Национальной академии наук республики казахстанжүктеу 7.17 Mb.
Pdf просмотр
бет28/40
Дата22.12.2016
өлшемі7.17 Mb.
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   40

 
Кесте 3- Кәсіби қалыптастыру деңгейлерінің салыстырмалы даму көрсеткіштері (эксперименттің басы мен соңы) 
 
Жұмыс 
кезеңі 
Деңгейлер 
Жоғары 
Жеткілікті 
Орта 
Төмен 
ЭТ 
БТ 
ЭТ 
БТ 
ЭТ 
БТ 
ЭТ 
БТ 
Басы 
18,8% 
8,2% 
31,9% 
14,4% 
24% 
26,5% 
25,3% 
50,9% 
Соңы 
28,5% 
8,5% 
34,2% 
15,8% 
24,8% 
27% 
 12,5% 
 48,7% 
 
Қорытындылай  келе,  зерттеу  жұмысымыздың  бастапқы  кезеңінде  жоғары  деңгейді 
эксперимент  тобы  (ЭТ)  18,8%-ды  көрсетсе,  эксперимент  соңында  28,5%-ды  көрсетті;  бастапқы 
кезеңде жеткілікті деңгейді эксперимент тобы 31,9%-ды көрсетсе, эксперимент соңында 34,2%-ды 
көрсетті;  бастапқы  кезеңінде  орта  деңгей  эксперимент  тобы  24%-ды  көрсетсе,  эксперимент 
соңында  24,8%  көрсетсе,  бастапқы  кезеңінде  төменгі  деңгейде  эксперимент  тобы  25,3%-ды 
көрсетсе,  эксперимент  соңында  12,5%-ды  көрсетті;  Ал  бақылау  тобында  айтарлықтай  бұл 
көрсеткіштер  өзгеше  болды.Бақылау  тобында  (БТ)  жоғары  деңгей  8,2%-ды  көрсетсе,  бақылау 
соңында 8,5%-ды көрсетті; бастапқы кезеңде жеткілікті деңгейді бақылаутобы 14,4%-ды көрсетсе, 
бақылаусоңында  15,8%-ды  көрсетті;  бастапқы  кезеңінде  орта  деңгей  бақылаутобы  26,5%-ды 
көрсетсе,  бақылаусоңында  27%  көрсетсе,  бастапқы  кезеңінде  төменгі  деңгейде  бақылау  тобы 
0,00% 
10,00% 
20,00% 
30,00% 
40,00% 
50,00% 
60,00% 
70,00% 
Жоғары 
Жеткілікті 
Орта 
Төмен 
Бақылау 
Эксперимент 

ISSN 2224-5294                                                                                        Серия общественных и гуманитарных наук. № 2. 2015  
 
 
217 
50,9%-ды  көрсетсе,  бақылау  соңында  48,7%-ды  көрсетті,  яғни  эксперимент  тобындағы 
студенттердің білім деңгейі бақылау тобына қарағанда айтарлықтай жоғарылағанын байқадық. 
 
ӘДЕБИЕТ 
 
[1]
 
Болтаев  А.Ж.  Пәнаралық  байланыс  арқылы  экологиялық  білім  мен  тәрбие  беруде  жауапкершілік  қатынасын 
қалыптастыру. – Алматы, 1994. -118 б. 
[2]
 
Бейсенова Ә.С. Жоғары оқу орындарында және жалпы орта білім беретін мектептердің экологиялық білім беру 
концепциясы. – Алматы, 1987. - 51 б. 
[3]
 
Көшімбетова  С.А.  Оқу-тәрбие  үрдісінде  оқытудың  инновациялық  әдіс-тәсілдердің  пайдаланудың 
педагогикалық шарттары: пед. канд. ... дис. – Алматы, 2004. – 16-17 б. 
[4]
 
Педагогикалық энциклопедиялық сөздік. – Алматы, 1966. – 291 б. 
[5]
 
Жанысбаев Б. Соя дақылын интенсивті технология бойынша өсіру // Жаршы.- 1997.- N 2.- 48-56 б. 
[6]
 
Дидоренко  С.В.,  Рожанская  О.А.  Селекционное  изучение  сибирских  сомаклонов  сои  и  нута  в  Казахстане  // 
Иновациялық  технологиялар  –  экономиканың  аграрлық  саласына  =  Иновационные  технологии  –  аграрному  сектору 
экономики:  сборник  материалов  междунородной  научно  –  практической  конференции  (13-15  июнь  2011г.)  /  ред. 
Е.Б.Сыдықов. – Семей, 2011.-Т.1. -С.20-22. 
 
REFERENCES 
 
[1]
 
Boltaev  A.Zh.  Pәnaralyқ  Bajlanys  Arқyly  Jekologijalyқ  Bіlіm  Men  Tәrbie  Berude  Zhauapkershіlіk  Қatynasyn 
Қalyptastyru. – Almaty, 1994. -118 B. 
[2]
 
Bejsenova Ә.S. Zhoғary Oқu Oryndarynda Zhәne Zhalpy Orta Bіlіm Beretіn Mektepterdің Jekologijalyқ Bіlіm Beru 
Koncepcijasy. – Almaty, 1987. - 51 B. 
[3]
 
Kөshіmbetova  S.A.  Oқu-Tәrbie  Үrdіsіnde  Oқytudyң  Innovacijalyқ  Әdіs-Tәsіlderdің  Pajdalanudyң  Pedagogikalyқ 
Sharttary: Ped. Kand. ... Dis. – Almaty, 2004. – 16-17 B. 
[4]
 
Pedagogikalyқ Jenciklopedijalyқ Sөzdіk. – Almaty, 1966. – 291 B. 
[5]
 
Zhanysbaev B. Soja Daқylyn Intensivtі Tehnologija Bojynsha Өsіru // Zharshy.- 1997.- N 2.- 48-56 B. 
[6]
 
Didorenko  S.V.,  Rozhanskaja  O.A.  Selekcionnoe  Izuchenie  Sibirskih  Somaklonov  Soi  I  Nuta  V  Kazahstane  // 
Inovacijalyқ Tehnologijalar – Jekonomikanyң Agrarlyқ Salasyna = Inovacionnye Tehnologii – Agrarnomu Sektoru Jekonomiki: 
Sbornik  Materialov  Mezhdunorodnoj  Nauchno  –  Prakticheskoj  Konferencii  (13-15  Ijun'  2011g.)  /  Red.  E.B.Sydyқov.  –  Semej, 
2011.-T.1. -S.20-22 
 
Использования в целях повышения практических знаний студентов в изучении особенностей развития сои в 
онтогенезе на занятиях по ботанике  
 
* Абдукадирова Ж.А., Қурманбаева М.С. 
Казахский государственный женский педагогический университет, г. Алматы, Казахстан 
zhansina88@mail.ru 
 
Ключевые слова: Педагогика, контроль, эксперимент, ботаника, онтогенез, соя. 
 
Аннотация.Исследование проведено нафундаментальной основе изучения  теоретических  знаний,  полученных  на 
базе  казахского  государственного  женского  педагогического  университета,  где  осуществлялась опытно-
экспериментальная  работа на  сою.  В  начале  эксперимента  18,8%    студентов  экспериментальной  группы  (ЭГ)  показали 
высокий  уровень  знания,  а  в  конце  эксперимента  этот  показатель  достиг  до    28,5%;  достаточный  уровень  знания 
показали в начале 31,9%, а в конце возросло до 34,2%; средний уровень знания был у 24%, колеблится всего за 0,8 % в 
конце  эксперимента.  Низкий  уровень  был  выявлен  только  у  25,3%  студентов,  в  конце  эксперимента  он  достаточно 
снизился 12,5%. Уровень знания в экспериментальной группе повысился достаточно. 
 В  начале  опыта    8,2%    студентов  контрольной  группы  (КГ)  показали  высокий  уровень  знания,  а  в  конце  этот 
показатель  был-8,5%; достаточный уровень знания показали в начале 14,4%, а в конце -15,8%; средний уровень знания 
был у 26,5%, оно почти не колеблится 27 % в конце эксперимента. Низкий уровень был выявлен у 50,9% студентов, в 
конце эксперимента он снизился до 48,7%. Знания студентов в варианте контроля почти не изменились. В заключении, 
можно отметить, что уровень знания студентов в экспериментальной группе повысился достаточно, азнания студентов в 
варианте контроля почти не изменились.  
 
 
            Авторлар туралы мәлімет: 
1.    Курманбаева  Меруерт  Сакеновна  -  б.ғ.д.,  биология  кафедрасының  профессоры  міндетін  атқарушы, 
ҚазмемқызПУ,  kurmanbaevakz@mail.ru 
2.Абдукадирова  Жансая  Абдимуратовна  -  биология  кафедрасының  PhD  докторанты,  ҚазмемқызПУ,  , 
zhansina88@mail.ru 
 
Поступила 05.03.2015 г. 
 
 

Известия Национальной академии наук Республики Казахстан  
 
 
   
218  
N E W S 
OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 
SERIES OF SOCIAL AND HUMAN SCIENCES 
ISSN 2224-5294 
Volume 2, Number 300 (2015), 218 – 220 
 
UDC 316.315 
 
Children public organizations as a factor of socialization of the child 
 
Nurlanova V.S. 
vinara.nurlanova@ mail.ru 
Kazakh State Women's Pedagogical University, Almaty, Republic of Kazakhstan 
 
Key words: socialization, factor, associations, personality. 
Abstract:  Socialization  covers  all  the  processes  of  initiation  to  human  culture,  all  kinds  of  communication, 
through which the social nature of man is formed, his/her ability to participate in society. Some of these factors affect 
a  person  throughout  his/her  life.  Modern  children's  associations  act  as  a  special  social  institution  to  solve  specific 
tasks independently and techniques. 
 
УДК 316.315 
 
Балалар қоғамдық бірлестіктері – баланы әлеуметтендіру  факторы 
 
Нурланова В.С. 
vinara.nurlanova@ mail.ru 
    
Қазақ мемлекеттік кыздар педагогикалық университеті, Алматы, Қазақстан 
 
Тірек сөздер: әлеуметтендіру, фактор, қоғамдық бірлестік, тұлға. 
Аннотация. Әлеуметтендіру адамның мәдениетке араласуының барлық үрдісін,барлық қатынас жолын 
қамтиды.Соның  көмегімен  адамның  әлеуметтік  болмысы,оның  қоғам  өміріне  қатысу  қабілеттілігі 
қалыптасады. Осы факторлардың бірі  – адамға  бүкіл ғұмыры бойында,басқалары  қалыптасудың белгілі бір 
кезеңдерінде  ғана  әсер  етеді.  Оған  балалардың  қоғамдық  бірлестіктерін  жатқызуға  болады.Бірлестіктердің 
әсері  тура  жеке  тұлғаның  қалыптасу  кезеңіне  сай  келетіндігін  ескерген  жөн.Қазіргі  балалардың  қоғамдық 
бірлестіктері ерекше міндеттерді өзінің  әдіс- тәсілдері арқылы шешетін маңызды институт болып табылады.                                          
 
Тұлғаны  әлеуметтендіру  әлеуметтік  ортада  өтеді.  Зерттеу  нысанымызға  алып  отырған 
мектептегі қоғамдық ұйымдар мен қоғамдық қозғалыстар оқушылардың өз еріктерімен құрылатын 
әлеуметтік орта деп қараймыз. Көбіне мектептерде қоғамдық қозғалыстар, қоғамдық бірлестіктерге 
қарағанда  қоғамдық  ұйымдар  қалыптасқанын  көре  білдік.Қазақстан  Республикасы  «Қоғамдық 
бірлестіктер  мен  ұйымдарының»  Заңында  «...қоғамдық  бірлестіктер  мен  ұйымдар  қоғам 
мүшелерінің еріктілігі мен теңдігі негізінде құрылады және өзін-өзі басқару барысында іс-әрекетін 
ұйымдастырады», - делінген [1]. 
Қоғамдық  бірлестіктер  мен  ұйымдарының  жұмысы  тәрбиенің  ізгілендіру  және  патриоттық 
бағыттарын  қамтиды.  Қазақстан  Республикасы  үздіксіз  білім  беру  жүйесіндегі  тәрбие 
тұжырымдамасында: «Қазіргі заманғы қоғамда адамнан тек политехникалық білімді болуын талап 
етіп  қана  қоймай,  жоғары  деңгейдегі  мәдениет,  ғылым  мен  техниканың  түрлі  салаларында  терең 
мамандануын  ғана  емес,  қоғамда  өмір  сүріп  тіршілік  ете  білуді  талап  етеді.  Баланың  тұлғалық 
дамуының  негізгі  параметрлері  оның  жалпы  адамзаттық  құндылықтарға  бағытталуы,  ізгілік, 
зиялылық,  креативтілік,  белсенділік,  жеке  басының  намыс  сезімі,  ой-пікірдегі  тәуелсіздік  болып 
табылады.  Осы  қасиеттердің  даму  деңгейі  тұлғаның  әлеуметтік  қалыптасуы  мен  әлеуметтік 
біліктілігінің көрсеткіштері деп қарастыруға болады», - деп атап көрсетеді. Негізгі міндеттерге жас 
ұрпақты  тәрбиелеудің  әлеуметтік  маңызы  мен  болашағын  қоғамның  түсінуін  актуалдандыру; 
балалар мен жасөспірімдердің және жастардың түрлі әлеуметтік топтармен өзара қарым-қатынасты 
реттеуінде жауапты шешім  қабылдай  алатын және  өзіне  жетекшілік  рөл  ала  білетін, дербес жеке 
тұлға ретінде ашық ақпараттық, білікті, іскерлік және коммуникативтік әлеуметтік кеңістік құруды 

ISSN 2224-5294                                                                                        Серия общественных и гуманитарных наук. № 2. 2015  
 
 
219 
ұйымдастыру;  балалар  мен  жастардың  қоршаған  ортаға,  қоғамға,  табиғатқа  оң  көзқарасын 
қалыптастыруға мүмкіндік туғызу, әлеуметтік-педагогикалық жағдай жасауды ұсынады [2]. 
Тұжырымдамада  тәрбиенің  мазмұны  оның  мақсаттары  мен  міндеттері  арқылы  анықталады 
және  ол  қоғамдық  дамудың  бағыты  мен  мазмұнына  заңды  тұрғыда  тәуелді  болады,  -  деп  атап 
көрсетеді. Тәрбие мазмұнымен адам тұлғасының гуманистік құндылықтар жүйесін игеру негізінде 
қалыптасуын,  оның  барлық  мәндік  сферасының  дамуын  қамтамасыз  етуге  жұмылдырады. 
Сонымен  бірге,  тәрбиеге  әлеуметтік  көзқарас  тұрғысында  адам  көптеген  әлеуметтік  жүйенің 
компоненті болып саналады: отбасы, ұжым, кәсіби топ, этнос, қоғам және т.б. Сондықтан, тәрбие 
мазмұны құндылық қарым-қатынас жүйесімен: өзіне, өзінің отбасына, мектепке, қоршаған ортаға, 
Отанына, Жер әлеміне, сондай-ақ, әлеуметтік рөл жүйесімен де сәйкестенеді: адам, дос, ұл (қыз), 
құқық  қорғаушы,  аға  (қарындас),  патриот,  немере  (немере  қыз),  азамат,  туыс,  қорғаушы,  оқушы, 
ұлттық мәдениетті қорғаушы және жасаушы, ұжым, топ мүшесі, көш басшы, еңбекші, иегер, әлем 
азаматы, қалалық (ауылдық), бейбітшілік орнықтырушы, көрші, эколог, бірлестіктің, топтың, этнос 
мүшесі тұрғысынан қамтылады [2]. 
Балалар  қоғамдық  ұйымы  әлеуметтік  тәрбиелеудің  субъектісі  болғаннан  кейін  өзінің  аса 
ауқымды  тәрбиелік  мүмкіндігін  жүзеге  асыра  алады.  Бұл  балалар  қоғамдық  ұйымының  өзгеше 
мүмкіндіктерімен анықталады. Осы өзгешелікті А.Г.Кирпичник төмендегі  түрде анықтаған: 
1.  Балалар  қоғамдық  ұйымы  –  әлеуметтік  тәрбиелеудің  негізінде  құрылатын  қоғамдық 
институт. Балаларды бірлестікке олардың әлеуметтік іс-әрекетке деген әлеуметтік-психологиялық 
жақындығы алып келеді. 
Жеткіншектер  үшін  шынайы  қоғамдық  пайдалылықпен  бейнеленген  іс-әрекет  қызықты. 
Мұндай  іс-әрекетті  құрдастарымен  жалпы  құрамда  жүзеге  асыру  мүмкіндігі  туындағанда  оған 
деген қызығушылық арта түседі. 
Қоғамдағы жағдайдың өзгеруіне қарамастан жеткіншектердің қоғамдық процестерге қатысуға 
деген  талпыныстары  қатысудың  қандай  формаларына  бағытталғаны  –  әлеуметтік  тәрбиелеудің 
аясындағы осы процесті басқаруға байланысты болу керек. 
2.  Балалар  қоғамдық  ұйымы  –  балаларды  болашақ  өмірге  дайындайтын  емес,  бүгінгі  өмірін 
ұйымдастыратын құрал болып саналады.  
А.Г.Кирпичниктің  пайымдауынша,  балалар  қоғамдық  ұйымын  тәрбиелеу  құралы  ретінде, 
баланы ересек өмірге дайындайтын құрал ретінде қарастырып отыр [3]. Бұл міндеттерді білім беру 
мекемелері  (мектеп,  қосымша  білім  беру  жүйесі)  орындай  алады.  Балалар  қоғамдық  ұйымдары 
компенсаторлық  рөлді  ойнайды,  яғни  арнайы  ұйымдастырылған  тәрбие  процесінің  жүйесінде  өз 
орнын таба алмаған балалардың бүгінгі жағдайындағы орнын толтырушы вакуум іспеттес болады. 
Олар  балалар  мен  жеткіншектердің  әлеуметтендіруін  реттеп  отыратын  балалардың  тұлғалық 
дамуын  педагогикалық  басқару  үшін    қосымша  мүмкіндіктер  тудырады.  Бұдан  бөлек  балалар 
ұйымдары мен бірлестіктер басқа тәрбиелеу институттарына қарағанда өз бетінше іс-әрекет етуін, 
істің  жаңаша  бастамасын  ұсынуын,  басқарушылық  дағдыларды  қалыптастыруды,  басшылық 
қабілеттердің көріністерін ынталандыруды дамытуға аса көңіл бөледі. 
Балалар қоғамдық ұйымының компенсаторлық рөлін кең түрде қарастыруға болады. Алдыңғы 
қатарлы  мектептерде  де  қолайлы  сезінбейтін  балалар  бар.  Себептердің  түрі  де  көп  қарым-
қатынастың қанағаттандырмауы,  оқу  іс-әрекетіндегі  табыссыздығы және  т.б.  Бұл  балалар  қарым-
қатынасты  мектептен  тыс  іздейді  және  оны  кейде  әлеуметтік  емес  топтардан  табады.  Дәл  осы 
жерден балалар қоғамдық ұйымының қажеттілігін  көруге болады. 
3.  Әлеуметтік-педагогикалық  ұйымдастырылған  қазіргі  заманға  сай  балалар  қозғалысы  тек 
қана білім беру, тәрбиелеу жүйесіндегі маңызды, тұрақты және іс-әрекет ететін гуманизацияланған 
фактор емес, сонымен бірге қоғамның толық факторы; балаларға қоғам тарапынан жағымсыз әсер 
еткенде қарсы тұратын шынайылық (әсер ету күші бойынша шешуші болмаса да); бұл әлеуметтік-
мүліктік,  ұлттық  ерекшеліктерге  байланысты  жағдайларда  балалардың  айқындалған  топтарын 
шынайы адами және әлеуметтік қорғаудың алтын діңгегі болып табылады [3]. 
Сонымен,  балалар  қоғамдық  ұйымы  бір  мезгілде  бірлестік  те  және  оның  әрбір  мүшесі  де 
болып саналатын объектілер мен субъектілердің өзара әрекеттесуі нәтижесі ретіндегі жұмыс болып 
қарастырылады.  Балалар  бірлестігі  жеткіншекке  (объект)  іс-әрекетті  қызықтыруда  қалыптасқан 
дәстүрлермен  әсер  ететін  құрал  (субъект)  ретінде,  балалардың  жолдастық  ұжымдыққа  деген 

Известия Национальной академии наук Республики Казахстан  
 
 
   
220  
қажеттілігі  –  балалар  қорғаушысы  ретінде  рөл  ойнайды.  Бала  жаңа  ұстанымды  игеру  процесінде 
өзінің бірлестікке, оның жеке мүшелеріне деген жеке тұлғалық әсер етуін күшейтіп, ұйымның және 
жеке  өзінің  өмірлік  іс-әрекетінің  субъектісіне  айналады.  Дәл  осы  субъектілі  және  объектілі 
рөлдердің  өзара  әрекеттесуінде  балалар  бірлестігі  мүшесінің  ерекше  ұстанымы  қарастырылады. 
Жеке  тұлғалық  сатылар,  балалардың  оны  игерудегі  нәтижелері  бар  балалар  және  ересектер 
ұжымдастығының  бірлескен  күшімен  құрылған  тәрбиелеу  кеңістігіндегі  балалардың  тұлғалық 
дамуының көрсеткіші болып саналады. 
Балалар  қоғамдық  ұйымдардағы  балаларға  қажетті  қол  жетерлік  әлеуметтік  маңызды,  іс-
әрекетпен  бірлескен  және  нәтижесі  айқын  көрінетін  балалар  мен  ересектердің  еркін  түрде 
құрылған достастығы; бұл бірлестік іс-әрекетінің нәтижелеріне белсенді түрде әсер етуін субъекті 
ретінде бала өзін шынайы көрсете алатын демократиялық құрылым.             
Қорытындылай  келгенде  оқушыларды  қоғамдық  бірлестіктерде  әлеуметтендіруде  біз 
төмендегі негізгі міндеттерді басшылыққа алдық: 
-
 
жастар тәрбиесінің болашағын, саяси және әлеуметтік маңыздылығын өзектілендіру; 
-
 
интелектуалдық,  педагогикалық  ұйымдастырушылық,  тәрбие  міндеттерін  жүзеге  асыруда 
шоғырландыру;  
-
 
ашық ақпараттық, білім беру, коммуникативтік, әлеуметтік және тұлғалық кеңістікті құру, 
балалар  мен  жастардың  жауапкершілікті  және  өз  бетінше  болу  қажеттілігі  үшін  тәрбие  ортасын 
қалыптастыру;  
-
 
тәрбиеленушілердің  рухани,  интелектуалдық  және  өз  денсаулығы  мен  өмірі,  әлеуметтік 
біліктілігі мен жауапкершілігін көтерудің ұйымдастырушылық жағдайларын жасау; 
-
 
жастардың  әлем  және  ұлттық  мәдениетті    игерулеріне  толеранттылық,  келісім    және 
ұлтаралық мәдениет пен қарым қатынасты тәрбиелеу; 
-
 
қоғамға,  қоршаған  ортаға,  табиғатқа  позитивті  көзқарас  қалыптастыруға    ықпал  ететін 
әлеуметтік педагогикалық жағдай жасау; 
-кәсіби  бағдар  мен  тұлғаның  өзін-өзі  іске  асыруына  және  өз  білімін  үздіксіз  жетілдіру 
қажеттілігіне  жағдай  жасау.Әлеуметтендіру  адамның  мәдениетке  араласуының  барлық 
үрдісін,барлық  қатынас  жолын  қамтиды.Соның  көмегімен  адамның  әлеуметтік  болмысы,оның 
қоғам  өміріне  қатысу  қабілеттілігі  қалыптасады.  Осы  факторлардың  бірі  –  адамға  бүкіл  ғұмыры 
бойында,басқалары  қалыптасудың  белгілі  бір  кезеңдерінде  ғана  әсер  етеді.Оған  балалардың 
қоғамдық  бірлестіктерін  жатқызуға  болады.Бірлестіктердің  әсері  тура  жеке  тұлғаның  қалыптасу 
кезеңіне  сай  келетіндігін  ескерген  жөн.Қазіргі  балалардың  қоғамдық  бірлестіктері  ерекше 
міндеттерді өзінің  әдіс- тәсілдері арқылы шешетін маңызды институт болып табылады.                                          
 
ӘДЕБИЕТ 
 
[1]
 
Қазақстан Республикасы «Қоғамдық бірлестіктер мен ұйымдарының» Заңы. – 1996. -  № 1-3.  
[2]
 
Қазақстан Республикасы «Білім» мемлекеттік бағдарламасы. –Алматы, 2000. – С. 47. 
[3]
 
Кирпичник А.Г. Если цель у детского объединения педагогическая,оно не может быть общественным // Детское 
движение: матер. инф.-метод. – 2002. - Вып. 2. – С. 23-33. 
 
REFERENSES 
 
[1]
 
Kazakhstan Respublikasy “Kogamdyk birlestikter men yiymdarynyn” Zany. 1996. -  № 1-3. 
[2]
 
Kazakhstan Respublikasy “Bilim” memlekettik bagdarlamasy. – Almaty, 2000. – С. 47. 
[3]
 
Kirpichnik  A.G.  Esli  sel  u  detskogo  obideneniya  pedagogicheskaiya,  ono  ne  mozhet  byt  obshestvennym  //  Detskoe 
dvizhenie: mater. inf. –metod. 2002. - Vyp. 2. – С. 23-33. 
 
Детские общественные организации как фактор социализации ребенка 
 
Нурланова В.С. 
vinara.nurlanova@mail.ru 
Казахский государственный женский педагогический университет, г. Алматы, Республика Казахстан 
 
Ключевые слова: социализация, фактор, общественные объединения, личность. 
Аннотация: Социализация охватывает  все процессы приобщения к человеческой культуре, все виды связи, через 
которые социальная природа формируется человек, его способность участвовать в жизни общества. Некоторые из этих 
факторов влияют на человека на протяжении всей его жизни. Современные детские объединения действуют в качестве 
специального социального института, чтобы решить конкретные задачи самостоятельно. 
V.  S.  NURLANOVA,  Socialization  covers  all  the  processes  of  initiation  to  human  culture,  all  kinds  of  communication 
through which formed the social nature of man. 
 
Поступила 12.02.2015 г. 

ISSN 2224-5294                                                                                        Серия общественных и гуманитарных наук. № 2. 2015  
 
 
221 
N E W S 
OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 
SERIES OF SOCIAL AND HUMAN SCIENCES 
ISSN 2224-5294 
Volume 2, Number 300 (2015), 221 – 226 
 
"Koshok" genre as a unique monument of the kyrgyz people  
 
Аnаrbekova V.E. 
transformer.78@mail.ru
 
 
Jalal-Abad State University, The Republic of Kyrgyzstan 
 
Key  words:  Koshok,  genre,  folklore,  zaplachki,  funeral  songs,  songs  of  the  bride,  performers  funeral  songs 
(howler), rituals, traditions and customs of the Kyrgyz. 
Abstract.  This  article  presents  research  materials  on  the  "Koshok"  genre  (songs  of  mourning  Kyrgyz)  in 
folklore,  oral  folklore  of  the  Kyrgyzs,  as  a  source  of  historical  and  ethnographic  research.  The  paper  presents  an 
analysis of the materials on the topic, samples of said genre, summed up. Examination of the samples of this genre is 
an important source for historical and ethnographic research. 
 
УДК 94 (575.2)                                                                
 
Жанр «Кошок» как уникальный памятник кыргызского народа 
 
Анарбекова В.Э. 
transformer.78@mail.ru 
 
Жалал-Абадский государственный университет, Кыргызская Республика, 
 
Ключевые  слова:  Кошок,  жанр,  фольклор,  заплачки,  поминальные  песни,  песни  проводов  невесты, 
исполнители поминальных песен (плакальщица), обряды, традиции и обычаи кыргызов. 
Аннотация.    В  данной  статье  представлены  материалы  исследования  жанра  «Кошок»  (песни 
оплакивания  кыргызов)  в  фольклоре,  в  устном  народном  творчестве  кыргызов,  как  один  из  источников 
историко-этнографических  исследований.  В  статье  представлен  анализ  материалов  по  теме,  образцы 
названного  жанра,  подведены  итоги.  Исследование  образцов  данного  жанра  является  важным  источником 
для  историко-этнографических исследований. 
 
В  устном  народном  творчестве  кыргызов  наряду  с  другими  фольклорными  произведениями 
существует  особый  жанр,  именуемый  «Кошок»  или  «Кошок  ырлары».  Данное  словосочетание  с 
кыргызского на русский дословно переводится как песни оплакивания. В духовной жизни кыргызов 
кошок  развивался  вместе  с  другими    жанрами  устного  народного  творчества  и  в  то  же  время 
изначально  имел  свое  отдельное  развитие,  в  результате  которого  дорос  до  уровня  эпического 
произведения. 
В  кыргызско-русском  словаре  профессора  Константина  Юдахина  1965  года,  изданный 
издательством  «Советская  энциклопедия»  г.  Москва,  этот  термин  в  нужном  нам  значении 
переводится следующим образом: кошок – заплачка, причет (оплакивание в стихах умершего или 
невесты, когда ее отправляют в аул жениха). [5]. Однако этот термин трактуется, гораздо, шире. 
В  этнографическом,  фольклорном  отношении  кошок  –  это  устное  произведение,  содержащее 
эмоции по поводу прощания, содержащее элементы назидания, содержащее сожаления, огорчения, 
печаль,  обиду  и  досаду.  Кошок  всегда  посвящается  одной  определенной  личности,  которую  и 
воспевают  в  нем.  Кошок  один  из  основных  источников  поэтического  жанра,  возникший  из 
народных обрядов и традиций, вплетенный в народный фольклор. В песнях этого жанра, в каждой 
по отдельности, звучат мотивы большой печали, плача по безвозвратно ушедшим, хвалебные слова 
и к тем, кто покинул мир оплакивающих, и к тем, кто оплакивает, звучат проклятия к виновникам 

Известия Национальной академии наук Республики Казахстан  
 
 
   
222  
печали, мотивы невозвратности прошлого, слова назидания и от исполнителя, и от имени тех, по 
ком  печаль.  Распространителями  песен  этого  жанра  были  творческие  личности,  вышедшие  из 
народной массы, которые имели большие творческие способности в красноречии, в импровизации, 
в поэзии, музыке.  
В  периоды,  когда  происходят  деградационные  процессы  в  социально-экономической,  в 
духовной жизни людей, человек нуждается в сильной опоре. В этих случаях человек нуждается в 
реальной  силе,  власти,  в  великих  идеях,  нужны  личности,  которые  могут  управлять  процессами, 
которые  возглавят  в  кризисных  ситуациях.  Мы  можем  отметить  немало  образцов  этого  жанра, 
которые  были  посвящены  историческим  личностям,  которые  нашли  место  в  народной  памяти. 
Создатели  кошоков  это  народ,  это  природные  мастера  слова,  вышедшие  из  народа.  Именно  эти 
мастера способствовали тому, чтобы появились кошоки, чтобы они развивались, распространялись 
среди народа и сохранились в его памяти, дошли до следующих поколений. Художественный язык 
был основным инструментом кыргызских кошокчу.  
Исполнители  кошоков  назывались  кошокчу,  наделенные  особым  поэтическим  даром.  В  их 
песнях  отражались  важные  жизненные  моменты,  создавались  яркие  художественные  образы. 
Песни  исполнялись  в  определенных  голосовых  мелодиях,  иногда  песни  звучали  под 
сопровождение национальных музыкальных инструментов. Особенность кошоков состояло в том, 
что  их  содержание  зависело  от  родственных  отношений  между  исполнителем  или  заказчиком 
кошока  и  тем,  кому  посвящен  этот  кошок,  ибо  от  близости  кошокчу  (или  заказчика  кошока) 
зависел  уровень  выражения  боли  утраты,  печали,  памятования.    При  специальном  заказе 
исполнителя, заказе кошока, главный герой кошока восхвалялся особо.  
Если проанализировать кошоки, то можно узнать, кем был воспеваемый для близких, можно 
определить его место в обществе, его жизнедеятельность, его характер, его духовные ценности, его 
деяния для близких и общества. 
На основании вышесказанного можно судить об особом авторитете кошоков, об их историко-
культурном  значении,  этнофилософской  ценности,  о  факторах,  влияющих  на  их  формирование 
(географических,  этнокультурных,  социально-экономических  и  т.п.),  об  особенностях 
фольклорных  традиций.  В  этом  русле  для  кыргызов  вопросы  по  теме  кошоков  имеют  особую 
важность.  Необходимо  изучить  систему  песен  кошоков,  познать  их  форму  и  содержание,  их 
своевременное  влияние  на  сознание,  интеллект  кыргызов.  Как  показывает  история  кыргызского 
народа,  развитие  общественных  отношений,  выработка  собственных  гражданских  позиций, 
история становления государственности, то можно понять, что для кыргызов законы природы, их 
естество  всегда  были  основными,  судьбой  определялось  многое.  В  кошоках  широко  отражались 
социальное  положение  личностей,  интересы  племенных  групп,  деяния  близких,  друзей  и  врагов, 
цели  и  задачи  главных  героев  и  их  единомышленников.  У  кочевых  кыргызов  умершие  на  место 
погребения сопровождались под исполнение кошоков их близкими (жена, мать, сёстра). Траурная 
процессия  именовалась  «Каралуу  көч»  (дословно  и  в  смысловом  значении:  идущие  в  одеждах 
траурного черного цвета). Никто не мог пройти мимо или поперек этой процессии, даже враги. Во 
главе  траурной  процессии  вели  коня  покойника,  покрытого  черным  покрывалом,  на  луке  седла 
свешивались  его  камчи  (плетка,  нагайка),  боевой  лук,  клинок,  копье,  при  этом  острие  копья 
направлялось  вниз.  Символом  печали  был  конь  покойника  («Кара  ат»  -  дословно  черный  конь), 
которого вел самый близкий друг покойника или его родной брат. Все встречные перед траурной 
процессией  освобождали  путь.  По  этому  пути  прекращались  все  праздные  мероприятия, 
предпринимались  все  меры,  чтобы  освободить  этот  путь.  Женщины  вышеназванной  категории  и 
одетые в черные траурные цвета, держась обеими руками за собственный пояс,  исполняли кошок. 
Их  кони  вели  жены  старших  братьев  мужа,  пребывающей  в  трауре,  или  жены  брата  или 
родственника по отношению к пребывающей в трауре (по кыргызски в первом случае  джене, во 
втором случае абысын). Остальные участники траурной процессии шли за ними.   
В  доме  покойника,  по  мере  пребывания  прощающихся,  женщины  причитали,  пели  кошок, 
также  причитали  мужчины.  Эти  традиции  сохранились  и  сегодня.  Женщины,  принадлежащие  к 
близкому  кругу  покойника,  сидя  рядом  с  ним,  оплакивают  его  и  исполняют  кошок.  Женщины, 
пришедшие  на  похороны,  присаживаются  рядом  с  ними  и  также  оплакивают  покойника,  потом 
выходят  наружу.  Мужчины  родственники  громко  оплакивают  покойника  снаружи  и  стоя. 

ISSN 2224-5294                                                                                        Серия общественных и гуманитарных наук. № 2. 2015  
 
 
223 
Пришедшие оказать последние почести во двор, в дом покойника также входят с громким плачем. 
После похорон муллы зачитывали заупокойные молитвы. 
Как  мы  уже  говорили,  кошоки  исполняются  и  при  проводах  невесты  в  дом  жениха.  В  этом 
случае  содержание  кошока  следующее:  воспевается  ее  красота,  стройная  фигура,  ее  предки, 
родители, ее воспитанность, в каких хороших условиях, в каком достатке она росла, как ее лелеяли 
до  замужества.  Восхваляют  все  лучшее,  что  было  от  рождения  и  до  замужества.  С  печалью 
напоминают, что счастливое детство и все неги закончились, что ее дальнейшее счастье зависит от 
того  как  она  поведет  себя  в  замужестве.  Как  говорят  кыргызы  “кыз  балага  кырк  үйдөн  тыюу”  – 
девице  в  сорока  домах  запреты.  Девушка,  выходящая  замуж  отныне  должна  быть  серьезной  в 
поведении, быть терпеливой, относиться с уважением к родственникам мужа, особенно к его отцу 
и матери, братьям и сёстрам. В дом жениха невесту сопровождали жены старших братьев невесты, 
подруги.  Невесту  сажали  на  лучшего  конья,  по  узды  вела  жена  старшего  брата,  звучали  песни, 
шутки  и  смех  на  тему  свадьбы,  молодоженов.  Сопровождали  их  и  жених  с  дружками,  которые 
активно включались в веселую процессию. Сейчас многое в прошлом, многое изменилось, однако 
ряд элементов все же присутствует.  
Исторические  сведения,  эпические  произведения,  сохранившиеся  традиции  повествуют  о 
кошоках многое, по ним и изучается этот жанр устного народного творчества, фольклора. 
Наши  исследования  рассматривают  кошок  как  историко-этнографический  источник  сведений  о 
кыргызах.  Мы  произвели  анализ  кошоков,  которые  сохранились  в  различных  литературных 
памятниках,  которые  в  свою  очередь  были  записаны  как  лучшие  образцы  сказителей  кошоков  – 
кошокчу.  В  кошоках  прошлых  веков  отражены  исторические  события,  исторические  личности, 
генеалогия,  топонимические  названия.  Кыргызский  кошок  один  из  образцов  богатого  кыргызского 
фольклора,  устного  народного  творчества.  Кошок  является  феноменом  многовековой  жизни 
кыргызского  народа.  Кошок  покрывал  психологическую  потребность  кыргызов  в  моменты  утраты, 
печали и личных переживаний. Кошок, сочетая в себе поэзию, музыку, эмоции, приносил осознание 
неизбежности утрат, стабилизировал ситуацию и направлял в русло размеренного житья.  
Кыргызские  кошоки,  как  образцы  кыргызского  фольклора,  устного  народного  творчества, 
начали  изучаться  с  XIX  века.  Сегодня  мы  можем  отметить  имена  следующих  исследователей 
кыргызского фольклора: К. Мифтаков, К. Рахматуллин, М. Богданова, А. Тайгуронов, З. Бектенов, 
Т.  Байжиев,  Ж.  Таштемиров,  С.  Мусаев,  С.  Закиров,  К.  Артыкбаев,  А.  Акматалиев,  С. 
Егембердиева, А. Токомбаева. 
Тематика кыргызских кошоков делится следующим образом: посвященные младенцам, детям, 
посвященные  женщинам,  посвященные  мужчинам.  Кроме  этого,  кошоки  разделяются  по 
возрастам:  посвященные  детям,  посвященные  молодухам,  посвященные  зрелым  женщинам, 
посвященные  пожилым  женщинам,  соответственно  посвященные  мужчинам  разных  возрастов  – 
сыну,  отцу,  аксакалу  (белобородый  старейшина).  В  научной  литературе  дается  следующее 
деление:  «Плач  девушки,  утратившую  мать»,  «Плач  девушки,  утратившую  родителей»,  «Плач 
женщины, утратившая брата», «Плач женщины, утратившая младшего брата мужа», «Плач матери 
по утрате сына», «Плач по убиенному», «Плач девушки, утратившая сестру», «Плач вдовы» и т.д. 
[1]. Вышеназванные виды кошоков исполнялись в основном женщинами
Особенность кошоков состоит в том, что они в ряде случаев повествуют и религиозные устои, 
различные  поверья.  В  кошоках  можно  было  услышать  различные  размышления  на  жизненные 
ситуации, художественные фантазии, жизненные положения, родоплеменные данные, социальные 
данные, территориальные данные.  
При  изучении  и  исследовании  кошоков  Джалал-Абадской  области  (южный  регион) 
Кыргызской Республики отмечены моменты про загробную жизнь покойного, которые отражают 
былые поверья местного населения, к примеру: 
Прошлогодняя трава зацвела, Мать мою, Батму позвала.  
Черемуха цветет, Меня за ними зовет. 
Чтобы я в землю легла, С ними вместе была. [3, 2003]. 
В другом примере можно услышать следующее: 
Сядешь на рыжего коня, 
Любовь моя, рай в красных цветах
Не задеть твоей ладони – зацветут, 

Известия Национальной академии наук Республики Казахстан  
 
 
   
224  
Пред тобою упадут, 
Семь рядов райских цветов.
 [1, 2008]. 
Хотим  отметить,  в  древних  Орхоно-Енисейских  текстах,  относящихся  к  VI-VII  века  нашей 
эры,  оставленные  на  могилах  древних  енисейских  тюрков  (предков  кыргызов),  многие  надписи 
относятся к ранним образцам жанра кошок. Приведем для примера надпись на памятнике №10 у 
озера Ынанчы-Ча (повященная Уграчу, Енисей): 
В белой юрте царицу, сына и дочь, 
Беку, друзьям оставил. 
В сорок три отделился я, 
Ынан Уграч.
 [2, 63].  
Это  первые  образцы  по жанру  кошок. Через  призму  смерти  повествуют  о  жизни  покойника. 
Средневековые эпитафии и сегодняшние надписи на надгробных камнях, по сути, одинаковы, хотя 
в  древних  -  песни-плачи,  а  в  современных  -  биографическая  информация или  памятные  слова  от 
имени  близких.  В  этом  русле  мы  хотим  сказать,  что  жанр  кошок  и  сегодня  присутствует  на 
надгробьях кыргызов. По содержанию они сходятся с эпическими текстами, например: 
Столица твоя – город Аксы, Имя твое славное - Кенеш – совет; 
Жеребенок мой, из всех городов, Ты выбрал Бишкек, 
В пятнадцать лет ты повзрослел, В тридцать пять ты возмужал, 
В сорок лет  Аллах к себе призвал.
 [2, 2003]. 
Исследуя  жанр  кошок  в  историческом  плане,  в  этно-генеалогическом  плане,  приведя 
соответствующие  примеры,  мы  можем  сказать,  что  древние  тюркские  кошоки,  кыргызские  кошоки 
прошлого и современные кыргызские кошоки имеют много сходств. Эпоха зарождения жанра кошок 
начиналась  вместе  с  эпическими  произведениями  прошлого,  их  зарождение  засвидетельствовали 
древние надписи на камнях. Тексты, посвященные историческим личностям, остались в памяти народа. 
Однако,  постепенно  жанр  кошок  терял  свое  значение,  терял  значение  вместе  с  исчезновением 
отдельных национальных традиций, с утратой образцов устного народного творчества. Но сказать, что 
этот  жанр  совсем  исчез  из  жизни  кыргызов,  нельзя.  Не  как  прежде,  но  он  существует.  Все  еще  на 
кыргызских  похоронах  можно  услышать  кошоки  из  уст  кыргызских  женщин,  немало  матерей 
провожая  дочь  замуж,  нет-нет  да  всплакнут,  напевая  кошок.  Может  быть,  они  уже  не  такие 
художественно богатые, может быть не такие мелодии, может быть не таким богато содержание, но 
они  еще  существуют,  сохраняют  основные  характеристики.  Это  можно  увидеть  в  селах  Джалал-
Абадской области Кыргызской Республики, в семьях, пришедших в города из сел.  
Кыргызский народ один из древнейших народов, который в течение двадцати трех веков хранит 
свое  самоназвание,  свою  культуру,  традиции.  Поэтому  можно  сказать,  что  жанр  кошок  тоже  имеет 
свою  историю  многовекового  развития.  Жанр  кошок  также  был  зарожден  много  веков  назад  из 
жизненных ситуаций, когда предки кыргызов испытывали горе и печаль по разным утратам, когда они 
осознавали  неизбежность  судьбы  и  продолжение  жизни  в  любых  ситуациях,  когда  им  была  нужна 
духовная  опора.  Печаль создавала тексты и мелодии песен жанра кошок. Как уже было отмечено, в 
основном кошок создается и исполняется женщинами, они и поэты, они и композиторы. Но так было и 
бывает не всегда. В отдельных горных районах Джалал-Абадской области были отмечены факты, когда 
кошок вместе с женщинами исполняли и мужчины. Правда, не в помещении с покойником, а снаружи, 
стоя рядком. Традиции в разных регионах имеют свои отличия. 
 
В отдельных местах для усопшего ставят юрту. Если это женщина, то тело располагают с 
левой  стороны  («эпчи  джак»  -  женская  половина),  если  мужчина,  то  тело  располагают  с  правой 
стороны («эр джак» - мужская половина). Женщины ближнего родства оплакивают его сидя рядом 
с ним, обратив взор на усопшего или на место, которое расположено напротив входа в юрту – төр 
(у кыргызов почетное место). При этом они сидят спиной к входящим в юрту, к тем, кто подходит 
к дверям юрты. Кошок исполняется одной из женщин, иногда они чередуются, остальные громко 
оплакивают усопшего. Мужчины располагаются снаружи, однако, в разных местах по-разному. На 
севере  Кыргызстана  мужчины,  обычно  плачут  у  передней  стенки  юрты,  спиной  к  людям, 
пришедшим  почтить  усопшего.  На  юге  Кыргызстана  мужчины  выстраиваются  в  коридор  перед 
входом юрты и плачут обратив взор к пришедшим.  

ISSN 2224-5294                                                                                        Серия общественных и гуманитарных наук. № 2. 2015  
 
 
225 
Если  кошок  никто  не  поет,  то  кыргызы  говорят  «өлүк  шааниси  болбой  калды»  -  усопшего 
проводили  не  по  обряду.  Возмущаются  родственники  и  те,  кто  пришел  проводить  усопшего  в 
последний путь.  
В  целом,  у  кыргызов  было  обязательным  громко  оплакивать  усопших,  плакать  навзрыд, 
поднимать настоящий женский вой, ибо надо было громогласно заявить соседям, родственникам и 
всем  в  округе,  что  в  этом  доме,  в  этой  семье  большое горе,  утрата  и  печаль.  Только  после  этого 
начинались  приготовления  к  траурным  мероприятиям,  к  похоронам.  Проводы  усопшего  в 
последний  путь  должны  были  происходить  с  должным  уважением,  необходимо  было  проявить 
дань  уважения  согласно  всем  традициям.  Кошок  это  то,  что  было  обязательным  в  этом  случае. 
Именно  кошок  должен  был  подчеркнуть  важность  момента,  значение  усопшего  для  семьи  и 
общества,  надо  было  отметить  невосполнимость  утраты,  надо  было  показать  истинный  уровень 
горя и печали. Все окружение должно было быть  пропитано этим, даже воздух. В древнем эпосе 
кыргызов «Манас» имеется такой эпизод, который ярко раскрывает этот момент: 
Плакали березы и ивы, 
Все, что создано природой, 
Слезы источали и камни, 
Вселенная была в печали, 
Ночь молчала, мир был тяжел, 
Богатырь наш славный ушел.
 [3, 304]. 
Актуальность  кошока  в  момент  исполнения  была  очень  высока.  Это  осознавалось  как 
основной долг, достойно оплакивать покойного было обязательным. В этом плане кыргызы очень 
ценили и ценят кошок. 
Кошок является самым древним образцом устного народного творчества. Даже эпос «Манас» 
является порождением жанра кошок. В эпосе «Семетей» (часть трилогии эпоса «Манас», Семетей - 
сын  богатыря  Манаса)  есть  такая  часть,  которая  именуется  «Плачь  Каныкей»  (Каныкей  –  мать 
богатыря Семетея). В этом кошоке описывается и прошлая жизнь народа, его героические события, 
говорится  об  их    неповторимости.  Известные  в  прошлом  кыргызские  поэты-сказители  Джайсан, 
Токтогул тоже оставили немало кошоков. По ним можно судить, что кошоки создавали не только 
для женского исполнения. Народная поэма «Карагул ботом» (сын мой Карагул, верблюженок мой) 
принадлежит  к жанру  кошок.  Орхоно-Енисейские  письменные  памятники,  как  отметили  те же  З. 
Бектенов и Т. Байджиев, тоже являются кошоками, песнями назиданиями.  
Аллегория,  иносказания  получили  широкое  развитие  в  кыргызском  языке.  Такое  жизненное 
явление,  как  смерть,  нуждалось  в  иносказании,  в  аллегории.  Необходимо  было  психологически 
подготовить  тех,  кого  оповещали  о  смерти  близкого,  после  чего  можно  было  сказать  об  утрате 
напрямую.  Легендарный  сказитель  Кет  Бука  таким  образом  сообщил  Чингисхану  о  смерти  его 
сына Джучи. Его сказание дошло до наших дней. Это ярчайший образец кошока такого типа
В один обхват бунчук на знамени, 
Сказочный скакун ушел, мой хан луноподобный, 
С насеста улетел кречет, мой хан луноподобный, 
Золотые подковы, серебряный гвоздь, 
Легендарный скакун ушел, мой хан луноподобный, 
С возвышенности Золотой Орды, 
Слетел соловей, мой хан луноподобный,
 [1, 20]. 
Через иносказание кошокчу пытался смягчить гнев Чингисхану, оградить себя от мгновенного 
гнева и наказания, как вестника смерти. По традициям тех времен за плохую весть отрезали язык 
или  казнили.  В  данный  момент  Кет  Бука  проявил  большое  мастерство.  Иносказание,  загадка 
выступили  психологическими,  художественными  инструментами  печальных  известий,  которые 
исподволь  подготовив  Чингисхана,  дают  возможность  ему  самому  постепенно  осознать  утрату 
старшего сына - Джучи.  
Кыргызы также искусно использовали аллегорию, иносказание в своих кошоках, например: 
Смерть не даст повременить, никогда, 
С богом и пророком дружит она, 
Раб божий должен покинуть этот мир, 
Чтобы уйти в иной, 

Известия Национальной академии наук Республики Казахстан  
 
 
   
226  
За тобой придет, ангел смерти Азраил, 
Останешься ты один, у серой, туманной горы, 
За тобой не придем уже мы, 
Серая глина могилу покрыла, 
Из нее не вырвем тебя
 [2, 2003]. 
Этот кошок также возвещает о неизбежности судьбы, что такова жизнь, смерть естественный 
итог, утра невосполнима. 
До  Октябрьской  революции  жанр  кошок  был  очень  распространен  у  кыргызов.  Известный 
казахский  ученый  Чокан  Валиханов  в  свое  время  сказал,  что  кыргызский  народ  духовно  очень 
богат,  у  них  есть  неповторимые  традиции  и  обряды,  которые  весьма  отличаются  от  других.  К 
примеру,  их  проводы  усопших  отличаются  проявлением  особого  уважения  и  почета,  обрядами, 
памятными  мероприятиями,  долгими  приношениями  молитв.  Жанр  кошок  существует  и  в 
фольклоре, в устном народном творчестве таджиков, туркмен, узбеков, казахов. 
Кошоки, которые сохранились в народной памяти, во многих случаях посвящены известным в 
прошлом лицам: батырам, поэтам и певцам, власть имущим, легендарным личностям. Особенность 
жанра кошок в том, что он раскрывает бренность этого мира. 
Кыргызы  кочевники  издавна  бережно  относились  к  лучшим  образцам  жанра  кошок,  многие 
творения  сохранились  в  народной  памяти.  Это  подтверждают  соответствующие  исследования, 
собранные  историко-этнографические  материалы.  Сохранившиеся  материалы  позволяют  еще  раз 
оценить  духовное  богатство,  культуру  кыргызов,  восхищаться  памятниками  устного  народного 
творчества  –  кошоками.  Необходимо  продолжить  изучение  этого  жанра,  проводить 
дополнительные исследования, найти и сохранить еще существующие образцы. 
Имеющиеся материалы позволяют убедиться в том, что жанр кошок появился еще в древние 
времена,  этот  жанр  нашел  особое  место  в  устном  народном  творчестве,  в  обрядах  и  традициях. 
Кошок  получил  развитие  от  простой  песни  до  эпических  произведений.  Кошок  еще  одна 
возможность изучать историческое развитие кыргызов, становление их национальной культуры. 
Подводя  итоги,  скажем,  что  в  своем  прикладном  значении  и  конечном  варианте  кошок  это 
отражение идеального образа личности. Именно это свойство и позволило сохранить информацию 
об  исторических  лицах  и  событиях.  Кошоки  являются  важными  источниками  историко-
этнографических исследований. 
 


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   40


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет