Оқулық Алматы, 014 Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің «Оқулық»Pdf көрінісі
бет478/481
Дата20.02.2022
өлшемі8.06 Mb.
#25953
түріОқулық
1   ...   473   474   475   476   477   478   479   480   481
6.4. Өзге кірістерді есепке алу

327


Активтердің əділ құнының 

көбеюі бойынша кірістерді 

есепке алу

1120 Қысқа мерзімді 

қаржы инвестициялары 

(əділ құны бойынша 

есептелетін)2510 Инвестициялық 

жылжымайтын мүлік2600 Биологиялық 

активтер


6310 Əділ құнның 

өзгеруінен түсетін 

кірістер

328


Ұзақ мерзімді активтерді 

сату бойынша кірістерді 

есепке алу

1231 Сатып алушылар 

мен тапсырыс 

берушілердің қысқа 

мерзімді дебиторлық 

берешегі  

6320 Активтердің 

шығуынан алынатын 

кірістер

Ұзақ мерзімді активтерді 

сатудан алынған кірістер 

бойынша бюджет 

алдындағы міндеттемелерді 

есепке алуға бір уақытта 

екінші жазу беріледi

7120 Бюджетпен есеп 

айырысулар бойынша 

шығыстар 

3131 Активтерді сату-

дан түсетін кіріс бойын-

ша бюджет алдындағы 

қысқа мерзімді 

кредиторлық берешек

329


Жағымды бағамдық 

айырмашылықты көрсету1050 Шетелдік 

валютадағы ақша 

қаражаты

1071  Аккредитивтер

1231  Сатып алушылар 

мен тапсырыс 

берушілердің қысқа 

мерзімді дебиторлық 

берешегі  

3210 Жеткізушілерге 

жəне мердігерлерге 

қысқа мерзімді 

кредиторлық берешек6340 Бағамдық 

айырмадан түсетін 

кірістер578

№ 

р/с

Операциялардың 

мазмұны

Дебет

Кредит

330


Түгендеу кезінде 

анықталған жабдықтар мен 

құрылыс материалдарының 

артығын кiрiске алу1310 Материалдар

2310-2380  Негізгі 

құралдар


6360 Өзге кірістер

331


Желтоқсанның соңғы 

жұмыс күнi есептел-

ген кірістердің ақырғы 

айналымымен есептен 

шығарылады

6000 Айырбас емес 

операциялардан 

алынатын кірістер

6100 Айырбас 

операциялардан 

алынатын кірістер 

6200 Активтерді 

басқарудан алынатын 

кірістер

6300 Өзге кірістер

5210 Есепті жылдың 

қаржылық нəтижесі7-бөлім. Шығыстар бойынша шоттар корреспонденциясы

7.1. Мемлекеттік мекемелерде ағымдағы шығыстарды есепке алу

332


Еңбекақы бойынша 

компенсациялық 

төлемдерді жəне 

шығыстарды есепке алу7010 Еңбекақы төлеуге 

арналған шығыстар3241 Еңбекақы 

төлеу бойынша 

қызметкерлерге қысқа 

мерзімді кредиторлық 

берешек

333


Шəкіртақыны есепке алу

7020 Шəкіртақылар 

төлеу бойынша 

шығыстар 

3230 Стипендианттарға 

қысқа мерзімді 

кредиторлық берешек

334


Қосымша белгіленген 

зейнетақы жарналарын 

есепке алу

7030 Қосымша 

белгіленген зейнетақы 

жарналарына арналған 

шығыстар


3142 Жинақтау 

зейнетақы қорына 

зейнетақы жарналары 

бойынша қысқа 

мерзімді кредиторлық 

берешек


335

Əлеуметтік салықты 

есептеу 

7040 Əлеуметтік 

салыққа арналған 

шығыстар

3122 Əлеуметтік 

салық бойынша қысқа 

мерзімді кредиторлық 

берешек


336

Міндетті сақтандыру 

бойынша шығыстарды 

есепке алу7050 Міндетті 

сақтандыруға арналған 

шығыстар

3143 Өзге де міндетті 

жəне ерікті төлемдер 

бойынша өзге қысқа 

мерзімді кредиторлық 

берешек579

№ 

р/с

Операциялардың 

мазмұны

Дебет

Кредит

337


Қолданылмаған қорларды 

есептен шығару7060 Қорлар бойынша 

шығыстар


1310  Материалдар 

338


Өткізілген тауарлардың, 

дайын өнімдердің өзіндік 

құнын есептен шығару

7060 Қорлар бойынша 

шығыстар


1330 Дайын өнім

1340 Тауарлар

339


Іссапарлар бойынша 

шығыстарды есепке алу7070 Іссапарларға 

арналған шығыстар 1261 Есеп беретін 

сомалар бойынша 

қызметкерлердің қысқа 

мерзімді дебиторлық 

берешегі

340


Коммуналдық төлемдер 

мен өзге қызметтер 

бойынша шығыстарды 

есепке алу7080 Коммуналдық 

төлемдер мен өзге 

қызметтер бойынша 

шығыстар


3210 Жеткізушілерге 

жəне мердігерлерге 

қысқа мерзімді 

кредиторлық берешек

341

Мердігерлік əдіспен орындалған ағымдағы 

жөндеу бойынша 

шығыстарды есепке алу

7090 Ағымдағы 

жөндеуге арналған 

шығыстар

3210  Жеткізушілерге 

жəне мердігерлерге 

қысқа мерзімді 

кредиторлық берешек

342

Ұзақ мерзімді активтердің амортизациясы бойынша 

шығыстарды есепке алу7110 Ұзақ мерзімді 

активтердің 

амортизациясы 

бойынша шығыстар2391 Негізгі 

құралдардың 

жинақталған 

амортизациясы2521 Инвестициялық 

жылжымайтын 

мүліктің жинақталған 

амортизациясы2721 Материалдық 

емес активтердің 

жинақталған 

амортизациясы

343

Ақылы төлемдерден түскен кірістердің 

бюджетке тиесілі бойынша 

шығыстарын есепке алу

7120 Бюджетке 

төленетін төлем 

бойынша шығыстар

3132 Тауарларды 

(жұмыстар мен 

көрсетілген қызметтер) 

өткізуден түсетін кіріс 

бойынша бюджет 

алдындағы қысқа 

мерзімді кредиторлық 

берешек


344

Жал бойынша шығыстарды 

есепке алу

7130 Жал бойынша 

шығыстар


3260 Жал бойынша 

қысқа мерзімді 

кредиторлық берешек580

№ 

р/с

Операциялардың 

мазмұны

Дебет

Кредит

7.2. Бюджеттік төлемдер бойынша шығыстарды есептеу

345


Төмен тұрған бюджет 

есеп беру негізінде 

трансферттерді есептен 

шығару


7210 Трансферттер 

бойынша шығыстар1211 Жеке тұлғаларға 

трансферттер бойынша 

қысқа мерзімді 

дебиторлық берешек1212 Ағымдағы 

нысаналы трансферттер 

бойынша қысқа 

мерзімді дебиторлық 

берешек

1213 Нысаналы 

дамутрансферттері 

бойынша қысқа 

мерзімді дебиторлық 

берешек

346


ЗТМО есеп беру негізінде 

зейнетақы, жəрдемақы 

үшін шығыстарды есепке 

алу


7220  Зейнетақы мен 

жəрдемақы төлеу 

бойынша шығыстар

1216  Зейнетақылар мен 

жəрдемақылар төлеуге 

трансферттер бойынша 

қысқа мерзімді 

дебиторлық берешек

347


Жеке жəне заңды 

тұлғаларға субсидиялар 

бойынша мемлекеттік 

мекеменің шығыстары 

есептелген

7230 Субсидиялар бо-

йынша шығыстар3114 Жеке тұлғаларға 

субсидиялар бойын-

ша қысқа мерзімді 

кредиторлық берешек3115 Заңды тұлғаларға 

субсидиялар бойын-

ша қысқа мерзімді 

кредиторлық берешек7.3. Өзге шығыстарды есептеу

348


Жағымсыз бағамдық 

айырмашылықты көрсету7430 Бағамдық айырма 

бойынша шығыстар 1050 Шетелдік 

валютадағы ақша 

қаражаты

1071 Аккредитивтер

1231 Сатып алушылар 

мен тапсырыс 

берушілердің қысқа 

мерзімді дебиторлық 

берешегі 

3210 Жеткізушілерге 

жəне мердігерлерге 

қысқа мерзімді 

кредиторлық берешек
581

№ 

р/с

Операциялардың 

мазмұны

Дебет

Кредит

349


Активтердің құнсыздануы 

бойынша шығыстарды 

есептеу

7440 Активтердің 

құнсыздануынан 

түсетін шығыстар

2392 Негізгі 

құралдардың 

құнсыздануына резерв

2522 Инвестициялық 

жылжымайтын мүліктің 

құнсыздануына резерв

2632 Биологиялық 

активтердің 

құнсыздануына резерв

2722 Материалдық 

емес активтердің 

құнсыздануына резерв

1360 Қорлардың 

құнсыздануына резерв7.4. Резертерді есептеу жəне қолдану

350


Күмəнді дебиторлық 

берешектер бойынша 

резерв есептеу

7450 Резервтерді құру 

бойынша шығыстар1290 Күмəнді 

дебиторлық берешектер 

бойынша резерв

351


Қызметкерлерге демалыс 

бойынша резерв есептеу7010 Еңбекақы төлеуге 

арналған шығыстар3246 Пайдаланылмаған 

демалыс бойынша 

қызметкерлерге қысқа 

мерзімді кредиторлық 

берешек

352


Еңбек демалысақысы 

бойынша резерв болмаған 

жағдайда қызметкерге 

демалысақы есептеу7010 Еңбекақы төлеуге 

арналған шығыстар3241 Еңбекақы 

төлеу бойынша 

қызметкерлерге қысқа 

мерзімді кредиторлық 

берешек

7.5. Əділ құнының өзгеруі бойынша шығыстар

353


Активтердің əділ құнының 

өзгеруі бойынша шығыстар7410 Əділ құнының 

өзгеруі бойынша 

шығыстар

1120 Қысқа мерзімді 

қаржы инвестициялары 

(əділ құны бойынша 

есептелетін)2510 Инвестициялық 

жылжымайтын мүлік2600 Биологиялық 

активтер582Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   473   474   475   476   477   478   479   480   481
©emirsaba.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет