В6- 
ти томах.- М.:  «Педагогика»,  1982. -  Т. 3. С.  5-314.
191  Соһеп А. (есі), ІІгЬап Егһпісііу. -  Ьопфп, ТауіЛоск,  1974.
192 
Коул 
М., 
Скрибнер 
С. 
Культура 
и 
мышление: 
Психологический очерк. -М .: Прогресс,  1977. -261  с.
193  Күйеу келтір, қыз ұзат. -Алматы:  «Ана тілі»,  1992. -   125  б.
194  Аюбай  Қүралүлы.  Қазақи тыйымдар  мен  ырымдар. — Алматы: 
«Өнер»,  1998. -  60 б.
195  Әшірбек  Кепіш,  Рашит  Рахымбек.  Төрт  түлік.  -   Алматы: 
«Өнер», 2001. -  46 б.
196  Кон  И.С.  К  проблеме  национального  характера  //  история  и 
психология  /  Под  ред.  Б.Ф.  Поршнева,  П.И.  Пучкова.  -   М.:  Наука, 
1991.
197  Әмірова  Б.Ә.  Этникалық  жаңсақ  нанымдардың  танымдық  іс- 
әрекетінде  көрінуі  жэне  өзгеруі  //  «Қазіргі  білім  беру  жүйесіндегі 
этнопедагогиканың  жэне  этнопсихологияның  рөлі»  атты  аймақтық 
ғылыми-тәжірибелік  конференция  материалдары.  -   Қарағанды: 
ҚарМУ баспасы, 2003. -  Б. 21-24.
391

198  Ушинский.  К.Д.  Человек  как предмет воспитание. Собр.  соч. -  
М.,  1 9 4 8 .-Т .8 .-С .2 3 .
199 Фесюкова Л. От 3 до 7. -  Москва, 2000. -  125 с.
200  Казахские  народные  сказки.  -Алма-Ата:  «Жалын»,  1986.  -  97
с.
201  фон  Франц  М-Л.  Психология  сказки.  Толкование  волшебных 
сказок. -  СПб.: Питер, 2002.
202 Погосова Н. Погружение в  сказку. -СПб, 2001. -  37с.
203 Қазақ мақал-мэтелдері. -  Алматы, ЖШС «Ана тілі», 2004.  -4 б.
204 Әуезов М. Әдебиет тарихы. -  Алма-Ата,  1980. -  516.
205  Жарықбаев Қ. Жантану негіздері // Оқулық. -  Алматы, 2002. -  
415  6.
206  Малайсарин  Ж.  Қазақ  мақал-мәтелдері.  -   Алматы:  «Ана тілі» 
баспасы, ЖШС, 2004. -184 б.
207  Эльконин Д.Б.  Психологические  вопросы дошкольной  игры // 
Вопросы психологии, - Москва,  1990, - №5.
208 Сагындықов Е. Үлттық ойындар. -  Алматы,  1992. -35 б.
209 Элконин Б.Д. Психология игры. - М.,  1978. - С. 271-285.
210  Блонский  П.П.  Избранные  педагогические  и  психологические 
сочинения. -  М.,  1979 - Т. 2.
211  Выготский  Л.С.  Игра  и  её  роль  в  психическом  развитии 
ребёнка // Вопросы психологии, - Моква,  1996. - №6, - С. 37-42.
212  Штерн  В.  Психология  рагннего  детства  до  шестилетнего 
возраста / Пер.  с нем. -  Пг.,  1922. -  С. 25.
213  Ого55 Т.Ғ.  Со§піІіуе сіеүеіортепі. Мопіегеу,  СА:  Вгоокз /Соіе. - 
1985.
214 Танекеев М. Дәстүрлі үлттық ойьпадар. -  Алматы,  1991.
215  Сағындықов Е. Үлттық ойындар. -Алматы: Рауан,1992. -  356.
216  Үзақбаева  С.,  Айтпаева А.  Казахские  народные  детские  игры.
-  Алматы: А натілі, 2000.- 56 б.
217  Борисова  С.Е.  Деловая 
игра  как  метод  социально- 
психологического тренинга // Вопросы психологии. -  1999. -№4.
218  Захаров  В.П.,  Хрящева  Н.Ю.  Социально-психологический 
тренинг. -Л .,  1990.
219 Годфруа Ж.  Что такое психология. -  М.,1992. -  Т. 2. -  376 с.
220 Берн Э. Трансакционный анализ и психотерапия. -  СПб.,  1992.
-  224 с.
221  Могепо Т.  Ыоіе оп З о т е  Ғогт5 оГКезізІапсе Іо Рзусһосігатта // 
].  Огоир  Рзусһоіһегару,  Рвусһосігатта  &  Зосіатеігу.  -   1990.  Уо1.43.  - 
№  1. — Р.43-44.
392

222  Платонов  Ю.П.  Этническая  психология.  -  СПб:  «Речь»,  2001.
-  320 с.
223 
Әлкожаева 
Н.С., 
Түйебақова 
Н.Ә. 
Қүндылықгы
калптастырудагы  отбасы  рөлі  //  Самопознание  (теория,  практика 
поиск  новых  парадигм)  /  Материалы  международной  научно- 
практической 
конференции: 
«Самопознание 
» 

программа
гармоничного  развития  человека»,  -  Алматы:  РУОЦ  «Бөбек»,  2003.  -
212 6.
224  Концепция  развития  образования  Республики  Казахстан  до 
2015  года. -  Астан, 2004. -   19 с.
225 
Государственная 
программа 
развития 
образования 
в 
Республики Казахстан на 2005-2010 годы. -  Астана, 2004.
226  Психологи  пэнін  оқьпудың  кейбір  мэселелері.  -   Алматы.
1987.- Б .  35.
227  Куписевич  Ч.  Основы  общей  психологии.  -   Москва.  1986.  -  
368 с.
228  Джакупов  Психология  познавательной  деятельности.  -  
Алматы,  1995. -   195  с.
229  Мүқанов  М.  Педагогикалық  психология  очерктері.  -   Алма- 
Ата,  1 9 6 2 .-2 1 2  6.
230  Джакупов  С.М.  Управление  познавательной  деятельностью 
студентов  в  процессе  обучения.  -   Алматы:  «Қазақ  университеті»,
2002.-116 с.
231  Белинсий  В.Г.  Тандамапы  шығармалар.  -   Алматы:  ҚМБМ, 
1948.
232  Әуезов  М. 20 т.  шығармалар  жинағы. -  Алма-Ата:  «Жазушы», 
1985,-  16 Т ,-  187 6.
233  Жарықбаев  Қ.Б.,  Қалиев  С.  Қазақ  тәлім-тәрбиесі.  -   Алматы: 
«Санат»,  1 9 9 5 .-3 5 0  6.
234  Выготский  Л.С.  Педагогическая  психология  -   М.,  1991.  -С . 
81-93.
235 
Бабанский 
Ю.К. 
Оптимизация 
учебно-воспитательного 
процесса:  (Методические основы). -  М.: Просвещение,  1982. -   192 с.
236  Наурызбай  Ж.  Этнокультурное  образование.  -   Алматы: 
«Ғылым»,  1997,- Б. 23.
237  Клингберг Л.  Проблемы теории обучения. -  М.:  Просвещение,
1 9 8 4 .-2 5 6  с.
238 Баранов С.П. Сущность процесса обучення -  М.,  1981. -143  с.
239 Развитие личности ребенка. -  М.,  1987. -  272 с.
240 Леонтьев А.Н. Деятельность.  Сознание. Личность. -  М.,  1975.
241  Маркс К., Энгельс Ф. Шығармалар жинағы. -  М.,  1972. - Т.28.
393

242  Гальперин  П.Я.  Основные  результаты  исследования  по 
проблеме  формтрования  умственных  действий  и  понятий.  -   Москва. 
1 9 6 5 -5 2  с.
243  Уотсон  Д.Б.  Психология  с  точки  зрения  бихевиориста.  В  кн.: 
Хрестоматия по истории психологии. -М .,  1980. С. 24.
244  Негзкоуііз  МЛ.  Ьез  Ьаззе  <іе  Г  ап!һгоро1о§іе  сиііигеііе.  -   Раш : 
Рауоі,  1967.
245  Войскунский  А.Е.  искуственный  интнллект  и  вопросы 
коммуникации  //  Интнллект  человека  и  прграммы  ЭВМ.  -  М.,  1979. -  
С. 25-27.
246  Карпенко  А.А.  Психологические  особенности  общения  // 
Вопросы психологии. — Москва,  1998.-№3. — С.  18-19.
247 Андреева А.Г. Социальная психология. -М .,  1989. -432 с.
248  Ломов  Б.Ф.  Общение  как  проблем  общей  психологии  // 
Методологические  проблемы  социальной  психологии.  -М .,  1976.  -  
438 с.
249 Леонтьев  А.Н.  Избранные психологические труды в 2-х томах. 
-М „  1983.-Т .  1 .- 3 9 0  с.
250 Петровский А.В. Личность:  феномен субъективности. - Ростов 
н/Д.,  1 9 9 3 .-6 6  с.
251  Әмірова  Б.Ә.  Отбасы  -   тұлганың  әлеуметтену  факторы  // 
«Өзін-езі  танудың  әдіснамалық  мэселелері»  атгы  Республикалық 
ғылыми-практикалық конференция  материалы (21-23  қазан  2003  ж .) -  
Алматы:  РУОЦ «Бөбек» баспасы, 2003. -  Б. 99-102.
252  Әмірова  Б.Ә.  Үлттық  ойындар  -  әлеуметтік-психологиялық 
тренинг элементі  // Үлт тағлымы.  Қазақстан республикасы Білім жэне 
ғьілым  министрлігі  Халықаралық  ғылыми-педагогикалық  «Қазақстан 
жогары  мектебі»  журналыньщ  гылыми  қосымшасы. -  Алматы,  2005.  - 
№1. -Б .  166-169.
253  Узакбаева С.А., Кожахметова К.Ж. Использование материалов 
казахской этнопедагогики  при  изучении  педагогических дисциплин. -  
Алматы,  1997. -81  б.
254  Пиаже  Ж.  Избранные  психологические  труды.  -   М.,  1969.  -  
659 с.
255  Эриксон  Э.  Идеитичность:  юность и кризис. -М .;  Изд.  Группа 
«Прогресс».  1996. -  С. 308-333.
256  Қасымова  Г.М.  Дамытушы  ойындар.  -  Алмагы,  1991.  -  Б.  21-
23.
257  Романова  О.Л.  Развитие  этнической  идентичности  у  детей  и 
подростков: -  М.; Автореф. дисс. к.пс.н.,  1994. -  30 с.
394

258  Налчаджян  А.А.  Этническая  характерология. -  Ереван,  2001. -
259Виһ1ег  К.  Таівасһеп  ипсі  РгоЫеше  ги  еіпег  Ркусһо1о§іе  сіег 
Оепкуог-§ап§е.  ).  СЬег Оесіапкеп.  Агсһіу  йіг сііе  ^езатіе  Р5усһоІо§іе.  - 
1907, Всі.9,  Һ.4.
260 Леонтьв А.А. Психология общения. - Тарту,  1974. -  219 б.
261  НегЬагІ I. ЬеһгЬисһ «Зег Р$усһо1о§іе. -  Ьеіргі§,  1834.
262  Концепция  этнокулыурного  образования  в  Республике 
Казахстан // Учитель Казахстана. -  Алматы,  1996,  14  августа.
263  Ананьев  Б.Г.  Избранные  психологические  труды  в  2-х  томах. 
-М .,  1980.-Т.1  -280 с.
264  Мухина В.С.  Современное самосознание  народности  Севера // 
Психологический журнал. -  Москва,  1999. -Т . 9, -№4, С. 44-52.
265  Әлімбаева  Р.Т.  Исследование  этнических  предубеждений  у 
детей  младшего  школьного  возраста  в  процессе  обучения.  Автореф. 
канд дисс. Шифр -  19.00.07. - Караганда, 2001. - 30 с.
266  Кузмина Н.В.  Очерки  психологии труда учителя. -  Л.,  1967. —
242 с.
267  Жаңа  әлемдегі  жаңа  Қазақстан  //  Елбасы  Н.Назарбаевтың 
Қазақстан  халқына  Жолдауын  жария  ету  кезінде  сөйлеген  сезі  / 
Егемен Қазақстан. -  Алматы, 2007,  1  наурыз. - Б. 6-7.
268 Стефаненко Т.Г. Этнопсихология. -Москва:  Инс-т психологии 
РАН, «Академический проект»,  1999. -  316 с.
269  Виноградов  Ю.Е.  Эмоционал

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   34


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет