Облыстық ҚОҒамдық-саяси гАзЕТжүктеу 3.28 Mb.
Pdf просмотр
бет1/3
Дата01.01.2017
өлшемі3.28 Mb.
  1   2   3

«Ақжайықтың»  кезекті  жеңісі

oral_oniri@inbox.ruОБЛЫСТЫҚ  ҚОҒАМДЫҚ-САяСИ  гАзЕТ

Орал­ өңіріwww.oraloniri.kz

Газет 1917 жылдың 28 шілдесінен бастап шығып келеді. 1968 жылы "Құрмет Белгісі" орденімен марапатталғанСейсенбі,

20 қыркүйек 2016 жыл

№115 (20367)

+ 16 

0

С

+ 10 

0

С

ДАЛА-ҚАЛА

ҚОҒАМ

КЕРуЕН САРАй

«АҚЖАйЫҚТЫң»  

КЕзЕКТІ  ЖЕңІСІ

ӨМІРДЕН ӨТКЕН АДАМ ДА 

ӨМІРДІ ҚұТҚАРА АЛАДЫ...

3

«ӨНЕгЕЛІ   ЕНЕ, 

КӨРЕгЕНДІ  КЕЛІН»

8

6

Ел­орда  төрінде  –     

 АҚ ЖАйыҚ өңіРі

Елорда  тұ­рғы­ндары­  мен  астана  қонақтары­на  облы­сы­мы­з-

ды­ң  ауы­л  шаруашы­лы­ғы­  өнімдері  ұ­сы­ны­лған  жәрмеңке 

ұ­йы­мдасты­ры­лы­п,  өңіріміздегі  өнер  иелерінің  қаты­суы­мен 

мәдени іс-шаралар өткізілді. 

Баты­с  Қазақстан  облы­сы­ны­ң  Астанадағы­  күндерінің  жоғары­ 

деңгейде  өтуіне  атсалы­сқан  өңіріміздің  сөз  бастар  зиялы­ла-

ры­  мен  еңбек  сіңірген  ардагерлеріне,  маңдай  тердің  арқасы­нда 

алы­нған  өз  өнімдерін  ұ­сы­нған  ауы­л  шаруашы­лы­ғы­  маманда-

ры­ мен жекелеген кәсіпкерлерге, астанамы­зды­ң төрінен өңір 

халқы­на  дер  кезінде  ақпарат  жеткізген  облы­сты­қ  газеттер 

мен  телеарнаны­ң  тілшілеріне  зор  алғы­сы­мды­  айтамы­н.  Баты­с 

Қазақстан  облы­сы­  ұ­йы­мдасты­рған  шараларға  қолдау  білдірген 

ел ағалары­ мен өңірімізден шы­ққан белгілі тұ­лғаларды­ң төбе 

көрсетуі  біздің  мерейімізді  тасы­тты­.  Барлы­ғы­на  өзімнің  және 

барлы­қ  баты­сқазақстанды­қтарды­ң  аты­нан  ризашы­лы­ғы­мды­ 

білдіремін. 

Астана  қаласы­нда  апта  сайы­н  «Қуатты­  өңір  -  қуатты­  Қазақ-

стан»  деген  атпен  өтіп  жатқан  іс-шаралар  –  бірлігі  жарасқан 

бүтін  ел  екеніміздің  айқы­н  көрінісі.  Өңірлер  халқы­  еліміздің 

төрінде бас қосы­п, үлкен әсермен тарқасуда. 

Егемен  еліміздің  кемел  келешегі  жолы­нда  еңбек  етіп  жат- 

қан  әрқайсы­ңы­зға  мы­қты­  денсаулы­қ,  отбасы­лары­ңы­зға  бе-

реке-бірлік тілеймін! Тәуелсіздігіміз мәңгілік болсы­н! 

Игі тілекпен: Алтай КөЛгІнОв,

 

 

 

Батыс Қазақстан облысының  әкімі 

Құрметті   батысқазақстандықтар!Ел тәуелсіздігінің 25 жылдығын атап өту мақсатында осы жылдың 17-18 қыркүйек 

күндері Астана қаласында «Қуатты өңір - қуатты Қазақстан» атты Батыс Қазақстан 

облысының күндері өтті. 

Інжу 


үздік  бол­ды

«Қазақстан  патриоты­»  республикалы­қ 

әскери-патриотты­қ  журналы­  Тәуелсіздіктің 

25  жы­лды­ғы­на  арналған  «Тәуелсіздікке 

тарту» атты­ республикалы­қ сы­рттай байқау 

өткізді.


5-6  жас  аралы­ғы­ндағы­  бүлдіршіндерге 

арналған  бұ­л  шараға  Ақжайы­қ  ауданы­ны­ң 

Қарауы­лтөбе ауы­лы­ндағы­ «Нұ­рбақы­т» бала- 

бақшасы­ны­ң  тәрбиеленушісі  Інжу  Қайы­р-

бек қаты­сы­п, бас жүлдеге ие болды­. Ол осы­ 

байқауда  Қы­мбат  Әбділдақы­зы­ны­ң  «Тәуел-

сіздік  арқасы­»  атты­  өлеңін  мәнерлеп  оқы­-

ды­.  «Нұ­рбақы­т»  балабақшасы­ны­ң  тәрбие-

шісі  Айгүл  Ғабдуалиеваға  сәбиді  байқауға 

әзірлегені үшін диплом тапсы­ры­лды­. Бекем БЕКҰЛЫ,

Ақжайық ауданы

4-5

2

oral_oniri@inbox.ru

Сейсенбі,  20  қыркүйек 2016 жыл

АҚПАРАТ


Қ

азақстан  Президенті  оты­- 

ры­с Достасты­қты­ң құ­ры­-

луы­ны­ң  мерейтойы­  жы­-

лы­нда өтіп оты­рғаны­н айтты­.

– 1991 жы­лы­ қол қойы­лған Ал-

маты­  декларациясы­  арқы­лы­  негі- 

зі  қаланған  Тәуелсіз  мемлекеттер 

достасты­ғы­  бүгінде  елдерімізді 

жақы­ндасты­ра  түсетін  бірегей 

алаң  болы­п  қала  береді.  Біздің 

Достасты­қ  жұ­мы­сы­н  жалғасты­- 

ры­п  және  болашаққа  деген  жос-

парларды­ іске асы­ра оты­ры­п, өзі-

нің  өміршеңдігін,  тиімділігін  және 

перспективалы­лы­ғы­н  дәлелдеді. 

Сондай-ақ  Достасты­қты­ң  тәжіри-

Достастықтың  Бішкектегі  кеңесіЕлбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев Бішкек қаласында 

өткен ТМД-ға мүше елдер басшыларының кеңесіне қатыс-

ты. Бұл іс-шараға сондай-ақ Әзербайжан Республи­касы-

ның Прези­денті И. Әли­ев, Армени­я Республи­касының Пре- 

зи­денті С. Саргсян, Беларусь Республи­касының Прези­денті 

А. Лукашенко, Қырғыз Республи­касының Прези­денті  

А. Атамбаев, Ресей Федераци­ясының Прези­денті В. Пути­н, 

Тәжікстан Республи­касының Прези­денті Э. Рахмон қатыс-

ты.

бесі  ЕАЭО  және  ШЫҰ  тәрізді  ин-

теграциялы­қ  ұ­йы­мдарға  да  сеп-

тігін  тигізді.  Осы­лайша  Алматы­да 

1991  жы­лы­  21  желтоқсанда  ТМД-

ны­ң  құ­ры­луы­  зор  тарихи  мәнге 

ие болды­. Менің бастамам бойы­н- 

ша  бүгін  біз  ТМД-ны­ң  25  жы­лды­-

ғы­  жөнінде  мәлімдеме  қабы­лдап 

оты­рмы­з.  Ол  бағдарды­  айқы­ндап, 

алды­мы­зға жаңа міндеттер қояды­, 

- деді Нұ­рсұ­лтан Назарбаев.

Соны­мен  бірге  Мемлекет  бас-

шы­сы­  жақы­нда  өткен  G-20  сам-

митінде  әлемдік  экономиканы­ң 

орны­қты­  дамуы­н  қамтамасы­з  ету 

үшін  экономикалы­қ  саясатты­  үй-

лестіру туралы­ уағдаласты­ққа қол 

жеткізілгенін атап өтті.

–  Саммитте  дамуды­ң  ескірген 

моделін  алмасты­ру  және  жаһан- 

ды­қ  индустриялы­қ  революция-

дан  соң  келген  жаңа  санды­қ  эко- 

номикаға  көшу  мәселелері  тал-

қы­ланды­.  Бұ­л  –  энергияны­ң  жаңа 

түріне,  валютаны­ң  жаңа  санаты­- 

на  және  қоғамды­қ  қары­м-қаты­-

насты­ң  жаңа  формалары­на  негіз-

делген  қоғамды­қ  өндірістің  жаңа 

тәсілін  табу  мен  игере  бастау- 

ды­ң  ны­шаны­.  Жаңа  проблемалар 

алды­нда  ТМД  аясы­нда  бізге  де 

ты­ғы­з  өзара  іс-қимы­л  жасап,  бір-

лескен  жобаларды­  жанданды­ру 

қажет, – деді Нұ­рсұ­лтан Назарбаев.

Қазақстан  Президенті  Достас- 

ты­қты­ң  қазір  2008  жы­лы­  қабы­л-

данған  экономикалы­қ  даму  стра-

тегиясы­н  іске  асы­руды­ң  үшінші 

кезеңіне  көшкеніне  назар  аудар-

ды­.

–  Қазіргі  уақы­тта  әлемдік  эко- номикадағы­  жағдай  айтарлы­қтай 

өзгерді. Сонды­қтан Қазақстан Дос-

тасты­қ  елдерінің  экономикалы­қ 

дамуы­на  серпін  беруге  арналған 

шаралар жиы­нты­ғы­н жанданды­ра 

түсуді  ұ­сы­нды­,  –  деді  Мемлекет 

басшы­сы­.

Бұ­дан  бөлек  Қазақстан  Прези-

денті  ТМД  елдерін  дамы­тудағы­ 

көлік-транзит әлеуетін тиімді пай-

далануды­ң  маңы­зды­  рөлін  атап 

өтті.


– Кей жағдайда ауқы­мды­ көлік-

транзиттік  жобаларды­  іске  асы­- 

руда  елдер  арасы­нда  бір-бірін 

қайталау  кездесіп  қалады­,  өзара 

келісудің  жетіспейтіндігі  байқала- 

 ды­.  Осы­ған  байланы­сты­  бұ­л  са-

ладағы­  саясаты­мы­зды­  үйлестіру 

қажет.  Бұ­л  жобалары­мы­зды­ң  тиім-

ділігін  едәуір  артты­руға  мүмкін- 

дік  береді,  –  деді  Нұ­рсұ­лтан  

Назарбаев.

Соны­мен  бірге  Елбасы­  өткен 

жолғы­  кездесуде  ТМД-ны­  зама-

науи  жағдайға  бейімдеу  қажет-

тігі  жөніндегі  уағдаласты­ққа  қол 

жеткізілгенін  кеңеске  қаты­сушы­-

ларды­ң есіне салды­.

–  Тараптарды­ң  белсенді  өзара  

іс-қимы­лы­  арқасы­нда  Достасты­қ-

ты­ң  тиімділігін  артты­раты­н  нақты­ 

шаралар  әзірленді.  ТМД  қы­зметін 

жетілдіріп,  оны­ң  функционалды­қ 

икемділігіне  қол  жеткізу  үшін  тұ­-

рақты­  түрде  жұ­мы­с  жүргізіп  оты­- 

ру қажет, – деді Қазақстан Прези-

денті.


Соңы­нда  Мемлекет  басшы­сы­ 

ТМД-ға  2017  жы­лы­  Ресей  Феде-

рациясы­ны­ң  төрағалы­қ  етуі  жө-

ніндегі  шешімді  Қазақстанны­ң 

құ­птайты­ны­н  жеткізді.

www.akorda.kz

Ш

ара  бары­сы­нда  облы­сты­қ  тұ­ты­нушы­-

ларды­ң  құ­қы­ғы­н  қорғау  департаменті- 

 нің  бөлім  басшы­сы­  Эльмира  Қиматова 

және  «Қазақстан  аграриясы­»  республикалы­қ  қо-

ғамды­қ  бірлестігінің  мүшесі  Меңболат  Сахметов 

әр  тұ­ты­нушы­ны­ң  сауалы­на  жауап  беріп,  олармен 

жеке  сұ­хбат  жүргізді.  Сондай-ақ  азаматтарды­ң  на-

зары­на  кеңестер  мен  ақпарат  беретін  бейнеролик- 

тер  ұ­сы­ны­лы­п,  буклеттер  тараты­лды­.

– Көп жағдайда саты­п алушы­лар өз құ­қы­қтары­н 

біле  бермейді.  Оны­ң  үстіне  «Тұ­ты­нушы­ларды­ң  құ­-

қы­қтары­н қорғау туралы­» ҚР заңы­на бірнеше өзге-

рістер  енгізілді.  Мәселен,  осы­ған  дейін  егер  тауар 

белгілі  бір  себептермен  тұ­ты­нушы­ны­ң  көңілінен 

шы­қпаса, оны­ 14 тәулік ішінде айы­рбастауға неме-

се  тіптен  тапсы­ры­п,  ақшасы­н  қайтаруға  болаты­н. 

Ал  қазір  бұ­л  мерзім  30  тәулікке  дейін  ұ­зарты­лды­. 

Аталмы­ш  шараны­  тұ­ты­нушы­ларды­ң  сауаты­н  ашу 

мақсаты­нда ұ­йы­мдасты­рды­қ, – дейді Меңболат Сах-

метов.

Айымгүл  ТӨЛЕУҒАЛИЕВА,

«Орал  өңірі»

Өз құқығыңызды 

білеСіз бе

?!

«Московски­й» сауда орталығында «Тұтынушылардың құқығын қорғау және 

халықтың тұтынушылық сауаттылығын 

арттыру» атты акци­я ұйымдастырылды.

К

үні  бүгінге  осы­  бағы­тта  ұ­йы­м-

дасты­рған іс-шараларға бірқа-

тар  үкіметтік  ұ­йы­мдар  да  бел-

сене  қаты­суда.  Соларды­ң  қатары­нда 

облы­сты­қ  ішкі  саясат  басқармасы­ны­ң 

әлеуметтік  тапсы­ры­сы­  негізінде  «За-

ман» жастар қоғамды­қ бірлестігі жастар 

арасы­нда  қоғамды­қ  тәртіпті  сақтауды­ 

насихаттау,  қы­лмы­сты­ң  алды­н  алу  мақ-

саты­нда  бірқатар  жобаларды­  қолға  ал-

ған  болаты­н.  Бұ­л  жайы­нда  «Нұ­р  Отан» 

партиясы­  облы­сты­қ  филиалы­нда  өт- 

 кен  дөңгелек  үстел  оты­ры­сы­нда  бір- 

лестік  төрағасы­  Асхат  Өкшебаев  баян-

дады­.  Оны­ң  айтуы­нша,  құ­қы­қ  қорғау Елбасы «Қазақстан – 

2050» стратеги­ясы: 

қалыптасқан мемле-

кеттің жаңа саяси­ 

бағыты» атты Жол-

дауында қоғамда 

ұсақ құқықбұзушы-

лықтарға қарсы 

«мүлдем төзбеушілік» 

қағи­датын қалып-

тастыру керектігін 

айтқаны белгілі. 

Жастар  «мүл­дем төзбеушіл­ікке»  ынтал­ы

органдары­  ұ­йы­мдасты­рған  рейдтерге 

бірлестік  мүшелері  де  қаты­сы­п,  түнгі 

ойы­н-сауы­қ  клубтары­нда  ата-ана  қара- 

уы­нсы­з жүрген кәмелеттік жасқа толма-

ғандарға  қаты­сты­  және  бала  еңбегін 

қанау  деректерін  аны­қтауға  үлес  қос- 

қан.  Сондай-ақ  жоғары­  оқу  оры­нда-

ры­нда  қолға  алы­нған  «Таза  сессия»  ак- 

циясы­  аясы­нда  сы­байлас  жемқорлы­қ-

ты­ң  алды­н  алу  мақсаты­нда  түсіндір- 

ме-ақпаратты­қ  жұ­мы­стары­  жүргізілген, 

профессор-оқы­тушы­лары­  құ­рамы­мен 

кездесу,  студенттер  арасы­нда  сауална-

малар  ұ­йы­мдасты­ры­лған.  VK  әлеумет-

тік  желісінде  онлайн  парақша  ашы­л- 

ған.  Дөңгелек  үстелде  ҚР  Мемлекет-

тік  қы­змет  істері  министрлігінің  БҚО 

бойы­нша  департаментінің  басқарма 

басшы­сы­  Біржан  Хайруллин  2015-2025 

жы­лдарға  арналған  сы­байлас  жемқор-

лы­ққа  қарсы­  іс-қимы­л  бағдарламасы­ 

және  оны­ң  іске  асы­ры­луы­  жөнінде 

баяндама  жасады­.  Ал  «Орал  қаласы­ 

студенттер альянсы­» корпоративтік қо- 

ры­ны­ң  атқарушы­  директоры­  Оралбек 

Жандауов  жастарды­ң  «мүлдем  төз-

беушілік»  қағидаты­н  жүзеге  асы­руға  

ы­нталы­  екенін  жеткізді.Нұртай ТЕКЕБАЕВ,

«Орал  өңірі»

«Өнегел­і   ене,           

                 көрегенді  кел­ін» 

Жас  вол­ейбол­шыл­ардың 

жеңісі


3

oral_oniri@inbox.ru

Сейсенбі,  20  қыркүйек 2016 жыл

ҚоҒАм


Құ­ры­лғалы­  бері  халы­қ  арасы­н-

да  елжанды­лы­қ  пен  ұ­лтаралы­қ 

жарасы­мды­,  ал  жастар  арасы­н- 

да әскери-патриотты­қ тәлім-тәр-

биені  кеңінен  насихаттап  келе 

жатқан  бірлестіктің  орталы­қ  ке-

ңесінің  төрағасы­  Қазақстанны­ң 

Халы­қ  Қаһарманы­,  генерал-лей-

тенант Бақы­тжан Ертаев. 

Үшбу  ұ­йы­мны­ң  біздің  өңірде-

гі  жұ­мы­сы­на  тұ­рақты­  атсалы­сы­п 

жүрген  доғары­стағы­  сардар-

ларды­ң  бірі  –  Ауған  соғы­сы­ны­ң 

ардагері,  подполковник  А.  Бо-

ровский.  Анатолий  Владимиро-

вич  белсенді  азаматты­қ  ұ­станы­- 

мы­,  жастар  арасы­нда  әскери-па-

триотты­қ  тәрбиені  жүйелі  жүр- 

гізіп,  әскери  қы­зметті  ұ­дайы­  на- 

сихаттап  келе  жатқаны­  үшін  жа-

қы­нда  бірлестіктің  Құ­рмет  грамо-

тасы­мен  марапатталды­.  Бұ­л  ма- 

рапатқа  бірлестіктің  төрағасы­ 

Қазақстанны­ң  Халы­қ  Қаһарма- 

ны­,  генерал-лейтенант  Бақы­тжан 

Ертаевты­ң  өзі  қол  қойған.  

Хал­ық 

Қаһарманының құрметі 

Қазақстан Республи­ка-

сы Қарулы күштері арда-

герлерінің республи­калық 

қоғамдық бірлестігі біраз 

жылдан бері жемісті жұ- 

мыс істеп келеді. 

Ж

иы­н  бары­сы­нда  елі- 

мізде  трансплантация- 

лы­қ  үйлестіру  қы­зме-

тін  дамы­ту,  ағзалы­қ  донорлы­қ-

ты­ң  ұ­йы­мдасты­ру-құ­қы­қты­қ  сұ­- 

рақтары­,  қайты­с  болған  адамны­ң 

ағзасы­н  алу  жұ­мы­сы­ндағы­  анес-

тезиолог-реаниматологты­ң  рөлі, 

«Күту» парағы­н қалы­птасты­ру  жа-

йы­  сөз  болды­. 

Астана  қаласы­ндағы­  респуб-

ликалы­қ  трансплантациялы­қ  үй- 

 лестіруші  Ғалы­мжан  Рақы­шев- 

ты­ң  айтуы­нша,  елімізде  ағзаны­ 

ауы­сты­ру  жұ­мы­стары­  басталға-

ны­на  төрт  жы­лдай  уақы­т  болған. 

Осы­  қы­сқа  мерзімде  бір  мы­ңдай 

адамны­ң  өмірі  трансплантация-

ны­ң  арқасы­нда  сақталы­п  қалды­. 

«Трансплантология  –  еліміздегі 

денсаулы­қ  сақтау  саласы­ны­ң  ке- 

лешегі  мол  бағы­ттары­ны­ң  бірі. 

Бұ­л  мәселеге  мемлекетіміз  және 

Елбасы­мы­з  үлкен  мән-маңы­з  бе- 

руде.  Тұ­рғы­ндарға  транспланто-

логиялы­қ көмек көрсету көрсеткі- 

ші – элиталы­қ форма, яғни мемле- 

кеттің  даму  көрсеткішін  айқы­н-

дайды­.  Қазіргі  уақы­тта  елімізде 

4  мы­ңнан  астам  науқас  ағзасы­н 

ауы­сты­руға  мұ­қтаж.  Донорлы­ққа 

не  кедергі  десек,  мәселе  мы­нада: 

қайты­с  болған  адамны­ң  ағзасы­н 

алуға  оларды­ң  тума-туы­стары­ 

келісім  бермейді.  Бұ­л  мәселеде 

тұ­рғы­ндарды­ң  сауатсы­зды­ғы­  ба- 

сы­м.  Кейбіреулер  дінімізде  бұ­-

ған  рұ­қсат  жоқ  деп  жатады­.  Олай 

емес,  мұ­сы­лман  дінінде  өзге 

адамны­ң  өмірін  сақтау  үшін  мар-

құ­мны­ң ағзасы­н пайдалануға рұ­қ- 

 сат  етіледі,  бірақ  тегін  болуы­  ке- 

рек,  ағза  саты­лмасы­н  дейді.  Со-

дан соң науқастарды­ емдеп, аман 

алы­п  қалу  үшін  донорлы­қты­ң  ма-

ңы­зы­н  халы­ққа  түсіндіріп,  жете 

ұ­ғы­нды­руы­мы­з  қажет.  Қайты­с  бол- 

ған  адамны­ң  тума-туы­стары­  келі-

сімді  қағаз  жүзінде  береді,  бұ­л 

заңды­қ тұ­рғы­дан қарасты­ры­лған», 

-  деді  Ғалы­мжан  Рақы­шев.  Оны­ң 

айтуы­нша, Астана, Алматы­да, өзге 

қалаларда,  барлы­ғы­  он  жерде 

трансплантациялы­қ  орталы­қ  құ­-

ры­лды­.  Соны­мен  қатар  бірқатар 

ірі  қалаларда  ішінара  ота  жасау 

қолға алы­нды­. Мы­салға, Шы­мкент-

те 3 адамға бүйрек ауы­сты­ры­лы­п, 

биы­л Ақтөбеде 2 ота жасалған. 

Медицина  соншалы­қты­  күшті 

болғаны­мен,  кейде  адамны­ң  ағза- 

сы­  қы­змет  етуге  жарамсы­з  бо-

лы­п,  оны­  ауы­сты­ру  қажеттігі  туа-

ды­.  Әлемнің  біраз  елі  ағзалы­қ 

донорлы­қты­  дамы­туға  әлден  ден 

қойған.  Іргелі  мұ­сы­лман  елі  сана- 

латы­н  Иранны­ң  өзінде  бүйрек 

ауы­сты­рудан  1991  жы­лы­  4,  өткен 

жы­лы­  450-ден  астам  трансплан-

тациялы­қ  ота  жасалған.  АҚШ-та 

арнайы­  донорлы­қ  қы­зметі  үшін 

марқұ­мны­ң  мұ­рагеріне  белгі-

ленген  көлемде  қаржы­  беріледі. 

Германия,  Италия,  Канада,  Фран-

цияда  қайты­с  болған  жағдайда 

туы­стары­ны­ң келісімімен ғана ке- 

ректі  мүшелерді  алуға  рұ­қсат  бе-

ріледі. Ал Ресей мен Австрияда еш-

қандай  рұ­қсатсы­з-ақ  қайты­с  бол- 

ған адамны­ң ағзасы­ алы­нады­. Оң- 

түстік  Кореяда  донор  болғы­сы­ 

келетіндер  өздері  жазы­п  қалды­-

рады­  және  ол  мәлімет    жүргізуші 

куәлігінде көрсетіледі. 

Еуропада,  әсіресе,  Хорватия 

мен  Испанияда  қайты­с  болған 

адамны­ң, ал Азия елдерінде негізі-

нен  туы­стары­ны­ң  ағзасы­н  транс- 

плантациялау  жолға  қойы­лған. 

Мамандарды­ң  айтуы­нша,  донор 

болған  бір  адам  елу  науқасты­ң 

өмірін  сақтап  қалуы­  мүмкін.  До- 

норлы­ққа  жүрек,  жүрек  қалқан-

шалары­,  бауы­р,  бүйрек,  өкпе,  те- 

рі, омы­ртқа, буы­н сүйектері, басқа 

да мүшелер жатады­.  

Өңірдегі 30 шақты­ науқасқа ағ-

за  ауы­сты­ру  отасы­  Астана,  Алма- 

ты­ қалалары­ндағы­ орталы­қтары­н-

да  жасалған.  Оларды­ң  26-сы­на 

бүйрек,  екеуіне  жүрек,  төртеуіне 

бауы­р  ауы­сты­ру  оталары­  жа-

салған.  Бұ­лар  негізінен  туы­сты­қ, 

бауы­рлы­қ  трансплантация,  яғни 

туы­сы­ны­ң  немесе  бауы­ры­ны­ң 

тиісті  ағзасы­  алы­ны­п,  науқасқа 

салы­нады­.  «Бүгінде    облы­ста  бүй- 

рек  жетімсіздігі  бойы­нша  140-

тан  астам  науқас  есепке  алы­нған. 

Ерте  ме,  кеш  пе,  оларға  бүйректі 

ауы­сты­ру  отасы­н  жасау  керек. 

Мемлекет  бұ­л  мақсатқа  қомақты­ 

қаржы­  бөлуде.  «Денсаулы­қ»  бағ- 

дарламасы­нда  бұ­л  жағы­  қарасты­-

ры­лған.  Облы­с  бойы­нша  96  ауру 

ағза ауы­сты­ру кезегінде тұ­р. Олар 

жүрек,  бүйрек,  бауы­р,  асқазан 

асты­  безі,  өкпе  сы­қы­лды­  ағзалар- 

ды­  «жаңартуға»  мәжбүр.  Сонды­қ-

тан  Астанадағы­  орталы­қпен  екі 

араны­  дәнекерлеп,  байланы­сты­-

раты­н  үйлестіруші  керек  деп  шеш-

тік»,  –  деді  басқосуда  облы­сты­қ 

денсаулы­қ  сақтау  басқармасы­ны­ң 

басшы­сы­  Қамидолла  Ирменов. 

Аталмы­ш  басқарма  басшы­сы­ны­ң  

бұ­йры­ғы­мен  аймақты­қ  трансплан-

тациялы­қ  үйлестіруші  болы­п  об- 

лы­сты­ң  бас  онкологы­,  медицина 

ғы­лы­мдары­ны­ң  кандидаты­  Тай-

ман  Аманов,  стационарлы­қ  үй- 

лестіруші  болы­п  таны­мал  дәрі-

гер,  реанимациялы­қ  бөлімшенің 

меңгерушісі,  облы­сты­қ  аурухана-

ны­ң  анестезиологы­  Виктор  Ши-

ряев  тағайы­ндалғаны­  мәлім  бол-

ды­.  Олар орталы­қпен байланы­сты­ 

ны­ғайты­п,  санавиациямен  тиісті 

ағзаны­ жеткізу, науқастарды­ отаға 

әзірлеу    жұ­мы­стары­на  басшы­лы­қ 

жасайды­.  Қ.  Ирменовтің  айтуы­н-

ша,  Оралда  трансплантациялы­қ 

орталы­қ ашу мақсат емес. Мы­сал-

ға, Белоруссияда ТМД елдері ара-

сы­нан  ең  үздік  трансплантация- 

лы­қ  бір  орталы­қ  бар,  147  мил-

лион халқы­ бар Ресейде  20 орта- 

лы­қ жұ­мы­с істейді. 

Басқосуда  мәлім  болғандай,  бү- 

гінгі  күні  ең  басты­  түйткіл  –  до-

норлы­қ  ағзаларды­ң  тапшы­лы­ғы­. 

Өйткені  донорлар  аз.  Сонды­қтан 

халы­қты­  бұ­ған  психологиялы­қ  тұ­р- 

 ғы­дан  дайы­ндап,  трансплантация 

заңды­лы­ғы­н  түсіндіру  жұ­мы­с- 

тары­н  жүргізіп,  өркениет  көшіне 

ілесуіміз  керек.  Өйткені  бұ­л  та- 

қы­ры­птан  үріккенімізбен,  өмірге 

деген  азаматты­қ  ұ­станы­мы­мы­з  

бұ­л  мәселеге  басқа  қы­ры­нан  қа-

рауға жетелейді. Гүлбаршын  әЖІГЕРЕЕВА,

«Орал  өңірі»

Өмірден  өткен  адам  даОблыстық кли­ни­ка-

лық аурухананың ба- 

засында «Қазақстан 

Республи­касында 

трансплантаци­ялық 

үйлестіру және қайтыс 

болғаннан кейінгі ағ-

залық донорлықты да-

мыту мәселелері» тақы-

рыбында өңірлік кеңес 

өтті.  Кеңес жұмысына 

республи­калық транс- 

плантаци­ялық үйлес- 

 тіруші Ғалымжан Рақы-

шев, Астана қаласы 

бойынша стаци­онарлық трансплантаци­ялық үйлестіруші, 

меди­ци­на ғылымдарының канди­даты Бақыт Жарқымбетов, 

облыстық денсаулық сақтау басқармасының штаттан тыс 

бас мамандары, қоғамдық, саяси­ ұйымдардың өкілдері 

қатысты.

С

алтанатты­ шарада сөз ал-

ған  аталмы­ш  қоғамды­қ 

бірлестіктің 

төрайы­мы­ 

Мерует  Санқаева  жиналғандарды­ 

ұ­йы­мны­ң  онжы­лды­ғы­мен  құ­тты­қ-

тап,  өткен  кезеңдегі  қиы­нды­қтар 

мен  жетістіктер  жайы­нда  баянда-

ды­.  Мүмкіндігі  шектеулі  балалар- 

Болатқы­зы­ өзіне жанашы­р болы­п, 

көмек  қолы­н  созған  мемлекеттік 

мекемелер  мен  кәсіпкерлерге, 

қоғамды­қ  ұ­йы­мдарға  алғы­с  ай-

ты­п,  келешекте  де  тек  тараптар 

үшін ғана емес, ерекше санаттағы­ 

балалар  игілігі  жолы­ндағы­  өзара 

ы­нты­мақ  пен  ортақ  мүдделер-

дің  қабы­суы­ны­ң  маңы­зы­н  атап 

көрсетті. 

Кездесуге келген облы­сты­қ мү- 

гедектер  ұ­йы­мы­ны­ң  төрағасы­  

Ж. Қожжанов, М. Ықсанов аты­нда- 

ғы­  қоғамды­қ  қорды­ң  төрағасы­  

А.  Атаев,  «Үндесу»  қоғамды­қ  ұ­йы­- 

мы­ны­ң  төрайы­мы­  Н.  Лучинина, 

облы­сты­қ  ішкі  саясат  басқарма-

сы­ны­ң бөлім басшы­сы­ Е. Көшеков  

«Бәйтерекке»  –  10  жыл­!

Мүмкіндігі шектеулі балаларға қамқорлықпен айна-

лысатын «Бәйтерек»  қоғамдық бірлестігіне он жыл 

толды. Таяуда соған байланысты облыстық ішкі саясат 


Каталог: wp-content -> oraloniri -> news -> img -> 2016
wp-content -> Абай Құнанбайұлы Абай (Ибраһим) Құнанбаев Құнанбайұлы
wp-content -> Ерлердің ісі бітер ме? ҚОс арнаның тоғысы
wp-content -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
2016 -> Облыстық ҚОҒамдық-саяси газЕТ
2016 -> Газет 1917 жылдың 28 шілдесінен бастап шығып келеді. 1968 жылы "Құрмет Белгісі" орденімен марапатталған
2016 -> ЖалақЫҒа дейінгі ақша бір сағат ішінде 10 000­50 000 теңгеге дейін алыңыз. БҚО, Орал қ., Д. Нұрпейісова к., 12/1
2016 -> Газет 1917 жылдың 28 шілдесінен бастап шығып келеді. 1968 жылы "Құрмет Белгісі" орденімен марапатталған


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет