Нұсқауларының титул парағыжүктеу 134.25 Kb.
Pdf просмотр
Дата03.03.2017
өлшемі134.25 Kb.
түріНұсқаулар

                                                             ПМУ  ҰС Н 7.18.3/40 

Пәннің әдістемелік

нұсқауларының 

титул парағы                                                                               

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым Министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар Мемлекеттік университеті

 

Журналистика  кафедрасы 

«Кәсіби-бағытталған шетел тілі (ағылшын)» пәні

бойынша 


5В050400  «Журналистика» мамандығының студенттеріне

арналған


Пәнді оқыту

ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАРЫ

                                                                                  

                               

                                                                                           Павлодар

ә

дістемелік нұсқауларды бекіту парағы

Нысан


 ПМУҰС 7.18.3/30

          БЕКІТЕМІН

ОІ жөніндегі 

проректоры

 _________Н.Э.Пфейфер

                                                                         «___»__________201

__ж.


Құрастырушы ___________ филол.ғ.к., аға оқытушы З.К. Курманова 

 

                                                                        

Журналистика кафедрасы«Кәсіби-бағытталған шетел тілі (ағылшын)» пәні

бойынша 


5В050400  «Журналистика» мамандығының студенттеріне

арналған


Пәнді оқыту

ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАРЫ

  Кафедра   мәжілісінде   ұсынылды   «__»   ______201__ж.   №__

хаттама

Кафедра   меңгерушісі   ________Алдабергенов   Қ.М.   «__»______201__ж.

ГПФ оқу-әдістемелік кеңесінде мақұлданды.

 «__ » __________ 201___ж.  №__ хаттама. 

ОӘК төрайымы      ___________         Ксембаева С.К. 

«__ » __________ 201___ж.  №__ хаттама. 

МАҚҰЛДАНДЫ


ОӘК   бастығы____________Жуманкулова   Е.   Н.   «__»

______201___ж.

Университет оқу-әдістемелік кеңесімен келісілді  

«___»_________201_ж.  №___хаттама1 Пәннің мақсаты мен міндеттері

2 

Пәнді оқыту мақсаты:

- ақпарат алу мақсатында мамандығы бойынша түпнұсқадағы әдебиетті

оқуға үйрету;

- ЖОО-да тілдік емес мамандықтарды даярлайтын МЖМБС мен типтік

жоспарына сай тақырыптар  аясында шет тілінде сөйлесуге үйрету.

Пәннің  міндеттері:

- мамандығы   бойынша   мәтінді   әр   түрлі   мақсатта   (көз   жүгірту,

танымдық, терең, зерттей оқу) оқу қабілеттерін қалыптастыру;

- лексикалық және грамматикалық қабілеттерін меңгеру;

- мамандығы   бойынша   әдебиеттермен   жұмыс   істеу   қабілеттерін

жетілдіру 

- (аңдатпа   жасау   немесе   реферат

жазу).


Студенттер  білуі тиіс:

- негізгі   оқу   ережелері   мен   сөйлеу   кезінде   әріптер   мен   әріп

қосындыларының дыбысталуын;

- нақты   бір   дыбыстарды   беретін   әріптер   мен   әріп   қосындыларының

жазылуын     және   негізгі   тілдік   лексико-грамматикалық   орфографиялық

сәйкестіктерді;

- сөз жасау үлгілерін, сөздердің көп мағыналылығын мәтінде ажырата

алуға,   мамандығына   байланысты   терминдерді,   тілдің   лексикалық

құрылымдарын;

Студенттің  меңгеруі тиіс:

- мәтінді сөздікпен және сөздіксіз оқи алуды, берілген мәліметті таба

алуды, оқыған мәтін мазмұнын түсінуді;

- бланк толтыруды, резюме құрастыруды, жеке өзіне қатысты немесе

жұмыс бабына байланысты хат жаза алуды;

- аударма нормаларына сәйкес шет тіліндегі мәтінді сөздік қолдана

отырып ана тіліне аударуды;

- оқыған тақырып аясында шет тіліндегі сөзді түсінуді;

- сөйлеудің тілдік нормаларына сай өз ойын шет тілінде жеткізуді, сұрақ

қойып,   оларға   жауап   беруді,   қарым-қатынастың   қандай   да   бір   саласында

оқыған тақырып аясында  бір қарым-қатынастық ролді орындай отырып, шет

тіліндегі   әңгімеге   қатыса   алуды,   оқыған,   естіген   және   көрген,   білгені

негізінде мазмұндап айтуды.

3. Пререквизиттер: 

ЖОО-да шет тілін оқу үшін студент шет тілін, қазақ тілін, орыс тілі

пәндерін мектеп бағдарламасы, практикалық шетел тілі көлемінде  білуі тиіс.


Пәннің тақырыптық

жоспары


Нысан

Ф СО ПМУ 7.18.3/304 Пән мазмұны

Шетел тілін С1(тілдік емес мамандықтар) және С2 (тілдік мамандықтар),

сонымен   бірге   LSP  (арнайы   мақсат   үшін   тілді   игеру)   халықаралық   стандарт

деңгейінде меңгеру. Ғылыми стильдің грамматикалық категорияларын ауызша

және   жазбаша   формада   меңгеру.   Ақпараттық   және   кәсіби   мазмұндағы

мәліметтерді   тыңдап   қабылдау.   Мамандық   және   қоғамдық-саяси   мәселелер

(баяндамалар, мәлімдеме, презентация, дөңгелек стол аясында сұхбаттасу, пікір-

сайыс және т.б. бойынша монологтық және диалогтық формада кәсіби деңгейде

ауызша қарым-қатынас жасау. Магистранттың ғылыми жұмысымен байланысты

жазбаша мәлімдеме (ғылыми мақала, тезистер, баяндама, аударма, рефераттау

және   аннотациялау   т.б.)   дайындау.   Халықаралық   ынтымақтастыққа   қатысты,

ресми   құжаттардың   формалары   мен   түрлерін   (бірлескен   бағдарламалар,

жобалар,   гранттар,   ғылыми   хаттар)безендіру   дағдыларын   дамыту.   Түсіндірме

және   екі   тілдік   терминологиялық   сөздіктермен,   сонымен   қатар   мамандықтар

бойынша анықтағыш әдебиеттермен жұмыс істей алу. Екіжақты жазбаша және

ауызша аударма дағдысын дамыту. 4.1  Пәннің тақырыптық жоспары. Студенттердің

күндізгі бөліміне арналған4.2 Тәжірибешілік сабақтардың мазмұны

1-тақырып.

 Халықаралық   қатынастар   және   қазіргі

журналистің ролі.

 

Халықаралық   журналистика   және   қоғаммен   байланыс.  Заманауи   әлемдікнарық   қатынасы,   коммуникациялық   қарым-қатынасы,   сондай-ақ   өзіндік

идеяның   шығармашылық   көрінісі.   Журналистиканың   қоғам   мен   іскерлік

ортада, бұқаралық ақпарат коммуникациясы  арасындағы ақпаратты сапалы

жеткізу мәселесі. 2-тақырып.  Кездесулер,   келісімшарттар,   телефон   арқылы

сұхбаттар, кәсіби дебаттар, презентациялар, конференциялар

Ресми   кездесулер,   үкіметаралық,   ондағы   жаңалықтарды   хабарлаулар,алқа

мәжілістер мен конференциялар жөнінде жаңалықтарды жариялау т.б.3-тақырып.  Іскери   хат   алмасу   (түйіндемелер,   ілеспе   хаттар;

ұсыныс   хаттар;     рекламациялар,     өтініштер,   ақпараттық   сұраныс

хаттар, дәлелдеме хаттар -  заказдар, келісім-шарттар және т.б.)

Іскерлік   журналистиканың   өкілдері   ұсынған   мәліметтер   мен   ақпараттар.

билік басындағыларға және бизнес өкілдеріне жоспар құру, жалпы аймақтық

немесе халықаралық жағдайларды бағамдауға мүмкіндік беру.

Ресми-іскерлік   жазба   тіл   ұстартуы.   Іскерлік   жазба   үлгісінің

интернационалды   ерекшеліктері.   Ресми   хат   алысудың   мәдениеті.

Құжаттардың тілі мен тіліне қойылатын талаптар.

Құрылу   ережесі   және   презентация   принциптері.   PowerPoint.

Презентация   демонстрациясы.   Microsoft   Word   бағдарламасындағы   мәтінді

ақпараттармен   жұмыс.   Adobe   Photoshop   бағдарламасындағы   графикалық

көріністермен жұмыс істеу. Ұстанымдарды дамыту. Ақпараттарға негіз беру.

Қарама-қайшылықтар   белгісін   бере   білуі.   Визуалдылық.   Қоғамдық   пікірді

сұрау.   Нейролингвистикалық   бағдарлау.   Қабылдау   модельдерін   еңгізу.

Нышандарды контексті түрде көру.4-тақырып.  Халықаралық   бағдарламалар   мен   жобалар.   ЖОО-

лардың халықаралық өзара қарым-қатынастары

қоғамдық   байланысты   қамтамасыз   ететін   әлеуметтік   және   қоғамдық

процестер салаларына  қажетті аса маңызды әрі іргелі білімдерді игеру; 

– қоғамдық байланыс саласында ғылыми болжамдар жасау дағдыларын

үйлестіру; 

5-тақырып.  Қазақстан журналистикасының ролі. Қазақстан. Тілі

оқытылып   жатқан   елдер  қазіргі   таңдағы   конвергентті   журналистиканың

әлемдік   тәжірибесі   мен  даму   сатыларын;   бүгінгі   инновациялық   әдіске

конвергентті   журналистика   арқылы   бару   жолдарын;   конвергентті   масс-

медиадағы журналист еңбегінің шығармашылық ерекшеліктерін зерттеу;6-тақырып.  Қазақстан  және  шетел  журналистикасы: тарихы,   замануи

жағдайы мен болашағы

Қазақстан - әлемдік кеңістікте. Тәуелсіз Қазақстан.Қазақстан - Азия 

барысы. Қазақстан  жаһандану дәуірінде. Ежелгі Қазақстан тарихи жазба 

деректері

7-тақырып. 

Қазақстан  

  журналистикасының   тарихы,

географиялық жағдайы

Бұқаралық   коммуникация   тарихы   мен   теориясы.  Отандық тарих   пен

әлем   журналистикасының   негізін   қалыптастыру   және   ғылыми   жүйе.

Қазақстан   журналистер   академиясы  мен   кәсіби   біліктілікті   дамыту;  Масс-

медиа   саласы   бойынша   бірнеше   энциклопедиялық   еңбектерді,   анықтама-

сөздіктерге   шолу.   Журналистика   тарихының   өзекті   мәселелері   мен   іргелі

зерттеулері. Ғылыми еңбектер мен оқу құралдарына тоқталу.  Қазақстанның

географиялық орны. Шекарасы, зерттелу тарихы8-тақырып.  Журналист   маманның   іскерлік   қызметі.   Қызметтік

орны. 

Түйіндеме. Маманның кәсіби  білімін жоғарылату  

Журналист   маманының     білікті   болуы,   кәсіби   және   ғылыми-

педогогикалық қызметі. Өзін өзі таныстыру, солардың негізінде практикалық

кепілдемелер ұсыну. Коммуникативтік үдерістердің тенденцияларын болжау.

кәсіби   қатынастарда   және   мәдениетаралық   коммуникацияда;   ақпараттық

кеңістік проблемаларын шешуде; тұлғалық және кәсіби дамуда журналистің

кәсіпкерлік шеберлігі. 

9-тақырып. Қазақстан 

 

баспа ісіндегі мемлекеттік саяси жүйесі  

Қазақстандық   шынайылық.   Қазіргі   заманауилық   пен   ассоциациялар.

Елдің   шынайы   өкілдері.   Икемді   болу   жолындағы   күрес.   Әлеует.   Саяси

факторлар.   Экономикалық   факторлар.   Өндіріс   және   ауыл   шаруашылығы.

Қазақстандағы   туризм   және   инвестициялар.   Өткенге   саяхат.   Қазақстандық

заманауи қоғамның ішкі және сыртқы жақтары. Қазақстандықтың имиджі.

«Ақпарат»   және   «коммуникация»   ұғымдары.   Ақпарат   өзаар   әрекет,

бейне   және   таным   ретінде.   Вербальды,   визуальды,   оқиғалық

коммуникациялар.   Коммуникация   –   тарихи   құрылған   және   уақытпен

дамитын   әлеуметтік   субъектілер   (коммуникатор)   және   объекті   (реципиент)

арасындағы   ақпаратты   жасау,   сақтау,   бөлу,   тарату,   қабылдаудан   тұратын

техникалық   үдеріс.   ЮНЕСКО   белгілеген   ақпарат   сапасы.     Коммуникация

қалыптастыру кезеңдері.10-тақырып. Журналистиканың замануи қалыптасуы мен дамуы. 

Журналисикада кездесетін проблемалар мен оның шешу жолдары

Мерзімді   баспасөз   бен   интернет     арқылы   журналистиканың   өзекті

мәселелерін   зерттеулері.  Журналистиканың   әлеуметтік   институт   ретінде

қалыптасуы және дамуы. Журналистиканың қызмет етуіндегі қазақстандық

шындық   ерекшеліктері.   Журналистің   ақпараттық   қызметі.   Журналистика

қызметтің   еркіндігі   мәселелері.   Баспасөз   бостандығы   ұранының   нақты

тарихи мазмұны саяси  еркіндіктің бірі ретінде. Тәуелсіз баспасөз  және іс-

әрекеттегі сөз бостандығы.11-тақырып.  Баспа беттеріндегі қазақ халқының салт-дәстүрі мен

әдет-ғұрыптары, мерекелер.

Қазақтардың қонақжайлылық қасиеті және өзара көмек жөніндегі әдет-

ғұрыптары.   Әдептілік   пен   сыпайылылық   әдет-ғұрпы.   Жасы   үлкендерге

құрмет   көрсету.   Тамырлық   әдет-ғұрпы.   Жасы   үлкендерге   құрмет   көрсету.

Қоныс таңдау әдет-ғұрпы. Отбасы және неке саласындағы әдет-ғұрыптар мен

салт-дәстүрлер. Бата беру. Бала тәрбиесі. 12-тақырып. Жобаларды қорғау

Мәтіндер   мен   кестелерді   өңдеу   бағдарламасы.   Компьютерлік

гарфиканың құрылуы. Жұмыс құжаттарын верстка жасау және маркетингті

жүзеге   асыру,   буклеттер   презентациясы,   корпоративті   көп   таралымды

газеттердің   жасалу   бағдарламасы.   Негізгі   сақтау   жүйелері.   Зерттеулерге

арналған   бағдарламалар.   Аудио   және   бейне   ақпараттардағы     (дыбыс,   сөз,

музыка) жөндеулер. 


13-тақырып. Қазақстан демократиялық журналистикасының ролі.

Шетел журналистикасымен байланысы.

PR-дың   американдық,   британдық,   неміс,   француз,   ресейлік,

қазақстандық   мектебі.   Олардың   даму   ерекшеліктері.   «Ренессанс»

коммуникативті   менеджмент   агенттігі.   әл-Фараби   атындағы   Қазақ   ұлттық

университетінің   журналистика   факультеті.   Mеdianet.   РФ   репутациондық

технологиялар   институты.   Ресей   мен   Қазақстанның   коммуникатвтілік

ассоциациясы. 

Баспасөз, телевизия және радио. Интернет. Дәстүрлі және жаңа медиа.

БАҚ түрлерінің типологиясы. БАҚ-тың тік және көлденең жүйелері. БАҚ-

тың   түрлері   мен   салалануы.   Республикалық   және   аймақтық   медиа.

Мемлекеттік және жеке меншік газеттер, радиостансалар және телестансалар.

Мемлекетаралық   басылымдар   мен   арналар.   Қоғаммен   байланыс   жөніндегі

мемлекеттік, жарнамалық агенттіктер. 

Коммуникация   арналарын   шектеу.   PR-жобаларды   іске   асыруда   баспа,

эфирлік және веб-журналистиканы пайдалану дәстүрі. БАҚ арқылы қоғаммен

байланыс   мамандарының   жүзеге   асыру   міндеттерінің   ерекшеліктері.

Журналистік, жарнамалық және PR-материалдардың айырмашылықтары. 

14-тақырып. ҚР-сы  БАҚ-тағы прагматикалық тілдің функциясы

Қазақ   баспасөзінің   бастаулары,   баспасөз   тілі,   баспасөз

тарихы,   жарнама   тілі,   қазақ   журналистикасының   тарихы,

атақты   журналистер,   «Қазақ»,   «Айқап»   т.б.   газет-

журналдарының рөлі, журналистің қоғамдағы рөлі, мақал сөз

мәйегі   т.б.   Ғаламның   ақпараттық   бейнесін   жасаушылар.

Медиа-мәтіндер   ұғымы.   Ақпараттық   кеңістіктің   тақырыптық

жақтары. Адам факторының тілдік социуммен     байланыста

қарастыру.

 

Ақпараттық   кеңістікті   қамтитын   медиа-мәтін   бүгіндесоциумның когнитивтік санасын құрайтын құрал.

15-тақырып. Қазақстан мәдениеті. Қазақстан әдебиеті мен өнері. 

Халықтық-қолданбалы   өнер.   Хас   шеберлердің   дәстүрлі   туындылары.

Көшпенді халықтар мәдениетіндегі «ғарыш», «ғалам және оның сұлулығы».

Ұлы Дала табиғаты  мен ауа райының бейімделудің әдістері мен жолдары.

Киіз   үй,   оның   сыртқы   және   ішкі   жабдықтары     кілемдермен   және   ою-

өрнектері. 

  Музыкалық өнер. 

Ежелгі қазақ аспаптары   – домбыра мен қобыз

(шертпелі),  саз-сырнай, қамыс сырнай – сыбызғы. Аты аңызға айналған түрік

философы   және   музыканты   Қорқыт. 

  Сәулет   өнері.  

Х.   А.   Яссауи   кесенесі

(XІV-ХV   ғ.ғ.)   (Түркістан   қ.)   ЮНЕСКО   Бүкіл   әлемдік   тізіміне   қосылды.

Алматыдағы Свято-Вознесенский кафедральды шіркеуі. Республика Сарайы

(Алматы, 1970, арх. Н. Рипинский және т.б.), «Медеу» кешені (1972, арх. В.

Кацев,   А.   Қайнарбаев). 

  Бейнелеу   өнері.  

Қазақстанның   жартасқа   салынған

ежелгі   суреттері.   Біздің   дәуірімізге   дейінгі   І-ІІ   мыңжылдықтан   –   біздің

дәуіріміздің VIII-IX ғ.). Тамғалы-тас петроглифтері.

  Қазақстан театр өнері.

Қазақстан театр өнері 1926 ж. (Қызылорда қ). М. Әуезовтің пьесасы бойынша

 «Еңлік-Кебек»   спектаклі.  

Қазақстан   кино   өнері.

   «Қазақфильм»   –   елдегі


жалғыз   кинокомпания,   ол   1960   жылы   Алматы   кинохроника   студиясының

(1934) негізі.   Тәжірибешілік сабақтардың мазмұны, грамматикалық

тапсырмалары мен тексеру формалары

1-тақырып.  Халықаралық   қатынастар   және   қазіргі   журналистің

ролі.

 

Грамматикалық   минимум:   алфавит,   дыбыстар   (дауысты,   дауыссыздыбыстар)   оқу   ережелері.   Жіктеу   есімдіктері.   Жай   сөйлемдегі   сөз

тәртібі.Дайын   клише   сөз   тіркестері   (келісім,   келіспеу,   қайталап   сұрау).

Сұраулы сөйлемдердегі сөз тәртібі.

Лексикалық   минимум:   «Халықаралық   қатынастар   және   журналистің

ролі» тақырыбына глоссарий құрастыру, эссе жазу. 

Ұсынылған әдебиеттер: [1], [2],[5].

 

2-тақырып. Кездесулер, келісімшарттар, телефон арқылы сұхбаттар,

кәсіби дебаттар, презентациялар, конференциялар

Грамматикалық минимум: артикль және белгілі, белгісіз артикльдердің

септелуі, әлсіз етістіктердің Презенс түрі. Жіктік және тәуелдік есімдіктер.

Лексикалық минимум: Сұраққа жауап беру. Құжат толтыра білу. Ресми

кездесулер,   үкіметаралық,   ондағы   жаңалықтарды   хабарлаулар,алқа

мәжілістер   мен   конференциялар   жөнінде   жаңалықтарды   жариялау,   оларға

эссе жазу, жұмыс бабына байланысты хат жаза алу.

Ұсынылған әдебиеттер: [1], [3],6].3-тақырып. 

(түйіндемелер,   ілеспе   хаттар;  

  ұсыныс   хаттар;

рекламациялар,     өтініштер,   ақпараттық   сұраныс   хаттар,   дәлелдеме

хаттар -  заказдар, келісім-шарттар және т.б.)

Грамматикалық   минимум:   Сілтеу   есімдіктер,   сұрау   есімдіктер,

қатыстық есімдіктер.

Лексикалық минимум: Іскери хат алмасу тақырыбына байланысты сөзік

қолдана отырып, терминдік сөздік құрастыру, әр тұрлі хаттарға жауап бере

алу, жазу, жоспар құру.

Ұсынылған әдебиеттер: [1], [2],[5].

4-тақырып.  Халықаралық   бағдарламалар   мен   жобалар.   ЖОО-лардың

халықаралық өзара қарым-қатынастары

Грамматикалық   минимум:   Сілтеу   есімдіктер,   сұрау   есімдіктер,

қатыстық есімдіктер.

Лексикалық   минимум:  Халықаралық   бағдарламалар   мен   жобалар.

ЖОО-лардың   халықаралық   өзара   қарым-қатынастары   тақырыптарына

материал жинақтау, эссе жазу.

Ұсынылған әдебиеттер: [1], [2],[12].

5-тақырып.  Қазақстан   журналистикасының   ролі.   Қазақстан.   Тілі

оқытылатын   елдер  қазіргі   таңдағы   конвергентті   журналистиканың

әлемдік тәжірибесі мен даму сатылары


Грамматикалық   минимум:   болымсыз   сөйлем,   зат   есім,   олардың

жалғаулары. Барыс және Табыс септіктердің предлогтары.

Лексикалық минимум: Қазақстан журналистикасының ролі. Қазақстан.

Тілі   оқытылатын   елдер  қазіргі   таңдағы   конвергентті   журналистиканың

әлемдік   тәжірибесі   мен   даму   сатылары   тақырыптарына   сұрақ   құрастыру.

Монолог және диалог құрастыру. Эссе жазу.

Ұсынылған әдебиеттер: [1], [3],[7].

6-тақырып.  Қазақстан  және  шетел  журналистикасы: тарихы,   замануи

жағдайы мен болашағы

Қазақстан - әлемдік кеңістікте. 

Грамматикалық   минимум:   Табыс   септігіндегі   предлогтар.   Барыс

септігіндегі предлогтар.

Лексикалық минимум: Тәуелсіз Қазақстан.Қазақстан - Азия барысы. 

Қазақстан  жаһандану дәуірінде. Ежелгі Қазақстан тарихи жазба деректері 

тақырыптарына глоссарий құрастыру. Диалог құрастыру. Эссе жазу. 

Ұсынылған әдебиеттер: [1], [4],[5].

7-тақырып.  Қазақстан     журналистикасының   тарихы,

 

географиялықжағдайы

Грамматикалық   минимум:   ауызша   дауыстап   оқу,   логикалық   екпінге

ерекше көңіл бөлу.

Лексикалық   минимум:   Журналистика   тарихының   өзекті   мәселелері

тақырыбына шағын шығарма жазу. Географиялық жағдайына эссе жазу.

Ұсынылған әдебиеттер: [1], [2],[6].8-тақырып. Журналист маманның іскерлік қызметі. Қызметтік орны. 

Түйіндеме. Маманның кәсіби  білімін жоғарылату  

Грамматикалық минимум: Сын есім, сын есімнің түрелері. 

Лексикалық минимум: мәтінге жоспар құрастыру, ситуация қою, сұрақ-

жауап  құрастыру. Мамандыққа байланысты глоссарий құрастыру. Тұлғалық

және   кәсіби   дамуда   журналистің   кәсіпкерлік   шеберлігі   тақырыбына   эссе

жазу.


Ұсынылған әдебиеттер: [1], [2],[10].

9-тақырып. Қазақстан 

 

баспа ісіндегі мемлекеттік саяси жүйесі  

Грамматикалық минимум: Етістіктер және олардың түрлері.

Лексикалық   минимум:   Мәтіннің   әр   абзацын   атау.  Қазақстан  

 

баспа


ісіндегі   мемлекеттік   саяси   жүйесі   тақырыбына   байланысты   аудиомәтін

тыңдау,   шағын   шығарма   жазу.  Қазақстандықтың   имиджі     тақырыбына

реферат жазу.

Ұсынылған әдебиеттер: [1], [2],[7].10-тақырып. Журналистиканың замануи қалыптасуы мен дамуы. 

Журналисикада кездесетін проблемалар мен оның шешу жолдары

Грамматикалық минимум: Есімше. Шартты құрылымдар. 

Лексикалық минимум:  Журналистиканың әлеуметтік институт ретінде

қалыптасуы және дамуы тақырыбына глоссарий құрастыру, эссе жазу.

Ұсынылған әдебиеттер[1], [2],[9].


11-тақырып.  Баспа беттеріндегі қазақ халқының салт-дәстүрі мен әдет-

ғұрыптары, мерекелер.

Грамматикалық минимум: Грамматикалық тест.

Лексикалық минимум: Қазақтардың қонақжайлылық қасиеті және өзара

көмек жөніндегі әдет-ғұрыптары тақырыбына материал жинақтау, эссе жазу.

Әдептілік   пен   сыпайылылық   әдет-ғұрпы   тақырыбына   материал   жинақтау,

эссе жазу. Жасы үлкендерге құрмет көрсету тақырыбына материал жинақтау,

эссе жазу. Тамырлық әдет-ғұрпы тақырыбына материал жинақтау, эссе жазу.

Жасы үлкендерге құрмет көрсету тақырыбына материал жинақтау, эссе жазу .

Қоныс таңдау әдет-ғұрпы тақырыбына материал жинақтау, эссе жазу. Отбасы

және неке саласындағы әдет-ғұрыптар мен салт-дәстүрлер. Бата беру. Бала

тәрбиесі тақырыптарына материал жинақтау, эссе жазу. 

Ұсынылған әдебиеттер: [1], [2],[8].12-тақырып. Жобаларды қорғау

Грамматикалық минимум: мәтін бойынша грамматикалық материалды

меңгерту.

Лексикалық  минимум:  Мәтіндер мен кестелерді өңдеу бағдарламасы.

Компьютерлік гарфиканың құрылуы. Жұмыс құжаттарын верстка жасау және

маркетингті     жүзеге   асыру,   буклеттер   презентациясы,   корпоративті   көп

таралымды   газеттердің   жасалу   бағдарламасы.   Негізгі   сақтау   жүйелері.

Зерттеулерге   арналған   бағдарламалар.   Аудио   және   бейне   ақпараттардағы

(дыбыс, сөз, музыка) жөндеулер жұмыстарымен танысу, меңгеру. 

Ұсынылған әдебиеттер: [1], [2],[3].13-тақырып.  Қазақстан   демократиялық   журналистикасының   ролі.

Шетел журналистикасымен байланысы.

Грамматикалық минимум: мәтін бойынша грамматикалық материалды

меңгерту.

Лексикалық   минимум:  PR-дың   американдық,   британдық,   неміс,

француз,   ресейлік,   қазақстандық   мектебі.   Олардың   даму   ерекшеліктері.

«Ренессанс»   коммуникативті   менеджмент   агенттігі.   әл-Фараби   атындағы

Қазақ   ұлттық   университетінің   журналистика   факультеті.   Mеdianet.   РФ

репутациондық   технологиялар   институты.   Ресей   мен   Қазақстанның

коммуникатвтілік ассоциациясы тақырыптарына материал жинақтау, талдау,

аудару, сұрақ-жауап құрастыру, эссе жазу. 

Ұсынылған әдебиеттер: [1], [2],[6].

14-тақырып. ҚР-сы  БАҚ-тағы прагматикалық тілдің функциясы

Грамматикалық минимум: мәтін бойынша грамматикалық материалды

меңгерту.

Лексикалық   минимум:   Қазақ   газет-журналдары   туралы   мәлімет

жинақтау,   реферат   жазу.  

Медиа-мәтіндер   ұғымы.   Ақпараттық

кеңістіктің   тақырыптық   жақтары.   Адам   факторының   тілдік

социуммен       байланыста   қарастыру.

 

Ақпараттық   кеңістіктіқамтитын медиа-мәтін бүгінде социумның  когнитивтік санасын  құрайтын

құрал тақырыптарына глоссарий құрастыру.

Ұсынылған әдебиеттер: [1], [2],[5].


15-тақырып. Қазақстан мәдениеті. Қазақстан әдебиеті мен өнері. 

Грамматикалық минимум: мәтін бойынша грамматикалық материалды

меңгерту.

Лексикалық   минимум:   Қазақ   өнерлері   тақырыбына   материалдар

жинақтау, реферат жазу, аннотация жазу.

Ұсынылған әдебиеттер: [1], [2],[3].Студенттерге өздігінен оқуға берілетін тақырыптар

1.   Тілдік   бағдарламалармен   танысу,   қолданбалы   бағдарламамен

қамтамасыз ету. [1], [2],[3], [5].

2. Қолданушының  кестелік интерфейсі. [1], [2], ],[3].

 [6].

3. Ақпараттық және кәсіби мазмұндағы мәліметтерді тыңдап қабылдау.[1], [2] ],[3],[10].

4. Кәсіби деңгейде ауызша қарым-қатынас жасау[1], [2],[3].

5.   Халықаралық   ынтымақтастыққа   қатысты   ресми   құжаттардың

формалары мен түрлері [1], [2], ],[3], [7].

 

4.4 СӨЖ мазмұны

№ СӨЖ түрі

Есеп 


беру 

формасы


Бақылау түрі

Сағат 


көлемі

1

Үй тапсырмасын 

орындау


Жұмыс 

дәптері


Сабаққа қатысу

   30(0,5х30)

2

Қосымша 


материалдарға

дайындық


Конспект Коллоквиум

30

3Семестрлік 

тапсырманы 

орындау

Реферат


Семестрлік 

тапсырманы 

қорғау

20

4Бақылау 

жұмысын 


орындау

Бақылау 


жұмысы

Бақылау 


жұмысын қорғау

20

5Бақылау 

шараларына 

дайындық

РК1, РК2


20

Барлығы


120

                   

Ұсынылған әдебиеттер тізімі

Негізгі


1  Смагулова Г.Ж, Кажикенова Г.М., Английский язык.  Методические

указания   к   практическим   занятиям   для   студентов   факультета   филологии,

журналистики и искусства., ПГУ им. С. Торайгырова: 2007.

2  Мухамбетова   Р.А.   Англо-русско-казахский   терминологический

словарь для студентов факультета филологии, журналистики и искусства.,

ПГУ им. С. Торайгырова: 2009.

3  Макарихина   И.М.,  Ағылшынша   –   орысша-қазақша   педагогикалық

терминдер сөздiгі., ПГУ им. С. Торайгырова: 2011.

4 Aarts, I.: Beknopt leerboek der algemene didactiek. (L.C.G.Malmberg, 

s’Hertogenbosch, 10th printing, 1965.)

5 Adams, J.: Modern developments in educational practice. (University of 

London Press, 7th printing, 1928.)

6 Aebli, H.: “The Socratic method and teaching without questions” in 

Education, Vol. 6, 1972. (Institute for Scientific Co-operation,Tubingen.)

7 Allsopp, A.H. and Olivier, F.G.: General methods of modern education. 

(Shuter and Shooter, Pietermaritzburg, no date.)

8 Amidon, T. and Hunter, E.: Improving teaching. (Holt, Rinehart & 

Winston, New York, 11967.)

9 Anderson, E.: “Closed circuit television” in The EducationalMagazine, 

Vol. 18, No. 3, April 1961 (The Education Department of Victoria, Australia.)

Қосымша

10  Sue Kay, Vaughan Jones & Philip Kerr. Inside Out. Macmillan. Student’sbook. Intermediate.

11  Michael McCarthy, Felicity O’Dell English Vocabulary in Use. 

Cambridge University Press. Pre-intermediate/intermediate

12 Peter Maggs. Course –book «Move Pre -Intermediate». Macmillan, 2007Document Outline

  • БЕКІТЕМІН

Каталог: arm -> upload -> umk pdf
umk pdf -> Ж. Т. Сарбалаев
umk pdf -> Ж. Т. Сарбалаев
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> Бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 4/19 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk pdf -> Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk pdf -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
umk pdf -> Бағдарламасының титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 2/06 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk pdf -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk pdf -> «Тері, мех, бағалы аң шикізатының технологиясы мен тауартануы» Бағалы аң, мех және тері шикізаттың технологиясы мен тауартануы
umk pdf -> Бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі


Поделитесь с Вашими друзьями:


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет