Қолданушының нұсқасы Көмектесу үшін әрдайым осындамынPdf көрінісі
Дата31.03.2017
өлшемі3.81 Mb.
#10642

www.philips.com/support

DS9830W


Қолданушының нұсқасы

Көмектесу үшін әрдайым осындамын

Өнімді мына жерде тіркеп, оған қолдау алыңыз:

 


1

KK

Мазмұндар кестесі1  Маңызды ақпарат 

2

Қауіпсіздік 2

Ескерту 


3

2  Көңіл көтеру жүйеңіз 

5

Кіріспе 


5

Қораптың құрамы 

5

Қосымша қажетті заттар 5

Сымсыз SoundSphere динамиктерін 

шолу 

6

Қашықтан басқару құралына шолу 7

3  Дайындау 

8

Қосу 


8

Қашықтан басқару құралын дайындау  9

4  AirPlay үшін үйдегі Wi-Fi 

желісіне қосылу 

10

1-әдіс: Wi-Fi желісіне кіруді ортақтасу қызметін пайдалану 

10

2-әдіс: WPS маршрутизаторына қосылу 113-әдіс: WPS тыс Wi-Fi 

маршрутизаторына қосылу 

12

5  Ойнату 18

iTunes музыка қоймаңыздан 

DS9830W ішіне аудио ағындаңыз 

18

Ойнатуды басқару 20

Қосымша дыбыс параметрлерін 

қолдану 

21

Сыртқы құрылғыдан ойнату 21

6  USB ұяшығы арқылы iPod/

iPhone/iPad зарядтау 

22

7  Аппараттық құралды жаңарту 23

1-мүмкіндік: Philips SoundStudio 

арқылы жаңарту (ұсынылады) 

23

2-опция: USB жаппай сақтау құрылғысы немесе компьютер/Mac 

құрылғысы арқылы жаңарту 

23

8  Өнім туралы ақпарат 26

Ерекшеліктер 

26

9  Ақаулықтарды жою 27

2

KK

1  Маңызды ақпарат

Қауіпсіздік

Еуропаға арналған ақпарат:

Өрт немесе тоқ соғу қаупін азайту 

үшін өнімді жаңбырға немесе ылғалға 

жақындатпаңыз және ваза сияқты 

сұйықтыққа толы нысандарды өнім үстіне 

қоймаңыз.

Осы нұсқауларды оқыңыз.Осы нұсқауларды сақтап қойыңыз.

Барлық ескертулерді ескеріңіз.Барлық нұсқауларды орындаңыз.

Бұл құрылғыны судың жанында қолданбаңыз.

Тек құрғақ шүберекпен тазалаңыз.Желдету саңылауларын бітемеңіз. 

Өндірушінің нұсқауларына сәйкес 

орнатыңыз.

Бұл өнімнің корпусын алып тастамаңыз. Өнімді тек бөлмеде қолдануға болады. 

Өнімге су тамшылатпаңыз / сеппеңіз, 

жаңбыр немесе жоғары ылғалдыққа 

тигізбеңіз. 

Бұл өнімді күн сәулесі тікелей түсетін жерлерден, ашық жалыннан немесе 

қызудан алыс ұстаңыз.

Радиаторлар, жылытқыштар, пештер немесе жылу шығаратын 

басқа құрылғылар (соның ішінде 

күшейткіштер) сияқты жылу көздеріне 

жақын орнатпаңыз. 

Кез келген басқа электр жабдықтарын өнім үстіне қоймаңыз.

Өнімнің үстіне қандай да бір қауіп көздерін (мысалы, сұйықтық 

толтырылған заттар, жағылған 

шырақтар) қоймаңыз. 

Бұл өнімді батареялар болуы мүмкін. Бұл пайдаланушы нұсқаулығындағы 

батареяларға арналған қауіпсіздік және 

жою нұсқауларын қараңыз.

Желі істікшесі немесе құралды жалғаушы ажырату құрылғысы ретінде 

қолданылғанда ажырату құрылғысы 

жұмыс істеуге дайын күйінде қалады.

Абайлаңыз

 Бұл құрылғының сыртқы қорабын шешуші болмаңыз.  

Бұл құрылғының ешбір бөлігін майлаушы болмаңыз. 

Құрылғыны басқа электр құрылғыларының үстіне қоюшы болмаңыз.

 Бұл құрылғыны күн сәулесі тікелей түсетін 

жерлерден, ашық жалыннан немесе қызудан алыс 

ұстаңыз. 

 Бұл құрылғыны қуат көзінен ажырату үшін қуат 

сымына, штепсельге немесе адаптерге әрдайым 

оңай қол жетуін қамтамасыз етіңіз.

Қатты қызып кету қаупі бар! Бұл құралды 

тар жерде орнатуға болмайды. Желдетілуі 

үшін, құралдың айналасында міндетті түрде 

кемінде 10 сантиметр орын қалдырыңыз. 

Құралдағы желдеткіш тесіктердің перделер 

немесе басқа заттармен жабылып қалмауын 

қадағалаңыз.

Желілік сақтандырғыш

Бұл ақпарат тек Ұлыбританияға арналған 

штепсельдік ұшы бар өнімдерге қатысты.

Бұл өнімде мақұлданған үлгідегі штепсельдік 

ұш бар. Сақтандырғышты ауыстырған 

жағдайда, онда төмендегілер болуы керек:

•  штепсельдік ұшта көрсетілген мәндер;

•  BS 1362 мақұлдауы; және

•  ASTA мақұлдау белгісі.

Пайдаланылатын сақтандырғыш түрі сенімді 

болмаса, дилеріңізге хабарласыңыз.


3

KK

Ескерту: ЭМӨ директивасына сәйкес (2004/108/EC), штепсельдік ұшты қуат 

сымынан ажыратпаңыз.

Ескерту

 

Осы құжат арқылы WOOX Innovations компаниясы бұл өнімнің 1999/5/EC 

директивасының негізгі талаптары мен 

басқа да тиісті ережелеріне сәйкес келетінін 

мәлімдейді. Сәйкестік туралы декларацияны 

www.philips.com/support сайтынан 

табуыңызға болады.

WOOX Innovations тікелей рұқсат бермеген 

құрылғыға енгізілген қандайда бір өзгерістер 

немесе түрлендірулер пайдаланушының 

жабдықты пайдалану құқығынан айыруы 

мүмкін.

Philips және Philips Shield Emblem — Koninklijke Philips N.V. компаниясының 

тіркелген сауда белгілері және оларды 

WOOX Innovations Limited компаниясы 

Koninklijke Philips N.V. компаниясынан алған 

лицензия бойынша пайдаланады.

Техникалық сипаттамалары ескертусіз 

өзгертіледі. WOOX кез келген уақытта 

бұрынғы жеткізілген жабдықтарды тиісінше 

реттеу міндетінсіз өнімдерді өзгерту 

құқығын өзінде қалдырады.

 

Бұл өнім қайта өңдеп, қайта пайдалануға болатын жоғары сапалы материалдар мен 

бөлшектерден жасалған. 

 

Өнімдегі бұл таңба өнімнің 2012/19/EU еуропалық директивасы арқылы 

қамтылатынын білдіреді.

  

Өнімдегі бұл таңба өнімде 2013/56/EC еуропалық директивасына сай келетін, 

қалыпты тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға 

болмайтын батареялар бар екенін білдіреді.

Электр және электрондық бұйымдар мен 

батареяларға арналған жергілікті жеке 

жинау жүйесінің ережелерімен танысыңыз. 

Жергілікті ережелерді орындаңыз және 

бұйымдар мен батареяларды қалыпты 

тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз. 

Ескі бұйымдар мен батареяларды қоқысқа 

дұрыс тастау қоршаған ортаға және адам 

денсаулығына зиянды әсерлер тигізбеуге 

көмектеседі.

Лақтыруға болатын батареяларды тастау

Тасталатын батареяларды шығарып алу үшін 

батареяны орнату тарауын қараңыз.

Батареяларды пайдалану туралы ақпарат:

Ескерту


 

Ағу қаупі: батареялардың тек көрсетілген түрін пайдаланыңыз. Жаңа және пайдаланылған 

батареяларды араластырмаңыз. Батареялардың 

әртүрлі брендтерін араластырмаңыз. Полюстерін 

дұрыс қаратыңыз. Ұзақ уақыт пайдаланылмаған 

өнімдерден батареяларды алып тастаңыз. 

Батареяларды құрғақ орында сақтаңыз.

 Жарақат алу қаупі: аққан батареяларды шығару кезінде қолғап киіңіз. Батареяларды балалар мен үй 

жануарларына қол жетімсіз жерде сақтаңыз.

 Жарылу қаупі: батареяларды қысқартпаңыз. Батареялардың қатты қызып кетуін болдырмаңыз. 

Батареяларды өртке тастамаңыз. Батареяларды 

зақымдамаңыз немесе бөлшектемеңіз. Қайта 

зарядталмайтын батареяларды зарядтамаңыз;4

KK

Айналаны қорғау мәселелер ақпаратыБарлық қажетсіз орамдар алынып 

тасталған. Біз орамды үш материалға оңай 

ажыратылатын етіп жасауға тырыстық: 

картон (қорап), көбік полистирол (буфер) 

және полиэтилен (дорбалар, қорғағыш көбік 

орауышы.) 

Жүйе мамандандырылған компания 

тарапынан бөлшектенген жағдайда 

қайта өңдеп, қайта пайдалануға болатын 

материалдардан тұрады. Орауыш 

материалдар, ресурсы біткен батареялар 

мен ескірген жабдықты тастауға қатысты 

жергілікті ережелерді ұстаныңыз.

 

«Made for iPod», «Made for iPhone» және «Made for iPad» деген жазулар 

электрондық қосалқы құрал тиісінше iPod, 

iPhone немесе iPad құрылғысына жалғау 

үшін арнайы жасалғанын және әзірлеуші 

Apple өнімділік стандарттарына сәйкестігін 

сертификаттағанын білдіреді. Apple 

компаниясы бұл құрылғының жұмысына 

немесе оның қауіпсіздік және нормалық 

стандарттарға сәйкестігіне жауапты емес. 

Бұл қосалқы құралды iPod, iPhone, немесе 

iPad құрылғысымен пайдалану сымсыз жұмыс 

өнімділігіне әсер ететінін ескеріңіз.

AirPlay, iPod және iPhone — Apple Inc. 

корпорациясының АҚШ-та тіркелген сауда 

белгілері және басқа елдерде тіркелген сауда 

белгілері. iPad — Apple Inc. корпорациясының 

сауда белгісі.

II сыныпты жабдық таңбасы:

 

Қос изоляциясы бар және қорғағыш жерге қосу қамтамасыз етілмеген II СЫНЫПТЫ 

жабдық.


Ескертпе

 Типтік кесте құрылғының астыңғы жағында.

5

KK

2  Көңіл көтеру жүйеңіз

Сатып алғаныңыз құтты болсын және Philips 

компаниясына қош келдіңіз! Philips ұсынатын 

қолдауды толық пайдалану үшін өнімді www.

philips.com/welcome торабында тіркеңіз.

Philips компаниясына хабарлассаңыз, сізден 

осы құрылғының үлгі және сериялық нөмірі 

сұралады. Үлгі және сериялық нөмірі — 

құрылғының астыңғы жағында. Осы жерге 

нөмірлерді жазыңыз: 

Үлгі нөмірі __________________________

Сериялық нөмір _____________________

Кіріспе

Apple AirPlay технологиялары Mac, компьютер, iPhone, iPod touch, iPad немесе 

Wi-Fi желісіне қосылған кез келген AirPlay-

қосылған құрылғыда (мысалы, DS9830W) 

орнатылған iTunes музыка қоймасын 

пайдалану мүмкіндігін береді.

AirPlay-қосылған құрылғы (мысалы, DS9830W) 

арқылы төмендегі мүмкіндіктерге иесіз:

•  iTunes музыка қоймасынан үйіңіздің кез 

келген бөлмесіне аудио ағындау

•  музыка ойнатқыңыз келген AirPlay-

қосылған құрылғыларды таңдау (үйіңізде 

мұндай бірнеше құрылғылар болса)

•  бір уақытта бірнеше AirPlay-қосылған 

құрылғыларға аудио ағындау (тек 

компьютер/Mac құрылғысындағы iTunes 

музыка қоймасынан)

Кеңес

 Philips AirPlay-қосылған құрылғылар туралы қосымша 

ақпарат алу үшін www.philips.com/welcome сайтына 

кіріңіз.

DS9830W арқылы келесі мүмкіндіктерге 

иесіз:

•  MP3-LINK ұяшығы арқылы басқа аудио құрылғылардан музыка ойнату.

•  USB ұяшығы арқылы iPod/iPhone/iPad 

зарядтау.

Қораптың құрамы

Қораптың ішіндегілерді тексеріп, түгендеңіз.

•  Негізгі жабдық (2 x сымсыз SoundSphere 

динамиктері, бекітілген Wi-Fi мобулі 

арқылы)


•  1 x динамик қосылым кабелі

•  1 x АТ қуат сымы (негізгі жабдық үшін)

•  1 x қашықтан басқару (негізгі жабдық 

үшін)


•  1 x 3,5мм аудио кабелі

•  Баспа материалдары

Қосымша қажетті заттар

AirPlay арқылы сымсыз аудио ағындау үшін 

келесілер қажет: 

•  Wi-Fi сертификатталған маршрутизаторы

•  iTunes музыка қоймасына арналған хост, 

мысалы, iOS 4.3.3 (немесе кейінгі) арқылы 

орнатылған iPod touch/iPhone/iPad немесе 

iTunes 10.2.2 (немесе кейінгі) арқылы 

орнатылған Wi-Fi қосылған компьютер/

Mac құрылғысы

Сіздің DS9830W Wi-Fi маршрутизаторы 

арқылы iTunes хост құрылғыңыз қосылған 

жергілікті желіге қосылуы керек.

AirPlay үшін үйлесімді iTunes хост 

құрылғыларының тізімі

AirPlay шарттарында DS9830W келесімен 

үйлесімді:

•  iTunes 10.2.2 (немесе кейінгі) арқылы 

орнатылған Wi-Fi қосылған компьютер/

Mac құрылғысы; және

•  ең соңғы iOS нұсқасы арқылы 

орнатылған келесі iPod/iPhone/iPad 

модельдері:


6

KK

Мыналар үшін жасалған•  iPhone 5

•  iPhone 4S

•  iPhone 4

•  iPhone 3GS

•  iPad (4-буын)

•  iPad mini

•  iPad (3-буын)

•  iPad 2

•  iPad

•  iPod touch (5-буын)•  Сенсорлы iPod (4-буын)

•  Сенсорлы iPod (3-буын)

Сымсыз SoundSphere 

динамиктерін шолу

 

a

bc

e

df

g

hUSB ұяшығы (музыка ойнатуды 

қолдамайды)

•  Wi-Fi Network Login Sharing 

(ақылдасу '1-әдіс: Wi-Fi желісіне 

кіруді ортақтасу қызметін пайдалану' 

бет 10) үшін Apple USB кабелі 

(берілмеген) арқылы iOS құрылғысын 

(iOS 5.0 немесе кейінгі нұсқаға 

жаңартылған) қосыңыз.

•  Зарядтауға арналған Apple USB 

кабелі арқылы (берілмеген) iOS 

құрылғысын қосыңыз.

•  Аппараттық жабдық жаңартуға 

арналған USB жаппай сақтау 

құрылғысын қосыңыз.

•  Қоңырауды қосу/өшіру.•  (Басып ұстап тұру) жабдықты 

қалпына келтіріңіз.

MP3-LINK


•  Берілген MP3 байланыс кабелі 

арқылы сыртқы аудио плейерді 

қосыңыз.

~ AC IN•  Қуат сымын қосыңыз.

Динамик коннекторлары (+/-)•  Берілген динамик кабелі арқылы екі 

динамикті қосыңыз.

WI-FI SETUP•  Жабдықты Wi-Fi желісіне қосыңыз. 

WI-FI STATUS ЖШД көрсеткіші•  Жабдықтың қазіргі күйін көрсетіңіз.

IR сенсоры•  Қашықтан басқару пультінен 

сигналдарды анықтаңыз. Қашықтан 

басқару пультін сенсорға қарай 

бағыттаңыз.7

KK

Қашықтан басқару құралына шолу

  •  Қоңырауды қосу/өшіру.

•  AirPlay құрылғысының аудио көзін таңдаңыз.

+/-•  Дыбыс деңгейін реттейді.

•  Дыбысты өшіру немесе қалпына келтіру.

 / •  Алдыңғы/келесі жолға өту.

•  Ойнатуды бастау немесе уақытша тоқтату.

•  MP3 байланыс аудио көзін таңдаңыз. g

f

ba

e

dc

8

KK

3  ДайындауӘрдайым осы тараудағы нұсқауларды реті 

бойынша орындаңыз.

Қосу

Динамик кабельдерін қосуЕскертпе

 Әрбір динамик сымының жалаңаш бөлігін ұяшыққа 

толықтай енгізіңіз.

 Оңтайлы дыбыс үшін тек берілген динамиктерді пайдаланыңыз.

 Динамик коннекторларын бұрап 

шығарыңыз.

Динамик кабелінің қызыл белгісі бар шетін сол жақ қызыл (+) коннектор 

ішіне толықтай енгізіңіз.

Кабельге бекіту үшін сол жақ қызыл (+) коннекторын бұраңыз.

2

13

Динамик кабелінің қызыл белгі жоқ шетін сол жақ қара (-) коннектор ішіне 

толықтай енгізіңіз.

Кабельге бекіту үшін сол жақ қара (-) коннекторын бұраңыз.

Басқа динамик кабелін оң жақ коннекторларына енгізу үшін 2-5 

қадамдарын қайталаңыз.

Қуатты қосу

Ескерту


 

Өнімді бұзып алу қаупі! Қуат көзінің кернеуі құрылғының төменгі жағында басылған кернеуге 

сәйкес келетіндігін тексеріңіз.

 Ток соғу қаупі бар! АТ адаптерін ажыратқанда, ашаны әрқашан розеткадан суырыңыз. Сымды 

ешқашан тартпаңыз.

 АТ адаптерін қоспастан бұрын, барлық басқа қосылымдарды аяқтағаныңызды тексеріңіз.

 

•  АТ қуат сымын •  негізгі динамиктің артқы жағындағы 

~ AC IN ұяшығына жалғаңыз.

•  қабырғадағы қуат ұяшығына қосыңыз.


9

KK

DS9830W іске қосуТиісті қуат қосылымынан кейін жабдық 

автоматты түрде іске қосылады.

•  Жабдықтың сәтті жүктелуін күтіңіз.

 

»Жүктеу шамамен 25 секундты алады. 

 

»Жүктеу барысында негізгі 

динамиктің арқы жағындағы 

индикаторы сары түсте 

жыпылықтайды. 

 

»

Жүктеуден кейін бірінші рет орнатуда WI-FI STATUS көрсеткіші 

тұрақты түрде сары жанып, жабдық 

Wi-Fi орнатуға дайын болады. Wi-Fi 

қосылымы бұрын орнатылған болса, 

Wi-Fi желісін орнатуды іздеу үшін 

WI-FI STATUS көрсеткіші ақырын 

жасыл жанады.

•  Жабдықты күту режиміне ауыстыру үшін 

 басыңыз.

•  Жабдықты күту режимінен шығару үшін 

 қайта басыңыз.

Қашықтан басқару құралын 

дайындау

Ескерту


 

Жарылу қаупі бар! Батареяларды қызудан, күн сәулесінен немесе оттан аулақ ұстаңыз. 

Батареяларды отқа тастамаңыз.

Алғаш қолдану үшін: 

•  Қашықтан басқару құралының 

батареясын іске қосу үшін қорғаныш 

тілшікті алыңыз.

Қашықтан басқару құралының батареясын 

ауыстыру үшін: 

  Батарея бөлімін ашыңыз.Бір CR2032 батареясын көрсетілгендей 

полюстерін дұрыс қаратып (+/-) салыңыз.

Батарея бөлімін жабыңыз.Ескертпе

 Қашықтан басқару құралындағы қандай да бір 

функция түймесін басарда, алдымен негізгі 

құрылғымен емес, қашықтан басқару құралымен 

тиісті сигнал көзін таңдаңыз.

 Қашықтан басқару құралын ұзақ уақыт пайдаланбайтын болсаңыз, батареясын шығарып 

алыңыз.


 

Жақсы қабылдау үшін қашықтан басқару құралын негізгі динамиктің алдыңғы жағындағы IR сенсорына 

тікелей бағыттаңыз.10 KK

4  AirPlay үшін 

үйдегі Wi-Fi 

желісіне қосылу

  

Бұрыннан бар үйдегі Wi-Fi желісіне DS9830W қосу үшін үйдегі Wi-Fi параметрлерін 

DS9830W қолдануыңыз қажет.

Төменде көрсетілген алғышарттар негізінде 

ең жақсы орнату әдісін таңдаңыз.

Алғышарт

Орнату әдісі

iPod touch/iPhone/iPad 

құрылғысын iOS 5.0 

немесе кейінгі нұсқаға 

жаңарттыңыз.

1-әдісті (ұсынылған) 

(ақылдасу '1-әдіс: 

Wi-Fi желісіне кіруді 

ортақтасу қызметін 

пайдалану' бет 10) 

таңдаңыз.

Wi-Fi 

маршрутизаторыңыз WPS (Wi-Fi қорғалған 

орнату) арқылы іске 

қосылған және PBC 

(Push түймесінің 

қосылымы) қолдайды.

2- әдісті (ақылдасу 

'2-әдіс: WPS 

маршрутизаторына 

қосылу' бет 11) 

таңдаңыз.

iPod touch/iPhone/

iPad сияқты интернет 

браузері бар Wi-Fi 

қосылған құрылғысына 

немесе Wi-Fi қосылған 

компьютер/Mac 

құрылғысына иесіз.

3-әдіс (ақылдасу '3-

әдіс: WPS тыс Wi-Fi 

маршрутизаторына 

қосылу' бет 12) 

таңдаңыз.

Үйдегі Wi-Fi желісіне DS9830W қосудан 

бұрын келесілерді тексеріңіз:

Wi-Fi маршрутизаторыңыз қосылған және дұрыс жұмыс істейтінін. 

DS9830W қосылып, сәтті жүктелгендігін (ақылдасу 'DS9830W іске қосу' бет 9).

Сәтті қосылғаннан кейін DS9830W үйдегі 

Wi-Fi параметрлеріңізді есте сақтайды. Кейін 

DS9830W қосылғанда және үйдегі Wi-Fi 

желісіне автоматты түрде қосылғанда AirPlay 

пайдалануыңызға болады.

1-әдіс: Wi-Fi желісіне 

кіруді ортақтасу қызметін 

пайдалану

iPod touch/iPhone/iPad құрылғыңызды үйдегі Wi-Fi желісіне қосыңыз.

Apple USB кабелі (берілмеген) арқылы iPod/iPhone/iPad құрылғыңызды негізгі 

динамикке қосыңыз.

  


11

KKНегізгі динамиктің артқы жағындағы WI-

FI SETUP басыңыз.

 

»

Келесі диалогтік терезе көрсетіледі.  

Wi-Fi параметрлерін DS9830W бірге бөлісу үшін ALLOW (рұқсат беру) 

түймесін түртіңіз.

 

»

Біраз уақыттан кейін негізгі динамиктің артқы жағындағы WI-FI 

STATUS көрсеткіші тұрақты түрде 

жасыл жанып, жабдық сигнал береді. 

 

»Бұрыннан бар үйдегі Wi-Fi желісіне 

DS9830W сәтті түрде қосылды.

2-әдіс: WPS 

маршрутизаторына қосылу

Ескертпе

 DS9830W ішіндегі кез келген түймені басудан бұрын 

DS9830W сәтті жүктелгенін тексеріңіз (ақылдасу 

'DS9830W іске қосу' бет 9).

Үйдегі Wi-Fi маршрутизаторындағы WPS түймесін басыңыз.

  Қысқаша 1-қадамнан кейін негізгі 

динамиктің артқы жағындағы WI-FI 

SETUP басыңыз.

 

»WI-FI STATUS көрсеткіші сары, 

жасыл және қызыл болып баламалы 

түрде жыпылықтайды. 

 

»2 минут ішінде WI-FI STATUS 

көрсеткіші тұрақты түрде жасыл 

жанып, жабдық сигнал береді. 

 

»Үйдегі Wi-Fi желісіне DS9830W сәтті 

түрде қосылды.

WPS


12 KK

  

Кеңес 

Кейбір Wi-Fi маршрутизаторлары үшін Wi-Fi қосылымына арналған WPS түймесін ұстап 

тұру немесе маршрутизатор конфигурациясы 

беттеріндегі WPS PBC функциясын іске қосу 

қажет болуы мүмкін. Мәліметтер үшін арнайы 

маршрутизаторлардың пайдаланушы нұсқаулығын 

қараңыз.


 

DS9830W ішіндегі WI-FI STATUS көрсеткіші сары жанса, ол Wi-Fi қосылымы сәтсіз болғандығын 

көрсетеді. 2 минут күтіп, әрекетті қайталаңыз. 

Ақаулық жойылмаса, Wi-Fi қосылымын қолмен 

орнатып көріңіз (ақылдасу '3-әдіс: WPS тыс Wi-Fi 

маршрутизаторына қосылу' бет 12).

 Wi-Fi қосылымы тағы сәтсіз болса, DS9830W қайта 

іске қосып, әрекетті қайталаңыз.

3-әдіс: WPS тыс Wi-Fi 

маршрутизаторына қосылу

Ескертпе

 WPS маршрутизаторына DS9830W қолмен қосу 

үшін төмендегі процедураларды орындауыңызға 

болады.

WIFI


SETUP

Wi-Fi маршрутизаторына DS9830W қолмен 

қосу үшін оның ішкі Wi-Fi параметрлерін 

өзгертуге арналған DS9830W бекітілген 

конфигурация веб-бетіне кіруіңіз керек. 

Бұны орындау үшін уақытша DS9830W Wi-Fi 

қосылымына арналған интернет браузері 

бар Wi-Fi қосылған құрылғысы қажет. Wi-Fi 

қосылған құрылғы iPod touch/iPhone/iPad 

немесе Wi-Fi қосылған компьютер/Mac болуы 

мүмкін.

WPS тыс Wi-Fi маршрутизаторына DS9830W қосылымы үшін төмендегі реттілікті 

орындаңыз.

Үйдегі Wi-Fi маршрутизаторыңыздың параметрлерін жинақтап, DS9830W 

Wi-Fi орнату барысында пайдалану 

үшін қағазға жазып қойыңыз (ақылдасу 

'Үйдегі Wi-Fi маршрутизаторының 

параметрлерін жинақтау' бет 13).

Көмекші Wi-Fi орнату режимінде DS9830W бар екендігін тексеріңіз. Жоқ 

болса, DS9830W көмек көрсететін 

Wi-Fi орнату режиміне ауыстырыңыз 

(ақылдасу 'DS9830W көмек көрсететін 

Wi-Fi орнату режиміне ауыстырыңыз' 

бет 13).


 

»

DS9830W арқылы жасалған жаңа Wi-Fi желісі Philips_Install XXXXXX 

желі атымен пайда болады.

Wi-Fi қосылған құрылғыңызды жаңадан жасалған Wi-Fi желісіне уақытша 

қосыңыз (ақылдасу 'Wi-Fi қосылған 

құрылғыны жаңадан жасалған Wi-Fi 

желісіне қосыңыз.' бет 13).

Wi-Fi қосылған құрылғыңыздың интернет браузері бар DS9830W бекітілген 

веб-бетін ашыңыз (ақылдасу 'DS9830W 

бекітілген веб-бетін ашу' бет 15).

1- қадамда қағазға жазылған параметрлер негізінде DS9830W ішкі 

Wi-Fi параметрлерін теңшеңіз (ақылдасу 

'DS9830W ішкі Wi-Fi параметрлерін 

теңшеу' бет 15).13

KKWi-Fi қосылған құрылғыңызды бұрыннан 

бар үйдегі Wi-Fi параметрлеріне қалпына 

келтіріңіз (ақылдасу 'Wi-Fi қосылған 

құрылғыңызды бұрыннан бар үйдегі Wi-Fi 

параметрлеріне қалпына келтіріңіз' бет 

16).


Үйдегі Wi-Fi маршрутизаторының 

параметрлерін жинақтау

Ескертпе

 Толық деректі нұсқаулар үшін әрқашан үйдегі Wi-Fi 

маршрутизаторының пайдаланушы нұсқаулығымен 

кеңесіңіз.

Wi-Fi қосылған құрылғыны үйдегі бар Wi-Fi желісіне қосыңыз.

Wi-Fi қосылған құрылғыда Интернет шолғышты іске қосыңыз (мысалы, Apple 

Safari немесе Microsoft Internet Explorer).

Үйдегі Wi-Fi маршрутизаторының теңшелім бетін ашыңыз.

Wi-Fi параметрлері қойындысын тауып, келесі мәліметтерді қағазға жазып 

алыңыз:


Желі аты (SSID)

Wi-Fi қауіпсіздік режимі (қосылған болса, әдетте WEP, WPA немесе 

WPA2)


Wi-Fi құпия сөзі (Wi-Fi қауіпсіздігі 

қосылған болса)

DHCP режимі (қосылған немесе ажыратылған)

Статикалық IP мекенжайының параметрлері (DHCP режимі 

ажыратылған болса)

DS9830W көмек көрсететін Wi-Fi 

орнату режиміне ауыстырыңыз

•  Сәтті жүктелгеннен кейін (ақылдасу 

'DS9830W іске қосу' бет 9), негізгі 

динамиктің артқы жағындағы WI-FI 

SETUP басып тұрыңыз.

 

»

Баламалы түрде WI-FI STATUS көрсеткіші жасыл және сары болып 

жыпылықтайды.

 

»

DS9830W өзінің жаңа Wi-Fi желісі Philips_Install XXXXXX желі атымен 

(SSID) жасалады.

 

»

Бұл жаңа Wi-Fi желісін сәтті түрде жасау шамамен 45 секундты алады.

Ескертпе


 

DS9830W арналған нұсқаулық Wi-Fi параметрін аяқтағаннан кейін бұл жаңа Wi-Fi желісі жойылады.

 Көмекші Wi-Fi орнату режимі енгізілмесе, DS9830W 

өшіріп қосыңыз және сәтті жүктеуден кейін әрекетті 

қайталаңыз.

 Бір уақытта Көмекші Wi-Fi орнату режимінде басқа 

Philips AirPlay-қосылған құрылғылар жоқтығын 

тексеріңіз. Бұл жолды жасаған бірнеше жаңа Wi-Fi 

желілері бір-біріне кедергі болуы мүмкін.

Wi-Fi қосылған құрылғыны жаңадан 

жасалған Wi-Fi желісіне қосыңыз.<Құрал> жасаған жаңа Wi-Fi желісі тек 

қана бір Wi-Fi қосылған құрылғыға кіруге 

мүмкіндік береді. Кез келген басқа Wi-Fi 

құрылғыларының кедергісін болдырмау 

үшін, басқа Wi-Fi құрылғыларында Wi-Fi 

функциясын уақытша ажырату ұсынылады.

1-опция: iPod touch/iPhone/iPad пайдалану

iPod touch/iPhone/iPad құрылғыңызда Параметрлер -> Wi-Fi бөлімін таңдаңыз.

14 KK

  Қол жетімді желілер тізімінен Philips_

Install XXXXXX таңдаңыз.

  

Philips_Install XXXXXX Philips_Install XXXXXX 

iPod touch/iPhone/iPad құрылғыңыздағы сәтті Wi-Fi қосылымын күтіңіз.

 

» iPod touch/iPhone/iPad 

құрылғыңыздың жоғарғы сол 

бұрышында көрсетілген.

Кеңес


 

Егер Philips_Install XXXXXX тізімде болмаса, қол жетімді Wi-Fi желілерін қайта сканерлеуге әрекет 

етіңіз.


2-опция: Wi-Fi қосылған компьютер/Mac 

құрылғыңызды пайдалану

Ескертпе

 Компьютер/Mac құрылғыңызды Wi-Fi желісіне қосу 

туралы білу үшін компьютер/Mac пайдаланушы 

нұсқаулығын қараңыз.

 Wi-Fi желі қосылымы барысында ешбір желілік 

кабельді компьютер/Mac құрылғыңызға жалғамаңыз.

Компьютер/Mac құрылғыңызда Wi-Fi орнату құралын немесе басқару панелін 

ашыңыз.


Қол жетімді Wi-Fi желілерін іздеңіз.

  Қол жетімді желілер тізімінен Philips_Install XXXXXX таңдаңыз.

15

KK

  Компьютер/Mac құрылғысындағы сәтті 

Wi-Fi қосылымын күтіңіз.

  

Кеңес 

Егер Philips_Install XXXXXX тізімде болмаса, қол жетімді Wi-Fi желілерін қайта сканерлеуге әрекет 

етіңіз.


DS9830W бекітілген веб-бетін ашу

Wi-Fi қосылған құрылғыңыздағы Apple Safari браузерін немесе басқа кез келген 

интернет браузерін іске қосыңыз.

Браузердің мекенжай жолағына 192.168.1.1 теріп, растаңыз.

 

»DS9830W конфигурация веб-

беті көрсетіледі.Philips_Install XXXXXX 

Philips_Install XXXXXX 

  

DS9830W ішкі Wi-Fi параметрлерін теңшеу

DS9830W конфигурация веб-бетінде 

DS9830W және бұрыннан бар үйдегі Wi-Fi 

желісінің қосылымына арналған ішкі Wi-Fi 

параметрлерін теңшеуіңізге болады.

Ескертпе


 

Конфигурация веб-бетіндегі параметрлер сіз қағазға жазған үйдегі Wi-Fi желілік параметрлеріне сәйкес 

келетіндігін тексеріңіз.

192.168.1.1

Philips SoundSphere XXXXXX

 


16 KK

  

•  DS9830W ішкі Wi-Fi параметрлерін теңшеу және растау үшін экрандағы 

нұсқауларды орындаңыз.

 

»

Біраз уақыттан кейін DS9830W артқы жағындағы WI-FI STATUS 

көрсеткіші жыпылықтауды тоқтатып, 

тұрақты түрде жасыл жанады және 

жабдық сигнал береді. 

 

»

Бұрыннан бар үйдегі Wi-Fi желісіне DS9830W сәтті түрде қосылды.

Ескертпе


 

DS9830W ішіндегі WI-FI STATUSкөрсеткіші тұрақты түрде жасыл жанбаса, Wi-Fi қосылымы сәтсіз 

болғандығын білдіреді. DS9830W құрылғысы үйдегі 

Wi-Fi желіңізге қосылатындығын тексеру үшін Wi-Fi 

маршрутизаторыңыз бен DS9830W өшіріп, қосыңыз. 

Ақаулық жойылмаса, жоғарыдағы процедураларды 

қайта орындаңыз.

 Жоғарыдағы конфигурацияны аяқтағаннан кейін немесе DS9830W өшіріп, қосқаннан кейін DS9830W 

арқылы жасалған жаңа Wi-Fi желісі жойылады.

Philips SoundSphere XXXXXX

Кеңес


 

Қаласаңыз, DS9830W конфигурация веб-бетіндегі Philips Fidelio Device Name DS9830W атын 

өзгертуіңізге болады. Бұл үйіңізде бірнеше Philips 

AirPlay-қосылған құрылғылар болғанда пайдалы және 

оларды ажыратуыңыз қажет.

Wi-Fi қосылған құрылғыңызды 

бұрыннан бар үйдегі Wi-Fi 

параметрлеріне қалпына келтіріңіз

Ескертпе


 

Төмендегі 2-3 қадамдарындағы параметрлер сіз қағазға жазған үйдегі Wi-Fi желісінің параметрлеріне 

сәйкес келетіндігін тексеріңіз.

iPod touch/iPhone/iPad құрылғыңызда Параметрлер -> Wi-Fi бөлімін таңдаңыз.

•  Немесе компьютер/Mac 

құрылғысындағы қол жетімді Wi-Fi 

желілерінің тізімін ашыңыз.

  


17

KKҚол жетімді сызсыз желілер тізімінен 

желі атын (SSID) таңдаңыз.

  Қажет болса, желі кілтін енгізіңіз.Үйдегі Wi-Fi желісіне сәтті Wi-Fi 

қосылымын күтіңіз.

Қосымша: Safari арқылы ішкі Wi-Fi 

параметрлерін өзгертіңіз немесе 

құрылғыңыз атын өзгертіңіз

Wi-Fi қосылған компьютер/Mac 

құрылғыңызда Safari пайдалансаңыз, 

DS9830W конфигурация веб-бетін тікелей 

енгізу үшін Bonjour ашылмалы тізімінен 

'Philips SoundSphere XXXXXX' таңдаңыз. 

Мұнда ішкі Wi-Fi параметрлерін өзгертуге 

немесе құрылғыңыздың атын оңай өзгертуге 

болады.


 -> Параметрлер бөлімін таңдаңыз.

 

»

Бетбелгілер мәзірі көрсетіледі.  

Бетбелгілер жолғанына арналған Bonjour қосуды түртіңіз.

  Бетбелгілер жолағында көрсетілген 

Bonjour ашылмалы тізімнен Philips 

SoundSphere XXXXXX таңдаңыз.

 

»DS9830W конфигурация веб-беті 

көрсетіледі.

  Ішкі Wi-Fi параметрлерін өзгертіңіз немесе веб-беттегі құрылғыңыздың атын 

өзгертіңіз.

Philips SoundSphere XXXXXX 


18 KK

5  Ойнату

Ескертпе

 Негізгі динамиктің артқы жағындағы USB ұяшығы 

музыка ойнатуды қолдамайды. Сондай мақсатты бұл 

ұяшыққа ешқашан құрылғы қосуға әрекет етпеңіз.

iTunes музыка қоймаңыздан 

DS9830W ішіне аудио 

ағындаңыз

Ескертпе

 iTunes хост құрылғыңыз DS9830W сияқты бірдей 

Wi-Fi желісіне қосылғандығын тексеріңіз. iTunes 

құрылғыңыз iOS 4.3.3 (немесе кейінгі) арқылы 

орнатылған iPod touch/iPhone/iPad немесе iTunes 

10.2.2 (немесе кейінгі) арқылы орнатылған Wi-Fi 

қосылған компьютер/Mac құрылғысы болуы мүмкін.

 iPhone 4S пайдаланушылары үшін: AirPlay ағындауының оңтайлы өнімділігін тексеру үшін 

iPhone 4S құрылғыңызды iOS 5.1 немесе кейінгі 

нұсқасына жаңартыңыз.

 Музыканы сымсыз ойнату үшін iPod touch/iPhone/iPad 

құрылғыңыз негізгі динамиктің артқы жағындағы USB 

ұяшығынан ажыратылғандығын тексеріңіз.

iPod touch/iPhone/iPad 

құрылғыңыздан ағындау

iPod touch/iPhone/iPad құрылғыңыздағы iPod/Music бағдарламасын іске қосыңыз.

AirPlay белгішесін түртіңіз.  

AirPlay тізімінен Philips SoundSphere XXXXXX (немесе реттеген атты) 

таңдаңыз.

  

Philips SoundSphere XXXXXX

ere XXX

ere XXX


19

KKМультимедиа файлды таңдап, ойнатуды 

бастаңыз.

 

»

Біраздан кейін DS9830W ішінен музыка есітесіз.

  

Ескертпе 

Сәтті орнатқаннан кейін музыка есітпесеңіз, iPod touch/iPhone/iPad құрылғыңызда келесілердің бірін 

орындаңыз:

 (1) Бірдей Wi-Fi маршрутизаторынан ажыратып, қайта қосыңыз;

 (2) Фонда белсенді барлық бағдарламаларды 

жабыңыз;


 

(3) iPod touch/iPhone/iPad құрылғыңыздың қуатын өшіріп, қайта қосыңыз.

Компьютер/Mac құрылғыңыздан 

ағындауКомпьютер/Mac құрылғысында iTunes 10.2.2 (немесе кейінгі нұсқа) іске 

қосыңыз. 

Терезеде AirPlay белгішесін басыңыз.   

AirPlay тізімінен Philips SoundSphere XXXXXX (немесе реттеген атты) 

таңдаңыз.

  Мультимедиа файлды таңдап, ойнатуды бастаңыз.

 

»Біраздан кейін DS9830W ішінен 

музыка есітесіз.

  

Philips SoundSphere XXXXXXPhilips SoundSphere XXXXXX 

20 KK

Кеңес


 

Компьютер/Mac құрылғысындағы iTunes музыка қоймаңыздан аудио ағындау кезінде бірдей уақытта 

барлығына музыка ағындау үшін 3-қадамда бірнеше 

AirPlay-қосылған құрылғыларды (қол жетімді болса) 

таңдаңыз.

 Ескі iTunes нұсқаларын пайдаланып жатсаңыз, AirPlay белгішесі   орнына   болуы мүмкін.

Ойнатуды басқару

iTunes хост құрылғысынан немесе DS9830W 

ішінен басқа ойнату опциясын таңдауыңызға 

болады.

Ескертпе


 

Төмендегі операциялар DS9830W берілген қашықтан басқару құралына негізделген.

 iTunes музыка қоймасынан DS9830W ішіне аудионы 

сәтті ағындағаныңызды тексеріңіз.

•  Ойнатуды бастау немесе кідіру үшін 

 

басыңыз.•  Алдыңғы немесе келесі файлға өту үшін 

 /   басыңыз.

•  Дыбыс деңгейін реттеу үшін +/- бірнеше 

рет басыңыз.

•  Дыбысты өшіру немесе қалпына келтіру 

үшін    басыңыз.

•  MP3 байланыс аудио көзіне ауысу үшін 

(қосылған болса)   басыңыз.

•  AirPlay аудио көзіне кері ауыстыру үшін 

 басыңыз.

Кеңес

 Компьютер/Mac құрылғысынан музыка ағындап 

жатсаңыз, DS9830W ішінен музыка ойнатуды 

басқару үшін iTunes іске қосып, Өңдеу (Windows 

үшін) немесе iTunes (Mac үшін) -> Параметрлер... -> 

Құрылғылар бөлімінде қашықтағы динамиктерден 

iTunes аудио басқаруға рұқсат беруді таңдаңыз.

Қосымша дыбыс 

параметрлерін қолдану

iTunes тасымалдаушы құралы iPod touch/

iPhone/iPad құралы болса:

Қосымша дыбыс параметрлері және қосымша 

мүмкіндіктер үшін iPod touch/iPhone/iPad 

құралын Apple App Store қоймасынан Philips 

SoundStudio қолданбаларын жүктеп алу үшін 

қолдануға болады. Ол Philips компаниясының 

тегін қолданбасы.

Кеңес

 Сондай-ақ, Philips SoundStudio қолданбасы арқылы 

тікелей құрылғының микробағдарламасын жаңартуға 

да болады (ақылдасу '1-мүмкіндік: Philips SoundStudio 

арқылы жаңарту (ұсынылады)' бет 23).

iTunes тасымалдаушы құрылғысы Wi-Fi 

қосылған PC/Mac болса:

Қосымша дыбыс параметрлері үшін iTunes 

мүмкіндігінде тікелей қол жетімді реттегішті 

қолдануға болады (Көрініс -> Реттегішті 

көрсету). 

Кеңес

 Толық деректі iTunes анықтама құжатынан қараңыз.

Сыртқы құрылғыдан ойнату

Сондай-ақ, DS9830W арқылы сыртқы аудио 

плейерді тыңдауыңызға болады.21

KK

  Берілген MP3 байланыс кабелін келесіге 

қосыңыз:

•  DS9830W артқы жағындағы MP3-

LINK розеткасына.

•  сыртқы аудио плейердегі құлақаспап 

розеткасына.

MP3 байланыс көзін таңдау үшін   түртіңіз.

Сыртқы аудио плейерде ойнатуды бастаңыз.

MP3-LINK


22 KK

6  USB ұяшығы 

арқылы iPod/

iPhone/iPad 

зарядтау

Ескертпе


 

USB ұяшығы тек iPod/iPhone/iPad құрылғысымен үйлесімді.

Apple USB кабелі (берілмеген) бар 

USB ұяшығы арқылы iPod/iPhone/iPad 

құрылғыңызды зарядтауға болады.

  

•  Apple USB кабелін (берілмеген) келесіге қосыңыз:

•  негізгі динамиктің артқы жағындағы 

USB ұяшығына.

•  iPod/iPhone/iPad құрылғыңыздағы 

бекітпе коннекторына. 

Мыналар үшін жасалған 

•  iPhone 5

•  iPhone 4S

•  iPhone 4

•  iPhone 3GS

•  iPhone 3G

•  iPhone

•  iPad (4-буын)

•  iPad (3-буын)

•  iPad 2

•  iPad


•  iPod touch (5-буын)

•  Сенсорлы iPod (4-буын)

•  Сенсорлы iPod (3-буын)

•  Сенсорлы iPod (2-буын)

•  Сенсорлы iPod (1-буын)

•  iPod nano (7-буын)

•  iPod nano (6-буын)

•  iPod нано (5-буын)

•  iPod нано (4-буын)

•  iPod нано (3-буын)

•  iPod нано (2-буын)

•  iPod нано (1-буын)

•  Шағын iPod

Ескертпе


 

Түсті дисплейі бар iPod, iPod classic және бейне режимі бар iPod зарядтаумен үйлесімді емес.

23

KK

7  Аппараттық құралды 

жаңарту


Абайлаңыз

 DS9830W құрылғысын аппараттық құралды 

жаңартуға арналған АТ қуатына әрқашан қосыңыз. 

Аппараттық құралды жаңарту барысында ешқашан 

DS9830W өшірмеңіз.

Аппараттық құралды USB жаппай 

сақтау құрылғысы (ұсынылған) арқылы 

немесе компьютер/Mac құрылғысынан 

жаңартуыңызға болады.

1-мүмкіндік: Philips 

SoundStudio арқылы 

жаңарту (ұсынылады)

iPod/iPhone/iPad құралында Philips SoundStudio қолданбасын іске қосыңыз.

Қолданбаның Параметрлер қойындысына өтіңіз.

About (Туралы) -> Check Upgrade (Жаңартуды тексеру) тармағын 

таңдаңыз.

Жаңа микробағдарламаны тексеру және жаңартуды жалғастыру үшін экрандағы 

нұсқауларды орындаңыз.

2-опция: USB жаппай 

сақтау құрылғысы немесе 

компьютер/Mac құрылғысы 

арқылы жаңарту

Жаңарту файлын жүктеу

  Компьютер/Mac құрылғыңызда www.

philips.com/support сілтемесіне өтіңіз.

Ең соңғы қол жетімді аппараттық құрал файлын табу үшін модель нөмірін 

енгізіңіз.

Жаңарту файлын мұрағаттан шығарып, қатты дискке сақтаңыз.

USB жаппай сақтау құрылғысы арқылы 

жаңарту

Ескертпе


 

USB жаппай сақтау құрылғысы FAT16/32 пішімінде екендігін тексеріңіз.

Қуат қосулы DS9830W (ақылдасу 'DS9830W іске қосу' бет 9). 

 

»Жабдықтың жүктелуіне шамамен 35 

секунд кетеді. Жүктеу барысында 

негізгі динамиктің арқы жағындағы 

WI-FI STATUS индикаторы сары 

түсте жыпылықтайды. 

 

»Жүктегеннен кейін сигнал естіліп, 

WI-FI STATUS индикаторы тұрақты 

түрде жасыл жанады.

 

»DS9830W соңғы теңшелген Wi-Fi 

желісіне автоматты түрде қосылады.

www.philips.com/support

 XXXX


 XXXX. zip

24 KK

Жүктелген жаңарту файлының атын 'DS9830W.fw' етіп өзгертіп, USB жаппай 

сақтау құрылғысының түбірлік каталогіне 

сақтаңыз.

USB жаппай сақтау құрылғысын негізгі динамиктің артқы жағындағы USB 

ұяшығына жалғаңыз.

  WI-FI SETUP түймесін 10 секундтан артық басып тұрыңыз.

 

»WI-FI STATUS көрсеткіші қызыл 

түсте жарқылдап, жаңарту процесі 

басталады.

 

»Аппараттық құрал жаңартуы 

аяқталуда WI-FI STATUS көрсеткіші 

сары түсте жарқылдап, жабдық қайта 

жүктеледі.

Компьютер/Mac құрылғысынан жаңарту

Ескертпе


 

Компьютер/Mac құрылғысындағы Apple Safari браузерінен басқа интернет браузерін пайдалану 

үшін Wi-Fi маршрутизатор конфигурациясы бетіне 

өтіп, DS9830W IP мекенжайларын жазыңыз. Wi-Fi 

маршрутизаторына қосылған құрылғылардың 

IP мекенжайларын табу жолын білу үшін Wi-Fi 

маршрутизаторының пайдаланушы нұсқаулығын 

қараңыз.

Қуат қосулы DS9830W (ақылдасу 'DS9830W іске қосу' бет 9). 

 

»Жабдықтың жүктелуіне шамамен 35 

секунд кетеді. Жүктеу барысында 

негізгі динамиктің арқы жағындағы 

WI-FI STATUSиндикаторы сары 

түсте жыпылықтайды. 

 

»Жүктегеннен кейін сигнал естіліп, 

WI-FI STATUS индикаторы тұрақты 

түрде жасыл жанады.

 

»DS9830W соңғы теңшелген Wi-Fi 

желісіне автоматты түрде қосылады.

DS9830W және компьютері/Mac бірдей Wi-Fi маршрутизаторына қосылғандығын 

тексеріңіз.

Компьютер/Mac құрылғыңыздағы Apple Safari браузерін ашып, Bonjour ашылмалы 

тізімінен 'Philips SoundSphere XXXXXX' 

таңдаңыз.

•  Немесе компьютер/Mac 

құрылғысындағы кез келген басқа 

интернет браузерін ашып, мекенжай 

жолағындағы DS9830W (Wi-Fi 

маршрутизатор конфигурация 

бетінде) IP мекенжайын теріңіз.

 

» DS9830W конфигурация веб-

беті көрсетіледі.

  Жаңарту процесін аяқтау үшін Firmware Update қойындысын таңдап, экрандағы 

нұсқауларды орындаңыз.

Ескертпе

 Аппараттық құрал жаңартуы орындалмаған 

жағдайда USB жаппай сақтау құрылғысы арқылы 

жаңартуыңызға немесе жоғарыдағы процедураны 

қайталауыңызға болады.

Philips SoundSphere XXXXXX


25

KK

Аппараттық құралды сәтті жаңартқаннан кейін Wi-Fi қосылымында ақаулық болса, 

DS9830W қайта іске қосып, DS9830W үшін 

Wi-Fi желісін қайта орнатуға (ақылдасу 

'AirPlay үшін үйдегі Wi-Fi желісіне қосылу' бет 

10) әрекет етіңіз.


26 KK

8  Өнім туралы 

ақпарат

Ескертпе


 

Өнім туралы ақпарат алдын ала ескертусіз өзгертіледі.

Ерекшеліктер

Күшейткіш

Номиналды шығыс қуаты

2X50 Вт RMS

Жиілік жауабы

20 - 20000 Гц, 

-3дБ


Шу коэффициентіне сигнал > 90 дБ

Қосымша кіріс (MP3 

байланысы)

1 В RMS 20 

кОм

ДинамиктерҮндеткіштің 

номиналдық қарсылығы

8 Ом

Үндеткіш драйвері130 мм вуфер + 

19 мм зорайтқыш

Сезімталдық

> 85 дБ/м/Вт

Сымсыз

Сымсыз 


стандарт

802.11b/g

Сымсыз 

қауіпсіздікWEP (64 or 128 бит),

WPA/WPA2 (8-63 таңба)

Жиілік 

ауқымы


2412 - 2462 МГц (CH1-CH11) 

(/79, /37, /55, /97 үшін)

2412 - 2472 МГц (CH1-CH13) 

(/12, /10, /05 үшін)

PBC 

(түймені бір рет басу)

Иә

Жалпы ақпаратАйнымалы ток қуаты

Сымсыз 


SoundSphere 

динамиктері: 

100-240В~, 50/60Гц

 

Жұмыс үшін қуат тұтынуы

22 Вт


Күту режимінде қуат 

тұтынуы


< 0,5 Вт

Мөлшері 


- Әрбір динамик

265 дюйм диаметр 

x 410 мм

Салмағы


 - Қорабымен

 - Динамиктер

14,5 кг

12 кг


27

KK

9  Ақаулықтарды жою

Абайлаңыз

 Бұл құрылғының сыртқы қорабын шешуші болмаңыз.Кепілдіктің жарамдылығын сақтау үшін жүйені 

ешқашан өзіңіз жөндеуге әрекет жасамаңыз. 

Бұл құрылғыны пайдалану кезінде 

проблемалар орын алса, қызмет сұраудан 

бұрын төмендегі тармақтарды тексеріп 

шығыңыз. Егер мәселе шешілмесе, Philips 

веб-торабына (www.philips.com/welcome) 

өтіңіз. Philips компаниясына хабарласқанда, 

құрылғының жақында болуын және үлгі 

нөмірі мен сериялық нөмір көрініп тұруын 

қамтамасыз етіңіз.

Қуат жоқ


 • Құрылғы АТ қуат сымының дұрыс 

қосылғанын тексеріңіз.

 • АТ розеткасында қуаттың бар екендігін 

тексеріңіз.

Дыбыс жоқ

 • Дыбыс деңгейін реттеңіз.

 • Желі қосылымын тексеріңіз. Қажет 

болса, желіні қайта орнатыңыз (ақылдасу 

'AirPlay үшін үйдегі Wi-Fi желісіне қосылу' 

бет 10).


 • Дұрыс аудио көзін таңдағаныңызды 

тексеріңіз.

Құрылғыдан жауап жоқ

 • Құрылғыны қалпына келтіру үшін 

DS9830W ішіндегі   5 секунд басып 

тұрыңыз. DS9830W үшін Wi-Fi желісін 

қайта орнатыңыз (ақылдасу 'AirPlay үшін 

үйдегі Wi-Fi желісіне қосылу' бет 10).

 • АТ қуат ашасын ажыратып, қайта 

қосыңыз, одан кейін жүйені қайтадан 

қосыңыз.

Қашықтан басқару құралы жұмыс істемейді

 • Қандай да бір функция түймесін 

баспастан бұрын, алдымен негізгі 

құрылғының орнына қашықтан басқару 

құралымен дұрыс көзді таңдаңыз.

 • Қашықтан басқару құралы мен құрылғы 

арасын жақындатыңыз.

 • Батареяны көрсетілгендей қарсылықпен 

(+/– белгілері) туралап салыңыз.

 • Батареяны ауыстырыңыз.

 • Қашықтан басқару құралын динамиктің 

алдындағы IR сенсорына тікелей 

бағыттаңыз.

Wi-Fi желісінің қосылымы сәтсіз аяқталды

 • Wi-Fi маршрутизаторыңыз Wi-Fi 

802.11b/g сертификатталғандығын 

тексеріңіз. Бұл құрылғы тек Wi-

Fi 802.11b/g сертификатталған 

маршрутизаторларымен үйлесімді.

 • Wi-Fi маршрутизаторыңыз Wi-Fi 

802.11n сертификатталған болса, 

802.11b/g режимін іске қосыңыз. 

DS9830W құрылғысы тек 802.11n бар 

маршрутизаторларының қосылымын 

қолдамайды.

 • Бұл құрылғы WPS-PIN әдісін қолдамайды.

 • Wi-Fi маршрутизаторыңыз WPS 

және WPS-PBC әдісін қолдаса, бірақ 

DS9830W қосылмаса, қолмен Wi-

Fi орнату әдісін пайдаланып көріңіз 

(ақылдасу '3-әдіс: WPS тыс Wi-Fi 

маршрутизаторына қосылу' бет 12).

 • Wi-Fi маршрутизаторындағы SSID 

таратылымын іске қосыңыз.

 • Микротолқынды пештер сияқты Wi-Fi 

сигналына әсер етуі мүмкін кедергінің 

қауіпті көздерінен сақ болыңыз.

 • Wi-Fi желісін орнатуға арналған 

компьютерді пайдалану сәтсіз аяқталса, 

компьютер Wi-Fi желісін пайдаланып 

жатқандығын тексеріңіз. AirPlay желісін 

орнату үшін Ethernet қосылымын 

пайдалану мүмкін емес.28 KK

 • Үйдегі маршрутизатордың SSID аты бос 

орынсыз немесе енгізілген %/#/* сияқты 

арнайы таңбаларынсыз әріп-сандық 

таңбаларын қамтитынын тексеріңіз.

 • Параметр мәзіріндегі 'Philips_Install 

XXXXXX' AirPlay құрылғысының атын 

өзгертуді таңдасаңыз, арнайы таңбалар 

мен белгілерді пайдаланбаңыз.

 • Wi-Fi маршрутизаторларының кейбір 

жаңа түрлері үшін қосылымға арналған 

WPS пайдалану кезінде желі ату (SSID) 

автоматты түрде жасалуы мүмкін. Әдепкі 

желі атын (SSID) әрқашан әріп-сандық 

таңбалардан тұратын қарапайым атқа 

өзгертіп, желіңізді қауіпсіз ету үшін Wi-Fi 

қауіпсіздік режимін өзгертіңіз.

AirPlay әуенін ойнатуды кездейсоқ үзу

Келесілердің бірін немесе барлығын 

орындаңыз:

 • <Құралды> Wi-Fi маршрутизаторына 

жақынырақ етіп жылжытыңыз.

 • <Құрал> мен Wi-Fi маршрутизаторы 

арасындағы кез келген кедергіні алып 

тастаңыз.

 • Жақын Wi-Fi желісі арқылы қабаттасатын 

Wi-Fi каналын қолданбаңыз.

 • Желі жылдамдығының жетерліктей 

жылдам болуын тексеріңіз (бірнеше 

құрылғылар бірдей маршрутизаторды 

қолданатын жағдайда, AirPlay жұмысына 

кедергі келтірілуі мүмкін). Үйдегі 

маршрутизаторға қосылған басқа 

құрылғыларды өшіріңіз.

 • Қызмет мөлшері (QoS) параметрін 

қосыңыз (Wi-Fi маршрутизаторында қол 

жетімді болса).

 • Басқа Wi-Fi маршрутизаторларын 

өшіріңіз.

Менің iTunes тасымалдауыш құрылғымда 

AirPlay белгішесі жоқ

 • <Құралдың> үйдегі Wi-Fi желісіне 

бұрыннан қосылғанын тексеріңіз.

 • iTunes мүмкіндігін ашпас бұрын, дербес 

компьютерде Bonjour қызметін 

қосқаныңызды тексеріңіз. Windows 

XP жүйесін алайық, мысалы: қызметті 

қосу үшін Бастау->Басқару тақтасы 

тармақтарын таңдап, Әкімшілік 

құралдары-> Қызметтер->Bonjour 

қызметі түймелерін екі рет нұқып, одан 

кейін қалқыма мәзірде ОК параметрінен 

кейінгі Бастау пәрменін таңдаңыз.

 • Ақаулық сақталса, <құралды> қайта іске 

қосыңыз.

AirPlay қосылымы Mac немесе PC 

компьютеріне қосылмады

 • Мазмұнды ойнату үшін AirPlay 

қолданатын порттарды блоктамайтынын 

тексеру үшін, желіаралық қалқанды 

және қауіпсіздік бағдарламалық құралын 

уақытша ажыратыңыз. AirPlay арқылы 

қолданылатын порттарды блоктан 

шығару жолын желіаралық қалқан 

мен қауіпсіздік бағдарламалық құралы 

бойынша анықтама құжатынан қараңыз.

 • AirPlay үшін iPod Touch/iPhone/iPad/Mac/

PC құралын қолданғанда, әуенді ойнату 

үзілсе не тоқтатылса, iPod Touch/iPhone/

iPad, iTunes құралын немесе <құралды> 

қайта іске қосуға әрекет жасап көріңіз.

 • Бейнені ойнату немесе FTP жүктеулері 

маршрутизаторды шамадан тыс жүктеуі 

мүмкін және AirPlay әуенін ойнату 

кезінде кедергілер келтіруі мүмкін. 

Маршрутизатордың жүктемесін азайтуға 

әрекет жасаңыз.


2014 © WOOX Innovations Limited. 

All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations 

Limited or one of its affiliates, further referred to in this document 

as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. 

WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product 

with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield 

Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.DS9830W_10_UM_V3.0

Document Outline

 • 1 Маңызды ақпарат
  • Қауіпсіздік
  • Ескерту
 • 2 Көңіл көтеру жүйеңіз
  • Кіріспе
  • Қораптың құрамы
  • Қосымша қажетті заттар
  • Сымсыз SoundSphere динамиктерін шолу
  • Қашықтан басқару құралына шолу
 • 3 Дайындау
  • Қосу
  • Қашықтан басқару құралын дайындау
 • 4 AirPlay үшін үйдегі Wi-Fi желісіне қосылу
  • 1-әдіс: Wi-Fi желісіне кіруді ортақтасу қызметін пайдалану
  • 2-әдіс: WPS маршрутизаторына қосылу
  • 3-әдіс: WPS тыс Wi-Fi маршрутизаторына қосылу
 • 5 Ойнату
  • iTunes музыка қоймаңыздан DS9830W ішіне аудио ағындаңыз
  • Ойнатуды басқару
  • Қосымша дыбыс параметрлерін қолдану
  • Сыртқы құрылғыдан ойнату
 • 6 USB ұяшығы арқылы iPod/iPhone/iPad зарядтау
 • 7 Аппараттық құралды жаңарту
  • 1-мүмкіндік: Philips SoundStudio арқылы жаңарту (ұсынылады)
  • 2-опция: USB жаппай сақтау құрылғысы немесе компьютер/Mac құрылғысы арқылы жаңарту
 • 8 Өнім туралы ақпарат
  • Ерекшеліктер
 • 9 Ақаулықтарды жою

Каталог: files
files -> Оңтүстік Қазақстан облыстық «Отырар» ғылыми әмбебап кітапханасы
files -> Көркемсөз зергері
files -> Мұратбеков Сайын
files -> Литература по физико-математическим наукам
files -> Г. Д. Рыскелдиева Жинақта «Жаратылыстану гуманитарлық ғылымдары жəне олардың Қазақстан Республикасының индустриалды нновациялық даму бағдарламасын жүзеге асырудағы рөлі» атты
files -> Issn 2308-0590 Индекс 74661 редакциялық кеңес мағауин Мұхтар Қазақстанның халық жазушысы Ғарифолла Есім
files -> «Бекітемін» Алматы облысы білім басқармасының басшысы
files -> Хіх ғасырдағЫ Қазақ Әдебиетінің тарихы
files -> Бағдарламасы бойынша шығарылып отыр Редакция алқасы


Достарыңызбен бөлісу:
©emirsaba.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет