Nazarbayev Intellectual Schools Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі «назарбаев зияткерлік мектептері»жүктеу 9.34 Mb.
Pdf просмотр
бет54/72
Дата22.12.2016
өлшемі9.34 Mb.
1   ...   50   51   52   53   54   55   56   57   ...   72

Nazarbayev

Intellectual

Schools

жұмыс  құралдарымен  және  технологияларымен  қаруландыру,  оның  болашақта  ақпараттық  мәдениетіне 

негіз болатын ақпараттық сауаттылықтарын қалыптастырудан туындауы қажет. 

6. Қазіргі ақпараттық технологиялар саласынан өз бетімен білімдерін көтерумен, білім алумен бүгінгі 

күнге дейін міндетті болып келген тек информатика мұғалімі емес, сонымен бірге әрбір педагог айналысу 

керек. Соған сәйкес педагогикалық оқу орнын бітірген түлек оқытудың ақпараттық технологияларын және 

ақпараттандыру құралдарын сауатты деңгейде қолдана алуға дайын болуы тиіс.

7. Практика және зерттеу көрсетіп отырғандай, болашақ бастауыш мектеп мұғалімі бастауыш білімді 

ақпараттандыру жағдайында өзінің кәсіби іс-әрекетіне сәйкес бола алады, егер оқытудың бүкіл кезеңінде 

ҚАТ  -  ны  қолдануға  байланысты  мақсатқа  бағытталған  жүйелі  жұмыс  жүргізілсе,  әлемдік  ақпараттық 

кеңістіктегі біліми ресурстарға, түрлі ақпарат көздеріне қол жетімді болса.

8.  Болашақ  мамандардың  кәсіби-педагогикалық  іс-әрекетін  моделдеуде  біздің  басты  ескеретініміз 

-  бұл  қазіргі  мұғалім  жаңа  ұрпақпен  жұмыс  істейді.  Жаңа  ұрпақ  -  бұл  мектептегі  оқу-тәрбие  үрдісінің 

мазмұнын,  әдістемесін  жаңартуды  және  дәстүрлі  емес,  инновациялық  амал  тәсілдерді  жасақтау  мен 

ендіруді талап ететін оқушылар. 

9. Маман дайындауда жоғары тиімділікті қамтамасыз ете отырып, кәсіби бағытталған ақпараттық - 

коммуникациялық технология құралдарын жобалау мен енгізу XXI ғасыр педагогикасының өзекті міндеті 

болып қала беретіндігі анық, өйткені ғаламдық ақпараттандыру қоғамында түлектердің бәсекелестігі мәнді 

дәрежеде  олардың  ақпараттық  -  технологиялық  құзырлылығымен,  ал  жоғары  оқу  орны  рейтингісі  -  оқу 

үрдісінде қазіргі ақпараттық технологиялардың даму тенденциясы қаншалықты икемді ескерілетіндігімен 

анықталмақшы.

Әдебиет:


1.Болашақ  мамандардың  ақпараттық  құзырлылықтарын  қалыптастырудың  негізгі  бағыттары7 

Қазақстан Республикасы «Білім» мемлекеттік бағдарламасы.- Астана, 2002.-Б.3-11.

2.Қазақстан  Республикасының  стратегиялық  дамуының  2010  жылға  дейінгі  бағдарламасы.-Астана, 

2003.-Б.3-21. 

3.Қазақстан  Республикасының  білімді  дамытудың  2005-2010  жылдарға  арналған  мемлекеттік 

бағдарламасы.- Астана, 2005.- 28 б.

4.Қазақстан Республикасының білім беру жүйесін дамытудың 2015 жылға дейінгі Тұжырымдамасы.- 

Астана, 2004.-26 б. 

5.Қазақстан Республикасы жоғары педагогикалық білімді дамыту тұжырымдамасы.- Алматы, 2005.- 

48 б. 


6.Қазақстан Республикасы жаңа формация мұғалімінің үздіксіз педагогикалық білімі тұжырымдамасы.- 

Алматы, 2005.- 36 б.

7.  Кеңесбаев  С.М.  Жоғары  педагогикалық  білім  беруде  болашақ  мұғалімдерді  жаңа  ақпараттық 

технологияны пайдалана білуге даярлаудың педагогикалық негіздері: педагогика ғылымдарының докторы 

ғылыми дәрежесін алу үшін дайындалған диссертация. - Түркістан, 2006 жыл. - 316 б 8.Бидайбеков Е.Ы. 

Развитие  методической  системы  обучения  информатике  специалистов  совмещенных  с  информатикой 

профилей в университетах Республики Казахстан: автореф. на соис. ученой степени кандидата пед.наук. - 

Москва, 1998.- 38 с. 

9.Балыкбаев  Т.О.  Теоретико-методологические  основы  информационной  модели  формирования 

студенческого контигента вузов: автореф. на соис. ученой степени доктора пед.наук. - Алматы, 2003. 40 с. 

10. Кариев С.Совершенствование обучения информатике в общеобразовательных школах Казахстана: 

автореф. на соис. ученой степен доктора пед. наук. - Алматы, 1997.- 38 с. 

11.  Хуторской  А.  Ключевые  компетенции  как  компонент  личностно  ориентированной  парадигмы 

образования \\ Нар.образование. - 2003.№2,5.- С.23-30.

12. Шишов С.Е. Компетентностный подход к образованию: прихоть или необходимость. \\ Педагогика 

№ 2, 2004. –С.22.Nazarbayev

Intellectual

Schools

335


13. Д.Ермаков. Компетентность в решении проблем. \\ Народное образование № 9, 2005. –С.92. 

14. Беспалов П.В. Компьютерная компетентность в контексте личностно ориентированного обучения.\\ 

Педагогика № 4, 2003. –С.42. 

Г.С.Саудабаева

доктор педагогических наук, доцент

 Казахский Национальный педагогический университет им. Абая

(Республика Казахстан)

ПРОФИЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ В 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Обеспечение  эффективности  образования,  предполагающей  его  современное  качество, 

фундаментальность  и  соответствие  актуальным  потребностям  личности,  общества  и  государства, 

представляет собой главную задачу системы образования Республики Казахстан. Одним из важных средств 

решения  данной  задачи  в  общеобразовательной  школе  является  организация  профильного  обучения 

старшеклассников,  что  предусмотрено  в  действующих  нормативных  документах.  Современная  школа 

и  в  нашей  стране,  и  за  рубежом  повсеместно  и  активно  профилируется,  а  спектр  профилей  постоянно 

расширяется. Школа становится профилированной при введении дополнительно одного или нескольких 

профилей обучения к общему содержанию образования.

Профильное обучение понимается как система специализированной подготовки, ориентированная на 

индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, в том числе с учетом реальных потребностей 

рынка труда. Оно направлено на более полный учет интересов, склонностей и способностей учащихся

на создание условий для обучения школьников в соответствии с их профессиональными интересами и 

намерениями относительно продолжения образования.

Профильное  обучение  одновременно  позволяет  реализовать  личностные  и  общественные 

потребности,  поэтому  в  его  основе  лежит  личностный  подход,  ориентирующий  общеобразовательную 

школу на создание условий для максимального развития учащихся в соответствии с их познавательными 

и  профессиональными  намерениями,  на  расширение  возможностей  для  выстраивания  индивидуальной 

образовательной  траектории.  Выбор  учащимися  профиля  обучения  является  основой  построения 

профильного обучения в старшем звене. Чтобы этот выбор школьники делали самостоятельно, чтобы он не 

навязывался им, надо уже с начальной школы воспитывать у них понимание необходимости постоянного 

поиска и выбора своего пути, а по окончании основной школы ученики должны уже выбрать профиль 

обучения в старшей школе. 

В  организации  профильной  дифференциации  школьников  необходимо  учитывать  следующие 

основные ориентации: 

-  ориентация  на  определение  профиля  обучения  по  циклам  учебных  дисциплин:  гуманитарный, 

филологический, физико-математический, естественно-химический, химико-биологический и другие;

- ориентация на крупные сферы и отрасли труда: основы агротехники и механизации растениеводства; 

промышленность; торговое обслуживание; основы медико-санитарной подготовки и др.;

- ориентация на профили профессиональных учебных заведений. 

Определенное  количество  профилей  первоначальной  профессиональной  подготовки  могут 

ориентировать  школьников  практически  на  все  типы  и  виды  профессиональных  учебных  заведений. 

В  соответствии  с  существующими  профессиональными  учебными  заведениями  можно  определить 

примерный перечень профилей первоначальной профессиональной подготовки школьников (см. таблицу).

Ведущее  место  в  первоначальной  профессиональной  подготовке  занимает  интегрированное 

профессиональное  образование  на  политехнической  основе.  Такое  образование  позволит  обеспечить 336

Nazarbayev

Intellectual

Schools

учащимся  возможность  овладения  несколькими  специальностями  в  рамках  их  первоначальной 

профессиональной  подготовки.  Принцип  политехнизма  предусматривает  усвоение  учащимися  общих 

технико-технологических, организационно-экономических, психолого-физиологических и педагогических 

основ современной сферы трудовой деятельности [1]. Очевидно, рынок труда предъявляет определенные 

требования  к  трудовой,  профессиональной  подготовке  выпускников  школы.  Поэтому  в  содержании 

профильного обучения должны быть предусмотрены следующие компоненты. 

1)  Общеобразовательный компонент включает предметы по основам наук, которые тесно связаны с 

будущей профессией. Этот компонент раскрывает общие научные основы определенной сферы труда.

2)  Типовой  компонент  раскрывает  предмет  труда  данного  типа  профессии.  В  зависимости  от 

профиля  здесь  изучаются  основы  природознания,  техникознания,  человекознания,  знаковых  систем, 

искусствознания.

3)  Профильный  компонент  предусматривает  ознакомление  учащихся  с  производственно-

технологическими,  психолого-физиологическими  и  организационно-экономическими  основами  группы 

родственных специальностей (профессии, профили).

Общеобразовательный,  типовой  и  профильный  компоненты  определяют  инвариантную  часть  и 

обеспечивают дифференциацию и интеграцию первоначальной профессиональной подготовки школьников 

на политехнической основе.

4)Специальный  компонент  обеспечивает  вариативность  и  индивидуализацию  первоначальной 

профессиональной  подготовки  школьников  и  направлен  на  раскрытие  особенностей  профессии  и 

специальности,  которой  выпускник  школы  намеревается  овладеть.  При  наличии  условий  и  желания 

школьники  могут  сдавать  квалификационные  экзамены  по  несложным  доступным  профессиям  на 

начальный разряд.

Первоначальная профессиональная подготовка должна способствовать формированию у школьников 

личностных  качеств,  имеющих  особое  значение  для  данной  профессии.  Кроме  того,  определенные 

требования  к  человеку  предъявляют  классы,  отделы  и  группы  профессий.  В  ходе  первоначального 

профессионального обучения необходимо подготовить школьников адаптации к следующим факторам:

- предполагаемая социальная роль;

- тип, профиль и специальность будущей профессиональной деятельности;

- содержание и условия труда по избираемой профессии;

- условия поступления и обучения в предполагаемом профессиональном учебном заведении.

Следует отметить, что в казахстанской общеобразовательной школе уже были периоды внедрения 

профильного обучения в том или ином виде. Зарождение идеи организации школ с углубленным изучением 

предметов,  выбранных  самими  школьниками  в  соответствии  со  своими  интересами  и  пристрастиями, 

относится к 1918–1923 годам прошлого столетия. Эти первые эксперименты представляли собой новое 

слово в педагогике и приближали ее к индивидуальному подходу в выявлении и развитии склонностей, 

навыков и умений подростков [2]. 

Однако идея дифференцированного профильного обучения в те годы оказалась трудно воплощаемой 

в повсеместную практику массовой школы. Реализации профильного обучения препятствовали отсутствие 

соответствующей учебно-материальной базы, квалифицированных педагогических кадров, своевременно 

изданных специальных программ, а также утилитарно-прагматический подход, направленный на узкую 

специализацию, произвольный характер выбора программ в различных школах. Профильные направления 

выбирались  школой  в  соответствии  с  ее  производственным  окружением.  При  этом  не  учитывались 

интересы и склонности учащихся, их профессиональная предрасположенность. Как показала практика тех 

лет, только отдельным школам, которые были созданы на базе бывших гимназий с учебными кабинетами 

и мастерскими, после приобретения некоторого опыта удавалось добиться положительных результатов в 

осуществлении профильного обучения.

В  50–90-е  годы  неоднократно  предпринимались  попытки  возродить  эти  традиции,  продолжить 

и  развить  положительный  педагогический  опыт,  наполнив  его  новым  содержанием  и  созданием  новых 


Nazarbayev

Intellectual

Schools

337


организационных  форм  (физико-математические  школы,  специализированные  школы  и  классы  с 

изучением  иностранных  языков,  межшкольные  учебно-производственные  комбинаты,  школы-заводы, 

школы-комплексы и т.д.). Однако, несмотря на определенные положительные результаты, эти попытки на 

практике столкнулись с некомпетентностью исполнителей, с формализмом, схематичностью, безликостью 

реализации.

В современных условиях обоснованная профилизация средней общеобразовательной школы выходит 

на  первый  план.  Предпринимаются  реальные  практические  шаги:  создана  широкая  сеть  разнотипных 

учебных заведений (гимназии, колледжи, лицеи), почти во всех школах открыты профильные классы, а 

также  классы  с  углубленным  изучением  отдельных  предметов,  классы  интенсивного  или  ускоренного 

развития и т.п. 

Профильное обучение представляет собой одну из действенных форм дифференциации обучения. 

Это  –  дифференциация,  связанная  с  организацией  обучения  на  основе  определенных  критериев  со 

стабильными классами (группами) [3]. При профильной дифференциации обучения ведущей структурой 

становится профиль, т.е. та или иная комбинация базовых, профильных и элективных курсов. С указанной 

точки  зрения,  профилизация  может  быть  рассматриваема  как  промежуточная  форма  дифференциации 

обучения между недифференцированным подходом (преобладающим в современной школе) и глубокой 

специализацией (присущей для лицеев и специализированных школ). 

На процесс развития содержания, форм и методов профильного обучения оказывают большое влияние 

два вида факторов:

-  внешние  факторы,  оказывающие  опосредованное  воздействие:  обстоятельства  или  объекты 

действительности, которые находятся вне системы образования;

- внутренние (педагогические) факторы, которые оказывают непосредственное воздействие.

 Характер влияния этих факторов различен и зависит от специфики самого фактора и временного 

периода (этапа) развития образовательных систем. 

Потребность в преобразовании процесса обучения в основной школе порождена не только введением 

профильного обучения, но и особенностями основной школы. Это - наиболее трудное для модернизации 

звено общеобразовательной школы, в котором наблюдается наибольшая перегрузка, многопредметность, 

снижение учебной мотивации учащихся. 

Решение большинства из этих проблем связано с осуществлением предпрофильной дифференциации 

в  основной  школе.  По  сравнению  с  профильной  дифференциацией,  предпрофильной  дифференциации 

присущи  несколько  иные  сущностные,  целевые,  функциональные  и  структурные  характеристики. 

Предпрофильное обучение должно обеспечить выявление и развитие как учебных возможностей учащихся, 

так и их интересов, намерений и склонностей, чтобы каждый выпускник основной школы еще до перехода 

на третью ступень обучения мог четко и осознанно выбрать направление профильного образования. Следует 

учитывать и то обстоятельство, что значительная часть выпускников основной школы продолжают свое 

обучение в средних профессиональных учебных заведениях. Следовательно, предпрофильная подготовка 

должна учитывать и ориентацию на профили таких учебных заведений с учетом личных намерений самого 

школьника. 

Однако в установке предпрофильной подготовки нередко преобладает селекционный подход (отбор 

учащихся  и  комплектование  профильных  классов  на  основе  осознания  ими  своих  возможностей  и 

интересов). При этом отбор в профильные классы по-прежнему происходит преимущественно на основе 

академической компетентности или образовательного рейтинга задач. Все это снижает роль и значение 

предпрофильной подготовки школьников. Предпрофильная дифференциация должна представлять собой 

целостный психолого-педагогический комплекс по выявлению познавательных возможностей и интересов, 

образовательных и профессиональных намерений школьника и на этой основе подготовки учащегося к 

осознанному выбору будущего профиля обучения.

Предпрофильная  дифференциация,  как  подготовительный  этап  к  реализации  профильной 

дифференциации, обладает следующими специфическими особенностями:338

Nazarbayev

Intellectual

Schools

-  Предпрофильная  дифференциация  обучения  представляет  собой  социально-педагогический 

феномен, поскольку ее появление вызвано реальной потребностью социума и личности в осуществлении 

непрерывного  образовательного  процесса,  обеспечивающего  качественную  подготовку  школьника  к 

продолжению образования в соответствии с его индивидуальными особенностями.

-  Предпрофильная  дифференциация  исключает  раннюю  фуркацию  и  должна  учитывать  то,  что 

формирование  основных  структур  мышления  заканчивается  у  ребенка  к  14  годам.  Поэтому  ранняя 

профилизация  может  привести  к  нежелательным  последствиям,  когда  пласты  человеческой  культуры 

останутся вне поля зрения школьника. Следовательно, учащиеся должны изучать все предметы учебного 

плана, чтобы их выбор профиля дальнейшего образования был обоснованным.

- В отличие от профильной дифференциации предпрофильная не может осуществляться посредством 

создания особых классов и требует поиска более гибких форм дифференциации и моделей ее организации, 

учитывающих  социальную  ситуацию  развития,  психофизиологические  и  личностные  особенности 

учащихся  старших  классов  основной  школы.  Указанные  формы  должны  предотвращать  социальную 

селекцию и обеспечивать равный доступ к полноценному образованию различных категорий учащихся в 

соответствии с их индивидуальными особенностями.

Предпрофильная дифференциация обучения имеет определенные функции. Исходной основой для 

выявления этих функций выступает то, что она дает школьнику как субъекту своей жизнедеятельности. 

Выявить функцию того или иного педагогического феномена в развитии и жизнедеятельности человека – 

значит, обнаружить ту роль, которую этот феномен выполняет в жизни человека как целостного существа 

[4].  Анализ  сущностных  характеристик  предпрофильной  дифференциации  обучения  и  ее  значения  в 

профессионально-личностном  становлении  учащихся  старших  классов  основной  школы  позволяет  в 

качестве основных выделить функции самоопределения, самореализации и самоутверждения, адаптации, 

развития, а также компетентностную функцию.

Реализация  данных  функций  становится  действенным  средством  дальнейшего  развития  личности 

школьника  и  его  успешной  социализации.  Очевидно,  предпрофильная  подготовка  и  профильная 

дифференциация выступают как взаимосвязанные звенья целостной системы, направленной на успешное 

самоопределение школьников и, прежде всего, их профессионального самоопределения. 

Литература:

1.Атутов П.Р., Бабкин Н.И., Васильев Ю.К. Связь трудового обучения с основами наук. –М., 1983 

2. Ревякина В.И. Резервные возможности воспроизводства педагогических кадров: из опыта Томской 

области // Образование в Сибири. - 2002. - № 1. - С.103-109.

 3.Орлов В.А. Элективные курсы по физике и их роль в организации профильного и предпрофильного 

обучения // Физика в школе. – 2003. - №7. – С.17-19

4.  Мацкайлова,  О.  А.  Становление  субъектной  позиции  учащегося  в  гуманитарном  пространстве 

урока. –Волгоград, 2002Сегізбаева Г.И.

Жамбыл атындағы №5 мектеп-гимназиясы 

(Қазақстан Республикасы)

ОҚУШЫЛАРДЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ҚАБІЛЕТІН ДАМЫТУ

Француз тіліндегі идеал, грек тіліндегі идея – мақсат туралы ұғым, түп-негізі мұрат-мақсатқа келіп 

тіреледі.  Біздің  бүгінгі  идеалымыз  –  тәуелсіздік.  Математикада  алгебраның  негізгі  ұғымдарының  бірі 

–  идеал  болса,  сол  идеалымыз  сан  ғасырлар  бойы  –  тәуелсіздік  болды.  Өзі  философиялық  ұғым,  адам 

ойының практикаға қарай бет алуы, білімнің іске асуын қамтамасыз ететін процесс – идея десек, сол идея-


Nazarbayev

Intellectual

Schools

339


мыздың түп-төркіні де- тәуелсіздік! Ұлттық тәуелсіздік содан барып, идея мен логиканың қосындысынан 

пайда болған идеология да, әлеуметтік топтардың мүдделерін білдіретін қоғамдық сана, саяси, праволық, 

философиялық,  моральдық,  эстетикалық  және  діни  көзқарастар  мен  теориялық  идеялардың  жиынтығы 

болса, сол идеологияның шыңында да, қайнар көзінде де – «тәуелсіздік» рухы өз туын желбіретуге тиіс.

Н.Ә.Назарбаев өзінің «Қазақстан экономикалық, әлеуметтік және саяси жедел жаңару жолдауындағы 

«ХХІ ғасыр деңгейінде білім беру мен кәсіптік даярлау бөлімінде: «ХХІ ғасыр білімін дамыта алмаған 

елдің  тығырыққа  тірелері  анық.  Біздің  болашақтың  жоғары  технологиясы  және  ғылыми  қамтылуы, 

өндірістер үшін кадрлер қорын жасақтауымыз қажет. Осы заманға білім беру жүйесінде әрі алысты барлап, 

кең ауқымды ойлай білетін, осы заманғы басқарушыларсыз біз иновациялық экономика құра алмаймыз.

Қазақстан  жоғары  оқу  орнының  міндеті  -  әлемдік стандарттар  деңгейінде  білім  беру.  Біздің  әрбір 

Қазақстандықтардың жоғары білім алуына нақтылы кепілдік беруіміз керек.

Бәрі де мектеп қабырғасынан басталады. Сондықтан біздің 2008 жылдан 12 жылдық жалпы орта білім 

беруге көшіп, педагогтардың кәсіптік деңгейін, оқулықтар мен білім беру бағдарламаларының сапасын 

арттыруымыз керек. Біз мұғалім мамандығының беделі мен абыройын қайтаруға міндеттіміз» - делінген.

Жаңа ғасырдың жеке тұлғасын қалыптастыру бағытында білім беру мәселесі егеменді еліміздің басты 

назарында болып отыр. Елімізде білім берудің жаңа жүйесі жасалып, білім беру мазмұнының түбегейлі 

өзгеруі,  оның  әлемдік  білім  кеңістігіне  енуі  -  бүкіл  оқу-әдістемелік  жүйеге,  мұғалімдер  алдына  жаңа 

талаптар, жаңа міндеттер қойып отыр.Сондықтан білім беру саласындағы оқытудың озық,педагогикалық 

жаңа технологияларын жетік меңгермейінше сауатты маман болу мүмкін емес.

Осыған  орай,әрбір  мұғалім  барлық  жаңалықтар  мен  әдіс-тәсілдерден  хабардар  болып,оқыту 

түрлерін,әдіс-тәсілдері мен құралдарын жетілдіріп,оларды тиімді қолдану жолдарын іздестіріп,өз кәсібін 

шығармашылықпен дамытып отыру қажеттілігі – заман талабынан өзінен-өзі туындап отыр.

Білім беруді ұйымдастырудың дүниежүзілік тәжірибесінде көптеген оқыту технологиялары жүзеге 

асырылуда. Ондағы мақсат – оқушының танымдық қабілеттерін,яғни өзінше ойлау қабілеттерін арттыру, 

елестету мен есте сақтауын, дағдысын, білім сапасының дамуын қамтамасыз ету.

Жалпы  білім  беруде  баланың  білімін,білігі  мен  дағдысын  емес,  оның  тұлғасын,білім  алу  арқылы 

дамуын бірінші қойып отыр.

Әрбір мұғалімнің алдында мынадай міндеттер туындайды:

1.  Оқушылардың  танымдық  қабілетін  дамыта  отырып,  ақыл-ой  еңбегі  мен  мәдениетіне  енетін 

дағдылар  мен  тәсілдерді,оларды  іс-әрекеттің  басқа  салаларына  қолдануды,білімді  өз  бетімен  меңгеру 

іскерлігін қалыптастыру.

2.  Есте сақтау мен сауаттылық біліктілігін дамыту.

3.  Оқушыларды инттелектуалды дамыту – қазақ тілінің, қазақ әдебиетінің заңдылығына, іс-әрекетіне 

тән қоғамда толыққанды қызмет етуге қажеті ойлау сапасын қалыптастыру.

Тіршілік үшін ұрпақтан өзге өзекті нәрсе жоқ.

Бәрімізді  бүгінгі  таңда  алаңдататын  мәселе  -сол  ұрпақтың  сапалы  білімді  игеруі.  Елбасы 

Н.Ә.Назарбаев:  «Білімді,  сауатты  адамдар-бұл  ХХІ  ғасырда  адамзат  дамуының  негізгі  қозғаушы  күші» 

деуінің өзі-үлкен көрегендіктің белгісі.

Қазақстанның  әлемдегі  бәсекеге  барынша  қабілетті  50  елдің  қатарына  кіру  стратегиясын  қолдау-

барша ұстаздардың міндеті екені де анық.

Өзекті мәселе-жас ұрпақтың Елбасы бастаған көш-керуенге кідіріссіз ілесуі. Өйткені қазіргі кезеңде 

білім  беру  жүйесінің  ең  басты  мәселесі  –шәкірттің  білім  сапасының  деңгейін  халықаралық  дәрежеге 

жеткізу.Осыған  орай  мемлекеттік  білім  беру  саясатының  бағытында  мектеп  баланың  дамуын  жүзеге 

асырып, тұлғаның қабілеттілігін ескеріп, бір қалыпта қалыптасуын қамтамасыз етуі керек.

«Оқу мен жазу арқылы сын тұрғысынан ойлауды дамыту» (СТО) бағдарламасының қазіргі таңдағы 

талаптарға сай жоғары білімді, әсіресе білгенін өмірде пайдалана білетін оқушыларды тәрбиелеуде орны 

ерекше.

Сын тұрғысынан ойлау-даму (дамыту) оқушылардың сын тұрғыдан ойлау қабілеттері дамыған сайын, 


1   ...   50   51   52   53   54   55   56   57   ...   72


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет