Навчальний посібник з граматики англійської мови для студентів тажүктеу 3.13 Mb.
Pdf просмотр
бет1/12
Дата03.03.2017
өлшемі3.13 Mb.
түріНавчальний посібник
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


 
Міністерство охорони здоров’я України 
Харківський національний медичний університет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESSENTIAL GRAMMAR 
 
навчальний посібник з граматики 
англійської мови для  студентів та 
аспірантів 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Харків 2013 
 


Міністерство охорони здоров‘я України
Харківський національний медичний університет 
ESSENTIAL GRAMMAR 
навчальний посібник з граматики англійської 
мови для  студентів та аспірантів 
Затверджено Вченою Радою ХНМУ. 
                                                                Протокол  №
 11 від 26.12.2013 року    
Харків 2013 


 
―Essential  Grammar  ‖  (навчальний  посібник  з  граматики  англійської  мови  для  
студентів та аспірантів). 
Укладачі:   Кузнецова І.В., Кальницька В.Б., Крайненко О.В. – Харків: ХНМУ, 
2013. – 166 с. 
 
 
 
Рецензенти: 
 
доктор  філологічних  наук,  професор,  В.П.  Сімонок,  завідувач  кафедри 
іноземних  мов  №  1  Національного  юридичного  університету  ім.  Ярослава 
Мудрого 
 
 
кандидат  пед.  наук,  доц.  В.Б.  Коновалова,  доцент  кафедри  ділової  іноземної 
мови та перекладу НТУ «Харківський політехнічний інститут» 
 
 
 
 
 
 
 
 
Навчальний  посібник  з  граматики  англійської  мови  присвячений    одному  з 
найважливіших  аспектів  вивчення  іноземної  мови  –  навчанню  граматичним 
явищам  та  розвитку  граматичних  навичок,  що  є  основною  складовою  у 
формуванні  мовленнєвої  компетентності.  Посібник  надає  послідовну 
презентацію  граматичного  матеріалу  та  одночасний  розвиток  рецептивних  та 
продуктивних навичок.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Кузнецова І.В.,  
© Кальницька В.Б.,  
© Крайненко О.В. 
 
© Харківський національний медичний університет, 2013 
 
 
 


 
 
Передмова 
 
 
Навчальний  посібник  з  граматики    англійської  мови  призначений  для 
занять  зі  студентами,  аспірантами,  лікарями  та  викладачами  ХНМУ,  які 
володіють  англійською  мовою  на    рівні  В1+  та  бажають  поліпшити  знання  з 
граматики англійської мови для  формування  навичок на рівні В2. 
Головними  принципами  створення  цього  посібника  були  послідовність 
презентації  граматичного  матеріалу  та  одночасний  розвиток  рецептивних  та 
продуктивних навичок. Навчальний посібник з граматики  має чисто практичне 
призначення і фактично є посібником-довідником. Він складається з 23 розділів 
та  додатків.  Кожен  розділ  містить  викладення  граматичного  матеріалу, 
практичні  вправи  та  тести  для  повторення.    В  посібнику  надається  достатня 
кількість різноманітних вправ, що дозволяє забезпечити інтенсивне та всебічне 
тренування граматичних форм та конструкцій.  
Даний  посібник  не  претендує  на  повне  викладення  у  традиційній 
послідовності усіх розділів граматики (синтаксису та морфології). 
Пояснюючи  мовний  матеріал  та  правила  англійської  граматики,    автори 
приділяють  увагу  особливостям  граматичного  строю  англійської  мови  і 
намагаються  зробити  порівняння  з  російською  мовою  при  перекладі  тих  чи 
інших граматичних конструкцій.  
Граматичний  посібник  містить  таблиці  та  схеми,  які  носять 
узагальнюючий характер і допомагають студентам задіяти різні види пам‘яті до 
засвоєння  граматичного  матеріалу.  Кожен  тест  і  система  вправ  побудовані, 
враховуючи конкретні граматичні явища та лексику даного розділу.  
Цей  граматичний  посібник  може  використовуватися  для  самостійної 
роботи  в  аудиторії  під  керівництвом  викладача,  а  також  для  самостійної 
позааудиторної роботи.   
Навчальний  посібник    упорядкований  у  формі  робочого  зошиту  й 
призначений для використання кожним студентом окремо. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
Contents 
 
 
Unit 1.    Present Simple 
Unit 2.    Present Continuous 
Unit 3.    Past Simple 
Unit 4.    Past Continuous 
Unit 5.    Present Perfect, Present Perfect Continuous 
Unit 6.    Past Perfect, Past Perfect Continuous 
Unit 7.    Used to, would, be used to, get used to 
Unit 8.    Future forms 
Unit 9.    Passive Voice 
Unit 10.  Have something done 
Unit 11.  Modal verbs 
Unit 12.  Reported Speech 
Unit 13.  Infinitive/Gerund 
Unit 14.  Participles 
Unit 15.  Conditional sentences 
Unit 16.  Nouns. The Possessive Case 
Unit 17.  Articles 
Unit 18.  Pronouns 
Unit 19.  There be (some,  any, no) 
Unit 20.  Adjectives / Adverbs (Degrees of comparison) 
Unit 21.  Numerals 
Unit 22.  Prepositions 
Unit 23.  Phrasal Verbs 
Appendix 
 
 
 
 
 


 
Unit 1.  Look, Read and Remember 
  PRESENT SIMPLE  
Present Simple: личная форма глагола V (инфинитив без частицы to) ,  
в 3 л. ед. числа – к глаголу добавляется окончание V-s-es). 
 
Образование времени Present Simple: 
(+)  
 (-) 
(?) 
Short answer 

You    work 
We  
They 

You   do not (don`t) work 
We  
They 
                               I 
(Where)    Do     you    work? 
                               we  
                               they 
           I  
Yes,  you  do. 
           we 
           they 
          I     
No,  you  don`t. 
          we 
          they     
He 
She     works 
It 
He 
She  does not (doesn`t)  work 
It 
                              he 
(Where) Does    she    work?  
                              it 
           he  
Yes,  she   does. 
           it     
          he              
No,   she  
doesn`t. 
           it         
Употребление глагола to be в Present Simple 
(+)  
 (-) 
(?) 
Short  answer 
I          am 
 
He 
She     is 
It 
 
You     
We     are 
They 
I           am not 
 
He 
She      is not (isn`t)  
It 
 
You     
We      are not (aren`t) 
They 
(Where) Am    I …? 
 
                      he 
(Where) Is   she  …?                            
                      it 
 
                       you     
(Where) Are we  …? 
                      they 
Yes,  I   am    
/
 
No,  I    am not 
           he 
Yes,    she   is  
           it                          
/ No, she is not(isn`t) 
           you    
Yes,   we  are  
           they                     
No, we  are 
not(aren`t)            
  
 
Чтение окончания  -s (-es)  в 3-м лице ед. числа (после he,she,it) 
[s] 
[z] 
[iz] 
после глухих 
согласных 
после звонких согласных и 
гласных 
1. после -s, -ss, -sh,-ch, -x; 
2. после –se,-ce,-ge 
work  →work
want → want
speak → speak
 
read→  reads  bring →bring
enjoy→enjoys    play→play
live →lives         love→love
pass→ passes        rise  rise
teach →teaches     place→  place
wish →wishes  change →change


 
 
 
Наречия, употребляемые с глаголами в Present Simple 
usually - обычно  
often – часто  
always – всегда 
 
sometimes – иногда 
seldom – редко 
never - никогда 
 
ОРФОГРАФИЯ 
 
Окончание  е 
→ без 
изменений +s 
Окончание 
согласный+ y  
→ i+еs 
Окончание гласный+ 
y → без изменений +s 
Глаголы  
to do, to go 
+es 
Глагол 
to have 
live → lives 
write → writes 
cry → cries 
carry → carries 
play  → plays 
enjoy → enjoys 
do→ does 
go  → goes 
have → 
has 
 
 
Случаи употребления  Примеры 
Перевод 
Простые факты и 
истины 
Water boils at 100 degrees С.   
 
Вода закипает при 
100°С. 
Обычные, постоянные, 
свойственные 
подлежащему   
действия 
go to the office every day.  
My parents live in London.  
 
Я хожу в свой офис 
каждый день. 
Мои родители живут в 
Лондоне. 
Действия, 
происходящие в 
момент речи (вместо 
Present Continuous) с 
глаголами, не употреб-
ляющимися в 
Continuous 
I don`t understand this 
sentence.  
 
Я не понимаю этого 
предложения. 
Будущее действие: 
- с глаголами 
движения(to leave, to 
start, to arrive, to sail, to 
return, to go, to come); 
 
She leaves for London next 
week. 
The train leaves Poltava at 
10.30 and arrives in 
Kharkov at 13.45. 
The football match starts at 
8 o`clock. 
 
Она уезжает в Лондон 
на следующей неделе. 
Поезд отправится из 
Полтавы в 10.30 и 
прибудет в Харьков 
в13.45. 
Футбольный 
матч 
начнѐтся в 8 часов. 
 
Будущее действие в 
придаточных 
предложениях условия 
и времени 
If he comes, I shall ask him 
about it. 
Если он придѐт, я 
спрошу его об этом 
 


 
Grammar Activities (Present Simple) 
 
Exercise 1 Choose the right answer: 
1. How much … this sweater cost?                                    A is 
    How much … this sweater?                                           B does 
                                                                                            C do 
2. It … rainy in summer.                                                    A don‘t 
    It … often rain in summer.                                             B doesn‘t 
                                                                                            C isn‘t 
3. I … stay at home on Sundays.                                       A am not 
    I … at home on Sundays.                                               B doesn‘t 
                                                                                            C don‘t 
4. He … have much  money.                                              A isn‘t 
     He … rich.                                                                     B doesn‘t 
                                                                                            C don‘t 
5. Mag and her sister … live in Rome.                              A aren‘t 
    Mag and her sister … in Rome.                                     B doesn‘t 
                                                                                            C don‘t 
6. Pat‘s mother … teach students.                                     A isn‘t 
    Pat‘s mother … a teacher.                                              B doesn‘t 
                                                                                            C don‘t 
7. It … cost much to stay in that hotel.                             A doesn‘t 
    That hotel … expensive.                                                B isn‘t 
                                                                                            C don‘t  
 
Exercise 2 Choose the right answer:  
1. My mother … a bad headache.                                     A have got 
                                                                                            B am 
                                                                                            C has got 
2. Where the Johnsons (live)?                                            A Where do the Johnsons live? 
                                                                                            B Where are the Johnsons live? 
                                                                                            C Where does the Johnsons live? 
3. Margie and her sister … good voices.                            A does 
                                                                                            B has got 
                                                                                            C have got 


 
 
4. I (not/understand) you, as you (not/speak)                     A not understanding, don‘t speak 
    English                                                                            B don‘t understand, not speak 
                                                                                             C don‘t understand, don‘t speak 
5. - …you … any time to help me? – Sorry, I…                 A Do you have, don‘t 
                                                                                             B Have you got, am not 
                                                                                             C Do you have, have got 
6. … you  (like) swimming?                                                A Do you like 
                                                                                             B Does you like 
                                                                                             C Are you like 
7. … he (know) what I want?                                              A  He knows 
                                                                                             B Is he know 
                                                                                             C Does he know 
8. Don‘t give him cigarettes. He (not/smoke).                    A isn‘t smoking 
                                                                                             B doesn‘t smoke 
                                                                                             C don‘t smokes 
9. Can you help me? I (not/know) the way to                     A am not knowing 
    the market.                                                                       B not know 
                                                                                             C don‘t know 
10. What‘s the matter? You (look) very happy.                  A are looking 
                                                                                             B look 
                                                                                             C looks 
  
Exercise 3 Correct mistakes: 
1. The Moon is turning round the Earth. 2. There are a programme for youth and two films on TV. 
3. Do you like read books? 4. The classes are begin at 9.00. 5. Do you have a car? – Yes, I have. 6. 
Is she right always? 7. Often we are late. 8. It sound interesting. 9. There is policemen at the door. 
10.  Have  Pete  got  mistakes  in  his  test?  11.  When  it  will  be  cold  we‘ll  put  on  warm  clothes.  12. 
Where the nearest bus stop is? 13. What the weather like today? 14. When usually he takes his dog 
for a walk? 15. Look! I‘m seing that pretty girl on the other side of the street. 16. What do he do? – 
He‘re  a  doctor.  17.  What  time  does  they  get  up?  18.  My  tooth  ache.  19.  What  seem  to  be  the 
problem?  –  I  has  pain  all  over.    20.  There  are  a  lot  of  interesting  information  about  this 
phenomenon. 21. The women is in the operation hall. 22. Are there any one in the room? 
 
 
 

10 
 
Test yourself  (Present Simple) 
1. How much … these jeans cost? 
A. are 
B. does 
C. do 
2. He … a doctor. 
A. doesn‘t 
B. don‘t 
C. isn‘t 
3. The students … in class. 
A. don‘t 
B. aren‘t 
C. isn‘t 
4. The patient … a bad stomachache. 
A. does 
B. have got 
C. has got 
5. Where … your parents live? 
A. are 
B. do 
C. does 
6. … Bob … English well? 
A. do, speak 
B. does, speaks 
C. does, speak 
7. The doctor can‘t make a prescription because he … the laboratory tests‘ results. 
A. haven‘t got 
B. don‘t have 
C. doesn‘t have 
8. … your bride like chocolate and fruits? 
A. Doesn‘t 
B. Don‘t 
B. Aren‘t 
9. Which of your friends … the closest one? 
A. are 

11 
 
B. is 
C. does 
10. … Katie … what I want? 
A. does, know 
B. do, knows 
C. does, knows 
11. They … to be a really happy family. 
A. aren‘t seem 
B. doesn‘t seem 
C. don‘t seem 
12. The sweater … nice, the trousers … nice too. 
A. is, are 
B. are, is 
C. doesn‘t, don‘t 
13. Those who like animals … afraid of dogs. 
A. aren‘t 
B. don‘t 
C. doesn‘t 
14. There … a comb and a lipstick in every woman‘s bag. 
A. are 
B. has 
C. is 
15. … a mistake in the students‘ test works. 
A. There aren‘t 
B. There isn‘t 
C. There are 
16. He … always late for classes. 
A. does 
B. doesn‘t 
C. is 
17. I don‘t remember what his telephone number … . 
A. has 
B. are 
C. is 
 
 

12 
 
Unit 2.  Look, Read and Remember 
 PRESENT CONTINUOUS 
  to be (am, is, are) + основной глагол с окончанием V ~ing  
Образование времени Present Continuous: 
(+) 
(-) 
(?)  
Short answer 
am reading 
am not reading
(What)  Am I reading? 
Yes, I am.  
No, I am not
He  
She is reading 
 It  
He  
She  is not(isn`t) reading 
 It 
                    he 
(What)  Is   she  reading? 
                   it 
           he 
Yes,  she  is.            
           it 
          he    
No,   she  isn`t. 
           it     
We 
You  are reading 
They  
We 
You are not  
        (aren`t)     reading 
They 
                    we 
(What) Are you reading? 
                    they  
           we 
Yes,  you  are.            
           they 
           we    
No,  you  aren`t. 
           they     
 
ОРФОГРАФИЯ
 
Окончание 
– е 
отбрасывается 
Окончание 
– iе
 → 
y
 
Окончание 
– y
  
без изменений  
Односложные: 
краткий гласный + 
согласный 
удваиваются 
live → living 
die → dying 
lie → lying 
try  → trying 
play → playing 
put → putting 
swim → swimming 
 
 
Случаи употребления 
Примеры 
Перевод 
1.Длительное действие
совершающееся в 
момент   речи 
Now the children are 
learning this poem by 
heart. 
Сейчас дети учат 
стихотворение 
наизусть. 
2. Длительное действие
совершающееся в 
настоящий период 
времени 
He is writing a new play. 
Он пишет новую пьесу. 
3. Будущее время (при 
намерении совершить 
действие или уве-
ренности в совершении 
действия) 
Next week they are going 
to the South. 
На следующей неделе они 
едут на юг. 
4. Будущее длительное 
действие в придаточных 
предложениях условия и 
времени 
If I am sleeping when you 
come, wake me up. 
Если я буду спать, когда вы 
придѐте, разбудите меня. 

13 
 
 
 
 

Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> Грам м атические форм ы вы раж ения ком паративны Х отнош ений в научно-популярной лингвистической литературе
123456789 -> Презентация по немецкому языку по теме «Степени сравнения прилагательных и наречий в немецком языке»
123456789 -> Согласование сказуемого с подлежащим в английском языке
123456789 -> Н. А. Сивакова грамматика русского языка: имя существительное и имя прилагательное
123456789 -> Е. Л. Дубовик сложное предложение в синтаксическом строе турецкого языка
123456789 -> Лущик Ю. М., Пікулицька Л. В. Сумський національний аграрний університет


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет