Оќулыќ Алматы 2005 Беркінбаев К. Мжүктеу 3.9 Mb.
Pdf просмотр
бет28/28
Дата06.02.2017
өлшемі3.9 Mb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28

№ 4 тапсырма.

Љнеркѕсіптік бірлік љнімніњ џш тџрін даярлайды: П1, П2 жѕне П3.

П1, П2, жѕне П3 љнімдері бірліктерін даярлауѓа жђмсалатын шыѓын-

дар сѕйкесінше 7, 15 жѕне 10 тењгеге тењ.

Берілген тџрлердіњ бір љнімін љткізгеннен тџскен табыс сѕйкесінше

20, 16 жѕне  25 тењге-ге тењ. П1 љнімініњ љндіріс жоспары – 200482

данаѓа тењ, П2 љнімінікі – 43292 данаѓа, П3 љнімінікі – 1463012 данаѓа


389

тењ. Ќањтарда П1 љнімініњ  - 135672 данасы, П2 љнімініњ - 60712 дана-

сы, П3 љнімініњ - 1456732 данасы дайындалды.

Ќойылатын талап:

а)  кестелік  процессор  кљмегімен  тењге  жѕне  доллар  (доллардыњ

курсы љзгеретін шама) бойынша есептеу:

љндіруге жђмсалатын жоспарланѓан шыѓындар;

- ѕрбір љнім тџрін љткізуден тџскен табыс;

- ќањтар айында љнеркѕсіпке тџскен табыс;

љнімніњ ѕрбір тџрі бойынша ќањтар айындаѓы жоспарды орындау

пайызы;

 б) љнімніњ ѕрбір тџрінен тџскен табыс бойынша диаграмма ќђру.№ 5 тапсырма.

Кондитерлік  фабрикасы  карамельдіњ  џш  А,  В,  жѕне  С  тџрлерін

шыѓару џшін шикізаттыњ џш тџрін ќолданады: ќант ђнтаѓы, сірне жѕне

жеміс пюресін. 1 тонна карамель шыѓару џшін жђмсалатын шикізат

нормасы сѕйкесінше келесі мѕндерге тењ (тоннамен):

Шикізат тџрі

                Карамель

А

ВС

Ќант ђнтаѓы

0.6

0.5


0.6

Сірне


0.2

0.4


0.3

Жеміс пюресі

0.2

0.1


0.1

Фабрикада карамельдіњ ѕрбір тџрі џшін сѕйкесінше 1500, 900 жѕне

300 тонна шикізат ќолданды. Бір айда карамельдіњ А тџрінен -820, В

тџрінен- 900 жѕне С тџрінен –400 тонна дайындады.

Ќойылатын талап:

  а) кестелік процессордыњ кљмегімен есептеу ќажет:

- ѕрбір тџрге жђмсалатын шикізат шыѓыны;

- ќалѓан шикізат саны;

љндірісте  ќалѓан  ќант  мљлшері  жететін  карамельдіњ  А  тџрініњ

мљлшері.


 б) А,В,С карамель тџрлерін љндіру џшін жђмсалатын ѕрбір шикі-

зат бойынша диаграмма ќђру;№ 6 тапсырма.

“Жања жол” фирмасы жања ВАЗ-21093, ГАЗ-31029 жѕне ВАЗ-2106

автомобильдерін  сатып  алды.  ВАЗ-21093  маркалы  автомобильдерді

2000$ баѓада 35 дана, ВАЗ-2106 маркалы автомобильдерді 1600$ ба-390

ѓада 21 дана, ГАЗ-31029 маркалы автомобилдерді 2100$ баѓада 10

дана сатып алынды.

Машиналарѓа сигнализация ќойылды жѕне есіктері кесіп алынды.

Осыдан  кейін  ВАЗ-21093  маркалы  автомобильдер – 45000 рубльге,

ВАЗ-2106  маркалы  автомобильдер – 39000 рубльге  жѕне  ГАЗ-31029

маркалы автомобильдер – 48000 тењгеге сатылды.

Ќойылатын талап:

 а) кестелік процессор кљмегімен есептеу ќажет:

автомобильдіњ ѕрбір маркасын сатып алуѓа жђмсалѓан шыѓын со-

масы;

- барлыќ автомобильдерді сатып алуѓа жђмсалѓан шыѓынныњ жал-пы сомасы;

машиналарды сатудан тџскен табыс;

 - б) автомобильдіњ барлыќ маркаларын  сату кљлемі бойынша ди-

аграмма  ќђру.№ 7 тапсырма.

Саѓат зауыты ќањтар айында саѓаттыњ А тџрінен – 150 дана, В тџрінен

– 230 дана,  С  тџрінен – 180  дана  дайындады.  Аќпан  айында  љнімді

љндіру А тџрі бойынша – 5%-ке, В тџрі бойынша – 3%-ке жѕне С тџрі

бойынша – 2%-ке артты. Наурыз айында љнім љндірісі сѕйкесінше 1,5;

1,6 жѕне 2 %-ке артты. Саѓаттыњ ѕрбір тџрін дайындауѓа жђмсалатын

шыѓын А - 85 тењгеге, В- 73 тењгеге, С – 84 тењгеге тењ.  Љнімніњ ѕрбір

тџрін сату ќђны сѕйкесінше 120 тењгеге, 100 тењгеге жѕне 110 тењгеге

тењ.

Ќойылатын талап:а) кестелік процессор кљмегімен тењге жѕне доллар бойынша есеп-

теу ќажет:

- ѕр айда ќанша саѓат мљлшері дайындалды;

- ѕрбір љнім тџрін љткізуден тџскен табыс, тењге жѕне доллар бой-

ынша;

- ѕрбір љнім тџрін љндіруге жђмсалатын ай сайынѓы шыѓындар;б) ѕрбір љнім тџрінен тџсетін табыс бойынша диаграмма ќђру.

№ 8 тапсырма.

Љндіріс жђмысшыларыныњ ењбек аќы мљлшерлері тљмендегідей:

бљлім  бастыѓы – 1000  тењге,  1-ші  категориялы  инженер- 860 тењге,

инженер – 687 тењге, техник – 315 тењге, лаборант – 224 тењге.  Барлыќ

жђмысшылар жђмыстыњ зияндыѓына байланысты, 10% ќосымша ала-

ды. Барлыќ жђмысшылар, жоспар толыќ орындалѓанша 50% сыйаќы391

ќосылады. Ал жоспар орындалмаѓан жаѓдайда, есептелген жалаќыдан

10% ђсталынады. Барлыќ жђмысшылардан табысынан 12% кіріс са-

лыѓы, 3% кѕсіподаќтыќ жарна жѕне  1% зейнетаќыѓа ђсталынады.

Ќойылатын талаптар:

 а) Кестелік процессор кљмегімен жђмысшылардыњ ѕр айда катего-

риялары бойынша алатын сомасын есептеу;

б) барлыќ жђмысшылардыњ ѕр айдаѓы алатын ењбекаќыларына ќаты-

насын бейнелейтін екі диаграмма ќђру;

№ 9 тапсырма.

Љнеркѕсіптік бірлік љнімніњ А,В,С џш тџрін шыѓарады. А,В жѕне

С  љнімдері  бірліктерін  дайындауѓа  сѕйкесінше 5,10  жѕне  11  (руб)

жђмсалады.  Љнімніњ бір тџрін љткізуден тџсетін табыс, сѕйкесінше

10,14 жѕне 12 (тењге). Љнімді љндіру жоспары А-148256, В-54392, С-

463012.  Дайындалѓаны: А-135672, В-608712, С-456732.

Ќойылатын талаптар:

а) Кестелік процессор кљмегімен есептеу керек:

љнімніњ ѕрбір тџрін реализациялаудан тџсетін табыс, жалпы табыс;

-ѕрбір љнім тџрі бойынша жоспарды орындау пайызы;

-ѕрбір љнім тџрін љткізуден тџсетін табысты бейнелейтін диаграмма

ќђру;


б) ќђжатты баспаѓа шыѓару.

№ 10 тапсырма.

Тљрт  адамнан  тђратын  жанђяныњ  жылдыќ  кірісі  орташа 150 000

аќшалай  бірлік.  Негізгі  шыѓандар : коммуналдыќ  ќызметке-13700

(аќш.б); телефонѓа тљлем-9600 (аќш.б); таѓамѓа-64000 (аќш.б); бала-

лар баќшасына тљлем-5800 (аќш.б) ќђрайды. Ал ќалѓан сома, жанђя-

ныњ ќажеттігіне ќарай жђмсалады.

Ќойылатын талап:

а) Мѕліметтерді кесте тџріне келтіру;

б) Тљмендегі шамаларды есептеу:

- жанђяныњ орташа айлыќ кірісі;

- негізгі шыѓындардыњ сомасы;

- ќалѓан сома;

- жалпы сомадан шыѓынныњ ѕрбір ќатарлыќ џлесі (пайызбен).

№ 11 тапсырма.

1. Жања жђмыс кітабында кесте ќђру (1.10-кесте).

2. Екі пѕн бойынша љте жаќсы, жаќсы, ќанаѓаттанарлыќ,  ќанаѓат-


392

танѓысыз баѓалар љлшемін есептеу жѕне нѕтижелерді “Барлыѓы”(Все-го) жеке ќатарларына шыѓарыњыз. 3. Екі пѕн бойынша барлыќ баѓа-

лардыњ сомасын пайызбен есептењіз. Пайызды жеке ќатарѓа шыѓары-

њыз (пайызды есептеу алымы аз, бљлімі кљп ќђрылѓылар таќтасына %

бейнесіндегі батырмасында “тышќан”(мышь) манипуляторыныњ сол

жаќ батырмасын шертіњіз).

№ 12 тапсырма.

Банк  есебіне,  жылына 9% -пен  19  жылѓа 900 мыњ  тењге  аќша

салынѓан, ал проценттер ѕр квартал сайын аударылады. Есеп шоттаѓы

соманы аныќтањыз.№ 13 тапсырма.

Ѕр жылдыњ басында, жинаќ есеп шотыныњ жарнасы 200 мыњ тењге

ќђрайды. 7 жылдан кейін 10 % мљлшерімен, есеп шотта ќанша аќша

болатынын аныќтањыз.№ 14 тапсырма.

Алѓашќы екі жыл барысында ѕрбір жыл аяѓында есеп шотќа 800

мыњ. тењге салынады, ал келесі џш жылда ѕрбір жыл соњында 850

Топ


№-і

Кесте 1.10

Сту-

дент


саны

Жоѓары математика

              Информатика

 

 љте        жаќ-    ќана-       ќана-         љте       жаќ-    ќана-     ќана-жаќсы      сы        ѓат        ѓат         жаќсы     сы       ѓат         ѓат

381         26

       5        9          7            5

  8


    10

    6


    2

382         32

       3       10          9            11

  8


    10

 

  

12

    2383         22

       3        9          8            2

  3

    9


    8

    2


384         29

       8       11         10           0

  8

    10


    4

    7


Љте жаќсы   Жаќсы    Ќанаѓат        Ќанаѓат-

       танѓысыз

Студенттердіњ

 жалпы саны

Сомасы

Барлыѓы


Барлыќ

баѓалардыњ

пайызы


393

мыњ.тењгеден  салынады.  Осы  аќша  сомаларыныњ  11% -тік  есеппен

бесінші жылдыњ соњындаѓы жалпы ќђнын аныќтањыз.

№ 15 тапсырма.

Жеті жылѓа босатылѓан 100 000 тењге номиналды облигациялардыњ

болашаќ ќђнын есептењіз. Проценттер алѓашќы џш жылѓа 17%-тен,

соњѓы 4 жылѓа жылдыќ ставкасы 22%-тен аударылады.№16  тапсырма.

Љлшемі 120 мыњ.тењге ѕр айдаѓы міндетті тљлемдердіњ тљрт жыл

барысындаѓы аѓымдыќ ќђнын аныќтањыз. Жылдыњ проценттік есебі -

14%.


№17  тапсырма.

Баѓасы 100 млн. тењге жоба ќарастырылуда делік, жоба бойынша,

тљрт айда кџтілетін ѕрбір айдаѓы табыстар-16,25,36,49 млн. тењге ќђрай-

ды. Егер жылдыќ проценттік ќалып –195 болса, жобаныњ таза аѓым-

дыќ баѓасын аныќтањыз.

№18  тапсырма.

Компанияны сатып алу џшін, 13% жылдыќ процентпен 97 млн.тењ-

ге  ќарыз  (ссуда)  алынѓан.  Тџскен  табыстар,  тљрт  жыл  барысында

15,18,29,50 млн. тењге ќђрады жѕне 15% жылдыќ процентпен инвес-

тицияланды. Инвестиция айналымыныњ модификацияланѓан ішкі жыл-

дамдыѓын табыњыз.№19  тапсырма.

Баѓасы 9 млн. тењге болѓан жоба, келесі џш жыл бойы 4,4;3,2;5,9

млн. тењге табыс ѕкеледі, ал тљртінші жылы 1,6 млн. тењге шыѓын ѕке-

леді  деп  жорамалдануда.  Егер  нарыќтыќ  ќалып  13%  болса,  жобаны

ќабылдаудыњ пайдалылыѓын баѓалањыз.

№20  тапсырма.

Егер 27 мыњ. тењге 33 жылѓа жылдыќ 13,5%-пен есеп шотќа са-

лынса, оныњ сомасын есептењіз. Проценттер ѕрбір џш жыл сайын ауда-

рылады.


№21  тапсырма.

Кестеде  мына  мѕліметтер  берілген:  студенттіњ  фамилиясы,  аты,

ѕкесініњ аты, бойы. Студенттердіњ орташа бойын, ењ ђзын жѕне ењ ќысќа

бойлы студенттерді табыњыз. Баскетбол секциясына бойы 170-тен аса-

тын студенттерді ѓана алатын болса, онда секцияѓа ќанша студент ќаты-

са алады?394

Баќылау сђраќтары:

1. Кестелік процессор дегеніміз не?

2. Кестелік процессордаѓы жђмыс кітабы дегеніміз не?

3. Кестелік процессордаѓы жђмыс параѓы дегеніміз не?

4. Кестелік процессордаѓы баѓан дегеніміз не?

5. Кестелік процессордаѓы жол  дегеніміз не?

6. Кестелік процессордаѓы ђяшыќ (ђяшыќтар блогы) дегеніміз не?

7. Жђмыс параѓыныњ  атын ќалай љзгертуге болады?

8. Бір жђмыс параѓындаѓы жолдар саны ќанша? Ќалай белгіленеді?

9. Бір жђмыс параѓындаѓы баѓандар  саны ќанша? Ќалай белгіле-

неді?

10. Бір жђмыс параѓынан басќа жђмыс параѓына ќалай љтуге бола-ды?

11. Жђмыс параѓыныњ аты ќалай љзгертіледі?

12. Электрондыќ кестеде мѕліметтердіњ ќандай тџрі болуы мџмкін?

13. Тѕуелді жѕне тѕуелсіз мѕліметтер дегеніміз не?

14. Енгізілген мѕліметтердіњ формула екендігі ќалай аныќталады?

15. Электронды кестедегі формула дегеніміз не? Мысал келтіріњіз.

16. Электронды кестеде функция дегеніміз не? Функцияныњ ќандай

тџрлерін білесіз?

17. Ђяшыќтардыњ абсолютті жѕне салыстырмалы адрестері не џшін

ќолданылады?

18. Автотолтыру (Автозаполнение) дегеніміз не?

19. Ђяшыќтаѓы мѕліметтерді ќалай “кљбейтуге” болады?

20. Ђяшыќтаѓы формулалар ќалай тџзетіледі ?

21. MS EXCEL 97-де  жасыру  (умолчание)  бойынша  адрестеудіњ

ќандай типі ќолданылады?

22. Формулаларды толтыру кезінде салыстырмалы жѕне абсолютті

адресті ќолданудыњ ќолайлылыѓы неде?

23. Диапазон дегеніміз не, оны ќалай бљліп алады?

24. Электронды кесте ђяшыѓындаѓы мѕліметтерді рђќсат етілмеген

енуден (доступ) жѕне љзгерістер енгізуден ќалай ќорѓауѓа болады?.

25. Электронды кесте мѕліметтерін интерпретациялауда ќолданыла-

тын  ќандай  диаграмма  типтерін  білесіз?  Олардыњ  ќолдану  орнын

тџсіндіріњіз.

26. Бірнеше электронды кестелерді бір кестеге біріктірудіњ ќандай

тѕсілдерін белесіз?


395

27. Ms Excel 97  кестелік процессорында ќђжаттар ќалай баспаѓа

беріледі?

28. Ђяшыќтардыњ аралас жѕне аралас емес блоктарын ќалай бљлуге

болады?

29. Мѕліметтер ќоймасымен жђмыс істеудіњ ќандай жарлыќтарынбілесіз?

30. Кестелерді ныѓайту (консомедация) дегеніміз не?

31. Макростар дегеніміз не?  Не џшін ќолданылады?

32. Ќандай мѕліметтер пішімдерін  білесіз?

33. Функция аргументтерініњ ќандай  типтерін білесіз?

34. Функция шебері дегеніміз не?

35. Диаграмма шебері дегеніміз не?

36. Ms Excel 97 кестелік процессорында мѕліметтерді љњдеудіњ жѕне

талдаудыњ ќандай ѕдістері бар?

37. Мѕліметтерді Сђрыптау(Сортировка) ќалай жџргізіледі?

38. Мѕліметтерді Сџзгіден љткізу(Фильтрация) ќалай жџргізіледі?

40. Мѕліметтерді ќђрылымдау жѕне топтау ќандай жаѓдайларда ќол-

данылады?

41.  Кестелік  процессордыњ  Пішім(Формат)  мѕзірініњ  Ђяшыќтар

(Ячейки) пункті ќандай ќызмет атќарады?

42. Кестелік процессордыњ Пішім(Формат) мѕзірініњ Баѓана (Стол-

бец) пункті ќандай ќызмет атќарады?

 43. Кестелік процессордыњ Пішім(Формат) мѕзірініњ Жол (Стро-

ка) пункті ќандай ќызмет атќарады?

44. Кестелік процессордыњ Сервис мѕзірініњ Орфография  пункті

ќандай ќызмет атќарады?

45. Кестелік процессордыњ Сервис мѕзірініњ Сџзгі (Фильтр) пункті

ќандай ќызмет атќарады?

46.  Кестелік  процессордыњ  Сервис  мѕзірініњ  Ќорѓаныс  (Защита)

пункті ќандай ќызмет атќарады?

47. Кестелік процессордыњ Орналастыру (Вставка) мѕзірініњ Ђяшыќ-

тар (Ячейки) пункті ќандай ќызмет атќарады?

48. Кестелік процессордыњ Орналастыру (Вставка) мѕзірініњ Баѓа-

налар (Столбцы) пункті ќандай ќызмет атќарады?

49. Кестелік процессордыњ Орналастыру (Вставка)  мѕзірініњ Жол-

дар (Строки) пункті ќандай ќызмет атќарады?

50. Кестелік процессордыњ Орналастыру (Вставка)  мѕзірініњ Фун-

кция  пункті ќандай ќызмет атќарады?


396

51. Кестелік процессордыњ Орналастыру (Вставка)  мѕзірініњ Диаг-

рамма пункті ќандай ќызмет атќарады?

52. Кестелік процессордыњ Орналастыру (Вставка)  мѕзірініњ Па-

раќ (Лист) пункті ќандай ќызмет атќарады?

53. Аспаптар панелініњ (Панели инструментов) элементтерін ќалай

орнатуѓа (алып тастауѓа) болады?

54. Автотолтыру(Автозаполнение) ѕрекетін ќандай баѓыттарда орын-

дауѓа болады?

55. Жђмыс параѓын жасыру(скрыть) ѕрекеті ќалай орындалады?

56. Аѓымдыќ кітаптыњ жања жђмыс терезелерін ашу ѕрекеті ќалай

орындалады?

 57. Дайын кестеге Автопішім(Автоформат) орнату ѕрекеті ќалай

орындалады?

58. Ђяшыќтар блогын ерекшелеуде ќандай пернелер пайдаланыла-

ды?


59. Ђяшыќтар блогында орналасќан мѕліметтер пернелік таќта эле-

менттерініњ кљмегімен ќалай жойылады?

60. Кестеде орналасќан сандардыњ пішімі ќалай љзгертіледі?

61. Кестелік процессор ќђжатына сурет ќалай кірістіріледі?

62. Ќђжатќа кірістірілген сурет ќалай пішімделеді?

63. Курсор кљрсеткішін аѓымдыќ параќтыњ басына апару пернелері.

 64. Курсор кљрсеткішін аѓымдыќ параќтыњ соњына апару перне-

лері.


65. Ctrl+Z пернелері комбинациясыныњ ќызметі.

66. Ctrl+Y пернелері комбинациясыныњ ќызметі.

67. Ctrl+X пернелері комбинациясыныњ ќызметі.

68. Ctrl+C пернелері комбинациясыныњ ќызметі.

69. Ctrl+F пернелері комбинациясыныњ ќызметі.

70. Ctrl+H пернелері комбинациясыныњ ќызметі.

71. Ctrl+G пернелері комбинациясыныњ ќызметі.

72. Ctrl+N пернелері комбинациясыныњ ќызметі.

73. Ctrl+O пернелері комбинациясыныњ ќызметі.

74. Ctrl+S пернелері комбинациясыныњ ќызметі.

75. Ctrl+P пернелері комбинациясыныњ ќызметі.

76. Ctrl+1 пернелері комбинациясыныњ ќызметі.

77. Ctrl+D пернелері комбинациясыныњ ќызметі.

78. Ctrl+R пернелері комбинациясыныњ ќызметі.

79. Кестелік процессормен жђмысты аяќтау тѕсілдері.


397

Тест  тапсырмалары

1. Тест тапсырмаларын ќђрастыруѓа ѕдістемелік нђсќау

MS Excel 97 кестелік процессоры ќђжатќа мѕтін, кестелік мѕлімет-

терді љњдеу, даяр суреттер т.б  енгізу мен ќатар оларды тџзету жђмыс-

тарын тиімді жџргізуге  мџмкіндік береді.

Пайдаланушы MS Excel 97 кестелік  процессоры  ќызметін  оќып

џйрену  барысында,  кестелік  мѕліметтерді  пішімдеу,  тџзету,  ќаріпті

пішімдеу, формулаларды орналастыру, мѕліметтерді љњдеу, сђрыптау

жђмыстарын еркін орындау икемділіктерін мењгереді. Ѕртџрлі мѕлімет-

термен (файлды саќтау, ашу, ђяшыќ параметрлерін орнату, диаграмма-

лар орналастыру т.б) жђмыс істеу даѓдысын ќалыптастырады. MS Excel 97 кестелік процессоры ќызметін пайдаланушы

тљмендегі  ѕрекеттерді орындауды мењгеруі тиіс:

! MS Excel 97 кестелік процессоры терезесініњ сыртќы тџрін бап-

тау;

! Кестелік  ќђжатты даярлау, тџзету;! Кестені, жђмыс параѓын, ђяшыќтар тобын ерекшелеу;

! Кесте фрагменттерін кљшіру/љшіру, жылжыту;

! Ќђжатќа ќорѓауды орнату жѕне автосаќтау;

! Ђяшыќтарды бояу, рењ (фондыќ) љрнектерін орнату;

! Мѕліметтер фрагменттерін іздеу жѕне алмастыру;

! Дайын ќђжатты  сђрыптау;

! Ќђжатќа пернелік таќтада жоќ символдарды орналастыру;

! Графикалыќ объектілермен жђмыс;

! Сурет элементтерін пішімдеу;

! Кестелер ќђру жѕне оларды автоматты тџрде пішімдеу;

! Кестелерде сандыќ мѕліметтерді љњдеу;

! Ќђжат мѕліметтері бойынша диаграммалар кірістіріп, пішімдеу;

 Ђсынылып отырѓан тест тапсырмаларын сабаќтыњ ѕртџрлі кезењде-

рінде пайдалануѓа болады.

MS Excel 97 кестелік процессорыныњ ќызметі туралы тест сђраќта-

ры ѕртџрлі (ќарапайым/кџрделі) дењгейлерден тђрады:Бірінші  дењгейге ќарапайым тест сђраќтары жатады. Мы-

салы:


• Кестелік мѕлімет компьютер кљмегімен:

398

1. Саќталады, алынады жѕне љњделеді;

2. тек ќана саќталады;

3. тек ќана алынады;

4. тек ќана љњделеді;

• Кестелік мѕліметтерді енгізу ќђрылѓысы:

1. Пернелік таќта;

2. дисплей экраны;

3. “тышќан”(мышь) манипуляторы;

4. дискета;Тест тапсырмаларыныњ екінші дењгейіне наќты аныќтамаѓа не-

гізделген, оќытылатын материал мазмђнын ашатын тест тапсырмалары

жатады, мысалы:

• Кестелік  процессордыњ негізгі функияларыныњ бірі:

1. Кестелік мѕліметтерді орналастыру, љњдеу, сђрыптау,кљшіру, орын

ауыстыру жѕне жою;

2. мѕтінді даярлау, тџзету, саќтау, баспаѓа беру;

3. дербес компьютер ресурстарын жѕне мѕтін даярлау процестерін

пайдалануды басќару;

 4. файлдарда берілген мѕліметтерді автоматты тџрде  љњдеу.Тест сђраќтары

1. Электрондыќ кестеде  формулалар  ќандай тањбадан басталады?

1.”*”         2.”-“         3.”?”         4.”=”         5. ”#”2. Ms Excel 97 кестелік процессорындаѓы функция дегеніміз не?

1. Нѕтиже алу џшін ќолданылатын мѕліметтер;

2. іс-ѕрекеттіњ орындалу ретін аныќтайтын шартты белгілеулер;

3. кестелік процессор жђмысыныњ шартты белгілеулері;4. программа жадында саќталып тђрѓан арнайы формулалар;

5. программа жадында саќталып тђрѓан арнайы файлдар.3. Ms Excel 97  программасы…

1. Кестелік процессор;

2. Мѕтін редакторы;

3. Операциялыќ жџйе;

4. Графикалыќ редактор;

5. Программалыќ ќабыќша.

4. Ms Excel  97 кестелік  процессорында  кітапќа  ќалай  ќорѓаныс

орнатуѓа болады?399

1. Пішім(Формат) мѕзірініњ Ђяшыќтар(Ячейки) пунктіндегі  Ќор-ѓау(Защитить) жарлыѓы арќылы;

2. Сервис мѕзірініњ Ќорѓаныс (Защита) пунктін тањдау арќылы;

3. Сервис мѕзірініњ Ќорѓаныс(Защита)  мѕзірініњ  кітапты ќорѓау(защитить книгу)  жарлыѓы арќылы;

4. Сервис мѕзірініњ  Параметрлер (Параметры) жарлыѓы арќылы;

5. Пішім(Формат) мѕзірініњ Ќорѓаныс(Защита)  мѕзірініњ  кітап-

ты ќорѓау(защитить книгу)  жарлыѓы арќылы.

5. Ерекшеленген ђяшыќтар тобы ќалай аталады?

1. Кестедегі аќпараттар жиыны;2. блок немесе торлар аралыѓы;

3. белгілердіњ жиынтыѓы;

4. баѓана бойынша орналасќан біртектес мѕліметтер;

5. бірнеше ђяшыќтар; 6. Ms Excel  97 кестелік процессорында баѓаналар ќалай белгіле-

неді?


1. Латын ѕріптері;

2. сандар;

3. шартты белгілеулер;

4. арнайы формулалар;

5. ђяшыќ адрестері арќылы.

7. Ms Excel  97 кестелік процессорында жолдар ќалай белгіленеді?

1. Ѕріптер;

2. сандар;

3. шартты белгілеулері;

4. арнайы формулалар;

5. Рим цифрларымен.8. Ms Excel 97 кестелік процессорыныњ бір параѓында  неше жол

бар?


1. 258;      2. 256;      3. 65536;      4. 65534;      5. 5689.

9. Ms Excel 97 кестелік процессорында неше баѓана  бар?

1. 8;       2. 256;       3. 65536;        4. 65534;        5. 255.10. Ms Excel 97 кестелік процессорында  бір ђяшыќќа ќанша сим-

вол енгізу мџмкіндігі бар?

1. 32000;      2. 256000;      3. 22000;      4. 60000;      5. 57894.

11. Екпінді ђяшыќ дегеніміз не?

1. Электрондыќ кестедегі  ђяшыќ;

2. кестелік курсор орналасќан  ђяшыќ;


400

3. бегіленген ђяшыќтар тізбегі;

4. арнайы формулалар;

5. ќиып алынѓан мѕліметтер тобы.12. Диаграмма типі ќалай љзгертіледі?

1. автоматты тџрде;2. Диаграмма мѕзірініњ Диаграмма типі(Тип диаграммы) жарлыѓы

арќылы;


3.  Диаграмма  мѕзірініњ  Диаграмма  параметрлері  (Параметры

диаграмм) жарлыѓы арќылы;

4. Орналастыру(Вставка) мѕзірініњ  Тџр(Вид)  жарлыѓы арќылы;

5. Диаграмма типі љзгермейді.

13. Ms Excel  97 кестелік процессорындаѓы Ђяшыќ дегеніміз не?

1. Кесте элементтері;

2. символдар жиыны;

3. ѕрбір баѓана мен ќатардыњ ќиылысќан жеріндегі тіктљртбђрыш;

4. мѕліметтер тобы;

5. мѕліметтер толтырылѓан кесте.

14. (А3:А7;С2:С10) ђяшыќтарыныњ орта мѕнін табу формуласын

кљрсетіњіз:

1. СРЗНАЧ( А1:А5;С:С10);

2. СРЗНАЧ(А3:А7;С2:С10);

3. СРЗНАЧ(А:А5;С2:С10);

4. СРЗНАЧ(А:А5;С:С10) ;

5. СРЗНАЧ(А3:А5;С:С10).15. Кесте ішіндегі рењ (фон) тџсі деп нені айтуѓа болады?

1. Штрих типі;

2. штрих тџсі;

3. рењ(фон) тџсі;

4. ќаріп тџсі;

5. сызылымы.

16. Диаграммалар шеберініњ бірінші ќадамында ќандай параметр-

лер таѓайындалады?

1. Диаграмманыњ типін тањдау;

2. диаграммада бейнеленетін мѕліметтер аралыѓын енгізу;

3. диаграммаѓа ќосымша тџсініктер т.б. ќосымша элементтер енгізу;

4. диаграмманыњ орналасатын орнын кљрсету.17. Диаграммалар шеберініњ екінші ќадамында ќандай параметр-

лер таѓайындалады?401

1. Диаграмманыњ типін тањдау;2. диаграммада бейнеленетін мѕліметтер аралыѓын енгізу;

3. диаграммаѓа ќосымша тџсініктер т.б. ќосымша элементтер енгізу;

4. диаграмманыњ орналасатын орнын кљрсету.

18. Диаграммалар шеберініњ џшінші ќадамында ќандай параметр-

лер таѓайындалады?

1Диаграмманыњ типін тањдау;

2. диаграммада бейнеленетін мѕліметтер аралыѓын енгізу;3. диаграммаѓа ќосымша тџсініктер т.б. ќосымша элементтер енгізу;

 4. диаграмманыњ орналасатын орнын кљрсету.19. Диаграммалар шеберініњ тљртінші ќадамында ќандай параметр-

лер таѓайындалады?

1. Диаграмманыњ типін тањдау;

2. диаграммада бейнеленетін мѕліметтер аралыѓын енгізу;

3. диаграммаѓа ќосымша тџсініктер т.б. ќосымша элементтер енгізу;

4. диаграмманыњ орналасатын орнын кљрсету.

20.  Кестені  жиектеу  ѕрекеті  ќалай  орындалады? (ќате  жауабын

кљрсетіњіз).

1.  Ќажетті  ђяшыќтарды  ерекшелеп,  Пішім  (Формат)-Ђяшыќтар

(Ячейки)-Шекара  (Граница)  жарлыѓын  орындап,  ќажетті  параметр-

лерді таѓайындау арќылы;

2. ерекшеленген ђяшыќтардыњ жанама мѕзірінен Ђяшыќтар пішімі

(Формат ячейки)-Шекара (Граница) жарлыѓын орындап, ќажетті па-

раметрлерді таѓайындау арќылы;3.  ђяшыќтарды  ерекшелеп,  Сурет  салу  (Рисование)  батырмасын

шертіп,  сызыќтарды тањдау арќылы;

4. ќажетті ђяшыќтарды ерекшелеп, аспаптар панеліндегі сѕйкес ба-

тырманы пайдаланамыз.21. Енгізуді алып тастау батырмалары комбинациясын кљрсетіњіз.

1. Ctrl+Z

2. Ctrl+Y

3. Ctrl+X

4. Ctrl+C

5. Ctrl+F

22. Ќайталауды болдырмау батырмалары комбинациясын кљрсетіњіз.

1. Ctrl+Z2. Ctrl+Y

3. Ctrl+X402

4. Ctrl+C

5. Ctrl+F

23. Ерекшеленген объектіні ќиып алу батырмалары комбинация-

сын кљрсетіњіз.

1. Ctrl+Z

2. Ctrl+Y3. Ctrl+X

4. Ctrl+C

5. Ctrl+F

24. Ерекшеленген объектіні буферге кљшіру батырмалары комби-

нациясын кљрсетіњіз.

1. Ctrl+Z

2. Ctrl+Y

3. Ctrl+X

4. Ctrl+C

5. Ctrl+F 25. Буферге  кљшірілген  объектіні  тањдалынѓан  орынѓа  біріктіру

батырмалары комбинациясын кљрсетіњіз.

1. Ctrl+Z

2. Ctrl+Y

3. Ctrl+X

4. Ctrl+ F5. Ctrl+ V

403

Ќосымша 1EXCEL 97 кестелiк процессорыныњ жалпы

404

Ќосымша 2MS EXCEL  кестелік процессорында ђяшыќтарды

пернелер арќылы ерекшелеу

405

Ќосымша 3MS EXCEL  кестелік процессорында ђяшыќтарды

 “

тышќан” (мышь) манипуляторы арќылы ерекшелеу

Нені ерекшелейміз

Кез келген ђяшыќ

Графика

Бір ќатар

Бірнеше ќатар

Бір баѓана

Бірнеше баѓана

Ќатар орналаспаѓан

ђяшыќтар

Барлыќ ќђжат

Ќалай ерекшелейміз

“тышќан” (мышь) манипуляторыныњ сол жаќ ба-

тырмасыныњ басулы кџйінде курсор белгісін ерек-

шеленген ђяшыќтыњ бір шетінен екінші шетіне ќарай

жылжыту


Курсор  кљрсеткішін  графика  аумаѓына  орналасты-

рып, “тышќан” (мышь)  манипуляторыныњ сол жаќ

батырмасын шерту

Ќатардыњ атауы тђрѓан ђяшыќта “тышќан” (мышь)

манипуляторыныњ сол жаќ батырмасын  шерту

Бірінші ерекшеленетін ќатарда “тышќан” (мышь)

манипуляторыныњ сол жаќ батырмасын шертіп, ба-

сулы кџйінде курсор кљрсеткішін тљмен жылжыту

Баѓананыњ атауы тђрѓан ђяшыќта “тышќан” (мышь)

манипуляторыныњ сол жаќ батырмасын  шерту

Баѓананыњ атауы тђрѓан ђяшыќта “тышќан” (мышь)

манипуляторыныњ сол жаќ батырмасын  шертіп, ба-

сулы кџйінде курсор кљрсеткішін тљмен жылжыту

“Тышќан”(мышь)  манипуляторыныњ  курсор

кљрсеткіші ерекшеленуге тиісті ђяшыќтардыњ бас-

тапќысына орналастырылады. “Тышќан” (мышь)

манипуляторыныњ сол жаќ батырмасыныњ басулы

кџйінде  курсор кљрсеткіші ќажетті баѓытта жыл-

жытылып,    пернесініњ басулы кџйінде  ке-

лесі блок ерекшеленеді

Баѓана мен Ќатардыњ ќиылысќан сол жаќ бђрышын-

даѓы батырмасында “тышќан” (мышь)  манипуля-

торыныњ сол жаќ батырмасын  шерту406

Ќосымша 4MS EXCEL  кестелік процессорында  курсор кљрсеткішін

жылжыту пернелерініњ ќызметі

Курсорды


407

Ќосымша 5MS EXCEL  кестелік процессорындаѓы пернелер

 комбинациясыныњ ќызметі

408

Дербес  компьютермен  жђмыста  жиі  кездесетін

термин  сљздердіњ  ќысќаша  орысша-ќазаќша  сљздігі

А

автозаполнение                    автотолтыру

автозамена

                      автоалмастыру

автосумма

                      автоќосынды

автофигура

                      автофигура

автоформат

                      автопішім

автотекст

                      автомѕтін

активный

                      екпінді

автофильтр

                      автосџзгі

абсолютная  ссылка               абсолютті сілтеме

Б

база


ќойма  (ќор)

базы данных

мѕліметтер ќоймасы

библиотекастилей

стильдер  кітапханасы

буквица


биѕріп

буфер


буфер

буфер обмена

алмасу буфері

В

ввод


енгізу

вверх


жоѓары

верхнее поле

жоѓарѓы жиек

верхный колонтитул

жоѓарѓы колонтитул

верхний индекс

жоѓарѓы индекс

вид


тџр

выделить


ерекшелеу

выделение ячеек

ђяшыќтарды ерекшелеу

выделить столбец

баѓанды ерекшелеу

выделить все

барлыѓын ерекшелеу

выход


шыѓу

409

выравнивание

туралау

выравнивание абзацевабзацтарды туралау

выравнивание текста

мѕтінді туралау

вырезать


ќиып алу

внутренние границы

ішкі шекаралар

внешние границы

сыртќы шекаралар

вниз


тљмен ќарай

восстанавливать

ќалпына келтіру

вставить


кірістіру

вставить функцию

функцияны кірістіру

вычисляемый критерий

есептелетін критерий

внешние данные

сыртќы мѕліметтер

Г

границы


шекаралар

группировать

топтастыру

Д

действие


ѕсер ету

диалог


сђхбат

диалоговое окно

сђхбаттасу терезесі

документ


ќђжат

добавить


џстемелеу

добавить строку

жол џстемелеу

добавить столбцы

баѓандар џстемелеу

другая


басќа

диапазон


аралыќ

З

завершение

аяќтау

заголовоктаќырып

задний план

артќы ќаптал

закрыть


жабу

закрыть все

бѕрін жабу

заливка


бояу

410

заменить


алмастыру

замена фрагментов текста

мѕтін фрагменттерін алмастыру

заполнение

толтыру

заполнение таблицыкестені толтыру

запуск программы

баѓдарламаны жџктеу

защита листа

параќты ќорѓау

защита книги

кітапты ќорѓау

значение


мѕн

значение полей

жиектер мѕні

запись


жазу(жазба)

И

информация

аќпарат

изменить


љзгерту

изменение шрифта

ќаріпті љзгерту

исправить

тџзету

использованиепайдалану

истина


аќиќат

интервал критериев

критерийлер аралыѓы

имя поля


љрістіњ атауы

К

клавиша


перне

клавиатура

пернелік таќта

клетка


тор

кнопка


батырма

контекстный меню

жанама мѕзір

копировать

кљшіру

консолидацияшоѓырлау

Л

линейка


сызѓыш

линейки покрутки

айналдыру сызѓыштары

лист


параќ

логические функции

логикалыќ функциялар

ложь


жалѓан

411

М

маркер


маркер

маркированный список

маркерленген тізім

мастер диаграмм

диаграмма шебері

мастер функций

функция шебері

меню


мѕзір

междустрочный

жоларалыќ

мышь


“тышќан” манипуляторы

многоуровневый

кљпдењгейлі

многоуровневый список

кљпдењгейлі тізім

Н

набор текста

мѕтін теру

надпись


жазылым

найти


табу

направления

баѓыт

направление текстамѕтін баѓыты

настройка

баптау

настройка изображениябейнені баптау

начать заново

жањадан бастау

непечатаемые знаки

баспаѓа берілмейтін белгілер

нижный  колонтитул

тљменгі колонтитул

нижний индекс

тљменгі индекс

номер страницы

бет нљмірі

нумерация

нљмірлеу

настройка

бейімдеу

нумерованный список

нљмірленген тізім

О

обработка

љњдеу

обработка информацииаќпаратты љњдеу

образец


џлгі

обрамления

жиектеу

обычный режимкѕдімгі режим

412

объединить

біріктіру

объединить ячейки

ђяшыќтарды біріктіру

ограничение доступа

енуді шектеу

окно


терезе

операционная система

операциялыќ жџйе

открыть


ашу

отменить


кері ќайтару

отступ


шегініс

ошибка


ќате

очистить


тазалау

относительная ссылка

салыстырмалы сілтеме

П

панель инструментов

аспаптар панелі

папка


бума

параметры страницы

бет параметрлері

поле


љріс

печать


баспаѓа беру

печать готового документа

даяр ќђжатты баспаѓа  беру

перемещение

жылжыту

перейти


љту

передний план

алдыњѓы ќаптал

план


ќаптал

подстановочные знаки

алмастыру белгілері

полоса


жолаќ

поля


жиек

полужирный

жартылай ќалыњдатылѓан

порядок


рет

построение диаграмм

диаграмма тђрѓызу

поиск


іздеу

поиск фрагментов текста

мѕтін фрагменттерін іздеу

по левому краю

сол жаќ шетке

по правому краю

оњ жаќ шетке

применить

ќабылдау

правка


тџзету

правописание

дђрыс жазылу

предварительный просмотр

алдын-ала кљру


413

преобразовать в таблицу

кестеге тџрлендіру

преобразовать в текст

мѕтінге тџрлендіру

проводник

сілтеуіш

продолжить

жалѓастыру

проверка


тексеру

программа

баѓдарлама

пуск


іске ќосу

подбор параметров

параметрлерді таѓайындау

Р

рабочий стол

жђмыс столы

работа с текстом

мѕтінмен жђмыс

разделитель

бљлгіш

размер


љлшем

размер шрифта

ќаріп љлшемі

размер бумаги

ќаѓаз  љлшемі

разбить ячейки

ђяшыќтарды бљлу

разгруппировать

топтастыруды алып тастау

рамка


жаќтау

расположение элементов

элементтердіњ орналасуы

режим структуры

ќђрылым режимі

редактирование

тџзету

рабочая книгажђмыс кітабы

рабочий лист

жђмыс параѓы

С

свойства


ќасиет

сетка


тор

система


жџйе

скрыть


жасыру жасырын

снять разделение

бљліктеуді алып тастау

совет


кењес

создать


ќђру

создание колонтитулов

колонтитулдар ќђру

сохранить

саќтау

сохранить какќалай саќтау

414

сортировка

іріктеу

сортировка по возрастаниюљсу бойынша іріктеу

сортировка по убыванию

кему бойынша іріктеу

способ


тѕсіл

способы заливки

бояу тѕсілдері

справка


аныќтама

специальная вставка

арнайы кірістіру

специальная символ

арнайы символ

список


тізім

ссылка


сілтеме

структура

ќђрылым

строка


жол(ќатар)

страница


бет

схема


сџлбе

смешанные ссылки

аралас сілтеме

столбец


баѓана

Т

таблица                                        кесте

текст                                            мѕтін

текущая                                       аѓымдыќ

текстовое поле                              мѕтіндік љріс

текущий диск                               аѓымдыќ дискі

текстовое поле                              мѕтіндік љріс

тип объекта                                   объект типі

тип узора                                      љрнек типі

толщина линии                              сызыќ жуандыѓы

табличный процессор                     кестелік процессор

У

увеличить                                      ђлѓайту

увеличить отступ                            шегіністі ђлѓайту

удалить                                          жою, алып тастау

удаления текста                              мѕтінді жою

удалить столбцы                             баѓананы жою

удалить строки                               жолды жою


415

узор


љрнек

указатель

кљрсеткіш

уменшить отступ

шегіністі кеміту

уровень


дењгей

установить

орнату

установка номера страницбет нљмірлерін орнату

установка обрамления

кестеде жиектеу

в таблице

орнату

усиленный фильтркењейтілген сџзгі

управления

басќару

упорядочить значкибелгілерді реттеу

Ф

файл


файл

файловая система

файлдыќ жџйе

файловая структура

файлдыќ ќђрылым

флажок


жалауша

фон


рењ

фоновые узоры

рењ љрнектері

формат


пішім

форматирование объекта

объектіні пішімдеу

форма данных

берілгендер формасы

Ш

шаблон


ќалып

ширина


ен

шрифт


ќаріп

Щ

щелкнуть


шерту

Ц

цвет


тџс

цвет шрифта

ќаріп тџсі


416

цвет границы

шекара тџсі

центрирование текста

мѕтінді ортаѓа туралау

Э

элементы окна

терезе элементтері

электронный документ

электронды ќђжат

электронная таблица

электронды кесте

Я

ячейка


ђяшыќ

417

ПАЙДАЛАНЫЛЃАН ЅДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Ќазаќстан Республикасыныњ мемлекеттік жалпыѓа міндетті білім

беру стандарты. Жоѓары кѕсіптік білім  Мамандыѓы “010940 – Экология

жѕне табиѓатты пайдалану”. Ќазаќстан Республикасы Білім жѕне ѓылым

министрлігініњ “29” мамыр 2001 жылѓы №400 бђйрыѓымен бекітілді жѕне

іске ќосылды. ЌРЖМБС 3.07.008-2001.  Астана, 2001 – 8б.

2. Білім беру мен тестілеудіњ мемлекеттік стандарттарыныњ ђлттыќ

орталыѓы.  Типтік  оќу  баѓдарламалары  Жаратылыстану  ѓылыми

пѕндерініњ циклі медициналыќ жѕне ветеринарлыќ мамандыќтар мен

дайындау баѓыттары бойынша. Ќазаќстан Республикасы Білім жѕне

ѓылым  министрлігініњ  “10”  шілде 2002 жылѓы  №541  бђйрыѓымен

бекітілді жѕне іске ќосылды. Астана, 2002 ж.

3. Ќазаќстан Республикасы Денсаулыќ министрлігініњ 04.08.2003 ж.

№528 бђйрыѓымен бекітілген типтік оќу баѓдарлама.

4. Андреева Е., Фалина И. Системы счисления и компьютерная ариф-

метика. М: Лаборатория базавых знаний, 1999.

5. Босова Л.Л. Системы счисления, методические рекомендации для

учителя информатики. М.: Первое сентября. Информатика, № 7, 1997.

6. К.М.Беркінбаев, Н.Т.Ажиханов, Ш.Ш.Шамшиева, Г.П.Мейірбе-

кова Компьютерлік арифметика негіздері. Алматы, 2003 ж.

7. А.Н.Нђрђллаев Компьютерлік арифметика Алматы, 2003 ж.

8. Фомин С.В. Системы счисления. М.: Наука, 1987.

9. И.Семакина, Е. Хеннера. Информатика. Задачник –практикум.

Том 1 - М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2000.

10. Ковриженко Г.А. Системы счисления и двоичная арифметика: от

счета на пальцах до ЭВМ. Киев, Рад.школа, 1984.

11. А.Кузнецов, В. Пугач, Т.Добудько, Н. Матвеева. Тестовые за-

дания. М.: Лаборатория базовых знаний, 2002. М.: Лаборатория  базо-

вых знаний, 2000.

12. Никольский С.Н., Потапов М.К., Решетников Н.Н., Шевкин А.В.

Арифметика. М: Наука 1988.

13. Касаткин В.Н. Информация, алгоритмы, ЭВМ. М.: Просвеще-

ние, 1991.

14.Б.Д.Сыдыќов.  Алгоритмдеу  жѕне  программалау  негіздерін

оќыту. Оќу ќђралы Алматы,  2001ж.

15. Кук Д., Бейз Г. Компьютерная математика. М.: наука, 1990.418

16. Карасаева Т.В., Сборник задач по основам информатики и вы-

числительной техники. М.: Колледж, 1994.

17. Горячев А., Шафрин Ю. Практикум по информационным тех-

нологиям.

18. Д.Ф. Богатов, Ф.Г.Богатов, В.А. Минаев Информатика и мате-

матика для юристов. Краткий курс в таблицах и схемах Москва 1998 г.

19. Лабораторный практикум по информатике. Под ред. проф.

В.А. Острейковского. М.:Высшая школа 2003 г.

20.  К.М.Беркінбаев,  А.Н.Нђрђллаев,  Г.Ж.Ниязова,  А.Б.Ѕбілдаев

Мѕтіндік процессорды пайдалану  Алматы, 2003 ж.

21. В.Я.Гельман Медицинская информатика. Практикум Санкт-Пе-

тербург 2001 г.

22.  К.М.Беркінбаев,  А.Н.Нђрђллаев,  Б.Д.Сыдыќов,  Р.М.Ѓайруллае-

ва, А.Б.Ѕбілдаев Кестелік  процессорды пайдалану  Алматы, 2003 ж.

23. В.П. Омельченко, А.А. Демидова. Практикум по медицинской

информатике. Ростов-на-Дону  2001 г.

24. Ќазаќ тілі терминдерініњ салалыќ ѓылыми тџсіндірме сљздігі.

Информатика жѕне компьютерлік техника Алматы, “Мектеп”, 2002 ж.

25.  Е.Балапанов,  Б.Бљрібаев,  А.Бекбаев,  А.Дѕулетќђлов,  Л.Спанќђ-

лова. Информатика терминдерініњ ќазаќша-аѓылшынша-орысша сљздігі.

Алматы, “Сљздік-словарь”  1998 ж.

26. Е.А. Лукянова. Медицинская статистика. – Москва Изд-во Рос-

сийского университета дружбы народов 2002.419

Беркінбаев  К. М.

ИНФОРМАТИКА

Оќулыќ

ЖШС «Нђр-пресс» бас директоры

Жансеитов Н. Н.

Басылымѓа жауапты ќызметкерлер: Омарќожаева Г. К., Тљребаева Г. А.

           Сарашысы: Оспанова Д. Н.

           Беттеуші: Тљребаева Г. А.

               Оператор: Жансеитов А. Н.

               Дизайн: Савельев А. О.

Басуѓа  07.06.2005 ќол ќойылды. Офсеттiк басылыс.

Пiшiмi 70х108

1

/32

. Ќаѓазы офсеттiк. Ќарiп тџрi «Таймс».

Шартты баспа табаѓы 26,75.

Таралымы 500. Тапсырыс № 125.

«

Нђр-пресс» баспасы050057 Алматы ќ.,

М. Љзтџрiк к-сi, 12 џй.

Тел/факс: (3272) 747-833, 742-650.

Е-mail: law_literature@nursat.kzЖШС “Зањ ѕдебиетi” баспаханасында басылѓан

Document Outline

  • index.pdf
  • index 1.pdf

Каталог: upload -> iblock
iblock -> Тест спецификациясы Тақырыбы: «Француз тілі»
iblock -> Тест спецификациясы Тақырыбы: «Дүние жүзі тарихы»
iblock -> Ахметов А., Ахметова Г
iblock -> С. Торайгырова Ақпараттық-библиографиялық бөлім Информационно-библиографический отдел
iblock -> Вопросы к экзамену по дисциплине «Уголовное право» Понятие, предмет, метод, система, задачи уголовного права
iblock -> Званий… Чтобы убедиться в этом, чтобы изучить емкий и меткий наш
iblock -> ЖӨніндегі нұСҚаулық Мультимедиялық usb акустикалық жүйеci 0 sven 120 sven 150
iblock -> Исследование» научные доклады «Білім беру саясаты, тәжірибе және зерттеу»
iblock -> Тест спецификациясы Тақырыбы: «Математика»
iblock -> Баяу, әндете. Медленно и певуче


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет