Қожахметова К. Ж. п.ғ. д профессор Алматы қжүктеу 1.61 Mb.
Pdf просмотр
бет1/23
Дата21.01.2017
өлшемі1.61 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогика университетінің Хабаршысы  №62009. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогика университетінің Хабаршысы  №62009. 
 

ҚАЗАҚ МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗДАР ПЕДАГОГИКАЛЫҚ 
УНИВЕРСИТЕТІНІҢ ҒЫЛЫМИ -ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСТАРЫ ТУРАЛЫ 
 
Қожахметова К.Ж. –п.ғ.д. профессор (Алматы қ., ҚазмемқызПУ-нің ғылым және 
халықаралық байланыстар жӛніндегі проректоры) 
 
Қазақ  мемлекеттік  қыздар  педагогикалық  университетінің  ғылыми-зерттеу 
жҧмысын  басқару  және  жоғары  дәрежелі  ғылыми-педагогикалық  кадрларды 
даярлау  мақсатында  2001жылдың  17  қыркҥйегінде  (№119  бҧйрық  негізінде) 
ғылым және халықаралық байланыстар басқармасы (ҒХББ) қҧрылған. 
Университеттің  ғылыми-зерттеу  жҧмысы  33  кафедра,    Әлеуметтік  және 
гендерлік  ғылыми-зерттеу  институты  (ӘГҒЗИ),  Іргелі  ғылыми-зерттеу  орталығы 
және  3  дербес  ғылыми-зерттеу  («Қазақ  ҧлттық  мектебінің  даму  мәселелері», 
«Зерттеудің инновациялық әдістері» және  «Ӛзін-ӛзі тану») зертханалары арқылы 
жҥргізіледі.  
 Университетте  2006-2008  жылдары  ғылыми-зерттеу  жҧмыстары  Қазақстан 
Республикасы  Білім  және  ғылым  министрлігінің  қаржыландыруымен  білім 
саласын жетілдіруге маңызы зор  – 17, (оның ішінде 5 іргелі, 9 қолданбалы және 
халықаралық ЮНИСЕФ, ЮНИФЕМ қорларының демеуімен 3 қолданбалы жоба) 
жҥзеге асырылды.  
Аталған  ғылыми  жобалар  аясында  орындалып,  бҥгінгі  таңда  ҧлттық  білім 
жҥйесін  дамытуға  қосар  ҥлесі  зор  біраз  оқу  қҧралдары,  оқулықтар  жарық  кӛрді, 
олар:  

 
«Мәдени мҧра бағдарламасы бойынша «Әлемнің әйгілі психологтары» сериясы 
бойынша 10 том: 

 
«Қазақ халқының тәлімдік ойлар  Антологиясының» 6 томы; 

 
Жоғары педагогикалық  оқу орындарының студенттеріне арналған  «Педагогика 
тарихы» оқулығы; 

 
«Гендерлік білім: теориясы мен практикасы» және «Гендерлік саясат» атты оқу 
қҧралдары; 

 
«Тәртібі  қиын  балалармен  әлеуметтік-педагогикалық  жҧмыс  ҧйымдастыру 
тҧжырымдамасы». 
2009-2011  жылдары  аралығында  3  іргелі  ғылыми  зерттеу-жобасы  бойынша 
жҧмыс  жҥргізілуде.  Сонымен  қатар,  «Мәдени  мҧра»  бағдарламасы  бойынша 
«Әлемдік  педагогикалық  ой-сана  антологиясының»  8,9,10  томдарын  біздің 
университеттің ғалымдары дайындауда. 
 Университеттің  жаратылыстану  факультетінің  ғалымдары  биотехнологияға 
байланысты  зерттеулерді    Е.А.  Букетов  атындағы  Қарағанды  мемлекеттік 
университетімен,  әл-Фараби  атындағы  Қазақ  Ҧлттық  университетінің  химия 
факультетімен,  Қазақ  Ҧлттық  академиясының  биология  ғылыми-зерттеу 
институтымен,  Қазақстан  Республикасы  ҦҒА  Ә.Бектҧров  атындағы  химия 
ғылымдары  институтымен,  ҒӚО  «Фитохимия»  институтымен  бірігіп,  ғылыми 
жоспар  бойынша  жҧмыс  атқаруда.  Университеттің  физика  және  экология 
кафедраларының  ғалымдары  әл-Фараби  атындағы  Қазақ  Ҧлттық  және  Ҧлттық 
аграрлық университетімен бірігіп зерттеулер жҥргізуде. 
Университеттің  «Жалпы  педагогика»  кафедрасы  (кафедра  меңгерушісі 
пед.ғ.д., 
профессор 
А.Қҧсайынов) 
ауқымды 
деңгейде 
Халықаралық 
салыстырмалы педагогика қауымдастығымен, Мәскеу мемлекеттік педагогикалық 
университетімен,  Санкт-Петербург  мемлекеттік  университетімен  байланыстар 
орнатып,  іргелі және қолданбалы ғылыми жобалар аясында табысты жҧмыс істеп 
келеді.  Ал  «Теориялық  және  практикалық  психология»  (каф.меңгерушісі  – 

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогика университетінің Хабаршысы  №62009. 
 

Х.Т.Шерьязданова)  кафедрасы  ҥнемі  ізденіс  ҥстінде  болуының  арқасында 
бірнеше  ірі  ғылыми  жобаларды  абыроймен  жҥзеге  асырды.  Мысалы, 
Халықаралық  денсаулық  сақтау  қорының  филиалымен  бірге  «Арал  аймағының 
экологиялық  жағдайының  балалардың  психологиялық  денсаулығына  әсері», 
педагогикалық  жоғары  оқу  орындарына  арналған  «Ӛзін-ӛзі  тану»  пәнінің 
эксперименттік  бағдарламасы,  ал  бҥгінгі  таңда  кафедраның  профессорлары  мен 
оқытушылары Тӛтенше жағдайлар жӛніндегі комитетпен бірігіп қолданбалы жоба 
аясында ғылыми-зерттеу жҧмысын жҥргізуде. 
Ғалымдардың  тынбай  ізденулерінің  арқасында  университет  8  патентке  ие 
болды.  Сонымен  қатар  университетіміздің  біраз  ғалымдары  (С.  Қалиев, 
К.Қожахметова,  А.  Қҧсайынов,  С.  Жайлау,  Р.  Дәрменова,  Қ.  Ашекеева) 
республикалық үздік ғылыми еңбек сайысына қатысып, М.Әуезов, А.Байтҧрсынов, 
Ы.Алтынсарин, К.Д.Ушинский атындағы сыйлықтардың иегерлері атанды.  
Университет  кадрлар  даярлау  жҥйесінің  екі  сатылық  жҥйесіне  кӛшіп,  2002 
жылы    8  мамандық  бойынша,  ал  2009  жылы  19  мамандықтан  магистр 
даярланатын  болды.  Сонымен  қатар,  республикада  шешімін  таба  алмай  келе 
жатқан мәселелердің бірі – «Хореография», «Кітапханатану және библиография», 
«Дене шынықтыру және спорт» мамандықтары бойынша ғылыми педагогикалық 
кадрлардың тапшылығына байланысты магистратура ашылмай келген. Мәселенің 
маңыздылығына байланысты, 2009 жылдан бастап, аталған 3 мамандық бойынша 
магистратураны эксперимент жҥзінде ашуға мҥмкіндік жасалды. 
Университетте  магистратура  арқылы  ғылыми-педагогикалық  кадрлар 
даярлауға  ерекше  мән  беріліп,  магистранттарға  дәріс  оқу,  ғылыми  жетекшілік 
жасау  негізінен  ғылым  докторларына  жҥктеледі.  Магистранттардың  курстық 
жҧмыстары  мен  диссертацияларын  даярлау  ҥшін  ірі  ғылыми  орталықтар  мен 
зертханаларға,  ғылыми-зерттеу  институттары  мен  кітапханаларға,  сол  ғылым 
саласының  жетекші  ғалымынан    кеңес  алу  ҥшін  тәлімнамаға  жіберу 
қарастырылған. Мысалы, тек 2008-2009 оқу жылында біздің магистранттар жақын 
шетел  –  Ресейдің  Мәскеу,  Санкт-Петербург,  Томск,  Новосибирск  қалаларының 
ғылыми  ошақтарына  және  алыс  шетел  –  Қытайдың  Пекин  Орталық  ҧлттар 
университетіне,  Сингапурға  барып  табысты  оралды.  Ӛз  мемлекетіміз  аясында 
Астана,  Қарағанды,  Семей  қалаларындағы  жоғары  оқу  орындарына  тәлімнамаға 
барып  келді.  Жалпы,  2008-2009  оқу  жылында  магистранттардың  тәлімнамасына 
қаржы 3.602.485 теңге кӛлемінде жҧмсалды. Сапасы жоғары маманға сҧраныс кӛп 
болатыны  белгілі.  Сондықтан,  біздің  магистранттарымыз  жоғары  оқу 
орындарына,  орта  арнайы  білім  мекемелеріне,  мектептерге  арнайы  шақырумен 
орналасуда.  
Университетте  аспирантура  –  15,  докторантура  –  8  мамандық  бойынша 
жоғары  дәрежелі  ғылыми-педагогикалық  кадрлар  даярлауды  дәстҥрлі  жҥйе 
бойынша жҥргізуде.  
Ғылыми-педагогикалық  кадрлар  даярлауда  университеттің  жанынан 
қҧрылған  диссертациялық  кеңестердің  маңызы  ӛте  зор.  2009  жылға  дейін 
университетте 2 диссертациялық кеңес 8 мамандық бойынша жҧмыс істеп келді. 
Біріккен  диссертациялық  кеңес  ОД  145017  2005  жылдың  29  сәуірінде  №  340 
Қазақстан  Республикасы  Білім  және  ғылым  министрлігінің  Білім  және  ғылым 
саласындағы қадағалау және аттестаттау комитетінің бҧйрығымен қайта ашылған, 
ол  кеңес  2005-2007  жылдар  аралығында  10.02.01.  –  орыс  тілі,  10.02.02.  –  қазақ 
тілі,  10.02.18.  –  тіл  теориясы,  13.00.02.  –  оқу  мен  тәрбиенің  теориясы  мен 
әдістемесі  (қазақ  тілі  бастауыш  және  жоғары  білім  беру  жҥйесінде) 
мамандықтары  бойынша  7  ғылым  докторы  мен  45  ғылым  кандидаттарын 
дайындады, оның басым кӛпшілігі – осы университет мамандары. 

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогика университетінің Хабаршысы  №62009. 
 

 Диссертациялық  кеңес  Д  14.61.09.  ҚР  Білім  және  ғылым  министрлігінің 
Білім  және  ғылым  саласындағы  бақылау  комитетінің  01.07.2008  жылғы 
бҧйрығымен  ашылған,  бҧған  дейін  бҧл  кеңестің  тек  кандидаттық  диссертация 
қорғатуға  мҥмкіндігі  болған.  Бҥгінгі  таңда  Д  14.61.09  диссертациялық  кеңесте 
докторлық, кандидаттық  ғылыми  дәреже  алу  ҥшін  13.00.01  –  жалпы  педагогика, 
педагогика  және  білім  тарихы,  этнопедагогика  және  13.00.02  –  оқыту  мен 
тәрбиенің  әдістемесі  (бастауыш,  орта  және  жоғары  білім  жҥйесіндегі  музыка) 
мамандықтары  бойынша  жоғары  дәрежелі  ғылыми-педагогикалық  кадрлар 
даярлануда.  
Университет  ізденушілерінің  ғылыми  зерттеу  жҧмыстарының  нәтижелері 
2006  жылдан  бері  «ҚызПУ  хабаршысы»  арқылы  6  сериямен  (жаратылыстану, 
тарих,  экономика  және  білімдегі  сервис,  педагогика,  психология,  филиология) 
жарық кӛреді.   
Әлеуметтік  және  гендерлік  ғылыми-зерттеу  институтының  мақсаты 
қоғамдағы  орын  алып  отырған  әлеуметтік-экономикалық  ӛзгерістердің 
индикаторлары  ретінде  гендерлік  мәселелерді  кешенді  тҥрде  зерттеу,  гендерлік 
индикаторларды пайдалана отырып, әлеуметтік және білім беру бағдарламаларын 
қҧрастыру, республикамыздың білім беру жҥйесіне ҥздіксіз гендерлік білім беруді 
енгізу, оқу бағдарламаларына гендер туралы ақпараттар енгізуіне ықпал ету және 
оны оқу ҥдерісінде белсенді тҥрде қолдану.  
Институт  қоғамдық  мәні  бар  жобалар  аясында  Қазақстан  Республикасы 
Президентінің  жанынан  қҧрылған  әйелдер  ісі  және  отбасылық-демографиялық 
саясат жӛніндегі Ҧлттық комиссиясымен; БҦҦ «Гендер және даму» бюросы және 
халықаралық  ЮНИСЕФ,  Сорос-Қазақстан,  ЮСАИД,  ЮСИС,  Ф.Эберт 
қорларымен;  әл-Фараби  атындағы  Қазақ  Ҧлттық  университетінің  жанынан 
қҧрылған  гендерлік  зерттеу  орталығымен;  Қазақстанның  іскер  әйелдер 
Қауымдастығымен тығыз әріптестік қарым-қатынаста бірлесе қызмет атқарады. 
Институттың ғылыми  жҧмыстары нәтижесінде мектепке арналған «Гендер» 
кешендік білім бағдарламасы даярланып, мектепке дейінгі білім беру жҥйесіне   -  
«Мен-қызбын,  мен-ҧлмын»;    бастауыш  мектепке  -  «Гендер  әліппесі»;  5-8 
сыныптарға  -  «Гендер  грамматикасы»;  9-11  сыныптарға  арналған  «Гендерлік 
білім негіздері» оқу-әдістемелік кешені (орыс тілінде)  республикалық «Оқулық» 
атты  ғылыми-практикалық  Орталықтың  сараптамасынан  ӛтіп,  басылымға 
ҧсынылды. 
Гендерлік  ғылыми-зерттеу  институтының  қызметкерлері  университет 
кӛлемінде  ҥнемі  әлеуметтік  зерттеулер  ҧйымдастырып  тҧрады.  Мысалы,  2005-
2006  оқу  жылында  «Қазақ  мемлекеттік  қыздар  педагогикалық  институты 
студенттерінің  әлеуметтік-педагогикалық  портреті»  деп  аталатын  зерттеу 
ӛткізілсе,  2008-2009  оқу  жылы  «Қазіргі  студент  қазақ  қызы:  гендерлік  бағдары 
мен мінез-қҧлық моделі» атты зерттеу жҥргізілді.     
Университет  студенттерінен  алынған  сауалнама  жауаптарына  сҥйене 
отырып,  университетіміздің  ерекшелігіне  сәйкес,  2  курс  студенттеріне  арналған 
«Қазақ аруы» арнайы курсы ендірілді. 
 «Қазақ  аруы»  арнайы  курсы  гендерлік  мақсатты  негізге  ала  отырып, 
ӛркениеттік  ҥлгідегі  ойын  ҧлттық  мҥддемен  байланыстыра  білетін,  мінез-қҧлқы 
мен  жҥріс-тҧрысы  ҧлттық  ділмен  ҧштасқан,  кәсіптік-педагогикалық  имиджі 
қалыптасқан зиялы әйел-ана  тәрбиелеуге бағытталған. 
«Қазақ аруы» арнайы курсының негізгі мақсаты: 
  Қоғамдық  ортада  азаматтық  ҧстанымы  бар,  жеке  ӛмірінде  отбасылық 
этноәлеуметтік рӛлдерді алған білімімен  ҧштастыра білетін ҧлтжанды, парасатты, 
шынайы қазақ аруының бейнесін сомдау   

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогика университетінің Хабаршысы  №62009. 
 

  Басты міндеттері: 
-
 
Тарихи  дара  тҧлға  арулардың    ерекше  қасиеттерін  талдау  арқылы  қазақ 
қызының жиынтық образын қалыптастыру; 
-
 
Отбасы  тәрбиесінде  ӛмірге  негіз  болатын  этноәлеуметтік  рӛлдерді  атқаруға 
даярлау; 
-
 
Кез келген ортада тіл мәдениеті мен шебер сӛйлеуді дамыту; 
-
 
Халықаралық  іскерлік  әдеп  нормалары  мен  ресми  ишара  ережелерін  игеруге 
бағыт беру; 
-
 
Сҧлулық пен денсаулық сақтаудың басты қағидаларын ҧстануды және оны жан 
сҧлулығына ҥйлестірудің қҧпияларын меңгертуге баулу; 
-
 
Ҥй шаруашылығына қатысты ӛмірлік қажеттілік дағдысын қалыптастыру; 
-
 
Ҧлттық  саз  аспабы  –  домбырада  ойнау  арқылы  ӛмірге  қажетті  тҧрмыс-салт 
жырларын ҥйрету; 
Осындай  мақсат-міндеттерді    сипаттайтын    «Қазақ  аруы»  арнайы  курсы 
кіріктірмелі  компоненттер  кҥйінде  қарастырылып,  кешенді  оқу  бағдарламасы 
тӛмендегіше тақырыптық модульдарды қамтиды: 
1.Ұлы қазақ даласында ӛткен тарихи дара тұлға-арулар 
2.Отбасы тәрбиесінің теориясы мен халықтық тәжірибелері 
3.Риторика  
4.Іскерлік әдеп және  және қарым-қатынас мәдениеті 
5.Сұлулық және денсаулық 
6.Үй шаруашылығындағы тұрмыстық қызмет 
7.Саз ӛнері  
Университеттің Іргелі ғылыми зерттеулер орталығы (жетекшісі тех.ғ.д., 
профессор  Р.Баймахан)  Ҧлттық  ғылым  академиясының  ғылыми  зерттеу 
институттарымен,  әл-Фараби  атындағы  Қазақ  Ҧлттық  университетімен, 
Жапониядағы  Хоккайдо  Университетінің  аналитикалық  зертханасымен  және 
Канаданың  Альберто  университетімен  бірлесіп  бірнеше  жобаларға  қатысып 
жҧмыс  істейді.  Соның  нәтижесінде,  университетімізге  шетелдік  ғалымдар  - 
Альберто  университетінің  профессоры  Дейв  Чан,  Токио  университетінің  
профессор Кагуэй Танако келіп, докторанттар, аспиранттар мен магистранттарға, 
профессор-оқытушылар  қауымына  ғылыми  семинарлар  ӛткізіп  тҧрады.  Ӛз 
кезегінде  біздің  университеттің  профессоры  Р.  Баймахан  Канаданың  Альберто 
және  Жапонияның  Хоккайдо  университеттері  шақыруымен  дәріс  оқып  қайтты. 
Ресми  шақырумен  Франциядағы  дҥниежҥзілік  ISSMGE,  TC28  аталатын  ғылыми 
комитеттің Қазақстандық мҥшесі ретінде тех.ғ.д., профессор Р.Б. Баймахан, 2008 
жылы Шанхайда ӛткен мәжілісіне қатынасып, баяндама жасады. 
Зерттеулердің нәтижелері шетелдерде ӛткен 8 халықаралық конференциялар 
мен    симпозиумдарда  баяндалып,  45    ғылыми    мақала  жарияланды.  Сонымен 
қатар,  бірнеше  студенттің    ғылыми  мақалалары  Малайзия  мен  Шанхайда  жарық 
кӛрді.  Ғылыми  Орталық  конкурс  арқылы  жеңіп  алған  Канаданың    халықаралық 
―FSIDA‖ білім гранты бойынша университетіміздің екі студенті  Маханова Айгҥл 
мен  Алихан  Амангҥл  Перу,  Бразилия,  Кения,  Австралия,  Въетнам,  Жапония 
студенттерімен  бірге  ағылшын  тілінен  емтихан  тапсырып,  жақсы  нәтижелермен 
тҥсіп, халықаралық арнайы бағдарлама бойынша Альберто университетінде оқып 
қайтты.  Альберто  университетінің  профессоры  Дэйв  Чан  мен  профессор 
Р.Баймахан студенттерге арнап  математикалық моделдеу пәнінен бірігіп оқулық 
жазып,  қазақ  және  орыс  тілдерінде  -  Алматыдан,  ағылшын  тілінде  -  Канададан   
шығаруы жоспарланды. 

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогика университетінің Хабаршысы  №62009. 
 
10 
Университеттің  құрамындағы  «Қазақ  мектебінің  даму  мәселелері» 
зертханасы  2006  жылы  қаңтар  айында  қҧрылған.  (Зертхана  меңгерушісі-
Д.Садыкова).  
Университеттің  ғылыми  кеңесі  бекіткен  «Қазақ  ҧлттық  мектебінің    тарихы 
және даму болашағы» тақырыбы бойынша зертхана 2006 жылдан бастап Алматы, 
Астрахан, Орынбор,  Москва, Ташкент, Қазан, т.б. қалаларындағы орталық және 
мемлекеттік  архивтерімен  және  облыстық  (Астана,  Қостанай,  Орал,  Семей, 
Шымкент, Тараз, т.б.) мҧрағаттарымен байланыс орнатты. Тақырыптарды зерттеу 
және  оған  қажетті  материалдарды  жинау  ҥшін  зертхана  ҚМҚП  университеті 
кітапханасымен,  Қазақ  мемлекеттік  ҧлттық  кітапханасымен,  Қазақ  ҧлттық 
техникалық  ғылыми-зерттеу  институтымен,  Қазақстан  Республикасы  ҧлттық 
педагогикалық  кітапханасымен,  Абай  атындағы  қазақ  педагогикалық  ҧлттық 
университеті  кітапханасымен,  ҚР  Орталық  мемлекеттік  кітапханасымен,  Ресей 
мемлекеттік  тарихи  мҧрағат  қорымен  байланыс  жасап,  ғылыми  кӛздерге 
зерттеулер жҥргізді. Зертхана республикалық және аймақтық қазақ мектептерімен 
тығыз байланыстар орнатқан.  
Зертханаға  6  мектеп  тірек-эксперимент  мектептері  ретінде  бекітілген 
(Мамания  орта  мектебі,  Шарын  қазақ  орта  мектебі,  Т.Рысқҧлов  атындағы  орта 
мектебі, Ш.Уалиханов атындағы № 12 кӛпсалалы гимназия мектебі, Қарғалы №2 
гимназия-мектебі,  Тасқарасу  орта  мектебі).  Бҧл  мектептерде  педагогикалық 
менеджмент,  білім  және  тәрбие  мазмҧны,  инновациялық  жаңа  технология,  ҧл 
және  қыздар  тәрбиесін  ҧйымдастырудың  этнопедагогикалық  негіздері, 
оқушылардың 
ӛзін-ӛзі 
басқаруын 
ҧйымдастырудың 
жаңа 
формалары 
тақырыптарында  семинар-кеңестер  ӛткізілді.  Зертхананың  зерттеу  нысанын 
аралас  мектептердің,  шағын  жинақталған,  ауыл,  қала  қазақ  мектептерінің 
мәселелері қҧрайды.  
Қазақстан  Республикасында  білім  беруді  дамытудың  2005-2010  жылдарға 
арналған  мемлекеттік  бағдарламасын  іске  асыру  мақсатында  Қазақ  мемлекеттік 
қыздар  педагогика  институтында  2006  жылдың  28-29  наурыз  кҥндері  «ХХІ 
ғасырдағы  қазақ  мектебі:  даму  болашағы»  атты  республикалық  ғылыми-
практикалық конференция ӛткізілді. 
Конференцияның  мақсаты:  қазақ  мектебінің  жай-кҥйін  жете  зерттеп-
зерделей  келе,  оның  даму  болашағын  айқындау,  білім  беру  сапасын  арттыру 
бағытында кең кӛлемде пікір алмасу, ой бӛлісу. Осы мақсаттарды орындау жолын 
анықтап, нақты ҧсыныстар қабылдау. 
 Конференцияның:  «Қазақ  мектебінің  даму  мәселелері:  тарихы  мен 
тәжірибесі», 
«Қазіргі 
қазақ 
мектебіндегі 
оқытудың 
инновациялық 
технологиялары»,  «Қазіргі  қазақ  мектебі  тәрбие  жҥйесінің  этнопедагогикалық 
негіздері», «Жаңа формациядағы ҧстаз келбеті», «ХХІ ғасырдағы қазақ мектебінің 
моделі. Басқару мәселелері» атты 5 секциялары бойынша республиканың барлық 
орблыстарынан  келген  207  баяндама  талқыланды.  Конференцияға  қатысушылар 
университет  ректоры  Ш.К.Беркімбаеваның  пленарлық  мәжілісте  жасаған  «Қазақ 
мектебі – қазақ ҧлтының бесігі» атты баяндамасын секциялық отырыстарда қызу 
талқылап, қазақ мектебіне қатысты ӛткір пікірлерін ортаға салып, тың ҧсыныстар 
жасады.  
 Зерттеудің  инновациялық  әдістері  зертханасы  –  (зертхана  меңгерушісі 
С.С. Мірсеитова). 
Зертхананың  мақсаты:  философиялық  тҧрғыда  адам  мҥмкіндіктерін, 
психологиялық ерекшеліктерін зерттеп, таным әрекетін қалыптастыру. 
Зертхана  2006  жылдың  қыркҥйек  айынан  бастап  жҧмыс  істейді.    
Зертхананың  жҧмысы  сын  тҧрғысынан  ойлау  мен  оқу  мәселесіне  арналған. 

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогика университетінің Хабаршысы  №62009. 
 
11 
Зерттеудің  нәтижесі  2008  жылдың  28-29  наурызында  Қазақ  мемлекеттік  қыздар 
педагогика университетінде ӛткен «Оқушының жеке басының дамуы: әлеуметтегі 
орны» атты конференцияда ӛз бағасын алды.  
Зертхана  жетекшісі  Мірсеитова  Сапаргҥл 
–  Халықаралық  Оқу 
Ассоциациясының  Евразиялық  комитетінің  тӛрайымы.  Зертхана  шетелдік 
ғалымдармен  тығыз  байланыста  жҧмыс  жасайды.  Мысалы,  АҚШ,  Айова 
университетінің  профессоры  Дәвид  Ландис  жыл  сайын  ӛз  студенттерін  ертіп 
келіп  зерттеу  жҧмыстарын  университеттің  ғалымдары  және  студенттерімен 
бірігіп  ӛткізуде.  Бҧндай  жҧмыстардың  студент  жастарға  берері  кӛп,  әсіресе  тіл 
ҥйренуде (американдық студенттер – қазақ тілін ҥйренуге мҥмкіндік алса, ҚызПУ 
студенттері – ағылшын тілін меңгеруде). Зертхана жыл сайын ӛтетін халықаралық 
Оқу  Ассоциациясының  конференцияларына  белсенді  қатысып  отырады. 
Зертхананың  ҧйымдастыруымен  «Дауыс&Кӛрініс»  журналы  шығып  тҧрады. 
Қазіргі  кезде  зертхана  жетекшісі  2009  жылдың  айында  Португалияның  Брага 
қаласында ӛтетін 16 Европалық конференцияға дайындық ҥстінде. 
 Университеттегі  ғылыми  жҧмысты  қажетті  деңгейге  кӛтеру  ғылыми 
педагогикалық кадрлар әлеуетіне тікелей байланысты екені белгілі. Бҥгінгі таңда 
Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінде 56-ғылым докторлары; 
255-ғылым  кандидаттары  жҧмыс  істейді.  Олардың  ішінде,  тек  қана  Қазақстан 
Республикасына  емес,  алыс-жақын  шетелдерге  де  танымал  ғалымдар 
шоғырланғанын  айта  кету  керек,  олар:  Тынық  мҧхит  аймағы  елдерімен  және 
Жапония  ғалымдарымен  ынтымақтастықта  жҧмыс  істейтін  профессор, 
Мемлекеттік ғылыми стипендия және  «Жоғары оқу орнының ҥздік оқытушысы» 
мемлекеттік  грант  иегері  –  Р.Б.Баймахан;  «Дәстҥрлі  емес  энергия  кӛздерін 
пайдалану»  және  «Физиканы  оқыту  әдістемесі»  ғылыми  жобаларға  жетекшілік 
жасап  жҥрген,  «Қҧрмет»  орденінің  иегері  тех.ғ.д.,  профессор  А.Ж.Жамалов; 
«Ӛзін-ӛзі тану» адамгершілік-рухани білім беру оқу әдістемелік бағдарламасының 
жетекшісі,  әрі  кеңесшісі,  «Мәдени  мҧра»  бағдарламасы  бойынша  жарық  кӛрген 
«Әлемнің әйгілі психологтары» он томдығының авторларының бірі, «Ерен Еңбегі 
ҥшін»  медалінің  иегері  –  псих.ғ.д.,  профессор  Х.Т.Шериязданова;  Жалпы  білім 
беретін  мектептерге  (12  жылдық)  арналған  оқулықтардың  авторы,  «Қҧрмет» 
орденінің  иегері,  «Жоғары  оқу  орнының  ҥздік  оқытушысы»  атты  мемлекеттік 
грант  иегері  –  Қ.А.Аймағамбетова,  Қазақстан  Республикасы  Мемлекеттік 
сыйлығының  лауреаты,  «Жоғары  оқу  орнының  ҥздік  оқытушысы»  мемлекеттік 
гранттың  және  Ресей  Федерациясы  тағайындаған  К.Д.  Ушинский  атындағы 
медальдың  иегері,  п.ғ.д.,  профессор  А.Қ.Қҧсайынов,  «Қазақтың  тәлімдік  ойлар 
Антологиясының»  6  томының  қҧрастырушысы,  халықтық  педагогиканың  даму 
тарихын тҥбегейлі зерттеген ғалым, Ы.Алтынсарин атындағы сыйлықтың иегері, 
п.ғ.д.,  профессор  С.Қ.Қалиев,  Этнопедагогика  ғылымының  әдіснамалық, 
теориялық  негіздерін  анықтап,    дамуына  елеулі  ҥлес  қосқан  ғалым, 
Ы.Алтынсарин атындағы сыйлықтың иегері, п.ғ.д., профессор К.Ж.Қожахметова; 
Педагогика  ғылымының  әдіснамасын  зерттеудегі  зор  еңбегімен  танымал  ғалым, 
п.ғ.д.,  профессор  Ш.Таубаева;  Ресей  Федерациясының  М.Ломоносов  атындағы 
медалінің 
иегері 
В.И.Жҧмағҧлова; 
«Қҧрмет» 
орденінің 
иегері 
– 
профессорӘ.Б.Бірмағамбетов;  Қ.Сәтбаев  атындағы  сыйлықтың  иегері  –  ф.м.ғ.д., 
А.Қ.Ершина;  «Жоғары  оқу  орнының  ҥздік  оқытушысы»  атты  мемлекеттік  грант 
иегерлері: ф.ғ.д., профессор Б.Хасанҧлы, х.ғ.д., профессор Б.М.Бутин, филос.ғ.д., 
профессор  Н.Қ.Сейтахметов,  п.ғ.к.,  доцент  Р.Р.  Масырова,  п.ғ.к.,  доцент 
И.А.Әбеуова, 
ф.ғ.д., 
профессор 
Т.Н.Ермекова, 
п.ғ.д., 
профессор 
Ж.Н.Сҥлейменова,  п.ғ.к.доцент  Р.Дәрменова.  Бҧндай  жетістіктер  университет 
ғалымдарының жоғары деңгейі мен ӛре биіктігін байқатады. 

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогика университетінің Хабаршысы  №62009. 
 
12 
Университеттің халықаралық байланыстары 
 Университет  халықаралық  ынтымақтастықты  кеңейту  бағытында  біраз 
жетістіктерге  қол  жеткізген.  Оған  дәлел  университет  Туркия  жоғары  оқу 
орындары Ассоциациясының (ЙОК) және Педагогикалық білім беру ғылымдары 
Халықаралық  академиясының  мҥшесі  (Мәскеу),  EWHA  Корея  қыздар 
университетімен, 
Кангнам 
(Корея, 
Сеул), 
Айова 
штаты(АҚШ) 
университеттерімен  және  басқа  да  Ресей,  Қырғызстан,  Ӛзбекстан,  Тәжікстанның 
ЖОО –мен ынтымақтастық байланыста.  
Студенттердің  ғылыми-зерттеу  жұмыстары 
Қазақ  мемлекеттік  қыздар  педагогикалық  университетінің    алдында  тҧрған 
басты міндеттерінің бірі  - аға ҧрпақтың  еліміздің ғылымын дамытудағы ӛнегелі 
істерін жаңа серпінмен жалғастыра алатын жас ғалымдарды тәрбиелеу. 
Осыған  орай,  университет  студенттерін  ғылыми-зерттеу  жҧмыстарына, 
шығармашылық  ізденістерге    тарту  ҥшін  2004  жылы  Кіші  ғылым  академиясы 
қҧрылды.  Кіші  ғылым  академиясы  ҥйірмелер  арқылы    студенттерді  ғылыми-
зерттеу  жҧмысын,  әр  тҥрлі  конференциялар  ҧйымдастыруға,  студенттердің  
қалалық,  республикалық,  халықаралық    конференцияларға,  олимпиадаларға, 
кӛрмелерге қатысуына ықпал етіп отырады. 
 65  жылдық  тарихы  бар  университетімізде  студенттердің  тҧңғыш  ғылыми-
практикалық конференциясы 1948 жылы ӛткізілген, ал 2008-2009 оқу жылында 62 
-  ші  ғылыми-практикалық  конференциясы  ӛтті.  Конференцияда  студенттердің 
ғылыми-зерттеу  жҧмыстарының  нәтижелері  жан-жақты  талқыланады.  Ғылымға 
қызығушылығы  бар  студенттерді  қолдау  мақсатында  Жас  ғалымдар  кеңесі  мен 
Кіші  ғылым  академиясы  тарапынан  әр  секция  бойынша  эксперттік  комиссиялар 
қҧрылып, комиссия тӛрағалығына басқа жоғары оқу  орнынан танымал ғалымдар 
шақырылады. Бҧндай әрекеттер студенттердің қызығушылығын дамытумен қатар, 
университет  студенттерінің  білім  деңгейін  басқа  жоғары  оқу  орнының  ҧстазы 
бағалауы  арқылы  сол  оқу  орындарының  студенттерімен  білім  деңгейін 
салыстыруға мҥмкіндік береді. Сӛйтіп, бҧндай шаралар бәсекеге қабілетті маман 
даярлауға ӛз септігін тигізетіні ақиқат. Жоғары бағаланған баяндамалар міндетті 
тҥрде ғылыми жинаққа енуге мҥмкіндік алуымен қатар, студент ақшалай сыйақы 
мен бағалы сыйлыққа ие болады.    
Конференциялармен  қатар 
университетімізде  студенттердің  пәндік 
олимпиадаларын  жҥйелі  тҥрде  жыл  сайын  ӛткізу  ӛз  жемісін  беруде.  Біздің 
студенттеріміз  2008-2009  оқу  жылының  ӛзінде  республикалық  студенттердің 
олимпиадаларында  жҥлделі  орындарға  ие  болды:  математикадан  –  жеке  студент 
(Хансеитова  Айгерім)  –  Гран  Приге  ие  болса,  ал  жалпы  команда  ІІ  (екінші) 
орынды  иеленді;  информатикадан  –  ІІ  орын,  психологиядан  –  ІІ  орын;  мектепке 
дейінгі білім – І орын; қазақ әдебиеті – І орын; қазақ тілі – І орын; 
2007-2008  оқу  жылында  Жоғары  оқу  орындарының  арасында  ӛткен 
жаратылыстану-техникалық,  әлеуметтік-гуманитарлық  және  экономикалық 
ғылымдар  бойынша  студенттердің  ең  ҥздік  ғылыми  жҧмысына  арналған 
республикалық  байқауда  жҥлделі  орынға    ие  болған  университеттің  8  студенті 
Қазақстан  Республикасы  Білім  және  ғылым  министрлігінің  арнайы  дипломымен 
марапатталды.  Олардың  ҥшеуі  –  1  дәрежелі,  екеуі  2  дәрежелі,  ҥшеуі  3  дәрежелі 
диплом  иегерлері  болса,  Корпоративтік  Қазақстан  Білім  және  ғылым  қорының 
тағайындаған атаулы стипендиясына университеттің 4 студенті ие болды. 

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогика университетінің Хабаршысы  №62009. 
 
13 
  

Каталог: images -> arhiv -> 2009
arhiv -> Қазақстан тарихы
arhiv -> К вопросу о взаимосвязи учебного и внеучебного процессов в начальной школе
arhiv -> Казахский государственный женский педагогический
arhiv -> Психологические аспекты стрессоров
arhiv -> Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық
arhiv -> Химия және биология пән мұҒалімдерінің республикалық І съезіне арналған қҰттықтау хат
arhiv -> Музыка – music әож 78
arhiv -> ОҚыту әдістемесі
2009 -> Әок 371. 3 Тiгiн машинасының инесi және оның классификациясы


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет