Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігіжүктеу 483.97 Kb.
Pdf просмотр
Дата12.03.2017
өлшемі483.97 Kb.

 

 

 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі  «Алматы энергетика және байланыс университеті» 

коммерциалық емес акционерлік қоғамы 

Жылуэнергетика факультеті 

«Физика» кафедрасы  

 

 

 

 

 

Бекітемін 

 

Бекітемін 

ЖЭФ  деканы _______ М.У. Зияханов 

«   »  __________2016ж 

 

  

 

 Пәннің силлабусы Fiz 2202 - Физика 2 

5В071600- «Аспап жасау»  

 

 

 Курс   

 

  

 

 Семестр 


 

 

  

 Барлық кредиттер 

 

  

ECTS -гі барлық кредиттер  

 Барлық сағаттар   

 

  

135 


Соның ішінде: 

Дәрістер   

 

 

  

30 


Машықтандыру сабақтар  

 

 Зертханалық сабақтар    

 

 

15 СӨЖ  

 

  

 

 83 

Соның ішінде: 

СОӨЖ 

 

  

 

 30 

ЕСЖ  


 

 

  

 Емтихан 

 

 

  

Алматы, 2016 ж.  

 

Силлабусты  физика  кафедрасының    аға  оқытушысы  Сыздықова  Р.Н.  пәннің жұмыс бағдарламасы негізінде құрастырған.  

Силлабус  «Физика»  кафедрасының  отырысында  қарастырылды  және 

мақұлданды. №  9 хаттама, «20» маусым 2016 ж. 

 

Кафедра меңгерушісі ____________________ проф. Қарсыбаев М.Ш.  

Силлабус    жылуэнергетика  факультетінің  оқу-әдістемелік  отырысында 

қарастырылды және  бекітілді (хаттама №4, 22.06.16 ж.) .  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

1 Оқытушылар: 

Сыздықова Рабиға Надейнбекқызы, аға оқытушы. 317 каб.  

Байланыстар: 8(727)2927923, physics@aipet.kz. 

Наурызбаева Гүлнәр Қадырбекқызы, аға оқытушы317 каб.  

Байланыстар: 8(727)2927923, 

physics@aipet.kz 2  Аудиториялық  сабақтарының  жүргізілу  уақыты  мен  орны  сабақ 

кестесінде, СОӨЖ консультация кестесі Физика кафедрасының (А309)  және 

жылуэнергетика  факультетінің  (Б  227)  деканатының  ақпарат  тақталарында 

көрсетілген.   3

 

Оқу пәнінің  сипаттамасы 

3.1  Пәннің  мақсаты  -  студенттерді  қазіргі  заманғы  физика  мен 

классикалық физика теорияларын, физиканың негізгі заңдарын, физиканың әр 

саласындағы  теориялық  және  тәжірибелік  машықтану  есептерін  шешу 

әдістерін, өзіндігінен іздену қабілеттерін арттыру;  

-  студенттердің  физикалық  әлемнің  заманауи  бейнесін  түсінуін    және  ғылыми 

әлемдік көзқарасын қалыптастыру. 3.2  Пәннің  мәселелері  –классикалық  және  қазіргі  заманғы  физиканың 

негізгі  теорияларын,  заңдарын  және  тұжырымдамаларының  табиғатын    және 

олардың ішкі байланыстарын ашу;  

-студенттердің  болашақта  кәсіптікіс-  әрекетіндегі  нақты  есептерді  шешуге 

көмектесетін  физиканың  әр  түрлі  салаларындағы  пәннің  жалпылама  типтік 

мәселелерін  (теориялық,  эксперименттік  және  практикалық)  шешуде  олардың 

дағдылары мен біліктерін қалыптастыру; 

-  студенттерді  зерттеу  нәтижелерінің  анықтылық  дәрежелерін      өз  беттерімен 

бағалауға дағдыландыру;  

-  студенттердің  өзіндік,  танымдық  іс-әрекеттерін,  компьютер  көмегімен 

физикалық  құбылыстарды  моделдеуді  меңгеруін  және  шығармашылық    ойлау 

қабілеттерін дамытуға дағдыландыру. 3.3 Пәнді  сипаттау 

«Физика 2»  пәні  аспап жасау саласындағы бакалаврлардың кәсіптік іс-

әрекеттерінің негізін құру бағытында – 5В071600 бакалавриат мамандықтарын 

дайындаудағы базалық курс болып табылады.  

«Физика 2»  курсында: Максвелл теңдеулері, электромагнитті тербелістер мен 

толқындар;  кванттық  және  атом  физикасы;  қатты  денелер,  атом  ядросы  және 

элементар бөлшектер физикасы оқытылады.  

Физика курсы аяқталғаннан соң студент: ұғымы болуы қажет: 

•  студент  классикалық  және  қазіргі  заманғы  физиканы    физикалық  және 

ғылыми әлемдік көзқарас тұрғысында анық

•ескі  ғылыми  және  техникалық  түсініктер  туралы  түбегейлі  жаңа  ойларын  

қалпына келтіре білу қабілетін қалыптастыру. 

білу: 

•  физикалық  зерттеу    әдістерін,негізгі  теориялар  мен  принциптерді,  негізгі 

заңдар мен олардың қолдану шектерін. 


 

 

қолынан келетіні: 

•  нақты  физикалық  есептерді  және  мәселелерді  шешуде  теориялық  білімді 

қолдану, 

физикалық 

эксперимент 

нәтижелерін 

талдау, 


компьютер 

көмегіменфизикалық құбылыстарды моделдеу; 

•  өлшеу  құралдарын  қолдану,  алынған  мәліметтерді  өңдеі,  есептеуді    және 

физикалық эксперименттерді жүргізе алу3.4  Пәннің  қайта  деректемелері:    математика  2,  физика1,  информатика, 

инженерлік графика.  3.5  Пәннің  кейінгі  деректемелері:  физика  2,  ақпараттық  өлшеулер 

технологиясының негіздері.  

 

4. Пәннің құрылымы және мазмұны   

 

4.1Теориялық дайындық(30 сағ.) 

Тақыр

ып № 


Тақырыбы (модулдер, бөлімдер) 

Пайдалан


ылған 

әдебиеттер 

номері Электромагнитті индукция құбылыстары  Электромагнитті  индукцияның  негізгі  заңдары.  Ленц 

ережесі.  Өздік  және  өзара  идукция  құбылыстары 

Индуктивтілік.  Өзара  идукция  коэффициенті.  Токтың 

магнит  энергиясы.Электр  және  магнит  өрісінің 

энергиясының көлемдік тығыздығы. (2 сағат) 

Ә.1,6,8,9, 

12,19,24, 

25 
Максвелл теориясының негіздері  

Ығысу тогы. Максвелл теңдеулер жүйесі. (2 сағат) 

Ә.1,6,8,9, 

12,19,24, 

25 Тербеліс  контуры.  Еркін  және  еріксіз  электромагнитті тербелістер.Резонанс.Ауыспалы 

электр 


тогы.  

Ауыспалы электр тогына арналған Ом заңы. Кернеулер 

мен токтар резонанысы. (2 сағат) 

Ә.1,6,8,9, 

12,19,24, 

25 
Электромагнитті 

толқындардың 

қасиеттері

Толқындық теңдеу. Толқын пакеті. Топтық жылдамдық. 

Электромагнитті    ұйытқудың  таралу  жылдамдығы. 

Электромагнитті  еркіндік  қасиеттері.  Электромагнитті 

энергия  ағын  тығыздығы  –Умов-Пойнтинг  векторы.  (2 

сағат) 


Ә.1,6,8,9, 

12,19,24, 

25 Сәулелік оптика туралы ұғым.Шағылу және сыну заңдары.Толық 

шағылу 


құбылысы. 

Жарық 


толқындарының  қасиеттері.  Жарық    интерференциясы. 

Уақыттық және кеңістіктік  когеренттілік. (2 сағат) 

Ә.1,6,8,9, 

10,12,19, 

24,25   

Толқындардың  диффракциясы.  Гюйгенс-Френель 

принципі.  Френельдің  аймақтық  әдісі.  Френель  және 

Фроунгофер 

дифракциясы 

Бір 

және 


көп 

саңылаулардағы диффракция. (2 сағат) 

Ә.1,6,8,9, 

10,12,19, 

24,25 


 

  

Жылулық 

сәуле 

шығару

Стефан-Больцман 

заңдары.  Абсолют  қара  дененің  сәуле  шығару 

мәселелері.Ығысу 

заңы. 

Планктың кванттық 

гипотезасы және формуласы. (2 сағат) 

Ә.1,6,8,9, 

10,12,19, 

24,25 Фотондар.  Жарық  кванттарының  энергиясы  және импульсі.  Кванттық  теорияның  негізгі  идеяларын 

эксперименттік негіздеу. Комптон эффекті. (2 сағат) 

Ә.1,6,8,9, 

10,12,18,1

9,24,25,21 Заттардың корпускулалық толқындық 

екі 

жақтылығы.  Де  Бройл  гипотезасы.  Электрондар 

дифракциясы. 

Микробөлшектердің толқындық 

қасиеттері  және  Гейзенбергтің  анықталмағандық 

қатынасы. Сәйкестік принціп. (2 сағат) 

Ә.1,6,8,9, 

10,12,18,1

9,24,25,21 

10 

Толқындық  функция  және  оның  статистикалық мағынасы.  Шредингердің  уақыттық  және  стационар 

теңдеуі.Қарапайым  кванттық  жүйе  үшін  Шредингер 

теңдеуінің шешімі. (2 сағат) 

Ә.1,6,8,9, 

10,12,18,1

9,24,25,21 

11 


Конденсацияланған 

жүйе. 

Құрылымдық 

кристаллография элементтері. Кристалл құрылымдарды 

зерттеу  әдістері.  Фонондар.  Кристалдық  тордың    жылу 

сыйымдылығы.(2 сағат) 

Ә.1,6,8,9, 

10,12,18,1

9,24,25,21 

12 

 Металдардың  электр  өткізгіштігі.  Ток  тасымалдаушы-квазибөлшектер. Ферми деңгейі. Ферми беті.(2 сағат) 

Ә.1,6,8,9, 

10,12,18,1

9,24,25,21 

13 

Кристалдардардағы энергетикалық аймақтар. Аймақтық теориядағы  металдар,  диэлектриктер  мен    шала 

өткізгіштер. 

Қоспалы 

 

және меншікті 

шала 


өткізгіштердің  электр  өткізгіштігі.      Электронды  және 

кемтікті өткізгіштік ұғымы. (2 сағат) 

Ә.1,6,8,9, 

10,12,18,1

9,24,25,21 

14 


Атом  ядросы.  Атом  ядросының  құрылымы  және 

сипаттамалары.  Ядролық  күштер.  Атом  ядросының 

радиоактивті 

ыдырауы. 

,

,

-сәуле шығарулар. 

Ядролық реакциялар. (2 сағат) 

Ә.1,6,8,9, 

10,12,18,1

9,24,25,21 

15 


 

Элементар бөлшектер. Фундаменталды әсерлесулер. 

Күшті, 


әлсіз, 

электромагнитті, 

гравитациялық 

байланыстар. Қазіргі физика мен астрофизиканың өзекті 

мәселелері жөнінде түсінік. (2 сағат) 

Ә.1,6,8,9, 

10,12,18,1

9,24,25,21  

4.2 Тәжірибелік дайындық 

4.2.1 Зертханалық жұмыстардың үлгілік тізімі (15 сағ.)

 

Тақыр


ып № 

Тақырыбы  

Пайдалан

ылған 


әдебиеттер 

номері 
Максвелл теңдеулері: 

ЭМК-23 Катушканың индуктивтілігін анықтау ( 2 сағат). 

Ә. 2,3 

 


 

 Тербелістер мен толқындар физикасы: 

ЭМК-17 Осциллограф көмегімен тербелістерді қосып 

үйрену. 

 

ЭМК-18 Тербелмелі 

контурдағы 

еркін 

өшетін 


тербелістерді оқып үйрену.   

ЭМК-19 


Айнымалы 

токты 


қолданып 

еріксіз  

тербелістерді оқып үйрену. 

 ЭМК-20  Айнымалы  ток  қуатын  өлшеу  және  қуат 

коэффициентін өлшеу.   

 

ЭМК-21 Математикалық 

маятник 


көмегімен 

гармоникалық тербелістерді оқып үйрену. 

 

ЭМК-22 Маятниктің еркін тербелісін оқып үйрену.   ( 4 сағат). 

Ә. 2,3 


 ОТТ-1  Ньютон  сақиналарының  көмегімен      линзаның 

қисықтық радиусын анықтау.  

ОТТ-2 Лазер сәулесінің толқын ұзындығын анықтау.  

ОТТ-3  Тар  саңылаудағы  жарық  дифракциясын  оқып 

үйрену.  

ОТТ-4 Дифракциялық тордан дифракцияланған жарықты 

зерттеу.  

ОТТ  -  5  Ганиометр  көмегімен  шыны  призма 

дисперсиясын анықтау.  

ОТТ-6 Малюс заңын тексеру.  ( 3 сағат). 

Ә. 5 
Кванттық физика және атом физикасы: 

ОТТ-8  Фотоэлемент сипаттамаларын зерттеу. 

ОТТ-9 Стефан-Больцман тұрақтысын анықтау .   

ОТТ-10. Стефан-Больцман заңын тексеру. 

ОТТ-11  Жұтылу  спектрі  бойынша  Планк  тұрақтысын 

анықтау.  

ОТТ-12  Мыс  ионының    дифракциясын  бақылау..  (  3 

сағат). 


Ә. 4 

 Қатты  дене,  атом  ядросы  және  элементар  бөлшектер 

физикасы:   

ОТТ-13  Жартылай  өткізгішті  диод  жұмысын  оқып 

үйрену.  

ОТТ-14  Жартылай  өткізгіштердің    фотоөткізгіштігін 

оқып үйрену.  

ОТТ-15 


Жартылай 

өткізгіштердің 

кедергілерінің 

температураға  тәуелділігін  зерттеу  және  қоспалы 

жартылай өткізгіштердің активация энергиясын анықтау. 

  ( 3 сағат). 

Ә. 4 

Ескерту:  екі-үш  студенттерден  тұратын  студенттер  бригадасы  берілген  тарау бойынша,  зертханалық  жұмыстарды  орындау    сызбасына  сәйкес  өздерінің 

нұсқасы бойынша (бөлінген сағат санына байланысты) бір немесе бірнеше екі 

сағаттық зертханалық жұмыстарды орындайды. 


 

 

 4.2.2 Машықтандару сабақтарының тақырыптары (7 сағ.) 

Тақыр


ып № 

Тақырыбы  

Пайдала

нылған 


әдебиетт

ер 


номері Электромагниттік индукция. 

Электромагниттік индукцияның негізгі заңдары. Фарадей - 

Максвелл 

заңы. 


Өзіндік 

және 


өзара 

индукция. 

Индуктивтілік  және  өзара  индуктивтілік.  Электр  тізбегін 

тұйықтау  және  ажырату  экстратоктары.Магнит  өрісінің 

энергиясы және тығыздығы. (2 сағат) 

Ә. 


7,13,14, 

15,16,17, 

20,22,26 Еркін  және  еріксіз  электромагнитті  гармоникалық 

тербелістер.Еркін 

гармоникалық 

тербелістердің 

дифференциалды 

теңдеулері. 

Тербелмелі 

контур. 

Гармоникалық  тербелістердің  энергиясы.      Ауыспалы 

электр тогы. Электромагнитті толқындар. Электромагнитті 

толқындардың энергиясы және энергия тығыздығы. Умов-

Пойтинг векторы. (2 сағат) 

Ә. 


7,13,14, 

15,16,17, 

20,22,26 

Жарықтың 

шағылу, 

сыну 


заңдары.Толқынның 

интерференциясы. 

Толқынның 

дифракциясы. Сәуле 

шығарудың кванттық табиғаты. 

Жылулық  сәуле  шығару  және  оның  сипаттамалары.  

Абсолют  қара  дене,  оның  моделі.  Абсолют  қара  дененің 

сәуле шығару заңдары.Планк формуласы және гипотезасы. 

Фотондар.  Фотон  энергиясы  және  импульсі.Фотондар. 

Фотоэффект. Эйнштейн теңдеулері. Комптон эффектісі. (2 

сағат) 

Ә. 


7,13,14, 

15,16,17, 

20,22,26 

Электромагнитті 

сәуле 

шығарудың корпускулалы-

толқындық  дуализмі.  Толқындық  функция  және  оның 

статистикалық  мағынасы.  Де  Бройл  гипотезасы.  Атом 

ядросының радиоактивті ыдырау заңы.(1 сағат) 

Ә. 

7,13,14, 15,16,17, 

20,22,26  

4.3 Өздік жұмыс тапсырмалары: 

Пән бойынша [1]  әдістемелік нұсқауларға сәйкес төмендегі тақырыптар 

бойынша үш есептеу –сызба жұмыстары орындалады: 

ЕСЖ № 1 «Максвелл теңдеулері»; 

ЕСЖ    №  2  «Тербелістер  мен  толқындар  физикасы.  Электромагниттік 

толқындар»;  

ЕСЖ № 3 «Кванттық және атомдық физика». 

 

ЕСЖ  беру  және  қабылдау  кестелері  деканат  пен  кафедраның хабарландыру тақталарына ілінеді.  

 

4.4 СӨЖ тақырыптары (83 сағ.) 

 

 

4.4.1  Интерферометрлер.  4.4.2 Жарықтардың заттармен әсерлесулері. Жарық қысымы. Жарықтың 

жұтылуы  және дисперсиясы. 

4.4.3 Жарық поярлануы. Полярланған жарық алу тәсілдері. 

4.4.4   Голография 

4.4.5   Оптикалық пирометрлер. 

4.4.6  Фотоэффект және фотоэффект заңдары. 

4.4.7 Ренген сәулесін шығару. 

4.4.8 Атомның сызықты спектрлері. Бор постулаттары.  

4.4.9 Кванттық электроника элементтері. Еріксіз және тосын сәуле 

шығару.Лазерлер. 

          4.4.10 Асқынөткізгіштік. 

4.4.11  Ядролық күштердің алмасу сипаты. Ядро моделдері. 

4.4.12  Ядролық бөліну реакциялар. Бөліну тізбекті реакциясы. Ядролық 

реактор. Синтез реакциясы. 

 

5

 

Аралық және қорытынды бақылау сұрақтары 

1.Электромагнитті 

индукция 

құбылыстары 

Электромагнитті 

индукцияның негізгі заңдары. Ленц ережесі.  

2.Өздік және өзара идукция  құбылыстары  Индуктивтілік. Өзара  идукция 

коэффициенті. 

3. Токтың магнит энергиясы. Электр және магнит өрісінің энергиясының 

көлемдік тығыздығы.  

4.Максвелл  теориясының  негіздері.    Ығысу  тогы.  Максвелл  теңдеулер 

жүйесі.  

5.Тербелмелі  контуры.  Еркін  және  еріксіз  электромагнитті  тербелістер. 

Резонанс. 

6.Ауыспалы  электр  тогы.    Ауыспалы  электр  тогына  арналған  Ом  заңы. 

Кернеулер мен токтар резонанысы.  

7.Электромагнитті 

толқындардың  қасиеттері.  Толқындық  теңдеу. 

Толқындық  пакеті.  Топтық  жылдамдық.  Электромагнитті    ұйытқудың  таралу 

жылдамдығы.  

8.  Электромагнитті  еркіндік  қасиеттері.  Электромагнитті  энергия  ағын 

тығыздығы –Умов-Пойнтинг векторы.  

9.Сәулелік оптика туралы ұғым. Шағылу және сыну заңдары.Толық 

шағылу құбылысы.  

10.Жарық толқындарының қасиеттері. Жарық  интерференциясы. 

Уақыттық және кеңістіктік  когеренттілік.  

11. Интерферометрлер.  

12.Толқындардың диффракциясы. Гюйгенс-Френель принципі. 

Френельдің аймақтық әдісі.  

13.Френель және Фроунгофер дифракциясы. Бір және көп 

саңылаулардағы диффракция. Голография 

14.Жарықтардың заттармен әсерлесулері. Жарық қысымы. Жарықтың 

жұтылуы  және дисперсиясы. 


 

 

15.Жылулық  сәуле  шығару.  Стефан-Больцман  заңдары.  Абсолют  қара дененің сәуле шығару мәселелері.  

16.  Виннің  ығысу  заңдары.  Планктың  кванттық  гипотезасы  және 

формуласы.  

17. Оптикалық пирометрлер. 

  

18.Фотондар. Жарық  кванттарының  энергиясы  және  импульсі.  Кванттық теорияның негізгі идеяларын эксперименттік негіздеу. Комптон эффекті.  

19.Фотоэффект және фотоэффект заңдары. 

20.Заттардың  корпускулалық  -  толқындық  екі  жақтылығы.  Де  Бройл 

гипотезасы. Электрондар дифракциясы.  

21.Микробөлшектердің  толқындық  қасиеттері  және  Гейзенбергтің 

анықталмағандық қатынасы. Сәйкестік принціп. 

22.Толқындық функция және оның статистикалық мағынасы. 

Шредингердің уақыттық және стационар теңдеуі. 

23.Қарапайым кванттық жүйе үшін Шредингер теңдеуінің шешімі.  

24.Атомның сызықты спектрлері. Бор постулаттары.  

25.Конденсацияланған жүйе. Құрылымдық кристаллография элементтері. 

Кристалл  құрылымдарды  зерттеу  әдістері.  Фонондар.  Кристалдық  тордың  

жылу сыйымдылығы. 

          26.Металдардың электр өткізгіштігі. Ток тасымалдаушы-квазибөлшектер. 

Ферми деңгейі. Ферми беті.  

          27.Асқынөткізгіштік. 

28.Кристалдардардағы  энергетикалық  аймақтар.  Аймақтық  теориядағы 

металдар, диэлектриктер мен  шала өткізгіштер.  

29.Қоспалы    және  меншікті  шала  өткізгіштердің  электр  өткізгіштігі.   

Электронды және кемтікті өткізгіштік ұғымы.  

30.Кванттық  электроника  элементтері.  Еріксіз  және  тосын  сәуле 

шығару.Лазерлер. 

31.Атом  ядросы.  Атом  ядросының  құрылымы  және  сипаттамалары. 

Ядролық күштер.  

32. Атом ядросының радиоактивті ыдырауы. ,

,-сәуле шығарулар.  

33. Ядролық бөліну реакциялар. Бөліну тізбекті реакциясы.  

34. Ядролық реактор. Синтез реакциясы. 

35.Элементар бөлшектер.  

36. Фундаменталды әсерлесулер. 

37. Күшті, әлсіз, электромагнитті, гравитациялық байланыстар. 

38.  Қазіргі  физика  мен  астрофизиканың  өзекті  мәселелері  жөнінде 

түсінік. 

 

6 Студенттердің баға деңгейі жөнінде ақпараттар 

6.1 Бағалау жүйесі 

   Сіздің  білім  деңгейіңіз  оқудың  кедиттік    технологиясында  қабылданған 

бағдарламасы  бойынша  қорытынды  бағалар  шкаласына  сәйкес  бағаланады  (1 

кесте).  

 


 

 

1 кесте Баға 

Балдың 

сандық 

эквиваленттері 

Пайыздық 

мазмұны 

Бағаның бұрынғы түрі 

А 

4,0 


95-100 

Үздік 


А- 

3,67 


90-94 

Үздік 


В+ 

3,33 


85-89 

Жақсы 


В 

3,0 


80-84 

Жақсы 


В- 

2,67 


75-79 

Жақсы 


С+ 

2,33 


70-74 

Қанағаттанарлық.  С 

2,0 


65-59 

Қанағаттанарлық. С- 

1,67 


60-64 

Қанағаттанарлық. Д+ 

1,33 


55-59 

Қанағаттанарлық. Д- 

1,0 


50-54 

Қанағаттанарлық. 0-49 Қанағаттанарлықсыз 

Рұқсат  рейтингісінің  бағасы    семестр  бойына  жинақталады  және  оқу 

жұмысының барлық түрлері мен аралық бақылауды қамтиды. Жұмыстардың әр 

түрі  100  баллдық  шкаламен    бағаланады  және  2-ші  кестеге  сәйкес 

коэфициенттік  деңгей  рұқсаты  ағымдағы  бақылаудың  орташа  бағасына 

қосылады. 

  

2 кесте. Әр жұмыс түрінің маңыздылығы. Параметрлер 

Коэффициент салмағы 

Дәрістік сабақтарға қатысу 

0,05  


СӨЖ 

0,10 


Машықтандыру сабақтарындағы жұмыс 

0,25 


ЕСЖ қорғау 

0,35 


Зертханалық жұмыстар 

0,25 


Жіберілу рейтингінің қорытындысы (ЖД) 

1,00 


Аралық бақылау (АБ) семестрде екі рет өткізіледі (Б1 және Б2) және әр 

қайсысы оқытушымен 100 балдық шкаласымен бағаланады. . 

 

Бақылау рұқсаттамасы PLATONUS ақпараттық жүйесімен есептеледі:  

БР=(Б1+Б2)/2*0,2+Ор*0,8 

 

Қорытынды баға келесідей шығарылады  Қ=0,6БР+0,4Е, 

Е – емтихандықбағаның сандық баламасы. 6.2 Балл қойылу саясаты 

 

 Ең  жоғарғы  бағалар  жұмыстың  сапасына  және  орындалуына  қарап қойылады. Бағалау баллдары машықтандыру және дәрістік сабақтарына қатысу 

күндерімен, оқып-тану іс-әрекеттеріндегі белсенділіктерімен есептелінеді.   

 

ЕСЖ  орындау  кезінде  бағалау  баллдары  А,В  және  С  деңгейлерге бөлінеді. Бұл деңгейлердің ең үлкен баллдары А деңгейі үшін-78%, В деңгейі 

үшін– 88%, С деңгейі үшін– 100%.  

6.3  Білім  алушылардың  оқу  орындарының  баға  аударымдары

 

ҚР-ғы  оқитындардың  оқу  жетістіктерінің  бағалаудың  баллдық-рейтингтік  әріптік  жүйесіне  ECTS  (Кредиттерді  жинақтау  және  трансферттің 

(ауыстырудың)  Европалық жүйесі) бойынша   бағаларды ауыстыру және кері 

орындау 3 - 4 кестелерге сәйкес жүргізіледі.   

 

3-кесте.ҚР  оқитын  оқу  жетістіктерінің  бағалаудың  баллдық-рейтингтік  әріптік жүйесі  ECTS  бойынша   бағаларды ауыстыру 

 ECTS бойынша 

бағалар 

Әріптік 

жүйедегі 

бағалар 

Балдарды 

сандық 

эквивалент

і 

 

Пайыздық 

мазмұны 

Бағаның бұрынғы 

түрі 

А 

А 

4,0 100 

Үздік 


В 

В+ 


3,33 

85 


Жақсы 

С 

В 

3,0 80 

С 

2,0 65 

Қанағаттанарлық 1,0 50 

FX, F Қанағаттанарлықсыз 

 

4-кесте.Балды –ретингтік әріптік ҚР баға  жүйесіне сәйкес ECTS  бойынша бағалар 

Әріптік 

жүйедегі 

бағалар 

Балдың 

сандық 

эквиваленті 

 

Пайыздық 

мазмұны 

Бағаның бұрынғы 

түрі 

 ECTS бойынша 

баға 

А 

4,0 95-100 

Үздік 


А 

А- 


3,67 

90-94 


В+ 

3,33 


85-89 

Жақсы 


В 

В 

3,0 80-84 

Жақсы 


С 

В- 


2,67 

75-79 


С+ 

2,33 


70-74 

Қанағаттанарлық 

С 

2,0 


65-69 

Қанағаттанарлық С- 


1,67 

60-64 


D+ 

1,33 


55-59 

1,0 50-54 

Қанағаттанарлық 

0-49 

Қанағаттанарлықсыз FX, F 

 

7 Курс саясаты: 

- сабақты жібермеу және сабаққа кешікпеу; 

- машықтандыру және зертханалық сабақтарға дайындалу;  


 

 

-мұғалімнің ұсынған дәрісін мұқият тыңдау; -белгілі себептермен жіберілген зертханалық сабақтарды өтеу; 

(деканаттан және рұқсат қағазы болған жағдайда; 

- кестеге сәйкес есептеу сызбалық жұмыстарды орындау және тапсыру; 

- үйде және кітапханаларда өздігінен дайындалу. 8 Академиялық этикалардың нормалары: 

- ұқыптылық; 

- тәрбиелілік; 

- қайырымдылық; 

- турашылдық; 

- жауаптылық; 

- аудиторияда жұмыс жасалғанда телефон өшірілуі керек. 

 

Қайшылықтар туындаған жағдайларда оқу тобында оқытушымен немесе эдвайзермен,  күрделі  жағдайда  деканат  қызметкерлерімен  ашық  талқылану 

қажет.  


 

 

Әдебиеттер тізімі Негізгі: 

1.  Физика  2.  5В071600  -  Прибор  жасау,  5В100200  -  Ақпараттық 

қауіпсіздік  жүйелері  мамандықтарының  студенттері  үшін  есептік  сызба 

жұмыстарын  орындауға    арналған  әдістемелік  нұсқаулықтар.  –  Алматы: 

АЭжБУ, 2014.-26б 

2. Электромагнетизм. Зертханалық жұмыстарды орындауға  арналған  

әдістемелік нұсқаулар (Барлық мамандық пен барлық оқу түріне  арналған) Т.С. 

Байпақбаев, Л.В. Завадская, Л.Х. Мажитова, Л.А. Тонконогая. - Алматы: 

АЭЖБИ, 2008.- 35 б. 

 

3.  Тербелістер.  Оқытудың  барлық  бөлімінің    және  барлық  мамандық студенттері  үшін  зертханалық  жұмыстарды  орындауға  арналған  өдістемелік 

нұсқау. - Алматы: АЭжБУ, 2015 

 

4. Кванттық физика. Оқытудың барлық бөлімінің  және барлық мамандық студенттері  үшін  зертханалық  жұмыстарды  орындауға  арналған  өдістемелік 

нұсқау. - Алматы: АЭжБУ,2015. 

 

5.  Толқындық  оптика.  Оқытудың  барлық  бөлімінің    және  барлық мамандық  студенттері  үшін  зертханалық  жұмыстарды  орындауға  арналған 

әдістемелік нұсқау. - Алматы: АИЭС, 2008. 

 

6.  Сыздықова  Р.Н.,Қалықпаева  Р.С.–  Физика  2.  Дәрістер  жинағы. 5В071600  –  Аспап  жасау    мамандығында  оқитын    студенттеріне  арналған.  - 

Алматы: АЭжБУ, 2016.- 56 б.  

7.Байпакбаев  Т.С.,  Карсыбаев  М.Ш.  Жалпы  физика  курсы  есептер 

жинағы. –Алматы.: АЭжБУ, 2014. 

8. Трофимов Т.И. Физика курсы. – М.: Академия., 2006 

9.  Қойшыбаев  Н.  Физика.Оқу  құралы.  Т.2:  Электродинамика  негіздері. 

Тербелістер мен толқындар.Оптика. Кванттық және атом ядросы.-А, 2001 

10.  Қойшыбаев  Н.Физика  Т.4.  Оптика.  Ядро.  Атом.  Элементар 

бөлшектер.-А,,2006 


 

 

11. Савельев И.В. Курс общей физики: 5 кн.. Квантовая оптика. Атомная физика. Физика твердого тела. Физика атомного ядра и элементарных частиц/ 

И.В. Савельев -М:АСТ Астель,.2005.-368с. 

12. Детлаф А.А.,Курс физики. -М. :  Высш. шк., 2002 

13.Трофимова  Т.И.  Физика  в  таблицах  и  формулах/  Т.И.  Трофимова.-М: 

ДРОФА, 2004.-430с.  

14.  Трофимов  Т.И.  Курс  физики  с  примерами  решения  задач.Т.2  –  М.: 

Конрус., 2010 

15.  Иродов  И.Е.  Задачи  по    общей  физики/  Иродов  И.Е.-М: 

Бином.Лаборотория знаний,2012.-416с. 

16.Трофимова  Т.И.  Сборник  задач  по    курсу  физики  для  вузов/    Т.И. 

Трофимова.-М: Ониск 21 век,2005.-384с. 

17.Волькенштейн  В.С.  Жалпы  физика  курсының  есептер  жинағы.  –

Алматы.: Нур-принт, 2012. 

18. Жұманов К.Б. Атомдық физика негіздері. .-Алматы, 2000 

 

Қосымша: 

19 Явровский Б., Пинский А.,Основы физики., Учебник., Т.2.М:2000  

 

20.  Чертов  А.Г.,  Воробьев  А.А.  Задачник  по  физике.-  М.:  Высш.  шк.  , 2006. 

21.Иродов И.Е. Кванттық физика. Негізгі заңдар.А., 2012 

22.Трофимова  Т.И.  Физика  курсы  бойынша  шешулері  қоса  берілген 

есептер жинағы.-М: Жоғарғы мектеп, 2010 

23.  Савельев  И.В.  Сборник  вопросов  и  задач  по    общей  физики/  И.В. 

Савельев -М: АСТ.2004.-472с. 

24.Лазовский    В.Н.Курс  физики:    Т.2  ./  В.Н.  Лазовский  –Лань.-СПб;М: 

Краснодар,2007. 

25.Грабовский  Р.И.  Курс  физики./  Р.И.  Грабовский:  Лань.-СПб;М: 

Краснодар,2004.-607с. 

26. Гладков Л.Л. и др.Физика практикум по решению задач.-СПб: Лань-

2014. 


 

 

  

 Поделитесь с Вашими друзьями:


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет