О ббк 83. 3 (5 Қаз) б 20 Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі Ақпарат және мұрағат комитетіжүктеу 2.76 Mb.
Pdf просмотр
бет17/24
Дата28.12.2016
өлшемі2.76 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   24

-1923-
1.  Мадияр (Дулатұлы М). Баспасөзіміз не күйде // Еңбекші Қазақ 
№60, 11 қаңтар 1923. 
2.  М.Шамиль (Сейфуллин С). Ахмет Байтұрсынұлы елуге толды // 
«Еңбекші Қазақ» №64, 2 ақпан 1923.
3.  Әуезов  М.  Ақаңның  елу  жылдық  тойы  //  Ақжол  №63,  4  ақпан 
1923.
4.  Басқармадан: Ақаңның юбилейі туралы // Ақжол №63, 4 ақпан 
1923.
5.  Айтиев А. Фактические поправки // Степная правда №33, 15 фев-
раль 1923
6.  Шамиль М. (Сейфуллин С). Тағы да Ахмет туралы // «Еңбекші 
Қазақ» 1923.
7.  Мұқанұлы  С.  Қара  тақтаға  жазылып  жүрмеңдер,  шешендер!  // 
Еңбекші қазақ, 1 наурыз 1923.
8.  Таймінер.  (Дулатұлы  М)  Жаңа  жазу  ережелері  (А.Байтұрсын- 
ұлының  әліппеге  енгізген  жаңалықтарын  жетілдіру,  жаңа  емлені 
талқылау, халыққа түсіндіру) // Қызыл Қазақстан №17-18, 1923.

288
-1924-
1.  Поливанов Е. Новая казак-киргизская (Байтурсуновская) орфог-
рафия // Бюллетень Средне-Азиатского государственного универ-
ситета (Под ред: В.Г.Мухина, П.А.Баранова). Ташкент6 1924., С. 
35-43.
2.  Мадияр (Дулатұлы М). Өтірік емес, рас // Ақ жол №176, 1924.
-1925-
1.  Затаевич А. 1000 песен киргизского народа: напевы и мелодии. 
Оренбург: КГИ 1925.-402., (А.Байтұрсынұлына қатысты беттер: 
74, 88, 206-207, 240-246).
-1926-
1.  Кітап сыны (Қол қойған: «Н») // Еңбекші Қазақ, 17 маусым 1926.
-1928-
1.  Яковлев Ф. Математическая формула построения алфавита // Куль- 
тура и письменность Востока. Книга І. – Москва, 1928., С. 41-64.
2.  Сәбит (Мұқанұлы С) Былай ғой // Еңбекші Қазақ, 26 қаңтар 1928., 
(А.Байтұрсынұлының өзіне берген жауабына қайтарған жауап).
-1929-
1.  Открытие письмо (О творчестве писателей казахов) // Советская 
степь, 19 апрель 1929.
2.  Байдильлин  А.  Ложка  дегтя  в  бочке  меда  //  За  партию  №5-6, 
С.102-103, 1929.
-1930-
1.  Байтурсынов Ахмет Байтурсынович. Кратк. биогр. справка. Под-
пись: А.С. // Литературная энциклопедия. (Отв. Ред. В.М.Фриче). 
– Москва, 1930., Том 1., С. 305-306.
-1931-
1.  Казакский (Байтурсуновский) алфавит // Литературная энцикло-
педия. (Отв.ред.:Луначарский). Т. 5., – Москва, 1931., С. 23.
-1932-
1.  Тұрманжанов Ө. ҚазАПП-тың І-ші сиезі не деді? // Әдебиет май-
даны №4, 3 б., 1932.

289
2.  Тогжанов Г. О Байтурсынов и байтурсыновщине. – Алматы-Мос-
ква, 1932., (18 стр); Большевик Казахстана №5, 1932. 
3.  Тоғжанов  Ғ.  Байтұрсынұлы  және  байтұрсыновшылар  туралы  // 
Қазақстан большевигі №4, Б. 21-28, 1932.
4.  Маңызы  ескіріп,  қолданудан  қалатын  қазақ  тіліндегі  кітаптар 
тізімі // Жаңа мектеп №4-5, Б. 56-59, 1932.
-1933-
1.  Торайғыров С. Толық шығармалар жинағы. – Қызылорда: Қазақ- 
стан баспасы, 1933.-344 б., (Тұтқындағы Байтұрсынның «Масасы-
на». 14-б., Таныстыру. Б. 163-182. Поэма 140 шумақты, алғаш рет 
1918-ші жылы Абай елінде жазылып, көпшілікке ұсынылған). 
-1935-
1.  Брайнин С., Шафиро Ш. Очерки по истории «Алаш-Орды». (Под 
ред.: Ванаг В). – Москва-Алма-Ата, 1935.-149., С. 363-365.
-1967-
1.  Олуорд Э., Ян М., Мэнгес Х. Центральная Азия в век правления. 
– Нью-Йорк. (16 беті А.Байтұрсынұлына қатысты) 
-1970-
1.  Бейсембаев  С.  Ленин  және  Қазақстан  (1897-1924).  –  Алматы: 
Қазақстан, 1970.-223 б., (А.Байтұрсынұлы, М.Дулатов туралы. 33 
б).
-1974-
1  Байтурсунов  Ахмет  Байтурсунович.  (Краткая  биографическая 
справка).  Биобиблиографический  словарь  отечественных  тюр-
кологов. Дооктябрьский период. (Под редакцией и с введением 
А.Н.Кононова). – Москва: Наука, 1974.-342 с., С. 115.
-1985-
1.  Казахи о русских до 1917 года. – Oxford: Общество исследова-
ния средней Азии, 1985.-92., (М.Дулатов. «Ахмет Байтурсынович 
Байтурсынов» Б.59-72; Ахмет Байтурсынов. Б.73-74).
-1988-
1.  Қайта оралған үш арыс // Лениншіл жас, 30 қаңтар 1988.
2.  Кәкішев  Т.  Қағидаға  айналған  қателер  //  Жұлдыз,  Б.  140-167, 
1988.

290
3.  Кәкішев Т. Ойланар, сілкінер кез жетті // Жалын №5, Б. 41-50, 1988.
4.  Қордабаев  Т.  А.Байтұрсынов  –  ақын,  аудармашы  //  Орталық 
Қазақстан, 31 қаңтар 1988.
5.  Қордабаев Т. Қазақтың тұңғыш тіл маманы // Орталық Қазақстан, 
9 тамыз 1988.
6.  Қазақ ССР Прокуратурасынанда // Қазақ әдебиеті, 23 желтоқсан 
1988.
7.  Әсіпов С. Ұлттық ымыраға келудің басы еді... (Ғалым өмірінің 
кейбір кезеңдері) // Алматы ақшамы, 29 желтоқсан 1988.
8.  Қазақстан  Компартиясы  Орталық  Комитетінде  Мағжан  Жұма- 
баевтың, Ахмет Байтұрсыновтың және Жүсіпбек Аймауытовтың 
творчестволық  мұрасын  зерттеу  туралы;  ҚКОК-нің  Мағжан 
Жұмабаевтың, Ахмет Байтұрсыновтың, Жүсіпбек Аймауытовтың 
творчестволық  мұрасын  зерттеу  жөніндегі  комиссиясының 
қорытындысы  (Комиссия  мүшелері  –  32  адам)  //  Социалистік 
Қазақстан №298(19173), 28 желтоқсан 1988.
9.  М.Жұмабаевтың, А.Байтұрсыновтың, Ж.Аймауытовтың творчес- 
тволық мұрасы Қазақстан Компартиясы Орталық Комитетінде // 
Алматы ақшамы, 28 желтоқсан 1988.
10.  Ахмет  Байтұрсыновтың  арызы  (А.Байтұрсынұлының  комму-
нистік партия мүшелігіне өту туралы арызы жөнінде. Арыз қоса 
басылған.  Орыс  тілінен  қазақшаланған  нұсқасы)  //  Алматы  ақ- 
шамы, 29 желтоқсан 1988.
11.  Қордабаев  Т.  Қазақтың  тұңғыш  лингвист  ғалымы  //  Қазақстан 
мұғалімі, 30 желтоқсан 1988.
-1989-
1.  Байтұрсынұлы  А.  Қазақтың  бас  ақыны  (Баспаға  дайындаған: 
Әбдірахманов Т) // Қазақ әдебиеті, 1 қаңтар 1989 ж.
2.  Қайдаров Ә., Сыздықова Р. Ғалым зерттеуші: Сан қырлы сандық 
дарын (А.Байтұрсынұлының ғылыми-зерттеу еңбектері жөнінде) 
// Социалистік Қазақстан, 4 қаңтар 1989.
3.  Аманшаев Е. Үш арысты еске түсірді // Алматы ақшамы, 4 қаңтар 
1989.
4.  Дәуітов С. Ахмет Байтұрсынов (1873-1937) // Алматы ақшамы, 4 
қаңтар 1989.
5.  Әліппеден  академияға  дейін  жол  ашқан  (Редакция  тарапынан 
дайындалған) // Біздің Отан №2, қаңтар 1989.
6.  Негимов С. Дархан дарын // Лениншіл жас, 5 қаңтар 1989.
7.  Сыздықова Р. Ахмет Байтұрсынов // Қазақ әдебиеті, 6 қаңтар 1989 ж.

291
8.  Қазақстан  Компартиясы  Орталық  Комитетінде  Мағжан  Жұма- 
баевтың, Ахмет Байтұрсыновтың және Жүсіпбек Аймауытовтың 
творчестволық мұрасы туралы // Қазақ әдебиеті, 6 қаңтар 1989.
9.  Мұқаметханов  Қ.  Ахмет  Байтұрсынов  (Шығармашылығына 
шолу) // Семей, 6 қаңтар 1989.
10.  Әкімов Т. Ахмет Байтұрсыновтың құрметіне // Лениншіл жас, 12 
қаңтар 1989.
11.  Байғалиев Б. Қайта табысқан тағдырлар: Ахметтің кейбір өлеңдері 
мен аудармалары // Жетісу, 13 қаңтар 1989.
12.  Мектепов  А.,  Әнесов  Ғ.  Халық  перзенті  //  Өркен,  14  қаңтар 
1989.
13.  Мектепов А. Ғұлама ғалым // Өркен, 14 қаңтар 1989.
14.  Қойшыбаев Б. Көзқарас эволюциясы // Қазақ әдебиеті, 27 қаңтар 
1989.
15.  Шаймерденов С. Жоғалтқанымызға жоқшы бола білейік, // Қазақ 
әдебиеті, 20 қаңтар 1989.
16.  Байғалиев  Б.  Ахмет  Байтұрсынұлының  кейбір  өлеңдері  мен 
аудармалары  (Өмірі  мен  шығармашылығы  жөнінде)  //  Комму-
низм таңы, 21 қаңтар 1989.
17.  Тасымбеков А. Қаршадай қызды қамауға алған // Өркен №3, 21 
қаңтар 1989.
18.  Бектұров Ж. Ахаң Арқада // Орталық Қазақстан, 29 қаңтар 1989. 
19.  Қуанышалин Ж. Ерте ме, кеш пе? // Өркен, 4 ақпан 1989.
20.  Байтұрсынұлы А. Қазақ өкпесі. (Дайындаған: Нұрғалиев Р) // Со-
циалистік Қазақстан, 7 ақпан 1989.
21.  Қазақ  КСР  ҒА  Тіл  білімі  институтынан  (А.Байтұрсынұлының 
мұрасы  қолдарында  сақталып  қалған  азаматтар,  сол  еңбектерді 
институтқа тапсыруы туралы өтініш) // Қазақ әдебиеті, 10 ақпан 
1989.
22.  Садықов Д. Ұрпақтар парызы // Өркен, 11 ақпан 1989.
23.  Мектепов А., Әнесов Ғ. Халық перзенті // Коммунизм жолы, 14 
ақпан 1989.
24.  Шұғыла шашқан үш тұлға (Ахмет, Мағжан, Жүсіпбек) // Оңтүстік 
Қазақстан, 15 ақпан 1989.
25.  М.Жұмабаев, 
А.Байтұрсынұлы 
және 
Ж.Аймауытовтың 
творчестволық мұрасына арналған // Жалын №2, 1989.
26.  Өшкеніміз  жанып,  өлгеніміз  тірілді  (Алаш  зиялыларының 
ұрпақтарымен кездесу) // Жалын №2, Б. 2-8, 1989.
27.  Мектепов А., Әнесов Ғ. Ана тілін түрлеген Ахаң // Жалын №2, Б. 
9-18, 1989.

292
28.  Ысмағұлов Ж. Шын асылмен қайта қауыштық // Жалын №2, 21-б., 
1989.
29.  Байтұрсынов А. Әліппе – таңбалар жұмағы // Жалын №2, Б. 16-
20, 1989.
30.  Байтұрсынов А. Қырық мысал (15 мысалы) // Жалын №2, Б. 22-27.
31.  Ахметқызы Ш. Темір тордан тасталған жұлдызша. («Өшкеніміз 
жанып, өлгеніміз тірілді» айдарымен) // Жалын №2, Б. 4-5, 1989.
32.  Байтұрсынұлы А. «Ер Сайын» (Баспаға дайындаған: Дәуітов С) // 
Алматы ақшамы, 20-24 ақпан 1989.
33.  Әбдешов М. Халық қамқоршысы // Қазақ әдебиеті № 3, ақпан 1989.
34.  Рахманов М. Естен кетпес есімдер (М.Жұмабаев, А.Байтұрсынұлы, 
Ж.Аймауытовтар туралы) // Коммунизм таңы, 24 ақпан 1989.
35.  Салтанатты кеш (Қазақстан Жазушылар одағы А.Байтұрсынұлы 
шығармашылығы туралы) // Қазақ әдебиеті, 3 наурыз 1989.
36.  Төлегенов Қ. Сол кезде айтқан екен қайран аға (А.Байтұрсынов 
экология, экономика туралы) // Өркен, 4 наурыз 1989.
37.  Сейфуллин С. Ахмет Байтұрсынов туралы (Баспаға дайындаған: 
Кәкішев Т) // Коммунизм нұры, 8 наурыз 1989.
38.  Кәкішев Т. Ахаң жайлы шындық // Коммунизм нұры, 8 наурыз 1989.
39.  Кәкішев С. Қайта қауышу (естелік) // Коммунизм нұры, 8 наурыз 1989.
40.  Рсымбетов Ж. Халқына қайта оралды (А.Байтұрсыновтың өмірі 
мен шығармашылық қызметі туралы) // Оңтүстік Қазақстан, 17 
наурыз 1989.
41.  Дәуітов  С.  Ахаңның  томымен  қауышар  күн  жақын  //  Алматы 
ақшамы, 22 наурыз 1989.
42.  Попов  О.  Байтұрсыновтың  Қарқарадағы  жылдары  //  Орталық 
Қазақстан, 26 наурыз 1989.
43.  Олар халқына қайта оралды // Мәдениет және тұрмыс №3, 13-б., 1989.
44.  Байтұрсынұлы  А.  Лениннің  50  жасы  (Баспаға  дайындағандар: 
Әнесов Ғ., Мектепов А) // Қазақстан коммунисі №4, Б. 33-34, 1989.
45.  Нұрпейісов К. Бүгінгідей көз алдымда // Лениншіл жас, 5 сәуір 1989.
46.  Төрт  арыс  (Шәкәрім,  Ахмет,  Жүсіпбек,  Мағжан.  Дайындаған: 
Мұстафин Ғ) // Қазақ әдебиеті, 14 сәуір 1989.
47.  Қордабаев Т. Ахмет Байтұрсынов – Ыбырай Алтынсаринның із-
басары // Қазақстан мұғалімі, 21 сәуір 1989.
48.  Нұрғалиев Р. Алып бәйтерек (А.Байтұрсынұлының әдеби, ғылыми 
мұрасы туралы) // Қазақ әдебиеті, 21 сәуір 1989.
49.  Сайранбаев Т., Төлегенов А. А.Байтұрсыновтың морфологиялық 
еңбегі // Өркен, 29 сәуір 1989.

293
50.  Нұрғалиев  Р.  Алыптар  қайта  оралғанда  //  Қазақстан  коммунисі 
№4, Б. 84-94, 1989.
51.  Айтбаев Ө. Қазақ терминологиясының атасы // Қазақстан әйелдері 
№4, Б. 7-8, 1989.
52.  Машқанова Н. Халық азаматы («Оқу құралы» туралы) // Қазақстан 
мектебі №4, Б. 58-63, 1989.
53.  Бектұров Ж. Ахаңнан қалған қазына // Еңбек туы, 3 мамыр 1989.
54.  Бектұров Ж. Ахаң арнасы // Коммунизм таңы, 13 мамыр 1989.
55.  Мәуленов С. Өзен ағысы – өмір ағысы // Алматы ақшамы, 23 ма-
мыр 1989.
56.  Кәкішев Т. Қазақ зиялыларының тағдыр-талайы // Қазақ әдебиеті, 
26 мамыр 1989.
57.  Сманов Б. Асылдың сынығы (1924 жылы шыққан «Тіл – құрал» 
оқулығы туралы) // Қазақ әдебиеті, 26 мамыр 1989.
58.  Дәуітов С. Айшықты мұң // Алматы ақшамы, 30 мамыр 1989.
59.  Мектепов А. Халқына қайта оралғандар: Ахмет Байтұрсынов // 
Арай № 5, Б. 8-10. 1989. 
60.  Ахмет Байтұрсынов сабақтары // Пионер №5, Б. 12-14; №6, Б. 14-
17, 1989.
61.  Шәріпов  Ә.,  Мыңжасарова  К.  Есімі  қайта  жанған  ел  ағасы  // 
Жұлдыз №6, Б. 204-208, 1989.
62.  Кітапбаев  Б.  Ахметтің  Ақ  теңізде  жазып  берген  өлеңі  //  Қазақ 
әдебиеті, 16 маусым 1989.
63.  Жұртбаев Т. Шырмалған шындық немесе бір тергеудің тарихы // 
Өркен, маусым 1989.
64.  Ахмедов Ғ. Ахаңның өмір кезеңдері // Жұлдыз №6, Б. 107-113, 1989.
65.  Бектұров Ж. Қайда екен сол қағаздар (Ахметтің 1930-шы жылы 
айдауда жүргенде жазған қолжазбалары туралы) // Қазақ әдебиеті, 
14 шілде 1989.
66.  Абдуллин Ә. Халық ұлына құрмет // Коммунизм таңы, 22 шілде 1989.
67.  Мырзахметов Қ. Тойға тарту (А.Байтұрсынұлына арнау-өлең) // 
Коммунизм таңы, 22 шілде 1989.
68.  Мәуленов С. Ойшыл ақын, ғибратты ғұлама (Өлең) // Коммунизм 
таңы, 22 шілде 1989.
69.  Шаяхметов А. Ағажан // Коммунизм таңы, 22 шілде 1989.
70.  Ілиясов  Б.  Торғайға  наз  (Ахаңа  арналған  өлең)  //  Коммунизм 
таңы, 22 шілде 1989.
71.  Аға  туралы  ән  (А.Байтұрсынұлының  әруағына  арналған.  Сөзі: 
А.Шаяхметов, Әні: Қ.Деріпсалдин) // Коммунизм таңы, 25 шілде 1989.

294
72.  Әмірханов Ғ. Ахаңның елінде // Коммунизм таңы, 25 шілде 1989.
73.  Қайырбеков Ғ. Ахаң туралы ой // Коммунизм таңы, 26 шілде 1989.
74.  Әлжанов Ж. Қайта оралған қазына // Қазақ әдебиеті, 28 шілде 1989.
75.  Салғарин Қ. Шын асыл иілмей сынады // Коммунизм таңы, шілде 1989.
76.  Нұрмағамбетов Ә. Халықтың қамын ойлаған // Біздің Отан №13, 
шілде 1989.
77.  Бектұров  Ж.  Міржақып  туралы  (А.Байтұрсынұлының  «Көк 
есектерге» деген өлеңін Міржақыптыкі деп қателескен – Р.И.) // 
Орталық Қазақстан, 3 тамыз 1989.
78.  Сәрсембина Б. Айтылмай келген газет («Қазақ» басылымы тура-
лы) // Коммунизм жолы, 9 тамыз 1989.
79.  Салғарин К., Ілиясов Б. Торғайдағы Ахмет Байтұрсынов күндері 
// Социалистік Қазақстан, 9 тамыз 1989.
80.  Сәйдуова  Т.  Иә,  Ахмет  Байтұрсынов  есімі  берілсе  екен  (Қазақ 
ССР ҒА Тіл білімі институтына А.Байтұрсынов есімінің берілуін 
қолдап жазған хат) // Қазақ әдебиеті, 11 тамыз 1989.
81.  Нұрмағамбетов Ә. Ахмет Байтұрсынов // Еңбек таңы №8, Б. 10-
11, 1989.
82.  Байтышев  А.  Оқысаң  ойға  оралады  (Шәймерден  Ақтасұлының 
А.Байтұрсыұлы  туралы  әңгімесінен)  //  Коммунизм  таңы,  8 
қыркүйек 1989.
83.  Жармұхамедов М. «Қазақ» газеті // Қазақ әдебиеті, 8 қыркүйек 1989.
84.  Сыздықова Р. Ахаң өлең арнаған // Қазақ әдебиеті, 8 қыркүйек 1989.
85.  Қайырбеков  Ғ.  Қаламдастар  атынан  (Қазақ  ССР  ҒА  Тіл  білімі 
институтына  А.Байтұрсынұлының  есімін  беру  туралы)  //  Қазақ 
әдебиеті, 8 қыркүйек 1989.
86.  Қордабаев Т. Ұстаз сыйлай білсек (Қазақ ССР ҒА Тіл білімі ин-
ститутына  А.Байтұрсынұлының  есімін  беру  туралы)  //  Қазақ 
әдебиеті, 8 қыркүйек 1989.
87.  Нұрмағамбетов Ә. Қырдан ұшқан қыран еді (А.Байтұрсынұлының 
мұралары жайында) // Коммунизм таңы, 9 қыркүйек 1989.
88.  Қордабаев Т. Бір сөзімен тұрса екен, жанса, күйсе... (А.Байтұр- 
сыновтың еңбектері туралы) // Орталық Қазақстан, 12 қыркүйек 
1989.
89.  Қирабаев  С.  Қуатты  қалам,  күрделі  тағдыр  //  Жұлдыз  №10,  Б. 
188-198, 1989.
90.  Ахмет Байтұрсынұлы атындағы көше // Қазақ әдебиеті, 20 қазан 1989.
91.  Мұқаметханов Қ. Сурет сыры // Қазақ әдебиеті, 13 қазан 1989.

295
92.  Мұсабаев Х. Ахаңның ақтық сөзі (Ахметтің 1937-ші жылы түрме- 
ден  Ф.Сатыбалдыұлына  жазған  хаты)  //  Орталық  Қазақстан,  8 
қараша 1989.
93.  Тасымбеков А. Қуғын // Алматы ақшамы, 20 қараша 1989 ж.
94.  Қырымқызы  М.  Америкадан  дұғай  сәлем  //  Қазақ  әдебиеті,  24 
қараша 1989.
95.  Негимов С. Ғұлама ғибраты // Көкшетау правдасы, 3 қараша 1989.
96.  Байтұрсынұлы А. Әдебиет танытқыш (Баспаға әзірлеген: Мағауин 
М) // Жұлдыз №6, Б. 82-106; №7, Б. 101-118; №8, Б. 102-106; №9, 
Б. 102-116; №10, Б. 124-147.
97.  Тасымбеков А. Қуғын (Ахметқызы Шолпанмен сұхбат) // Алматы 
ақшамы, 20 қараша 1989.
98.  Кеңесбаев І. Ұстаз ғұламаның есімі мәңгі сақталсын. (Қазақ ССР 
ҒА Тіл білімі институтына А.Байтұрсынұлының есімін беру ту-
ралы) // Қазақ әдебиеті, 8 желтоқсан 1989.
99.  Сейдақұлов  М.  А.Байтұрсыновқа  арналған  кеш  //  Жетісу,  8 
желтоқсан 1989.
100.Мырзағұлов Р. А.Байтұрсыновқа арналған кеш // Қазақ әдебиеті, 
8 желтоқсан 1989.
101.  Мырзағұлов  Р.  А.Байтұрсыновқа  арналған  кеш  //  Өркен,  9 
желтоқсан 1989.
102.  Кәкішев  Т.  Әр  дарынның  тарихта  өз  орны  бар  //  Орталық 
Қазақстан, 12-13 желтоқсан 1989. 
103. Қарамендин С. Ақиықтың бірі еді (Ахаң өмірі туралы көз көрген 
жайларды естігендерінен) // Лениншіл жас, 20 желтоқсан 1989.
104. Ахмет Байтұрсынов жолдастың арызы: РКП (б) Орынбор коми-
тетіне (Редакция тарапынан қазақ тіліне аударылып, қайта басы-
луы) // Алматы ақшамы, 28 желтоқсан 1989.
-1990-
1.  Сәтбаева Ш. Ахмет Байтұрсыновтың әдеби мұрасы // ҚазССР ҒА 
хабарлары. Тіл, әдебиет сериясы №1, Б. 22-31, 1990.
2.  Ысмағұлов Ж. А.Байтұрсынов пен М.Дулатов творчествосындағы 
идеялық-көркемдік  ізденістер  //  ҚазССР  ҒА  хабарлары.  Тіл, 
әдебиет сериясы №2, Б. 48-53, 1990.
3.  Міржақыпқызы Г. Жазғандарымызға жауапты қарайық, ағайын- 
дар! // Қазақ әдебиеті, 2 ақпан 1990.
4.  Міржақыпқызы Г. Ардақтап өтем әкемді // Жұлдыз № 2, Б. 117-
124, 1990.
5.  Кәкішев С. Әкемдей еді Ахмет (естелік) // Жұлдыз №2, Б. 140-
150, 1990.

296
6.  Кәкішев  С.  Ахаң  жайында  айтар  сөз  көп  //  Алматы  ақшамы,  6 
ақпан 1990.
7.  Кәкішев Т. Әр дарынның өз орны бар // Қазақ әдебиеті, 2 наурыз 
1990.
8.  Кәкішев  Т.  Әр  дарынның  өз  орны  бар  //  Көкшетау,  2  наурыз 
1990.
9.  Ілиясов Б. Тілек (Ахаңа арналған өлең) // Коммунизм таңы, 3 нау- 
рыз, 1990.
10.  Кәкішев С. Әкемдей еді Ахмет (естелік) // Қазақстан мұғалімі, 8 
наурыз 1990.
11.  Дәуітов С. Ақ жүректен шыққан адал сөз // Қазақстан коммунисі 
№4. Б. 52-56, 1990.
12.  Әнесов  Ғ.,  Мектепов  А.  Алматыда  бір  үй  бар  (Ғалым  тұрған 
үйді музей етсе және Космановтар көшесіне есімі берілсе деген 
ұсыныс-тілек) // Алматы ақшамы, 2 қаңтар 1990.
13.  Дәуітов С. Байтұрсынов әліппесі // Алматы ақшамы, 19 қаңтар 
1990.
14.  Әбенов Т. Мен едім аңсаған көптің бірі (арнау өлең) // Коммунизм 
таңы, 13 ақпан 1990.
15.  Сарбалаев  Б.  Бес  бәйтерек  (Белгісіз  қалмас  үшін...)  //  Қазақ 
әдебиеті, 23 ақпан 1990.
16.  Шаханова Р. Әйгілі «Балықшы мен балықты» аударған // Зерде 
№2, Б. 40-41, 1990.
17.  Түліков  К.  Халқымен  қайта  табысқан  қаламгерлер  (Ахмет, 
Мағжан, Жүсіпбектің шығармалары туралы) // Қазақ ССР ҒА ха-
барлары. Тіл, әдебиет сериясы №3, Б. 68-69, 1990.
18.  Балахметов Е. Ахмет Байтұрсыновтың шыққан тегі // Коммунизм 
таңы, 17 наурыз 1990.
19.  Қайырбеков Ғ. Күміс мылтық үңгісі (А.Байтұрсынұлы туралы де-
рек) // Социалистік Қазақстан, 10 мамыр 1990.
20.  Бафина Н. Асыл ағаларды суретке кім түсірді? // Қазақ әдебиеті, 
18 мамыр 1990. 
21.  Сұбханбердина  Ү.  Әйгілі  «Қазақ»  газеті  (Басылым  матери-
алдарынан  түсінік  және  оның  редакторы  А.Байтұрсынов  пен 
М.Дулатовтың еңбектері туралы) // Зерде №5, Б. 40-42, 1990.
22.  Ысқақов  Д.  Отыз  жетінің  асыл  ойраны  («Халық  жауы»  деп 
қудаланған Шәкәрім, Ахмет, Мағжан, Жүсіпбек, Міржақып және 
т.б. ақын-жазушылар туралы) // Жалын №6, Б. 83-89, 1990. 
23.  Әнесов Ғ., Мектепов А. 1916 жылдың дүрбелеңі «Қазақ» газеті // 
Ана тілі, 7 маусым 1990.

297
24.  Балахметов  Е.  Ахмет  Байтұрсыновтың  шыққан  тегі  //  Алматы 
ақшамы, 13 маусым, 1990.
25.  Ахметқызы  Ш.,  Тоғанбаева  Ш.  Жарасы  жүрегінің  жазылмаған 
(А.Байтұрсыұлы  туралы  естелік.  Жазып  алған:  Қунақова  Р)  // 
Қазақстан әйелдері, №8, Б. 12-13, 1990.
26.  Әнесов Ғ. Ахаң әліппелері // Ана тілі, 5 шілде, 1990.
27.  Әлімжанов Ә. Ой өрісі // Социалистік Қазақстан, 13 шілде 1990.
28.  Сөз арқауы – Ахмет (Әбішев Ә. «Ана тілін түрлендірген Ахаң»; 
Қирабав  С.  «Ахметтің  ақындығы»;  Сыздықова  Р.  «Ахмет 
Байтұрсынов  –  қазақ  тілі  білімінің  негізін  салушы»;  Қабдолов 
З.  «Ахмет  һәм  әдебиеттің  әліп-биі»;  Ысмағұлов  Ж.  «Ахметтің 
аудармашылығы») // Қазақ әдебиеті, 20 шілде 1990.
29.  Қордабаев  Т.  Бірі  емес  өзі  (Қазақ  тіл  білімінің  негізін  салушы 
А.Байтұрсыновтың еңбектер хақында) // Қазақстан мұғалімі, 20 
шілде 1990.
30.  Әмірханов Ғ. Ахаңның елінде («Южный» совхозына ғалымның 
аты берілді) // Коммунизм таңы, 25 шілде 1990.
31.  Қоспақов З. Асыл жандар аялаған ән // Қазақ әдебиеті, 3 тамыз 
1990.
32.  Аймауытов Ж.., Әуезов М. Абайдан соңғы ақындар (М.Жұмабаев, 
А.Байтұрсынұлы, С.Торайғыров туралы. Дайындаған: Р.Сарғожин) 
// Қазақ әдебиеті, 10 тамыз 1990.
33.  Қазақ Советтерінің тұңғыш съезі (Съезге – 70 жыл! Дайындаған: 
Р.Сарғожин) // Социалистік Қазақстан, тамыз 1990.
34.  Сманов  Б.  Кімнен  үйренуіміз  керек?  (Алаш  зиялыларының 
оқулықтары туралы) // Социалистік Қазақстан, 2 қыркүйек 1990.
35.  Неталиев М. Біздің «қауіптенгеніміз»... (Ахмет, Мағжан, Жүсіпбек 
шығармалары баспада қалай дайындалды?) // Қазақ әдебиеті, 14 
қыркүйек 1990.
36.  Әуезов М. Ахаңның елу жылдық тойы (Қайта басылуы) // Жетісу, 
15 қыркүйек 1990. 
37.  Мектепов А., Әбіш Қ. «Қазаққа» құрған қақпан көп // Өркен, 22 
қыркүйек 1990.
38.  Мектепов А. 1914-1916 жылдар дүрбелеңі // Алматы ақшамы, 27 
қыркүйек 1990.
39.  Батырбекова  Р.  Терең  тамырлар  (Шәкәрім,  Ахмет,  Мағжан, 
Жүсіпбек туралы) // Жұлдыз №9, Б. 198-201, 1990.
40.  Сармурзин  А.,  Қойгелдиев  М.  Халықтың  жарық  жұлдызы  // 
Жұлдыз № 9, Б. 189-194, 1990.

298
41.  Арманда кеткен ағалар аманаты (А.Байтұрсынұлы, М.Жұмабаев, 
М.Дулатов, Ж.Аймауытов туралы) // Көкшетау, 6 қазан 1990. 
42.  Машқанова Н. Байтұрсын мен Ақтас (1885-ші жылғы оқиға тура-
лы мұрағат деректері) // Жұлдыз №10, Б. 200-203, 1990.
43.  Қожакеев Т. «Ары барға айтпай тиер кесек бар» (С.Қожанұлының 
Абай мен Ахметтің қазақ әдеби тілін жетілдіру туралы еңбегі) // 
Алматы ақшамы, 20 қазан 1990.
44.  Қойгелдиев М. Ахаңдар аялаған азаттық рухы // Қазақ әдебиеті, 1 
қараша 1990. 
45.  Қожакеев Т. Алыптың өмірінен үш үзік сыр // Қазақ әдебиеті, 9 
қараша 1990.
46.  Шүкіранов  М.  Есте  қалған  екі  кездесу  (А.Байтұрсынов  пен 
Т.Рысқұлов туралы) // Ақтөбе, 28-30 қараша 1990.
47.  Мәуленов  С.  Өзен  ағысы  –  өмір  ағысы  //  Коммунизм  таңы,  8 
желтоқсан 1990.
-1991-
1.  Қирабаев С. Ахметтің ақындығы // ҚазССР ҒА хабарлары. Тіл, 
әдебиет сериясы №1, Б. 3-10, 1991.
2.  Авторы көрсетілмеген. Қаншеңгел: Ахмет Байтұрсынұлының на-
засы. (Торғайлық Мұсабаев Хамитбектің «Ахаңның ақтық сөзі» 
атты толғауы. Бұл өлең 1989 жылы Орталық Қазақстан газетінде 
жарияланған) // Сұхбат №2, 16 қаңтар 1991.
3.  Қамзабекұлы  Д.  «Лайықты  қошемет»  (Ахаңа  жасалған  құрмет 
жайында) // Социалистік Қазақстан, 12 қаңтар 1991.
4.  Дулатов М. Ахмет Байтұрсынов (Өмірбаяндық очерк) // Ана тілі, 
24 қаңтар 1991.
5.  Әлімов Қ. Ахаң мен Жахаң қос арыс // Социалистік Қазақстан, 4 
ақпан 1991.
6.  Қосабаев  Ж.  Ақаң  мен  Жақаң  қос  арыс  (Ахаң  мен  Жақаңның 
Торғайдағы  әдеби-мемориалдық  мұражайы  жайында.  Сұхбатты 
жүргізген: Әлімбаев Қ) // Социалистік Қазақстан, 6 ақпан 1991.
7.  «Қаншеңгел» (Өлең авторы Мұсабаев Х., өлеңге алғы сөз жазған: 
Асқаров И) // Торғай таңы, 9 ақпан 1991.
8.  Оралтай Х. Алаш – Түркістан түркілерінің ұлт-азаттық ұраны // 
Азат, 12 ақпан 1991.
9.  Байтұрсынұлы  А.  Суретші  Хлудовтың  картиналары  бойынша 
қорытынды (Дайындаған: Мектептегі А) // Мәдениет №3, Б. 1-
10., 1991.

299
10.  Мұқанұлы С. Байтұрсынұлы Ахмет («Ұлтшылдық, байшылдық 
дәуірі» атты кітаптан үзінді) // Парасат №4, 19 б., 1991.
11.  Ақаң жиған асыл сөз (Дайындаған: Уәлиұлы Н) // Қазақ тілі мен 
әдебиеті №4, Б. 76-79, 1991.
12.  Әлмағамбетұлы Б. Ақын жыры – тіл атасы // Сыр сандық, 2 сәуір 
1991.
13.  Қирабаев С. Ахметтің ақындығы // Алматы ақшамы, 17 мамыр 1991.
14.  Оспанов С. Көзайым (А.Байтұрсынов жайындағы очерк) // Торғай 
таңы, 18 мамыр 1991.
15.  Байғалиев Б. Ахаң және Орынбор // Дала дидары, 16-22 мамыр 
1991.
16.  Балахметов Е. А.Байтұрсыновтың шыққан тегі // Қазақ әдебиеті, 
24 мамыр 1991.
17.  Әбішұлы Ә. Жадымда қалған жатталып // Қазақ әдебиеті, 24 ма-
мыр 1991.
18.  Ахаң мен Жахаң қос арыс // Социалистік Қазақстан, 25 мамыр 
1991.
19.  Әлжанов Ж. Өмір шындығын жырлаған // Торғай таңы, 28 мамыр 
1991.
20.  Ахмедов Ғ. Университетке Ахаңның аты берілсін // Ана тілі, 30 
мамыр 1991.
21.  Кенжеахметов С. Озар ел арыстарын ардақтайды. (Торғай елінде 
өткен Ахаң-Жақаң күндерінен) // Ана тілі, 30 мамыр 1991.
22.  Қабдолқайырұлы Ғ. Жаспен жусаң тарихың жазылар ма? (Ахмет 
пен Міржақыптың күндеріне орай) // Ана тілі, 30 мамыр 1991.
23.  Абдуллин Ә. Боздағым // Торғай таңы, 31 мамыр 1991.
24.  Торғайдан ұшқан қос қыран (Торғай облыстық партия комитетінің 
бірінші  хатшысы  К.Укинмен  Ахаң  мен  Жақаң  күндеріне  орай 
сұхбат) // Қазақ әдебиеті, 31 мамыр 1991.
25.  Укин  К.  Торғайдан  ұшқан  қос  қыран  (Торғай  облыстық  партия 
комитетінің  бірінші  хатшысымен  Ахаң  мен  Жақаң  күндеріне 
орай сұхбат) // Торғай таңы, 5 маусым 1991.
26.  Абдуллин Ә. Темірқазық: Жаркешу жаңғырығы // Торғай таңы, 8 
маусым, 1991.
27.  Ахметқызы Ш. Көзім тіріде ұмыта алмаймын... // Торғай таңы, 8 
маусым 1991.
28.  Ахметұлы Ғ. Еске алу (өлең) // Торғай таңы, 8 маусым, 1991.
29.  Әлжанов Ж. Ахмет Байтұрсынов туралы өзекжарды сөз // Торғай 
таңы, 8 маусым, 1991.

300
30.  Бектемісов Н. Ахмет ұшқан алтын ұя // Торғай таңы, 8 маусым, 
1991.
31.  Кенжеахметұлы  С.  Ел  ықыласы  зор  //  Торғай  таңы,  8  маусым, 
1991.
32.  Қос арыс тойының меймандары (Суретімен) // Торғай таңы, 8 ма-
усым, 1991.
33.  Мырзахметов  Қ.  Арнау  (А.Байтұрсынұлы  мен  М.Дулатовқа)  // 
Торғай таңы, 8 маусым 1991.
34.  Нұржанов Х. «Бір туар адам еді Байтұрсынов...» (Түрмеде жауап 
алған чекистің әңгімесі. Сұхбаттасқандар: Сейдеханов Т., Бейсе-
кеев С) // Торғай таңы, 8 маусым 1991.
35.  Шаяхметов А. Аға туралы ән // Торғай таңы, 8 маусым 1991.
36.  Оспанов С. Ахаңа ашылу (Өлең) // Торғай таңы, 8 маусым 1991.
37.  Сыздықова  Р.  Ахметтану  қалай  басталды  //  Ана  тілі,  6  маусым 
1991. 
38.  Қабдолқайырұлы Ғ. Жаспен жусаң тарихың жазылар ма? (Ахмет 
пен Міржақыптың күндеріне орай) // Ана тілі, 6 маусым 1991.
39.  Қайырбеков  Ғ.  Арыстар  туралы  сөз  (Қос  кемеңгер  Ахаң  мен 
Жақаңның ас-күндері хақында) // Халық кеңесі, 6 маусым 1991.
40.  Қирабаев  С.  Қазақтың  алғашқы  революцияшыл  демократтары 
(Қос  ғұламаның  Торғайда  өтетін  күндеріне  орай)  //  Лениншіл 
жас, 7 маусым 1991.
41.  Оразбайұлы М. Ахмет Байтұрсынұлы және араб жазуы // Социа-
листік Қазақстан, 7 маусым 1991.
42.  Кенжеахметов С. Ел ықыласы зор // Торғай таңы, 8 маусым 1991. 
43.  Ахметұлы  Ғ.  Еске  алу.  (А.Байтұрсынұлы  мен  М.Дулатұлына 
арналған өлең) // Торғай таңы, 8 маусым 1991. 
44.  Торғайда той өтеді // Дала дидары, 6-12 маусым1991.
45.  Қаралдина Д. Бүгінге жеткен бір белгі (Ахаң-Жақаңның Торғайда 
өтетін күндеріне орай) // Лениншіл жас, 12 маусым 1991.
46.  Әлім  Қ.  Халқының  көз  жасынан  жаралғандар  //  Социалистік 
Қазақстан, 13 маусым 1991.
47.  Торғай  түлектері  Ахаң  мен  Жақаң  –  қазақ  елінің  мақтанышы 
(Есеп-репортаж) // Торғай таңы, 14 маусым 1991.
48.  Ысқақов  Б.  Ақсауыт  (Ахаң  мен  Жақаңа  арнау-өлең)  //  Торғай 
таңы, 14 маусым 1991.
49.  Абдуллин Ә. Жыр жоқтау деректері (Ақын Қарпық Шошақұлы 
шығармаларындағы  А.Байтұрсынұлына  қатысты  кейбір  мағлұ- 
маттар) // Сұхбат, 1-15 маусым 1991.

301
50.  Меңдібаев С., Арғынбаев Ж. Асылдары елінің // Коммунизм таңы, 
15 маусым 1991.
51.  Қирабаев С. А.Байтұрсынов пен М.Дулатов – қазақтың алғашқы 
революцияшыл  демократтары  (Торғайда  өткен  ғылыми-конфе-
ренцияда жасаған баяндамасы) // Торғай таңы, 18 маусым 1991.
52.  Нұрмағамбетов  Ә.  Халқым  деп  соққан  жүрегі  (Ахаң-Жақаң 
күндерінен) // Сұхбат, 16-30 маусым 1991.
53.  Сатыпалдыұлы Ф. Ахмет қайтыс болды дегенде (Өлең) // Сұхбат, 
16-30 маусым 1991.
54.  Тұрғынбеков С. Тойлай бер, Торғай (Өлеңдер) // Сұхбат, 16-30 ма-
усым 1991.
55.  Кенжалин Ж. Алаштан білім асырған (Рухани көш-керуеніміздің 
кемеңгерлері  А.Байтұрсынұлы  мен  М.Дулатовтың  Торғайдағы 
күндері) // Халық кеңесі, 20 маусым 1991.
56.  Мұхамеджанов Ә. Торғайды дүбірлеткен үш күн (Ахаң-Жақаңның 
күндерінен) // Қызыл ту, 20 маусым 1991.
57.  Тоқмағамбетов Т. Тойдан кейінгі толғаныстар (Ахаң мен Жақаңның 
Торғайдағы күндерінен) // Қазақ әдебиеті, 21 маусым 1991.
58.  Қабдолқайырұлы Ғ. Ахаңның Ақкөлі (Торғайдағы қос арыстың 
тойы) // Ана тілі, 27 маусым 1991.
59.  Кәкішев Т. Қазақ интеллигенциясы хақында // Қазақстан комму-
нисі №7, Б. 61-67, 1991.
60.  Шаяхметов М, Қос арыс – ел жүрегінде // Дидар, 6 шілде 1991.
61.  Мектепов  А.  Тойдан  соңғы  толғаныс  (Торғай  елінде  өткен  қос 
арыстың тойы) // Алматы ақшамы, 16 шілде 1991.
62.  Байтұрсынұлы А. Ағарту және ашаршылық (Баспаға дайындаған: 
Қамзаұлы Қ) // Теміржолшы, 20 шілде 1991.
63.  Абдуллин Ә. Халық ұлына құрмет // Коммунизм таңы, 22 шілде 1991.
64.  Мұқатов  Н.  Ахаң  туралы  ой  (Жыр  қыраны  Ахаң  мен  Жақаңа 
арналған өлең) // Коммунизм таңы, 27 шілде 1991.
65.  Мұсабаев Х. Файзолла Сатыбалдыұлына хат немесе Ахмет Бай- 
тұрсынұлының монологы // Тың шұғыласы №87, 20 шілде 1991.
66.  Әсіпов С. Өлең өзегі – езілгендер мұңы (Ахмет Байтұрсынұлы 
мен Міржақып Дулатұлының шығармашылығы туралы) // Торғай 
таңы, 24-25 қыркүйек 1991. 
67.  Қойшыбаев Б. Жаңғыру (Торғайда өткен Ахаң, Жақаң күндеріне 
орай) // Денсаулық №8, Б. 16-17, 1991.
68.  Қосабаев Ж. Ақаң мен Жақаңның Торғайдағы күндері // Парасат 
№9, 1991. 

302
69.  Ақышев З. Ахаң қашан, қайда өлген? // Қазақ әдебиеті, 11 қазан 1991.
70.  Алдамжар Б. Балқы Базар А.Байтұрсыновты білген бе? // Қазақ 
әдебиеті, 11 қазан 1991.
71.  Әлмұқанова  Р.  «Қазақ»  газеті  жайында  //  Қазақстан  коммунисі  
№ 10, Б. 78-81, 1991.
72.  Мектептегі  А.  Суретші  Хлудов  неден  қателесті?  (Қазақ  өмірін 
кескіндеген  туындылар  туралы  А.Байтұрсынұлының  берген 
пікірі жөнінде) // Қазақ әдебиеті №43 (2221), 25 қазан 1991.
73.  Беннигсен  А.,  Лемерсье-Келькежей  Ш.  Қазақ  баспасөзі  // 
Қазақстан коммунисі № 10, Б. 72-77, 1991.
74.  Омарбеков Т. Қателескен Ленин бе, жоқ әлде қазақ зиялылары ма? 
(А.Байтұрсынов, Т.Рысқұлов және т.б. зиялылардың қазақ ұлты- 
ның болашағы жолындағы күресі туралы) // Егеменді Қазақстан, 
26 қараша 1991.
75.  Қамзабекұлы Д. Дәуірдің кесек куәсі // Ана тілі, 5 желтоқсан 1991.
76.  «Қаншеңгел» (Өлең авторы Мұсабаев Х., өлеңге алғы сөз жазған: 
Асқаров И) // Ақтөбе, 14 желтоқсан 1991.
77.  Сапаралин  Б.  Уақытты  «тоқтатып»,  ұлыларды  көз  алдымызға 
әкелген // Қазақ әдебиеті, 20 желтоқсан 1991.
Каталог: books
books -> Мақалалар, баяндамалар жинағы
books -> 1 Бес томдық шығармалар жинағы Телжан Шонан лы Оқу құралдары, оқулықтар
books -> Ғылым комитеті М. О. Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институты Сейіт Қасқабасов
books -> Ббк 83. 3 (5 Қаз) 82 Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігі Ақпарат және мұрағат комитеті «Әдебиеттің әлеуметтік маңызды түрлерін басып шығару»
books -> Бағдарламасы бойынша шығарылып отыр Редакция алқасы
books -> Құл-Мұхаммед М., төраға
books -> Ербол шаймерден°лы шы армалары бесінші том


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   24


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет