Nazarbayev Intellectual Schools Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі «назарбаев зияткерлік мектептері»жүктеу 9.34 Mb.
Pdf просмотр
бет49/72
Дата22.12.2016
өлшемі9.34 Mb.
1   ...   45   46   47   48   49   50   51   52   ...   72

Nazarbayev

Intellectual

Schools

305


Практика  жетекшісі  –  тақырыпқа  байланысты  дайындық  жұмыстарын  ұйымдастырады,  табиғи 

көріністің керекті бөлігін таңдауға көмектеседі.

Шебер – текше бойынша жұмысын бастайды.

1 текше – алдынала дайындалған кенеп бетіне қарындашсыз бірден қылқалам көмегімен бір ғана 

түсте (қоңыр, қара, т.б.) табиғи көріністен этюд сызбасын бастайды. (студенттер шеберге ілесе отырып 

жазу барысын қайталауына болады)

2  текше  –  суреттің  толық  сызба  жұмысы  орындалып  болған  соң,  түсті  майлы  бояумен  боямалау 

әдісімен үлкен қылқаламмен нақты жақын түсті тауып кенеп бетіндегі көріністі әр бөлшегін өз түсімен 

тездетіп түгелімен жауып шығады.

Практика  жетекшісі  –  тақырыпқа  байланысты  текше  бойынша  көрнекіліктермен  салыстыру 

жұмыстарын қатарласа түсіндіре жүреді.

Шебер – текше бойынша жұмысын жалғастыра береді.

3 текше – нақты жарықкөлеңкемен жұмыс жасауды жалғастырады.(қолөнер бұйымдарымен жұмыс)

4 текше – детальдармен жұмыс жасаумен этюдті аяқтайды.

Ашық  сабақтың  нәтижесі  туралы  жетекшінің  қорытындысы.  Аяқталған  жұмыстың  нәтижесінің 

сапасы жайлы талқылау ұйымдастырылады.

Арнайы шақырылған кескіндеме шеберіне сөз беру ( арнайы кездесу сабағына шақырылған қонақ) 

оқушыларға жүзбе-жүз әңгімелесе отырып, өнер адамдарына өнер жолын таңдап, сол үшін бүкіл өмірін 

арнайтын адамдар туралы, осы өнерді өмірінің мәні деп түсіну, өнер жолының қай саласы болмасын табиғи 

дарындылыққа  қоса  ерінбей  еңбек  етіп,  тер  төгуді  қажет  ететінін,  жалпы  қазақ  ұлты  өнерліні  жоғары 

бағалағанын, құрметтегенін, өнер туындыларының сан қырлы сырларын сақтап, атадан балаға мирас етіп 

қалдырғаны, әсіресе еліміздегі кескінде өнерінің жеткен жетістігі мен деңгейі, сол жетілген кескіндемеге 

пленэрлік жұмыстың атқаратын рөлі, сонымен қатар пейзаж жанрына байланысты тарихи және теориялық 

ұғымдар туралы әңгімелеп береді. 

Сабақты қорытындылау: Жетекші студенттермен бірге шебердің өзімен бірге ала келген авторлық 

туындылары,  көрнекі  құралдар  және  альбомдарды  көріп  тамашалау  және  талдау  жұмысын  жүргізіп, 

олардың  өнер  мамандығы  мен  педагогтық  мамандыққа  деген  көзқарасын  талқылаумен  қатар,  арнайы 

шақырылған шеберге қосымша сұрақтар қойылып, жетекші студенттердің түсінбеген сұрақтарына жауап 

береді.[3].

Әдебиет:


1.  Парамонов  А.  Г.  Формирования  художественно  творческой  активности  студентов  на  эанятиях 

рисунком. Дис.канд. Липецк. 2000. 241стр.

2.  Васильев А.А. Теоретическое и методическое обоснование начальной стадий обучения пленэрной 

живописи при подготовке художников педагогов. Дис.канд. Краснодар, 1982.- 160 стр. 

3.  Рабилова З.Ж. Пленэрлік практика курсы. Алматы, 2010.- 100 б.

Rakhimova G.B.

candidate of political science

Kazakh national pedagogical university named after Abai

(Republic of Kazakhstan)

THE INTEGRATED LESSONS AS ONE OF MODERN FORMS TO INCREASE THE LEVEL OF 

THE PROFESSIONAL COMPETENCE 

Wide use of information technology in the modern educational world underlines importance of studying, 

both a foreign language, and a high school subject in a foreign language. Thus importance of knowledge of a 


306

Nazarbayev

Intellectual

Schools

subject in a foreign language has an applied orientation that is caused by an obvious social demand.

This question sees especially important with the introduction of new educational standards which realization 

of competitive approach demands in professional education. Formation of the basic professional competencies 

of  the  graduate  of  high  school  becomes  the  basis  of  his  professional  creativeness. The  competence  approach 

to  construction  of  the  maintenance  of  higher  education  allows  to  combine  optimum  theoretical  and  practical 

components  of  training,  integrating  them. Ability  to  work  with  the  personal  computer  –  is  one  of  the  basic 

competencies of the modern expert in any area which is widely presented in various modules of standards of new 

generation. 

Modern requirements, both to formation standards, and to teaching of educational subjects reflect importance 

of a practical orientation at studying a foreign language, and a subject in a foreign language. J.A. Kamenskiy has 

formulated so-called “golden rule”: «Let subjects seize at once by several feelings, are sketched to be embodied 

through sight and hand action … by all means it is necessary to ignite thirst of knowledge and ardent diligence to 

the studying» [1,56]. The integrated lessons, to our opinion, are the form of realization of this “golden rule”.

Use  of  integrated  lessons,  for  example,  computer  science,  English  language  and  special  disciplines  for 

formation of information-communication skills of the future expert rather effectively. The purpose of the integrated 

lessons consists of that many-sided communication between separate disciplines of educational process is created. 

The integrated lessons have a number of positive features:

1. Professional knowledge of the future experts is formed completely, in a complex whereas isolated studying 

of disciplines doesn’t give representation about the complete phenomenon, splitting up it for isolated fragments.

2. The form of carrying out of the integrated lesson (for example, presentation of a new material in the form 

of slides) is fascinating and non-standard. Set of various kinds of activity at a lesson gives the chance to the teacher 

to support attention during all a course of studying. It points to developing effect of training. The integrated lessons 

raise scientific and creative potential of students, conduct to judgement and a finding of relationships of cause 

and effect, to development of logic, thinking, communicative abilities. Such lessons form skills of independent 

comparison, generalizations and abilities to do conclusions.

3. The  integrated  lessons  give  possibility  to  self-realization in  creative  process,  both  to  the  teacher,  and 

trainees, and form the professional competence of students with the knowledge of English language. At designing 

of a modern lesson we use various forms and methods of the organization of training: dialogical, target orientations, 

motivation-incentive, communicative, control, the analysis, perfection. As shows our experiment of carrying out 

the lessons on modern geopolitics in English are better combined: 1. The method of monitoring (oral examination). 

2. Indicative. 3. Dialogical (conversation with students). 4. Algorithmic (students receive the program of actions, 

tasks). 5. Partially-search, research (students independently approach to the end result). 6. Analytical (analyzed the 

activity of students, typified errors).

Thus it would be better to notice that at the integrated training the statement of a new material isn’t cancelled, 

it  has  other  form,  for  example,  slide  presentation.  Such  kind  of  work  systematizes  a  new  material and  forms 

complete system. The dose of the educational information doesn’t fall outside the limits normal working capacity 

of students at material mastering.

Managerial  process  by  informative  activity  represents  the  first  step  –  the  training,  the  second  step  – 

management of process of formation of abilities. Therefore unilateral use of methods basically impossible. In such 

case there is complicated challenge how to select methods of the integrated training which in a complex at each 

grade level would allow to solve successfully theoretical and applied problems. In this case integrativeness - is an 

indicator of subject compatibility, therefore methods become as though qualitatively new.

The nature of the integrated training causes following principles. Functional dynamism. The given principle 

represents dynamics of use of various pedagogical functions, that is constant change of one functions by others. 

Mastering and use processes are interconnected, pass into each other, inter-cause and they are in a constant dynamic 

balance. Any deviation from this principle – is return to traditional training.

Principle of an advancing role of informative activity. The arms of students with that or other knowledge are 

not object itself. Important is the preparation of the person for practical actions in this case. Knowledge – rough 


Nazarbayev

Intellectual

Schools

307


base. Without abilities there are no skills. Skills – a basis of abilities and ways of their development. Abilities 

without knowledge are impossible. «Knowledge directly feeds abilities and focuses actions of the person» - so 

the pedagogics practises. Practical action is directed polyvectorally. On the one hand, it fulfills the skills and 

knowledge. And on the other – forms informative independence through the decision of an educational problem. 

Informative activity advances others in all.

The principle of increasing integration of knowledge, abilities, skills reduces training process to preparation 

of the person for independent practical activities. The received knowledge from two subjects, in particular bases 

of geopolitics and English language is integrated into a single whole and by that get durability. At studying of 

these subjects separately this process is slowed down. At integrated, represents continuous change of grade levels. 

Degree of comprehensibility of knowledge aren’t homogeneous. It gets the developed character and all their set 

turns into a plane of practical action. The similar logic of increasing integration has increasing character and it 

shouldn’t be broken. Otherwise each change will cause certain difficulties in comprehensibility of the received 

knowledge.  Character  of  the  educational  information  changes  depending  on  the  stage  of  knowledge.  It  also 

constantly changes. There is a scientific discussion about it in the modern literature how it should be training – 

inductively or deductively? As for us sees, any of these ways separately isn’t absolute. It is impossible to explain 

a new teaching material partially, without a support on previous that as a whole leads to the general conclusions. 

Precisely also it is impossible, without leaning against some previous conclusions, to go to an explanation of new 

parts. Hence, the integrated training is an inductive-deductive process of training: from particulars to generalization 

and from generalizations to new particulars. The information always has the integrated character, but thus will 

always remain qualitatively new. Finally, ability to use the acquired knowledge and to possess corresponding skills 

helps the future expert to get professional independence and competence. Such independence represents the sum 

integrative knowledge, skills. According to this principle the teacher states a subject material so that it represented 

gradual transition from one educational stage to another, from one phrase to another, and it represented not simply 

change of one new theme to another, but is made a principle increasing integration. 

Literature:

1.  Джибладзе Г. Н. Философия Коменского - М., 1982. – 224с.

2.  Андронкина  Н.  М.  Проблемы  обучения  иноязычному  общению  в  преподавании  иностранного 

языка как специальности // Обучение иностранным языкам в школе и вузе. - СПб., 2001. - С.150-160.Рыжкова Л.В.

Павлодарский областной институт 

повышения квалификации педагогических кадров 

(Республика Казахстан)

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ В СИСТЕМЕ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

НА ОСНОВЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА

Современное образование на этапе модернизации характеризуется значительными переменами как в 

условиях функционирования организаций образования, так и самом содержании образования. 

Новая модель образования требует реализации компетентностного подхода в организации учебно-

воспитательного процесса и достижения результата в виде наличия у выпускника средней школы, наряду 

с предметными, ключевых и базовых компетенций. Компетентностный подход призван решить типичную 

для  школ  проблему,  когда  ученики  хорошо  владеют  набором  знаний,  но  испытывают  трудности  в  их 

использовании  для  решения  конкретных  задач.  Становится  актуальным  включение  компетентностного 308

Nazarbayev

Intellectual

Schools

подхода в систему контроля оценки учебных достижений учащихся, в технологию конструирования тестов, 

диагностирующих  уровень  развития  общих  способностей  учащихся,  проверяющих  умения  применять 

знания в нестандартных ситуациях.

В  аспекте  обсуждаемой  темы  необходимо  ответить  на  важные  вопросы,  что  есть  компетенция 

в  современном  прочтении  данного  понятия,  что  необходимо  сделать  для  того,  чтобы  не  декларировать 

компетентностный подход, а реально его осуществлять. Что должно измениться в организации учебно-

воспитательного процесса, чтобы поставленная перед системой образования цель по воспитанию личности, 

обладающей определенным уровнем ключевых компетенций, способной к самоопределению в будущей 

профессиональной сфере, была достижима?

Главный  ресурс  повышения  качества  образования  –  это  педагог.  Задача  повышения  качества 

образования не может быть решена без обеспечения системы образования высококвалифицированными 

кадрами /стр 15/. 

Управление качеством означает управление человеческими ресурсами. Непрерывное профессиональное 

развитие  педагогических  кадров,  их  опережающая  подготовка  к  внедрению  обновленного  содержания, 

применению инновационных технологий являются одним из условий выполнения задач по повышению 

качества обучения и воспитания.

Сложившаяся система повышения квалификации, выполняя в принципе возложенные на нее функции, 

требует  переформатирования  в  логике  и  с  позиций  единого  концептуального  подхода,  определенного 

Государственной программой развития образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы. 

Необходима  качественная  переориентация  деятельности  методических  служб,  наполнение  новым 

содержанием, связанным с активизацией инновационной деятельности по освоению и внедрению нового. 

Возрастает роль администрации. Основой управления должен стать педагогический менеджмент. 

Стратегия обновления системы повышения квалификации с ориентацией на рынок образовательных 

услуг  сфокусирована  как  на  повышение  качества  курсовой  подготовки,  так  и  на  развитие  потребности 

работников образования в собственном профессиональном росте. Переход на ваучерно-модульную форму 

повышения квалификации рассматривается как этап модернизации, а система оценки качества образования 

- как формирующаяся самостоятельная отрасль деятельности в сфере образования.

С  введением  ваучерно-модульной  системы  существенно  изменяется  объект  управления,  а 

значит  должно  измениться  и  управление  им.  Оно  принимает  образ  менеджмента.  Качество  становится 

системообразующим фактором происходящих изменений. 

Необходимым условием и фактором развития ресурсного потенциала в выполнении возложенной на 

институт миссии становится управление качеством образования в системе повышения квалификации. 

Разработка  адекватной  стратегии  управления  качеством  в  системе  повышения  квалификации 

напрямую связана с поставленной целью: обеспечить гарантию качества, динамичное развитие системы, 

рациональное распределение ресурсов.

Для  управления  качеством  требуется  объективная  оценка  его  состояния,  а  значит  и  средства 

(инструменты) управления, и измерители (оценка) качества, составляющие системы оценки. 

Как  показывает  мировой  опыт,  только  внешней  оценки  для  управления  качеством  образования  не 

достаточно. Должна быть создана система внутренней оценки. Это диктуется необходимостью обеспечения 

государственных гарантий на получение образования и обеспечение законных интересов потребителей в 

качественном образовании. 

Направления  развития  оценочной  деятельности  должны  учитывать  совершенствование  как 

внутренней, так и внешней оценки, предусматривать участие в республиканских (или международных) 

исследованиях. В одном из таких исследований Павлодарская область примет участие с 2012 года в связи 

с апробацией ваучерно-модульной системы. 

 Важное требование - разработанные показатели и индикаторы должны стать надежной основой для 

получения  объективной  оценки  качества  для  определения  достижений,  выявления  проблем,  принятия 

управленческих решений. 


Nazarbayev

Intellectual

Schools

309


Институт в данном направлении работает не первый год. Для формирования системы внутренней 

оценки введены рейтинговые листы, позволяющие осуществлять самооценку и оценку реализации плана 

по единым для всех показателям и индикаторам. 

Информация  о  качестве  проводимых  курсов  (а  это  уже  внешняя  оценка)  получается  путем 

анкетирования,  посещения  итоговых  занятий,  на  которых  слушателями  представляется  презентация 

проектов  с  применением  новых  знаний  и  умений.  Содержание  анкет  включает  не  только  вопросы  об 

актуальности курсов, но и возможности использования их в школьной практике, желания распространять 

полученные  знания  среди  коллег.  Творческая  активность  отслеживается  через  участие  педагогов  в 

конкурсах, конференциях, семинарах, изданиях методических пособий и рекомендаций

Для  слушателей  предусмотрены  зачетные  книжки,  которые  являются  своего  рода  портфолио 

профессиональных достижений педагогов. 

Система оценки качества системы повышения квалификации призвана обеспечить каждого работника 

достоверной информацией о состоянии и развитии системы повышения квалификации путем публикаций 

аналитических  материалов.  Основой  для  проведения  такого  мониторинга  могут  служить  и  целевые 

индикаторы Государственной программы развития образования и другие показатели качества. 

Однозначно - показатели должны быть измеряемы, отражать стратегию образовательной политики и 

являться основой для дальнейшего улучшения качества предоставляемых образовательных услуг.

Институтом  повышения  квалификации  педагогических  кадров  Павлодарской  области  разработана 

модель  управления  качеством  образования  в  системе  повышения  квалификации,  общесистемные 

показатели и индикаторы оценки качества, согласованные со стратегическим планом развития института. 

Обеспечить  объективность  оценки  призван  и  открытый  доклад  о  состоянии  и  развитии  системы 

повышения  квалификации,  который  будет  издаваться  ежегодно,  и  служить  основой  для  дальнейших 

прогрессивных  изменений,  обеспечению  основной  цели  оценки  -  повышению  эффективности  системы 

повышения квалификации.

В  данном  направлении  Институт  повышения  квалификации  педагогических  кадров  осуществляет 

свою  деятельность  совместно  с  Центром  оценки  качества  образования  МОН  РК.  В  рамках  проекта  по 

внедрению технологий оценки качества образования оказывается содействие во внедрении на всех уровнях 

образования показателей и индикаторов, адекватных международным, для оценки качества образования, в 

проведении исследований по оценке учебных достижений учащихся. 

В  системе  повышения  квалификации  на  ваучерно-модульной  основе  основным  субъектом 

образовательного процесса и основным потребителем знаний является педагог. 

Он  сам  оценивает  важность  и  необходимость  приобретаемых  знаний  и  информации,  из  перечня 

заявленных  модулей  образовательной  программы  выбирает  модули  и  конструирует  свой  маршрут 

повышения  квалификации.  В  этом  преимущество  ваучерно-модульной  системы.  Встает  вопрос,  каков 

уровень мотивации педагога, обладает ли педагог соответствующей информационной компетентностью, 

развитыми  рефлексивными  умениями,  позволяющими  выявить  и  понять  необходимость  получения 

качественно новых знаний. С другой стороны, смогут ли организации повышения квалификации предложить 

слушателям  широкий  перечень  востребованных  модульных  программ.  Диагностика  как  задача,  должна 

быть свойственно всем этапам подготовки и реализации новой системы повышения квалификации. Она 

призвана существенно влиять на эффективность курсовой подготовки.

Требуется  определить  (разработать)  содержание  диагностических  процедур,  выявляющих 

профессиональные  запросы  и  затруднения  педагогов,  отсутствие  знаний  и  умений  по  приоритетным 

направлениям  развития  образования.  Проведение  мониторинговых  исследований  для  выявления 

потребностей педагогических кадров в получении новых знаний и умений приобретает новый смысл и 

становится приоритетным направлением деятельности института. 

Главным показателем качества деятельности системы повышения квалификации в условиях ваучерно-

модульного  финансирования  становится  конкурентоспособность,  обеспечить  которую  можно  только 

четко определив цели и результаты, содержание деятельности, процедуры контроля и оценки, правильно 310

Nazarbayev

Intellectual

Schools

расставив  и  использовав  имеющиеся  ресурсы.  Необходимо  эффективное  управление  инновационным 

процессом,  инновационный  менеджмент,  охватывающий  все  аспекты  развития  и  целенаправленного 

преобразования системы повышения квалификации. 

Факторами,  обуславливающими  уровень  управления  качеством  образования,  всегда  являлись  и 

являются:

-профессиональная компетентность;

-определение приоритетов в управлении;

-опора на потенциал кадрового состава, развитие потенциала каждого педагога;

-рациональное сочетание управления, соуправления, самоуправления;

-качество связи с внешней средой;

-качество подготовки управленческих решений.

В настоящее время к названным факторам время добавило еще ряд, в том числе умение обосновывать 

и принимать решения в ситуациях высокой неопределенности. 

  Переход  системы  повышения  квалификации  на  более  совершенную  основу  –  процесс  нелегкий 

и  требующий  времени.  Нужна  внутренняя  готов-  ность  каждого,  осознание  личной  значимости  труда 

в  выполнении  задач,  поставленных  Государственной  программой  развития  образования  Республики 

Казахстан на 2011-2020 годы.

Литература:

1. Государственная программа развития образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы

2.  Дамитов  Б.К.,  Бекенова  А.Б.,  Габдуллина  А.  Индикаторы  системы  образования  и  методика  их 

расчета. – Астана: НЦОКО, 2007.

3. Можаева О.И. «О национальной системе оценки качества образования» - Астана НЦОКО, 2008


Каталог: site -> nis -> repository -> file
file -> Ілияс Жансүгіровтің Сталиндік репрессия себебінен ашылмаған қырлары «Туған елге тағзым»
file -> А с т а н а, 2016 Назарбаев Зияткерлік мектептері
site -> БАҒдарламасын дамыту жолдары ақашева Ә. С г.ғ. к., доц., Дүйсебаева К. Ж. г.ғ. к., доц
file -> Астана, 2016 Жиынтық бақылауға арналған
file -> Сыртқы жиынтық бағалау моделі
file -> Конкурстық іріктеу тапсырмаларының үлгісі 1 математика
file -> Өскемен қаласы химия-биология бағытындағы Назарбаев Зияткерлік мектебі
file -> Семей қаласындағы Физика- математика бағытындағы Назарбаев Зияткерлік мектебі


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   45   46   47   48   49   50   51   52   ...   72


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет