Пайдалану бойынша нұсқаулықжүктеу 6.08 Mb.
Pdf просмотр
бет10/10
Дата22.12.2016
өлшемі6.08 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

2 қосымшасының жалғасы 

2 қосымшасының жалғасы

 

  

Табиғи газ ҥшін коллекторды екі тӛсенішпен шешу (LNG маркасы бар); 

 Сҧйылтылған газ ҥшін (LPG маркировкасы бар) жиынтыққа кіретін екі жаңа резина тӛсеніштермен газ 

коллекторын  жӛндеуді  жҥргізу  (жану  камерасын  герметиктеу  және  жҥргізілетін  газ  қҧбырымен  бірігуді 

герметиктеу);

  

Шешілген тҥйіндерді кері тәртіппен қазандықтың беткі панелін қоспай жӛндеу.

 

Назар  аударыңыз!  Қайта

 

жабдықтаудан  кейін  барлық  біріктірілген  орындарды  сабындау  тәсілі арқылы  герметиктігін  тексеру  қажет.  Кӛбіршіктердің  пайда  болуы  газдың  жайылуын  білдіреді. 

Газдың жайылуына жол берілмейді!

 

 

В) Қазандықты сұйылтылған газы бар баллонға қосу. 

Сҧйылтылған  газы  бар  баллон  2,9  кПа  булы  фазаны  тҧрақтандырудың  қысымы  бар 

редуктормен және 1 м³/сағ кем емес булы фазаның ӛнімділігімен жабдықталған болуы тиіс;

  

Қазандықты

 

қосуға арналған шлангтың ҧзындығы 1,5 м-

ден артық болмауы тиіс, ішкі диаметрі 

20 мм 


кем  емес.  Газды  жеткізуге  арналған  шланг  берілген  қысым  мен  температурада  жеткізілетін  газға 

тҧрақты болуы тиіс. Шлангларды оларды ӛндірушілердің нҧсқаулықтарына сәйкес орнатқан жӛн.

  Қазандыққа

 

кіру  алдында  жеңіл  қол  жетімжі  болуы  тиіс  ілмекті  газды  кран  орнатылған  болуы тиіс.

 

Назар аударыңыз! Қҧрастыру

 

аяқталғаннан кейін жалғанған орындарды және жалғағыш шланганың барлық  ҧзындығын  жалғау  орындарын  сабындау  әдісімен  газдың  ағуына  тексеру  қажет. 

Кӛбіршіктердің пайда болуы газдың жайылуын білдіреді. Газдың жайылуына жол берілмейді!

 

ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ:

  

2,9 кПадан ӛзгеше тҧрақты қысымы бар газ редукторларын пайдалану;

  зақымдалған газ баллондарын пайдалануға;

  

газ баллондарын және тҥтіктерді тікелей кҥн кӛзінде, жылу кӛзіне жақын жерде (пеш, плита, жылыту 

радиаторлары, басқа қыздыру қҧралдары) сақтауға;

  

газ баллондарын жалын немесе қыздыратын қҧралдармен ысытуға;

  газ баллондарын ғимараттың ішіне орналастыруға.

 

Газ  баллондарды  арнайы  берілген  орындарда  металл  шкафта,  оған  балалар  мен  бөгде тұлғалардың қол жетімділігін шектеу үшін сақтау ұсынылады.

 

 С) газды торапты жұмыс диапазонын баптау:

  

«А» екіншілік қысымды ӛлшейтін қысқа қҧбырдан жасалған тығыздағышы бар бҧранданы бҧрау (14

-

сурет);


 

 «А» келте қҧбырға газдың қысымын ӛлшеу ҥшін манометрді қосу (14

-

сурет); 

 Қазандықтың

 

электр берілуін қосу; 

 Қазандықты

 

іске қосу; 

 Электрондық басқару блогының бҥйір

 

бетінде орналасқан «8» ауыстырып-

қосқышты (15

-

сурет) «ON» кҥйіне аударып (газды торап газды берудің еріктен тыс минимум режиміне ӛтеді);

  

Манометрдегі  газдың  қысымын  бақылай  отырып,  «MIN»  потенциометрді  айналдырып,  6

-

кестеге 


сәйкес газ қысымының мәнін орнату;

  

«8»  ауыстырып

-

қосқышын  «OFF»  бастапқы  кҥйіне  қайтару  (газды  торап  газды  беруге пропорционалдық қалыпты режимге ӛтеді);

  

Электрондық басқару блогының бҥйір

 

бетінде орналасқан «9» ауыстырып-

қосқышты (15

-

сурет) «ON» кҥйіне аударып (газды торап газды берудің еріктен тыс минимум режиміне ӛтеді);

  

Манометрдегі газдың қысымын бақылай отырып, «MАХ» потенциометрді айналдырып, 6

-

кестеге сәйкес газ қысымының мәнін орнату;

 

«9» ауыстырып-

қосқышын «OFF» бастапқы кҥйіне қайтару (газды торап газды беруге пропорционалдық 

қалыпты режимге ӛтеді);

  

«А» газдың екіншілік қысымын ӛлшеудің келте қҧбырынан манометрді ӛшіру;

 

«А» келте қҧбырын тығыздау арқылы бҧранданы бекіту. 

Назар  аударыңыз!  «А»  газының  келте  қҧбырдағы  екіншілік  қысымын  сабындау  әдісімен  жалғаудың 

герметикалығына  тексеру.  Кӛбіршіктердің  пайда  болуы  газдың  жайылуын  білдіреді.  Газдың 

жайылуына жол берілмейді!

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

14-


сурет. Газды торап

 

15-сурет DI

P-

ауыстырғыштар 

 

 6-

кесте Газ қысымының MIN және MAX  баптау

 

Ҥлгі


 

B15Fi


 

B19Fi


 

B23Fi


 

B29Fi


 

B35Fi


 

Газ


 

MAX


 

MIN.


 

MAX


 

MIN.


 

MAX


 

MIN.


 

MAX


 

MIN.


 

MAX


 

MIN.


 

Табиғи LPG 

(G20)

 

60 

19

 83

 

19 

84

 19

 

95 

19

 110

 

21 

Сҧйылтылған 

LNG (G30)

 

47 

14

 63

 

14 

65

 15

 

68 

15

 75

 

13 

  

Қазандықтың

 

беткі панелін орынына орнату және тӛрт бҧрандамен бекіту. 

 Қазандық

 

корпусындағы негізгі маркілеу кестесінің жанына ҧсынылатын G30 сҧйық газына қосымша ӛздігінен желімделетін қосымша маркілеу кестесін толтырып, 

жапсыру;


 

 «Қазандықты сҧйық газға қайта жабдықтау туралы куәлік» 24.2 тармағында пайдалану бойынша 

толтыру.


 

 15 және 16 бӛлімнің талаптарын орындау

  

Пайдалану бойынша нҧсқаулықпен қарастырылған 21.2 тармақтағы жҧмыстарды орындау.

 

 

Жиынтықты дайындаушы KITURAMI CO. LTD., Оңтҥстік Корея

 

  

 

  

Elsotherm Шексіз

 

жылу 

www.elsotherm.ru Сҧлб

аның 


 

СУРЕТ 

Атауы


 

Ескертулер

 

артикул


 

15

 19

 

23 

29

 35

 

  

 

  

1

  

 

  

Беткі панель

 

 

  

Elsotherm-15-19-23

 

 

  

H110130088

 

 

  

х

  

 

 х

 

  

 

х 

 

  

 

Беткі панель 

 

 Elsotherm - 29-35

 

  

H110130100

 

 

  

 

 х

 

  

х

  

 

  

 

2 

 

  

 

  

Корпус


 

Elsotherm-15-19-23

 

H110240191 

х

 х

 

х 

 

  

 

  

Elsotherm - 29-35

 

 

  

 

H110240197 

 

  

 

  

 

х 

 

  

 

х 

 

  

 

3 

 

  

 

жылу алмастырғыш, жану камерасы және 

жанғыш жиынтықта

 

Elsotherm-15 

H120240360

 

х

  

 

  

Elsotherm-19

 

H120240360 

 

х 

 

  

Elsotherm-23

 

H120240361 

 

 х

 

  

Elsotherm-29

 

H120240362 

 

  

х

  

Elsotherm-35

 

H120240363 

 

  

 

х 

 

  

 

4 

 

  

 

Коаксиальды тҥтін шығарғыштың 

адаптері (ішкі)

 

 

  

 

барлық ҥлгілері 

 

  

 

S491100056 

 

  

 

х 

 

  

 

х 

 

  

 

х 

 

  

 

х 

 

  

 

х 

 

 5.

 

  

 

Газды беру тҥтігі 

газ клапанының 

нипплінен 

жанғышқа


 

 

 S412190025

 

  

х

  

 

х 

 

 х

 

  

х

  

 

х 

 

  

6

  

 

  

Жағу электродтары

 

 

  

барлық ҥлгілері

 

 

  

S333100023

 

 

  

х

  

 

 х

 

  

 

х 

 

  

х

  

 

 х

 

  

 

7 

 

  

Жалынды 


анықтау 

қҧралы


 

 

  

RS-100


 

 

  

S314200007

 

 

  

х

  

 

 х

 

  

 

х 

 

  

х

  

 

 х

 

  

 

 8

 

  

 

 Тҧтандыру 

трансформаторы

 

 

  

 

SPG-701 

 

  

 

S223100021 

 

  

 

х 

 

  

 

х 

 

  

 

х 

 

  

 

х 

 

  

 

х 

 

  

 

9 

 

  

 

 Желдеткіш

 

 KVG-15-19-23

 

 S242100037

 

 х

 

 х

 

 х

 

  

 

KVG-30D Elsotherm 29/35

 

  

S242100037

 

 

  

 

 х

 

  

х

  

 

 10

 

  

 

 Газды кран

 

  

 

UP33-06(220V) 

 

  

S171100005

 

 

  

х

  

 

 х

 

  

 

х 

 

  

х

  

 

 х

 

  

 

Таратылған бөліктері бар қазандықтың сұлбасы.

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

14-сурет

Таратылған 

бӛліктері

 

бар


 

қазандықтың

 

сҧлбасы


.

 

Қосымша 3

 

 

 кесте


 

қҧрамдас


 

бӛліктер


 

каталогы


 

3 қосымшаның жалғасы

 

  

 

Elsotherm Шексіз

 

жылу


 

www.elsotherm.ru  

 

  

22

  

 

  

 

  

 

жылыту контурының тҧтқасы L 

-

тәріздес 

 

 кіру тҧтқасын 

алғашқы жылу 

ауыстырғышпен 

біріктіреді

 

 

  

 

H150490005 

 

  

 

х 

 

  

 

х 

 

  

 

х 

 

  

 

х 

 

  

 

х 

 

  

 

23 

 

  

 

  

 

 Кеңейту багынан 

жылу ауыстырғышқа 

қосылу қҧбыры

 

  

алғашқы жылу 

ауыстырғыштан 

кеңейті багіне 

дейін

 

  

 

 S421200025

 

  

 

 х

 

  

 

 х

 

  

 

 х

 

  

 

 х

 

  

 

 х

 

  

 

 24

 

  

 

Жылу тасымалдағыштың 

қалдық 


температурасының 

тетігі 


 

 

  

 

HB-6101 

 

  

 

S311200015 

 

  

 

х 

 

  

 

х 

 

  

 

х 

 

  

 

х 

 

  

 

х 

 

  

 

25 

 

  

 

  

Жылу 


алмастырғыштың 

артық қызу тетігі

 

 

  

 

100СO

 

  

 

 S311400018

 

  

 

 х

 

  

 

 х

 

  

 

 х

 

  

 

 х

 

  

 

 х

 

  

 

 26

 

  

 

 Жиналғанда ыстық су 

шығу қҧбыры

 

 

  

 

 H160420001

 

  

 

 х

 

  

 

 х

 

  

 

 х

 

  

 

 х

 

  

 

 х

 

  

 

 27

 

  

 

  

 

Суық судың температура 

қҧрылғы 


 

 

  

 

  

 

 барлық 

ҥлгілері


 

 

  

 

S311200010 

 

  

 

х 

 

  

 

х 

 

  

 

х 

 

  

 

х 

 

  

 

х 

 

  

 

28 

 

  

 

 Суық судың ағыс 

қҧрылғысы

 

 

  

 

  

 

  

ЫСҚ кіріс қҧбыры

 

 

  

басталу 


орынына 

қойылады.

 

№13


 

 

  

 

х 

 

  

 

х 

 

  

 

х 

 

  

 

х 

 

  

 

х 

 

  

29

  

 

  

Жылыту контурының 

температурасының 

қҧрылғысы

 

 

  

 

  

 

GB-610 

 

  

S311200011

 

 

  

х

  

 

 х

 

  

 

х 

 

  

х

  

 

 х

 

  

 

31 

 

  

 

жылыту контурының сіңіру 

қҧбыры


 

 

  

 

  

сіңіру қҧбырынан жылыту 

қҧбырының

 

контурының кірісіне дейін

 

  

 

S412150047 

 

  

х

  

 

 х

 

  

 

х 

 

  

х

  

 

 х

 

  

 

32 

 

  

Ҥш

 тағанды жылыту 

кіріс тҥтігі

 

 

  

ҥш

 жҥрісті клапанды L

-

тәрізді жылыту контурының және 

жылыту жҥйесінің кірісімен 

біріктіреді.

 

  

 

коды жоқ 

 

  

х

  

 

 х

 

  

 

х 

 

  

х

  

 

 х

 

 3 қосымшаның жалғасы 

3 қосымшаның жалғасы

 кестенің

 

жалғасы 

Қҧрамдас


 

бӛліктің


 

каталогы


 

кестенің 

жалғасы


 

Қҧрамдас


 

бӛліктің


 

каталогы


 

 

  

 

11

 

  

 

  

Ҥштағанды

 

клапан


 

 

  

 

220 V 

 

  

 

S323100064

 

  

 

 х

 

  

 

 х

 

  

 

 х

 

  

 

 х

 

  

 

 х

 

  

 

12

 

  

 

 Басқару блогы

 

  

 

GTX-8050RUS

 

  

 

S114110019

 

  

 

х 

 

  

х

  

 

 х

 

  

 

х 

 

  

х

  

 

  

 

13

 

  

 

  

ЫСҚ ағыс 

қҧрылғысымен

 

кіріс қҧбыры 

 

 холл 

қҧрылғыс


ы

 

қолданылды 

(магнитті 

қанаттың 

айналуы)


 

 

  

 

 S5151000

18

  

 

  

 

х 

 

  

 

 х

 

  

 

  

х

  

 

  

 

х 

 

  

 

 х

 

  

 

 1

4

  

 

 Коаксиальды 

тҥтін 


шығарғышты

ң адаптері 

(сыртқы)

 

  

 

 барлық 

ҥлгілері


 

 

  

 

S491100057

 

  

 

 х

 

  

 

 х

 

  

 

 х

 

  

 

 х

 

  

 

 х

 

 1

5

  

Монтаждау 

планкасы 

(ҥстіңгі)

 

 

барлық ҥлгілері

 

 H1401200

13

  

х

  

х

  

х

  

х

  

х

  

 

16

 

  

Монтаждау 

планкасы 

(ҥстіңгі)

 

 

 барлық 

ҥлгілері


 

 

 H1401200

14

  

 

х 

 

 х

 

  

х

  

 

х 

 

 х

 

  

 

17.

 

  

 

 Циркуляци

ялық сорап

 

 

  

KPM-101-


HC

 

  

 

S132100050

 

  

 

х 

 

  

х

  

 

 х

 

  

 

х 

 

  

х

  

 

 1

8

  

 

 ЫСҚ шығатын 

судың 


температурасын

ың қҧрылғысы

 

 

  

GB-6201


 

 

  

S3112000


15

 

  

 

х 

 

  

х

  

 

 х

 

  

 

х 

 

  

х

  

 

  

1

9 

 

  

 

Жылыту жҥйесінің 

қауіпсіздік 

клапаны

 

  

 

 2,5 Бар

 

  

 

 S3231000

14

  

 

  

х

  

 

  

х

  

 

  

х

  

 

  

х

  

 

  

х

  

 

 2

0

  

 

  

Манометр


 

 

  

4 кг/м


3

 

  

 

S325100009

 

  

 

х 

 

  

х

  

 

 х

 

  

 

х 

 

  

х

  

 

  

 

21

 

  

 

  

Екінші 


жылуалмасты

рғышпен 


кеңейткіш бак

 

  

 

  

8 л.


 

 

  

 

 S1611000

13

  

 

  

 

х 

 

  

 

 х

 

  

 

  

х

  

 

  

 

х 

 

  

 

 х

 

  

 

Elsotherm Шексіз жылу

 

www.elsotherm.ru  

 

  

 

33 

 

  

Пластик жалынының 

қҧрылғысының 

кронштейні

 

 

  

 

H850130001 

 

  

х

  

 

 х

 

  

 

х 

 

  

х

  

 

 х

 

  

Болат жалынының 

қҧрылғысының

 

кронштейні 

 

  

H140240001

 

 

 х

 

  

х

  

 

х 

 

 х

 

  

х

  

 

  

34

  

 

 Тығыздағыш 

коллектордың 

тӛсеніші

 

Elsotherm жану камерасына 

қатысты 


коллекторды 

герметиктеу ҥшін

 

барлық 


модельдер

 

  

 

 S551100015

 

  

 

 х

 

  

 

 х

 

  

 

 х

 

  

 

 х

 

  

 

 х

 

  

 

35 

 

  

Сопламен жиынтықта 

коллектор*

 

Elsotherm -15-19 

H120120011

 

х

 х

 

  

 

Elsotherm-23 

H120120013

 

 

 х

 

  

Elsotherm-29

 

H120120015 

 

  

х

  

Elsotherm-35

 

H120120017 

 

  

 

х 

 

3 қосымшаның жалғасы

 

 

7 кестенің 

жалғасы Қҧрамдас бӛліктің каталогы

 

 

  

 

  

*-

Тапсырыс берерде газдың типін кӛрсету: LNG 

табиғи газ; 

LPG - 


сҧйылтылған газ.

 

қабырғалық 

газ қазандығы

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Elsotherm Шексіз

 

жылу 

www.elsotherm.ru қабырғалық

 

газ 

қазандығы

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Elsotherm Шексіз

 

жылу


 

Шексіз

 

жылу 

 

  

 

  

 

  

 

 Назар аударыңыз!

 

Қазандықтың 

орнату


 

және


 

пайдалану

 

ережесін


 

сақтамау


 

жарылысқа

ӛртке


кҥюге


газға


 

улануға


 

және


 

электр


 

тоғымен


 

кҥюге


 

әкеліп


 

соғуы


 

мҥмкін


.

 

  

 

 Каталог: sites -> default -> files
files -> Мұратбеков Сайын
files -> ҚазҰТУда «Ерлігі жүрегінде елінің» атты Зейнеп Ахметовамен кездесу өтті
files -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің
files -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің
files -> БАҒдарламасын дамыту жолдары ақашева Ә. С г.ғ. к., доц., Дүйсебаева К. Ж. г.ғ. к., доц
files -> А. Т. Селкебаева
files -> Бағдарламасы (оқыту қазақ тілінде жүргізілетін мектептер үшін) Түсінік хат
files -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет