Научно-технический журнал «вестник алматинского университета энергетики и связи»жүктеу 11.77 Mb.
Pdf просмотр
бет18/24
Дата21.03.2017
өлшемі11.77 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   24

1

0

 ?????? ???????? ???????

?????? ??????? ??????? ????? ????? 

???????  ????????  ??????????  ?????  ??-

??????. ?????? ?????????? ??????????? 

??????? ?????? ?????? ?????????????? 

??????? ?????? ???. ???-??? ???????? 

??? ??????? ??????? ?????? ???? ?????. 

??????  ???????  ????????  ??????  ??? 

?????? ????? ???? ????? ??? ?????, ?.?.?. 

???????  ?????  ??????.  ??????,  ?????-

?????  ????????  ??????????  ???????? 

????????? ??? ?????? ??? ??? ??????? ??-

????: ?????????? ???????????? ?????? 

???????? ???? ?????? ?????????? ?????? 

?????? – ?????????? ??????? ???? ????? 

??? ???????? ????. 

???-??? 

?????? 


??? 

??? 


???? 

????????? 

???????? 

???? 


??????????????? 

?????? 


????? 

???????? ????. ??????, ??????? ???????? 

???????????  ?????  ????  ????????? 

???????????  ??????????  ??????  ??-

???  ??????.  ???  ????????  ?????? 

???  ?????????  ???????  ???  ????  ?????? 

??? ?????????? ????? ????? ????? ?????? 


60

 

1-сурет   

Бір  не  к?п  арналы  ж?йеге  енуші  лек  е?  ?арапайым  болып,  ат?арылу 

уа?ытыны?  ?лестірілуі  к?рсеткіштік  болса,  онда  шы?ушы  лек  те  е?  ?арапайым 

болатын  к?рінеді.  Ал,  ат?арылу  уа?ыты  к?рсеткіштік  ?лестірілуге  ба?ынбайтын 

болса, бір арналы Б?Ж-дан шы?атын лекті? е? ?арапайым еместігі былай т?рсын, 

тіпті  со??сері  шектелген  лек  те  болмайды,  оны?  интервалдары  -  ?зара  т?уелді 

шамалар.  Біра?  к?біне  б?л  т?уелділік  ?лсіз  болады  да,  шы?ушы  лекті  белгілі 

д?режеде жуы?тап рекурренттік лек деп санау?а болады. 

Енді 

k

 ?ызмет  к?рсету ??ралы (арнасы) ж?не кезекте m

 орны бар Б?Ж-ны 

?арайы?.  Ж?йедегі  талаптар  саны  ?ай  уа?ытта  да 

?

?m

?

-нен  артпайды.  Ж?йе 

ахуалдарыны?  саны, 

m

k

A

?

  ахуалы  схеманы?  со??ы  буыны  болады.  Б?рын?ыша ж?йеге  тапсырыстытарды?  жітілігі 

?

  е?  ?арапайым  легі  енеді  ж?не  ат?арылу уа?ыты  параметрі 

?

  болатын  к?рсеткіштік  за?  бойынша  ?лестірілген  деп есептейміз. 

М?релік ы?тималды?тар 

?

?

??

?

?1

0

10

0

01

!

!,

,

...,

1

!,

,

...,1

!

??

?

??

?

??

?

??

?

??

?

??

?

??

?

??

?

??

?

??

?

??

?

??

?

mk

i

k

i

r

r

k

r

k

i

i

k

k

k

i

P

m

r

P

k

k

P

k

i

P

i

P

?

??

?

??

   


 

(1) 


формулаларымен аны?талады [4]. Егер жа?а  тапсырыс т?скенде ж?йеде  б?рыннан 

m

?

  (ат?арылуда k

  ж?не  кезекте m

)  талап  бар  болса,  онда  келген  тапсырыс 

?айту?а м?жб?р болып, жо?алады. Б?л о?и?аны? ы?тималды?ы 

P

?айту


m

k

m

k

k

P

?

??

!

0Кезекті? орташа ?зынды?ы 

?

?

??

?

??

?

??

?

??

?

??

?

??

?

??

?

??

?

??

?

???

?

???

?

??

?

??

?

??

?

??

?

??

?

?1

2

11

m

1m

1

rr

1

1ж

-

1ж

-

жж

m

m

k

k

k

k

m

k

m

k

P

k

P

P

r

?

??

?К?п арналы Б?Ж-ны? ж?мысын та?ы бір мысалды? к?мегімен саралайы?. 

????:  1.  МАИ  ?осы  жанында  ?ш  автоинспектор  ж?к  машиналары 

ж?ргізушілеріні?  жол  пара?тарын  тексеруде.  Инспекторларды?  кем  дегенде  біреуі 

бос  болса,  ?тіп  бара  жат?ан  ж?к  к?лігі  то?татылады,  болма?ан  жа?дайда  к?ліктер 

то?тамай  ?те  береді.  Ж?к  машиналары  легі  е?  ?арапайым,  жітілігі  минутына  бір 

автомобиль.  Инспекторды?  жол  пара?ын  тексеруіні?  орташа  уа?ыты  5  минут. 

Ж?ргізушілерді? ?андай б?лігіні? жол пара?тары тексерілмейді? ????: ?ш арналы ?айтулы (кезегі жо?) Б?Ж бар деп есептеуімізге болады. 

Ену  легіні?  жітілігі 

?

?

??

?

??

???

????

1

?,  бір  «??ралды?»  ат?ару  жылдамды?ы 

5

1?

?

 (пара?/мин), ж?ктеліс коэффициенті 

5

??

3?

k

 бол?анда ?айту ы?тималды?ы [3]: 

1-????? 

???  ??  ???  ??????  ??????  ????? 

???  ??  ?????????  ?????,  ???????? 

????????? ??????????? ???????????? ???-

??,  ????  ???? ??  ???  ??  ??  ????????? 

??????? ????????. ??, ???????? ?????? 

????????????  ?????? ??????  ??????????? 

?????,  ???  ??????  ???-???  ??????? 

??????  ??  ?????????  ????????  ????? 

??????, ????? ???????? ????????? ??? ?? 

????????,  ????  ????????????  -  ????? 

???????  ???????.  ?????  ??????  ??? 

?????????? ????? ?????? ??, ?????? ????? 

???????  ????????  ???????  ???????????? 

??? ??? ??????? ??????.

????  k  ??????  ???????  ?????? 

(????? ?) ???? ??????? m ???? ??? ???-

??  ????? ??.  ????????  ????????  ???? 

???  ????? ??  ??  (k+m)-???  ????????. 

????  ??????? ?????  ????, 

 

1-сурет   

Бір  не  к?п  арналы  ж?йеге  енуші  лек  е?  ?арапайым  болып,  ат?арылу 

уа?ытыны?  ?лестірілуі  к?рсеткіштік  болса,  онда  шы?ушы  лек  те  е?  ?арапайым 

болатын  к?рінеді.  Ал,  ат?арылу  уа?ыты  к?рсеткіштік  ?лестірілуге  ба?ынбайтын 

болса, бір арналы Б?Ж-дан шы?атын лекті? е? ?арапайым еместігі былай т?рсын, 

тіпті  со??сері  шектелген  лек  те  болмайды,  оны?  интервалдары  -  ?зара  т?уелді 

шамалар.  Біра?  к?біне  б?л  т?уелділік  ?лсіз  болады  да,  шы?ушы  лекті  белгілі 

д?режеде жуы?тап рекурренттік лек деп санау?а болады. 

Енді 

k

 ?ызмет  к?рсету ??ралы (арнасы) ж?не кезекте m

 орны бар Б?Ж-ны 

?арайы?.  Ж?йедегі  талаптар  саны  ?ай  уа?ытта  да 

?

?m

?

-нен  артпайды.  Ж?йе 

ахуалдарыны?  саны, 

m

k

A

?

  ахуалы  схеманы?  со??ы  буыны  болады.  Б?рын?ыша ж?йеге  тапсырыстытарды?  жітілігі 

?

  е?  ?арапайым  легі  енеді  ж?не  ат?арылу уа?ыты  параметрі 

?

  болатын  к?рсеткіштік  за?  бойынша  ?лестірілген  деп есептейміз. 

М?релік ы?тималды?тар 

?

?

??

?

?1

0

10

0

01

!

!,

,

...,

1

!,

,

...,1

!

??

?

??

?

??

?

??

?

??

?

??

?

??

?

??

?

??

?

??

?

??

?

??

?

mk

i

k

i

r

r

k

r

k

i

i

k

k

k

i

P

m

r

P

k

k

P

k

i

P

i

P

?

??

?

??

   


 

(1) 


формулаларымен аны?талады [4]. Егер жа?а  тапсырыс т?скенде ж?йеде  б?рыннан 

m

?

  (ат?арылуда k

  ж?не  кезекте m

)  талап  бар  болса,  онда  келген  тапсырыс 

?айту?а м?жб?р болып, жо?алады. Б?л о?и?аны? ы?тималды?ы 

P

?айту


m

k

m

k

k

P

?

??

!

0Кезекті? орташа ?зынды?ы 

?

?

??

?

??

?

??

?

??

?

??

?

??

?

??

?

??

?

??

?

???

?

???

?

??

?

??

?

??

?

??

?

??

?

?1

2

11

m

1m

1

rr

1

1ж

-

1ж

-

жж

m

m

k

k

k

k

m

k

m

k

P

k

P

P

r

?

??

?К?п арналы Б?Ж-ны? ж?мысын та?ы бір мысалды? к?мегімен саралайы?. 

????:  1.  МАИ  ?осы  жанында  ?ш  автоинспектор  ж?к  машиналары 

ж?ргізушілеріні?  жол  пара?тарын  тексеруде.  Инспекторларды?  кем  дегенде  біреуі 

бос  болса,  ?тіп  бара  жат?ан  ж?к  к?лігі  то?татылады,  болма?ан  жа?дайда  к?ліктер 

то?тамай  ?те  береді.  Ж?к  машиналары  легі  е?  ?арапайым,  жітілігі  минутына  бір 

автомобиль.  Инспекторды?  жол  пара?ын  тексеруіні?  орташа  уа?ыты  5  минут. 

Ж?ргізушілерді? ?андай б?лігіні? жол пара?тары тексерілмейді? ????: ?ш арналы ?айтулы (кезегі жо?) Б?Ж бар деп есептеуімізге болады. 

Ену  легіні?  жітілігі 

?

?

??

?

??

???

????

1

?,  бір  «??ралды?»  ат?ару  жылдамды?ы 

5

1?

?

 (пара?/мин), ж?ктеліс коэффициенті 

5

??

3?

k

 бол?анда ?айту ы?тималды?ы [3]: 

  ????-

??  ????????  ??? ??  ?????  ??????. ?????????  ??????  ????? ??????????? 

???????? ? ?? ????????? ???? ????? ???? 

????????  ??????  ?????????  ?  ??????? 

????????????  ???  ???????  ?????? ?????? 

??? ??????????.

??????? ?????????????

 

1-сурет   

Бір  не  к?п  арналы  ж?йеге  енуші  лек  е?  ?арапайым  болып,  ат?арылу 

уа?ытыны?  ?лестірілуі  к?рсеткіштік  болса,  онда  шы?ушы  лек  те  е?  ?арапайым 

болатын  к?рінеді.  Ал,  ат?арылу  уа?ыты  к?рсеткіштік  ?лестірілуге  ба?ынбайтын 

болса, бір арналы Б?Ж-дан шы?атын лекті? е? ?арапайым еместігі былай т?рсын, 

тіпті  со??сері  шектелген  лек  те  болмайды,  оны?  интервалдары  -  ?зара  т?уелді 

шамалар.  Біра?  к?біне  б?л  т?уелділік  ?лсіз  болады  да,  шы?ушы  лекті  белгілі 

д?режеде жуы?тап рекурренттік лек деп санау?а болады. 

Енді 

k

 ?ызмет  к?рсету ??ралы (арнасы) ж?не кезекте m

 орны бар Б?Ж-ны 

?арайы?.  Ж?йедегі  талаптар  саны  ?ай  уа?ытта  да 

?

?m

?

-нен  артпайды.  Ж?йе 

ахуалдарыны?  саны, 

m

k

A

?

  ахуалы  схеманы?  со??ы  буыны  болады.  Б?рын?ыша ж?йеге  тапсырыстытарды?  жітілігі 

?

  е?  ?арапайым  легі  енеді  ж?не  ат?арылу уа?ыты  параметрі 

?

  болатын  к?рсеткіштік  за?  бойынша  ?лестірілген  деп есептейміз. 

М?релік ы?тималды?тар 

?

?

??

?

?1

0

10

0

01

!

!,

,

...,

1

!,

,

...,1

!

??

?

??

?

??

?

??

?

??

?

??

?

??

?

??

?

??

?

??

?

??

?

??

?

mk

i

k

i

r

r

k

r

k

i

i

k

k

k

i

P

m

r

P

k

k

P

k

i

P

i

P

?

??

?

??

   


 

(1) 


формулаларымен аны?талады [4]. Егер жа?а  тапсырыс т?скенде ж?йеде  б?рыннан 

m

?

  (ат?арылуда k

  ж?не  кезекте m

)  талап  бар  болса,  онда  келген  тапсырыс 

?айту?а м?жб?р болып, жо?алады. Б?л о?и?аны? ы?тималды?ы 

P

?айту


m

k

m

k

k

P

?

??

!

0Кезекті? орташа ?зынды?ы 

?

?

??

?

??

?

??

?

??

?

??

?

??

?

??

?

??

?

??

?

???

?

???

?

??

?

??

?

??

?

??

?

??

?

?1

2

11

m

1m

1

rr

1

1ж

-

1ж

-

жж

m

m

k

k

k

k

m

k

m

k

P

k

P

P

r

?

??

?К?п арналы Б?Ж-ны? ж?мысын та?ы бір мысалды? к?мегімен саралайы?. 

????:  1.  МАИ  ?осы  жанында  ?ш  автоинспектор  ж?к  машиналары 

ж?ргізушілеріні?  жол  пара?тарын  тексеруде.  Инспекторларды?  кем  дегенде  біреуі 

бос  болса,  ?тіп  бара  жат?ан  ж?к  к?лігі  то?татылады,  болма?ан  жа?дайда  к?ліктер 

то?тамай  ?те  береді.  Ж?к  машиналары  легі  е?  ?арапайым,  жітілігі  минутына  бір 

автомобиль.  Инспекторды?  жол  пара?ын  тексеруіні?  орташа  уа?ыты  5  минут. 

Ж?ргізушілерді? ?андай б?лігіні? жол пара?тары тексерілмейді? ????: ?ш арналы ?айтулы (кезегі жо?) Б?Ж бар деп есептеуімізге болады. 

Ену  легіні?  жітілігі 

?

?

??

?

??

???

????

1

?,  бір  «??ралды?»  ат?ару  жылдамды?ы 

5

1?

?

 (пара?/мин), ж?ктеліс коэффициенті 

5

??

3?

k

 бол?анда ?айту ы?тималды?ы [3]: 

(1)

??????????????  ??????????  [4]. ????  ????  ????????  ????????  ?????? 

???????? k+m (?????????? k ???? ?????-

?? m) ????? ??? ?????, ???? ?????? ???-

????? ??????? ?????? ?????, ????????. 

??? ???????? ???????????

 

1-сурет   

Бір  не  к?п  арналы  ж?йеге  енуші  лек  е?  ?арапайым  болып,  ат?арылу 

уа?ытыны?  ?лестірілуі  к?рсеткіштік  болса,  онда  шы?ушы  лек  те  е?  ?арапайым 

болатын  к?рінеді.  Ал,  ат?арылу  уа?ыты  к?рсеткіштік  ?лестірілуге  ба?ынбайтын 

болса, бір арналы Б?Ж-дан шы?атын лекті? е? ?арапайым еместігі былай т?рсын, 

тіпті  со??сері  шектелген  лек  те  болмайды,  оны?  интервалдары  -  ?зара  т?уелді 

шамалар.  Біра?  к?біне  б?л  т?уелділік  ?лсіз  болады  да,  шы?ушы  лекті  белгілі 

д?режеде жуы?тап рекурренттік лек деп санау?а болады. 

Енді 

k

 ?ызмет  к?рсету ??ралы (арнасы) ж?не кезекте m

 орны бар Б?Ж-ны 

?арайы?.  Ж?йедегі  талаптар  саны  ?ай  уа?ытта  да 

?

?m

?

-нен  артпайды.  Ж?йе 

ахуалдарыны?  саны, 

m

k

A

?

  ахуалы  схеманы?  со??ы  буыны  болады.  Б?рын?ыша ж?йеге  тапсырыстытарды?  жітілігі 

?

  е?  ?арапайым  легі  енеді  ж?не  ат?арылу уа?ыты  параметрі 

?

  болатын  к?рсеткіштік  за?  бойынша  ?лестірілген  деп есептейміз. 

М?релік ы?тималды?тар 

?

?

??

?

?1

0

10

0

01

!

!,

,

...,

1

!,

,

...,1

!

??

?

??

?

??

?

??

?

??

?

??

?

??

?

??

?

??

?

??

?

??

?

??

?

mk

i

k

i

r

r

k

r

k

i

i

k

k

k

i

P

m

r

P

k

k

P

k

i

P

i

P

?

??

?

??

   


 

(1) 


формулаларымен аны?талады [4]. Егер жа?а  тапсырыс т?скенде ж?йеде  б?рыннан 

m

?

  (ат?арылуда k

  ж?не  кезекте m

)  талап  бар  болса,  онда  келген  тапсырыс 

?айту?а м?жб?р болып, жо?алады. Б?л о?и?аны? ы?тималды?ы 

P

?айту


m

k

m

k

k

P

?

??

!

0Кезекті? орташа ?зынды?ы 

?

?

??

?

??

?

??

?

??

?

??

?

??

?

??

?

??

?

??

?

???

?

???

?

??

?

??

?

??

?

??

?

??

?

?1

2

11

m

1m

1

rr

1

1ж

-

1ж

-

жж

m

m

k

k

k

k

m

k

m

k

P

k

P

P

r

?

??

?К?п арналы Б?Ж-ны? ж?мысын та?ы бір мысалды? к?мегімен саралайы?. 

????:  1.  МАИ  ?осы  жанында  ?ш  автоинспектор  ж?к  машиналары 

ж?ргізушілеріні?  жол  пара?тарын  тексеруде.  Инспекторларды?  кем  дегенде  біреуі 

бос  болса,  ?тіп  бара  жат?ан  ж?к  к?лігі  то?татылады,  болма?ан  жа?дайда  к?ліктер 

то?тамай  ?те  береді.  Ж?к  машиналары  легі  е?  ?арапайым,  жітілігі  минутына  бір 

автомобиль.  Инспекторды?  жол  пара?ын  тексеруіні?  орташа  уа?ыты  5  минут. 

Ж?ргізушілерді? ?андай б?лігіні? жол пара?тары тексерілмейді? ????: ?ш арналы ?айтулы (кезегі жо?) Б?Ж бар деп есептеуімізге болады. 

Ену  легіні?  жітілігі 

?

?

??

?

??

???

????

1

?,  бір  «??ралды?»  ат?ару  жылдамды?ы 

5

1?

?

 (пара?/мин), ж?ктеліс коэффициенті 

5

??

3?

k

 бол?анда ?айту ы?тималды?ы [3]: 

???????? ?????? ????????

 

1-сурет   

Бір  не  к?п  арналы  ж?йеге  енуші  лек  е?  ?арапайым  болып,  ат?арылу 

уа?ытыны?  ?лестірілуі  к?рсеткіштік  болса,  онда  шы?ушы  лек  те  е?  ?арапайым 

болатын  к?рінеді.  Ал,  ат?арылу  уа?ыты  к?рсеткіштік  ?лестірілуге  ба?ынбайтын 

болса, бір арналы Б?Ж-дан шы?атын лекті? е? ?арапайым еместігі былай т?рсын, 

тіпті  со??сері  шектелген  лек  те  болмайды,  оны?  интервалдары  -  ?зара  т?уелді 

шамалар.  Біра?  к?біне  б?л  т?уелділік  ?лсіз  болады  да,  шы?ушы  лекті  белгілі 

д?режеде жуы?тап рекурренттік лек деп санау?а болады. 

Енді 

k

 ?ызмет  к?рсету ??ралы (арнасы) ж?не кезекте m

 орны бар Б?Ж-ны 

?арайы?.  Ж?йедегі  талаптар  саны  ?ай  уа?ытта  да 

?

?m

?

-нен  артпайды.  Ж?йе 

ахуалдарыны?  саны, 

m

k

A

?

  ахуалы  схеманы?  со??ы  буыны  болады.  Б?рын?ыша ж?йеге  тапсырыстытарды?  жітілігі 

?

  е?  ?арапайым  легі  енеді  ж?не  ат?арылу уа?ыты  параметрі 

?

  болатын  к?рсеткіштік  за?  бойынша  ?лестірілген  деп есептейміз. 

М?релік ы?тималды?тар 

?

?

??

?

?1

0

10

0

01

!

!,

,

...,

1

!,

,

...,1

!

??

?

??

?

??

?

??

?

??

?

??

?

??

?

??

?

??

?

??

?

??

?

??

?

mk

i

k

i

r

r

k

r

k

i

i

k

k

k

i

P

m

r

P

k

k

P

k

i

P

i

P

?

??

?

??

   


 

(1) 


формулаларымен аны?талады [4]. Егер жа?а  тапсырыс т?скенде ж?йеде  б?рыннан 

m

?

  (ат?арылуда k

  ж?не  кезекте m

)  талап  бар  болса,  онда  келген  тапсырыс 

?айту?а м?жб?р болып, жо?алады. Б?л о?и?аны? ы?тималды?ы 

P

?айту


m

k

m

k

k

P

?

??

!

0Кезекті? орташа ?зынды?ы 

?

?

??

?

??

?

??

?

??

?

??

?

??

?

??

?

??

?

??

?

???

?

???

?

??

?

??

?

??

?

??

?

??

?

?1

2

11

m

1m

1

rr

1

1ж

-

1ж

-

жж

m

m

k

k

k

k

m

k

m

k

P

k

P

P

r

?

??

?К?п арналы Б?Ж-ны? ж?мысын та?ы бір мысалды? к?мегімен саралайы?. 

????:  1.  МАИ  ?осы  жанында  ?ш  автоинспектор  ж?к  машиналары 

ж?ргізушілеріні?  жол  пара?тарын  тексеруде.  Инспекторларды?  кем  дегенде  біреуі 

бос  болса,  ?тіп  бара  жат?ан  ж?к  к?лігі  то?татылады,  болма?ан  жа?дайда  к?ліктер 

то?тамай  ?те  береді.  Ж?к  машиналары  легі  е?  ?арапайым,  жітілігі  минутына  бір 

автомобиль.  Инспекторды?  жол  пара?ын  тексеруіні?  орташа  уа?ыты  5  минут. 

Ж?ргізушілерді? ?андай б?лігіні? жол пара?тары тексерілмейді? ????: ?ш арналы ?айтулы (кезегі жо?) Б?Ж бар деп есептеуімізге болады. 

Ену  легіні?  жітілігі 

?

?

??

?

??

???

????

1

?,  бір  «??ралды?»  ат?ару  жылдамды?ы 

5

1?

?

 (пара?/мин), ж?ктеліс коэффициенті 

5

??

3?

k

 бол?анда ?айту ы?тималды?ы [3]: 

??? ?????? ???-??? ??????? ???? 

??? ???????? ????????? ?????????.????:  1.  ???  ????  ??????? 

??  ?????????????  ???  ?????????? 

????????????????  ???  ??????????  ???-

??????.  ???????????????  ???  ??????? 

??????  ???  ?????,  ????  ????  ??????  ??? 

??????  ???????????,  ????????  ???????? 

???????? ???????? ??? ??????. ??? ????-

?????? ???? ?? ?????????, ???????? ????-

???? ??? ??????????. ???????????? ??? 

???????  ???????????  ??????  ??????  5 

?????. ??????????????? ?????? ????????? 

??? ????????? ??????????????????:  ??  ??????  ???????  (?????? 

???)  ???  ???  ???  ?????????????  ????-

??. ??? ??????? ???????? 

 

1-сурет   

Бір  не  к?п  арналы  ж?йеге  енуші  лек  е?  ?арапайым  болып,  ат?арылу 

уа?ытыны?  ?лестірілуі  к?рсеткіштік  болса,  онда  шы?ушы  лек  те  е?  ?арапайым 

болатын  к?рінеді.  Ал,  ат?арылу  уа?ыты  к?рсеткіштік  ?лестірілуге  ба?ынбайтын 

болса, бір арналы Б?Ж-дан шы?атын лекті? е? ?арапайым еместігі былай т?рсын, 

тіпті  со??сері  шектелген  лек  те  болмайды,  оны?  интервалдары  -  ?зара  т?уелді 

шамалар.  Біра?  к?біне  б?л  т?уелділік  ?лсіз  болады  да,  шы?ушы  лекті  белгілі 

д?режеде жуы?тап рекурренттік лек деп санау?а болады. 

Енді 

k

 ?ызмет  к?рсету ??ралы (арнасы) ж?не кезекте m

 орны бар Б?Ж-ны 

?арайы?.  Ж?йедегі  талаптар  саны  ?ай  уа?ытта  да 

?

?m

?

-нен  артпайды.  Ж?йе 

ахуалдарыны?  саны, 

m

k

A

?

  ахуалы  схеманы?  со??ы  буыны  болады.  Б?рын?ыша ж?йеге  тапсырыстытарды?  жітілігі 

?

  е?  ?арапайым  легі  енеді  ж?не  ат?арылу уа?ыты  параметрі 

?

  болатын  к?рсеткіштік  за?  бойынша  ?лестірілген  деп есептейміз. 

М?релік ы?тималды?тар 

?

?

??

?

?1

0

10

0

01

!

!,

,

...,

1

!,

,

...,1

!

??

?

??

?

??

?

??

?

??

?

??

?

??

?

??

?

??

?

??

?

??

?

??

?

mk

i

k

i

r

r

k

r

k

i

i

k

k

k

i

P

m

r

P

k

k

P

k

i

P

i

P

?

??

?

??

   


 

(1) 


формулаларымен аны?талады [4]. Егер жа?а  тапсырыс т?скенде ж?йеде  б?рыннан 

m

?

  (ат?арылуда k

  ж?не  кезекте m

)  талап  бар  болса,  онда  келген  тапсырыс 

?айту?а м?жб?р болып, жо?алады. Б?л о?и?аны? ы?тималды?ы 

P

?айту


m

k

m

k

k

P

?

??

!

0Кезекті? орташа ?зынды?ы 

?

?

??

?

??

?

??

?

??

?

??

?

??

?

??

?

??

?

??

?

???

?

???

?

??

?

??

?

??

?

??

?

??

?

?1

2

11

m

1m

1

rr

1

1ж

-

1ж

-

жж

m

m

k

k

k

k

m

k

m

k

P

k

P

P

r

?

??

?К?п арналы Б?Ж-ны? ж?мысын та?ы бір мысалды? к?мегімен саралайы?. 

????:  1.  МАИ  ?осы  жанында  ?ш  автоинспектор  ж?к  машиналары 

ж?ргізушілеріні?  жол  пара?тарын  тексеруде.  Инспекторларды?  кем  дегенде  біреуі 

бос  болса,  ?тіп  бара  жат?ан  ж?к  к?лігі  то?татылады,  болма?ан  жа?дайда  к?ліктер 

то?тамай  ?те  береді.  Ж?к  машиналары  легі  е?  ?арапайым,  жітілігі  минутына  бір 

автомобиль.  Инспекторды?  жол  пара?ын  тексеруіні?  орташа  уа?ыты  5  минут. 

Ж?ргізушілерді? ?андай б?лігіні? жол пара?тары тексерілмейді? ????: ?ш арналы ?айтулы (кезегі жо?) Б?Ж бар деп есептеуімізге болады. 

Ену  легіні?  жітілігі 

?

?

??

?

??

???

????

1

?,  бір  «??ралды?»  ат?ару  жылдамды?ы 

5

1?

?

 (пара?/мин), ж?ктеліс коэффициенті 

5

??

3?

k

 бол?анда ?айту ы?тималды?ы [3]: 

, ??? 

«????????»  ??????  ??????????  

1-сурет  

 

Бір  не  к?п  арналы  ж?йеге  енуші  лек  е?  ?арапайым  болып,  ат?арылу уа?ытыны?  ?лестірілуі  к?рсеткіштік  болса,  онда  шы?ушы  лек  те  е?  ?арапайым 

болатын  к?рінеді.  Ал,  ат?арылу  уа?ыты  к?рсеткіштік  ?лестірілуге  ба?ынбайтын 

болса, бір арналы Б?Ж-дан шы?атын лекті? е? ?арапайым еместігі былай т?рсын, 

тіпті  со??сері  шектелген  лек  те  болмайды,  оны?  интервалдары  -  ?зара  т?уелді 

шамалар.  Біра?  к?біне  б?л  т?уелділік  ?лсіз  болады  да,  шы?ушы  лекті  белгілі 

д?режеде жуы?тап рекурренттік лек деп санау?а болады. 

Енді 

k

 ?ызмет  к?рсету ??ралы (арнасы) ж?не кезекте m

 орны бар Б?Ж-ны 

?арайы?.  Ж?йедегі  талаптар  саны  ?ай  уа?ытта  да 

?

?m

?

-нен  артпайды.  Ж?йе 

ахуалдарыны?  саны, 

m

k

A

?

  ахуалы  схеманы?  со??ы  буыны  болады.  Б?рын?ыша ж?йеге  тапсырыстытарды?  жітілігі 

?

  е?  ?арапайым  легі  енеді  ж?не  ат?арылу уа?ыты  параметрі 

?

  болатын  к?рсеткіштік  за?  бойынша  ?лестірілген  деп есептейміз. 

М?релік ы?тималды?тар 

?

?

??

?

?1

0

10

0

01

!

!,

,

...,

1

!,

,

...,1

!

??

?

??

?

??

?

??

?

??

?

??

?

??

?

??

?

??

?

??

?

??

?

??

?

mk

i

k

i

r

r

k

r

k

i

i

k

k

k

i

P

m

r

P

k

k

P

k

i

P

i

P

?

??

?

??

   


 

(1) 


формулаларымен аны?талады [4]. Егер жа?а  тапсырыс т?скенде ж?йеде  б?рыннан 

m

?

  (ат?арылуда k

  ж?не  кезекте m

)  талап  бар  болса,  онда  келген  тапсырыс 

?айту?а м?жб?р болып, жо?алады. Б?л о?и?аны? ы?тималды?ы 

P

?айту


m

k

m

k

k

P

?

??

!

0Кезекті? орташа ?зынды?ы 

?

?

??

?

??

?

??

?

??

?

??

?

??

?

??

?

??

?

??

?

???

?

???

?

??

?

??

?

??

?

??

?

??

?

?1

2

11

m

1m

1

rr

1

1ж

-

1ж

-

жж

m

m

k

k

k

k

m

k

m

k

P

k

P

P

r

?

??

?К?п арналы Б?Ж-ны? ж?мысын та?ы бір мысалды? к?мегімен саралайы?. 

????:  1.  МАИ  ?осы  жанында  ?ш  автоинспектор  ж?к  машиналары 

ж?ргізушілеріні?  жол  пара?тарын  тексеруде.  Инспекторларды?  кем  дегенде  біреуі 

бос  болса,  ?тіп  бара  жат?ан  ж?к  к?лігі  то?татылады,  болма?ан  жа?дайда  к?ліктер 

то?тамай  ?те  береді.  Ж?к  машиналары  легі  е?  ?арапайым,  жітілігі  минутына  бір 

автомобиль.  Инспекторды?  жол  пара?ын  тексеруіні?  орташа  уа?ыты  5  минут. 

Ж?ргізушілерді? ?андай б?лігіні? жол пара?тары тексерілмейді? ????: ?ш арналы ?айтулы (кезегі жо?) Б?Ж бар деп есептеуімізге болады. 

Ену  легіні?  жітілігі 

?

?

??

?

??

???

????

1

?,  бір  «??ралды?»  ат?ару  жылдамды?ы 

5

1?

?

 (пара?/мин), ж?ктеліс коэффициенті 

5

??

3?

k

 бол?анда ?айту ы?тималды?ы [3]: 

 

(?????/???),  ????????  ????????????  ? = 5; k = 3 ???????? ????? ??????????? 

[3]:


53

,

0!

5

!3

5

13

0

33

?

???

?

???

?

??

?

?i

i

i

P

Демек,  ж?ргізушілерді?  жартысынан  к?біні?  жол  пара?тары  тексерілмейді екен. 

2.  Ж?к  машиналарыны?  к?пшілігі  тексерілмей  ?тіп  жат?анды?тан 

инспекторлар  т?сілді  ?згертіп,  оларды?  б?рін  де,  тексеруді  ?й?арды.  Біра?,  минут 

сайын жа?а тапсырыс келеді, ал бір минутта инспекторлар орта есеппен 

2

,

03?

 жол 


пара?ын  ?ана  тексеріп  ?лгереді.  Сол  себептен  тез  арада  МАИ  ?осы  жанында  ж?к 

к?ліктеріні?  кезегі  т?зілетінін  ескерген  инспекторлар  тексеруді  екі  есе    тездетіп, 

енді  ?рбір  жол  пара?ына  2,5  минут  ?ана  уа?ыт  б?лмекші  болады.  ?ос  жанында 

кезекте т?р?ан ж?к машиналарыны? орташа санын ж?не бір автомобильді? орташа 

к?ту уа?ытын табы?ыз. 

????:  ?згерістен  кейін 

5

,2

?

?6

53

ж

??

?

  екенін  ескеріп  ж?не  (1) формуланы о?тайлыра? т?рде жазып, ж?йедегі талаптарды? орташа санын табалы? 

[3]: 


?

?

??

?

???????????

k

P

z

k

i

P

k

k

i

k

6

?1

?

;25

,

221

!

?1

!

0k

1

00

?

??

?

???

?

???

?

??

?

??

?

??

?

??

Бір ж?к к?лігіні? орташа то?талыс уа?ыты ?

?

?????t

?

6

16 ?

?3.  Ж?мысты?  жа?а  т?сілінен  шалды??ан  ж?не  тексеруді?  ?стіртін  ?те 

баста?анын сезген инспекторлар енді ?р жол пара?ын тексеруге б?рын?ыша 5 минут 

б?луді  ?й?арды.  Біра?,  ж?к  к?ліктерін  мейлінше  к?п  ?амту  ?шін  олар  кезек  бола 

берсін  деп  шешеді.  Дегенмен,  кезек  еш?андай  шартпен  шектелмесе,  ол  тез  ?сіп, 

?оз?алыс?а  тежеу  болатыны  аны?.  Сонды?тан  инспекторлар  кезектегі 

автомобильдер  саны  ?штен  аспасын,  кезекте  ?ш  машина  т?рса,  ?тіп  бара  жат?ан 

ж?к к?лігі то?татылмасын деген шешімге келеді. 

????: Со??ы формулаларда 

5

??

3?

?

mk

 деп, инспекторларды? ?шеуі де 

бос  болуыны?  ж?не  ?тіп  бара  жат?ан  ж?к  машинасыны?  то?татылмауыны? 

ы?тималды?тарын табайы?: P

P

;

5,

231


1

0

??айту

53

,0

42

,0

3

!3

5

30

6

??

?

?P

МАИ  ?осы  жанында  (кезек  жо?  болып)  д?л  3  ж?к  к?лігі  т?руыны? ы?тималды?ы 

09

,0

!

35

0

30

?

?P

P

А?ырында, кезекті? орташа ?зынды?ы 9

,

1?

r

 (автомобиль) болады. 

 


Каталог: magazine
magazine -> МҰнайшы contents 4
magazine -> Об особенностях преподавания основ наук в общеобразовательных организациях республики казахстан в
magazine -> № Атауы Өңірі 1 «Астана ҕаласының жастар саясаты бойынша басҕармасының сұраҕтары»
magazine -> Поэтапное формирование коммуникативной компетентности педагога на различных ступенях непрерывной общей
magazine -> МҰнайшы 52 Management address 53
magazine -> Ғылыми-әдістемелік журнал/научно-методический журнал
magazine -> Редакциялық кеңес: Т. Құлыбаев kazenergy қауымдастығының Төрағасы Ж. Сәрсенов
magazine -> 31, №9, 2015 неонатология


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   24


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет