Орфографиялық СӨздікжүктеу 1.84 Mb.
Pdf просмотр
бет2/88
Дата19.02.2017
өлшемі1.84 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   88

ҚАЗАҚ ӘЛІПБИІ

бас әріп


кіші әріп

Әріптердің аты

А

Ә

БВ

Г

ҒД

Е

ЁЖ

З

ИЙ

К

ҚЛ

М

НҢ

О

ӨП

Р

СТ

У

ҰҮ

Ф

ХҺ

Ц

ЧШ

Щ

ЪЫ

І

ЬЭ

Ю

Яа

ә

бв

г

ғд

е

ёж

з

ий

к

қл

м

нң

о

өп

р

ст

у

ұү

ф

хһ

ц

чш

щ

ъы

і

ьэ

ю

яа

ә

быве

гі

ғыды

е

йожы

зы

ійй

кі

қыыл

мы

ны ың

о

өпы

ыр

сыты

ұу

ұү

эф

хыһы

це

чешы

ща

айыру белгісіы

і

жіңішкелік белгісіэ

йұу


йа

А

а (од.), а, солай ма?

аба(жамылғыш)

абадан, абаданға, абадан бөрі

абажа 

абажадай

абажур, абажурға, абажуры

абажурлы 

абаз 

абазин (этнон.), абазинге, 

абазиндерабай: абай болды, абай берді 

абай-қоқай

абайлағыш 

абайлану, абайланбау, абайланған

абайланқырау 

абайлату

абайлау 

абаймен

абайсыз

абайсызда

абайсыздық, абайсыздығы

абайтану 

абайтанушы 

абайшылдық(өнер), абайшылдығы

абайым(қаратпа), әлди, әлди, 

абайым


абақ(құрал), абағы 

абақты 

абақтыдай

абақы

абалақ(миф), абалағы 

абалақ-сабалақ, абалақ-сабалағы 

абалақтай

абалақтау 

абалану, абаланбау, абаланған

абаласу, абаласса

абалату

абалау

абана(көне)

абат, абат болу, абат жер

абаттандыру

абаттану, абаттанбау, абаттанған

абаттау

абаттық, абаттығы

абатшылық, абатшылығы

аббар (көне), аббар көшу

аббат (діни)

аббаттық,аббаттығы

аббревиатура (лингв.)

абдан (салық), абданға

абданлық (ескі кіт.)

абдыра

абдырағыш

абдырадай

абдыраңқырау

абдырап-дабдырау

абдыра-сандық, абдыра-сандығы

абдырасу,абдырасса

абдырату

абдырау

абдырауық

аберрация (физ.)

абжад, абжадқа, абжады

абжауқын, абжауқынға

абжылан, абжыланға

абжыландай

абзал

абзалдық, абзалдығы

абзалы, абзалы осы

абзалында

абзац, абзацқа, абзацы

абзи (ескі кіт.), абзиға, абзиы

абиогендік

абитуриент, абитуриентке, 

абитуриентіабиыр, абиыры

абиыр беру

абиыры ашылу


абиырын жабу

абиыры төгілуабиырлы

абиырсыз

абиырсыздық, абиырсыздығы

аблатив (лингв.), аблативке, 

аблативі


аблаут, аблаутқа, аблауты

аблығу, аблық, аблығады

аблықтыру

абляция (геогр.)

абонемент, абонементке, 

абонементіабонементтік, абонементтік ақы 

абонент, абонентке, абоненті

абоненттік, абоненттік байланыс 

аборт(мед.)аборотқа, аборты 

абразив(тех.), абразивке, абразиві

абрикотин (хим.), абрикотинге

абсанс (психол.)

абсолют, абсолют шама

абсолюттік, абсолюттік биіктік

абсолюттік омонимдер (лингв.)

абсолюттік өлшем

абсолютшілдік, абсолютшілдігі

абсорбция

абстракт, абстрактіге, абстрактісі

абстрактілендіру

абстрактілену, абстрактіленбеу, 

абстрактіленгенабстрактілеу

абстрактілі, абстрактілі өнер, 

абстрактілі құбылысабстрактілік, абстрактілігі 

абстракция 

абхаз(этнон.), абхаздар, абхаз тілі 

абыз

абызды (жерг.)

абыздық

абызсыну, абызсынбау, абызсынған

абылайша(киіз үйдің түрі)

абылан, жігіттің абыланы 

абылаңқы(жерг.)

абылау (кәс.)

абыл-сабыл

абылхаят(діни), абылхаят суы 

абылыңқы-сабылыңқы

абылып-сабылу

абыну, абынбау, абынған

абынып-қабыну, абынып-

қабынбау,

абынып-қабынған

абың-гүбің 

абырға(муз., көне)

абыр-дабыр

абыр-дүбір

абыржу, абыржы, абыржиды

абыржулы

абыржушылық, абыржушылығы

абыржыңқы

абыржыңқырау

абыржысу

абыржыту

абыр-күбір

абырой, абырой әперу

абыройы асу

абыройынан айырылу

абырой-атақ, абырой атағы

абырой-бедел

абыройлы

абыройлылық, абыройлылығы

абыройсыз

абыройсыздану, абыройсызданбау,

абыройсызданғанабыройсыздық, абыройсыздығы

абыр-сабыр

абысын, абысынға 

абысын-ажын, абысын-ажынға

абысын-ажындай

абысынды

авангард, авангардқа, авангарды

авангардтық

аванжоба(тех.)

аванзал

аванложа

аванпорт, аванпортқа

аванс, авансқа, авансы, аванс есебі

авансахна

авансылау

авантюра

авантюризм 

авантюрист, авантюриске, 

авантюрисі, авантюристеравантюристік

авария

авиаклуб, авиаклубқа, авиаклубы, 

авиаклубтаравиакөкжиек(әск.), авиакөкжиегі

авиақоректендіру

авиамектеп, авиамектебі

авиамоделизм

авиамодельші

авиамодем, авиамодемге, 

авиамодеміавиатрасса

авиахимкүрес(ауылшар.)

авиация, авиация қаруы

авиациялық, авиациялық жасақ

авиацияшы

авитаминоз (мед.)

автаркия (тар.)

автоағаштасығыш

автоалаң

автоара

автоаспа

автоаударғыш

автоаялдама

автоәуесқой

автобаза

автобазалық

автобан(көлік.), автобанға

автобекет 

автобетонараластырғыш

автобетонтасығыш

автобитумтасығыш

автоблоктау

автобөлшек, автобөлшегі

автобус, автобусқа, 

автобусы, 

автобус паркі 

автогараж

автоген, автогенге

автогендік

автогенші

автограф, автографқа, автографы

автогудрондағыш

автодабыл (тех.)

автодәрілегіш

автодиспетчер

автодоғару

автодром

автодрезина(көлік.)

автодүкен, автодүкенге

автожарыс

автожауап, автожауабы,

автожауап бергіш

автожауап қайтарғыш

автожол

автожорық, автожорығы

автожөндеу

автожуғыш

автожуу

автозауыт, автозауыты

автоинспектор

автоинспекция

автокеруен, автокеруенге

автокескіш

автоклав, автоклавқа, автоклавы

автоклуб, автоклубқа, автоклубы, 

автоклубтаравтокөлік, автокөлігі

автокөліктік

автокөтергіш

автокран (тех.), автокранға

автоқалам

автоқалашық, автоқалашығы

автоқосқыш

автоқоспа

автоқұрылыс, автоқұрылысы 

автол (тех.)

автолиз, автолизге, автолизі

автомат, автомат телефон

автоматизм(псих.), автоматизмге, 

автоматизмі автоматика(тех.)

автоматталу 

автоматтандыру 

автоматтандырылу 

автоматтану, автоматтанбау, 

автоматтанғанавтоматты, автоматты аударма, 

автоматты реттеуішавтоматтық

автоматшы

автомәшине

автомеханик, автомеханикке, 

автомеханигіавтомобиль, автомобильге, 

автомобиліавтомобильші

автонауа

автономия

автономиялы

автономиялық

автоотын, автоотынға

автоөтініш, автоөтініші

автопарк, автопаркке, автопаркі

автопойыз, автопойызы

автопортрет

автопісіргіш

автор

авторежім

автореттегіш

автореферат

авторитаризм

авторитарлық, авторитарлық жүйе

авторитарлық-бюрократиялық

авторлық, авторлығы

автортану(сот.)

автортанушылық (сот.),

автортанушылық зерттеу автосадырашашқыш(ауылшар.)

автосауғыш

автосаяхат 

автосаяхатшы

автосервис, автосервиске, 

автосервисіавтосоқа

автостансы(автобекет)

автостансысыавтосуарғыш

автосуат 

автосұрау

автосылақтағыш

автотаразы

автотартқыш

автотасымал

автотежеуіш, автотежеуіші

автотербелмелі(физ.)

автотербеліс 

автотиеуіш, автотиеуіші

автотоқтатқыш(тех.)

автотрансформаторлар

автотроптылық, автотроптылығы

автотрофтар(биол.)

автотрофты(биол.), автотрофты 

ағза 


автотұрақ, автотұрағы 

автотұрмыстық 

автотуризм, автотуризмге, 

автотуризміавтотурист, автотуриске, 

автотурисі, автотуристеравтотүсіргіш 

автотіркегіш (тех.)

автотіркеме 

автотіркес 

автотіркеуіш, автотіркеуіші

автоұшқыш 

автофургон, автофургонға

автохтон, автохтонға

автохтонды

автохтондық, автохтондық шөгінді

автошана

автошеберхана 

автошеру

автоштурман, автоштурманға 

автошығыр, автошығыры

автоілме(көлік.)

автоэлектрик, автоэлектригі

авуарлар(экон.)

ага(зоол.)

агава(өс.)

агарик: агарик тұқымдастар (бот.)

агат(мин.)

агиспелагус (зоол.)

агглютинативті, агглютинативті 

тілдер (лингв.)агглютинативтік

аглютинация

агент, агентке, агенті

агенттік, агенттігі

агентура(әск.)

агломерат

агломератшы (геол.)

агломерация 

агломерациялық 

аглопорит(құр.), аглопоритке, 

аглопоритіагностик, агностикке, агностигі

агора(тар.)

агранулациттер(мед.)

агранулацитоз 

аграрий (қоғ.-саяси), аграрийге,

 аграрийіаграрлы

аграрлық, аграрлық қатынас

аграрлық құрылыс

аграрлық реформа 

аграрлық-өнеркәсіптік

аграрлық-өнеркәсіптік бірлестікаграршы 

агрегат

агрегатты

агрегаттық

агрек (жерг.), агрегі 

агрессия

агрессиялық

агрессияшыл 

агрессияшылдық, 

агрессияшылдығыагрессор

агробиология

агробиологиялық 

агробиолог, агробиологке, 

агробиологіагробөлме

агроғылым

агрожәрдем

агрозауыт

агрокешен, агрокешенге 

агроклиматология

агроклиматтық

агроқұрылым

агрометеорология

агрометеорологиялық 

агроном

агрономдық

агрономия

агрономиялық

агронұсқау

агроөнеркәсіп, агроөнеркәсібі

агроөнеркәсіптік, 

агроөнеркәсіптік 

кешен

агротехника

агротехникалық

агрофизика

агрофизикалық

агрофирма

агрохимия

агрохимиялық

агроэкожүйе

агроэкология

агроэкологиялық

аға, аға буын, 

аға ғылыми қызметкер

аға инженер

ағалар алқасы(қоғ.-саяси)

аға лейтенант

ағаның алды ақ жайлау

аға офицер

аға өлсе, іні мұра

аға редактор

ағасы бардың жағасы бар

аға тұту

аға ұрпақ

аға шопан

ағадай

ағажан

ағай

ағайын, ағайынға, ағайыны

ағайынгершілік, ағайынгершілігі

ағайындай

ағайындас

ағайындасу, ағайындасса

ағайындастық, ағайындастығы

ағайындастыру

ағайынды, ағайынды қоңыр қаз

ағайындық, ағайындығы


ағайынды-қарындас

ағайын-жегжат

ағайын-жұрағат

ағайын-жұрт

ағайынсу, ағайынсы, ағайынсиды

ағайынсымақ, ағайынсымағы 

ағайынсыну, ағайынсынбау, 

ағайынсынғанағайын-туған, ағайын-туғанға

ағайын-туғандық,

ағайын-туғандығыағайын-туғансыз

ағайын-тума

ағайын-туыс, ағайын-туысы

ағайыншыл

ағайыншылау

ағайыншылдық, ағайыншылдығы

ағайыншылық, ағайыншылығы

ағаласу, ағаласса, ағаласып жол 

беру


ағалау, балуанның ағалауы

ағалау, ағалап шығу

ағал-жағал

ағалық, ағалығы, ағалық ету

ағалы-қарындастай

ағалы-қарындасты

ағалы-інілі

ағаман, ағаманға

ағараң, ағараң ету

ағараңдату

ағараңдау

ағарған, ағарғанға, ағарған ішу 

ағартқы 

ағартқыш, ағартқыш саздар

ағарту, ағарт, ағартты

ағартушы

ағартушылық, ағартушылығы

ағартық (мед.), ағартығы

ағартылу

ағартысу, ағартысса, ағартысшы

ағару

ағарыңқы

ағас(жерг.)

ағасұлтан(көне.), ағасұлтанға

ағасыз

ағасыздық, ағасыздығы

ағасыну, ағасынбау, ағасынған

ағат, ағат кету

ағатай

ағатайлау

ағатсыз

ағаттау

ағаттық, ағаттығы

ағаш, ағаш ағызу

ағаш балға

ағаш белсенді

ағаш ине


ағаш кереует

ағаш қоныс

ағаш мінез

ағаш оқ


ағаш өңдеу өнеркәсібі

ағаш өңдеу станогі

ағаш соқа

ағаш спирті

ағаш сүрегі

ағаш тостаған

ағаш төсек

ағаш тұғыр

ағаш тырма

ағаш ұста

ағаш үзеңгі

ағаш үй


ағаш шайыры

ағаш шебері

ағаш шеберлік жұмыстар

ағаш шеге (көне)

ағаш шелек (көне)

ағашат, ағашатқа мінгізу

ағашаяқ(ыдыс), ағашаяғы

ағашаяқ(протез), ағашаяғы

ағашжегі(көбелек)

ағашжегілер, ағашжегілер 

тұқымдасы ағашжойғы(хим.)

ағашкеміргіш, ағашкеміргіш 

жәндік


ағашкеміргіштер(зоол.)

ағашкөмір

ағашқұлақ, ағашқұлағы

ағашсыз

ағаштай

ағашталшықты, 

ағашталшықты тақтаағаштандыру

ағаштану (терм.)

ағаштарақ(этн.), ағаштарағы

ағаштиеуіш, ағаштиеуіш мәшине

ағашты

ағаштілгіш(құрал)

ағашша

ағашшы

ағашшырмауық (өс.),

ағашшырмауығыағашым (қаратпа)

аға-іні

аға-інідей

ағбыту

ағеке (қаратпа)

ағекелеу

ағжию, ағжи, ағжияды, ағжиюы

ағза (биол.)

ағзалық

ағзам(көне), патша ағзам

ағзаша (биол.)

ағла (діни)

ағлам (діни)

ағламлану(ескі кіт.), ағламланбау, 

ағламланғанағлан(көне), ағланға

ағраби (көне)

ағу, ақ, ағады

ағуа(діни)

ағуаланушы

ағуалау

ағуашы 

ағузы (діни)

ағызбақтай

ағызғыш

ағызу, ағызса, ағызшы

ағызылу

ағызып-тамызу, ағызып-тамызса

ағылмалы

ағыл-тегіл

ағылту, ағылт, ағылтты 

ағылу

ағылшын, ағылшынға, 

ағылшындар, 

ағылшын тілі 

ағылшынтілді, ағылшынтілді орта

ағылшынша

ағылысу, ағылысса

ағым

ағымал(ескі кіт.)

ағымдағы, ағымдағы есепшот

ағымдағы жөндеу

ағымдағы жыл

ағымдағы кезең

ағымдағы міндеттер

ағымдағы нұсқау

ағымдағы шығын (экон.)

ағымдағы іс ағын, ағынға, ағын коэффициенті

ағын мөлшері

ағын су

ағыны теріс ағындану, ағынданбау, ағынданған

ағындату

ағындау 

ағынды, ағынды көл

ағындылар (сушар.)

ағынқұмар

ағынсыз, ағынсыз аймақ, ағынсыз 

алап


ағыншыл, ағыншыл ат

ағып-таму

ағыс

ағысты 

ағысу, ағысса

ағытқызу, ағытқызса, ағытқызшы

ағытпалы

ағыттыру

ағыту

ағытулы

ағытылдыру

ағытылу

ағытысу, ағытысса, ағытысшы

ада, ада болу, ада ету, ада ұру

ада-гүде 

адағайлау 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   88


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет