Орфографиялық СӨздікжүктеу 1.84 Mb.
Pdf просмотр
бет8/88
Дата19.02.2017
өлшемі1.84 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   88

антиквариат 

антикварлық 

антиклин, антиклинге 

антиклиндік (геол.),антиклиндік 

аңғар


антикоагулянт (мед.), 

антикоагулянтқа, антикоагулянттыантикоммунизм (саяси.) 

антикоммунистік 

антикоррозиялық (тех.), 

антикоррозиялық материалдар антиктік (тар.)

антилогизм (филос.),антилогизмге,

антилогизмі антилопа (зоол.) 

антимарксистік (саяси.)

антимилитаризм (қоғ.-саяси) 

антимонополия 

антимонополиялық 

антимонит (хим.),антимонитке, 

антимониті антиморфин (мед.),антиморфинге 

антинейтрон (физ.),антинейтронға

антиномия (филос.) 

антиокседант (хим.), 

антиокседантқа, антиокседантты антипартиялық 

антипассат (геогр.)

антипатия

антипирин (мед.),антипиринге 

антипод, антиподқа, антиподы, 

антиподтар антипротон (физ.),антипротонга 

антисанитарлық 

антисейсмикалық (құр.) 

антисемит

антисемитизм, антисемитизмге, 

антисемитизміантисемиттік 

антисептика

антисептикалық, антисептикалық 

зат


антисоциалистік

антитеза

антитезис

антифеодалдық

антифриз (хим.)

антициклон, антициклонга

антициопатия (экон.) 

антиципация (психол.) 

антқағаз 

антқор

антқорлық, антқорлығы 

антология 

антологиялық 

антоним, антонимге, антонимі 

антонимдік 

антономазия (әдеб.) 

антофеин (бот.),антофеинге 

антохлор (бот.) 

антоцион (өс.),антоционға 

антракноз (бот.) 

антракт, антрактіге, антрактісі 

антрацен, антраценге 

антрацит, антрацитке, антрациті 

антрепренер, антрепренерге, 

антрепренері антрепризма 

антропогендік 

антропогенез 

антропогеография 

антрополог, антропологке, 

антропологі антропология 

антропологиялық, 

антропологиялық құрам, 

антропологиялық тек,  

антропологиялық тип антропосфера

антропофаг, антропофагқа, 

антропофағы антсоққан, антсоққанға 

ант-су: ант-су ішу 

анттай

анттас, анттас адам 

анттасу, анттасса, анттасшы 

антұрған (оңбаган), антұрғанға 

анхазірет (діни) 

анчар, анчар ағашы 

анша-мұнша (сөйл.) 

аншлаг, аншлагқа, аншлагы

анығында, анығында осылай 

анық, анық сәске 

анық-қанық, анық-қанығы 

анықтағыш 

анықталу

анықтама, анықтама бюросы, 

анықтама жүргізу

анықтама қағаз

анықтама ұсыныс анықтама-көрсеткіш 

анықтамалық 

анықтан-анық 

анық-танық 

анықтату 

анықтау 

анықтаушы

анықтауыш, анықтауышы 

анықтық, анықтығы 

аң, аң алу 

аң аулау 

аң байлау 

аңға шығу 

аң қағушы 

аңның жымы

аң тәрізділер 

аң үстінде 

аң ілік (көне) 

аңбілік (көне),аңбілігі 

аңғал

аңғалақ, аңғалағы 

аңғалақтау

аңғалақтық, аңғалақтығы 

аңғалдану, аңғалданбау, 

аңғалданған аңғал-даңғал 

аңғалдық, аңғалдығы 

аңғал-саңғал 

аңғалсоқ 

аңғар 

аңғарғыш

аңғарғыштық, аңғарғыштығы 

аңғардай

аңғардайын (фольк.) 

аңғарлату

аңғарлау

аңғарлы

аңғарлылық

аңғармағансу, аңғармағансы, 

аңғармағансиды, аңғармағансуы аңғартқызу, аңғартқызса 

аңғарту, аңғарт, аңғартты, аңғартса 

аңғартылу 

аңғару 

аңғарша 

аңғарылу 

аңғарым, аңғарымы 

аңғарымды

аңғарымдылық, аңғарымдылығы 

аңғарымпаз

аңғарымпаздық, аңғарымпаздығы 

аңғарысу, аңғарысса 

аңғырт, аңғырт кету, аңғырт шақ 

аңғырттану, аңғырттанбау, 

аңғырттанған аңғырттау

аңғырттық, аңғырттығы 

аңдағыш

аңдағыштық, аңдағыштығы

аңдай

аңдалу

аңдамай

аңдампаз

аңдану, аңданбау, аңданған 

аңдасу, аңдасса 

аңдатпа

аңдату, аңдатшы

аңдау

аңдаусыз

аңдаусызда

аңдаусыздан

аңду, аңды, 

аңдиды


аңдуы 

аңду болу

аңдуға алу

аңдуда болу

аңду қою 

аңдулы 

аңдусыз

аңдушы, аңдушы көздер 

аңдуыл, аңдуылы, аңдуыл салу 

аңдығыш 

аңдық 

аңдырлық 

аңдыстыру 

аңдысу, аңдысса 

аңдыту, аңдытшы 

аңжалақ (мумия), аңжалағы 

аңзаман (тар.), аңзаманға 

аңкесіртке (зоол.) 


аңкөс (сөйл.)

аңиту (сөйл.),аңит, аңитты

аңқ, аңқ ету

аңқа (құс)

аңқа, аңқасы кебу

аңқайту, аңқайт, аңқайтты

аңқалаңдау

аңқаңдау

аңқа-саңқа (жерг.) 

аңқау, аңқау бас, аңқау ел, аңқау 

қазақ 


аңқау-аңғал 

аңқаулану, аңқауланбау, 

аңқауланған аңқаулау

аңқаулық, аңқаулығы 

аңқаусу, аңқаусы, аңқаусиды, 

аңқаусуы аңқаусыну, аңқаусынбау, 

аңқаусынған аңқаю, аңқай, аңқаяды, аңқаюы 

аңқаюлы

аңқиту, аңқит, аңқитты 

аңқию, аңқи, аңқияды, аңқиюы 

аңқу, аңқы, аңқиды 

аңқұмар

аңқұмарлық, аңқұмарлығы 

аңқыл

аңқылдағыш (сөйл.) 

аңқылдақ

аңқылдақтық, аңқылдақтығы

аңқылдату

аңқылдау

аңқыту

аңсағай, аңсағай тарту 

аңсағайлану, аңсағайланбау, 

аңсағайланған аңсағайлау 

аңсағыш 

аңсақ, аңсақ адам 

аңсамалы (сөйл.) 

аңсампаз 

аңсап-шөлдеу 

аңсар, аңсары ауу 

аңсаттыру 

аңсату 

аңсау 

аңсаулы 

аңсаушы 

аңсызда

аңсыздық, аңсыздығы 

аңсырау

аң-таң, аң-таң болу

аңтарылу

аңтарылушы

аңтарылысу, аңтарылысса

аңшы

аңшыдай

аңшыл

аңшылау

аңшылық, аңшылығы 

аңшылықтану (терм.) 

аңыз

аңыз, аңыз болу

аңыз ету


аңыз жер

аңыз күй


аңыз қылу 

аңызақ, аңызағы, аңызақ белдем 

аңызақтай 

аңыз-әңгіме 

аңызғақ (сөйл.) 

аңызғақтай (сөйл.) 

аңыздай

аңыздандыру, тарихты 

аңыздандыру аңызды, аңызды дақыл, аңызды сөз

аңыздық, аңыздық түсініктер 

аңыз-ертегі 

аңызшы

аңырайту, аңырайт, аңырайтты

аңырайып-саңырайып (сөйл.)

аңырайысу, аңырайысса

аңыраңдау

аңырату

аңырау

аңыраю, аңырай, аңыраяды, 

аңыраюы 


аңырту, аңырт, аңыртты, аңыртса 

аңыру 

аңырулы

аңырысу, аңырысса 

аңыс, аңысын аңдау 

аңысқойлық, аңысқойлықпен 

қарау 


аңыстау 

аорта (биол.) 

аортат (мед.) 

ап (од.), ап деу, ап ету 

апа

апажан (қаратпа) 

апай

ап-айқын

апай-топай

апайтөс

апа-қарындас

апақ-сапақ

апақ-сапақта

апақ-шапақ

апалау

апалақталу

апалақтау

апалаң-топалаң, апалаң-топалаң 

болу 


ап-аласа 

апалық, апалығы

апалы-сіңлідей 

апалы-сіңлілі 

апан, апанға, апан құдық 

апандай 

апанды 

апанша 

ап-анық

апарғызу, апарғызса, апарғызшы

апарғыш

апарғыштау

ап-арзан

апартеид, апартеидке, апартеиді 

апар-топар

апарту, апарт, апартты, апартса

апару

апарушы

ап-арық

апарылу

апарысу, апарысса, апарысшы 

апас-қапас 

апас-қапаста 

апат, апат болу, апатқа ұшырау 

апатай (қаратпа) 

апатайлау

апатит (мин.),апатитке, апатиті

апатия (мед.)

апатиялық

апатрид, апатридке, апатриді, 

апатридтер апаттау, апаттап қыру 

апатты, апатты тасқын, апатты 

сигнал 


ап-ауыр 

ап-ашық

апашым (қаратпа)

апейрон (филос.) апейронға

апеке (қаратпа)

апекс (астр.),апекске, апексі

апелляция

апелляциялық

апельсин, апельсинге

аперитив, аперитивке, аперитиві

апертура (физ.)

апиын, апиынға, апиын көкнар 

апиындай 

апиыншы 

апланат (тех.) 

апланоспора (бот.) 

аплацентал (зоол.) 

аплит (геол.),аплитке, аплиті 

апноэ (мед.), апноэге, апноэсі 

апогей

аподейктика (филос.) 

апокрин (мед.), апокринге 

аполлон (зоол.) аполлонға 

апологет, апологетке, апологеті 

апомиксис (бот.) 

апомиксиске,апомиксисі апонебраз (мед.),апонебразға, 

апонебразы апоплексия (мед.) 

апорт, апортқа, апорты 

апостол (діни)

апостроф, апострофқа, апострофы 

апофема (геом.)

апофеоз (өнер.), апофеозға, 

апофеозы


апофермент (биол.)

апофиз (биол.) апофизге, апофизі

апофиза (геол.)

апофония

аппақ, аппақ көйлек, аппақ қудай 

аппарат

аппараттық, аппараттық 

жасақтама, аппараттық қыстырма аппаратура 

аппаратшы

аппарель (эск.), аппарельге, 

аппарелі аппендикс, аппендикске, 

аппендиксі аппендикулярия (зоол.) 

аппендицит

апперкот (спорт),апперкотқа, 

апперкоты апперцепция (пед.) 

аппликата (мат.) 

аппликация

аппроксимация, аппроксимация 

қатесі 


априорлық 

апробация 

апробациялау 

апсағай

апсағайлану, апсағайланбау, 

апсағайланған апсалдай (үлкен) 

апситу, апсит, апситты 

апсию, апси, апсияды, апсиюы 

апта, апта бойы 

аптағыш (хим.) 

апталап-айлап, апталап-айлап 

күту 


апталау

апталғыш (хим.) 

апталу

апталық, апталығы

апталым (хим.)

аптап, аптабы

аптапты

аптату

аптау

аптығу, аптық, аптығады 

аптық, аптығы, аптығын басу 

аптықтыру 

апшу, апшы, апшиды 

апшы: апшысын қуыру 

апы: апы кіріп, күпі шығу 

апыл-ғұпыл 

апыл-тапыл 

апыл-тұпыл 

апыра-жапыра 

апыр-ай (од.) 

апырайлау 

апырақ, апырақ адам 

апырақтау

апыраңдату 

апыраңдау

апыр-ау (од.) 

апыр-жұпыр

апыр-топыр, апыр-топыр болу 

апыр-тұпыр, апыр-тұпыр ету 

апырылыс-сапырылыс (сөйл.) 

апырым-ай (од.) 

апырым-ау (од.) 

апырып-жапыру 

ар (өлшем) 

ар, ар жағында 

ар, ар арлау 

ар аттау 

ар көру 

ар тұту


арын аяққа басу 

арын сақтау 

арын сату 

арын төгу 

ары таза 

ара, араның ұясы 

ара (құрал) 

ара, ара ағайын 

ара қону 

арасы алыстау 

арасы сыну 

ара тұру 


ара түсу 

араағайындық, араағайындығы 

ара-арасы 

ара-арасында 

араб, арабтар 

араб әліпбиі 

араб әріптері 

араб жазуы 

араб күнтізбесі 

араб тілі араба (көне.)

арабалық (зоол.), арабалығы 

арабеск, арабескіге, арабескісі 

араби, араби дәстүр 

арабизм

арабист, арабиске,  арабисі, 

арабистерарабша

арабшы

арабшыл

арабшылату

арабшылау

арабы, арабы ат, арабы ит, арабы 

кілем 


ар-абырой

арагонит(мин.), арагонитке, 

арагониті арагідік 

арада 

арадағы

арадай, арадай талау

аражегіш(зоол.) 

аражігіт(зоол., құс) 

аражік, аражігі 

араз, араз болу 

араздастыру 

араздасу, араздасса 

араздық, араздығы 

араз-құраз

араз-құраздық, араз-құраздығы

араз-тату

арай

арайландыру

арайлану, арайланбау, арайланған

арайласу, арайласса

арайлау

арайлы

арайлым (экспр.) 

арайна (көне.) 

арайсыз

аракүндік, аракүндік жер

аракідіріс

арақ, арағы

арақанат, арақанат қауырсындар 

(биол.)

арақатынас, арақатынасы

арақатыс, арақатысы 

арақашықтық, арақашықтығы, 

арақашықтықтан басқару арақкеш 

араққор

араққорлық, араққорлығы 

араққұмар

араққұмарлық, араққұмарлығы 

арақпаз

арақтату, арақтатып жүру 

арақ-шарап, арақ-шарабы 

арал

аралағыш

аралау

аралас, аралас егіс

аралас құрмалас сөйлем

аралас серіктестік

аралас экономика аралас-құралас 

аралас-құраластық, аралас- 

құраластығы араласқыш 

араласпа

араластық, араластығы 

араластырғызу, араластырғызса, 

араластырғызшы араластырғыш 

араластыру, араластыру әдісі 

араластырылу 

араласу, араласса, араласшы 

араласушы

аралатпа, аралатпа сауда

аралату, күн аралату

аралау

аралдай

аралсымақ

аралша

аралшық, аралшығы 

аралық, аралығы

аралық дақыл

аралық кеден

аралық ми

аралық сот

аралық төреші аралықтай 

арам, арам айла

арам ақша 

арам ақыл 

арам ас 


арам без 

арам болу 

арам жемтік 

арам қату 

арам ниет 

арам ниетті 

арам ой 

арам ойлы 

арам өлгір (қарғыс) 

арампиғыл 

арампиғылды 

арам су 


арам тер болу 

арам іс 


арамдалу

арамдану, арамданбау, арамданған

арамдату

арамдау

арамдық, арамдығы 

арамей, арамейлер 

арамжуа (өс.) 

арамза, арамза қозы 

арамзада 

арамзалы

арамзалық, арамзалығы 

арамниеттілік, арамниеттілігі 

арамойлылық, арамойлылығы 

арамот (бот.), арамот тұқымдасы 

арампиғылдық, арампиғылдығы 

арамсан, арамсанға 

арамсәбіз (өс.) 

арамсирақ, арамсирақ адам 

арамсояу (әс.) 

арамсідік, арамсідігі 

арамтамақ

арамтамақтық, арамтамақтығы 

арамтаған (өс.), арамтағанға

арамшағыр (өс.) 

арамшөп, арамшөбі 

арамшырмауық (өс.), 

арамшырмауығы арамшытыр (өс.) 

арамшытырмақ, арамшытырмағы 

арамылық, арамылығы 

аран (өс.), аранға 

аран, араны ашылу 

арандағыш 

арандай

арандалу

арандатқыш 

арандату 

арандатушы 

арандатушылық, 

арандатушылығы арандау 

аранды 

араңқай

арапшы (көне, діннен безген) 

арасалмақ, арасалмағы 

арасан, арасанға 

арасат, арасат майдан, арасат оты, 

арасат ұрыс арасында

арасынша, соның арасынша

арат (өс.)

ара-тұра

арахноидит (мед.) 

арахнология (зоол.) 

араша, араша беру араша болу 

араша сұрау араша түру араша түсу араша, араша талау 

арашалау 

арашалаушы 

арашаруашылық, 

арашаруашылығы арашасыз 

арашашы

арашы, арашы болу, арашы тұру 

арба

арбағаш, арбағаш жіп

арбағыш

арбакеш

арбакештік, арбакештігі

арбақ

арбақтау

арбақ-сарбақ (сөйл.)

арбалату

арбалау

арбалу

арбалы

арбану, арбанбау, арбанған 

арбаң, арбаң ету, арбаң қағу

арбаң-арбаң, арбаң-арбаң ету

арбаңдату

арбаңдау

арбаң-ұрбаң, арбаң-ұрбаң ету

арбап (көне), арбапқа, арбабы 

арбап-алдау

арба-сайман, арба-сайманға

арбасу, арбасса

арбату

арбау, арбау өлең (әдеб.)

арбау-алдау

Каталог: uploads -> files
files -> «Бекітемін» Алматы облысы білім басқармасының басшысы
files -> Қоғамдық қатынас құралы ретінде тіл бірнеше формада өмір сүреді. Әдеби тіл
files -> №19 (112) 1 қазан, 2015 жыл АҢдатпа с днем учителя
files -> Ибраимова Жібек Тұңғышбайқызы
files -> І. Жансүгіров атындағы жму хабаршысы №2-3 /2013
files -> Бекітілді/утвержден
files -> Нұржан Қуантайұлы алаш Орда баспасөзі және жүсіпбек аймауытұЛЫ
files -> Қазақстан республикасы денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі
files -> №3 (120) 11 ақпан, 2016 жыл АҢдатпа 10 бет


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   88


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет