Научно-технический журнал «вестник алматинского университета энергетики и связи»жүктеу 11.77 Mb.
Pdf просмотр
бет20/24
Дата21.03.2017
өлшемі11.77 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

0

2

 ??ралдарыны? саны шексіз ж?йелер 

 

Б?Ж-?а  т?скен  кез  келген  тапсырысты  ат?ару?а  бос  арна  (??рал)  табылады. 

?ызмет  ??ралдарыны?  саны  шектеусіз,  ж?йе  ахуалдарыны?  жиыны  санамалы  (2-

сурет).  Іс  ж?зінде  м?ндай    ж?йелер  болмайды,  біра?,  т?скен  талаптарды?    бірде-

бірін  ?айтармай  (жо?алтпай)  орындау?а  арна  саны  жеткілікті  ж?йеде  ??ралдарды? 

3.  ????????  ????  ????????? 

????????? ???? ?????????? ???????? ??? 

?????????? ?????? ???????????? ???? ?? 

??? ??????? ????????? ????????? 5 ??-

??? ?????? ???????. ?????, ??? ?????????? 

????????  ???  ?????  ????  ????  ????? 

???? ?????? ??? ??????. ????????, ????? 

????????  ???????  ??????????,  ??  ??? 

????, ?????????? ????? ???????? ????. 

????????? ???????????? ????????? ????-

????????? ???? ????? ???????, ??????? 

?? ?????? ?????, ???? ???? ?????? ??? 

??????  ?????????????  ?????  ??????? 

??????.

????:  ?????  ????????????  ?  =  5, 

k  =  m  =  3  ???,  ???????????????  ????? 

?? ??? ???????? ???? ???? ???? ?????? 

???  ???????????  ??????????????? 

??????????????? ???????:

53

,

0!

5

!3

5

13

0

33

?

???

?

???

?

??

?

?i

i

i

P

Демек,  ж?ргізушілерді?  жартысынан  к?біні?  жол  пара?тары  тексерілмейді екен. 

2.  Ж?к  машиналарыны?  к?пшілігі  тексерілмей  ?тіп  жат?анды?тан 

инспекторлар  т?сілді  ?згертіп,  оларды?  б?рін  де,  тексеруді  ?й?арды.  Біра?,  минут 

сайын жа?а тапсырыс келеді, ал бір минутта инспекторлар орта есеппен 

2

,

03?

 жол 


пара?ын  ?ана  тексеріп  ?лгереді.  Сол  себептен  тез  арада  МАИ  ?осы  жанында  ж?к 

к?ліктеріні?  кезегі  т?зілетінін  ескерген  инспекторлар  тексеруді  екі  есе    тездетіп, 

енді  ?рбір  жол  пара?ына  2,5  минут  ?ана  уа?ыт  б?лмекші  болады.  ?ос  жанында 

кезекте т?р?ан ж?к машиналарыны? орташа санын ж?не бір автомобильді? орташа 

к?ту уа?ытын табы?ыз. 

????:  ?згерістен  кейін 

5

,2

?

?6

53

ж

??

?

  екенін  ескеріп  ж?не  (1) формуланы о?тайлыра? т?рде жазып, ж?йедегі талаптарды? орташа санын табалы? 

[3]: 


?

?

??

?

???????????

k

P

z

k

i

P

k

k

i

k

6

?1

?

;25

,

221

!

?1

!

0k

1

00

?

??

?

???

?

???

?

??

?

??

?

??

?

??

Бір ж?к к?лігіні? орташа то?талыс уа?ыты ?

?

?????t

?

6

16 ?

?3.  Ж?мысты?  жа?а  т?сілінен  шалды??ан  ж?не  тексеруді?  ?стіртін  ?те 

баста?анын сезген инспекторлар енді ?р жол пара?ын тексеруге б?рын?ыша 5 минут 

б?луді  ?й?арды.  Біра?,  ж?к  к?ліктерін  мейлінше  к?п  ?амту  ?шін  олар  кезек  бола 

берсін  деп  шешеді.  Дегенмен,  кезек  еш?андай  шартпен  шектелмесе,  ол  тез  ?сіп, 

?оз?алыс?а  тежеу  болатыны  аны?.  Сонды?тан  инспекторлар  кезектегі 

автомобильдер  саны  ?штен  аспасын,  кезекте  ?ш  машина  т?рса,  ?тіп  бара  жат?ан 

ж?к к?лігі то?татылмасын деген шешімге келеді. 

????: Со??ы формулаларда 

5

??

3?

?

mk

 деп, инспекторларды? ?шеуі де 

бос  болуыны?  ж?не  ?тіп  бара  жат?ан  ж?к  машинасыны?  то?татылмауыны? 

ы?тималды?тарын табайы?: P

P

;

5,

231


1

0

??айту

53

,0

42

,0

3

!3

5

30

6

??

?

?P

МАИ  ?осы  жанында  (кезек  жо?  болып)  д?л  3  ж?к  к?лігі  т?руыны? ы?тималды?ы 

09

,0

!

35

0

30

?

?P

P

А?ырында, кезекті? орташа ?зынды?ы 9

,

1?

r

 (автомобиль) болады. 

 

0

2

 ??ралдарыны? саны шексіз ж?йелер 

 

Б?Ж-?а  т?скен  кез  келген  тапсырысты  ат?ару?а  бос  арна  (??рал)  табылады. 

?ызмет  ??ралдарыны?  саны  шектеусіз,  ж?йе  ахуалдарыны?  жиыны  санамалы  (2-

сурет).  Іс  ж?зінде  м?ндай    ж?йелер  болмайды,  біра?,  т?скен  талаптарды?    бірде-

бірін  ?айтармай  (жо?алтпай)  орындау?а  арна  саны  жеткілікті  ж?йеде  ??ралдарды? 

???  ????  ???????  (?????  ??? 

?????)  ???  3  ???  ??????  ???????? 

???????????

53

,

0!

5

!3

5

13

0

33

?

???

?

???

?

??

?

?i

i

i

P

Демек,  ж?ргізушілерді?  жартысынан  к?біні?  жол  пара?тары  тексерілмейді екен. 

2.  Ж?к  машиналарыны?  к?пшілігі  тексерілмей  ?тіп  жат?анды?тан 

инспекторлар  т?сілді  ?згертіп,  оларды?  б?рін  де,  тексеруді  ?й?арды.  Біра?,  минут 

сайын жа?а тапсырыс келеді, ал бір минутта инспекторлар орта есеппен 

2

,

03?

 жол 


пара?ын  ?ана  тексеріп  ?лгереді.  Сол  себептен  тез  арада  МАИ  ?осы  жанында  ж?к 

к?ліктеріні?  кезегі  т?зілетінін  ескерген  инспекторлар  тексеруді  екі  есе    тездетіп, 

енді  ?рбір  жол  пара?ына  2,5  минут  ?ана  уа?ыт  б?лмекші  болады.  ?ос  жанында 

кезекте т?р?ан ж?к машиналарыны? орташа санын ж?не бір автомобильді? орташа 

к?ту уа?ытын табы?ыз. 

????:  ?згерістен  кейін 

5

,2

?

?6

53

ж

??

?

  екенін  ескеріп  ж?не  (1) формуланы о?тайлыра? т?рде жазып, ж?йедегі талаптарды? орташа санын табалы? 

[3]: 


?

?

??

?

???????????

k

P

z

k

i

P

k

k

i

k

6

?1

?

;25

,

221

!

?1

!

0k

1

00

?

??

?

???

?

???

?

??

?

??

?

??

?

??

Бір ж?к к?лігіні? орташа то?талыс уа?ыты ?

?

?????t

?

6

16 ?

?3.  Ж?мысты?  жа?а  т?сілінен  шалды??ан  ж?не  тексеруді?  ?стіртін  ?те 

баста?анын сезген инспекторлар енді ?р жол пара?ын тексеруге б?рын?ыша 5 минут 

б?луді  ?й?арды.  Біра?,  ж?к  к?ліктерін  мейлінше  к?п  ?амту  ?шін  олар  кезек  бола 

берсін  деп  шешеді.  Дегенмен,  кезек  еш?андай  шартпен  шектелмесе,  ол  тез  ?сіп, 

?оз?алыс?а  тежеу  болатыны  аны?.  Сонды?тан  инспекторлар  кезектегі 

автомобильдер  саны  ?штен  аспасын,  кезекте  ?ш  машина  т?рса,  ?тіп  бара  жат?ан 

ж?к к?лігі то?татылмасын деген шешімге келеді. 

????: Со??ы формулаларда 

5

??

3?

?

mk

 деп, инспекторларды? ?шеуі де 

бос  болуыны?  ж?не  ?тіп  бара  жат?ан  ж?к  машинасыны?  то?татылмауыны? 

ы?тималды?тарын табайы?: P

P

;

5,

231


1

0

??айту

53

,0

42

,0

3

!3

5

30

6

??

?

?P

МАИ  ?осы  жанында  (кезек  жо?  болып)  д?л  3  ж?к  к?лігі  т?руыны? ы?тималды?ы 

09

,0

!

35

0

30

?

?P

P

А?ырында, кезекті? орташа ?зынды?ы 9

,

1?

r

 (автомобиль) болады. 

 

0

2

 ??ралдарыны? саны шексіз ж?йелер 

 

Б?Ж-?а  т?скен  кез  келген  тапсырысты  ат?ару?а  бос  арна  (??рал)  табылады. 

?ызмет  ??ралдарыны?  саны  шектеусіз,  ж?йе  ахуалдарыны?  жиыны  санамалы  (2-

сурет).  Іс  ж?зінде  м?ндай    ж?йелер  болмайды,  біра?,  т?скен  талаптарды?    бірде-

бірін  ?айтармай  (жо?алтпай)  орындау?а  арна  саны  жеткілікті  ж?йеде  ??ралдарды? 

????????, ???????? ?????? ???????? 

53

,

0!

5

!3

5

13

0

33

?

???

?

???

?

??

?

?i

i

i

P

Демек,  ж?ргізушілерді?  жартысынан  к?біні?  жол  пара?тары  тексерілмейді екен. 

2.  Ж?к  машиналарыны?  к?пшілігі  тексерілмей  ?тіп  жат?анды?тан 

инспекторлар  т?сілді  ?згертіп,  оларды?  б?рін  де,  тексеруді  ?й?арды.  Біра?,  минут 

сайын жа?а тапсырыс келеді, ал бір минутта инспекторлар орта есеппен 

2

,

03?

 жол 


пара?ын  ?ана  тексеріп  ?лгереді.  Сол  себептен  тез  арада  МАИ  ?осы  жанында  ж?к 

к?ліктеріні?  кезегі  т?зілетінін  ескерген  инспекторлар  тексеруді  екі  есе    тездетіп, 

енді  ?рбір  жол  пара?ына  2,5  минут  ?ана  уа?ыт  б?лмекші  болады.  ?ос  жанында 

кезекте т?р?ан ж?к машиналарыны? орташа санын ж?не бір автомобильді? орташа 

к?ту уа?ытын табы?ыз. 

????:  ?згерістен  кейін 

5

,2

?

?6

53

ж

??

?

  екенін  ескеріп  ж?не  (1) формуланы о?тайлыра? т?рде жазып, ж?йедегі талаптарды? орташа санын табалы? 

[3]: 


?

?

??

?

???????????

k

P

z

k

i

P

k

k

i

k

6

?1

?

;25

,

221

!

?1

!

0k

1

00

?

??

?

???

?

???

?

??

?

??

?

??

?

??

Бір ж?к к?лігіні? орташа то?талыс уа?ыты ?

?

?????t

?

6

16 ?

?3.  Ж?мысты?  жа?а  т?сілінен  шалды??ан  ж?не  тексеруді?  ?стіртін  ?те 

баста?анын сезген инспекторлар енді ?р жол пара?ын тексеруге б?рын?ыша 5 минут 

б?луді  ?й?арды.  Біра?,  ж?к  к?ліктерін  мейлінше  к?п  ?амту  ?шін  олар  кезек  бола 

берсін  деп  шешеді.  Дегенмен,  кезек  еш?андай  шартпен  шектелмесе,  ол  тез  ?сіп, 

?оз?алыс?а  тежеу  болатыны  аны?.  Сонды?тан  инспекторлар  кезектегі 

автомобильдер  саны  ?штен  аспасын,  кезекте  ?ш  машина  т?рса,  ?тіп  бара  жат?ан 

ж?к к?лігі то?татылмасын деген шешімге келеді. 

????: Со??ы формулаларда 

5

??

3?

?

mk

 деп, инспекторларды? ?шеуі де 

бос  болуыны?  ж?не  ?тіп  бара  жат?ан  ж?к  машинасыны?  то?татылмауыны? 

ы?тималды?тарын табайы?: P

P

;

5,

231


1

0

??айту

53

,0

42

,0

3

!3

5

30

6

??

?

?P

МАИ  ?осы  жанында  (кезек  жо?  болып)  д?л  3  ж?к  к?лігі  т?руыны? ы?тималды?ы 

09

,0

!

35

0

30

?

?P

P

А?ырында, кезекті? орташа ?зынды?ы 9

,

1?

r

 (автомобиль) болады. 

 

0

2

 ??ралдарыны? саны шексіз ж?йелер 

 

Б?Ж-?а  т?скен  кез  келген  тапсырысты  ат?ару?а  бос  арна  (??рал)  табылады. 

?ызмет  ??ралдарыны?  саны  шектеусіз,  ж?йе  ахуалдарыны?  жиыны  санамалы  (2-

сурет).  Іс  ж?зінде  м?ндай    ж?йелер  болмайды,  біра?,  т?скен  талаптарды?    бірде-

бірін  ?айтармай  (жо?алтпай)  орындау?а  арна  саны  жеткілікті  ж?йеде  ??ралдарды? 

 (??????????) ??????.2

0

 ???????????? ???? ?????? 

???????

???-??  ??????  ???  ??????  ???????-

??? ???????? ??? ???? (?????) ????????. 

??????  ????????????  ????  ?????????, 

????  ????????????  ?????  ???????? 

(2-?????).  ??  ???????  ??????    ??????? 

????????,  ?????,  ??????  ???????????  

?????-????? 

????????? 

(?????????) 

?????????  ????  ????  ??????????  ?????? 

??????????? ????? ?????? ??? ??? ????-

????? ???????. ????? ??????? ???? ??-

?????? ???? ????????? ????????? ???-

?????????? ???????? ????????.

санын  шексіз  к?п  деп  есептеген  ы??айлы.  Ондай  ж?йелер  к?те  алмайтын  ж?не 

жо?алту?а болмайтын тапсырыстарды ат?ару?а арналады. 

 

2-сурет  

??ралдар  саны  шексіз  Б?Ж-ны k

  арналы    ж?йені? 

??

?

k-да?ы  шекті 

жа?дайы  деп  ?арастыру?а  болады.  Егер  Эрланг  формулаларында  [4] 

??

?

k-да 

шекке  к?шсек,  т?рлаулылы?  режимде  ж?йе  ахуалдарыны?  ы?тималды?тары 

Пуассон за?ы: 

?

?...

,

2,

1

,0

!

??

?

ke

k

P

k

k

?

? 

 

  

(2) 


бойынша  ?лестірілгенін к?реміз. 

??ралдар  саны  шекті  не  шексіз  болса  да,  Эрланг  формулалары  ат?арылу 

за?ыны?  барлы?  т?рлері  ?шін  де  орындала  береді.  ?йткені  ж?йе  ахуалдарыны? 

ы?тималды?тары  талапты?  бір  арнада  ат?арылуыны?  орташа  уа?ыты 

?

1

-ден  ?ана т?уелді,  ал  ат?арылу  ?за?ты?ы    ?лестірілуіні?  т?рінен  т?уелсіз.  ??ралдар  саны 

шексіз  ж?йеде  енуші  лек  е?  ?арапайым  ж?не  ат?арылу  за?ы  к?рсеткіштік  болса, 

шы?ушы лек те е? ?арапайым болады. Тіпті ат?арылу уа?ытыны? ?лестірілу за?ы 

?андай болса да, б?рі бір шы?ушы лек е? ?арапайым болады.   

0

3

 Бір арналы тапсырыстар к?зі к?п ж?йелер 

 

Марковтік  Б?Ж-лар  ?атарында  бір  арналы, k

  тапсырыстар  к?зі  бар  т?йы? 

ж?йе к??іл аударарлы?. Мысалы, бір ж?мысшы 

k

 станокта ?ызмет ат?арады делік. 

Оларды?  ?р?айсысы  ?лсін-?лсін    т?зеп  жіберуді  талап  етеді.  ?рбір  ж?мыс  жасап 

т?р?ан станокты? талаптар легіні? жітілігі 

?

. Станок ?атардан шы??анда ж?мысшы бос  болмаса,  онда  станок  кезекке  т?рып,  ж?мысшыны?  босауын  к?теді.  Станокты 

ж?ндеуді?  орташа  уа?ыиы 

? ?

?

1?

am

T

M

.  Ж?мысшы?а  т?сетін  тапсырыстар  легіні? 

жітілігі  істеп  т?р?ан  станоктар  санына  байланысты.  Егер  оларды?  б?рі  де  істеп 

т?рса,  онда  жітілік 

?

k

  бол?аны.  Ж?йе  ахуалдарыны?  саны  шекті  бол?анды?тан 

оларды? м?релік ы?тималды?тары 

?

 мен ?

-ді? барлы? м?ндері ?шін де бар. Сол 

ы?тималды?тарды,  істеп  т?р?ан  станоктарды?  орташа  санын  ж?не  ж?мысшыны? 

бос болмауыны? ы?тималды?ын табу?а болады.  

 

0

4

  Со??серлі о?и?алар лектері 

 

Б?Ж-?а  т?сетін  тапсырыстар  араларында?ы  уа?ыт  интервалдары T

  - 


кездейсо?  шамалар.  Оларды?  ?лестірілу  т?рлері  ж?не  ж?йеге  бір  мезгілде  т?сетін 

талаптар  саны  ?рт?рлі  ену  лектерін  ту?ызады.  Егер  тапсырыстар  те?  уа?ыт 

интервалдары 

?

?const

?

 сайын т?сіп отырса, онда енуші лек ыр?а?ты дейміз. Оны? 

?аса?  со??сері  бар:  со??ы  тапсырысты?  ?ашан  т?скені  белгілі  болса,  келесісін 

?анша  уа?ыт  к?ту  керек  екенін  д?л  айту?а  болады.  Ал,  е?  ?арапайым  лек  ?шін 

2-?????

????????  ????  ??????  ???-??  k ??????  ???????  k  ?  +  ?  -????  ????? 

???????  ???  ???????????  ??????.  ???? 

?????? ?????????????? [4] ? + ? -?? 

?????  ??????,  ???????????  ??????? 

????  ????????????  ?????????????? 

??????? ????:

санын  шексіз  к?п  деп  есептеген  ы??айлы.  Ондай  ж?йелер  к?те  алмайтын  ж?не 

жо?алту?а болмайтын тапсырыстарды ат?ару?а арналады. 

 

2-сурет 


 

??ралдар  саны  шексіз  Б?Ж-ны k

  арналы    ж?йені? 

??

?

k-да?ы  шекті 

жа?дайы  деп  ?арастыру?а  болады.  Егер  Эрланг  формулаларында  [4] 

??

?

k-да 

шекке  к?шсек,  т?рлаулылы?  режимде  ж?йе  ахуалдарыны?  ы?тималды?тары 

Пуассон за?ы: 

?

?...

,

2,

1

,0

!

??

?

ke

k

P

k

k

?

? 

 

  

(2) 


бойынша  ?лестірілгенін к?реміз. 

??ралдар  саны  шекті  не  шексіз  болса  да,  Эрланг  формулалары  ат?арылу 

за?ыны?  барлы?  т?рлері  ?шін  де  орындала  береді.  ?йткені  ж?йе  ахуалдарыны? 

ы?тималды?тары  талапты?  бір  арнада  ат?арылуыны?  орташа  уа?ыты 

?

1

-ден  ?ана т?уелді,  ал  ат?арылу  ?за?ты?ы    ?лестірілуіні?  т?рінен  т?уелсіз.  ??ралдар  саны 

шексіз  ж?йеде  енуші  лек  е?  ?арапайым  ж?не  ат?арылу  за?ы  к?рсеткіштік  болса, 

шы?ушы лек те е? ?арапайым болады. Тіпті ат?арылу уа?ытыны? ?лестірілу за?ы 

?андай болса да, б?рі бір шы?ушы лек е? ?арапайым болады.   

0

3

 Бір арналы тапсырыстар к?зі к?п ж?йелер 

 

Марковтік  Б?Ж-лар  ?атарында  бір  арналы, k

  тапсырыстар  к?зі  бар  т?йы? 

ж?йе к??іл аударарлы?. Мысалы, бір ж?мысшы 

k

 станокта ?ызмет ат?арады делік. 

Оларды?  ?р?айсысы  ?лсін-?лсін    т?зеп  жіберуді  талап  етеді.  ?рбір  ж?мыс  жасап 

т?р?ан станокты? талаптар легіні? жітілігі 

?

. Станок ?атардан шы??анда ж?мысшы бос  болмаса,  онда  станок  кезекке  т?рып,  ж?мысшыны?  босауын  к?теді.  Станокты 

ж?ндеуді?  орташа  уа?ыиы 

? ?

?

1?

am

T

M

.  Ж?мысшы?а  т?сетін  тапсырыстар  легіні? 

жітілігі  істеп  т?р?ан  станоктар  санына  байланысты.  Егер  оларды?  б?рі  де  істеп 

т?рса,  онда  жітілік 

?

k

  бол?аны.  Ж?йе  ахуалдарыны?  саны  шекті  бол?анды?тан 

оларды? м?релік ы?тималды?тары 

?

 мен ?

-ді? барлы? м?ндері ?шін де бар. Сол 

ы?тималды?тарды,  істеп  т?р?ан  станоктарды?  орташа  санын  ж?не  ж?мысшыны? 

бос болмауыны? ы?тималды?ын табу?а болады.  

 

0

4

  Со??серлі о?и?алар лектері 

 

Б?Ж-?а  т?сетін  тапсырыстар  араларында?ы  уа?ыт  интервалдары T

  - 


кездейсо?  шамалар.  Оларды?  ?лестірілу  т?рлері  ж?не  ж?йеге  бір  мезгілде  т?сетін 

талаптар  саны  ?рт?рлі  ену  лектерін  ту?ызады.  Егер  тапсырыстар  те?  уа?ыт 

интервалдары 

?

?const

?

 сайын т?сіп отырса, онда енуші лек ыр?а?ты дейміз. Оны? 

?аса?  со??сері  бар:  со??ы  тапсырысты?  ?ашан  т?скені  белгілі  болса,  келесісін 

?анша  уа?ыт  к?ту  керек  екенін  д?л  айту?а  болады.  Ал,  е?  ?арапайым  лек  ?шін 

        (2)

???????  ?????????????? ???????.

???????? ???? ????? ?? ?????? ???-

??  ??,  ??????  ???????????  ???????? 

??????? ?????? ??????? ???? ?? ????-

???? ??????. ??????? ???? ???????????? 

??????????????  ????????  ???  ?????? 

???????????? ?????? ?????? 

санын  шексіз  к?п  деп  есептеген  ы??айлы.  Ондай  ж?йелер  к?те  алмайтын  ж?не 

жо?алту?а болмайтын тапсырыстарды ат?ару?а арналады. 

 

2-сурет 


 

??ралдар  саны  шексіз  Б?Ж-ны k

  арналы    ж?йені? 

??

?

k-да?ы  шекті 

жа?дайы  деп  ?арастыру?а  болады.  Егер  Эрланг  формулаларында  [4] 

??

?

k-да 

шекке  к?шсек,  т?рлаулылы?  режимде  ж?йе  ахуалдарыны?  ы?тималды?тары 

Пуассон за?ы: 

?

?...

,

2,

1

,0

!

??

?

ke

k

P

k

k

?

? 

 

  

(2) 


бойынша  ?лестірілгенін к?реміз. 

??ралдар  саны  шекті  не  шексіз  болса  да,  Эрланг  формулалары  ат?арылу 

за?ыны?  барлы?  т?рлері  ?шін  де  орындала  береді.  ?йткені  ж?йе  ахуалдарыны? 

ы?тималды?тары  талапты?  бір  арнада  ат?арылуыны?  орташа  уа?ыты 

?

1

-ден  ?ана т?уелді,  ал  ат?арылу  ?за?ты?ы    ?лестірілуіні?  т?рінен  т?уелсіз.  ??ралдар  саны 

шексіз  ж?йеде  енуші  лек  е?  ?арапайым  ж?не  ат?арылу  за?ы  к?рсеткіштік  болса, 

шы?ушы лек те е? ?арапайым болады. Тіпті ат?арылу уа?ытыны? ?лестірілу за?ы 

?андай болса да, б?рі бір шы?ушы лек е? ?арапайым болады.  Каталог: magazine
magazine -> МҰнайшы contents 4
magazine -> Об особенностях преподавания основ наук в общеобразовательных организациях республики казахстан в
magazine -> № Атауы Өңірі 1 «Астана ҕаласының жастар саясаты бойынша басҕармасының сұраҕтары»
magazine -> Поэтапное формирование коммуникативной компетентности педагога на различных ступенях непрерывной общей
magazine -> МҰнайшы 52 Management address 53
magazine -> Ғылыми-әдістемелік журнал/научно-методический журнал
magazine -> Редакциялық кеңес: Т. Құлыбаев kazenergy қауымдастығының Төрағасы Ж. Сәрсенов
magazine -> 31, №9, 2015 неонатология


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет