Оқу жылының мамандық бойынша докторантураға қабылдау емтиханжүктеу 476.97 Kb.
Pdf просмотр
Дата13.02.2017
өлшемі476.97 Kb.

 

 

 

2016/2017 оқу жылының мамандық бойынша докторантураға қабылдау емтихан  

сұрақтарының ТІЗІМІ 

 

 

 

 

 

      « Бекітемін » 

          Жаратылыстану және география институты 

директоры г.ғ.д., профессор Каймулдинова К.Д. 

   

____________________ 

«___» _________2016 ж. 

 

                                                                                                             

 

 

 

 

Жаратылыстану және география институтының 

 

6D011300- Биология мамандығы 

 

Мамандық бойынша емтихан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600 


 

Вопросы  

тема вопросов

 

тип 


(ТВ1,ТВ

2,ПОЗ)


 

1

 

Эволюциялық көзқарастардың 

негізгі 


айырмашылықтары,  яғни  антиэволюциядан.  Эндогенді 

және  экзогенді  эволюциялық  теориялар.  Жофруизм. 

Мутация. Ламарк. Дефризианство. Мутабильность. 

Эволюциялық көзқарастар

 

ТВ1


 

Эволюцияның  генетикалық  теориясы.  Мутация  және 

дефризиантство.  Гибридогенез.  Адаптацияның  алды. 

Нейтрализм. 

Эволюцияның 

генетикалық 

теориясы 

ТВ1


 

Жаратылыстану  теориясын  іріктеу.  Детерминистикалық 

және 

стохастикалық теориялар, 

эволюциялық 

детерминизм. Стохастикалық эволюция. 

Жаратылыстану теориясы

 

ТВ1


 

 

Эволюцияның 

классикалық 

синтетикалық 

теориясы:факторлар, элементтер, негізгі жағдайы. 

Эволюциялық көзқарастар 

ТВ1

 Эволюцияның 

теориясының 

мәселесін 

шешуде 


биологиялық  әртүрлілікті  сақтай  отырып,  деңгейлерін 

байланыстыру: популяция, экожүйенің түрі. 

Эволюциялық көзқарастар

 

ТВ1 

Тірі  табиғатқа  антикалық  және  ортағасырлық  көзқарас. 

(Гераклит,  Фалес,  Анаксимандр,  Демокрит,  Эмпедокл, 

Аристотель, Лукрецкий Кар) 

Эволюциялық көзқарастар 

ТВ1


 

Табиғатқа  ортағасырлық  жаңарудың  ерекшеліктері. 

Биологияның  жазу  периоды.  (Р.Бэкон,  Ұлы  Алберт, 

Авиценна, аль-Фараби, Абеляр, Ф.Аквинский ) 

Эволюциялық көзқарастар

 

ТВ1 

Бинарлық 

номенклатураны 

талқылау. 

Түрлердің 

критериін  талқылау.  К.Баугина,  Дж.Рэя  және  К.Линней 

жұмыстары.  Эволюциялық  теорияны  жасауда  олардың 

орны. 


Эволюциялық көзқарастар 

ТВ1


 

Ж.Б.Ламарктың  эволюциялық  теориясы.  Эволюциялық 

түсініктің негізгі қалыптары. 

Ж.Б.Ламарктың  эволюциялық 

теориясы

 

ТВ1 

10 

Ч.Дарвиннің 

негізгі 

еңбектері. 

Ч.Дарвиннің 

теорияларының басқа теориялардан айырмашылығы. 

Ч.Дарвиннің теориялары 

ТВ1


 

11 

Қазіргі 


эволюция 

(молекулярлық 

эволюцияның 

нейтралдық теориясы) эпигенетикалық, экожүйелік және 

эволюцияның кванттық теориясы. 

Эволюциялық көзқарастар 

ТВ1

 

12 Ч.Дарвиннің 

теориясының 

мәнісі. 

Ч.Дарвиннің 

идеясының  эволюциялық  палеонтологияға,  эмбриология 

эволюциясына  және  салыстырмалы  түрде  анатомияға 

әсері. 

Эволюциялық көзқарастар ТВ1

 

13 

Адаптацияның  классификациясы:  пайда  болу  деңгейі, 

түрлердің  генотипіне  әсері,  ағзалар  топтарымен  қарым-

қатынасы. Активті және пассивті адаптация. 

Адаптацияның 

классификациясы

 

ТВ1 

14 

Эволюциялық 

палеонтология. 

Эволюциялық 

эмбриология.    Мюллер–Геккельдің  биогенетикалық 

заңы.  


Эволюциялық көзқарастар 

ТВ1


 

15 

Эволюциялық 

теориялардың 

негізгі 


бағыттары: 

классикалық  дарвинизм.  (Т.  Гексли,  К.А.  Тимирязев, 

А.О. и В.О. Ковалевский, И.И. Мечников, Ф. Мюллер).  

Эволюциялық көзқарастар 

ТВ1

 

16 Элементарлық  эволюцияның  негізгі  факторлары  (ЭЭФ): 

мутациялық процесс, рекомбинация, мутациялық қысым, 

гендердің  дрейфі.  Қосымша  ЭЭФ:  популяциялық 

толқындар, изоляция, негізгі эффектілер. 

Элементарлық 

эволюцияның 

факторлары 

ТВ1


 

17 

Микроэволюция.  Түрлердің  критериі,  түрлердің  пайда 

болуы.  Экология-генетикалық  модельдердің  пайда 

болуы. Түрлердің пайда болуының сапалы эволюциялық 

процесстердің этаптары. 

Микроэволюция

 

ТВ1


 

18 

Макроэволюция  мен  эволюцияның  бірге  пайда  болуы. 

Микроэволюция  мен  макроэволюцияның  арасындағы 

байланыс. 

Макроэволюция 

ТВ1


 

19 

Өсімдіктер эволюциясының негізгі этаптары. 

Өсімдіктер эволюциясы

 

ТВ1 

20 

Жануарлар эволюциясының негізгі этаптары.  

Жануарлар эволюциясы 

ТВ1


 

21 

Теориялық биологияның мақсаты мен міндеттері 

Теориялық биология 

ТВ1


 

22 

Тіршіліктің ғаламдылығы, немесе Вернадскийдің бірінші 

заңы. 

Вернадский ілімі ТВ1

 

23 

Тіршіліктің  біртұтастығы  мен  алуан  түрлілігі  немесе 

Сент-Илер заңы. 

Теориялық биология

 

ТВ1 

24 

Тірі материяның ерекшеліктері. 

Теориялық биология 

ТВ1


 

25 

Карл  Линней  жасаған  өсімдіктермен  жануарларлардың 

систематикасы.  

Теориялық биология

 

ТВ1


 

26 

Тірі  заттардың  химиялық  құрамы  туралы,  немесе 

Энгельстің бірінші заңы. 

Теориялық биология

 

ТВ1


 

27 

Биология ғылымының негізгі даму кезеңдері. 

Теориялық биология

 

ТВ1 

28 

Адамның 


қалыптасуымен 

дамуындағы 

еңбектің 

жетекшілік ролі, немесе  Энгельстің екінші заңы. 

Теориялық биология

 

ТВ1 

29 

Биологиялық 

информацияның 

дискреттілігі 

және 

үздіксіздігі      Теориялық биология

 

ТВ1 

30  Морган-Эффрусси заңы. 

Теориялық биология

 

ТВ1


 

31 

Тұқымқуалайтын  өзгергіштіктің  гомологты  (ұқсас) 

қатарлары. 

Теориялық биология

 

ТВ1


 

32  Н.И. Вавиловтың заңы. 

Теориялық биология

 

ТВ1


 

33 

Биохимиялық  процестердің  жүйелі-құрылымдық  заңы. 

Берталанфи заңы. 

Теориялық биология

 

ТВ1


 

34 

Организмдер 

құрылысының 

зерттелуі, 

клетканыңашылутарихы. 

Теориялық биология

 

ТВ1


 

35 

Дарвин анықтаған биологиялық эволюция факторлары. 

Теориялық биология

 

ТВ1 

36 

Онтогенездікқартаю мен жаңару. Кренкезаңы. 

Теориялық биология

 

ТВ1 

37 

Белоктар және олардың биологиялық ролі. 

Теориялық биология

 

ТВ1 

38 

Онтогенездің біртұтастығы немесе Дриш заңы. 

Теориялық биология

 

ТВ1 

39 

Нуклеин қышқылдарыжәнеолардыңбиологиялықрөлі. 

Теориялық биология

 

ТВ1 

40 

Табиғи сұрыптау. Дарвин заңы. 

Теориялық биология

 

ТВ1 

41 

Микроорганизмдердің биотехнологиясы. 

Биотехнология  

ТВ1


 

42 

Микроорганизмдер биотехнологиясының  негіздері. 

Биотехнология 

 

ТВ1 

43 

Микробтардың  биомассасын  биотехнологиялық  әдіспен 

алу. 

Биотехнология  

ТВ1


 

44 

Медицинаға арналған препараттар.  

Биотехнология 

 

ТВ1 

45 

Тағам өнеркәсібіне қажетті препараттар. 

Биотехнология 

 

ТВ1 

46 

Биогеотехнология.  

Биотехнология 

 

ТВ1 

47 

Күн энергиясын өңдеудің биотехнологиясы.  

Биотехнология 

 

ТВ1 

48 

Актив штаммаларын продуценттердің биотехнологиялық 

өндіріс орындарында пайдалану. 

Биотехнология 

 

ТВ1


 

49 

Айналаны 

қоршаған 

сыртқы 


табиғи 

ортаның 


биотехнологиясы  және  айналаны  қоршаған  сыртқы 

табиғи ортаны қорғау. 

Биотехнология 

 

ТВ1 

50 

Биосинтетикалық өндірістердегі клеткалық технология.   Биотехнология 

 

ТВ1


 

51 

Қоректік ортаға қойылатың талаптар. 

Биотехнология 

 

      ТВ2 

52 

Суспензиялық және каллустық дақылдар. 

Биотехнология 

 

ТВ2 

53 

Клональды микрокөбейту және өсімдіктерді сауықтыру.  Биотехнология 

 

ТВ2


 

54 

Өзгергіштік клеткалық селекциясы. 

Биотехнология 

 

ТВ2 

55 

Клеткалық инженерия.  

Биотехнология 

 

ТВ2 

56 

Өсімдіктердің генетикалық инженериясы. 

Биотехнология 

 

ТВ2 

57 

In vitro-дағы генофондының сақталуы. 

Биотехнология 

 

ТВ2 

58 

Экологиялық биотехнология. 

Биотехнология 

 

ТВ2 

59 

Экологиялық биотехнологияның негізгі бағыттары. 

Биотехнология 

 

ТВ2 

60 

Өнеркәсіп  орындарынан  шыққан  әртүрлі  қалдықтарды 

биологиялық жолмен өндеу. 

Биотехнология 

 

ТВ2


 

61  Жүйке  ұлпасының  негізгі  құрылымдары,  олардың 

құрылысы мен қызметтері. 

Жүйке 

жүйесінің жалпы 

физиологиясы  

ТВ2

 

62  Клетка  мембранасының  потенциалдары    және    олардың туу механизмдері.  

Қозғыш ұлпалар физиологиясы  

ТВ2

 

63  Жоғары нерв әрекетінің типтері. Жоғары 

жүйке 


әрекетінің  

физиологиясы 

ТВ2

 

64  Адам мен 

жануарлардың 

біртұтас 

іс-әрекетінің 

қалыптасуындағы рөлі. Рефлекс және рефлекторлық доға. 

Жүйке 


жүйесінің 

жалпы 


физиологиясы 

ТВ2


 

65  Жүрек 

етінің 


физиологиялық 

қасиеттері, 

жүрек 

қызыметінің реттелуі. Қан айналу 

физиологиясы  

ТВ2

 

66  Шартты және шартсыз рефлекстердің айырмашылықтары  Жоғары жүйке 

әрекетінің  

физиологиясы  

ТВ2


 

67  Автономды (вегетативтік) жүйке жүйесі. 

Жүйке 


жүйесінің 

жалпы 


физиологиясы 

ТВ2


 

68  Талдағыштардағы  бейімделу,  оның  маңызы  мен  жүзеге  

асыратын механизмдері. 

Сенсорлық 

жүйесінің 

физиологиясы 

ТВ2


 

69  Көру сенсорлық жүйесі, көздің құрылысы және қызметі. 

Сенсорлық 

жүйесінің

 

физиологиясы ТВ2

 

70  И.П.Павловтың  екі сигналдық  жүйе туралы  ілімі. 

Жоғары 

жүйке 


әрекетінің 

физиологиясы 

ТВ2

 

71  Моногибридті  будандастыру  кезіндегі  тұқым  қуалау. Мендельдің заңдары 

Генетикалық тұқым қуалау 

заңдылықтарын талдау 

ТВ2


 

72  Жыныспен 

тіркесіп 

тұқым 

қуалау 


заңдылығы. 

Кроссинговер. 

Жыныспен тіркесіп тұқым 

қуалау 


ТВ2

 

73  Молекулалық  генетиканың  жетістіктерін  практикада 

қолдану. Мүмкіндіктері мен болашағы 

Молекулалық генетика 

ТВ2

 

74  Адам генетикасы, оны зерттеу әдістері мен ерекшеліктері  Адам генетикасы ТВ2

 

75  Аллельді  емес  гендердің  өзара  әрекеттесуі  кезіндегі 

тұқым қуалау (комплементарлы, эпистаз, полимерия). 

Гендердің өзара әрекеттесуі 

ТВ2

 

76  Митоз және мейоздың генетикалық  ролі. Жыныссыз 

және 


жынысты 

көбеюдің 

цитологиялық 

негіздері 

ТВ2

 

77  Популяция генетикасы. Популяция генетикасы  

ТВ2


 

78  Мутациялық 

өзгергіштік  (хромосомдық,  геномдық, 

гендік)  

Өзгергіштік  

ТВ2

 

79  Тұқым қуалаушылықтың  хромосомалық  теориясы. 

Морган заңдары.  

Тіркесіп тұқым қуалау 

ТВ2


 

80  Өзгергіштік  және  оның  классификатциясы.  Генотиптік 

және фенотиптік өзгергіштіктер. 

Өзгергіштік  

ТВ2


 

81  Өсімдіктер  клеткасына  судың  осмостық  қабылдануды 

(экзоосмос, эндоосмос, изоосмос) 

Өсімдіктердің су алмасуы 

ТВ2


 

82  Биоэлектрлік құбылыстар және олардың ашылу тарихы. 

Биоэлектрлік құбылыстар

 

ТВ2


 

83  Өсімдіктегі  су  ағысының  негізгі  қозғағыштары  (жоғарғы 

және төменгі су жылжытқыштары) 

Өсімдіктердің су алмасуы 

ТВ2


 

84  Өсімдіктер қозғалысы (тропизмдер мен настилер)  

Өсімдіктердің су алмасуы

 

ТВ2


 

85  Көмірсулардың  классификациясы  мен  сипаттамасы, 

олардың өсімдіктер тіршілігіндегі атқаратын рөлі 

Көмірсулар  

ТВ2


 

86  Көмірсулардың  анаэробты  ыдырау  жолы  (ашудың 

түрлері және оларға сипаттама) 

Көмірсулар  

ТВ2


 

87  Белоктар: 

клеткалар  тіршілігіндегі  рөлі,  олардың 

химиялық  ұйымдастырылуы.  Белок  молекуласының 

құрылымдары 

Белоктар  

ТВ2


 

88  Аминқышқылдарының  классификациясы  және  оларға 

сипаттама 

Аминқышқылдар  

ТВ2


 

89  Көмірсулар  ыдырауының  негізгі  жолдары.  Ашу  мен 

тыныс  алудағы  аэробты  процестердің  тетігі  (механизмі). 

Клеткадағы АТФ синтезі 

Көмірсулар  

ТВ2

 

90  Рибосоманың  құрылысы:  құрылымы  мен  биохимиялық құрамы 

Рибосомалар

 

ТВ2


 

91  Тірі 

организмдер 

қоректенуінің 

негізгі 


типтері. 

Автотрофтар мен гетеротрофтарға сипаттама. 

Қоректену типтері 

ТВ2


 

92  Гүлді 

өсімдіктердің  жыныстық  көбеюі.  Қосарлы 

ұрықтану  және оның биологиялық мәні. 

Гүлді өсімдіктердің көбеюі 

ТВ2

 

93  Плаунтәрізділердің морфологиялық-анатомиялық 

сипаттамасы.  Шығу  тегі.  Даму  циклі.  Классификациясы, 

олардың табиғи және шаруашылық маңызы. 

Плаунтәрізділер бөлімі 

ТВ2

 

94  Мүктәрізділердің морфологиялық 

анатомиялық сипаттамасы.  Шығу  тегі.  Даму  циклі.  Кластарға  бөлінуі 

және  таралуы.  Табиғаттағы  және  шаруашылықтағы 

маңызы. 

Мүктәрізділер бөлімі 

ТВ2

 

95  Спораның түзілуі  және  оның  жоғары  сатыдағы 

өсімдіктердің даму кезеңінде алатын орны. 

Өсімдіктердің жыныссыз 

көбеюі 


ТВ2

 

96  Жоғары  сатыдағы  өсімдіктердің  жалпы  сипаттамасы. 

Төменгі 

сатыдағылармен 

 

ұқсастықтары мен 

айырмашылықтары.  Жоғары  сатыдағы  өсімдіктердің 

шығу тегі. 

Жоғары сатыдағы өсімдіктер 

ТВ2

 

97  К.Раункиер  жүйесі  бойынша  өсімдіктердің  тіршілік формасының классификациясы.  

Өсімдіктердің тіршілік 

формасы 

ТВ2


 

98  Саңырауқұлақтардың 

жалпы 


морфологиялық 

сипаттамасы,  классификациясы,  шығу  тегі.  Экологиялық 

топтары. Табиғатта, шаруашылықта және адам өміріндегі 

маңызы. 


Саңырауқұлақтар бөлімі 

ТВ2


 

99  Жалаңаш 

тұқымды  өсімдіктер:  морфологиялық  – 

анатомиялық  сипаттамасы,  шығу  тегі,  даму  циклы, 

классификациясы. Табиғи және шаруашылық маңызы. 

Жалаңаш тұқымды өсімдіктер 

бөлімі 


ТВ2

 

100  Жабық 

тұқымды  өсімдіктердің  морфологиялық  – 

анатомиялық  сипаттамасы,  даму  кезеңдері,  шығу  тегі, 

кластарға бөлінуі.  

Жабық тұқымды өсімдіктер 

бөлімі 

ТВ2


 

101  Ішекқуыстылар 

типі 


(Coelenterata). 

Ұйымдасу 

ерекшеліктері. типтің жіктелуі. 

Ішекқуыстылар типі 

       ТВ3

 

102  Жалпақ құрттар типі (Plathelminthes). Жалпақ құрттардың 

ұйымдасу ерекшеліктері, жіктелуі. 

Жалпақ құрттар типі 

       ТВ3

 

103  Моллюскалар  типі  (Mollusca).  Құрылыс  ерекшеліктері, 

жіктелуі. 

Моллюскалар типі

 

       ТВ3 

104  Буынаяқтылар 

типі 


(Arthropoda). 

Ұйымдасу 

ерекшеліктері. Типтің жіктелуі. 

Буынаяқтылар типі 

       ТВ3

 

105  Буылтық  құрттар  типі  (Annelida).  Типтің  жалпы 

сипаттамасы, жіктелуі. 

Буылтық құрттар типі

 

       ТВ3 

106  Хордалылар  типі  (Chordata).  Хордалылардың  ұйымдасу 

ерекшеліктері. Жіктелуі. 

Хордалылар типі 

       ТВ3

 

107  Жұмыр  құрттар  типі  (Nemathelminthes).  Ұйымдасу 

ерекшеліктері. Типтің жіктелуі. 

Жұмыр құрттар типі

 

       ТВ3 

108  Тікентерілілер  типі  (Echinodermata).  Жалпы  сипаттама. 

Типтің жіктелуі. 

Тікентерілілер типі 

       ТВ3

 

109  Қарапайым  біржасушалар  патшалықтармағы  (Protozoa), 

жалпы  сипаттама.  Қарапайымдардың  қазіргі  заманғы 

жіктелуі. 

Біржасушалар 

патшалықтармағы

 

       ТВ3 

110  Губкалар 

типі 


(Porifera, 

н/е 


Spongia).Ұйымдасу 

ерекшеліктері. Типтің жіктелуі. 

Губкалар типі 

       ТВ3

 

111  Оқшауланудың  негізгі  формалары  (іштей  және  сырттай 

оқшаулану). 

Эволюцияның қарапайым 

факторлары 

       ТВ3

 

112  Тіршіліктің пайда болуы туралы гипотезалар. 

Жердегі тіршілік эволюциясы 

       ТВ3

 

113  Эволюцияның ең қарапайым бірлігі-популяция. 

Эволюцияның қарапайым 

бірлігі 

       ТВ3

 

114  Ч.Дарвиннің эволюциялық теориясы 

Эволюциялық идеялардың 

тарихы 

       ТВ3 

115  Ж.Б.Ламарктың эволюциялық концепциясы. 

Эволюциялық идеялардың 

тарихы

 

       ТВ3 

116  Эволюцияның қозғаушы күші-гендер дрейфі. 

Эволюцияның қарапайым 

факторлары 

       ТВ3

 

117  Өсімдіктер дүниесінің эволюциясы. 

Жердегі тіршілік эволюциясы

         ТВ3

 

118  Филогенездің 

негізгі 

бағыттары: 

конвергенция, 

дивергенция паралелизм. 

Филогенетикалық 

топтардың эволюциясы 

       ТВ3

 

119  Табиғи  сұрыптаудың  формалары  (тұрақтандырушы, 

қозғаушы және жіктеуші) 

Табиғи сұраптау-эволюцияның 

қозғаушы күші 

       ТВ3

 

120  Эволюциялық прогресс және регресс 

Эволюциялық прогресс 

       ТВ3

 

121   Қазақстандағы жоғары білім берудің тарихы мен пайда 

болуы.  

Қазіргі заманғы ЖОО 

биологиялық білім беру жүйесі

 

       ТВ3 

122  ЖОО биологиялық білім берудің ұстанымдары, 

тенденциялары және негізгі идеялары, мақсаттары.   

Қазіргі заманғы ЖОО 

биологиялық білім беру жүйесі

 

       ТВ3 

123  ЖОО биологиялық білім берудің  қызметі.  

Қазіргі заманғы ЖОО 

биологиялық білім беру жүйесі 

       ТВ3

 

124  Құзыреттілік тәсіл ЖОО биологиялық білім берудің 

мазмұны мен мақсаты ретінде.  

Қазіргі заманғы ЖОО 

биологиялық білім беру жүйесі 

       ТВ3

 

125  Биологиялық білім берудің мазмұндық ерекшеліктері.  

Қазіргі заманғы ЖОО 

биологиялық білім беру жүйесі 

       ТВ3

 

126  Болон  декларациясы  «Жоғары  білім  берудің  Еуропалық 

кеңістігі». Болонья процесінің негізгі идеялары туралы. 

Қазіргі 


заманғы 

ЖОО 


биологиялық білім беру жүйесі 

       ТВ3

 

127  Қазақстан  ЖОО  академиялық    саясаты.  Қазақстандағы 

жоғары 


білім 

берудің 


көпсатылы 

құрылымы, 

ұстанымдары.  

Қазіргі заманғы ЖОО 

биологиялық білім беру жүйесі

 

       ТВ3 

128   Университеттегі  жүйелі  өзгерістер:      орта,  технология, 

қарым-қатынас,  құндылық; білім беру үрдісін модульдік 

ұйымдастыру;  жеке  білім  беру  қадамына  өту; 

оқытушының рөлінің өзгеруі.    

Қазіргі заманғы ЖОО 

биологиялық білім беру жүйесі 

       ТВ3

 

129  Бағалау  жүйесіндегі  өзгерістер;  оқытушының  іс-әрекет 

түрлерінің өзгеруі.     

Бағалау жүйесіндегі өзгерістер

 

       ТВ3 

130  ЖОО 

білім  беру  бағдарламасын  жүзеге  асыру 

жағдайында  білім  алушыларды  кәсіби  дайындау 

жүйесіндегі  компоненттердің  өзгеруі:    құзыреттілік,    

күтілетін нәтижелер;   білім мазмұнын қайта құру.  

Қазіргі заманғы ЖОО 

биологиялық білім беру жүйесі 

       ТВ3

 

131  Инновациялық 

  бағыттарды  көтеру;    ғылыми-

зерттеушілік  жұмыстардың  және  практиканың    рөлін  

көтеру.  

Қазіргі заманғы ЖОО 

биологиялық білім беру жүйесі

 

       ТВ3 

132  ЖОО  оқытудағы  формалар.    Дәріс  жоғары  оқудағы 

биологияны оқытудың басты формасы.    

ЖОО оқытудағы формалар 

       ТВ3

 

133  ЖОО оқытудағы формаларының бірі-білім алушылардың 

өзіндік  жұмыстары,    өзіндік  жұмыстардың  маңызы, 

аудиториялық 

және 


аудиториядан 

тыс 


өзіндік 

жұмыстарының ерекшеліктері.   

ЖОО оқытудағы формалар

 

       ТВ3 

134  Биология  бойынша  практикалық  жұмыстар,маңызы,   

түрлері.      (семинарлар, зертханалық сабақтар  және т.б.).  

ЖОО оқытудағы формалар 

       ТВ3

 

135    ЖОО 

биологияны 

оқытудың 

формасы-  

практика.Биология  бойынша  практика  түрлері,  оларды 

ұйымдастыру. 

ЖОО оқытудағы формалар

 

       ТВ3 

136   Проблемалық  жағдаятарды  құру,  проблеманы  талдау

болжам ұсыну.       

ЖОО оқытудағы формалар

 

       ТВ3 

137  Оқу 

бағдарламаларын  (

Болондық  процесс

ECTSмодульдық-рейтинктік жүйе бақылау-бағалаудың құралы 

ретінде құрудың ерекшеліктері. 

Қазіргі заманғы ЖОО 

биологиялық білім беру жүйесі

 

       ТВ3 

138  Ағымды,  қорытынды  бақылау:  оқу  портфолиоларын 

қорғау,  іскерлік  ойындар,  кейс    әдістері,  жағдаяттық  

тапсырмалар.  

ЖОО оқытудағы формалар 

       ТВ3

 


139  Оқу әрекеттерін қалыптастыратын сабақты жобалау, 

олардың түрлері:  ұзақ, орта, қысқа  мерзімді жоспарлар. 

ЖОО оқытудағы формалар

 

       ТВ3 

140  Оқу мен оқытудағы жаңа тәсілдерді  білім беру  үрдісінде 

пайдалану. 

ЖОО оқытудағы формалар

 

       ТВ3 

141  Оқу сапасы және студенттердің білімін бағалау. 

ЖОО оқытудағы формалар

 

       ТВ3 

142  Студенттердің портфолиосына қойылатын талаптар. 

ЖОО оқытудағы формалар

 

       ТВ3 

143  Студенттердің өзін-өзі бағалау түрлері. 

ЖОО оқытудағы формалар

 

       ТВ3 

144  Интербелсенді әдістердің түрлері. 

ЖОО оқытудағы формалар

 

       ТВ3 

145  Сабақта имитациялық ойындарды қолдану. 

ЖОО оқытудағы формалар

 

       ТВ3 

146  Сase-study- әдістерінің ерекшеліктері. 

ЖОО оқытудағы формалар

 

       ТВ3 

147   Студенттермен жүргізілетін тренингтердің түрлері. 

ЖОО оқытудағы формалар

 

       ТВ3 

148  Семинар сабағы құрылымының үлгісі. 

ЖОО оқытудағы формалар

 

       ТВ3 

149  Практикалық сабақ құрылымының үлгісі. 

ЖОО оқытудағы формалар

 

       ТВ3 

150  Жоғарғы  оқу  орындарында  әр  сабақта  қолдануға  тиімді 

интербелсенді  тәсілдер. 

ЖОО оқытудағы формалар

 

       ТВ3 

 

 Құрастырушылар: 

Ботаника және жалпы биология кафедрасының 

Профессорлары:                                                           Иманкулова  С.К. 

                                                                                       Чилдебаев Ж.Б. 

                                                                                        Айдарбаева Д.К. 

                                                                                                    Сеилова Л.Б. 

 

Анатомия, физиология, зоология және тіршілік қауіпсіздігі кафедрасының                                                           профессоры:    Балғынбеков Ш.А. 

 

             Жаратылыстану пәндерін оқыту  технологиясы  кафедрасының                                                                                доценті:      Жұмағұлова Қ.Ә. 

 

 Каф. меңгерушісі                                              проф.  Иманкулова С.К. 

 

Каталог: docs -> postupaushim -> postupa 2016
postupa 2016 -> Бекітемін Тарих және құқық институты Директоры Б. С. Жұмағұлов
postupa 2016 -> Қазақстан республикасы білім және ғылым
postupaushim -> Абай атындағЫ Қазақ Ұлттық педагогикалық
postupaushim -> Бағдарламасы Құрастырушылар: Ботаника және жалпы биология кафедрасының
postupa 2016 -> Қазақстан республикасы білім және ғылым
postupaushim -> Қазақстан республикасы білім және ғылым
postupaushim -> Программа вступительного экзамена для специальности «6D010700 -изобразительное искусство и черчение»
postupa 2016 -> Оқу жылының мамандық бойынша магистратураға қабылдау емтихан


Поделитесь с Вашими друзьями:


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет