Наш главный работодатель населениежүктеу 3.54 Mb.
Pdf просмотр
бет11/11
Дата24.03.2017
өлшемі3.54 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

 

.

 

- 

 

- 

 

- 

 

  

 

 -

 

.

      

   


13

 


23 (9576) 31 

 2013 

E-mail: Gazeta_vesti@mail.ru

      


   

14

14Ñòàðòîâûé êîðì äëÿ ïòèöû 

(ðîññèéñêèé). Äîñòàâêà.

Ïðèâåçó óãîëü, äðîâà, 

îáðåçü.


. 2-25-60, 8-777-276-92-53.

 «

  

   


» 

 

- 

 

    

 

  

 

- 

 2013-2014 

-

 

: 

 11 


 

 

  

 

-:

- «


», 

 

 2  6 

-

. 

 9 


 

 

  

 

- «-

», 


 

 1 


 

10 


.

 

  

-

    12 188 

   


   

-

 2  

 

    

 -

 

  

 

 .

 

: 

 -086,

  

 

  

(

);- 2 

 3*4 


;

 

   

-

. 

 

 12019226 

, 36 ,

: 8(71531)2-19-81.

 

    .   . 

 42 « », 

 4, 

 414 


: 8 (715) 2  49-26-66, 50-18-58,  «

 

»  

  

   ( . 

)

 

 ()

 

   

 (

 

 

 5  

 

 - 3,5 ): 

-

,         - ,              - 

,        - 

-

,                  - ,             - 

,          - 

 -   

,    - 


 

,    - 


 

.

  

 (

 

 

 - 2,5 

):

,                   - ,                - 

,        - 

   

,,          - 

.  


 

 

.  

   

   

 

   

 

 

 .

 

 .

 

 :  . 

 :  .,  . 

, 1.  


, 1.  


 «

 L

» «

 L

» 

 

  

ã. Êàðàãàíäà:

ð-ç Øóáàðêîëü - 8200 òã/ò

ð-ç Øîïòûêîëü - 6500 òã/ò

Ýêèáàñòóçñêèé - 5500 òã/ò

 

. 2-02-33. 

. 2-02-33.

 

 

  «

»

 2-  2013 

   


        

!

  

 

 : 6 

 - 1050 


;

 3 


 - 525 

.

 !

   

   


   15

15

23 (9576) 31  2013 

E-mail: Gazeta_vesti@mail.ru

 

    

   Îïòîâèêàì ñêèäêà

. 2-18-99 (  19.00 

), 8-777-978-40-44.

. 2-18-99 (  19.00 

), 8-777-978-40-44.

 

 «

-»

 

   Øóáàðêîëü - 8200 òã/ò.Ýêèáàñòóç - 4900 òã/ò.

Òåë. 2-27-16.

Òðåáóåòñÿ âîäèòåëü íà 

ÇÈË-130 êàòåãîðèé «Ñ», «Å».

Òåë. 8-705-623-14-78.

 

" -" -


"    

 

  65000 

  -

 150   - 600   - 150000  ., 

 

- 

   

  

   


 

 

 -

 

    

.

  

  

   


 

 -

    

;

  

  

   


 

 

-   

  

 

   -

 

. 

 

  

  583, 585, 750 

  -4  

 Òåë. 8-715(2)-502-005.

 «

» «

»

Ïðèíèìàåì çàÿâêè íà Ïðèíèìàåì çàÿâêè íà 

áàíêåòû: ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ-

áàíêåòû: ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ-

ÏßÒÍÈÖÀ - ÑÊÈÄÊÀ - 15 %.

ÏßÒÍÈÖÀ - ÑÊÈÄÊÀ - 15 %.

Âåñü èþíü ïðè çàêàçå 

Âåñü èþíü ïðè çàêàçå 

áèëüÿðäíîãî ñòîëà íà 1 ÷àñ 

áèëüÿðäíîãî ñòîëà íà 1 ÷àñ 

- 30 ìèíóò â ïîäàðîê!

- 30 ìèíóò â ïîäàðîê!

(êðîìå âûõîäíûõ).

(êðîìå âûõîäíûõ).

. 5-26-98

. 5-26-98

!

!

 «

»

, 16. 

. 2-00-89, 

8-777-471-72-08, 8-705-890-14-66.

   

 

  

 

 

  

 

().


   

16

1623 (9576) 31 

 2013 

E-mail: Gazeta_vesti@mail.ru

 

   

 

 

 

 

 

 

8807-  

 

 

 

 

 

 30.11.2007  

 

 

 

  

-

 

 

 

   

     

 

-

 

 “

”, 

   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 2-17-80.

-

.  . 

.

-

 

.  .  “

 “

”.

 

-   

   

 

 “

”, 

    

-

 

 “

 

”,  

.  . 

-

, 34 “ ” 

 4330

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

 

-

 

 

 

 

:150800 

., 

 

 

,  . .  . 

, 13.  

./

 2-15-21,  2-28-35, 2-18-64.  

 

-

: 634363. Email: Gazeta_vesti@mail.ru

 

 «

» 

:

;;

; 

 

 

-

.

 

  

!

  

 

 

.

.  . 

, 13 

(

 

), 

. 2-21-67.

    

  

.

. 8-705-890-38-76, 8-705-662-28-68, 8-777-083-80-65. Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет