Пайдалану бойынша нұсқаулықжүктеу 6.08 Mb.
Pdf просмотр
бет2/10
Дата22.12.2016
өлшемі6.08 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Назар аударыңыз!

 

Қазандықтың

 

маңында


 

жеңіл


 

тҧтатынатын

 

материалдарды 

пайдалану

 

мен


 

сақтауға


 

тыйым


 

салынады


 (

аэрозольдарды

еріткіштердібояуларды

қағаздарды 

және


 

т

.б

).

 2.

 

Басымдылықтар

 

 Патенттелген, біріктірілген жылу алмастырғыш

 

Ҥлкен 

ӛтпелі қимасы бар ыстық сумен қамтамасыз ететін патенттелген, біріктірілген жылу 

алмастырғыш

 

 Энергиямен қамтамасыз ету қызметі

 

Энергиямен  қамтамасыз  ету  бӛлме  термостаты  мен  сандық  индикациясы  бар  басқару пультімен  жабдықталған  қазандықтың  тиімді  жҧмысының  арқасында  қол  жеткізіледі 

(«Қатысу», «Қатыспау», «Душ», «Таймер»).

 

 

Газдың ағуын анықтау жҥйесі 

Газдың


 

ағуын  анықтау  жҥйесімен  жабдықталған  басқару  блогы  газдың  ағуы  туралы 

автоматты  тҥрде  хабарлайды.  Бҧл  жағдайда  газ  автоматты  тҥрде  жҧмысын  тоқтатады,  ол 

апаттық қызметтің алдын алуға және тҧншықтырғыш газбен уландың алдын алуға мҥмкіндік 

береді.

 

 Жылдың қысқы

 

уақытында қазандықтық қатуының алдын алу 

Қыста


 

ауа  температурасы  бірден  тӛмендегенде,  қазандық  жҧмысын  автоматты  тҥрде 

бастайды  және  берілген  температураны  ҧстайды.  Ҧзақ  уақыт  жоқ  болғанда  қазандықты 

ажыратпаңыз.  Қазандық  пен  жылу  жҥйесінде  жарықшақтардың  пайда  болуы  мен  қатуының 

алдын алу ҥшін қазандықты сәйкес температуға баптаңыз.

 

 Жер сілкіну тетігі

 

Жер  сілкіншен  жағдайда  жер  сілкініс  тетігі  іске  қосылады,  ол  газдың  берілуін  тоқтатады және қазандықтың ажырауын қамтамасыз етеді.

 

 Ақаулардың ӛзіндік

 

диагностикасы қызметтері 

Ақау болған жағдайда бақылау лампасы жыпылықтайды және бӛлмелік басқару пультінің 

дисплейінде  ақау  кодын  білдіретін  сан  пайда болады.  Бҧл  штаттан  тыс  жағдайдың  себебін 

жеңіл анықтауға мҥмкіндік береді.

 

 

Газдың берілуін автоматты ажырату 

Жылу алмастырғыш қатты қызған жағдайда, электрлік қорек кӛзі ажырағанда, газ қысымы 

тез тҥскенде немесе тҥтіндікте ақаулар болған жағдайда, қауіпсіздік жҥйесі автоматты тҥрде 

газдың берілуін тоқтатады.

 

 

Ыстық судың температурасын ыңғайлы реттеу 

1

OC-

қа  дейінгі  дәлдіктегі  35ºС

-

тан  60ºС-

қа  дейінгі  диапазонда  ыстық  судың 

температурасын реттеу мҥмкіндігі

 

  

 

Elsotherm Шексіз

 

жылу


 

www.elsotherm.ru№ р/н

 

Атауы 

Саны, дана

 

1.

 Elsotherm қазандығы

 

23. 

2.

 Басқару пульті СТR

-5900


 

23.


 

3.

 Коаксиалды тҥтіндіктің адаптері

 

23. 

4.

 Бекіту элементтерінің жиынтығы

 

23. 

5.

 Пайдалану бойынша нҧсқаулық

 

/қҧрастыру, техникалық қызмет кӛрсету және жӛндеу бойынша 

нҧсқаулықпен біріктірілген/

 

23.


 

6.

 Қаптама

 

23. 

 

3. 

Ескерту белгілері және қауіпсіздік техникасы

 

Пайдалану  бойынша  нҧсқаулықта  дҧрыс  пайдаланбаумен  туындаған  қайғылы оқиғалардың алдын алу ҥшін сақтықты анықтау қажет жағдайларды белгілеу ҥшін , сонымен 

қатар мҥліктің зақымдалуы мен пайдаланушыға жарақат келтірудің алдын алу ҥшін белгілер 

пайдаланылады.  Ӛтінеміз,  пайдалану  бойынша  осы  нҧсқаулықпен  мҧқият  танысыңыз  және 

қазандықтың дҧрыс пайдаланылуын қамтамасыз ету ҥшін белгілер мен олардың мәнін толық 

тҥсінетіндігіңізге кӛз жеткізіңіз.

 

Назар аударыңыз!

 

Берілген  қауіпсіздік  шараларын  сақтамай  және  тҥсінбей  қазандықты  пайдалану  ӛмірге тікелей қауіпке, ауыр жарақатқа немесе мҥліктің зақымдалуына әкелуі мҥмкін.

 

  

Қауіпсіздік шаралары 3 санатқа бөлінеді: «Назар аударыңыз», «Қауіпті», «Абай болыңыз».

 

Осы белгімен белгіленген тармақтың талаптарын сақтамау ауыр жарақатқа немесе тікелей ӛсірге қауіпке әкелуі мҥмкін.

 

4. 

Тағайындалуы

 

Elsotherm  жанудың  жабық  камерасы  бар  жылу  тасымалдағыштың  кҥштеп  циркуляциясы бар қос контурлы қабырғалы газды қазандық

 

(бҧдан әрі қазандық) тҧрғылықты және қауіпті 

емес  ӛндірістік  ғимараттарды  жылыту  ҥшін,  сонымен  қатар  санитарлық  мақсаттарда  (суға 

тҥсіру,  жуу,  ыдыс  жуу  және  т.с.с)  ыстық  сумен  қамтамасыз  ету  ҥшін  (одан  әрі  ЫСҚ) 

тағайындалған.

 

Қазандық 

Китурами  Компани  Лимитед  (Корей  Республикасы)  фирмасында  дайындалған 

және  КО  ТР  016/2011  «Газ  тәріздік  отынмен  жҧмыс  істейтін  аппараттардың  қауіпсіздігі 

туралы»  Кедендік  одақтың  Техникалық  регламентінің  (  Кедендік  одақ  Комиссиясының  2011 

жылғы 9

-

қыркҥйектегі №875 шешімімен бекітілген) талаптарына сәйкес келеді. 

 

 5.

 

Жеткізілім жиынтығы

 

1 кесте Жеткізілім жиынтығы 

Назар 


аударың

ыз

  

 

Қауіпті 

 

  

Абай болыңыз, осы белімен белгіленген тармақтың бҧзылуы ауыр жарақатқа әкелуі мҥмкін.

 

 

 Берілген белгі жалпы сақтықты кӛрсету ҥшін пайдаланылады.

 

 АБАЙЛАҢЫЗ

 

 Белгілерді түсіндіру:

 

 Қол

 

тигізбеңіз 

сақтау қажет

 

 

  

 

Жалпыға бірдей тыйым салу

 

  

 

 Қажетті

 

жерге тҧйықтау 

Ӛрт


 

қаупі бар

 

 

  

 

  

 

  

 

  

Elsotherm Шексіз жылу

 

www.elsotherm.ruСипаттамалардың атауы

 

Ӛлшем 

бірлігі


 

Elsotherm 

B15Fi

 

Elsotherm B19Fi

 

Elsotherm B23Fi

 

Elsotherm B29Fi

 

Elsotherm B35Fi

 

Газдың тҥрі 

 

Табиғи G20 / Сҧйытылған G30 

Тҧқымдас; газдың тобы (табиғи / сҧйылған)

 

 

2-е; Н / 3

-

е; B/P 

Газдың нақты қысымы (табиғи / сҧйылған)

 

Па

 1274 

 1960/2940 

Табиғи газдың минималдық / максималдық қысымы

 

Па

 500/2500

 

Нақты жылу ӛткізгіштігі 

кВт


 

15,1


 

18,6


 

23,3


 

29,0


 

34,8


 

Газдың нақты шығыны (табиғи / сҧйылған)

 

м

3/сағ | 

кг/сағ


 

1,49 / 1,09

 

1,82 / 1,33 

2,28 / 1,71

 

2,86 / 2,09 

3,34 / 2,44

 

Минималдық жылу ӛткізгіштігі 

кВт


 

7,4


 

7,4


 

9,3


 

10,4


 

12,8


 

80С/60С нақты жылу қуаттылығындағы пайдалы әсер 

коэффициенті, кем емес

 

% 

91,2


 

92,4


 

91,8


 

91,6


 

91,8


 

Ж

ылы

ту

 ко

нт

уры

 

Жылыту ауданы, дейін 

м

2 

150


 

190


 

230


 

290


 

350


 

Температураны реттеу диапазоны

 

°C

 45 - 80

 

Жылу тасымалдағыштың жҧмыс қысымы 

кПа


 

100 - 250

 

Жылу тасымалдағыштың максималдық қысымы 

кПа


 

250


 

Енгізілген кеңейтілмелі бӛшкенің кӛлемі

 

л

 7,0

 

Кеңейтілмелі бӛшкедегі ауаның қысымы 

кПа


 

100


 

Ы

сты

қ 

сум

ен

 қа

м

там

ас

ыз

 

ету 

ко

нтур

ы

 ΔT=25 °С

 

қызудағы судың шығыны 

л/мин


 

10,7


 

13,3


 

16,7


 

20,0


 

Температураны реттеу диапазоны

 

°C

 35 ÷ 60

 

Ауаның жҧмыс қысымы 

кПа


 

20 ÷ 600


 

Судың минималдық қысымы, Рмин

 

кПа


 

15

 Судың максималдық қысымы, Рмакс

 

(судың жылулық кеңеюінде қысым осы шамадан аспауы тиіс)

 

 кПа

 

 1000

 

Қосу 

ҥшін судың минималдық ағыны

 

л/мин


 

1,6


 

Жану ӛнімдерінің жаппай шығыны (табиғи / сҧйытылған)

 

г/с


 

2,94 / 3,15

 

3,72 /3,98 

4,64 / 4,96

 

5,78 / 6,18 

6,94 / 7,43

 

Жану ӛнімдерінің орташа температурасы 

°C

 120

 

121 

123


 

 119


 

 119


 

Концентрация СО

 

%

 0,0082

 

0,0093 

0,0098


 

0,0132


 

0,0152


 

Концентрация NOx

 

%

 0,0026

 

0,0028 

0,0027


 

0,0028


 

0,0029


 

Жану ӛнімдерін бҧру тҥрлері

 

 

Кҥштеп 

Жылу тасымалдағыш

 

 

Су 

Жылу тасымалдағыштың тҥрі

 

 

Кҥштеп айналма 

Жалындау тҥрі

 

 

Электрондық тҧтандырудың автоматты жалындауы 

Берілген температураны ҧстау

 

 

±1 °С дәлдікпен автоматты ҧстау 

Температура индикациясы

 

 

Сҧйық кристаллды 

дисплей


 

Электрлік қорек кӛзінің нақты кернеуі

 

 

В 

220-250


 

Кернеуді жҧмыс істеу мҥмкіндігі

 

 

В 

190-270


 

Электрлік токтың нақты жиілігі

 

Гц

 50

 

Элекрлік энергияның максималдық тҧтыну 

Вт

 110

 

Ерігіш сақтандырғыш 

А

 2

 

Электрлік қауіпсіздік санаты 

 

I 

Қорғаныс


 

деңгейі


 

 

IP X4D 

Габариттік ӛлшемдер: биіктігі х ені х тереңдігі

 

мм

 430×210×730

 

486×210×730 

Таза салмағы / Брутто салмағы

 

кг

 23,34 / 26,3

 

23,34 / 26,3 

23,9 / 26,9

 

26,37/29,4 

26,58/29,6

 

Тҧт


ас

ты

раты

н 

ӛлшем

де

р 

Газдың кіруі

 

дюйм


 

G3/4


 

Жылу контурының кіруі мен шығуы

 

дюйм


 

G3/4


 

Ыстық сумен қамтамасыз етудің кіруі мен шығуы

 

дюйм


 

G1/2


 

Кіретін әуе тесігі / жану ӛнімдерінің шығыс тесігі 

(коаксивалдық қҧбырлар

 

ҥшін) 

 

мм 

 

Ø100 / Ø60 

Жеке тҥтін тартатын жолға арналған қҧбырлардың 

димаетрі (кіру қҧбыры / шығу қҧбыры)

 

мм 

Ø80 / Ø80

 

 

  

 

  

20 


6.

 

Техникалық сипаттамалары

 

2 кесте Техникалық сипаттамалары 

7.

 

Қазандықтың құрылымы

 

7.1 

Негізгі бөлшектердің құрылымы мен тағайындалуы

 

  ЖК (жылу тасымалдағыштың,

 

21 жылу жҥйелерінің

 

кіруі) Қауіпсіздік қақпағы

 

28 Ыстық сумен қамтамасыз ету

 

кірісіндегі 

 

22 температура тетігі

 ССҚ (суық су) кірісі 5

Жылытудың айналмалы сорабы

 ЫСҚ шығуы (Ыстық суме

 

23 


қамтамасыз

 

ету) 

22 


ЖК ( жылу 

тасымалдағыштың, 

жылыту жҥйесінің шығуы)

 Газдың кіруі

 

24 


Газдың біріншілік 

қысымының

 

25 


ӛлшеу

 

штуцері 

10 


Газды торап

 

26 


11 

DIP ауыстырып-

қосқышы


 

12 


Газдың екіншілік

 

қысының


 

ӛлшем 


штуцері 13 

Ҥш қозғалғышты қақпақ 14 

Басқару блогы 

15 


Желдеткіш

 

16 


Тҧтандыру 

трансформаторы

 

27 17 

Жалын тетігі 

18 


 - 

Бақылау терезесі 19 

Жылу алмастырғыштың шамадан тыс

 

жану тетігі 

20 


 

Жану 

ӛнімлерінің

 

шығуы


 

21 


Жылу тасымалдағыштың 

температурасының тетігі

 

22 Жылу тасымалдағышдың 

қалдық температурасының 

тетіші 23 

ауа қақпағы 

24 


Ыстық сумен қамтамасыз 

етудің біріктірілген контуры 

бар кеңейтілмелі мембраналы 

бӛшке

 

25 Жану камерасы бар басты 

жылу алмастырғыш

 

26 Жағу электродтары 27 

Манометр


 

28 - 


Жылу 

тасымалдағыштың тӛмен 

деңгейінің тетігі

 

19  

 

 18 

 

 17. 

 

  

 

16  

15 


 

 

14 13 

12 


 

11 


10 

  

 

 1  2 3 4  5  6  

ССҚ кіруі (суық су)

 

 

  

ЖК кіруі 

(жылыту 

контуры)


 

ЫСҚ шығуы (ыстық су) ЖК 

шығуы (жылыту контуры)

 

Газдың кіруі 

 

  

 

суағар 

 

1-сурет. Негізгі бӛлшектердің қҧрылымы мен тағайындалуы

 

 Elsotherm Шексіз

 

жылу 

www.elsotherm.ru 7.2

 

Қазандықтың функционалдық сұлбасы

 ЖК ( жылу тасымалдағыштың, жылыту 

жҥйесінің кіруі)

 Қауіпсіздік қақпағы

 

Жылыту жҥйесінің сҥзгісі 4 

Манометр жылытудың циркуляциялық сорабы

 ЫСҚ кірісіндегі температура тетігі

 

ЫСҚ ағынының тетігі

 ЫСҚ шығуындағы температура тетігі

 

Жылыту жҥйесінің қолмен қоректендіру 

краны 10 

ССҚ кіруі (суық су) 

11 - 


ЫСҚ шығуы (ыстық сумен қамтамасыз 

ету 12 


ЖК (жылу тасымалдағыштың, 

жылу жҥйелерінің щығуы)

 

 13 

Жылыту жҥйесін қоректендіру қҧбыры 

14 


Ҥш қозғалысты қақпақ 15 

Газдың кіруі 

16 - 


Газды торап 17 

Желдеткіш 

18 


Жиынтықтағы жану камерасы бар 

басты жылу алмастырғыш

 

19 жылу алмастырғыштың артық қызу 

тетігі

 

20 Жану ӛнімлерінің шығуы

 

21 


Жылу тасымалдағыштың 

температурасының тетігі

 

22 Жылу тасымалдағышдың қалдық 

температурасының тетіші 23 

ауа қақпағы 

24 - 


Жылу тасымалдағыштың тӛмен 

деңгейінің тетігі 25 

ЫСҚ біріктірілген контуры

 

26 - Мембраналық кеңейтілмелі бӛшке

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

2-

сурет. Қазандықтың функционалдық сҧлбасы 

Қазандықтың

 

тҥтіндігінде  тарту  жоқ  болғанда  немесе  жеткіліксіз  болғанда  жанарғыға  газдың берілуін ажырататын қауіпсіздік жҥйесімен жабдықталған.

 

 Электрондық  басқару  блогы  желдеткішпен  басқару  блогының  кӛмегімен  желдеткіш 

дӛңгелегінің  жиілігін  ҥздіксіз  реттейді  және  бақылайды.  Электрондық  басқару  блогы 

желдеткішпен  басқару  блогынан  ҥлгідегіден  ӛзгеше  элеткрлік  дабылды  алғанда  қалыпты 

тартудың  бҧзылуы  немесе  айналымдарды  бақылаудың  атқарушы  механизмінің  салдарынан 

электрондық  басқару  блогы  газдың  берілуін  ажыратып,  тез  арада  қазындықтың  жҧмысын 

тоқтатады.

 

Назар аударыңыз!

 

Түтіндікте  тарту жеткіліксіз  болғанда  немесе  жоқ  болғанда  жанарғыға  газдың  берілуін  ажырататын қауіпсіздік жүйесінің жұмысына өзгерістер енгізу немесе ажыратуға тыйым салынады.

 

Берілген талапты орындамау тұншықтырғыш газбен улануға әкелуі мүмкін.

 

 

  

 

  

 

 Elsotherm Шексіз

 

жылу 

www.elsotherm.ru ауыстыр

ып

-қосқыш №

 

Қазандық 

ҥлгісі


 

B15Fi


 

B19Fi


 

B23Fi


 

B29Fi


 

B35Fi


 

1

 ON

 

 ON

 

 ON

 

2 

 

ON 

ON

  

 

3 

 

  

ON

 ON

 

4 

 

  

 

 5

 

  

 

  

6

 ON

 

ON 

ON

 ON

 

ON 

7

  

 

  

 

8 

 

  

 

 9

 

  

 

  

 

ауыстырып

-

қосқыш № 

Қазандық


 

ҥлгісі


 

B15Fi


 

B19Fi


 

B23Fi


 

B29Fi


 

B35Fi


 

1

  

 

  

 

2 

 

  

 

 3

 

  

 

  

4

 ON

 

ON 

ON

 ON

 

ON 

 

8 

7

 9

 

10 

9

 3

   


 4

5

 8

 

7   

6

 1

 

11 

12

 13

 

14 

2

 5

.

 6

.

 2  

 1

 2  

 1

 2  

 1

 2  

 1

 9

 

1 

8

 7

 

6 

4

 3

 

2 

1

 15

 

12 

11

 3

 

5.

 

4 

G

TX-8

00

0,805

0

 1

 

2 

9

 16

 

2 

3

 1

 

2 

17

. 

1

 2

 

1 


Каталог: sites -> default -> files
files -> Мұратбеков Сайын
files -> ҚазҰТУда «Ерлігі жүрегінде елінің» атты Зейнеп Ахметовамен кездесу өтті
files -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің
files -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің
files -> БАҒдарламасын дамыту жолдары ақашева Ә. С г.ғ. к., доц., Дүйсебаева К. Ж. г.ғ. к., доц
files -> А. Т. Селкебаева
files -> Бағдарламасы (оқыту қазақ тілінде жүргізілетін мектептер үшін) Түсінік хат
files -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет