Наш главный работодатель населениежүктеу 3.54 Mb.
Pdf просмотр
бет5/11
Дата24.03.2017
өлшемі3.54 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

ÑÎÂÅÒ ÂÅÒÅÐÀÍΠ

 ÄÅÉÑÒÂÈÈ

 

Îäíèì èç ãëàâíûõ íàïðàâëåíèé íðàâ-

ñòâåííîãî âîñïèòàíèÿ 

øêîëüíèêîâ ÿâëÿåò-

ñÿ ïðèâèòèå óâàæè-

òåëüíîãî îòíîøåíèÿ ê 

ñòàðøåìó ïîêîëåíèþ – 

ëþäÿì, ÷üå äåòñòâî, þíîñòü è çðåëîñü ñî-

âïàëè ñ âîåííûì ëèõîëåòüåì. Âñå ìåíüøå 

è ìåíüøå îñòàåòñÿ âåòåðàíîâ âîéíû è èõ 

âäîâ – âðåìÿ áåðåò ñâîå. Íî êàê õî÷åòñÿ, 

÷òîáû îíè îñòàâàëèñü íàäîëãî â ñòðîþ, à 

äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìû çàáîòà è âíèìàíèå 

ìëàäøèõ.

 

  

 

  

  

 

«-

», 


 

 

-,   

 

  

  

 

  « 

-

»  

  

 

  

  

 – 


-

 

 -

  

 

  

  

   

 

    


 

  

 -

 

  

  

 

  

 

  

- 

 

  

 

  

 

  

-

 -

    

  

-

  

  

 

  

 

-   

 -

  

    

 

  

 

 -

   


   

-

    

 

  

  

 

  

  

  

 

  

  

 

- 58 

  

--

  

   


-

   


 

   


 

- 

  

 

- 

  

 

 ÒÐÓÄ ÄËß ÍÅÃÎ – 

    ÌÅÐÈËΠ

ÆÈÇÍÈ

 

  

  13


 

 

  

  

 

  

- 

 

  

 

    

 

  

 

  

    

-

    

  

- 

 

    

    -


 

 

  

. 

 

    


 

 

    


 

-

  

 

 

  

    

-

  

 

  

  

 

 «

 

»  

-

  

-

    


 

 

  

- 

  

 

  

 

,    

- 

-

  

  

 

,    

 

  

  

 

 -

  

 

  

    

 

86  

 

- 

 -

,   22   38 

-

  

  

 

    

    

 

- 

  

 

  

  

   


-

 

 -

 

  

 -

 

  

 -

 

  

,   


 

  

 

  

  

- 1956 

- 

 

  

    

- 

  

.   

-

  

 

 17  

 

  

  

 

- 

-

    

  

-

  

   «

 

»,  

 1969 


 

 

 «-

 

»,  

1992 


 

 

- 

 

.  . -

 

  

 

  

-

  

 

    

 

   

  

 

- 

 

   

 

  

 

  -

 

  

 

  

.   


-

  

 

–  

 

  

  

 

.  .  

 

  

,     


  

 

  

  

  

 

  

  

 

  

  

 -

  

 

    

 

  

 

  

  

 – 


 

,   


 

 

 -

 

   -

  

  

  

  

-

  

  

   


 

  

-

  

  

-

   

-

   

 

  

 

 -

  

   


 

- 

  -

 

   

 

  

 

 -

 

  

  

 

  

 

.

.

68 ëåò ïðîøëî ñ òåõ ïîð, êàê çàêîí÷èëàñü 

ñòðàøíàÿ âîéíà, óíåñøàÿ ìèëëèîíû æèçíåé è 

ñëîìàâøàÿ ìíîãî ÷åëîâå÷åñêèõ ñóäåá. Íèêòî íå 

ñ÷èòàë ïîäâèãîì òðóä è òåðïåíèå æåíùèí òûëà, 

êîòîðûå òðóäèëèñü çà äâîèõ è ïåðåæèâàëè çà 

áëèçêèõ, óøåäøèõ íà ôðîíò, ðàñòèëè äåòåé, áå-

ðåãëè ñåìåéíûé î÷àã. 

6

6

23 (9576) 31  2013 

E-mail: Gazeta_vesti@mail.ru

Вести   


Вести   

Вести   


 

 

  

 

- 

 

 24  2013 

   184 


«  

 

  

 

  

 

  

-

 »

 

  

 21-1, 43-1 

 

 

  24 

 1998 


  «  

 

 » 

 

  

 

--

 

 :

1. 


 

 

  

 

  

 

 -

 

  

.

2.  

 

  

 

- 

 

  

 

  

-

 -

 

   . .

3. 


 

 

    

 

 .

   

 

 

 

 

 

-

 

 

 24 

 2013 

 

 184 

 

 

 

 

 

 

 

-

  

1) 


 

 

  

 

--

 

  01 

 2012 


 

 260 «


 

 

  

 

  

» (


   

 

  

 

  

 

 13-9-160,  10 

 2012 


   

-

  «

 

», «»);

2) 


 

 

  

 

--

 

  01 

 2012 


 

 261 «


 

 

  

- 

 

 « 

 

- 

 

» (   

 

- 

 

  

 

  

13-9-162, 

 3 

 2012 


   

 

 «

 

», «»);

3) 


 

 

  

 

- 

 

 01  2012 

 

 262 «

 

  

 -

 

  «

 

 -

 

  

 

- 

» (


   

 

 -

 

  

 

  13-9-163, 

-

 17  2012 

   


 

  «


 

», «


»);

4) 


 

 

  

 

--

 

  01 

 2012 


 

 263 «


 

 

  

» (


-

   


 

 

 -

 

  

 

 13-9-161,  12 

 

2012    

 

 « 

», «


»);

5) 


 

 

  

 

--

 

  380 

 22 


 2012 

 

« 

 

  

 «

- 

 

  

 

-     

    

 

  

 

» (   

 

  

 

  

 

 1887,  19 

 2012 


   

 

 « 

», «


»);

6) 


 

 

  

 

--

 

  381 

 27 


 2012 

 

« 

 

  

 

- 

 «

  

 

  

-   

-

  

» (


   

 

  

 

  

 

 1891, -

 26 


 2012 

   


 

 «

 », «

»);


7) 

 

  

 

 -

-

  

 382 


 22 

 2012 


 

«

  

 

  

-

   «

 

  

» 

(   

 

  

 

  

 

 1892,  19 

-

 2012    

 

 « 

», «


-

»);


8) 

 

  

 

 -

-

  

 01 


 2012 

 

 441 «   

   


 

 

 -

 

  01 

 2012 


 

 260 «


 

 

  

 

 -

 

» (   

 

- 

 

  

 

  1920, 

 9 


 2012 

   


 

 «

 », «

»);


9) 

 

  

 

 -

 

  455 

 18 


 2012 

  «


 

 

  

 

« 

 

      


-   

  

   


 

 

  

- 

 

  

  

   


 

 

  

  

» (


   

 

- 

 

  

 

  1958, 

 30 


 2012 

   


 

 

« 

», «


»);

10) 


 

 

  

 

--

 

  30 

 2012 


 

 472 «  


 

   


 

 

 -

 

 -

 

  01 

 2012 


 

 263 «


 

 

  

» (


   

 

 -

 

  

 

  1984, 

-

 14  2012 

   


 

  «


 

», «


»);

11) 


 

 

  

 

--

 

  30 

 2012 


 

 477 


«

 

  

 

  «-

 

    

 

 » (

-

    

 

 -

 

  

 

 1984,  10 

 

2012    

 

 « 

», «


»); 

12) 


 

 

  

 

- 

 

 7  2012 

 

 483 «

 

  

 -

 

   «

 

    

 

  

 

- 

» (


   

 

- 

 

  

 10 


-

 2012 


 

 1988, 


 28 

 2012 


   

 

 « 

», «


»);

13) 


 

 

  

 

--

 

  6 

 2012 


 

 560 « 


 

 

  

   


 

 

  

» (


 

 

  

 

 -

 

  

 2042, 


 11 

 2013 


   

 

 « 

», «


»);

14) 


 

 

  

 

--

 

  12 

 2012 


 

 563 


«

 

  

 

   «

 

    

 -

   


 

 

  

 

  

  

   


 

 

» (   

 

- 

 

  

 

  

2102, 


 15 

 2013 


   

 

 «

 

», «»); 

15) 


 

 

  

 

--

 

  12 

 2012 


 

 564 


«

 

  

 

   «

 

  

 

  

(

 7  

    

 

-» (

   


 

 

- 

 

  

 

 2104,  

15 


 2013 

   


 

 «

 », 

«

»); 16) 

 

  

 

 -

-

  

 12 


 2012 

 

 565 «

 

  

 

    

 

  

 

» (-

   


 

 

 -

 

  

 

 2111,  22 

-

 2013    

 

 « 

», «


»); 

17) 


 

 

  

 

--

 

  12 

 2012 


 

 566 


«

 

  

 

    

   


» (

   


 

 

  

 

  

 2110, 


 8 

 2013 


   

 

 « 

», «


»); 

18) 


 

 

  

 

--

 

  12 

 2012 


 

 567 


«

 

  

 

 «-

 

 » (

   


 

-

  

 

  

 

 2103, 

 15 


 2013 

   


 

 

« 

», «


»); 

19) 


 

 

  

 

--

 

  27 

 2012 


 

 589 


«

 

  

 

  «-

 

  

   


 

   


-

 

  

 » 

(

    

 

  

 

  

 2160, 


 1 

 2013 


   

 

 « 

», «


-

»); 


20) 

 

  

 

 -

  

 22 


 2013 

 

 16 «   

   


 

 

 -

 

  01 

 2012 


 

 260 «


 

 

  

 

 -

 

  

 

» (-

   


 

 

  

 

  

 2179, 


 8 

 2013 


   

 

 « 

», «


»); 

21) 


 

 

  

 

- 

 

 01  2013 

 

 29 «

 

  

 

   -

 

 » (

   


 

-

  

 

  

 

 2217,  22 

 2013 


   

 

 «

 

», «»).
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет