Национальной академии наук республики казахстанжүктеу 7.17 Mb.
Pdf просмотр
бет10/40
Дата22.12.2016
өлшемі7.17 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   40

 
ЛИТЕРАТУРА 
 
[1]
 
Л.Волынская, Гендеpный пoдхoд в oбpaзoвaнии/ Л. Волынская//педaгoгичеcкoе oбoзpение. 

 2013. 

№ 1–2 (131–
132) 
[2]
 
Л.  Н.  Нaдoлинcкaя,    Влияние  гендеpныхcтеpеoтипoв  нa  вocпитaние  и  oбpaзoвaние/  Нaдoлинcкaя  Л.  Н.  // 
Педaгoгикa. 

2011. 

 № 5. 

C. 30-35 
[3]
 
[Электронный ресурс].URL: http://www.caravan.kz/article/91723 
[4]
 
Л.В. Штылевa,  Педaгoгикa  и  гендеp:  paзвитие  гендеpных  пoдхoдoв  в  oбpaзoвaнии.  – [Электронный ресурс].  – 
Режим доступа: http://www.ivanovo.ac.ru/winl251/jornal3/shtil.htm 
[5]
 
Cпocoбы paзвития oтечеcтвеннoй cиcтемы гендеpнoгo oбpaзoвaния. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  
http://chromosome2009.org/sposoby-razvitija-otechestvennoj-sistemy-gendernogo-obrazovanija/ 
[6]
 
Пуpaхинa, Paздельнoе oбучение мaльчикoв и девoчек:  Зa и пpoтив. //[Электронный ресурс].  – Режим доступа: 
http://biofile.ru/psy/2240.html 
 
REFERENCES 
 
[1]
 
Volynskaya  L.  Gender  approach  in  education    /  L.  Volynskaya  //  pedagog
-2  (131-132).  (in 
Russ.). 
[2]
 
Nadolinckaya  L.N.  Influence  of  gender  stereotypes  on  upbrining  and  education  /  Nadolinckaya  L.N.  //  Pedagogika. 
-35. (in Russ.). 
[3]
 
[electronic resource] .URL: http://www.caravan.kz/article/91723 
[4]
 
Shtyleva L.V. Pedagogy and gender: development of gender approach in education.  - [Electronic resource]. - Mode of 
access: http://www.ivanovo.ac.ru/winl251/jornal3/shtil.htm. (in Russ.). 
[5]
 
Methods  of  development  of  native  system  of  gender  education.  -  [Electronic  resource].  -  Mode  of  access: 
http://chromosome2009.org/sposoby-razvitija-otechestvennoj-sistemy-gendernogo-obrazovanija/. (in Russ.). 
[6]
 
Pupakhina.  Separate  trainings  of  boys  and  girls:  Pros  and  cons.  //  [Electronic  resource].  -  Mode  of  access: 
http://biofile.ru/psy/2240.html. (in Russ.). 
 
 
 

Известия Национальной академии наук Республики Казахстан  
 
 
   
82  
Қазақстан Республикасының білім беру жүйесінде гендерлік тетіктерді қолдану 
 
Байбергенова Л.Ж., Шаймарданова В.К. 
laura_0104@mail.ru, venera-ashirova@mail.ru 
БжҒМ ҒК Экономика Институты, Алматы қ., Қазақстан Республикасы 
 
Кілт сөздер: гендерлікәдіс-тәсіл, гендерлікбілім, жеке-қатар оқыту. 
Аңдатпа.  Жұмыстың  мақсаты:  Жеке  тұлғаға  тәрбие  мен  білім  беруде  қолданылатын  гендерлік  әдіс-
тәсілдердің  мәселелерін  зерттеу  және  оны  ҚР  білім  беру  саласына  тетіктерін  енгізу.  Зерттеу 
әдістері:Зерттеуде  жалпы  ғылымның  танымдық  әдістері:  талдау,  жалпылау,  салыстыру,  сонымен  қатар,  
салыстырмалы-құқықтың,  статистикалық  түрлері  көрініс  тапқан.  Статистикалық  әдіс  құқыққорғаушы 
ұйымдардың  талдамасы  мен  әлеуметтік  зерттеулердің  қорытындылары  бойынша  жасалған.  Зерттеу 
жұмысының  қорытындысы.  Білім  беру  саласына    ұлдар  мен  қыздарды  жеке-қатар  оқыту  бағдарламасын 
ендіру қажет деген ұстанымға келдік. Біздің ойымызша, қазақстандық барлық білім беру сатыларының оқу 
бағдарламаларына  гендерлік  құрамдас  бөліктерді  енгізген  жөн.    Зерттеу  қорытындысын  қолдану  аясы. 
Алынған зерттеу қорытындылары білім беру саласында қолданылуы мүмкін. 
 
 
В.К. Шаймарданова 

младший научный сотрудник Института экономики КН МОН РК 
Л.Ж. Байбергенова 

магистр, экономист Института экономики КН МОН РК 
 
Shaimardanova  V.K. 

  junior  scientist  Institute  of  economy  of  SC  of  MЕS  RKBaibergenova  L.ZH. 

master's  degree, 
Institute of economy of SC of MЕS RK 
 
Поступила 02.03.15 г 
 
 
 
 
 
 

ISSN 2224-5294                                                                                        Серия общественных и гуманитарных наук. № 2. 2015  
 
 
83 
ПРИКЛАДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ
 
   
 
 
N E W S 
OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 
SERIES OF SOCIAL AND HUMAN SCIENCES 
ISSN 2224-5294 
Volume 2, Number 300 (2015), 83 – 89 
 
UDC 005.94 
 
Evaluation of the intellectual capital of Kazakhstan companies  
on the basis of the intangible assets monitor of K.-E. Sveiby 
 
Dosmanbetova M.S. 
1
, Ruzanov R.M. 
2
 
dms-kz@mail.ru 
1
Ph.D. in economics, Almaty, Kazakhstan 
2
Institute of Economics of SC MES RK, Almaty, Republic of Kazakhstan 
 
Keywords:  intellectual  capital,  human  capital,  consumer  capital,  organizational  capital,  intangible  assets, 
intangible assets monitor, K.-E. Sveiby. 
Abstract. The aim of this article is to evaluate the intellectual capital of the mining industry of the Republic of 
Kazakhstan  on  the  basis  of  the  intangible  assets  monitor  of  K.-E.  Sveiby.  This  method  is  used  when  creating  an 
information system of enterprise management. Methodology of work consists of the dialectical method, comparative 
method, methods of economic analysis, mathematical tools and statistical data processing in MS Excel. 
The  result  of  the  present  work  was  the  conclusion  that  the  main  statements  and  conclusions  contained  in  the 
work, can be used as a methodology and effective use of intellectual capital in modern Kazakhstan economy. Also 
the  results  have  direct  implications  for  effective  management  of  intellectual  capital  of  the  organization  in  modern 
conditions,  to  move  the  organization  to  a  knowledge-based  level  of  activity,  to  improve  its  competitiveness.  The 
author's conclusions can be used in teaching a course on "Evaluation of intellectual property and intangible assets", 
"business  Valuation",  and  form  the  basis  of  a  special  training  course  "Management  of  intellectual  capital", 
"Methodology of evaluation of the intellectual capital of the organization", "Intellectual capital of the organization." 
 
УДК005.94 
 
Оценка интеллектуального капитала казахстанских предприятий  
на основе монитора нематериальных активов К.-Э. Свейби 
 
Досманбетова М.С., Рузанов Р.М. 
dms-kz@mail.ru 
Ph.D., г. Алматы, Республика Казахстан 
Институт экономикиКН МОН РК, г. Алматы, Республика Казахстан 
 
Ключевые  слова:    интеллектуальный  капитал,  человеческий  капитал,  потребительский  капитал, 
организационный капитал, нематериальные активы, монитор нематериальных активов К.-Э. Свейби. 
Аннотация.  Целью  данной  статьи  является  оценка  интеллектуального  капитала    предприятий 
горнодобывающей промышленности Республики Казахстан на основе монитора нематериальных активов К.-
Э.Свейби.  Данный  метод  используется  при  создании  информационной  системы  управления  предприятием. 
Методологию  работы  составили  диалектический  метод,  сравнительный  метод,  методы  экономического 
анализа,  средства математической и статистической обработки данных MS Excel.  
                                                             
 
 

Известия Национальной академии наук Республики Казахстан  
 
 
   
84  
Результатами работы явился вывод о том, что  основные положения и выводы, содержащиеся в работе, 
могут  быть  использованы  в  качестве  методологии  формирования  и  эффективного  использования 
интеллектуального капитала в современной казахстанской экономике. Также полученные результаты имеют 
непосредственное  значение  для  практической  деятельности  при  осуществления  эффективного  управления 
интеллектуальным  капиталом  организации  и  повышения  ее  конкурентоспособности.  Материалы  статьи 
могут  быть  использованы  в  преподавании  курса  по  «Оценке  интеллектуальной  собственности  и 
нематериальных активов», «Оценка бизнеса», а также положены в основу специальных учебных курсов как 
«Управление интеллектуальным капиталом», «Методика оценки интеллектуального капитала организации», 
«Интеллектуальный капитал организации».  
 
В период перехода к Третьей индустриальной революции в экономике развитых стран особое 
значение  приобретают  темпы  роста  научно-технического  прогресса.  Так,  развитие  сферы 
промышленности  в  них  сфокусирована  на  наукоемких  отраслях,  поэтому  многие  предприятия 
целенаправленно  увеличивают  объемы  финансирования  на  инновационную  деятельность.  В  этой 
связи,  именно  развитие  интеллектуального  капитала  обеспечивает  организациям  конкурентное 
преимущество, 
увеличение 
добавленной 
стоимости, 
устойчивость, 
инвестиционную 
привлекательность, прибыльность и перспективность. 
В  отечественной  практике  данное  направление  является  не  достаточно  отработанным  и  по 
сути  новым.  Поэтому  многие  компании  не  могут  по-настоящему  оценить  преимуществ  от 
применения  механизмов  развития  интеллектуального  капитала.  При  этом  отсутствует  единая 
методика оценки интеллектуального капитала организации. 
Концептуальными  исследованиями  интеллектуального  капитала,  занимались  такие  ученые 
как: Э. Брукинг [1], Р. Каплан [2], Д. Нортон [2], Й. Руус [3], К.-Э. Свейби [4], Т. Стюарт [5], Л. 
Эдвинссон  [6,7]  и  др.  Значительный  вклад  в  разработку  методологических  подходов  по  оценке 
интеллектуального  капитала  внесли  российские  авторы:    И.И.  Просвирина  [8],  А.Н.  Козырев  [9], 
В.Л.  Макаров [9],    Б.  Лев  [10],  Т.  Андрусенко [11],    Л.И.  Лукичева  Л.И.  [12], М.Р.  Салихов  [12], 
Н.Н. Ивлиева Н.Н. [13] и др. 
В конце XX столетия произошли кардинальные изменения в экономике ведущих стран мира, и 
это  связано  в  первую  очередь  с  развитием  интеллектуального  капитала.  В  развитых  странах  по 
экспертным оценкам, имущество организации на 40-70% состоит из интеллектуального капитала. 
Для оценки интеллектуального капитала предприятий горнодобывающей промышленности по 
нашему мнению, наиболее результативным является монитор нематериальных активов (Intangible 
Assets Monitor), разработанный К.-Э. Свейби в середине 1980-х годах  [14].  
Intangible  Assets  Monitor  (IAM)  –  метод  для  измерения  нематериальных  активов.  Он 
представляет  несколько  измерителей  нематериальных  активов.  Так  показатели  выбираются  в  
зависимости  от  стратегии  организации.  Данную  методику  в  западных  странах  используют  в 
основном крупные компании [15]. 
Согласно  данному  методу  определяются  три  главных  пути  анализа  нематериальных  активов 
организации:  компетентность  персонала,  внутренняя  и  внешняя  структуры.    Эти  направления 
очень схожи с аспектом развития и обучения сбалансированной системы показателей, внутренних 
структур и с потребительским аспектом. Тем не менее, между ними наблюдаются весьма важные 
различия.   
Данная методика позволяет оценить все компоненты интеллектуального капитала  и показать 
ее  состояние  во  времени.  Кроме  того,  для  более  точной  оценки  интеллектуального  капитала, 
монитор нематериальных активов был дополнен несколькими показателями взятыми из концепции 
оценки  интеллектуального  капитала,  изложенной  в  работе    Л.А.Селиванова,  А.А.  Городничева 
[16], А.Г. Глушко [17, с. 95-110]. 
Мы  считаем,  что  при  оценке  интеллектуального  капитала  необходимо  выбирать  именно 
качественные  показатели.  Для  более  точного  результата,  каждая  организация  при  оценке 
интеллектуального  капитала  должна  самостоятельно  разработать  для  себя  системы  показателей, 
учитывающие  характерные  ей  особенности.  Для  сравнительной  оценки  интеллектуального 
капитала  в  Казахстане  были  выбраны  два  крупных  предприятия  горнодобывающей 
промышленности: АО «KAZ Minerals PLC» и  АО «ENRC». Период оценки составляет 2009-2014 
годы,  но  в  целом,  оценку  интеллектуального  капитала  предприятий  горнодобывающей 

ISSN 2224-5294                                                                                        Серия общественных и гуманитарных наук. № 2. 2015  
 
 
85 
промышленности  по  методу  монитора  нематериальных  активов  можно  проводить  по  кварталам, 
что  даст  возможность  рассмотреть  ее  динамику  и  выявить  еще  более  точно  негативные 
последствия для развития интеллектуального капитала. 
Рассмотрим  матрицу  оценки  интеллектуального  капитала  по  методу  монитора 
нематериальных активов (таблица 1).  
 
Таблица 1 - Матрица оценки интеллектуального капитала АО «KAZ Minerals PLC»и  АО «ENRC» 
 
Показатели 
Годы 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 Показатели оценки человеческого капитала 
Индекс квалификации (компетенции)  
АО «KAZ Minerals PLC» 
54 
54 
47 
52 
46 
47 
АО «ENRC» 
76 
81 
78 
86 
68 
76 
Индекс старшинства   
АО «KAZ Minerals PLC» 
0,78 
0,73 
0,72 
0,71 
0,7 
0,76 
АО «ENRC» 
0,66 
0,67 
0,68 
0,69 
0,71 
0,73 
Уровень образования  
АО «KAZ Minerals PLC» 
4,1 
4,1 
4,1 
4,1 
4,1 
4,1 
АО «ENRC» 
6,77 
6,73 
6,71 
6,55 
6,42 
6,5 
Индекс затраты на человеческий капитал   
АО «KAZ Minerals PLC» 
0,03 
0,028 
0,054 
0,033 
0,027 
0,02 
АО «ENRC» 
 
0,01 
0,005 
0,009 
0,02 
0,007 
0,006 
Продолжение таблицы 1 
 
 
 
 
 
 Гендерное разнообразие (%) 
АО «KAZ Minerals PLC» 
30 
30 
30 
33 
34 
35 
АО «ENRC» 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
Доля специалистов (%) 
АО «KAZ Minerals PLC» 
55 
55 
55 
55 
55 
55 
АО «ENRC» 
54 
54 
54 
54 
54 
54 
Добав. стоимость на 1 работника (млн. дол. США) 
АО «KAZ Minerals PLC» 
0,026 
0,020 
0,030 
0,032 
0,022 
0,017 
АО «ENRC» 
0,07 
0,03 
0,05 
0,05 
0,03 
0,04 
Добав.стоимость на 1 специалиста (млн. дол. США) 
АО «KAZ Minerals PLC» 
0,052 
0,041 
0,060 
0,064 
0,044 
0,034 
АО «ENRC» 
0,14 
0,05 
0,10 
0,11 
0,07 
0,09 
Текучесть кадров (%) 
АО «KAZ Minerals PLC» 


АО «ENRC» 


Средняя заработная плата (тыс.тенге) 
АО «KAZ Minerals PLC» 
50,9 
72,1 
92,1 
115,7 
129,8 
274,3 
АО «ENRC» 
66,2 
93,7 
119,7 
150,4 
168,8 
356,9 
Трудовой стаж специалистов (лет)  
АО «KAZ Minerals PLC» 
17 
18 
16 
18 
16 
15 
АО «ENRC» 
17 
18 
17 
19 
15 
16 
Средний возраст персонала (лет) 
АО «KAZ Minerals PLC» 
33 
34 
34 
34 
34 
36 
АО «ENRC» 
43 
43 
43 
43 
43 
43 
Показатели оценки организационного капитала 
Индекс затрат на организационный капитал 
АО «KAZ Minerals PLC» 
0,005 
0,005 
0,001 
0,003 
0,007 
0,011 
АО «ENRC» 

0,001 
0,002 
0,002 
0,002 
0,007 
Доля продаж новых товаров  
АО «KAZ Minerals PLC» 
0,17 
0,16 
0,16 
0,15 
0,14 
0,15 
АО «ENRC» 
0,14 
0,13 
0,12 
0,11 
0,15 
0,14 
Индекс изменения себестоимости  
АО «KAZ Minerals PLC» 
0,34 
1,24 
1,14 
1,25 
1,04 
1,04 
АО «ENRC» 
0,93 
1,46 
1,24 
1,06 
1,03 
1,03 

Известия Национальной академии наук Республики Казахстан  
 
 
   
86  
Индекс рентабельности продукции  
АО «KAZ Minerals PLC» 
1,10 
1,28 
1,20 
0,66 
0,47 
0,29 
АО «ENRC» 
0,97 
1,32 
1,19 
0,70 
0,67 
0,65 
Доля обслуживающего персонала  
АО «KAZ Minerals PLC» 
0,65 
0,65 
0,65 
0,65 
0,65 
0,65 
АО «ENRC» 
0,66 
0,66 
0,66 
0,66 
0,66 
0,66 
Возраст организации (лет) 
АО «KAZ Minerals PLC» 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
АО «ENRC» 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
Показатели оценки потребительского капитала 
Рост объемов продаж, (млн. долларов США) 
АО «KAZ Minerals PLC» 
-2747 
833 
326 
-210 
-254 
-204 
АО «ENRC» 
-2992 
2774 
1100 
-1385 
-960 
-750 
Доля затрат на потребительский капитал   
АО «KAZ Minerals PLC» 
0,034 
0,041 
0,015 
0,027 
0,033 
0,043 
АО «ENRC» 
0,133 
0,053 
0,07 
0,063 
0,03 
0,033 
Продажи новым покупателям (%) 
АО «KAZ Minerals PLC» 
30 
31 
32 
30 
33 
32 
АО «ENRC» 
33 
33 
32 
34 
33 
33 
Уровень продаж на одного потребителя (млн долларов США) 
АО «KAZ Minerals PLC» 
0,25 
0,21 
0,2 
0,31 
0,43 
0,43 
АО «ENRC» 
 
0,3 
0,33 
0,25 
0,27 
0,28 
0,29 
Продолжение таблицы 1 
 
 
 
 
 
 Индекс сравнительных цен  
АО «KAZ Minerals PLC» 
0,25 
0,27 
0,28 
0,25 
0,25 
0,26 
АО «ENRC» 
0,23 
0,25 
0,21 
0,23 
0,27 
0,26 
Доля крупных клиентов  
АО «KAZ Minerals PLC» 
0,66 
0,64 
0,56 
0,52 
0,6 
0,65 
АО «ENRC» 
0,75 
0,74 
0,76 
0,77 
0,71 
0,75 
Индекс изменение численности клиентов  
АО «KAZ Minerals PLC» 
1,07 
1,05 
1,03 

1,04 
1,06 
АО «ENRC» 


0,89 
0,97 
1,56 
1,65 
Частота повторных заказов   
АО «KAZ Minerals PLC» 
0,41 
0,36 
0,35 
0,35 
0,34 
0,39 
АО «ENRC» 
0,33 
0,29 
0,32 
0,31 
0,28 
0,33 
Примечание - Рассчитана автором на основе источников [18, 19] 
 
Анализируя согласно таблице 1 данные компаний АО «KAZ Minerals PLC» и  АО «ENRC» по 
монитору нематериальных активов К.-Э. Свейби (таблица 1) можно отметить: 
1.В  стоимости  активов  доля  интеллектуального  капитала  в  обеих  компаниях  за  последние 
шесть лет составляет менее 1%. Это говорит о том, что инвестиций на развитие интеллектуального 
капитала в обеих компаниях выделяться очень мало. Так,  затраты на интеллектуальный капитал  
за  последние  шесть  лет  с  2009  г.  по  2014  г.  в  АО  «KAZ  Minerals  PLC»  снизились    на  151  млн. 
долларов США, а в АО «ENRC» на 616 млн. долларов США. 
К  примеру,  доля  интеллектуального  капитала  в  стоимости  активов  в  2014  году  в  США 
достигла  86%,  а  финансового    и  материального  – 14%.  В  Российской Федерации  и  в  Республике 
Белоруссии этот показатель также менее 1%. 
Низкая  доля  интеллектуального  капитала  в  структуре  активов  казахстанских  компаний  
вызвана  тем,  что:  в  бухгалтерской  учете  интеллектуальный  капитал  не  учитывается;  многие 
казахстанские  компании находятся  на  грани  выживания,  поэтому  они  в  основном  инвестируют  в 
материальные активы; нет законодательной базы в области развития интеллектуального капитала 
(нет  правовых  институтов  в  гражданском,  в  бухгалтерском  в  налоговом  законодательстве);  нет 
единой  методики  оценки  интеллектуального  капитала;  недостаточная  развитость  казахстанского 
фондового  рынка;   недостаточная  развитость  институциональных  структур  формирования 
интеллектуального  капитала; нет  методических  рекомендации  по  составлению  отчетов  по 
интеллектуальному капиталу. 

ISSN 2224-5294                                                                                        Серия общественных и гуманитарных наук. № 2. 2015  
 
 
87 
2.В структуре интеллектуального капитала должна соблюдаться одинаковая пропорция между 
всеми  элементами  интеллектуального  капитала,  в  противном  случае  это  приведет  к  уменьшению 
стоимости  интеллектуального  капитала  организации.  Также  для    эффективного  развития 
интеллектуального капитала организации  необходимо  синергетическое дополнение отдельных ее 
элементов, за счет взаимодействия  человеческого, организационного, потребительского капитала, 
которое требует сбалансированного инвестирования [20, с.77-78]. 
Анализ  структуры  интеллектуального  капитала  обеих  компаний  свидетельствует  о  том,  что 
его большая часть распределена между потребительским и организационным капиталом. Особенно 
больше  внимание  уделено  формированию  базы  данных  с  клиентами  и  их  предпочтениями, 
организация и управление отношениями партнерства с клиентами, продвижения товара на рынок, 
вопросам маркетинга и т.д. А также, уделяется внимание, на развитие организационного капитала 
как  создание  системы  ориентированной  на  рост  обмена    знаниями,    инвестиции  в  знания 
сотрудников,  создание  сетей  коммуникации,  внедрение  внутрикорпоративных  информационных 
систем,   создание и продвижение торговых знаков и т. д.. 
В структуре интеллектуального капитала наименьшую долю составляет человеческий капитал. 
Так  в  2014  доля  человеческого  капитала  в  структуре  интеллектуального  капитала  в  АО  «KAZ 
Minerals  PLC»  составил  12%,  а  в  АО  «ENRC»  7%.  Это  свидетельствует  о  том,  что  затраты  на 
развитие человеческого капитала составляют малую долю. Так за последние шесть лет затраты  на 
развитие человеческого капитала в АО «KAZ Minerals PLC» снизились на 248 млн. долларов США, 
а в АО «ENRC» на 39 млн. долларов США. 
4. Показатели оценки организационного капитала свидетельствует об увеличении инвестиции 
в  развитии  информационных  технологий,  формирования  корпоративной  культуры  и  т.д.  За 
последние шесть лет затраты на организационный капитал в АО «KAZ Minerals PLC» возросли на 
197 млн. долларов США, а в АО «ENRC» на 59 млн. долларов США.  
5.  Анализируя  показатели  оценки  потребительского  капитала  можно  отметить,  что  в  обеих 
компаниях за последние шесть лет наблюдается увеличение объема продаж. Так  с 2009 г. по 2014 
г.  в  АО  «KAZ  Minerals  PLC»  объем  продаж  увеличился    на  441  млн.  долларов  США,  а  в  АО 
«ENRC» на 2707 млн. долларов США. 
Находясь  в  Центральной  Азии  обе  компании,  имеют  идеальное  расположение,  позволяющее 
вести  реализацию  на  ключевых  рынках  Европы  и  Китая,  в  совокупности  отражающих  60% 
мирового спроса на медь. Также ежегодно подписывают годовые контракты примерно на 90% от 
всей  выпускаемой  продукции.Доля  крупных  клиентов  в  обеих  компаниях,  свидетельствуют  об 
результативности ведении дел администрации и роста объемов оборота за счёт привлечения новых 
клиентов. 
В целом можно отметить, что обе компании развиваются стабильно и работают  эффективно. 
Об этом свидетельствует значительный рост  уровня  удовлетворения клиентов, возраст компании 
и трудовой стаж сотрудников.Проведенный анализ показателей монитора нематериальных активов 
компаний  АО  «KAZ  Minerals  PLC»    и    АО  «ENRC»  способен  серьезно  помочь  руководителям 
организации в перспективе: улучшить деловую репутацию и имидж организации; определить или 
изменить 
стратегию  организации; 
проводить 
мониторинг 
и  диагностику 
развития 
интеллектуального капитала; увидеть проблемные области организации
 


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   40


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет